KULLANMA TALİMATI
SİVEX %10 losyon
Cilt üzerine uygulanır.
• Etkin madde: Her 1 g losyonda 100 mg sodyum sülfasetamid içerir.
• Yardımcı maddeler. Hyaluronik asit, Sodyum tiyosülfat, Potasyum dihidrojen
fosfat, Disodyum hidrojen fosfat dihidrat, Disodyum EDTA, Sodyum metil
paraben, Saf su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI
dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç
duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza
bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında
yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. SİV E X nedir ve ne için kullandır?
2. SİV E X ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SİV E X nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SİV E X ’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. SİVEX nedir ve ne için kullanılır?
•
SÎVEX, deri üzerine sürülerek kullanılan bir üründür.
•
SİVEX, etkin madde olarak sodyum sülfasetamid isimli bir antibakteriyel madde
içermektedir.
•
Sodyum sülfasetamid, akne (sivilce) oluşumunda etkili olan bakterilere karşı
etkinliği olan bir antibakteriyeldir.
•
SÎVEX, ağzı polietilen kilitli kapakla kapatılmış, 50 g şeffaf losyon içeren
polipropilen şişede kullanıma sunulmaktadır.
•
SİVEX, sivilcenin bölgesel tedavisinde kullanılır.
2. SİVEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SİVEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
•
Sülfonamidler olarak bilinen ilaç grubuna, sülfürlü bileşiklere veya StVEX’in
herhangi bir bileşenine aleijiniz veya aşırı duyarlılığınız var ise,
•
Astımınız veya böbrek yetmezliğiniz var ise SÎVEX’i kullanmayınız.
SrVEX*i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
•
SÎVEX’in gözle temasından sakınınız.
•
Eğer kullanım süresince tahriş gelişirse, SÎVEX kullanımım durdurunuz. Uzun
süreli tedavilerde, hastalar olası bölgesel tahrişler ve duyarlılık açısından dikkatle
izlenmelidir.
•
Sülfonamid grubu ilaçların tekrar kullanımı sonucu aşın duyarlılık tepkimelerine
rastlanabilir, bu tepkimeler uygulama yolundan bağımsızdır. Geçmişlerinde
sülfonamidlere karşı hassasiyet görülmemiş kişilerde de aşın duyarlılık
tepkimeleri görülebilir. Aynca, farklı sülfonamidler arasında çapraz duyarlılık da
gelişebilir. Deri döküntüsü veya aşın duyarlılık tepkimeleri görüldüğü anda
SİVEX kullanımı durdurulmalıdır.
•
Sodyum sülfasetamid, deride kızanklık veya pullanmaya neden olabilir.
•
Deriden emilim artabileceğinden, SÎVEX’i geniş alanlara, yanık, sıynlmış veya
tahriş olmuş alanlara fazla miktarda uygulamayınız.
•
StVEX’in içeriğinde bulunan sodyum sülfasetamid, cildinizin güneş ışığına karşı
hassaslaşmasına yol açabilir. Bu yüzden; güneşten ve bronzlaştıncı işlemlerden
sakınınız, beraberinde güneşten koruyucu bir ürün kullanınız.
•
SÎVEX’i
giysilerinizle
temas
ettirmeyiniz.
İçeriğinde
bulunan
sodyum
sülfasetamid, açık rekli giysiler üzerinde hafif san renk bırakabilir.
Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
SİVEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması:
SÎVEX’in uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle bilinen bir etkileşimi
yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
•
Sodyum sülfasetamid’in hamilelerde kullanımının bebeğe zararlı olup olmadığı
bilinmemektedir.
•
SÎVEX kullanımının hastaya sağlayacağı yarar-zarar dengesi göz önünde
bulundurularak zorunlu haller dışmda kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
•
Sodyum sülfasetamid’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
•
SÎVEX tedavisinin durdurulup durdurulmayacağma ilişkin karar verilirken,
fayda / zarar oram dikkate alınmalıdır.
Araç ve makine kullanımı
Cilt üzerine sürülerek uygulanan SİVEX ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir
çalışma mevcut değildir.
SİVEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
SÎVEX içeriğinde bulunan,
•
Sodyum metilparaben (E219) nedeniyle (muhtemelen gecikmiş tip) aleıjik
reaksiyonlara neden olabilir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
SİVEX; çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan gümüş ve enfeksiyonlara
(iltihap oluşturan mikrobik hastalık) karşı kullanılan bir antibiyotik olan gentamisin
sülfat içeren ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi
veriniz.
3. SİVEX nasıl kullanılır?
•
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
SÎVEX, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez ince bir tabaka halinde
sürülerek kullanılır.
Uygulama yolu ve metodu:
Deri üzerine sürülerek uygulanır.
Uygulamadan önce, tahriş edici olmayan bir sabun ile cilt iyice temizlenmeli ve
kurulanmalıdır. Uygulama öncesi ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Etkili sonuç
alabilmek için SİVEX tedavi süresince düzenli kullanılmalıdır.
•
Değişik yaş gruplan:
Çocuklarda kullanımı:
SİyEX’in
12
yaşm
altındaki
çocuklarda
güvenliliği
incelenmemiştir.
Yaşlılarda kullanımı:
SrVEX’in yaşlılarda kullanımı incelenmemiştir.
•
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.
ve
etkinliği
Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, SİVEX kullanımının etkinliği ve
güvenliliği bilinmemektedir.
Eğer StVEX’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SİVEX kullandıysanız:
Deri üzerine sürülerek kullanılan SİVEX, öngörülen dozda kullanıldığında bu açıdan
bir risk teşkil etmez.
StVEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
Eğer SİVEX’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
SİVEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, SİVEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa» SİVEX’i almayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•
Aleıjik tepkime belirtileri (hafif veya ciddi döküntü, nefes almada zorluk,
yüz, dil, dudaklar ve boğazda şişme)
Bunların hepsi çok ciddi ancak seyrek görülen yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SİVEX’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir.
Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz
veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•
Ateş, boğaz ağnsı ve ağız yaralan gibi enfeksiyon belirtileri
•
Beklenmeyen yorgunluk / zayıflık, hızlı soluk alma ve hızlı kalp atışı gibi
anemi (kansızlık) belirtileri
•
Bulantı, kusma, mide ağnsı, iştahta azalma
•
Sanlık
•
Aşın halsizlik
•
Eklemlerde ağn, şişme veya sertlik
•
Koyu renkli idrar, toprak renginde dışkı
•
Deride kırmızı döküntü (hafif veya ciddi), soyulma ve ciddi vezikül
oluşumu ile seyreden ateş, baş ve boğaz ağnsı
•
Deride lekelenme, yanak ve burun bölgesinde kelebek şeklinde döküntüler
•
Deride solukluk, morarma ve kanamaya yatkınlık
•
Deride yeni enfeksiyon oluşumu veya var olan enfeksiyonun kötüleşmesi
Bunlann hepsi ciddi ancak seyrek görülen yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale
gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
•
Kızanklık
•
Kaşıntı
•
Kuruluk
•
Hafif ödem
•
Bölgesel tahriş
•
Yanma
•
Batma hissi
•
Tedavi
edilen
derinin
renginde
sararma
kullanılmasının bir işareti olabilir).
Bunlar SlVEX’in hafif ve seyrek görülen yan etkileridir.
(ürünün
fazla
miktarda
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. StVEX’in saklanması
SİVEJCi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra StVEX’i kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi :
ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
AOSB 10010 Sok. No. 10,
35620 Çiğli /İZM İR
Üretici
:
ORVA İlaç San. ve Tic. A.Ş.
AOSB 10010 Sok. No.10,
35620 Çiğli/İZM İR
Bu kullanma talimatı onaylanmıştır,
(gün ay yıl)
Download

11042014_cdn/sivex-10-losyon-a01d kullanma talimati