-
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ZT;
Sayı : 1, 2
İÇİNDEKİLER
Prof. SÜHEYP DERBtL — Danıştayın Rolü
1
Prof. Dr. FARUK EREM — istinaf Mahkemeleri
1
DARESTE — Amerika Birleşik Devletlerinin
Anayasa Tarihi
(Çeviren : Prof. Dr. MUVAFFAK AKBAY)
%%)
EDVVARD JENKS — İngiliz Hukuku hakkında genel bilgiler
(Çeviren : Dr. MUKBİL ÖZYÖRÜK)
,/"' rfö' ")
QU1NCY WRÎGHT — Devletler Hukukunun gelişmesinde Birteşv—y
miş Milletler Teşkilâtının rolü (Tercüme eden : MÜZEH>
HER RENDA)
80
^
Dr. İLHAN ARSEL — Lordlar Kamarasının Salâhiyetlerini tah­
dide matuf son teşebbüsler
/92
HAKKI DEMIRAL — Emrin icrası suretiyle işlenilen suçlar . .... / 116
Hususî Hukuk ;
\S
Ord. Prof. SABRİ ŞAKIR ANSAY — Islâh
Ord. Prof. Dr. E. HİRŞ — Bern Sözleşmesi
Prof. Dr. OSMAN FAZIL BERKİ — Türk Vatandaşlığı KanununuEpaslî tâbiiyete müteallik hükümleri
Dr. NACİ ŞENSOY — Aklî Maluliyetin ilmî cepheden tetkiki . .
Dr. ALBERT COMMENT — İsviçre Hususî Hukukunda Radyo
münasebetiyle ortaya çıkan bazı hukukî meseleler. (Çeviren:
Er. JALE GÜRAL)
.'
...t
Dr. ŞAKIR BERKİ — Devletler Hususî Hukukunda tâbjîy,et, ya­
bancıların hukuku, kanunlar ihtilâfı ve yargılama usulünün
tatbikî prensipleri
.:
Prof. ANTOİNE PILLET — Kara Avrupası hukukunda kanunlar
ihtilâfı nazariyesi" (Çeviren: Dr. FİKRÎ FİŞEK)
Asistan EROL CANSEL — Devletler Hususî Hukukunda tanınma4 f ö dfigajı teşrif; salâhiyet ihtilâfları .
.
Hukuk ITeİsefesi ve Hukuk Sosyolojisi :
Dpçerit t)r. COŞKUN ÜÇOK — Alman Hukukunun gelişmesine bir
:
: bakış
'..".:..'.'.
.'•
/
y.GEORGES GURVİTCH - ^ Hukuk Sosyolojisinin mübeşşirleri (Çe—/
'•
viren : Asistan HAMİDE TÖPÇUOĞLU)
Asistan EROL BİL1K — Sofistler
JEEVNEST WEİDNER —M,Dünyanın en eski kanunnameleri (Çevi'
reh : HASAN' SEVJMCAN)
Kk<flt«mi ve Maliye : .'
Ş^ŞMftY LAÜF52Nflr?7RGER — Modern Bütçelere hakim olan fikir
ve bu bütçelerin bünyesi (Çeviren : Asistan Dr. B. NEC­
METTİN FKYZÎCKSLU)
Doçent S A D U N A R E N — Veraset Vergisinin tesirleri
BÜLENT YAZICI —- İktisadi düşünüşte tam istihdam mefhumu­
nu*! kazandığı ehemmiyet ve muhtelif hükümetlerin bu saha­
da tatbik ettikleri siyaset
Kronik (Mahkeme içtihatları) :
122
130
Prof. SÜHEYP DERBIL — Uyuşmazlık Mahkemeleri içtihatları
q>& Prof. SABRI Ş A K ^ A N S A Y — Yargıtay Kararları
Y&ftanoı Anayasalar :
r.
••»'•;
Amerika Birleşik Devletleri Anayasa metinleri — (Çeviren,: Prof.
Dr MUVAFFAK AK£AY)
:;',
Yeni Japonya Anayasası— (Çeviren ; Asistan AKİF ERGiNAY)
433
442
146
160
198
218
250
282
»
292
322
355
379
384
407
421
446
494
J
DERGI KURULU
Dekan Prof. Dr. Faruk EREM
Üye
Prof. Dr. Hikmet BELBEZ
Üye
Prof. Dr. Muvaffak AKBAY
ûfA- fa*V Doçent Dr. Kemal TÎÜRSOY
DERGİNİN DAİMÎ YAZARLARI
Ord. Prof. Sabri Şakir ANSAY — Ord. Prof. Esat ARSEBÜK —
Ord:. Prof. Dr. E. HÎRŞ — Ord. Prof. Baha KANTAR —
Ord. Prof. Vasfi Raşit SEVÎĞ
Prof Dr. Yavuz ABADAN — Prof. Dr. Muvaffak AKBAY —
Prof. Zeki Mesut ALSAN — Prof. Dr. Hikmet BELBEZ —
Prof. Dr/Osman BERKİ — Prof. Süheyp DERBİL — Prof.
Bülent ESEN — Prof. Dr. Hüseyin Avni GÖKTÜRK —
Prof. Dr. Mahmut KOLOGLU — Prof. Dr. Hüseyin Cahit
OĞUZOĞLU — Prof. Fadıl Hakkı SUR.
Doçent Dr. Kemal Gürsoy — Doçent Dr. Coşkun ÜÇOK.
Asistan Tahir AKTAN — Asistan Dr. İlhan ARSEL — Asis­
tan Kudret AYÎTER — Asistan Dr. Şakir BERKÎ — Asis­
tan Erol BİLİK — Asistan Erol CANSEL — As-'stan Dr.
Akif ERGİN AY — Asistan Bedii FEYZÎOĞLU — Asistan
D. Hicri FİŞEK — Asistan Jale GÜRAL — Asistan Dr.
Münci KAPANI — Asistan Dr. Yaşar KARAYALCTN —
Asistan Dr. İlhan LÜTEM — Asistan Dr. Mukbil ÖZYÖRÜK — Asistan Müzehher RENDA — Asistan Emel SEMÎZOGLU — Asistan Hamide •TOPÇUOĞLU.
Download

PDF - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi