KENTSEL DÖNÜŞÜM OLGUSUNUN
SÜREÇ İÇİNDE DEĞİŞEN ANLAMLARI
Ve
TARİHİ KENTLER
KENTSEL DÖNÜŞÜM
BİR ALANIN EKONOMİK, FİZİKSEL, TOPLUMSAL ve
ÇEVRESEL KOŞULLARININ SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ
SAĞLAMAYA ÇALIŞMAK (Roberts, 2000)
• Yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması,
• İşlemeyen bir toplumsal işlevin işler hale getirilmesi,
• Toplumsal dışlanma olan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağlanması,
• Çevresel kalitenin ya da ekolojik dengenin kaybolduğu alanlarda, bu
dengenin yeniden sağlanmasıdır.
BİR KENTİN TAMAMI ya da BELİRLİ ALANLARINA YÖNELİK;
BİLİNÇLİ, SİSTEMATİK ve PLANLANMIŞ BİR EYLEMDİR
(Keleş, 2003).
5 TEMEL AMACA HİZMET EDER
1. Kentin fiziksel koşulları ile toplumsal problemleri arasında doğrudan ilişki
kurulması,
“Kentsel bozulmanın /çöküntünün nedenlerinin araştırılarak çözüm
bulunması amaçlanması”
2. Kent dokusunu oluşturan birçok ögenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına
cevap vermek,
“Yeniden geliştirme ihtiyacına yanıt”
3.Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma
yaklaşımını ortaya koymak,
“Ekonomik canlılığını yitiren alanlara müdahale olanağı ve refah artışı”
4. Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan
kaçınmaya yönelik stratejilerin üretilmesi,
“brownfield area / greenfield area”
5. Geniş katılımlı bir uzlaşma ortamının tesis edilmesi
“müzakereci planlama / kentsel politika”
KENTSEL DÖNÜŞÜM OLGUSUNUN 4 AŞAMADAN GEÇTİĞİ
İFADE EDİLMEKTEDİR (Cook ve Kam, 1998).
1./
1800’lerin ortalarından 1940’lara ve 1940’ların ikinci yarısından
1960’LARA kadar devam eden
“DEVLET ELİYLE TOPTAN YENİDEN GELİŞTİRME ve KENTSEL
YENİLEME (Redevelopment ve Renewal),
2./
1960’ların ORTALARINDAN 1970’lere kadar devam eden
“ÇOK BOYUTLU YENİDEN GELİŞİM ve SAĞLIKLAŞTIRMA,
(Redevelopment ve Rehabilitation),
İYİLEŞTİRME ve YENİLEME
(Urban Improvement ve Urban Renewal),
3./1970-1990
“GAYRİMENKUL EKSENLİ KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI”
(property-led public-private partnershipurban regeneration),
4./1990’ların ikinci yarısından itibaren
“TOPLUMUN YENİDEN HATIRLANDIĞI” dönüşüm çalışmaları
1800’lerin ortalarından – 1940’lı yıllara kadar
“Kentlerdeki fiziksel ve toplumsal bozulmaya karşı en önemli mücadele
biçimi: Kentsel Yenileme” (Urban Renewal)
Sanayi Devrimi, Yaşam kalitesi problemleri, çevre kirliliği vb……
•Kamusal alan artırılması,
• Park hareketi (Londra: Victoria Parkı, Newyork: Central Park vb.)
• Geniş Bulvarlar ve parklar (Paris: Haussman operasyonları)
• Güzel kent hareketi (Bulvarlar, meydanlar, kütüphane, müze, belediye
vb.)
• 20. yy. ilk yarısı Bahçe Kent Hareketi
•MODERNİST HAREKET (CIAM* Atina Sözleşmesi - 1933)
* Kentler temiz, sağlıklı ve güzel çevrelere sahip olmalı,
•Açık yeşil alanlar ve yüksek bloklar,
• İşlev alanların ayrılması (bölgeleme),
• Araç/yaya trafiğinin ayrılması,
Paris başta olmak üzere pek çok Avrupa kentinin merkez bölgeleri ve
kenar mahallelerinde yıkımlar
* Uluslararası Modern Mimarlık Kongresi
BAŞTA İNGİLTERE OLMAK ÜZERE BATI AVRUPADA
1950 – 1960’LI YILLAR BOYUNCA
SAVAŞIN KENTSEL MEKANDAKİ YIKICI
ETKİLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI,
ARTAN NÜFUSUN ORTAYA ÇIKARDIĞI KONUT
AÇIĞININ GİDERİLMESİ,
YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİ
İZLEYEN POLİTİKALAR İZLENMİŞTİR
KAMU SEKTÖRÜ KAYNAKLI KENTLERİN YENİDEN İNŞAASI
YENİ KENTLERİN KURULMASI (GREEN BELT)
KAMU SEKTÖRÜ KAYNAKLI KENTLERİN YENİDEN İNŞAASI
YENİ KENTLERİN KURULMASI (GREEN BELT)
1./
KENTİN YERLEŞİK ALANININDA; 19.YY’IN ORTALARINDA
İNŞAA EDİLEN SAĞLIKSIZ KONUTLARIN YIKILMASI, YERLERİNE
“SOSYAL KONUTLARIN” (MÜLKİYET BELEDİYE) YAPILMASI,
Birmingham’da 50.000’den fazla yapı satın alınarak yıkılmış, yerine
sosyal konut yapılmıştır.
2./
KENTİN GELİŞME ALANININDA; GREENBELT YENİ UYDU
KENTLER
“Modernist Felsefenin Üzerine İnşaa Edilen Müdahaleler Dizgesi”
Modernist düşüncede kentler; mükemmellik, netlik, kesinlik ve
çelişkisizlik üzerine kurgulanan birer ütopya olarak ele alınmış, Le
Corbusier konut alanları ve kentleri “içinde yaşanacak makineler”
olarak tanımlamıştır (Botton, 2009:71).
2. Dünya savaşı sonrasında savaşın kentsel mekandaki
yıkıcı etkilerinin ortadan kaldırılması,
artan nüfusun ortaya çıkardığı konut açığının
giderilmesi,
yaşam koşullarının iyileştirilmesi
Kentlerin güzelleştirilmesi,
Kentlerin kamu sektörü kaynaklı yeniden inşası “Sosyal
Konutlar”
Grossiedlung Britz (Hufeisensiedlung) ve Wohnstadt Carl Legien Berlin
Kaynak: http://whc.unesco.org/en/list/1239/gallery/ ve http://googleearth.com
Howard’ın “Three Magnets”
Diagramı
Howard’ın “Garden City” Diagramı
LETCHWORTH GARDEN CITY
1960’larda BU YIKIM ve YENİDEN YAPILAŞMA SÜRECİ
TEPKİLERE NEDEN OLMAYA BAŞLADI !..
•YERLEŞİK ALANDA 2 KATLI KONUTLARIN YIKILIP,
YERİNE YÜKSEK BLOKLARIN YAPILMASI,
• YIKIM ve YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN ZAMANA
YAYILAN BİR SÜREÇ OLMASI (sağlıksız yapıların uzun ve
yavaş ölümü),
• ÇEPERLERDEKİ YEŞİL ALANLARIN YAPILAŞMASI;
•İSTİHDAM OLANAKLARINDAN UZAK,
• MERKEZDEN UZAK,
• SOSYAL İLİŞKİ AĞLARININ ÇÖZÜLMESİ,
1960 – 70 ÇOK BOYUTLU “YENİDEN GELİŞİM” ve SAĞLIKLAŞTIRMA
(Redevelopment ve Rehabilitation)
SAVAŞ DÖNEMİ
SONRASI; EŞİTSİZ
GELİŞİM DİNAMİKLERİ
* TOPLUMSAL KUTUPLAŞMANIN
ARTMASI,
* YOKSULLUĞUN DERİNLEŞMESİ,
•SOSYAL KOŞULLARIN GİDEREK
BOZULMASI,
“YOKSULLUĞUN KEŞFİ”
(Cook ve Kam, 1998)
Nitelikli konum
sunumunun yanısıra
işgücünün eğitimi ve
kapasite artırımı,
Ekonomik gelişim,
toplum güvenliği vb…
Çöküntü alanlarının temizlenmesi, yıkılıp yeniden
inşa edilmesine odaklanan politikaların , kentsel
sorunları çözmediği; aksine kentin başka
bölgelerine taşıdığı, anlaşılmış !......
1970’LER KONUTA YÖNELİK UYGULAMALAR:
Yerel yönetimler ile işbirliği içinde özel sektörün elindeki
konut stokunda iyileştirmeler
SOYLULAŞTIRMA
ESKİ SAKİNLERİN YERİNDEN EDİLMESİ
1965 – 79 ARASINDA İNGİLTERE’DE İZLENEN 3 ANA KENTSEL POLİTİKA
1. KENTSEL PROGRAM: Kent merkezlerindeki sosyal sorunlara çözüm
getirmeyi hedefleyen, eğitim ve sosyal programlara yönelen ülke
bütünündeki bir program,
2. YEREL TOPLULUKLARIN GELİŞİM PROJELERİ,
3. MERKEZ ALANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
•
•
•
Kent merkezlerinin yeniden canlandırılması,
Kentsel gelişmenin ve yayılmanın sınırlandırılması,
Çok işlevli kentsel alanların ve sürdürülebilir
geliştirilmesi
ulaşım
tekniklerinin
Doğal ve Tarihi Mirasın Korunması
Doğal ve Tarihi Miras Ekonomik gelişmede
imaj ve pazarlama ögesi
Kentsel koruma, dönüşüm programlarında ön planda yer alıyor!....
1./ KORUMA AMAÇLI CANLANDIRMA PROJELERİ
•Çöküntü alanı haline gelmiş tarihi merkezlerin canlandırılması,
• Tarihi merkezlerin iyileştirilmesi,
• Tarihi değeri olan sanayi ve ticaret alanlarının canlandırılması,
• Küçük ve orta büyüklükteki tarihi kentlerin korunması
(Edinburg, Utrecht),
2./ TURİZMİN CANLANDIRILMASINI SAĞLAYAN
ORGANİZASYONLAR
•Spor karşılaşmaları, konserler, sanat festivalleri, …
“Barcelona, Atina, Porto, Pekin”
1970 SONRASI EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA (1973 PETROL KRİZİ)
ÜRETİM BİÇİMİNDE DEĞİŞİM
SANAYİSİZLEŞME
!......
•İŞSİZLİK,
•BOŞALAN SANAYİ ALANLARI,
•BU İŞGÜCÜNÜN KENT MERKEZİ ve
KOMŞULUĞUNDAKİ KONUT ALANLARI
ile YAŞAM ÇEVRELERİNİN
YOKSULLAŞMASI
ESNEK ÜRETİM ve
SERVİS/HİZMETLER
SEKTÖRÜNÜN
YENİDEN
ŞEKİLLENMESİ,
ANCAK BU
İŞGÜCÜNÜN SEKTÖR
İÇİNDE KENDİNE YER
BULMAMASI !..........
1980 SONRASI EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA;
İmalat ağırlıklı geleneksel merkez yerini bankacılık ve üretici servis
sektörlerine bırakmaktadır (S. Sassen, 1996); Mali, hukuki, idari faaliyetler; tasarım,
yönetim, personel; üretim teknolojileri; bakım, ulaşım, iletişim hizmetleri, toptan dağıtım hizmetleri,
reklamcılık, firmalar için temizlik hizmetleri, güvenlik vb.
1979 - 1990
THATCHER HÜKÜMETİ
YENİ LİBERAL POLİTİKALAR
* YÜKSELEN SERVİS
SEKTÖRÜNÜ KENDİNE ÇEKME
TELAŞI “GİRİŞİMCİ KENT”
* BÜTÜNCÜL PLANLAMADAN
UZAKLAŞAMA,
* ÖZEL PROJE ALANLARI,
* MİMARİ ve KENTSEL
TASARIM YARIŞMALARI
DOCKLAND: FLAGSHİP
(Amiral Gemisi) PROJELER
•LİBERALLEŞME
• ÖZELLEŞTİRME
REFAH DEVLETİ
•REFAH
KAVRAMINDAN
UZAKLAŞMA
• SOSYAL KONULARDAN
UZAKLAŞMA
EMLAK EKSENLİ GİRİŞİMCİLİK
KÜLTÜRÜNÜN EGEMEN OLDUĞU
“KENTSEL DÖNÜŞÜM
POLİTİKALARI”
KÜÇÜLEN DEVLET BÜYÜYEN ÖZEL
SEKTÖR
EMLAK EKSENLİ PROJELER
•SANAYİNİN TERK ETTİĞİ
MERKEZ Ve ÇEVRESİNDEKİ
ALANLAR,
• İŞLEVSİZLEŞEN RIHTIM ve DOK
ALANLARI
KIYI ALANLARI
SALT FİZİKİ ÇEVRENİN
DÜZENLENMESİ BAZLI
PROJELER
KENT EKONOMİSİNE KAZANDIRMA
“URBAN REGENERATION”
KAMU SEKTÖRÜNÜN
BAŞLATTIĞI ANCAK ÖZEL
SEKTÖR BEKLENTİLERİNİN
ETKİN OLDUĞU PROJELER
BAŞARILI PROJELERİN
TAKLİT EDİLMESİ ve
BİRBİRİNE BENZEYEN KENT
PARÇALARI
KLONLANMIŞ KENTLER(Low, 1993),
UMUTSUZLUK DENİZİNDE PARILTILI
ADACIKLAR (Hall, 1998)
•BÜTÜNCÜL DEĞİL PARÇACIL,
• KENTSEL ALANDA PARÇALANMA ve
AYRIŞMA,
•KÜRESEL EKONOMİNİN MEKANSAL
TALEPLERİNE YANIT VERECEK
İÇERİKTE,
• KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN
DÜŞÜK GELİR GR. İHMAL EDİLMESİ
1989 DÜNYA EMLAK
PİYASALARINDAKİ ÇÖKÜŞ
Londra-Dockland
Olympia&York Firmasının iflası
DOCKLAND / LONDRA
CANNARY WHARF
YÜKSEK KALİTEDE İŞ MERKEZLERİ
KÜLTÜR EKSENLİ DÖNÜŞÜM
POLİTİKALARI
KENTLERİN EKONOMİK YAPILANMA
SÜREÇLERİNDE “KÜLTÜR” ARTIK
BİR TÜKETİM, ÜRETİM ve İMAJ
STRATEJİSİ OLMUŞTUR.
KÜRESEL EKONOMİK ve
POLİTİK BİR ARKA PLAN
İMALAT SEKTÖRÜNÜN KENTİ
TERK ETMESİ ile EKONOMİK
KRİZE GİREN ESKİ KENT
MERKEZLERİNİN YENİDEN
DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE BİR
ARAÇ
MERKEZ ve KIYI ALANLARI AĞIRLIKLI:
TÜM KENTİN EKONOMİSİNİN ETKİLEYECEK
SEKTÖREL ÇEŞİTLENMELER;
KÜLTÜR
TURİZM
TİCARET
GLASGOW
TEMPLEBAR/DUBLIN
BARCELONA
LİZBON
MONTGOMERY (1995) GÖRE; KÜLTÜR SADECE
OPERA, BALE,MÜZİK, SİNEMA, VİDEO GİBİ YÜKSEK
ve POPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ ve
TÜKETİMİNİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BUNLAR
ÜZERİNE KURULU BİR YAŞAM TARZINI DA
KAPSAMAKTADIR. BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ de BU
TANIM İÇİNDE YER ALMAKTADIR.
BİANCHİNİ (1993) İSE KÜLTÜR ve KÜLTÜR
POLİTİKALARI; Tiyatro, Müzik, Resim, Heykel, Sinema,
Video, Yayımcılık, Reklamcılık, Elektronik Müzik, Radyo,
TV Yayıncılığı, Tasarım ve Moda, Kimi zamanda Tarihsel
Miras, Turizm, Boş zaman etkinlikleri gibi… geniş bir
yelpazedeki faaliyet alanlarına uzanmaktadır.
KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ ÜRETİMİNDE “MEKAN”
SADECE KÜLTÜREL AKTİVİTELERİN YER SEÇTİĞİ ve
SERGİLENDİĞİ BİR SAHNE DEĞİL, AYNI ZAMANDA
KÜLTÜREL ÜRETİM SÜRECİNDE “GİRDİ” TEŞKİL
ETMEKTEDİR (Newman ve Smith, 2000).
HALL (2000); “YARATICI KENTLER”
SOSYAL ve MEKANSAL OLARAK GERÇEK ANLAMDA
BİR KÜLTÜREL TÜKETİM /ÜRETİM ORTAMININ
OLUŞTUĞU KENTLERDİR.
TUTUCU DURAĞAN TOPLUMLAR ile DÜZENSİZLİĞİN
ve KURALSIZLIĞIN EGEMEN OLDUĞU TOPLUMLARIN
KÜLTÜREL AÇIDAN “YARATICI” OLAMAYACAĞINI
VURGULAMAKTADIR.
KÜLTÜR ENDÜSTİRİLERİNE
ÜRETİM, DAĞITIM, PAZARLAMA,
EĞİTİM HİZMETİ SAĞLAYAN
KURULUŞLARIN ÜLKE İÇİNDEKİ
YER SEÇİMİ KARARLARI
KENTLERDEKİ;
•NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ,
•TÜKETİCİNİN SOSYOKÜLTÜREL PROFİLİ,
• YATIIRMCILARIN
DESTEĞİNİN BÜYÜKLÜĞÜ,
İle ORANTILIDIR.
KÜLTÜR END. MEKANSAL
OLARAK TOPLANMASI;
• ZİYARETÇİLERİN
ULAŞMASI,
• KONAKLAMA,
• YEME-İÇME,
EĞLENCE ALAN.
1. KALICI
1. İKONİK YAPILAR ve FARKLI
KABUKLAR,
2. KÜLTÜR BÖLGELERİ, TEMALI
ALANLAR
1. GEÇİCİ
1. MEGA ÖLÇEKLİ ETKİNLİKLER
(HALL MARK EVETS)
DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
ORGANİZASYONLAR (Fuarlar,
Festivaller, Törenler vb…)
KENTSEL MEKAN;
“FESTİVALİZM”
ÜZERİNDEN TÜKETİLEN
METALARIN
ESTETİKLEŞTİRİLDİĞİ
BİR KONUMA
TAŞINMAKTA, (Pickard,
R., 2009).
1990 SONRASI YENİ KENTSEL GÜNDEM: YEREL HALK ve REKABETÇİLİK
TOPLUMUN YENİDEN HATIRLANMASI
1980’ler: KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI,
1990’lar: YEREL HALK ve GÖNÜLLÜ ORGANİZASYONLAR, SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLENMELERİNİN GÜÇLENMESİ
1997’de İngiltere’de işçi partisinin iktidara gelmesi,
YENİ SLOGAN: “KENTSEL RÖNESANS”
EKONOMİK , SOSYAL ve MEKANSAL YENİDEN YAPILANMA
1999: BİR KENTSEL RÖNESANS’a DOĞRU RAPORU
MERKEZİ YÖNETİM POLİTİKASINDA 3 TEMEL PARAMETRE:
1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
2. ÇEŞİTLİLİK
3. YEREL HALK
İLKELER/HEDEFLER
1/ ÇÖKÜNTÜ KOŞULLARINI YAŞAYAN KENT
MERKEZLERİNİN YENİDEN CANLANDIRILMASI
2./ YÜKSEK YOĞUNLUKLU
“COMPACT” FORM ile
ÇEPERLERDE “SAÇAKLANMANIN” ÖNLENMESİ
TARIM ALANLARI ve AÇIK ALANLAR ÜZERİNDEKİ
BASKININ AZALTILMASI
3./
TRAFİK SIKIŞIKLIĞI ve KİRLİLİĞİNİN
AZALTILMASI
1997 YILINDA SOSYAL DAYANIŞMA
BİRİMİ KURULMUŞ
1998’de İNGİLTERE’de
MAHALLE ÖLÇEĞİNDE YENİLEME İÇİN
ULUSAL STRATEJİ
İŞSİZLİK
Ve
EKONOMİK
SORUNLAR
ÖNCELİKLİ
BAKIŞ !...
EN YOKSUL MAHALLELER İÇİN:
İşsizlik, suç, yetersiz sağlık, yetersiz
beceriler, standartın altında konut ile
fiziksel çevre …
İçin temel politika önceliği
2000 YILINDA KENTSEL BEYAZ KİTAP
KENT MERKEZİNDEKİ YOKSULLUK
SORUNLARI
4 TEMEL AMAÇ
1. EKONOMİK GELİŞMENİN
YARATILMASI,
2. FİZİKSEL ÇEVRENİN
İYİLEŞTİRİLMESİ,
3. SOSYAL KOŞULLARIN
İYİLEŞTİRİLMESİ,
4. ÜLKE İÇİNDE NÜFUS ve
İSTİHDAM DAĞILIMINDA
DENGE SAĞLANMASI,
YEREL YÖNETİMLER
ÖZEL SEKTÖR
YEREL HALK
ORTAKLIKLARI
ÖRTÜK BİR BİÇİMDE SOYLULAŞMA TARİFİ
“DEVLET ELİYLE SOYLULAŞMA”
(Leed’s 2003,)
2000’li YILLARDA DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDAN ALINMASI GEREKEN
DERSLER (Shaw ve Robinson,)
1. Dönüşüm süreci içinde kentlerin eskimekte olan alanlarının yenilenmesi;
sorunun sadece bir boyutudur.
2. Dönüşümün sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları vardır ve her şey
birbirleri ile ilintilidir. Bu yüzden kentsel sorunları birbirinden ayırarak
incelemek, bütüncül bir yaklaşımın olmasını engeller.
3. Faydaların yukarıdan aşağıya doğru süzülerek tüm topluma dağılacağı savı
uygulamada gerçekleşmemiştir.
4. Ortaklıklar önemlidir ancak sürdürülebilir olmalıdır.
5. Kaynaklar hiçbir zaman yeterli değildir. Sınırlı kaynakların dağıtımı;
sonunda mutlaka kazananlar ve kaybedenleri yaratmaktadır.
6. İyi tanımlanmış amaçlar ve gerekçeli hedefler koymak çok önemlidir. Yaşam
kalitesine yönelik performans kriterleri belirlenmeli ve yerel halkın katılımı
ile uygulanmalıdır.
7. İmaj önemlidir ancak gerçekçi olmasına dikkat edilmelidir.
8. Fizik mekandan çok insanların dönüşümünün gerçekleştirilmesiz ordur.
Bunun için eğitim ve beceri programları oluşturulmalıdır.
9. Sürdürülebilirlik anahtar kavramdır.
10. Aynı zamanda doğal ve kültürel tarihi çevre korunmalıdır.
KENTSEL ALANLARIN YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI
ÖLÇÜTLERİ ARACILIĞI ile ;
•KENTSEL GELİŞİMİN/YAPILAŞMANIN OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKİSİNİ AZALTAN,
• KENT ve KASABALARIN EKONOMİK YARIŞABİLİRLİĞİNİ
DESTEKLEYEN,
• ORTAKLIK TABANLI EYLEM PROGRAMLARINI UYGULAMAYI
HEDEFLEYEN,
• BÜTÜNLEŞMİŞ,
• KAMU SEKTÖRÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN BİR SÜREÇ,
OLMALIDIR !.....
HER KENT KENDİNE ÖZGÜ SÜRECİ ÜRETMELİDİR !.............
1./ YERLEŞME DİNAMİKLERİ FARKLIDIR;
* HIZLI BÜYÜYEN YERLEŞMELER,
* DURAĞAN YERLEŞMELER,
* KÜÇÜLEN / ÖLEN YERLEŞMELER – BÖLGELER!...
2./ FARKLI FİZİKSEL, SOSYAL ve EKONOMİK ESKİME, BOZULMA,
KÖHNEME SÜREÇLERİ,
* TÜMÜYLE KÖHNEME SÜRECİNE GİRMİŞ,
* ÖZELLİKLERİNİ KORUYAN ancak ESKİME SÜRECİNE GİRMİŞ,
* YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜK,
3./ UYGULANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE FARKLI TEPKİLER
* MÜDEHALE EDİLMEKSİZİN KENDİLİĞİNDEN DÖNÜŞEN
YERLEŞMELER,
* SÜRECE ÇABUK ve OLUMLU TEPKİ VEREN YERLEŞMELER,
* SÜRECİN BENİMSENMEDİĞİ ve BAŞLAMADIĞI YERLEŞMELER,
DÖNEM
19. yy ortası- 1960
KAMU KESİMİ
yıkım
ÖZEL SEKTÖR
Yeniden yapılanma,
yeniden geliştirme
1960-1970
1970-1990
1990 sonrası
TOPLUM
X
Çok boyutlu yeniden
gelişim ve
sağlıklaştırma
Kamu-Özel sektör ortaklığı çerçevesinde
gayrimenkul eksenli dönüşüm
X
Sürdürülebilir yerel gelişmenin sağlanabilmesi için ekonomik,
sosyal ve fiziksel yeniden yapılanma çalışmalarının birlikte
yürütülmesi
Kaynak: Görgülü, Dinçer, Enlil vd. (2006)
Download

donusum2 [Uyumluluk Modu]