EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş.
İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
ELEKTRONİK OTOMASYON MÜDÜRLÜĞÜ
KALİBRASYON MERKEZİ
HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KILAVUZU
Atelyeler ve Bakım Direktörlüğü
Elektronik Otomasyon Müdürlüğü
06.11.2014
1/4
GİRİŞ
Elektronik Otomasyon Müdürlüğü’ne bağlı olan Kalibrasyon Merkezi temelde ERDEMİR içi
birimlere yönetim sistemleri gereğince hizmet vermektedir. Bununla birlikte talep edilmesi
halinde üçüncü şahıslara, bağlı ortaklıklara ve resmi kurumlara da kalibrasyon hizmetleri
vermektedir. Talep edilen kalibrasyonların fiyatları konusunda Kalibrasyon Merkezi’ne başvuruda
bulunulmalıdır.
KALİBRASYON PROSEDÜRÜ
Firma Başvurusu:
Üçüncü şahıslar ERDEMİR Kalibrasyon Merkezi’nden hizmet taleplerini yazılı olarak Satınalma
Müdürlüğü’ne bildirirler. Kalibrasyon talebinin karşılanıp karşılanamayacağının değerlendirilmesi
için kalibrasyonu talep edilen izleme ve ölçme cihazının;
-
Adı
Markası
Modeli
Çalışma Aralığı
Miktarı
Talepte Bulunan Firmanın Bilgileri,
Cihazların Teslimat Şekli (elden veya kargo)
Kalibrasyon Yapılacağı yer (Erdemir, Erdemir Dışı) gibi bilgilerinin mevcut olması
gerekmektedir.
Satınalma Müdürlüğü, bu bilgileri içeren “ERDEMİR Kalibrasyon Hizmeti Talep ve Değerlendirme
Formu”nun firma tarafından düzenlenmesini ve “Hizmet Satış Şartları”nı kabul ettiğine dair
formu onaylamasını talep eder.
Firmanın Başvurusunun Değerlendirilmesi:
Firma tarafından düzenlenerek Satınalma Müdürlüğü’ne gönderilen formda kalibrasyonları talep
edilen cihazlar, ERDEMİR Kalibrasyon Merkezi tarafından incelenir ve kalibrasyon yeteneği
dahilinde olup olmadığına karar verilir. Gerektiğinde teknik konularda firma ile bağlantı kurulur.
Kalibrasyonu yapılmasına karar verilen cihazlar için, Kalibrasyon Merkezi tarafından hizmet talep
formunda cihazların kalibrasyona kabul ve müşteriye teslim tarihleri ile hizmet tutarı hesaplanır
ve Satınalma Müdürlüğü’ne iletilir. Hizmet için yetki sınırları doğrultusunda gerekli olur alındıktan
sonra hizmet teklifi firmaya iletilir. Kalibrasyon Merkezi’nin kalibre edemeyeceği cihazlar da
teklifte belirtilir.
Kalibrasyon Teklifinin Firma Tarafından Kabul Edilmesi Durumu:
Firmanın teklifi kabul etmesi durumunda, Satınalma Müdürlüğü, kalibrasyon hizmetiyle ilgili
siparişte yer alan kalibrasyon tutarını kalibrasyon öncesi firmadan tahakkuk eder ve siparişe
bağlanan cihazlar Kalibrasyon Merkezi personeline bildirilir.
Siparişe bağlanan cihazlar elden teslim edilecek ise firmalar;
-
cihazları hangi tarihte getireceklerini,
cihazları getirecek personelin adı-soyadı bilgisini ve
araç plaka numarasını
2/4
en az bir gün önceden Satınalma Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirirler.
Cihazların ERDEMİR’e Teslimi:
Firma, siparişte yer alan cihazları hizmet kabul tarihinde, önceden belirtilen kişi ve araç ile
Kalibrasyon Merkezi’ne refakatçi eşliğinde teslim eder.
Belirtilen termin tarihinde kalibrasyonu tamamlanan cihazların teslim edilebilir olduğu Satınalma
Müdürlüğü kanalıyla firmaya iletilir.
Cihazları teslim alacak firma, daha önceki gibi geleceği tarih, kişi ve araç plaka bilgilerini
Satınalma Müdürlüğü veya Kalibrasyon Merkezi’ne bildirir. Belirtilen tarihte cihazlar firmaya
teslim edilir ve refakatçi eşliğinde ERDEMİR sahasından çıkartılır.
Cihazların Yerinde Kalibre Edilmesi:
Kalibrasyonu yapılacak cihazların uygun olması durumu da dikkate alınarak ERDEMİR personeli
tarafından kalibrasyon Firma’da gerçekleştirilir. Firma ayrıca ERDEMİR personelinin ve
cihazlarının firma içinde güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamalı, gerektiğinde bir refakatçi
vermelidir.
Gerçekleştirilen kalibrasyon sonrası hizmetin verildiğine dair tutanak hazırlanarak karşılıklı olarak
imzalanır.
RAPORLAMA
ERDEMİR Kalibrasyon Merkezi belirli konularda akreditasyon başvurusu yapmış olmakla birlikte
henüz akredite bir laboratuvar değildir. Ancak kalibrasyonda kullanılan referans malzeme,
etalon, kalibratörler ulusal ve/veya uluslararası standartlara izlenebilirdir.
Her bir cihaz için kalibrasyon sonrası hazırlanan, kalibrasyon raporunda ISO GUM 93 veya
EA4/02 dokümanlarına göre hesaplanmış ölçme belirsizliği değerleri verilmektedir.
Kalibrasyon raporları kağıt ortamda ıslak imzalı olarak müşterilere iletilmektedir. Müşterinin talep
etmesi durumunda elektronik ortamda .pdf formatında da raporlar verilebilmektedir.
Ayrıca kalibrasyon raporlarında kalibre edilen cihaz tipine göre kalibrasyon toleransları da
verilmektedir. Müşteri tarafından istenirse tolerans değerleri dikkate alınmadan yalnızca
sistematik ölçme hataları kullanılabilir.
3/4
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Satınalma Müdürlüğü
*Kalibrasyon Talebi İçin İrtibat
Kurulacak Personel
Gönül BERKER
(Yönetici)
Telefon(372) 329 4693
e-mail: [email protected]
Fatih ACAR
(Uzman)
Telefon(372) 329 4037
e-mail: [email protected]
Elektronik Otomasyon Müdürlüğü
Kalibrasyon Merkezi
Tevfik ARAZ
(Kalibrasyon Başmühendisi)
Telefon: (372) 329 3633
e-mail: [email protected]
Mehmet AYDIN
(Mekanik Kalibrasyon Mühendisi)
Telefon: (372) 329 5600
e-mail: [email protected]
Murat TURAN
(Uzman)
Telefon(372) 329 4835
e-mail: [email protected]
4/4
Download

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB