Ekim 2014
KALİBRASYON TALEBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Daire Başkanlığı Laboratuvar
ve Ünitelerinde kullanılan “ SANTRİFÜJ” 1er için kalibrasyon hizmeti satın alınacaktır.
2.
KALİBRASYON İSTENEN CİHAZLAR ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
SIRA
NO
ADI/MARKASI/
MODELİ
SERİ NO
CİHAZ
KODU
1
S A N T R İF Ü J
N Ü V E N F 048
01-0829
SJ/03-01
A Ç IS A L H IZ ( w )
5 4 2 6 X J0 2 5 1 17
S J/0 7 -0 2
A Ç IS A L H IZ ( w )
800-1200-3000-14000
R pm
1200-3000-140000
R pm
İSTENİLEN
KALİBRASYON
2
S A N T R İF Ü J
E P E N D O R F 5415 R
3
S A N T R İF Ü J
N Ü V E N F 1200
01-0195
SR /07-01
A Ç IS A L H IZ ( w )
4
S A N T R İF Ü J
H E T T IC H /
R O T O F lX 32 1205
001476
SJ/07-01
A Ç IS A L H IZ ( h>)
KALİBRASYON
NOKTALARI
8000 10000 14000
R pm
1200-3000-6000
R pm
5
S A N T R İF Ü J
S İG M A 4K -15
85704
SR /01-01
A Ç IS A L H IZ ( w )
3 0 0 0 -3 5 0 0 -4000
R pm
6
S A N T R İF Ü J
S İG M A 4K -15
73536
S R /01-02
A Ç IS A L H IZ ( w )
3000 -3500 -4000
R pm
7
S A N T R İF Ü J
S İG M A 4K -15
85703
A Ç IS A L H IZ ( w )
2000- 3 0 0 0 -4 0 0 0
R pm
8
S A N T R İF Ü J
N Ü V E N F800
03-2039
S J/01-02
A Ç IS A L H IZ ( w )
3 0 0 0 -3 5 0 0 -4000
R pm
C 8E014
S R /01-04
A Ç IS A L H IZ ( w )
3 5 0 0-5000- 10 000
R pm
S R /01-05
A Ç IS A L H IZ ( m; )
12000 13 000 14000
R pm
9
S A N T R İF Ü J
NÜVE N F80R
10
S A N T R İF Ü J
S İG M A 3K 1 5
S R /01-03
Ekim 2014
3.
GENEL ŞARTLAR
3.1 Kalibrasyon hizmeti alınacak laboratuvar tabloda yer alan kalibrasyon konuları ve
kalibrasyon noktalarında TÜRKAK Akreditasyon belgesine sahip olmalıdır.
3.2 Kalibrasyonlar TS EN ISO / IEC 17025 standardına göre yapılmalı, her bir cihaz
için bireysel kalibrasyon belgesi düzenlenmelidir. Sertifikalarda TÜRKAK veya
uluslararası geçerliliği olan akredite kurum logosu bulunmak zorundadır. Türkak
logosu olmadan düzenlenen kalibrasyon belgeleri kabul edilmeyecek bunlar için
ödeme yapılmayacaktır.
3.3 Firma, kalibrasyon referans test cihazlarının (kalibratörlerinin), akredite bir kurum
tarafından izlenebilirliği olan sertifikalarını sunmalıdır.
3.4 Kalibrasyon işlemini yapacak olan teknik personele firma tarafından kalibrasyon
yapabilme yetkisi verilmiş olmalıdır.
3.5 Kalibrasyon firmaları istenilen kalibrasyon noktalarındaki ölçüm belirsizliklerini
belirtecekler ve en düşük ölçüm belirsizliğine sahip firma tercih edilecektir.
3.6 Firma, kalibrasyonunu yaptığı tüm cihaz ve ekipmanlara tek tek bilgi etiketi
vurmalıdır. Bu etiketler kimyasal maddelere dayanıklı, silinmez, yanmaz ve
yırtılmaz özellikli olmalıdır. Yazılar, kesinlikle makine çıktısı olmalıdır. Etiket
üzerinde firmanın logosu, kalibrasyon tarihi, geçerlilik tarihi ve izlenebilirlik için
sertifika numarası yazılmış olmalıdır.
3.7 Kalibrasyon hizmeti verecek olan firma, kalibrasyon işlemi sırasında olası düşme
,kırılma vb. olaylara bağlı arızalanmaların tamamından sorumludur. Olası bir
durumda her türlü hasar ücretsiz telafi edilecek, gerektiğinde cihaz yenilenecektir
3.8 Cihazların kalibrasyon önceliği ve sırası Kurum/Birim tarafından belirlenecektir.
3.9 Kalibrasyon hizmeti, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kurumun/ İdarenin,
belirleyeceği tarihte başlayacak ve cihazların kalibrasyonu bitene kadar aralıksız
devam edecektir.
3.10Firma, kalibrasyon işlemlerini tamamladığı haftayı takip eden en geç 5 iş
günü içerisinde kalibrasyon sertifikalarını Kuruma/ Birime teslim etmelidir.
3.11 Firma kalibrasyonunu gerçekleştiremediği cihaz ve ekipmanları Kurum/Birime
yazılı olarak rapor ederek herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Ayrıca
Firma, Kalibrasyon sırasında arızalı olduğu anlaşılan, bakım-onarımdan geçmesi
gerektiği tespit edilen cihazın onarım sonrası kalibrasyonunu yeniden yapmayı
herhangi bir ücret talep etmeksizin taahhüt etmelidir.
Ekim 2014
3.12 Eksik veya yanlış olduğu tespit edilen sertifikaların firmaya bildirilmesinden en
geç 3 iş günü içerisinde düzeltmeler yapılarak, sertifikalar Kuruma/Birime
verilecektir.
3.13Cihazların kalibrasyonu bulunduğu laboratuvarda yapılmalıdır. Eğer kurum
dışında yapılması gerekiyorsa transferleri Kalite Biriminin yazılı izni ile olmalı
ve transfer ücretleri firma tarafından karşılanmalıdır.
3.14 Kalibrasyon işlemleri mesai saatleri içinde, Kurum/Birimden en az 1 personelin
gözetiminde yapılacaktır. Mesai saatleri dışında yapılacak kalibrasyon işlemleri
geçersiz sayılacaktır.
3.15 Kalibrasyon hizmeti verecek olan firma, kalibrasyon işlemleri için
görevlendirdiği personelin her türlü iş güvenliğinden kendi yükümlü olacaktır.
THSK- MRLDB Laboratuvarlarında yapılacak kalibrasyona ait konaklama
yemek, yol vb. masrafları ilgili firmaya aittir
3.16 Kalibrasyon sertifikalarının üzerinde cihazlara ait tüm bilgiler tam ve
eksiksiz olmalı, sertifika teslim edildikten sonra cihaza ait herhangi bir bilgi
yanlış veya eksik ise sertifikanın yenileneceğini taahhüt etmelidir. Sertifika
değişikliği için yapılacak kargo işlemlerinin masrafları firmaya ait olacaktır .
İş bu şartname üç 3 (üç) ana başlık altında 3 (üç) sayfadan ibarettir.
Ekim 2014
KALİBRASYON TALEBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Daire Başkanlığı Laboratuvar
ve Ünitelerinde kullanılan “ SANTRİFÜJ” 1er için kalibrasyon hizmeti satın alınacaktır.
2.
KALİBRASYON İSTENEN CİHAZLAR ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
SIRA
NO
1
ADI/MARKASI/
MODELİ
SERİ NO
CİHAZ
KODU
S A N T R İF Ü J
N Ü V E N F 048
01-0829
SJ/03-01
A Ç IS A L H IZ ( w )
5 4 2 6 X J0 2 5 1 17
S J/07-02
A Ç IS A L H IZ ( w )
800-1200-3000-14000
R pm
1200-3000-140000
R pm
İSTENİLEN
KALİBRASYON
2
S A N T R İF Ü J
E P E N D O R F 5415 R
3
S A N T R İF Ü J
N Ü V E N F 1200
01-0195
SR /07-01
A Ç IS A L H IZ ( w )
4
S A N T R İF Ü J
H E T T IC H /
R O T O F IX 32 1205
001476
SJ/07-01
A Ç IS A L H IZ ( w )
KALİBRASYON
NOKTALARI
8000 10000 14000
R pm
1200-3000-6000
R pm
5
S A N T R İF Ü J
S İG M A 4K -15
85704
SR /01-01
A Ç IS A L H IZ ( w )
3 0 0 0 -3 5 0 0 -4 0 0 0
R pm
6
S A N T R İF Ü J
S İG M A 4K -15
73536
SR /01-02
A Ç IS A L H IZ ( w )
3 0 0 0 -3 5 0 0 -4 0 0 0
R pm
7
S A N T R İF Ü J
S İG M A 4K -15
85703
A Ç IS A L H IZ (
)
2000- 3000- 4000
R pm
8
S A N T R İF Ü J
N Ü V E N F 800
03-2039
S J/01-02
A Ç IS A L H IZ ( w )
3000 -3 5 0 0 -4 0 0 0
R pm
C8E014
S R /01-04
A Ç IS A L H IZ ( w )
3500-5000- 10 000
R pm
S R /01-05
A Ç IS A L H IZ ( w )
12000 13 000 14000
R pm
9
S A N T R İF Ü J
NÜVE N F80R
10
S A N T R İF Ü J
S İG M A 3K 1 5
S R /01-03
h
>
1
Ekim 2014
3.
GENEL ŞARTLAR
3.1 Kalibrasyon hizmeti alınacak laboratuvar tabloda yer alan kalibrasyon konuları ve
kalibrasyon noktalarında TÜRKAK Akreditasyon belgesine sahip olmalıdır.
3.2 Kalibrasyonlar TS EN ISO / IEC 17025 standardına göre yapılmalı, her bir cihaz
için bireysel kalibrasyon belgesi düzenlenmelidir. Sertifikalarda TÜRKAK veya
uluslararası geçerliliği olan akredite kurum logosu bulunmak zorundadır. Türkak
logosu olmadan düzenlenen kalibrasyon belgeleri kabul edilmeyecek bunlar için
ödeme yapılmayacaktır.
3.3 Firma, kalibrasyon referans test cihazlarının (kalibratörlerinin), akredite bir kurum
tarafından izlenebilirliği olan sertifikalarını sunmalıdır.
¿.4 Kalibrasyon işlemini yapacak olan teknik personele firma tarafından kalibrasyon
yapabilme yetkisi verilmiş olmalıdır.
3.5 Kalibrasyon firmaları istenilen kalibrasyon noktalarındaki ölçüm belirsizliklerini
belirtecekler ve en düşük ölçüm belirsizliğine sahip firma tercih edilecektir.
3.6 Firma, kalibrasyonunu yaptığı tüm cihaz ve ekipmanlara tek tek bilgi etiketi
vurmalıdır. Bu etiketler kimyasal maddelere dayanıklı, silinmez, yanmaz ve
yırtılmaz özellikli olmalıdır. Yazılar, kesinlikle makine çıktısı olmalıdır. Etiket
üzerinde firmanın logosu, kalibrasyon tarihi, geçerlilik tarihi ve izlenebilirlik için
sertifika numarası yazılmış olmalıdır.
3.7 Kalibrasyon hizmeti verecek olan firma, kalibrasyon işlemi sırasında olası düşme
,kırılma vb. olaylara bağlı arızalanmaların tamamından sorumludur. Olası bir
durumda her türlü hasar ücretsiz telafi edilecek, gerektiğinde cihaz yenilenecektir
3.8 Cihazların kalibrasyon önceliği ve sırası Kurum/Birim tarafından belirlenecektir.
3.9 Kalibrasyon hizmeti, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kurumun/ İdarenin,
belirleyeceği tarihte başlayacak ve cihazların kalibrasyonu bitene kadar aralıksız
devam edecektir.
3.10Firma, kalibrasyon işlemlerini tamamladığı haftayı takip eden en geç 5 iş
günü içerisinde kalibrasyon sertifikalarını Kuruma/ Birime teslim etmelidir.
3.11 Firma kalibrasyonunu gerçekleştiremediği cihaz ve ekipmanları Kurum/Birime
yazılı olarak rapor ederek herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaktır. Ayrıca
Firma, Kalibrasyon sırasında arızalı olduğu anlaşılan, bakım-onarımdan geçmesi
gerektiği tespit edilen cihazın onarım sonrası kalibrasyonunu yeniden yapmayı
herhangi bir ücret talep etmeksizin taahhüt etmelidir.
2
Ekim 2014
3.12 Eksik veya yanlış olduğu tespit edilen sertifikaların firmaya bildirilmesinden en
geç 3 iş günü içerisinde düzeltmeler yapılarak, sertifikalar Kuruma/Birime
verilecektir.
3.13Cihazlarm kalibrasyonu bulunduğu laboratuvarda yapılmalıdır. Eğer kurum
dışında yapılması gerekiyorsa transferleri Kalite Biriminin yazılı izni ile olmalı
ve transfer ücretleri firma tarafından karşılanmalıdır.
3.14 Kalibrasyon işlemleri mesai saatleri içinde, Kurum/Birimden en az 1 personelin
gözetiminde yapılacaktır. Mesai saatleri dışında yapılacak kalibrasyon işlemleri
geçersiz sayılacaktır.
3.15 Kalibrasyon hizmeti verecek olan firma, kalibrasyon işlemleri için
görevlendirdiği personelin her türlü iş güvenliğinden kendi yükümlü olacaktır.
THSK- MRLDB Laboratuvarlarında yapılacak kalibrasyona ait konaklama
yemek, yol vb. masrafları ilgili firmaya aittir
3.16 Kalibrasyon sertifikalarının üzerinde cihazlara ait tüm bilgiler tam ve
eksiksiz olmalı, sertifika teslim edildikten sonra cihaza ait herhangi bir bilgi
yanlış veya eksik ise sertifikanın yenileneceğini taahhüt etmelidir. Sertifika
değişikliği için yapılacak kargo işlemlerinin masrafları firmaya ait olacaktır .
İş bu şartname üç 3 (üç) ana başlık altında 3 (üç) sayfadan ibarettir.
3
Download

KALİBRASYON TALEBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye