˙
˘
¨ U
¨G
˘U
¨
BILKENT
SATRANC
¸ TOPLULUGU
TUZ
˙ INC
˙
¨ UM
¨
BIR
I˙ BOL
Topluluk adı: Bilkent Satran¸c Toplulu˘gu
¨
Ama¸c: Bilkent Universitesi
dahilinde satran¸c turnuvaları d¨
uzenlemek, talep do˘grultusunda
¨
satran¸c dersleri vermek, u
¨niversitelerarası turnuvalarda Universitemizi temsil etmek.
¨
T¨
uz¨
ukteki ”topluluk”, Bilkent Satran¸c Toplulu˘gu’nu, ”turnuva”, Bilkent Universitesi
dahilinde d¨
uzenlenecek satran¸c turnuvalarını, ”y¨onetim kurulu”, topluluk y¨onetim kurulunu temsil eder.
Faaliyet Programı:
˙ ayda bir Pazar turnuvaları d¨
1. Iki
uzenlenecektir. Talep do˘grultusunda daha fazla
turnuva d¨
uzenlenebilir. Turnuvalara katılmak i¸cin toplulu˘ga u
¨ye olma ko¸sulu aranmaz.
2. Tanı¸sma toplantısında talep olması durumunda toplulu˘gun tecr¨
ubeli u
¨yeleri tarafından
satran¸c dersleri verilebilecektir. Dersler herkese a¸cık ve u
¨cretsiz olacaktır.
3. Sene i¸cinde d¨
uzenlenen u
¨niversitelerarası satran¸c turnuvalarına topluluk u
¨yelerinden
olu¸san takımlarla katılınacaktır.
¨
4. Universitemiz
Bahar S¸enliklerinde faaliyet yapılabilecektir (Bah¸ce satrancı ve \
veya ¸cok masa satran¸c g¨osterisi).
5. Yukarıdakiler dı¸sında bir faaliyet yapılması g¨
undeme geldi˘ginde y¨onetim kurulunda g¨or¨
u¸su
¨lerek karara ba˘glanır.
˙ INC
˙
¨ UM
¨
IK
I˙ BOL
¨
¨
Uyelik
ko¸sulları: T¨
um Bilkent Universitesi
¨og˘rencileri, ”topluluk u
¨yelik formu”
¨
doldurarak toplulu˘ga u
¨ye olabilirler. Uyelik
u
¨cretsizdir.
B¨
ut¸ce: Toplulu˘gun b¨
ut¸ce tasla˘gı akademik yılın ba¸sında toplanan y¨onetim kurulu
¨ Kurulu’nun onayından sonra kesinle¸sir.
tarafından belirlenir ve Kul¨
upler Ust
¨ ¸ UNC
¨
¨ BOL
¨ UM
¨
UC
U
Y¨
onetim Kurulu: Y¨onetim Kurulu akademik yıl ba¸sında yapılacak bir toplantıda
u
¨yeler tarafından se¸cilir. Y¨onetim kurulu ba¸skan, ba¸skan yardımcısı ve be¸s u
¨yeden
olu¸sur.
Y¨
onetim Kurulunun G¨
orevleri:
1. En az iki ayda bir defa toplanarak faaliyet programında belirtilen hususların
yapılmasını sa˘glamak.
1
2
˙
˘ TUZ
¨ U
¨G
˘U
¨
BILKENT
SATRANC
¸ TOPLULUGU
¨
2. Universite
i¸cinde d¨
uzenlenecek turnuvaların hazırlık a¸samasına (takımların dizilmesi,
satran¸c saatlerinin kurulması, turnuva esnasında ikram edilecek ¸cay hazırlı˘gının yapılması
vs.) yardımcı olmak.
Ba¸skanın G¨
orevleri:
1. Y¨onetim Kurulu toplantılarına ba¸skanlık etmek.
¨
2. Ogrenci
Dekanlı˘gı ile topluluk arasındaki ileti¸simi sa˘glamak.
Ba¸skan Yardımcısının G¨
orevleri:
1. Ba¸skana g¨orevlerinde yardımcı olmak.
2. Tanı¸sma toplantısı, turnuva vs. duyurularını e-posta olarak hazırlamak ve g¨ondermek.
¨
¨
¨ BOL
¨ UM
¨
DORD
UNC
U
1. Bu t¨
uz¨
u˘gu
¨ y¨onetim kurulu y¨
ur¨
ut¨
ur.
¨
¨ grenci Kul¨
2. T¨
uz¨
ukte belirtilmeyen hususlarda Bilkent Universitesi
O˘
upleri/Toplulukları
Y¨onergesi h¨
uk¨
umleri ge¸cerlidir.
Download

yazım kılavuzu ve katılım koşulları