1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir:
I.
II.
III.
IV.
V.
Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak karasız karışımların;
Sarı fosfor içeren fosfor sülfidlerin;
UN 1259 vw UN 1994’ten farklı olan, parlama noktası 23°’den düşük olan
metal karbonillerin;
3A, 3O veya 3F sınıflandırma kodlu, soğutularak sıvılaştırılmış gazların;
K uyumluluk gruplu nesnelerin;
a)
b)
c)
d)
e)
I, II, III, V
II, III, IV
I, III, IV, V
II, IV, V
II, III, IV, V
2. Taşıma sıcaklığı kendi alevlenme noktasından daha yüksek olan madde
hangisidir?
I.
II.
III.
IV.
V.
Sınıf 4.1, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler grubunda
sınıflandırılmalıdır;
Sınıf 3’te sınıflandırılmalıdır;
Sınıf 4.2’de sınıflandırılmalıdır;
Sınır 1, uyumluluk grubu J’de sınıflandırılmalıdır;
Sınıf 9’da sınıflandırılmalıdır;
a)
b)
c)
d)
e)
I
II
III
IV
V
3.Sınıf 9’da sınıflandırılan:
I.
II.
III.
IV.
V.
Yükseltilmiş sıcaklıkta taşınan bazı malzemelerdir;
Kansere sebep olan maddelerdir;
Çeşitli tehlikeli madde ve nesnelerdir;
Tüm tehlikeli atıklardır;
Sadece doğal çevreye zararlı olan maddelerdir;
a)
b)
c)
d)
e)
I, II, III
II, III, IV
I, III, IV
II, IV, V
I, IV, V
4. Sınıf 8 maddeleri:
I.
II.
III.
IV.
V.
Aşındırıcı özelliklere sahiptir;
Bazen zehirli özelliklere sahiptir;
Sınıflandırma kodunda maddenin fiziksel halini kapsamaz;
Parlama sıcaklığına göre de sınıflandırılmaktadır;
Sadece kimyasal olan saf maddelerdir;
a)
b)
c)
d)
e)
I, II, III, V
II, III, IV
I, II, IV
II, IV, V
II, III, IV, V
5. ADR şartlarında belirtilen kirlenme seviyesinin sınır değerlerinin taşıma
sınırında aşıldığını tespit eden taşımacı:
I.
II.
III.
IV.
V.
Uyumsuzluğun sonuçlarını sınıflandırmak için hemen harekete geçmelidir;
Sebebi ve ortamı ortadan kaldırmak için uygun adımlar atmalıdır;
Uyumsuzluk sebepleri ve önlemlerini alıcıya bildirmelidir;
Uyumsuzluk sebepleri hakkında ilgili makamlara bilgi verilmelidir;
Uyumsuzluğun sebepleri, ortamı ve sonuçlarını araştırmalıdır;
a)
b)
c)
d)
e)
I, II, III, V
II, III, IV
I, II, IV, V
II, IV, V
II, III, IV, V
6.Sınıf 7 maddeler tarafından oluşturan tehlikelerden hangileri baskın olarak
kabul edilir:
I.
II.
III.
IV.
V.
Zehirli gazın emisyonu;
Yüksek basınç;
Aşındırıcı özelliği;
Radyoaktiflilik;
Alevlenebilirlik;
a)
b)
c)
d)
e)
I
II
III
IV
V
7. Sınıf 6.2’ ye ait maddeleri içeren ambalajlar:
I.
II.
III.
IV.
V.
Ara ambalajları içerebilir;
Bazen içindekiler listesini genişletmektedir;
Bazen 6.2 ve 2.2 nolu etiketlerle işaretlenebilir;
Tip 1 sanayi ambalajları olarak kabul edilir;
ADR anlaşmasının Bölüm 6.3’teki şartlarına uygun ambalajları içermelidir;
a)
b)
c)
d)
e)
I, II, III, V
II, III, IV
I, III, IV, V
II, IV, V
II, III, IV, V
8.Sınıf 6.2’deki maddeler:
I.
II.
III.
IV.
V.
Uygun ambalajlama grupları olarak sınıflandırılmaktadır;
Sınıflandırma kodları I1, I2, I3 ve I4 ile işaretlenmiş, tehlikeli maddeler
listesinin uygun maddeleri olarak sınıflandırılmaktadır;
Uygun risk grupları olarak sınıflandırılmaktadır;
Uygun uyumluluk grupları olarak sınıflandırılmaktadır;
Uygun A ve B kategorileri olarak sınıflandırılmaktadır;
a)
b)
c)
d)
e)
I, II
III, IV
I, III
II, IV
IV, V
9. Sınıf 6.1’de sınıflandırılanlar:
I.
II.
III.
IV.
V.
Çözelti içinde zehirli gazlardır;
Pestisitlerdir;
Bulaşıcı maddelerdir;
Patlayıcı zehirli maddelerdir;
Parlama sıcaklığı 23°C’den düşük olan solunum yoluyla çok zehirli olan
maddelerdir;
a) I, II
b) II, III
c) I, III, IV
d) II, V
e)I, IV, V
10. Sınıf 6.1 malzemeleri:
I.
II.
III.
IV.
V.
Uygun OP paketleme metodları olarak kabul edilir;
Uygun ambalajlama grupları olarak kabul edilir;
Sadece 1. Ambalajlama grubu olarak kabul edilir;
Uygun olarak 1,2 veya 3 ambalajlama grubu olarak kabul edilir;
Uygun uyumluluk grupları olarak kabul edilir;
a)
b)
c)
d)
e)
I, II
III, IV
I, III
II, IV
IV, V
11. İlave tehlike oluşturmayan ve sınıf 5.1 maddeleri içeren eşyalar, aşağıdaki
kodlarla belirtilmiştir:
I. OW;
II. T,
III. OTC;
IV. O3
V. A
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V
12. Sınıf 4.3’ te sınıflandırılanlar nelerdir?
I.
II.
III.
IV.
V.
Metalik potasyum alaşımlarıdır.
Toprak alkali metallerin alaşımlarıdır.
Metal organik maddelerdir.
Fosfor ve demir bileşimleridir.
Toz haline getirilmiş priforik metallerdir.
a)
b)
c)
d)
e)
I, IV, V
II, III, IV
I, II, III
II, IV, V
II, III, V
13. Sınıf 4.1’ de aşağıdakilerden hangileri sınıflandırılmaktadır?
I.
Katı, alevlenir maddeler ve sıvı, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler.
II. Katı, alevlenir maddeler ve duyarlılığı azaltılmış patlayıcı maddeler.
III. Katı, alevlenir maddeler ve duyarlılığı azaltılmış patlayıcı maddeler ve sıvı,
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler.
IV. Katı ve sıvı piroforik maddeler.
V. Sadece katı, alevlenir maddeler.
a) I, IV, V b) II, III, IV c) I, II, IV
d) II, IV, V
e) I, II, III
14.Sınıf 4.1 maddelerin oluşturduğu tehlikeler nelerdir?
I.
II.
III.
IV.
V.
Sınıf 1, 4.1, 6.1, 8 için uygun kriterlere göre değerlendirilmektedir.
Taşıma sırasında kontrollü sıcaklık uygulamasını gerektirmektedir.
Tüm maddeler üç basamaklı sıralama ile değerlendirilmektedir.
Dört ana gruba ayrılma temeline dayanır.
Her zaman paketleme grubu yardımıyla değerlendirilmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)
I, IV, V
II, III, IV
I, II, IV
II, IV, V
II, III, V
15.Sınıf 3’te baskın tehlike yoğunluğunun tespit edilmesinde aşağıdakilerden
hangileri uygulanır?
I.
Maddenin kaynama sıcaklığı;
II. “Ambalajlama grupları” vasıtasıyla;
III. Maddenin içine konulduğu paketin üzerindeki uygun işaretlemeye
dayanılarak;
IV. LD 50 dozunun büyüklüğüne göre;
V. İlgili uygun kriterlere göre.
a)
b)
c)
d)
e)
I, III, IV
II, III, IV
I, II, V
II, IV, V
III, IV, V
16. Sınıf 3 maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.
II.
III.
IV.
V.
Bazen zehirleyici özelliklere sahiptir.
Sadece kimyasal olarak temiz maddelerdir.
Fiziksel haline göre sınıflandırılmaktadır.
Bazen aşındırıcı özelliklere sahiptir.
Parlama sıcaklığına göre sınıflandırılmaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)
I, III, IV, V
II, III, IV
I, III, IV
II, IV, V
II, III, IV, V
17. TOC grubunda sınıflandırılmış gaz:
I.
Sivil savunma tatbikatlarında kullanılan gazdır;
II. LC 50 değerine göre özellikleri belirtilen gazdır;
III. Sadece güçlendirilmiş cam ampullerde ambalajlanan gazdır.
IV. Zehirleyici, kimyasal olarak saf gazdır.
V. Zehirleyici, yükseltgen ve aşındırıcı gazdır.
a) III, V
b) II, III, IV
c) I, III
d) II, V
e) I, IV, V
18 Sınıf 2 maddeler aşağıdakilerden hangilerini kapsamaktadır?
I.
II.
III.
IV.
V.
Gaz kartuşları;
Boğucu, yanıcı, yükseltgen, zehirli ve aşındırıcı gazlar;
Gazlar ve gazlarla doldurulmuş emptialar, Ör.: çakmaklar
Taşımaya uygun olan ve uygun olmayan gazlar;
Fiziksel haline göre kalemlere ayrılmış gazlar.
a) I, II, III, IV, V
b) II, III, IV
c) I, III, IV, V
d) II, IV, V
e) II, III, IV, V
19.Sınıf 1 malzemelerinin sınıflandırılması için temel kriterler şunlardır.
I.
II.
III.
IV.
V.
Sürtünmeye karşı duyarlılık;
Suda çözülebilirlik;
Darbeye karşı duyarlılık;
Maddenin hali ve ticari şekli;
Isınmaya karşı direnci.
a)
b)
c)
d)
e)
III, V
II, III, IV
I, III
II, IV
I, IV, V
20. Sınıf 1 malzemelerinin ait oldukları uyumluluk grupları ile ilgili
aşağıdakilerden hangileri doğru ifade edilmiştir.
I. Sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır.
II. Benzeri tehlikeli özelliklere sahip malzeme gruplarıdır.
III. Taşıma sırasında tehlikeli malzeme ve patlayıcı maddelerin karşılıklı
etkileşimini önlemek amacıyla uygulanmaktadır.
IV. Sadece kombine taşımacılıkta uygulanmaktadır.
V. Aynı ismi olan (Ör.: el bombası) patlayıcı madde gruplarıdır.
a) I, II, III
b) II, III, IV
c) I, III, IV
d) II, IV, V
e) I, IV, V
21. “Ambalaj-taşıma kapasitesi” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bir çanta bidonun (3H2) azami kapasitesi 60 litredir.
b) Bir orta boy dökme yük konteynerinin (IBC) azami kapasitesi 3 m3 dür.
c) Bir paketin azami taşıma taşıma kapasitesi 400 kg.dır.
d) Bir plastik iç ambalaj (6HG2) içinde azami 60 litre taşınabilir.
e) Bir dış ambalaj içinde azami 1000 litre taşınabilir.
22.Taşıma esnasında sıvılaşması muhtemel maddelerin taşınmasında aşağıdaki
ambalaj tiplerinden hangileri kullanılmaz?
I.
II.
III.
IV.
V.
5H3.
1A2.
6HA1.
13H1
11F
a)
b)
c)
d)
e)
I, II V,
I, III, IV
II, III, V
I, II, III
I, IV, V
23.Aşağıdaki UN numaraları verilen tehlikeli maddelerden hangisi ciddi
sonuçlara neden olabiiecek maddelerdendir?
a)
b)
c)
d)
e)
UN 3077
UN3323
UN 1040
UN 1596
UN1233
24.ADR yönetmeliğin hangi bölümünde tanker içerisinde UN1965 maddesi için
tankta Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi belirtilmektedir?
a-Ambalajlama talimatı P200
b-ADR Araç Uygunluk Belgesinde
c-Aracın Muayene belgesinde
d-ADR yönetmeliğin 4.3.3.2 bölümünde
25.Tehlikeli maddelerin dökme olarak taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Sıvı tehlikeli maddeler genel olarak dökme olarak taşınabilir.
b) Dökme taşımasında ve katı maddelerin ambalajlanarak taşınmasında
aynı kurallar geçerlidir
c) Bir tehlikeli maddenin dökme olarak taşınabilmesi sadece yönetmelikte
buna özellikle izin verilmişse mümkündür
d) ADR yönetmeliğinde genel olarak tehlikeli maddeler dökme olarak
taşınamaz
26. Sınırlı miktarlarda ambalajlanan ürünler muafiyetine göre taşınan bir yükün
ambalajları ADR onaylı olmaları gerekir mi?
a-Hayır, söz konusu muafiyete göre yönetmeliğin 4.1.1.3 maddesi dikkate alınması
gerekmemektedir.
b-Evet, söz konusu muafiyete göre yönetmeliğin 4.1.1 maddesi geçerli olduğundan
ambalajlar ADR onaylı olmaları gerekmekteler.
c-Sadece taşınan ürüne göre A tablosu 7. Sütunda LQ3 kodu yazılıysa
d-Evet. Tablalar kullanıldığında iç ambalajlar ADR onaylı olmaları gerekir.
e-İç ambalajlar, işaretleme “LQ” ile yapıldığında ADR onaylı olmaları gerekir.
27. Sınıflandırma kodu 5FC olan atık Aerosoller hangi tip araçlarla taşınabilir?
28.Katı Organik Peroksit Tip C, 25000kg kapalı bir araç içerisinde ADR
yönetmeliğine göre taşınabilir mi? Cevaplarken yönetmeliğin ilgili maddesini
de belirtiniz!
29.Taşıyıcı bir araç üzerinde 4 adet 1000lt hacme sahip ve dizel (UN1202) içeren
Tank Konteynır yüklüdür. Aracı kullanacak olan sürücünün hangi eğitimleri
almış olması gerekmektedir?
a-Tank konteynır İMDG-kod yönetmeliğine tabi olduğu için özel bir eğitime ihtiyaç
yoktur.
b-Sürücü, SRC-5 temel ve tanker geliştirme kurslarını almış olması gerekir
c-Sürücü, SRC-5 temel eğitimini almış olması yeterlidir.
d-Sürücü Sınıf 1 patlayıcı geliştirme kursunu almış olmasını gerekmektedir.
30.UN 1990 numaralı 10 kg tehlikeli madde hangi ambalaj koduyla ambalajlanabilir?
a-3A1
b-2C2
c-31HA1
d-5H1W
e-0A1
31.UN 1664 numaralı T1 sınıflandırma kodlu 20 kg tehlikeli madde hangi tekli
ambalaj koduyla ambalajlanabilir?
a-21H2
b-1N1
c-4A
d-3H1W
e-50A
32. UN 1202 (30/1202) numaralı malzemeyi taşıyan motorlu taşıt tankeri
a-FL ve AT aracı olabilir.
b-Bir taşıt onay sertifikasına sahip olmalıdır.
c-FL aracı olabilir.
d-Bir AT sertifikasyonuna sahipseniz petrol (UN 1203) taşımacılığı için kabul
edilebilir.
33. UN 1202 numaralı malzemeden 20 litrelik 5 ambalaj taşıyan bir sürücü;
a-ADR Anlaşmasının hükümlerini uygulamaksızın muaf olarak yoluna devam edebilir.
b-1.1.3.6 sayılı hükümden muaf olarak yoluna devam edebilir.
c-LQ(sınırlı miktar hükümden muaf olarak yoluna devam edebilir.
d-Taşımacılık belgesine sahip olmalıdır.
e-Taşıt üzerine düz turuncu renkli plakalar yerleştirilmelidir.
34.Aşağıda yer alanlardan hangisi için tanker gövdelerinde en az bir topraklama
bulunmalıdır?
a-Tutuşma noktası 23-60 0C olan sıvıların taşınması
b-Alevlenir gazların taşınması
c-UN 1361 numaralı maddenin taşınması
d-Tutuşma sıcaklığı 61 0C üzerinde olan sıvıların taşınması
35.UN 1830 numaralı maddeden 200 litrelik 3 varil taşıyan sürücü;
a-Yazılı talimatlara uygun olan ekipmana sahip olmalıdır.
b-Sürücülere yönelik yazılı talimatlara sahip olmalıdır.
c-Taşımacılık belgesine sahip olmalıdır.
d-ADR sertifikasına sahip olmalıdır.
e-1.1.3.6 sayılı hükümden muaf olarak malzemeyi taşıyabilir.
36.Tankerlerinde tehlikeli maddelerin taşınması amacıyla kullanılması aşağıdaki
taşıtların hangisinde ABS donanımı bulunmaktadır?
a-Bürüt taşıt ağırlığı 16 tondan fazla olan tüm motorlu taşıtlar
b-AT, FL, OX tipli 2010 motorlu taşıtlardan ağırlığı 16 tondan fazla olanlar
c-Brüt taşıt ağırlığı 16 tondan fazla olan tüm FL tipi taşıtlar
d-Brüt taşıt ağırlığı 16 tondan fazla olan tüm AT, FL OX tipi taşıtlar
e-2010 model taşıtlarından EXII tipleri
37.Taşımacılık belgesi aşağıda yer alan bilgilerden hangisini içermelidir?
a-Çelik variller içerisinde UN 1090 numaralı ASETON ÇÖZELTİSİ malzemesinin
taşınması için “Sıcaklık ….0C’ kontrol altındadır” yazılmalıdır.
b-UN0325 ATEŞLEYİCİLER, 1.4G, II, 4 kutu, 20 kg
c-Paket içerisinde taşınan UN 3324 numaralı malzeme için toplam aktivite
d-IBC’nin periyodik muayene tarihinden sonra doldurulmuş olması halinde “4.1.2.2
b’ye uygun olarak taşıyın” ibaresi
e-Patlayıcı malzeme bulunan Sınıf 1 unsurlar olması durumunda, toplam net patlayıcı
malzeme içeriği
38.Gösterilen UN 1789 numaralı malzeme taşıyan ünitesi ile ilgili olarak;
a-Dört tarafı da 8 numaralı levhalarla işaretlenmelidir.
b-FL tipi taşıta yönelik gereklilikleri karşılayabilir.
c-Ön ve arka kısmı her zaman düz turuncu renkli plakalarla işaretlenmelidir.
d-Elektrik kablolarında çift kat yalıtım olmalıdır.
e-Bir römork onay sertifikasına sahip olmalıdır.
39.şağıdakilerden hangileri UN1613 içi doğrudur?
I.
II.
III.
IV.
V.
UN1613 içeriğinde %25 Hidrosiyanik Asit bulunduğu takdirde taşınması
yasaktır.
UN1613, T9 portatif tank ile karayollarında taşınabilir
UN1613 maddesi, daha önce UN3294 taşınmış fakat temizlenmemiş
L15DH(+) kodlu tank ile taşınabilir.
UN1613 taşıyan araç 8,4 hükümlerine göre denetime tabidir.
İç ambalaj başına 5 litreyi aşmayan miktarlarda 6.1.4.21’e uyan bir
kombinasyon(kombine) ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir..
a) II, III, V
b) I, III, IV
c) III, IV, V
d) I, II, III
e) I, IV, V
40.Yükün boyutu 2.5m2 olan bir konteynerin dış yüzeyinden 1m mesafede
saptanan radyasyon seviyesi 0,001mSv/sa ise aşağıdakilerden hangileri
doğrudur?
I.
II.
III.
IV.
V.
Konteynerin taşıma indeksi 1’dir.
Konteynerin taşıma indeksi 2’dir.
Konteyner, Model No:7C ile levhalanmalıdır.
Konteyner, münhasır kullanım kapsamında taşınacaktır.
Konteyner taşımasında sevkiyat onayı gerekmez.
a)
b)
c)
d)
e)
III, V, IV
II, IV, V
I, III, V
II, III, V
I, II, III
Download

sınav-5