“ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı
Afet Koordinasyon Sistemi”
Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği
Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır.
Projenin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçeler
İstanbul’da deprem hasarlarının deprem öncesinde ve deprem sonrasında
belirlenebilmesine yönelik bazı veri ve analiz yöntemlerine ihtiyaç vardır.
Üniversiteler ve belediyeler bu amaca yönelik çeşitli çalışmalar
yapmıştır. Ancak yapılan çalışmalar belli bir dönemi temsil etmektedir.
Değişen koşullara ve elde edilen yeni verilere göre dinamik risk analizi
yapabilen altyapı bulunmamaktadır. Gerçekleştirilecek proje ile uzun
vadeli, sürekli güncellenebilir bir altyapı kurulacaktır. En son
geliştirilmiş, can kaybı ve hasar dağılım analizi yapan ELER (Deprem
Kayıp Tahmin Programı) yazılımı ile deprem öncesi çeşitli senaryolara
göre risk haritaları üretilerek afet planları hazırlanacak; deprem sonrası
hasar dağılımı ve şiddeti sonuçlarına göre de afet planları devreye
alınacaktır. Bu amaçla masaüstü yazılımı olan ELER’in web tabanlı
olarak veri giriş arayüzleri hazırlanarak, ihtiyaç duyulan veri setlerinin
güncellenmesi sağlanacak ve sonuç ürünleri web tabanlı harita
programları ile kullanıcılara/yöneticilere açılacaktır.
ELER ile web tabanlı veri girişi olan, hızlı sonuç alınabilen, harita tabanlı
risk analiz altyapısı güncellenebilir, paylaşılabilir olacaktır. Afet sonrası
hesaplanan hasar dağılımı, araziden gelecek veriler ile kıyaslanarak,
güncel hasar yayılımı ve şiddetine göre, en uygun afet planıen kısa sürede
uygulanabilecektir. Risk analizleri sonucu hesaplanan can kaybı, yaralı
sayısı, üstyapı ve altyapı hasarına göre lojistik ihtiyaçlar daha gerçekçi
belirlenerek, imkânların doğru kullanılması sağlanacaktır. Deprem risk
haritaları amacı doğrultusunda renklendirilerek karar vericilerin daha
kolay anlayabilmesi sağlanacaktır. Böylece kısa sürede etkin müdahale
sağlanarak deprem ile paralel gelişebilecek ikincil afetlerin etkisi
azaltılacaktır. Deprem sonrası AKOM ihbar sistemine gelen, adrese veya
bölgeye dayalı veriler, diğer afet verileri ile (sel, taşkın, yangın, heyelan)
değerlendirilerek afetin ilerlemesi ve yapılan iyileştirmeler süreç
yönetimi mantığı ile izlenip yönetilebilecektir.
Projenin
Hedefi:
İstanbul
Bölgesinde
deprem
riskine
karşı
güncellenebilir risk analizi altyapısını kurarak, dinamik afet planı ile
deprem sonrası en kısa sürede hasar dağılımı, can kayıplarını belirleyerek
etkin müdahale sağlamak.
Projenin Amaçları;
 İBB AKOM Afet ve Acil Durum Planı için risk analizlerinin
güncellenebilir, paylaşılabilir altyapısını ELER ile kurmak
 Afet sonrası en kısa sürede hasar dağılımını görebilmek, araziden
gelen veriler ile analizi kıyaslayarak hasarın yayılımını, şiddetini
belirleyerek en uygun afet planını devreye almak
 Üretilen risk analizleri ve afet planlarını web üzerinden paylaşılabilir,
sorgulanabilir, sınıflandırılabilir hale getirmek
 Proje için gerekli olan verilerin toplanıp düzenlenerek afet veri tabanı
tasarımının oluşturmak
 Değişen verilere bağlı olarak deprem sonucu oluşan risk değişimlerini
görebilmek
 Mevcut risklere (yangın, sel vb.) bağlı olarak deprem risk analiz
sonuçlarını beraber izleyebilmek
 Deprem hasarları ile paralel gelişebilecek diğer riskler ve potansiyel
unsurların analiz sonuçları ve veri tipleri amacı doğrultusunda
renklendirilerek daha üst seviyeli afet planı altyapısına destek
sağlamak
Beklenen Sonuçlar:
 Olası deprem sonucu en kısa sürede can kaybı, yaralı ve yapı
hasarları miktarlarını belirleyebilecek altyapıyı kurmak
 5 seviyeli (tamamen, ağır, orta, hafif, hasarsız) yapı hasar analizi
yapmak
 Senaryo depremleri için İstanbul genelinde can kaybı ve
yaralanma analizlerini ortaya çıkarmak
 Deprem sonrası acil barınma ihtiyacı olan kişi sayısını tespit
etmek, yaklaşık ekonomik kayıpları belirlemek
 Deprem risk analizi için gerekli verilerin online girilebileceği ve
güncellenebileceği basit arayüzler geliştirmek
 Afet ve acil durum planı yapan sistemlere altyapı oluşturmak
 Risk analizlerinin yapılabilmesi için gerekli veri kaynakları tespit
etmek
 İBB birimlerinin koordinasyonunda, deprem sonrası müdahale
bölgeleri, hasar büyüklükleri ve benzeri konularda bütüncül katkı
sağlamak
 Kurulan sistem ile deprem sonrası hızlı hasar değerlendirmesi
yapılarak etkin müdahale sağlamak
 Sayısal ortamda deprem hasar görebilirlik riski sorgulanabilir
hale getirmek
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi İSKİ Tesisleri İçi
34060 Eyüp/İSTANBUL
İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na ait olup
İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
Download

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon