GÜVENLİĞİ İNSANİLEŞTİRMEK
ULUSLARARASI KONFERANS
HUMANIZING SECURITY
INTERNATIONAL CONFERENCE
31 Ocak - 1 Şubat 2014
Kadir Has Üniversitesi, İstanbul
31 January - 1 February 2014
Kadir Has Universty, Isatnbul
Claim!
CITIZEN’S NETWORK
FOR PEACE,
RECONCILIATION AND
HUMAN SECURITY
1. GÜN - 31 OCAK 2014, CUMA
10:00 -11:15 Açılış Oturumu: İnsani Güvenlik Kavramı ve Pratikleri Üzerine Tartışmalar
Açılış konuşması - Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Moderatör - “İnsani Güvenlik Kavramı,
Sivil İnisiyatif ve Proje Çerçevesi” - Ahmet İnsel, Galatasaray Universitesi
“İnsani Güvenlik Kavramının Gelişimi,
İmkânları ve Zorlukları” - Wolfgang Benedek,
Graz Üniversitesi
“Birleşmiş Milletler’in İnsani Güvenlik Yaklaşımı
ve Kavramı Gündeme Getirmesi Üzerine” Mehrnaz Mostafavi, Birleşmiş Milletler İnsani
Yardım İşleri Koordinasyon Ofisi (OCHA),
İnsani Güvenlik Birim Şefi
11:15 - 11:45 Ara
11:45 - 13:00 Türkiye ve Balkanlarda İnsani Güvenlik Meseleleri ve Sivil Perspektifler
Moderatör – Emel Kurma,
Helsinki Yurttaşlar Derneği
“Türkiye ve Balkanlarda İnsani Güvenlik:
Araştırma Boyutu ve Sınır-aşırı Sivil Eylemlilik
İmkânları” - Vesna Bojicic-Dzelilovic,
London School of Economics
“Türkiye Barışıyor mu? Bir İnsani Güvenlik Sorusu”
- Alpaslan Özerdem, Coventry University
“Akademi & Aktivizm: İnsani Güvenlik Alanında
Kolektif Çalışma Fırsatları” - Iavor Rangelov,
London School of Economics, Security in
Transition Program
13:00 - 14:30 Öğle arası
14:30 - 15:45 Alandan Tecrübeler: İnsani Güvenlik ve
Sivil Eylemlilik
1.Grup – Toplumsal İçerme ve Barış
Konuşmacılar: Enes Ujkanovic, UNOPS Sırbistan
- Hacer Foggo, Avrupa Roman Hakları Merkez
- Erbatur Çavuşoğlu, Mimiar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Departmanı
2. Grup – Çatışmaların Aşılması ve
Toplumlararası Mutabakat
Konuşmacılar: Slobodan Tadic, UNDP Bosna
Hersek - Vehid Sehic, Tuzla Yurttaşlar Forumu
3. Grup – Demokratik Yönetişim
Konuşmacılar: Valbona Bogujevci, UNDP
Kosova - Leyla Şen, UNDP Türkiye Yiğit Aksakoğlu, Asker Hakları İnsiyatifi
15:45 - 16:15 Ara
16:15 - 17:15 Paralel oturumların devamı
17.30 – 19.00 Kokteyl
2. GÜN – 1 ŞUBAT 2014, CUMARTESİ
10:00 - 11:15 İş Ortamında ve Toplumda
İnsani Güvenliğin İmkânları ve Çelişkileri
Moderatör – Nora Ahmetaj, Centre for Research,
Documentation and Publication, Kosova
“Çelişki & İhtimal: Özel Sektörü İnsani Güvenliğin
Geliştirilmesine Dâhil Etmek” - Mary Martin,
London School of Economics
“Yerinden Edilmiş Toplulukların İnsani Güvenlik
Açığı” - Hale Akay, Helsinki Yurttaşlar Derneği
“Balkanlarda Gençlik: Müşfik ve Barışçıl Toplumlar
Oluşturmanın Bağlam ve Zorlukları” Nebojsa Petrovic, Belgrad Üniversitesi
11:15 - 11:45 Ara
11:45 - 13:00 İnsani Güvenlik Meselesini
Araştırmak ve İzlemek
Moderatör - Ognyan Minchev,
The Institute for Regional and International
Studies, Bulgaristan
“Kavram ve Pratik Olarak İnsani Güvenlik:
Histidan’da Bir Alt-bölge Endeks Çalışması”
- Subrat Kumar Singhdeo, Madhyam
Foundation
“Kantitatif & Kalitatif Etüdler, Tabandan Yukarıya
Araştırma Yöntemleri” - Sally Stares,
London School of Economics
13:00 - 14:30 Öğle arası
14:30 - 16:00 Alandan Tecrübeler: İnsani Güvenlik ve
Sivil Eylemlilik
1. Grup – Hassas Topluluklar
Konuşmacılar: Veysel Eşsiz, hYd Mülteci
Destek Programı – Volkan Yılmaz, Sosyal
Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim
Çalışmaları Derneği
2. Grup – Gençler
Konuşmacılar: Laden Yurttagüler, Bilgi
Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Miralem Tursinovic, Tuzla Gençlik Merkezi,
Bosna Hersek - Igor Milosevic, Association for
Democratic Prosperity, Karadağ
3. Grup – Müşterek Bilgi Üretimi
Konuşmacı: Burak Arıkan,
Graphcommons ve Mülksüzleştirme Ağları
16:00 - 16:15 Ara
16:15 - 17:00 Değerlendirme ve Kapanış: İnsani Güvenlik ve AB Genişleme Gündemi:
Ahmet İnsel, Fuat Keyman, Murat Belge,
Ognyan Minchev, Olivera Pavlovic
DAY 1: FRIDAY, JANUARY 31, 2014
10:00 - 11:15 OPENING PLENARY – Debate on Human Security as a Concept & in Practice
Opening Speech - Mitat Çelikpala - Kadir Has
University, Head of Int. Relations Dep.
Moderator – “The Concept of Human Security,
the Need for Civic Engagement and the Project”
- Ahmet İnsel, Galatasaray University
“Development, Potential and Challenges of the
Concept of Human Security” Wolfgang Benedek, University of Graz
“UN Approach to Human Security and the
Re-launch of the Concept by the UN” Mehrnaz Mostafavi, United Nations,
Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs (OCHA), Chief of Human Security Unit
11:15 - 11:45 Coffee Break
11:45 - 13:00 Human security in the Western Balkans and Turkey and the Case for Civic Involvement
Moderator – Emel Kurma,
Helsinki Citizens’ Assembly
“Human Security in the Western Balkans and
Turkey: Research Agenda and Prospects for
Cross-border Civic Mobilization” - Vesna
Bojicic-Dzelilovic, London School of Economics
“Peace in Turkey? The Question of Human Security” Alpaslan Özerdem, Coventry University
“Academia and Activism: Opportunities for
Collaborative Work in Human Security” Iavor Rangelov, London School of Economics,
Security in Transition Program
13:00 - 14:30 Lunch
14:30 - 15:45 Experiences from the Field:
Civic Action and Human Security
Group 1: Social Inclusion and Peace
Contributor: Enes Ujkanovic, UNOPS SerbiaHacer Foggo, European Roma Rights Centre-
Erbatur Çavuşoğlu, Mimar Sinan University
of Fine Arts, Urban and Regional Planning
Department
Group 2: Conflict Transformation and Intercommunal Reconciliation
Contributors: Slobodan Tadic,
UNDP Bosnia Herzegovina - Vehid Sehic,
Forum of Tuzla citizens
Group 3: Democratic Governance
Contributors: Valbona Bogujevci, UNDP
Kosovo - Leyla Şen, UNDP Turkey Yiğit Aksakoğlu, Conscripts Rights Initiative
15:45 - 16:15 Coffee Break
16:15 - 17:15 Group sessions continued
17.30 – 19.00 Coctail Prolonge
DAY 2: SATURDAY, FEBRUARY 1, 2014
10:00 - 11:15 Possibilities and Paradoxes of Human Security in the Workplace and Community
Moderator – Nora Ahmetaj, Centre for
Research, Documentation and Publication –
CRDP, Kosovo
“Paradox And Possibility: Engaging The Private
Sector in Improving Human Security” Mary Martin, London School of Economics
“Human Security Deficit of Displaced Populations” Hale Akay, Helsinki Citizens’ Assembly
“Youth in the Balkans: Context and Challenges
in Creating Caring and Peaceful Societies” Nebojsa Petrovic, University of Belgrade
11:15 - 11:45 Coffee Break
11:45 - 13:00 Researching and Monitoring Human Security
Moderator – Ognyan Minchev, The Institute
for Regional and International Studies, Bulgaria
“Human Security from Concept to Practice:
A Case of Sub-Regional Index Study in
India” Subrat Kumar Singhdeo, Madhyam
Foundation, India,
“Linking Quantitative and Qualitative Studies,
Bottom-up Research Methodologies” Sally Stares, London School of Economics
13:00 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Experiences from the Field: Civic Action and Human Security
Group 1: Vulnerable communities
Contributors: Veysel Eşsiz, hCa Refugee
Support Program - Volkan Yılmaz, Social
Policies Gender Identity and Sexual Orientation
Studies Association
Group 2: Youth
Contributors: Laden Yurttagüler,
NGO Training and Research Centre -Miralem
Tursinovic, ORC Tuzla Youth Centre, Bosnia &
Herzegovina - Igor Milosevic, Association for
Democratic Prosperity, Montenegro
Group 3: Information as Commons
Contributor: Burak Arıkan, Graphcommons &
Networks of Dispossession
16:00 - 16:15 Ara
16:15 - 17:00 Joint Evaluation/Discussion & Closing: Human Security and European Enlargement Agenda:
Ahmet İnsel, Fuat Keyman, Murat Belge, Ognyan Minchev, Olivera Pavlovic
Claim!
CITIZEN’S NETWORK
FOR PEACE,
RECONCILIATION AND
HUMAN SECURITY
www.hyd.org.tr / cn4hs.org
Download

Konferans Programı - Helsinki Yurttaşlar Derneği