Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve Control Solutions International İşbirliği ile; “KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP)” KİMLER İÇİN KİDEP, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT), iç denetim faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak iç denetçi adayları için düzenlenmiştir. Programa kurumsal ya da bireysel katılım mümkündür. PROGRAMIN AMACI 2013/5503 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararname ile 2014/6842 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararnamelerin Eklerinde yer alan 24. Madde kapsamında tüm KİT’lerde İç denetim faaliyetleri oluşturulması ve İç Denetçi görevlendirmeleri yapılması öngörülmüştür. 2014/6842 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararname Ekinin 24. Madde’ sinin 5. Fıkrası doğrultusunda, KİT’ lerin iç denetçi adaylarını asgari 2 ay sürecek bir eğitim programına göndermeleri ve eğitim sonunda bu adayları, eğitim konuları kapsamında bir sınava tabi tutmaları gerekmektedir. Bahse konu kararname kapsamında, KİDDER ve Control Solutions International işbirliği ile oluşturulmuş olan “Kamu İktisadi Teşebbüsleri İç Denetçi Eğitim Programı (KİDEP)” Türkiye’ de bu konuya özel olarak oluşturulmuş ilk ve tek eğitim programı olma özelliğini taşımaktadır. Program kapsamında görev alacak olan eğitmenlerimizin her biri alanlarında uzman, çeşitli uluslararası sertifikalara sahip, en az 10 yıl ve üzeri denetim deneyimine sahiptir. Türkiye’de bu çerçevede oluşturulan ilk eğitim programı olma özelliğini taşıyan program sonrası katılımcılara KİDDER ve Control Solutions International tarafından resmi bir eğitim katılım sertifikası verilecektir. PROGRAMIN YAPISI HAKKINDA BİLGİLER •
•
•
•
•
•
•
Eğitim Programı toplam 8 haftalık bir süre içinde tamamlanacaktır. Eğitim programı bir iç denetçinin, uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde alması gereken önemli eğitimleri içermektedir. Bu eğitim programı ile katılımcıların konuya ilişkin hem teorik bilgilerinin, hem de uygulama becerilerinin artırılması hedeflenmektedir. Programın tamamlanması sonrası katılımcılar uluslararası sertifikasyon eğitimleri seviyesinde bir test sınavı ile değerlendirileceklerdir. Programda, iç denetçi adaylarına çeşitli okuma ödevleri verilecektir. Buna ek olarak eğitim programı sırasında katılımcılar gruplara ayrılacaklar, gruplara araştırma konuları dağıtılacak, her grup eğitim programının ve sınavın bitimi ve/veya sonrası hafta içinde sunumlar yaparak, araştırmalarını tüm katılımcılar ile paylaşacaklardır. Araştırmalar ayrıca rapor haline getirilerek, birleştirilecek ve katılımcılara dağıtılacaktır. Eğitim programında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Tüm eğitim programında katılım oranı %75’ in altına inmemelidir. Katılım program yönetimi tarafından takip edilecektir. Katılımın %75’ in altında olması halinde katılımcıların sertifika almaları ve iç denetçi değerlendirme sınavına girmeleri mümkün olmayacaktır. Sınav soruları, aralarında üniversite hocaları ve program eğitmenlerinin bulunduğu bir komisyon tarafından hazırlanacak ve gizlilik tedbirleri altında saklanacaktır. Sınav yine gözetim altında gerçekleştirilecektir. •
•
•
•
Eğitim programında eğitimler belirli bir mantıksal sıralama dahilinde planlanmıştır. Öte yandan birbirlerinden önce veya sonra verilmesinde sakınca bulunmayan eğitim konularının takvim ve saatlerinde ufak değişiklikler yapılması söz konusu olabilecektir. Eğitimler genellikle hafta içi olmakla birlikte, gerektiğinde, eğitim programının verimliliği ve eğitmenlerin müsaitlik durumuna göre hafta sonuna da eğitim konulabilecektir. Eğitim programında, özellikle denetim alanında asgari 10 yıl tecrübe ve uluslararası sertifikalara (CIA, CCSA, CRMA, CGAP, CISA) sahip olan eğitmenler görev alacaktır. Eğitim programı aynı zamanda CGAP sınavına hazırlığa yönelik olarak da fayda sağlayacaktır. Ancak, eğitim programı 2 aylık zorunlu iç denetçi eğitimi olarak yapılandırıldığından, esas amacı KİT’ lerde iç denetim faaliyetlerini yürütecek iç denetçilerin teorik ve uygulamalı eğitimlerinin sağlanmasıdır. CGAP hazırlıklarına fayda sağlayacak olmakla birlikte, eğitimin esasen bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir. CGAP sertifikasyon hazırlığı için KİDDER tarafından düzenlenen, sadece CGAP sınavına hazırlık odaklı ve 4 gün süren ayrı bir sertifika eğitimi bulunmaktadır. Bu konuda www.kidder.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. EĞİTİM KONULARI VE KAPSAM Eğitim Konusu Süre Alt Konular Eğitmen/Eğitmenler 100-­‐ Temel İç Denetim Bilgileri 6 gün 101-­‐ Açılış ve İç Denetime Giriş 1 gün Açılış Konuşmaları, Program ile İlgili Temel Bilgiler, Öneriler, İç Denetime Giriş, İç Denetimin Evrimi, İç Denetim Mesleğinin Geldiği Nokta, Çağdaş İç Denetimin Klasik İç Denetimden Farkları, İç Denetimin Misyonu, İç Denetçilerin Rol ve Sorumlulukları, İç Denetim Türleri, Faruk Uysal Dr. Bertan Kaya, CIA Eren Gegin, CIA, CCSA, CRMA 102-­‐ Uluslararası İç Denetim Standartları 2 gün 103-­‐ İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi 3 gün 200-­‐ İç Denetim Yetkinlikleri 10 gün 201-­‐ İç Denetçiler İçin Araç ve Teknikler 3 gün 202-­‐ İç Denetim Uygulama Çalışması 203-­‐ İç Denetimde İletişim Becerileri 204-­‐ Bilgi Teknolojileri (BT) 2 gün 2 gün 2 gün Denetim Komitesi İç Denetim İlişkileri, İç ve Dış Denetçi Arası Koordinasyon ve İşbirliği İç Denetim Meslek Örgütleri, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ) ve İç Denetim Standartlarının Anlatılması İç Kontrol Nedir? İç Kontrol Modelleri, İç Kontrol Standartları, COSO İç Kontrol Çerçevesi ve İç Kontrolün Bileşenleri, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim ve İç Kontrol İlişkisi, İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar, Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) Nedir? KRY Modelleri, COSO KRY Çerçevesi ve Bileşenleri, KRY’ nin İç Kontrol ve İç Denetim ile İlişkisi, KRY Sistemi Oluşturma Stratejileri, KRY ve Stratejik Yönetim İlişkisi, KRY’ de Rol ve Sorumluluklar Risk Odaklı İç Denetim Felsefesi, Risk Odaklı İç Denetim Süreci, Risk Odaklı Denetim Planlaması, İç Denetimde Kullanılan Araç ve Teknikler, İç Denetimde Ön Araştırma, İç Denetimde Risk Değerlendirmesi, İç Denetim Programı Hazırlama, İç Denetimde Saha Çalışması, İç Denetim Testleri, Bulgu Ve Öneri Geliştirme, İç Denetimde Rapor Yazımı ve Etkili Sunum Yapma, Bulgu Takip Sistemi Oluşturma Bir Vaka Üzerinden Uygulamalı İç Denetim Çalışması Gerçekleştirilmesi Etkili İletişim, Çatışma Yönetimi, Takım Çalışması, Toplantı Yönetimi ve Zaman Yönetimi BT Denetimine Giriş, BT Kavramları, COBIT Çerçevesi, BT Özel Sektörden CIA Sertifikalı Bir Eğitmen KİDDER sağlanacaktır tarafından Dr. Bertan Kaya, CIA KİDDER tarafından sağlanacaktır Özel Sektörden Bir Eğitmen Özel Sektörden Bir Eğitmen Denetimi Denetim Teknikleri, Uygulama Kontrolleri Denetimi, Genel BT Kontrolleri Denetimi UMUÇ ve Kalite Güvence Programı, Kalite Güvence Sistemi KİDDER Oluşturma, İç ve Dış Değerlendirmeler, Kalite Güvence sağlanacaktır Stratejileri 205-­‐ İç Denetimde Kalite Güvence Programı ve Değerlemesi 1 gün 300-­‐ Finansal Yönetim Bilgileri 5 gün 301-­‐ Temel Muhasebe Bilgileri ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi 303-­‐ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 305-­‐ Mali Tablolar Analizi ve Bilanço Okuma Teknikleri 2 gün Aktif, Pasif, Zarar, Gelir, Gider, Hesap Kavramı, Defterler, Ankara SBF Hocaları Mizan ve Diğer Temel Muhasebe Kavramları 2 gün 400-­‐ Uygulama Bilgi Paylaşımı 2 gün UFRS/TFRS Kavramları, Standartlara Bakış, Standartların Ankara SBF Hocaları Uygulanması ve Örnekler, VUK-­‐ UFRS Farklılıkları Mali Tablolara Genel Bakış, Mali Tablo Analizleri, Bilanço Ankara SBF Hocaları Okuma ve Yorumlama Teknikleri, İç Denetçilerin Mali Raporlamaya İlişkin Rol ve Sorumlulukları 401-­‐ Kamu İdarelerinden İç Denetim Uygulamaları 1 gün 402-­‐ Özel Sektörden İç Denetim Uygulamaları 1 gün 1 gün tarafından Denetime İlişkin Bilgi Paylaşımı, İç Denetim Sistemleri, İç KİDDER tarafından Denetimde Karşılaşılan Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri sağlanacaktır ve Stratejiler, İç Denetimde Üst Yönetim İlişkilerini Yönetme, Gerçek Hayattan İç Denetim Çalışma Kağıtları ve Raporların Gösterimi, İç Denetçiler İle Sohbetler Denetime İlişkin Bilgi Paylaşımı, İç Denetim Sistemleri, İç Özel Sektör Eğitmenleri Denetimde Karşılaşılan Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Stratejiler, İç Denetimde Üst Yönetim İlişkilerini Yönetme, Gerçek Hayattan İç Denetim Çalışma Kağıtları ve Raporların Gösterimi, İç Denetçiler İle Sohbetler TARİHLER: •
Eğitimler 8 Aralık 2014-­‐ 6 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim saatleri 09.30-­‐ 16.30 arasıdır. •
Kesinleşmiş eğitim takvimi, eğitimden 1 hafta önce katılımcılar ile paylaşılacaktır. •
Eğitimler çoğunlukla hafta içi gerçekleştirilmekle birlikte, eğitmenlerimizin programına göre bazı eğitimlerin hafta sonları yapılması söz konusu olacaktır. •
Gereklilik arz etmesi halinde eğitimlerin gün ve saatleri ile kapsam ve eğitmenlerde katılımcıların lehine değişiklikler yapılabilecektir. EĞİTİM YERİ: Eğitimlere Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) ev sahipliği yapmaktadır. Eğitimler TPAO’nun Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 10 06100 Çankaya – Ankara / TÜRKİYE adresindeki yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. İKRAM VE ÖĞLE YEMEKLERİ Eğitimlerde çay/kahve ikramları ve öğle yemekleri TPAO tarafından, ücretsiz olarak sağlanacaktır. KATILIM SERTİFİKASI Eğitim programı sonrası katılımcılara KİDDER ve Control Solutions International tarafından katılımcı adı, program adı, program tarihi ile programın başarı ile tamamlandığını gösterir katılım sertifikası verilecektir. EK AVANTAJLAR Eğitime Kurumsal Olarak Katılan Tüm İdarelere İç Kontrol Sistemi Oluşturma Eğitimi KİDEP’ e kurumsal olarak katılan tüm KİT’ ler, Şubat ayı içinde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KİDDER ve Control Solutions International işbirliği ile Ankara’ da düzenlenecek ve 3 tam gün sürecek olan “KİT’lerde İç Kontrol Sistemi Oluşturma” eğitimine iç kontrol sistemi oluşturma ve iç kontrol çalışmalarının koordinasyonu ile görevli Birimlerinden 3 personelini ücretsiz olarak gönderebilecektir. PROGRAM ÜCRETİ: KİDDER ve Control Solutions International işbirliği ile düzenlenen ve toplam 23 tam gün sürecek olan eğitim programının ücreti kişi başı 2.900 TL + KDV’ dir. İRTİBAT: EĞİTİM İLE İLGİ BİLGİ ALMAK VE TÜM SORULARINIZ İÇİN (312) 442 50 15 NO’ LU telefon, 0530 977 24 18 NO’LU TELEFON VEYA [email protected] adresinden Eğitim Sorumlusu DİDEM DENİZ İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ. KAYIT: Kayıtlar için son tarih 1 Aralık 2014’ tür. Yoğun talep ve kontenjan sıkıntısı nedeni ile tüm kayıtların 1 Aralık 2014’ e kadar tamamlanması önerilmektedir. Kayıt için ekteki formu doldurup, (312) 442 50 16 numaralı faksa mail atmanızı rica ediyoruz. Katılım formuna www.irc.com.tr ve www.kidder.org.tr adreslerinden de ulaşılabilir. Faksı göndermenizi müteakip, teyit amaçlı olarak [email protected] adresine faksı çektiğinize dair bir mail atmanız, olası hataları önlemek açısından faydalı olacaktır. Sizler ile temasa geçilerek, eğitim detayları hakkında bilgi verilecektir. KİDDER HAKKINDA •
•
Kamu İç Denetçiler Derneği (KİDDER), 2007 yılında kamu iç denetçileri tarafından Ankara’ da kurulmuştur. Derneğin merkezi Ankara’ dır. Dernek, 2007 yılından beri iç denetim mesleğinin gelişimi ve kamu idarelerinde görev yapan iç denetçilerin yetkinliklerinin artırılması amacı ile genel katılıma açık eğitimler ile sertifika hazırlık programları düzenlemektedir. •
•
•
Kamu idarelerinde iç denetimin desteklenmesi misyonu ile hareket etmekte olan Derneğin, Denetişim adında hakemli bir yayını bulunmaktadır. Denetişim, Türkiye’ de özel sektör ve kamu idarelerinden pek çok meslek profesyonelinin katkıları ile önemli akademik ve mesleki bir kaynak haline dönüşmüştür. Dernek, diğer mesleki dernekler ile ortak organizasyonlar yapmakta, konferanslar düzenlemektedir. Özelikle Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile ortak çalışmalar yürüten Derneğin, TİDE nezdinde de temsilcisi bulunmaktadır. Bilgi için www.kidder.org.tr CONTROL SOLUTIONS INTERNATIONAL HAKKINDA •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dünya genelinde faaliyet gösteren uluslararası bir danışmanlık şirketidir. İç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri alanlarında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Dünyanın en büyük 500 şirketinin (global 500) 102 tanesinin bu alanlarda danışmanlığını yürütmektedir. Kamu İdareleri, bankalar ve özel sektör şirketlerinde iç kontrol ve risk yönetimi sistemleri oluşturma konusunda tecrübelidir. Türkiye’ de pek çok KİT, özel sektör şirketi ve kamu idaresine iç kontrol sistemleri oluşturmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Ankara ve İstanbul’ da iki ofis ile hizmet vermektedir. Şirketin özellikle kamu idarelerinde ve KİT’lerde aktif olarak kullanılan ve iç kontrol, kurumsal risk yönetimi, iç denetim ve stratejik yönetim modüllerini içeren tamamı Türkiye’de yerel kaynaklar ile geliştirilmiş, yurt dışında da büyük talep gören yazılım çözümleri mevcuttur. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (YBÜ) kurumsal eğitim ve danışmanlık çözüm ortağıdır. Kamu Performans Geliştirme Merkezi’nin (PERGEM) YBÜ ile birlikte kurucu ortağıdır. Ayrıntılı bilgi için www.pergem.org Ayrıntılı bilgi için www.controlsolutions.com ve www.irc.com.tr Program eğitmenlerimizden Dr. Bertan Kaya’ nın iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaştığı www.bertankaya.net sitesini ziyaret ederek, konulara ilişkin ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. 
Download

(KİDDER) ve Control Solutions International İşbirliği