PLAN VE PRENSİPLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Harita Genel Komutanlığı adına genel prensipleri koyar ve yayımlar, bu kapsamdaki
faaliyetleri; mevcut yönetmelik, yönerge ve emirlere uygun, emniyet ve tasarruf faktörlerini de
dikkate alarak, birimler arasında sağlanacak uyum ve koordinasyon içerisinde, zamanında ve
aksatılmadan gerçekleştirir.

Harita Genel Komutanlığının; yurtiçi ve yurtdışı basılı harita, sayısal harita, askerî
coğrafya belgeleri ve plastik kabartma harita üretimlerine ilişkin planları hazırlar.

203 sayılı kanun uyarınca, Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama
Kurulunca (BHİKPK) programa alınan işlerin, Komutanlık tarafından yapılmak üzere
programlanan bölümünün, uygulama durumlarını takip eder.

Harita ve Harita Bilgileri Kataloğunun hazırlanması ve güncel tutulmasına yönelik
işlemleri yürütür.

BHİKPK’nın yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde sekretarya faaliyetlerini
yürütür.

BHİKPK Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik değişiklik tekliflerini inceler, oluşturulacak
görüşler çerçevesinde yönetmelik değişiklik tekliflerini hazırlayıp onaya sunar.

Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği ile ilgili yönetmelik değişiklik
tekliflerini inceler, oluşturulacak görüşler çerçevesinde yönetmelik değişiklik tekliflerini
hazırlayıp onaya sunar.

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin bilgi, belge ve görüş taleplerine
ilişkin Harita Genel Komutanlığı görüşlerinin hazırlanmasına yönelik Karargâh faaliyetlerini
gerçekleştirir.

Hava fotoğrafı çekim izin işlemlerini ilişkin faaliyetleri yürütür.

Kurumlararası işbirliği kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetler için gerekli
koordinasyonu sağlar.

Harita Genel Komutanlığı Üretimi Harita ve Harita Bilgilerinin her yıl satış bedellerini
belirleyerek satış listesini oluşturur.

Harita Genel Komutanlığının atıl üretim kapasitesi olması durumunda Kamu Kurum ve
Kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerden gelen hizmet taleplerinin Döner Sermaye Muhasebe
Müdürlüğü marifetiyle gerçekleştirilmesine ilişkin faaliyetleri yürütür.

Kurumlararası “işbirliği protokolleri”nin düzenlenmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

Harita Genel Komutanlığı Bilgi Edinme Birimi faaliyetlerini yürütür.

657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun, EK-3’üncü Maddesinin hükümleri
kapsamında, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek
nitelikteki haritaların üretiminin ve kullanımının önlenmesi maksadıyla; kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından, uygunluk onayı için Harita Genel
Komutanlığına gönderilen, yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı
ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi
içeren her türlü dokümanın, lüzum görüldüğü takdirde tarihî, kültürel, siyasi ve benzeri
bilgileri ihtiva eden haritalar ve diğer dokümanlar için, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da
görüşlerinin alınması suretiyle incelenmesini ve bu kapsamda gerekli yazışmaların yapılarak
uygun görülenlere onay verilmesini sağlar.

Uluslararası kuruluşlar, dost ve müttefik ülkeler ile haritacılık alanında yürütülecek
işbirliği ve projelerin yürütülmesi için gerekli işlemleri yapar.

Yurt dışı kurs ve görevlerin hazırlanan program çerçevesinde yıl içerisinde
gerçekleştirilmesini sağlar.

Haritacılıkla ilgili NATO Standardizasyon Anlaşmalarının uygulanabilirliği yönüyle
incelenmesini sağlar, uygulanması uygun görülenler için gerekli işlemlerin yapılmasına
yönelik faaliyetleri gerçekleştirir.

NATO içerisindeki haritacılık faaliyetlerine Harita Genel Komutanlığının aktif olarak
katılmasını sağlamak üzere; gelişmelerin izlenmesi, uygulama olanaklarının araştırılması,
mümkün olduğu takdirde haritacılıkla ilgili çalışma gruplarında yer alınması konularında
gerekli faaliyetleri yürütür ve bu kapsamda yapılacak ulusal ve uluslararası toplantılara
katılımı sağlar.

Komşu ülkelerle yürütülen hudut çalışmalarına, haritacılık tekniği ve yürürlükteki hudut
belgeleri kapsamında teknik danışman olarak katılır.
Download

Plan ve Prensipler Dairesi Başkanlığı Tanıtımı