TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
YASAMA YILI
24
5
SIRA SAYISI: 646
D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret
Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/954)
özlem
özlem
–3–
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1/954 Esas Numaralı Tasarının
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-
Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dışişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Taviz Listeleri Metni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
(S. Sayısı: 646)
–4–
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
31/7/2014
Sayý: 31853594-101-965-3175
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014
tarihinde kararlaştırılan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini
Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/954)
ESAS Dışişleri Komisyonu
TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
GEREKÇE
Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye'den oluşan Gelişen
Sekiz Ülke (D-8), 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi ile kurulmuştur. Sekretaryası İstanbul'da bulunan D-8'in temel hedefi üyeleri
arasında kalkınmaya yönelik işbirliğini artırmak ve ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmektir.
Bu kapsamda, D-8'in öncelikli faaliyet alanları ticaret, sanayi, bilgi ve iletişim, finans, bankacılık
ve özelleştirme, tarımsal kalkınma, bilim ve teknoloji, yoksullukla mücadele ve insan kaynakları,
tarım, enerji, çevre, sağlık, turizm ve kültür olarak belirlenmiştir.
Bu alanlardan ticaret, hızlı ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinden geçen D-8 üyesi ülkeler
açısından en somut işbirliği alanlarından biridir. Bu alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında 3 Mayıs
2006 tarihinde Endonezya'da "D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalanmış
ve anılan Anlaşma'nın ekini teşkil etmek üzere 4-8 Temmuz 2008 tarihlerinde Malezya'da "D-8 Üyesi
Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları" kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
–5–
"D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması" ve "D-8 Üyesi Devletler Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları"nın 23 Şubat 2011 tarih ve 6157 sayılı
Kanunla onaylanmalarının uygun bulunması sonrasında, 18 Nisan 2011'de Bakanlar Kurulu'nca
onaylanmaları kararlaştırılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 22 Nisan 2011 tarih ve 27913
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
"D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması" ve ekini teşkil eden "D-8 Üyesi
Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları" ülkemizin onayı ile
birlikte, Anlaşmanın "Yürürlüğe Giriş" başlıklı 34. maddesi kapsamında onay işlemlerini tamamlayan
İran, Malezya, Nijerya ve Türkiye arasında 25 Ağustos 2011 tarihinde hukuken yürürlüğe girmiştir.
Endonezya ise 4 Ekim 2011 tarihinde Anlaşmayı onaylayan ülkeler arasına katılmıştır. Akabinde,
Pakistan tarafından 8 Şubat 2012 tarihinde Anlaşmanın onaylanmasıyla D-8 Tercihli Ticaret
Anlaşması'nı onaylayan ülke sayısı altıya yükselmiştir.
"D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması" hukuken yürürlüğe girmiş olmakla
birlikte, Anlaşmanın fiilen işlerlik kazanması için en az dört ülke tarafından tarife indirimine konu
ürünlerin belirlenmesi ve taraflar arasında değişimi gerekmektedir. Nitekim Anlaşmanın 5. Maddesi
uyarınca, tarafların ulusal tarife satırlarında tarife oranı %10'un üstünde olan Armonize Sistem
satırlarının % 8'ini taviz kapsamına almaları, oluşturulacak taviz listelerinde % 25'in üstündeki
tarifelerin % 25'e, % 15-25 arasında olanların % 15'e, % 10-15 arasında olanların ise % 10'a
indirilmesi öngörülmektedir. Anlaşma'nın 6. Maddesi'nde ise "Akit Üyeler arasında müzakere edilen
ve değişimi yapılan taviz listeleri, tamamlayıcı bir parça olarak bu anlaşmaya eklenecektir" ifadesi
yer almaktadır.
Bu kapsamda Endonezya, Malezya, Pakistan ve Türkiye tarafından hazırlanan taviz listeleri
D-8 Sekretaryası'na iletilmiş olup, söz konusu listelerin Anlaşmanın 30. Maddesi uyarınca
Anlaşma'ya eklenmesi gerekmektedir. Ülkemiz iç hukuku bakımından bağlayıcılık kazanmalarını
teminen Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Malezya ve Pakistan tarafından hazırlanan taviz listeleri
onaya sunulmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
–6–
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
20/10/2014
Esas No: 1/954
Karar No: 503
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 31/7/2014 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 13/8/2014 tarihinde tali komisyon olarak
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonuna; esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen "D-8 Üye Devletleri Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 24 üncü Yasama Dönemi 16/10/2014 tarihli
85 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla
görüşülmüştür.
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde Tasarının; D-8 Üye Devletleri Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasının 30 uncu maddesi uyarınca Türkiye, Endonezya, Malezya ve Pakistan
tarafından hazırlanan taviz listelerinin Anlaşmaya eklenmesi amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri
tarafından;
D-8 üyeleri arasında ticareti daha da geliştirmek amacıyla 3 Mayıs 2006 tarihinde D-8 Beşinci
Zirvesinde imzaya açılan Tercihli Ticaret Anlaşmasının tüm üyelerce imzalandığı ve anılan
Anlaşmanın ekini teşkil etmek üzere 4-8 Temmuz 2008 tarihlerinde Malezya'da D-8 Üyesi Devletler
Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına İlişkin Menşe Kurallarının kabul edildiği,
D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması ve D-8 Üyesi Devletler Arasında
Tercihli Ticaret Anlaşmasına İlişkin Menşe Kurallarının 23 Şubat 2011 tarihli ve 6157 sayılı Kanunla
onaylanmalarının uygun bulunduğu ve Bakanlar Kurulu onay kararnamesinin 22 Nisan 2011 tarihli
ve 27913 sayılı Resmî Gazetede yayımlandığı,
Tercihli Ticaret Anlaşması ve Eki Menşe Kurallarının bugüne kadar İran, Malezya, Nijerya,
Türkiye, Endonezya ve Pakistan tarafından onaylandığı ve yürürlüğe girdiği, Bangladeş ve Mısır'da
ise onay süreçlerinin devam ettiği,
19 Aralık 2013 tarihinde İslamabad'da düzenlenen 16 ncı Bakanlar Konseyi Toplantısında
Tercihli Ticaret Anlaşmasının 2014 yılı Mart ayı sonuna kadar gerekli işlemleri tamamlayan üye
ülkeler arasında yürürlüğe girmesi konusunda mutabakata varıldığı, ancak taviz listeleri konusunda
bir ilerleme sağlanamadığından istenen neticenin alınamadığı,
D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının hukuken yürürlüğe girmiş olmakla
birlikte Anlaşmanın fiilen işlerlik kazanabilmesi için en az 4 ülke tarafından tarife indirimine konu
ürünlerin belirlenmesinin ve bunların taviz listelerinin taraflar arasında değişiminin gerektiği; bu
kapsamda Endonezya, Malezya, Pakistan ve Türkiye tarafından hazırlanarak D-8 Sekretaryasına
iletilen taviz listelerinin Anlaşmaya eklenmesini ve Ülkemiz iç hukuku bakımından bağlayıcılık
kazanmasını teminen Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasının beklendiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
–7–
Ülkemiz taviz listesinde, Avrupa Birliği ile ortak gümrük tarifesi uygulamamız dışında kalan
tarım malları içerisinden seçilen kalemler bulunduğu, bu itibarla, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının
Gümrük Birliği yükümlülüklerimiz hilafına bir husus içermediği,
Anlaşmanın ihracat pazarlarımızın genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi açısından önemli olduğu,
ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve
Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Ahmet Berat Çonkar
Şaban Dişli
Osman Aşkın Bak
İstanbul
Sakarya
İstanbul
Kâtip
Üye
Üye
Harun Karaca
Ali Ercoşkun
Ali Şahin
İstanbul
Bolu
Gaziantep
(Bu raporun özel sözcüsü)
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Üye
Mehmet Ali Ediboğlu
Sinan Oğan
Ayşe Eser Danışoğlu
Hatay
Iğdır
İstanbul
Üye
Üye
Üye
Osman Oktay Ekşi
Osman Taney Korutürk
Osman Kahveci
İstanbul
İstanbul
Karabük
Üye
Üye
Üye
Abdullah Çalışkan
Hasan Karal
Mehmet Kasım Gülpınar
Kırşehir
Rize
Şanlıurfa
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Burhan Kayatürk
Van
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
–8–
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA
TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ
EKİNİ TEŞKİL EDEN TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA
TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ
EKİNİ TEŞKİL EDEN TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 13 Mayıs 2006 tarihinde
Endonezya’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve
6157 sayılı Kanunla onaylanması uygun
bulunan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli
Ticaret Anlaşması”nın ekini teşkil eden taviz
listelerinin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
(2) Söz konusu Anlaşmanın ekini teşkil
eden taviz listelerinde yapılacak değişiklikleri
onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. İşler
B. Bozdağ
A. İslam
Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
V. Eroğlu
F. Işık
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce
A. Davutoğlu
N. Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız
A. Ç. Kılıç
M. M. Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı
E. Ala
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
–9–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 10 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 11 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 12 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 13 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 14 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 15 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 16 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 17 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 18 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 19 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 20 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 21 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 22 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 23 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 24 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 25 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 26 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 27 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 28 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 29 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 30 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 31 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 32 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 33 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 34 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 35 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 36 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 37 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 38 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 39 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 40 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 41 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 42 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 43 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 44 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 45 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 46 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 47 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 48 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 49 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 50 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 51 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 52 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
özlem
(S. Sayısı: 646)
– 53 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/55
– 54 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/56
– 55 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/57
– 56 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/58
– 57 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/59
– 58 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/60
– 59 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/61
– 60 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/62
– 61 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/63
– 62 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/64
– 63 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/65
– 64 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/66
– 65 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/67
– 66 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/68
– 67 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/69
– 68 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/70
– 69 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/71
– 70 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/72
– 71 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/73
– 72 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/74
– 73 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/75
– 74 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/76
– 75 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/77
– 76 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/78
– 77 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/79
– 78 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/80
– 79 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/81
– 80 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/82
– 81 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/83
– 82 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/84
– 83 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/85
– 84 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/86
– 85 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/87
– 86 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/88
– 87 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/89
– 88 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/90
– 89 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/91
– 90 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/92
– 91 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/93
– 92 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/94
– 93 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/95
– 94 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/96
– 95 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/97
– 96 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/98
– 97 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/99
– 98 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/100
– 99 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/101
– 100 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/102
– 101 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/103
– 102 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/104
– 103 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/105
– 104 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/106
– 105 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/107
– 106 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 646)
/
Download

646 - Türkiye Büyük Millet Meclisi