"!$#%&(')"*+!$(,-'.
k l*V!$ n m op!q#$!%r)stu,-'.
/10 2436587958:<;>? = 3A@CBEDGFIHJ@K:EL&DM@KNDM@K3PQ+O S R FG:T0 5VU&2GW58D
/YXZ[ = :]\^@+NDM@_3FM:a`b:958DGFMcbBd@fegU h ? DG58NZ58Di5j32
/v`b:-58DwUEW^FGWx58:y7z`|{y{9DGF S 5"\F [ :9W [t}~ ? N€@K3AF S 58D
/‚ƒ@_\A„ [ 7yW }%[ 3b…bHJ†vW
/‚1FGDGF W^R FGN `b:95j-FMDGFGN H‘58DM2“’9”|@KW5j{9Di58NZ58DM2•1FGDGFGN Bd@
–? = „E@+:y7yFGW^DGFMLX˜—-™FGWA58:yW1Bd@fH [ L)\ [ 35€šv3 [ ht358N2
/v”Ju t¡t¢t
/‚¢˜W5t5"\¨L ? 358NWA58D
/‚58„-5j3
€‡‰ˆ‹ŠVˆ#q,-sd,opŒ .1!q"!$Ž
›ƒœ 'žƒˆŽŸ,9l,-*V.
k l**+,9,yŠV!¤£y¥,9¦§Š+,
€‡‰ˆ‹ŠVˆ#q,-sd,opŒ .ª©p,9".%©.q#
ž‡ œ*V« ˆ#¬y,9"*K,
k l*V!¬p)" st ‡‹#% k l*V!$('!$#$!
k l*V!$–Š ˆ ˆ /
/
/v;>? = 3^L S R @"­ Q O :EhdFGDMFMc S @
/10)@ S R FGN€@®5-hd¯ DG2
° z
± ²³±ƒ´ µw¶x±u·¹º³
¸ » ”|@+WA5j{-DG58NZ58DG2¼1FGDGFGN Bd@½¾? = „E@+:y7yFGWADMFML<587y2G:y2¼\5 W^R 24U)58:
 ? {y3 [ ht358N2G:Z\A@KN€@+Dp\5j¿58:y2•9FGDGFGNWÀ@+DÁ„E@KW5j{9Di58NZ58Di5j3A7y2M3K—1FGDGFGN Bd@ÃNÄ? = „E@+: Å
7yFGW^DGFMLa58Di58:y2G:y7-5˜ht@_3 S R @KL]\A@½L"5j3 WAR 2MDi5 WAR 2MDi58:Æ{y3 [ 9DM@KNDM@K3AFG: S_R [ h ¯ ? 9FM3Ç\j? = 3|7yF } @K358: Å
W^F4Ud@+Dª7y@K:EL&DM@KN \5jL 2GN2 [ Di5j35jLÈBd@CU)5T7yF } @_3658:yW^F4Ud@+D7E@+:EL&DM@KN \65jL 2GN24U&Di5ɐ9FM3ÊÅ
DGF4L)\^@7 [ ht¯ 3 ? WA58D [ DGNZ5+U)58:Đ9FM3®7E@+:EL&DM@KN \65jL 2GN2 [ Di5j35jLuN [ 7y@KDGDM@K:y@_9FGDGFM3K—€ ?
\8? = 3v{93 [ 9DM@+ND4@K3AFG: S R [ = cE? = NË? = :y7y@|58:958DGF4\AFML S R [ = cy? = N U)5 [ Di58:95jL&W^2Mc1U)5Ã795ÃUd@C\^@K3AWAFMc
L"58DGNZ5jL]\65€7 [ Di5+UE2MWA24U&Di5½W5+UE2MW58D [ Di5j365jL S R [ = cy? = N ht@K3^@KL&N€@_L)\^@+7yFM3K—vHÃF } @_3658:yW^F4Ud@+D
7E@+:EL DM@+NDM@_3FM:®WA5VU&2GW58D S R [ = cy? = NË? = F S R FG:¹[ = cK@KDGDGFML DM@ÂW [ :yD ? } 5j3AL9­Ì@+DM@KNZ58:ÃUI[ = :]\^@+NDM@_3F
[ DGNZ5jLÍ? = c_@K3^@ ? U&h ? :z9FM3gW5+UE2GWA58D‹WÀ@ S R FGNFIBd@fU‰[ = :d\^@+NFG:z58:958DGFMc+F¼\8? = N 5j365 WÊR \A2M3ÊÅ
NZ5 S 2GDi5j3A2G:¹Bd@f9FGDGFMN 587958NDi5j3A2G:y2G:a9FM3Çht@_3A@_L&W^FG:yFGNFG7yFM3K— ? 7E@K3AWÀ\^@fU ? L"5j3A2G795
WV[ = cE? = @+7yFGDM@K:aL [ : ? Di5j3 ? U&h ? Di58NZ58DG2 [ Di5j35jLBd@K3AFGDM@ S @KL]\AFM3+—
Î
º ¸ µ4¶1±ƒ² º ¸ ´ »
Ï ˆ "‡ st« ¿Ð
ѕÒ"ÔÖÓ Õ Ò6×VØÚÙqÛÝÓ ÜiÞßáØ à ßÝâ)ã9â“ä6åÌÕæßèç1ÕæßèâÖéÌêMë ÒÊì Õíä6â)îKßèâ“éïªä ð ×áñ ßòç1éáîKä × ÕíóYô Ò âÖõ‹ï Ò õ+Õ ÒlÔ Ó Ù ç1Õ Ò â ÙMö îKä × Õæó
ôÿ Ó Ò âÖõÆÒ ÞÙß × õKÕæßòçª×áÕæñ ßèâ“éªê4÷yø+ö ùÌÕæéíÛòé ×ñ ÷¿× óVÕíßèâgïª× ä ð ×áñ ßòç1Ò é öú äKûV× éíü ì ß½Þéíýþßèö¿â Ñ Ò6× ÔÖé × ì ßòÕYѼÞÒ ß × Ò õKÕæßòÒ ç1ñ§ÕíßèÒ6â × ö
ä6õ û ç ïªä ð ßòçªÕæßèâ“é ä Õíé ßòßèâîKä Õæó€ô âÖõPÞß õ+Õíßòç1Õíßèâ“é éíâ“é Ûòé Ô ç õ
î Ò Ù â Ò ûÒ Ò6ñ§× Ò6Þ× éæýþßèâ Ò6× ölÔÖÑ é ì ßòÕd× Þß × Ñ•õKÒ ÕæßòÒç(êGÒ îKÞñ“Ò6Þ × •îKéæÔ ñ ßèç1Õæßèñ âÖé ö î ñ é®îKÞÞÕæßèâYê Ñ•Ò ÔÖé ñ¼Ñ é â“é × Ûèé Ñ¼Ò Ü
Ô ç õ îKÞÞ éíâ“é Ûòé Ô ç õ îKÞÞËîKéíÔ ßòç1Õíßèâ“é
î Ò Ùæ×VÙ â$Ò ÜiÞñ§ßáÒ6Ø à× ßÝâ‰Ùíã9×Vâ“Ù ä6åÌÕæßòçªØ Õæßèâ“éEêGîKä × ÕæóÇô Ò âÖöõï Ò õKÕ Ò"Ô Ó Ù ç1Ñ•Õ ÒÒ â Ù4Ò ö î ÒVä_ñ§ä Ò6ñ × é ×VØ Ùíïª×VÙ ä ð ×áñ ßòç1Ø é9ê õKé × Ûòé Ñ¼Ò Ü
Ô ç ö õ ×VØ î â$×áÜGÞñ ßáà ßèâJ
ã-âÖä6åÌÕæßòç1Õíßèâ“é ï¨ó+ð õ+ÔÖßèõ Ô ç õ î â$ÜGÞßÚà ßèâbã-âÖä6åÌÕæßòçÜ
ÕæßÝÙæâ“×Vé Ù Þß Ó ß Ò ïªÙ ä ð ö ßòçª× é ö ô × Ò â$õ+Õ Ù Ùæî ×VÙíÙ×VÙ â Ø ä ÔÖÓ óVÕíÕ Ò â Ù ê Ò â Ù Ô Ó Ù õgî Ùæ×VÙ â ñ × ä ÔÖÓ óVÕæÕ ×áÒ ñ â ÙMö îKä ö× ÔÖó òû Ò õKé
î â ä Ô$óVÕæÕ â ä Õíé ßòßÝâ‚î â$ÜiÞßáà ßèâvã9â“ä6åÌÕæßèç1ÕæßèâÖé‹ê ß ä ïªä ð ßòçªé ï¨ó+ð õ+ÔÖßèõ
Ñ•Ò Ô Ò ç Ò õ ñ§Ò6× ïªä ð ×áñ ßòç1Õíßèâ ê ð ÛÝÓ Ü û Ù çŸÞä6ð â“û&ó ð × ÛKó ð Ñ•Ò Ô Ò ç Ò õïªä ð ×áñ ßòçªé ö+Ñ ß Ô%Ó Ü û Ù ç Þªä6ð âqÜ
ûEó ð × ÛKó ð Ñ•Ò Ô Ò ç Ò õïªä ð ×Cñ ßèç1é ö ð Yã9â“ä6åÌÕæßèç1Õæßèâ
n m op!$#q!qr]st¿Ð
%× é ñ§Ò Õ Ü Ò ÕæóVß-ã-â“ä6åÌÕíßòç1ԕêM
ÒÊì
ú ñ ö × ñ
×
Ò6×
× é ñ ß Þé jßèâ“ß × Ûèß ‹ùVùVâ“äÊøVéíë ç VÒßpñ éíë ä × Ô öÕíä6ôEâyé îK× ßèé ñ âÖßéæßòÞÔ é 8ßÝß â“ßV× ä_Ûòû ß÷ôEé"_ó é ÒßÁñ éæÞä × é 8Ô ßÝêMâ“ë ß VÛòß!ß ÷9âø+“ùÌéæÕíûVéæÛòÔ é ñ ÷¿ûvóVôEÕíßèé â Ü
ú ß ñ Vä_û ö !ë Vß çªùÌÕíéæÛòé ñ ÷¿óVÕíßèâ ú ß ñ Vä_û ö ÿ äÚçù Ò â“éæÔÖä × äÚý ñ VßÁ÷9øKùÌÕæéæÛèé ñEÒ6× û çªùÌÕíéæÛòé ñ ÷-óKÜ
Õæ# ßÝâ ×Vú Ø ß ñ VäKû ñÖñ§ö Ò!ë ú Vß ñ ú äKûVö é üÌßòûg÷-óVÕæßèâ¼ñ ã9ⓠßòûVéæÛ ñ ä6â$Ü ÿ Ò ä6âÖâ“ßèÛ Ñ•ñ ä6Ò â ú ß ñ ñ VäKú û ö ëñ Vßô"ö äÚó+â ñ KÜ â“ûVñ ßèâ
ó ß ó Ò Ñ•ß Ò Vä_û ñ !ë Vú ßpôläÚó+ñ â ×|KÜ ú â“ûVñ ßÝ$â û ö çªÔqÜ ú %Ô Výþä6â ß VäK×áû ñ Ò ë Vßpô"äÚÒó+ñ â K×tÜ ö
â“ûVßè&
â û ç1ÔqÜ ñ %Ô Výþä6â äÚñ óVÕ ä ú ß Vñ ä_'û öë Ò6V× ß ñ äKûVé üÌú ßòûJÞé 8ßÝâ“ß é Õ]÷ ú "_ó ñ éæä ö
êú Më Vß ñ ú Þ×C÷Í
ߑ÷9øKùÌÕæéæÛèé ÷¿ñ óVÕíßè â ß VäKû Ò ûÑ•Ò Vß ñ äKûVú é üÌßòñ ûa÷-óVö ÕæßèÒ6â × ß VÒ äK'û ñYú ýþä6ß â ñ VäKVûZ
V
ó
Õ
é
8
ù
Ú
ä
é
û ×áñ-úû ç1ñ ÔqÜ
Ñ•Ò %Ô Výþä6â ñ ú äÚóVÕ ñ ä ׂú ê4!ë ß ñ VVßäKô"û äÚö ó+ßâ × KßèÜ â Ò â“*Õ ûVßè(â û Ò ç1û Ô ç1ú Ô%ß Ü ñ Vä_%Ô ûVVÔ ýþö ä6ßâ × ßèâ Ò ß Õ Vú äKóVû Õ ñ éíùjäÚ)
é ß KÜ
äKûV+Ô öö ä ì × ñ Õæé × ß Ò â•ôEé × é ñ ßñ Þ é 8ßèâÖß × Ûòß÷ "Kó ö Òñ ñéæä × Ô êMë•éæç1-ß ,]é × ß Ò â“.é Òñ éæä ×tö/ ñ 0ß ñ ä × Ô ú ß ñ Ü ö
VäK'û î Ô ßòç1ÔväÚý¼ôEéíâ“Ô Ü â“ûVßèâ Þ÷-Ô î é Þ1
÷ Ôgê îKéæçªùÌÕíßôEéíâ“Ô Ü â“ûVßèâ Þ÷
îÑ ì Ô ñ × ßòç1Ò Ô¼ì äÚý ñ Ò Vß ôEéíâ“Ô ñ Ü â“ûVßèâ Þ× 2÷ ñ äÚÒó ñ û × â 3Ü ÕíóVßÁã-âÖñ ä6×VåÌØÕæßòú ç1Ôpñ ê4ôEé é ßÁÞé j× ßèâ“ß × Ûò1ß â“Ñ éæûVÔ × Ò6× ÒûvôEì é × éÒ ñ ßÁÞé jßèâ“ß × Ûè!ß ö5‹4 ùVùVØ âÖäÀø_Ü
éæ ç éæä Ñ ÔEë V× ß¼Ò î Vì äKä éÒ
ß VäKûÇêGîKßèö Ûòä ûKÜ â“ûVßèâ äÚó û ú â ñ ÕæóVßpö ã- âÖñ ä6åÌÕæßòç Ñ ×é VÒ ßèâ$ì Ü
âÿ “ûV× ßèâ ñ äÚ× ó û ú â Ñ ÕæóVß®× ã9Òâ“ä6ì åÌÕæÿßè6
ç ë Vß®$÷ "KóVéæÕíéíåVâ“éíóVç ß VäKû
Vßèâ äÚó û â
ä × ûVÒ é éíÑä Ô× ê Ò é ø+ì ßòû Ò äÚó û â ä × ûVé ñ éæä × Ô ñ öjÑ × äÚó ×ú û Ò ñ â ì ÿ ä -ö × 4 ûVé ñ Ø éæä ×|Òñ1%× ü ×áñ%ú ì ö7ñ ä × Ü
,]é ß â äÚó û â 3Ü ÕíóVߑã9â“ä6åÌÕæßòçªÔ®ê 0ß ä Ô ß VäK'û é Vßèâ âÖûVßèâ ß Vä_ûVÔ
êMë Ø Vß× ë +â“ßòßÝÜGãEäÚé ×áñ ô"äÚó+â ñ KÜ â“ûVßèâ ú ß ñ Vä_û ö ë VßÂôEé 8áߤÜiãEäÚé ×áñ ôläÚó+â ñ KÜ âÖûVßèâ ú ß ñ Vä_û ö
÷¿é ß ùVâ“ä6åÌÕíßòç1Ô ´ 9;: < 9 ´ =>9 ² »
?A@CB;@*B Ò Õ ñ ßÝâ öED2F+G5HJI7KLFNMPOHRQ-SFSI*T3H3K5UWVX0Y*K5THZ[I\ö î_ùVâ“é ×VØ ßèâ ?^]A]A_
`
@ba@ Þ @ 4 Lä 8ç Ò6×tö/cdYfegS0FNHh+KLU*egSTiZjG[\lkjZ[FdSI
m5HnIoSSFN\K5I7Gp\^hHSI*T3H\NT\Eú Û^â Ò •Ü 4 éíÕæÕ ?^]A]q`
r/@ ‹â × äÚÕæû ö @ $ö D2F+G5HJI7K5FM(OHsQ-SF+S0I*THK5UWV1XtYK5T3HZ[I*\ î_ùVâ“é ×VØ ßèâqÜ -ßèâ“Õ Ò6Ø ?^]A]q`
u @ba@ Þ @ , Ò çåjßèâ ñÊvö cdY
egSFHh+K5UwegSTiZjG[\xkjZ5FZ[F+G5HJI7KLFNMyG5HsQ-SF+S0I*THK5Uz\NM[\NT{Se(\t|TiS(HJI*HJT3H3K5U
} K5U~Y'S!7FZA€0U.Se B éíÕæß ìáö ?^]A]/?
Download

HBM 519E