Ankara'ya dair üç kitap raflarda yerini aldı. Timur Özkan’ın Ankara Şehrengizi’, Doç. Dr.
Savaş Zafer Şahin’in Şehreküstü’ ve Doç. Dr. Bekir Koç’un “OsmanlI Kent Yıllıklarında
Ankara” adlı kitaplarında geçmişten günümüze başkentin çeşitli yönleri anlatılıyor
nkara araştırm aları ve yazıla­
rıyla tanınan T im u r Ö zkan’ın
yeni kitabı ‘Ankara Şehrengizi’
kitapçılarda yerini aldı. Aynı zamanda
Anka ra lı G ezginler Grubu üyesi olan
Ö zkan’ın kitabı, Ankara gezilerinden
de yararlandığı bir kısmı gazete ve
dergilerde yayım lanm ış, b ir kısmı
yeni olm ak üzere 6 0 Ankara yazısın­
dan oluşuyor.
A
ANKARA
.
stHRtN£!H
90.Yıl hediyesi
Özkan, “Esasında yüzyıllar ön ce­
sine uzanan tarihi, zengin kültürel ve
sanatsa] birikim iyle her türlü övgüyü
fazlasıyla hak eden bir k en tte yaşı­
yoruz. A ncak giderek yozlaşan sosyal
yaşam ı, sağlıklı gelişm ek yerine plan ­
sız büyüm ekten kaynaklanan çeşitli
kentse] sorunları nedeniyle Ankara
m ız’ı eleştirm en in yaııısıra ön eriler
geliştirm ek de görevim iz değil m i?”
diyerek kitab ın içeriği hakkında
ipucu verirken k itab ın ı, başkent olu ­
şunun 90. yılında A nkara’ya hediye
ettiğin i de belirtti.
şavas zafer safvn
Kitapçılarda satışta
şehrecustü
K ent, ya şa m , m e k a ıı ve
A nkara ü / erın c öykü d e n e n ıe l«
Y en i çık an d iğer A n kara
kitab ı ise A tılım Ü n ü v e rsitesi
S iy aset B ilim i ve Kam u Y ö n etim i
B ö lü m ü ’nd en D o çe n t D o k to r S a ­
vaş Zafer Ş a h in ’in ‘Ş eh rek ü stü ’ k itab ı. Eski O sm a n lı
k e n tlerin d e , k e n a r m ahalle
ya da bu gü n varoş d ed i~imiz m ah allelere ‘şe h re ü stii m a h a lle le ri’ d en iyor.
K itap ta, A n k a ra ’yı bir
şe h ir p lan cısı gözüyle ele
a lan d en e m e le r ve ö y k ü ler
y e r alıyor.
f
“Salnameler” toplandı
A nkara’n ın 1 8 7 1 -1 9 0 7 y ıllan
arasında görev yapan idarecileri
ve ildeki bazı ticari ve sosyal ya­
şam alanlarının sayılarına ilişkin
verilerin yer aldığı salnam eler
(yıllık) kitap haline getirildi.
Ankara Sanayi O dasının
(A SO ) desteğiyle “O sm an lı K ent
Y ıllıkların d a A n kara” başlığıyla
bastırılan kitap, A nkara Ü n i­
versitesi T arih Bölüm ü Ö ğre­
tim Üyesi Doç. Dr. B ekir Koç
tarafınd an hazırlandı. Kitapta,
an ılan yıllarda A nkara’daki arazi,
ham am , Çeşm e, M üslüm an ve
H ristiyaıı kabristanları, fırın,
cam i, çayır, köprü, kilise sayıları­
n ın da aralarında bulunduğu çok
sayıda yaşam alan ın ın yan ı sıra
görev yapan yö n eticilere dair
bilgiler de y er alıyor.
Kitapta ver alan verilere göre,
1 8 7 1 yılında A nkara-M erkez’de
4 bin 8 6 5 hane, m escitler hariç
22 cami, 6 9 çayır, 1 9 7 arsa, 2 Er­
m eni, 3 Katolik okulu gibi birçok
alan ve yapı bulunuyordu.
Kitap hakkında bilgi veren
Doç. Dr. Bekir Koç, salnam elerin
Avrupa'dan örnek alınarak haya­
ta geçirilen bir uygulama olduğu­
nu belirterek, O sm anlı dönem in­
de ilk devlet salnam esinin 1 8 4 1
yılında yayım landığını kaydetti.
Daha sonra taşra sayılan yerleşim
yerlerine ilişkin bilgilerin de yer
aldığı salnam elerin düzenlendi­
ğini dile getiren Koç, A nkara’ya
ilişkin ellerinde 13 salname
bulunduğunu ifade etti.
Kentin mevcut durumu
Ankara’ya bağlı sancaklar
olan Yozgat, Kayseri ve K ırşehir'e
ilişkin bilgilerin de kitapta yer
aldığını anlatan Koç, “Bu salna­
melerde kentin idari ve yargı açı­
sından teşkilatlanm asını gösteren
verilerin yanında hane sayıları,
cami, hamam, kilise, çayır gibi
hem en her şeye ilişkin sayısal
veriler de yer alıyor” dedi.
Söz konusu verilerin ken tin
m evcut durumu ve ihtiyaçların
idari m eclislerde tartışılm ası
açısınd an ön em li olduğunu dile
g etiren Koç, “Şu an H acıbayram
yakınlarında adına yaptırılan
tapınağın kalın tıları bulunan
Roma im paratoru Augustus’un
vasiyetn am esin in çok düzgün bir
çev irisin i de bu A nkara saln a­
m elerinde görm ek m üm kün.
Bu da esasında O sm anlı İm pa­
ratorluğunun tarih e ve tarihsel
belgelere ne kadar önem verdi­
ğini gösterm esi açısından kayda
değer” diye konuştu.
Download

10.06.2014 - Ankara Sanayi Odası