The amazing beauties
of the East Black Sea
oprağın bereketi '
emeğe ' lezzet katar
he abundance of earth
dds flavor to meals
Tea thatha
Farklı coğrafyalardan
şaşırtıcı manzaralar ı
Astonishing landscapes
from othergeographies
Çağlara meydan okur
Ordu'nun güzelliği
Fındıksız bir hayat düşünülemez Ordu'da... Dünyanın fındığı bu kentte üretilir. Hayat fındık
etrafında döner. Bu güzel kentimiz, aynı zamanda Doğu Karadeniz'in muhteşem doğal
güzelliklerini de barındırır. 19 ilçesinden her biri ayrı bir cennet köşedir.
Yazı - By: Nezahat Solmaz Yiğit
seyahat | travel
Tarihî geçmişi M.Ö.
7'nci yüzyıla kadar gider
Ordu'nun. Türkler'in 14'üncü yüzyılda Ordu'ya gelişlerine
kadar, yörede Roma ve Trabzon Rum Devleti hâkimiyet
kurmuş, ilk olarak Oğuzlar'ın Çepni kolu bu şehre girmiş.
Şehrin Hacı Emir Beyliği tarafından kurulduğu biliniyor.
Yusuf Has Hacib'in 'Kutadgu Bilig' adlı ünlü eserinde
'şehir, saray, başşehir, sahil şehri' olarak geçer Ordu...
15'inci yüzyılın başında Eskipazar'da bu adla kurulur
Ordu kazası... Ordu 1920'ye kadar Trabzon vilâyetinin
en gelişmiş kaza merkeziydi. Şehir 1921'de Trabzon'dan
ayrılarak il statüsüne kavuştu.
Ordu's
history d a t e s back to t h e s e v e n t h c e n t u r y
before c o m m o n era. The R o m a n a n d Trebizond
G r e e k s t a t e s d o m i n a t e d t h e region until t h e Turks
a r r i v e d i n O r d u i n t h e 14th c e n t u r y . T h e Ç e p n i
b r a n c h o f O g h u z s e n t e r e d t h e c i t y first. I t i s k n o w n
t h a t t h e t o w n w a s e s t a b l i s h e d b y Haji E m i r B e y l i c .
Y u s u f K h a s s H a j i b ' s ' Q u t a d g u Bilig' w o r k r e f e r r e d t o
Ordu as 'town, palace, capital, coastal city'. Ordu
w a s the most developed township center of Trabzon
c i t y u n t i l 1 9 2 0 . B e c a m e a c i t y in 1921.
GREEN LOINCLOTH, BLUE EYES...
PEŞTEMALI YEŞİL, GÖZLERİ MAVİ...
Karadeniz'in, masmavi sularla söyleşen yavuklusu
şirin Ordu, emsalsiz endamıyla gözlere ve gönüllere
huzur bahşeder, isminde asalet ve kuvvet saklıdır bu
şehrin. Peştamalı yemyeşil, gözleri masmavidir! Doğu
Karadeniz'in gülen yüzüdür. Gökkuşağının bütün renkleri
uyum içindedir bu doyumsuz güzellikteki coğrafyada.
Yazı da, güzü de güzeldir kıyıları oya misali işlenen bu
güzel şehrin. Yeşille mavinin büyük bir aşkla sarmaş dolaş
olduğu bir yeryüzü cennetidir Ordu. Burada renklerin
ahengi bütün ihtişamıyla karşınızdadır. Bu şehrin kordon
boyunda gezmek, ruhunu dinlendirmektir.
The Black S e a ' s lover Ordu gives p e a c e to the eye
a n d t h e h e a r t w i t h its m a t c h l e s s f i g u r e ; t h e r e i s
nobility a n d p o w e r hidden in t h e n a m e of this city.
Its l o i n c l o t h i s all g r e e n a n d its e y e s a r e b l u e . I t
i s t h e s m i l i n g f a c e o f E a s t B l a c k S e a . All c o l o r s o f
t h e r a i n b o w a r e in h a r m o n y in t h e n a t u r e of this
fascinating geography. Both s u m m e r and a u t u m n
are great in this city t h a t has lace-like shores. Ordu
is an earthly h e a v e n w h e r e blue a n d g r e e n are in a
c l o s e e m b r a c e . T h e r h y t h m o f s h a d e s s t a n d s i n all
its g l o r y . T a k i n g a w a l k o n t h e s h o r e s o f t h i s t o w n
simply m e a n s a r e c r e a t i o n of t h e soul.
seyahat | travel
Gökkuşağının bütün renkleri uyum içindedir
bu doyumsuz güzellikteki coğrafyada. Yazı
da, güzü de güzeldir kıyıları oya misali
işlenen bu güzel şehrin. Yeşille mavinin
büyük bir aşkla sarmaş dolaş olduğu bir
yeryüzü cennetidir Ordu.
All colors of the rainbow are in harmony in
the nature of this fascinating geography.
Both summer and autumn are great in this
city that has lace-like shores. Ordu is an
earthly heaven where blue and green are in
a close embrace.
TERTEMİZ DOĞAL PLAJLAR
Tertemiz koyları ve doğal plajları, bir doğa
harikasıdır. Perşembe ile Fatsa arasındaki m a s m a v i
kıyı şeridi, adeta usta bir ressamın elinden çıkan
emsalsiz bir tabloyu andırır. Ü n y e ' d e n Gülyalı'ya
kadar, u z u n bir sahil k o r i d o r u sizi k e n d i n e çağırır.
Gözlerinize ve gönüllerinize görsel bir ziyafet ç e k m e k
istiyorsanız, tez elden O r d u ' y u görmelisiniz. Buraya
kadar gelmişken, güneşin d o ğ u ş u n u ve batışını
bir de Yason'dan seyretmelisiniz. Yaz sıcağında
Çaka Plajı'nda m a s m a v i suların kollarına atılıp
serinlemelisiniz.
SPOTLESS NATURAL BEACHES
Ordu's clean bays and natural beaches are wonders.
The pure blue coastal band b e t w e e n P e r ş e m b e and
F a t s a l o o k s like a b e a u t i f u l p a i n t i n g m a d e by an
a r t i s t . A l o n g s a n d b a r f r o m Ü n y e t o G ü l y a l ı c a l l s its
v i s i t o r s . I f y o u f e e l like f e a s t i n g y o u r e y e s o n t h i s
b e a u t y , do visit Ordu. A n d w h i l e y o u ' r e here, y o u
m u s t w a t c h t h e s u n s e t a n d rise i n Y a s o n . Also, y o u
c a n freshen your body in t h e blue w a t e r s of Çaka
B e a c h in summer.
19 LOVELY NEIGHBORHOODS
Akkuş, Aybastı, Ç a m a ş , Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa,
19 İLÇESİ DE BİRBİRİNDEN GÜZEL
Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa,
Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz,
Kabataş, Korgan, K u m r u , Mesudiye, Perşembe,
Ulubey, Ünye ve Altınordu olmak üzere 19 ilçesi
b u l u n a n O r d u , capcanlı bir k ü l t ü r , sanat ve ticaret
şehridir. Son d ö n e m d e b ü y ü k ş e h i r e d ö n ü ş m ü ş t ü r .
Yakın geçmişte Trabzon ve S a m s u n ' d a k i
h a v a l i m a n l a r ı n d a n y a r a r l a n a n O r d u ' y a , deniz
doldurularak son derece m o d e r n bir havalimanı
18
ŞUBAT - FEBRUARY 2015
Gölköy, Gülyalı, G ü r g e n t e p e , İkizce, K a b a d ü z ,
Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe,
Ulubey, Ü n y e a n d Altınordu are the 19 districts of
Ordu, w h i c h is a vibrant t o w n of culture, arts and
c o m m e r c e . It has b e c o m e a metropolis in t h e recent
years. Ordu has been using the airports in Trabzon
a n d S a m s u n , while n o w a m o d e r n airport is being
built in O r d u via land r e c l a m a t i o n . L o c a t e d in Gülyalı,
b e t w e e n Giresun and Ordu, the airport is planned to
be shared by these t w o towns. The airport is going
yapılmaktadır. Giresun ile O r d u arasında, Gülyalı
m e v k i i n d e b u l u n a n ve bu iki şehir arasında ortaklaşa
kullanılacak olan bu havalimanı, d ü n y a d a denize
dolgu yapılarak inşa edilen en b ü y ü k ü ç ü n c ü ,
A v r u p a ' n ı n ve T ü r k i y e ' n i n ise ilk havalimanı olma
özelliğini taşımaktadır. Havalimanı bu iki şehrin
çehresini değiştirecektir.
to be t h e biggest third in t h e w o r l d a n d t h e first
in Europe and Turkey with the land reclamation
feature. The airport is going to favor these two
cities.
THE CAPITAL OF HAZELNUT
T h e p e o p l e o f O r d u a r e f r i e n d l y a n d h o s p i t a b l e . Its
c l i m a t e is t a m e , too. Neither s u m m e r nor w i n t e r
FINDIĞIN BAŞKENTİ
İnsanı sıcak ve misafirperverdir. Munis bir iklimi
vardır. Ne serin yazları, ne de ılıman geçen kışları
rahatsız eder insanı. Yağmur y ü k l ü bulutlar h e r
m e v s i m cömerttir b u r a d a . Bu y ü z d e n burası bir
' y a ğ m u r şehri' olarak da nitelendirilebilir. O n u n
içindir ki akarsuların debisi hayli zengindir. Buradaki
zengin bitki ö r t ü s ü n ü başka yerlerde bulamazsınız.
Ladin, çam, kızılağaç, kayın, gürgen, meşe ve kestane
gibi ağaçlar bu coğrafyanın doğal güzelliklerine h e r
d e m katkıda b u l u n u r .
O r d u , fındığın başkentidir. Dünyadaki fındık borsası
H a m b u r g ' d a olsa da, d ü n y a n ı n en nadide fındığı
O r d u ' d a yetişmektedir. Damaklarımızı tatlandıran
bu kıymetli ü r ü n , ülkemize b ü y ü k bir döviz girdisi
sağlamaktadır. Öte y a n d a n şehirde fındığa dayalı
çikolata ve yağ sanayisi k u r u l m u ş t u r . Dallar fındıkla
bothers you here. Rain-bearing clouds of Ordu
are g e n e r o u s in e v e r y season. This t o w n c a n be
d e f i n e d as 'a city of rain'. This is w h y t h e f l o w of
t h e rivers h e r e is quite rich. The v e g e t a t i o n c o v e r
i s u n b e l i v e a b l e . T r e e t y p e s like s p r u c e , pine, a l d e r ,
beech, hornbeam, oak and chestnut contribute to
t h e natural b e a u t i e s of this land.
Ordu is the capital of hazelnuts. Although the
world's hazelnut m a r k e t is in Hamburg, the world's
m o r e p r e c i o u s h a z e l n u t g r o w s in Ordu. This
delicious p r o d u c t brings serious foreign c u r r e n c y
inflow in our c o u n t r y . On t h e o t h e r hand, the city
i s t h e h o m e o f h a z e l n u t - b a s e d c h o c o l a t e a n d oil
i n d u s t r y a s w e l l . A s l o n g a s t h e b r a n c h e s fill u p w i t h
hazelnuts, Ordu is happy. Although not as powerful
as the hazelnut industry, fishery and beekeeping
a r e q u i t e p o p u l a r m e a n s o f living.
ŞUBAT - FEBRUARY 2015 2 7
seyahat | travel
dolarsa O r d u l u ' n u n y ü z ü güler. Fındık k a d a r olmasa
da balıkçılık ve arıcılık da O r d u ' d a yaygın geçim
kaynaklarıdır.
AMAZING NATURE, DEEP HISTORY
DOĞASI ŞAHANE, TARİHİ DERİN
O r d u - G i r e s u n karayolu üzerinde yer alan T u r n a s u y u ,
gezginlerin ve safari meraklılarının O r d u ' d a k i uğrak
yerlerinin başında gelir. Buranın manzarası ve doğal
plajı eşsizdir. Bir k r a t e r gölü olan ve o r m a n l ı k alan
içerisinde b u l u n a n Ulugöl de alternatif bir gezi r o t a sıdır.
P e r ş e m b e ilçesi sınırları içerisinde yer alan H o y n a t
Adası, martıların ve karabatakların egemen
olduğu sanki bir k u ş cumhuriyetidir. Burası tepeli
karabatakların y u r d u m u z d a yuva yaptığı t e k yer
olarak biliniyor.
Bolaman Kalesi ve bu kale üzerinde inşa edilen
Kademoğlu Konağı, görülmesi gereken bir başka yer
olarak dikkat çeker.
are m a t c h l e s s . Situated in a forestland, the crater
Located on Ordu-Giresun highway, Turnasuyu is
the most popular haunt of travelers and safarilovers. The l a n d s c a p e a n d the natural b e a c h here
lake Ulugöl is an alternative route as well. Hoynat
İsland is within P e r ş e m b e district a n d k n o w n as a
bird r e p u b l i c d o m i n a t e d b y s e a g u l l s a n d c o r m o r a n t s .
This is k n o w n as t h e only place in our c o u n t r y w h e r e
E u r o p e a n s h a g build nests. B o l a m a n Castle a n d
K a d e m o ğ l u M a n s i o n t h a t is built on this c a s t l e a r e
w o r t h seeing.
IN FATSA, THE SEA IS LIFE
O r d u i s v e r y p r e t t y , its d i s t r i c t s a r e t o o . . . F a t s a
district is o n e t h a t sits on t h e skirts of a m o u n t a i n o u s
a n d rough piece of land. It is g r o w i n g o u t w i t h
a population over 65 t h o u s a n d people. Canik
M o u n t a i n s on t h e north run parallel to the coastline.
There are plains o n the spots w h e r e B o l a m a n a n d
DENİZ, HAYATIN KENDİSİDİR FATSA'DA
O r d u çok güzeldir, ilçeleri de ayrı güzeldir... Dağlık
ve engebeli bir arazinin eteklerine k u r u l m u ş güzel bir
ilçedir Fatsa. 65 bini aşan n ü f u s u y l a kabına sığmaz
bir hâli vardır. Kuzeyde Canik Dağları denize paralel
Elekçi rivers m e e t t h e sea. Y o u c a n enjoy boating
in Elekçi, w h i c h has been rearranged a n d cleaned.
While you're in Fatsa, you m u s t see Lake Gaga,
H a z n e d a r o ğ l u M a n s i o n , Göreği M o n a s t e r y ruins,
S a r m a ş ı k Hot Spring, Çıngırt R o c k G r a v e s , Fatsa
Ordu'ya, deniz doldurularak son derece modern
bir havalimanı yapılmaktadır. Giresun ile Ordu
arasında, Gülyalı mevkiinde bulunan ve bu iki
şehir arasında ortaklaşa kullanılacak olan bu
havalimanı, dünyada denize dolgu yapılarak inşa
edilen en büyük üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin
ise ilk havalimanı olma özelliğini taşımaktadır.
A modern airport is being built in Ordu via land
reclamation. Located in Gülyalı, between Giresun
and Ordu, the airport is planned to be shared by
these two towns. The airport is going to be the
biggest third in the world and the first in Europe
and Turkey with the land reclamation feature.
20
ŞUBAT - FEBRUARY 2015
seyahat | travel
uzanır. Bolaman ve Elekçi akarsularının denize
karıştığı n o k t a l a r d a düz araziler m e v c u t t u r . Yeniden
d ü z e n l e n e n ve temizlenen Elekçi'de artık sandal sefası
da yapabilirsiniz.
Fatsa'ya gidip de Gaga Gölü'nü, Haznedaroğlu
Konağı'nı, Göreği Manastırı kalıntılarını, Sarmaşık
Kaplıcası'nı, Çıngırt Kaya Mezarları'nı, Fatsa Adası'nı,
Çamlık'ı, Kız Kulesi'ni, sadece kalıntıları kalan
m a n a s t ı r ı g ö r m e d e n d ö n m e k olmaz.
Fatsa'da deniz h e m gözlere t e m a ş a zevki sunar h e m de
balıkçılık yoluyla geçim kaynağıdır.
I s l a n d , Ç a m l ı k , 'Kız K u l e s i ' a n d t h e m o n a s t e r y w i t h
only t h e ruins. T h e sea of Fatsa is both a s p e c t a c l e
for t h e e y e a n d t h e l i v e l i h o o d via f i s h e r y .
THE GOLDEN COLLAR ON
THE NECK OF BLACK SEA
The enjoyable c o m p e t i t i o n b e t w e e n Fatsa a n d Ü n y e
a b o u t w h i c h o n e will b e c o m e a c i t y first h a s b e e n
going on for years. Ü n y e is t h e largest t o w n of Ordu.
It has a s p e c t a c u l a r n a t u r e . A n o t h e r large t o w n ,
F a t s a lies o n t h e e a s t o f it. Ü n y e ' s c e n t r a l p o p u l a t i o n
is 75 t h o u s a n d , w h i c h is m u c h larger t h a n m a n y
KARADENİZ'İN B O Y N U N D A ALTIN GERDANLIK
O r d u ' n u n iki b ü y ü k ilçesi olan Fatsa ile Ünye
arasında il olma h u s u s u n d a k i tatlı rekabet yıllardan
beri s ü r ü p gider. Ünye, 'Karadeniz'in gözbebeği'
diyebileceğimiz, O r d u ' n u n en b ü y ü k ilçesidir.
t o w n s . Its c r e s c e n t b a y i s w o r t h s e e i n g .
As a port t o w n , Ü n y e r e s e m b l e s a g o l d e n collar
w r a p p e d a r o u n d the neck of blue Black Sea. The
history of this t o w n d a t e s back to prehistoric ages.
Ü n y e had been h o m e t o m a n y a n c i e n t civilizations.
M u h t e ş e m bir doğası v a r d ı r Ü n y e ' n i n . D o ğ u s u n d a
y i n e bir b ü y ü k ilçe olan Fatsa k o n u m l a n ı r . Merkez
n ü f u s u 75 b i n civarındadır. Bu r a k a m bir kısım il
n ü f u s u n u n çok ü s t ü n d e d i r . Hilal şeklindeki k o y u
g ö r ü l m e y e değerdir.
Bir l i m a n şehri olan Ü n y e , m a v i K a r a d e n i z ' i n
b o y n u n a geçirilmiş a l t ı n d a n bir gerdanlığı andırır.
Şehrin mâzisi t a r i h öncesi çağlara k a d a r gider. Nice
k a d i m m e d e n i y e t e ev sahipliği y a p m ı ş t ı r . Tarihî
İpek Y o l u ' n u n T o k a t - N i k s a r ü z e r i n d e n Karadeniz ile
b u l u ş t u ğ u n o k t a d a y e r alması, ş e h r i n ö n e m i n i d a h a d a
a r t ı r m ı ş t ı r . Tarihte askerî bir üs olarak sarp bir t e p e
ü z e r i n e k u r u l m u ş olan Ü n y e Kalesi, bir k a r t a l y u v a s ı
gibi g ö r ü n ü r . Buradaki k a y a m e z a r l a r ı , s a r n ı ç l a r ,
surlar ve denize k a d a r ulaştığı s ö y l e n e n dehlizler bizi
t a r i h i n gizemli d ö n e m l e r i n e g ö t ü r ü r .
Ü n y e ' d e T o z k o p a r a n Kaya Mezarları ve m a ğ a r a l a r ı
The fact that it w a s located on the spot w h e r e the
historical Silk R o a d c o n n e c t e d w i t h t h e B l a c k S e a
o v e r T o k a t - N i k s a r i n c r e a s e d t h e significance of this
t o w n . H i s t o r i c a l l y b u i l t o n a s t e e p hill - a s a m i l i t a r y
b a s e - t h e C a s t l e o f Ü n y e l o o k s like a n e a g l e ' s n e s t .
The rock graves, cisterns, castle walls and tunnels
that are said to be reaching the sea take visitors back
to t h e m y s t e r i o u s times of the history. Tozkoparan
R o c k G r a v e s a n d c a v e s o f Ü n y e r e m a i n s e c r e t s still.
O n c e a small fishing t o w n , Hagia Nichola Peninsula
has c h u r c h ruins to see. This place is a c c e p t e d as
t h e t o w n w h e r e ' t h e real S a n t a ' lived. B e s i d e s , t h e
Sheikh Y u n u s Shrine that is thought to be of Yunus
E m r e , w h o w a s t h e g r e a t sufi poet a k a ' Ş e h n u z
Saint', is an important place to see on Ünye's Yunus
Hill. Ü n y e h a s n u m e r o u s h i s t o r i c a l a n d n a t u r a l r i c h e s .
T h e t o w n is also rich in parks a n d g a r d e n s . L o c a t e d
ŞUBAT - FEBRUARY 2015 2 7
hâlâ gizemini korumaktadır. Bir zamanar küçük bir balıkçı
köyü olan Aya Nikola Yarımadası'nda kilise harabeleri
mevcuttur. Burası gerçek Noel Baba'nın yaşadığı yer olarak
kabul edilir. Öte yandan Ünye'nin Yunus Tepesi'nde büyük
mutasavvıf şair Yunus Emre'ye ait olduğu rivayet edilen,
halk arasında 'Şehnuz Evliyası' olaraktabir edilen Şeyh
Yunus Türbesi vardır. Ünye'nin tarihî ve doğal zenginlikleri
çoktur, ilçe park ve bahçeler bakımından son derece
zengindir. Denizin yanı başındaki Çamlık Mesire Yeri ve
şehrin doğusundaki Asarkaya Kent Ormanı, ilçenin adeta
soluklanma mekânlarıdır.
\
/
•
right by t h e s e a s i d e , Ç a m l ı k R e c r e a t i o n Area a n d
Asarkaya Forest are the m o s t relaxing spots of
the t o w n . If you ever get bored of the gloomy
a t m o s p h e r e of t h e city, y o u c a n refresh y o u r soul
and body here. Y o u c a n also v i e w the city and the
blue Black Sea f r o m t h e s e spots.
On the other hand, Kadılar Slope might be the best
e x a m p l e of civil a r c h i t e c t u r e in Ü n y e . Bakırcılar
B a z a a r , t h e old public b a t h s a n d m o s q u e s ,
m o n u m e n t s , Çakırtepe Recreation Area, Yazkonağı
C a v e are other m u s t - v i s i t places.
:
-
'
"
fr^'if*
"/••••-M
*
.,
£
*
t T
^
vfT -
KARADENİZ MUTFAĞININ BENZERSİZ LEZZETLERİ
Tercihinize göre pancar, mısır veya kabak çorbasıyla başlarsınız
yemeğe. Pancar (karalâhana) sarması, pancar döşemesi, pancar
diblesi, melocan (diken ucu) kavurması, sakarca mıhlaması, galdirik
kavurması, ısırgan yağlaşı, hoşgıran kavurması, tirmit (mantar)
kavurması, Çerkez tavuğu, kabak muhallebisi, mısır yağlaşı, keşkek,
fırın fasulyesi; çorbayı takip eden başat yemeklerdir.
Bir deniz şehri olan Ordu'ya gidilir de hamsi yemekleri yemeden hiç
dönülür mü? İçli tava, hamsi buğulaması, hamsi köftesi, hamsi tava
sizin için keyifli alternatifler sunar.
Ya hamur işlerine ne demeli? Ordu'ya gidip de su böreği, yufka böreği,
kesme makarna yememek mümkün mü? En iyisi biz Ordu'daki yemek
faslını kabak tatlısı, aşure ve un helvasıyla kapatalım.
MATCHLESS TASTES OF THE BLACK SEA CUISINE
One would start a great meal of the Black Sea cuisine with either
beet, corn or cabbage soup. Stuffed beet, beet with rice, 'melocan'
roast, 'sakarca' with eggs, 'galdirik' roast, nettle dish, 'hoşgıran'
roast, mushroom roast, Circassian chicken,
Cabbage pudding, corn dish, chicken and wheat dish, baked beans
are among the principal dishes.
And the European anchovy is an absolute must to eat while you're in
this coastal city. You can have this delicious fish as fried, steamed, in
balls and in many other ways.
Let's not forget the pastry stuff. It doesn't seem possible to not eat
and enjoy these scrumptious tastes. And we can end this feast with
a dessert such as oven-baked pumpkin in syrup, Noah's pudding and
flour halva.
Şehrin kasvetli havasından bunalanlar b u r a l a r d a h e m
ruhlarını h e m d e bedenlerini dinlendirmektedir.
Buradan şehrin d o y u m s u z manzarasını ve m a s m a v i
Karadeniz'i seyretme imkânınız da vardır.
Ö t e y a n d a n Kadılar Yokuşu, Ü n y e ' n i n sivil
mimarisine en güzel ö r n e k t i r . Bakırcılar Çarşısı, eski
h a m a m l a r ve camiler, anıt ağaçlar, Çakırtepe Mesire
Yeri, Yazkonağı Mağarası g ö r ü l m e y e değerdir.
TEMAŞA İÇİN BİR BALKON SANKİ...
O r d u ' n u n Boztepesi tabir caizse şehrin b a l k o n u d u r .
Boztepe; göklere u z a n a n ç a m ağaçlarıyla, yemyeşil
doğasıyla ve reçine k o k a n havasıyla d o y u m s u z
zevkleri yaşatır m i h m a n l a r ı n a . O r d u şehrini görüş
alanına k a t a n m u h t e ş e m bir mesire yeridir burası.
LIKE A BALCONY OF AMUSEMENT...
Ordu's Boztepe is the balcony of the city, so to say.
B o z t e p e offers a m a z i n g s k y w a r d pines, v e r d a n t
n a t u r e a n d r e s i n - s c e n t e d a m b i a n c e . . . This place is a
fantastic recreation spot that sees Ordu.
Download

Tea thatha Farklı coğrafyalardan şaşırtıcı manzaralar ı