TRİBEKSOL film tablet
Ağız yoluyla alınır.
Etkin madde:
h i d r o k l o r ü r )
v e
2 5 0
1
m
m
g
g
B
Yardımcı madde(ler):
S L M
0 Y
) ,
k r o s k a r m
- 2 4 9 3 1
B
ı
v i t a m
12 v i t a m
i n i .
P o v i d o n
K
e l l o z
i n i
( T
9 0
s o d y u m
( A
i a m
i n
m
( P l a s d o n e
c - d i - s o l ) ,
o n o n i t r a t ) ,
K
9 0 ) ,
s u s u z
m
2 5 0
m
g
i k r o k r i s t a l i n
l a k t o z ,
m
B
6
v i t a m
s e l ü l o z
i n i
( A
a g n e z y u m
( P i r i d o k s i n
v i c e l
s t e a r a t ,
p H
1 1 2
o p a d r y
p i n k
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
•
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
•
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
•
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
•
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
•
veya düş ük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1.
TRİBEKSOL nedir ve ne için kullanılır?
2.
TRİBEKSOL ’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.
TRİBEKSOL nasıl kullanılır?
4.
Olası yan etkiler nelerdir?
5.
TRİBEKSOL ’ün saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1.
TRİBEKSOL nedir ve ne için kullanılır?
T
R
İ B
m
g
B
E
K
S O
6 v i t a m
L
3 0
i n i
v e
v e
1
5 0
m
t a b l e t l i k
g
B
12
a m
v i t a m
b a l a j l a r d a
i n i
i ç e r i r .
b u l u n u r .
H
e r
b i r
t a b l e t
2 5 0
m
g
B
1 v i t a m
i n i ,
2 5 0
B
1,
B
6
v e
g ö s t e r i r .
ç o k
T
B
R
İ B
ü s t ü n d e
•
B
1, B
6
•
Ç
a b u k
12
v i t a m
E K
b i r
v e
B
S O
e t k i
i n l e r i n i n
L ,
k o n u s u
i n d e n
v i t a m
o l u ş a n
i n l e r i n
T
t e k
R
t e k
İ B
E
K
S O
L
k u l l a n ı l m
a ğ r ı
a s ı
g i d e r i c i
i l e
ö z e l l i k l e r
s a ğ l a n a c a k
e t k i n i n
g ö s t e r i r .
12 v i t a m
y o r u l m
s ö z
b i r l e ş i m
a ,
i n l e r i n i n
y e t e r s i z l i ğ i
u n u t k a n l ı k ,
i ç i n
s i n i r l i l i k ,
r i s k
f a k t ö r ü
k u v v e t s i z l i k ,
b u l u n a n
t i t r e m
e
h a s t a l a r d a ,
g i b i
g e n e l
ş i k a y e t l e r i
o l a n
h a s t a l a r d a ,
•
S i n i r
•
E
k l e m
v e
•
K
i l t i h a b ı ,
i l t i h a b ı ,
r o m
a t i z m
a l p
r o m
a
h a s t a l ı ğ ı n a
e k l e m
a l
k a s ı
a t i z m
t e d a v i y e
ş e k e r
ç e v r e s i
a ğ r ı l a r
g i b i
b o z u k l u ğ u ,
v e
ö z e l l i k l e
c ı
o l a r a k
y a r d ı m
b a ğ l ı
i l t i h a b ı ,
d i ğ e r
a m
s i n i r
s i y a t i k ,
a ğ r ı l ı
e l i y a t
a l k o l i z m
h a s a r ı ,
d u r u m
b e l
a ğ r ı s ı ,
a ğ r ı s ı ,
z o n a
e k l e m
d u r u m
a ğ r ı s ı ,
l a r ı n d a ,
k a s
a ğ r ı s ı ,
k r a m
p l a r
l a r d a ,
s o n r a s ı
s ı r a s ı n d a
s i n i r
k u s m
g ö r ü l e n
a l a r ,
r a d y a s y o n
z e h i r l e n m
h a s t a l ı ğ ı n d a ,
a t e ş l i
e l e r d e
k u l l a n ı l ı r .
2. TRİBEKSOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
TRİBEKSOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
E
ğ e r ;
•
İ l a c ı n
•
H
•
a m
1 2
•
K
i ç i n d e k i
i l e y s e n i z
y a ş ı n d a n
a r a c i ğ e r
m
a d d e l e r d e n
v e y a
e m
b i r i n e
k a r ş ı
a l e r j i n i z
v a r s a
z i r i y o r s a n ı z
k ü ç ü k s e n i z
y a
d a
b ö b r e k
y e t m
e z l i ğ i n i z
v a r s a
TRİBEKSOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
E
ğ e r ;
•
T e k
b a ş ı n a
i h t i y a c ı
o l a n
2
•
L
e b e r
( k a l ı t s a l
•
C
i d d i
m
k a n s ı z l ı k
V
l e v o d o p a
i t a m
i n
a n o r m
a l
d ö n ü ş ü m
B
12
g
d o z u n
o p t i k
e g a l o b l a s t i k
t ü r ü )
s i n i r
t e d a v i
b i r k a ç
h a c m
a n e m
o l m
a s ı
n ö r o l o j i k
g ö r e n
k a t ı
i n d e
i n i z
P a r k i n s o n
ü z e r i n d e
a z a l m
( v i t a m
i n
B
a )
h a s t a s ı
k u l l a n ı l m
a m
h a s t a l ı ğ ı n ı z
12
v e / v e y a
i s e n i z ,
g ü n l ü k
B
6
v i t a m
i n i
a l ı d ı r .
v a r s a ,
f o l i k
a s i t
e k s i k l i ğ i
s o n u c u
g e l i ş e n
v a r s a ,
k o n s a n t r a s y o n u n u n
d ü ş ü ş
s ü z
m
i l e
d u r u m
( s i n i r
a z a l m
u n d a ,
s i s t e m
i
3
i l e
a s ı
y a
a y d a n
i l g i l i )
d a
m
a k s i m
d a h a
u z u n
h a s a r
m
u m
e y d a n a
d o z
s ü r e
a l ı m
ı
y e t e r s i z
g e t i r e b i l i r .
i l e
k o n s a n t r a s y o n d a
t e d a v i
a l ı n ı r s a
g e r i
F o l a t
e k s i k l i ğ i ;
g ö z l e n m
e y e b i l i r .
Y
d ü z e y d e
ü k s e k
v e
t e d a v i
( s i n i r
B
u
p i r i d o k s i n
s ü r e s i
s i s t e m
g ö s t e r i l m
a ş ı l m
i n d e
u y a r ı l a r ,
d o k t o r u n u z a
a m
o l u ş a n
g e ç m
e m
a n c a k ,
h i d r o k l o r ü r
a l ı d ı r .
i s t e n m
i ş t e k i
i ş t i r
Ç
ü n k ü ,
e y e n
( B
v i t a m
i n i )
ö n e r i l d i ğ i
y a n
h e r h a n g i
6
t e d a v i
e t k i )
b i r
s o n u c u
d o z u
g i b i
i ç e r m
a l ı n m
b e k l e n i l e n
e s i n d e n
a d ı ğ ı
u y g u n
d o l a y ı
t a k t i r d e
c e v a p
ö n e r i l e n
c i d d i
d o z a j
n ö r o t o k s i s i t e
g ö r ü l e b i l i r .
d ö n e m
d e
d a h i
o l s a
s i z i n
i ç i n
g e ç e r l i y s e
l ü t f e n
d a n ı ş ı n ı z .
TRİBEKSOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
A
ş ı r ı
m
i k t a r d a
i k i
h a f t a d a n
u z u n
s ü r e
a l k o l
a l ı m
ı
s i n d i r i m
s i s t e m
i n d e n
B
12
v i t a m
i n i
e m
i l i m
i n i
v i t a m
i n i
a z a l t a b i l i r .
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Ö
n e r i l e n
i ç e r m
o l a n
G
ü n l ü k
e s i n d e n
12
m
e t o t l a r ı
v i t a m
e s i n
d o l a y ı ,
k a d ı n l a r
B
B
t e d a v i
i n l e r i n i n
h a m
l ı m
i l e l i k
s ü r e s i n c e
h o r m
h a k k ı n d a
A
a
i k t a r ı n ı
d ö n e m
e t k i l i
o n a l
ç a l ı ş m
M
b u l u n m
i n d e
d o ğ u m
d o ğ u m
b ü y ü k
k u l l a n ı l m
k o n t r o l ü
k o n t r o l
a m
ö l ç ü d e
a m
a ş a n
a l ı d ı r .
u y g u l a m
y ö n t e m
l e r i n e
a k
e t k i s i
y ü k s e k
Ç
o c u k
d o z
d o ğ u r m
z o r u n d a d ı r l a r .
y o k t u r .
A
B
n c a k
B 6
a
1,
p o t a n s i y e l i
B
6
v e / v e y a
d i ğ e r
k o n t r o l
a k t a d ı r .
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız
“ Ö
n e r i l e n
i ç e r m
G
ü n l ü k
e s i n d e n
B
d o l a y ı ,
e s i n
e m
A
z i r m
l ı m
e
M
i k t a r ı n ı ”
d ö n e m
i n d e
b ü y ü k
k u l l a n ı l m
ö l ç ü d e
a m
a ş a n
y ü k s e k
d o z
B
6
v i t a m
i n i
a l ı d ı r .
Araç ve makine kullanımı
A
r a b a
v e
m
a k i n e
k u l l a n m
a
y e t e n e ğ i
ü z e r i n d e
h i ç b i r
e t k i s i
g ö z l e m
l e n m
e m
i ş t i r .
TRİBEKSOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
B
u
t ı b b i
h e r h a n g i
B
u
t ı b b i
ş e k e r l e r e
t e m
a s a
ü r ü n
b i r
d o z
u y a r ı
ü r ü n
k a r ş ı
g e ç i n i z .
b a ş ı n a
g e r e k m
s u s u z
e m
l a k t o z
i n t o l e r a n s ı n ı z
1
m
m
o l ’ d e n
( 2 3
m
g )
d a h a
a z
s o d y u m
i ç e r i r .
D
o z u
n e d e n i y l e
e k t e d i r .
i ç e r m
e k t e d i r .
o l d u ğ u
E
s ö y l e n m
ğ e r
d a h a
i ş s e
b u
ö n c e d e n
t ı b b i
ü r ü n ü
d o k t o r u n u z
a l m
a d a n
t a r a f ı n d a n
ö n c e
b a z ı
d o k t o r u n u z l a
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
B
a z ı
i l a ç l a r
d e ğ i ş e b i l i r .
•
T
i l e
A
b i r l i k t e
ş a ğ ı d a k i
i y o s e m
5 - f l u o r o u r a s i l
•
A
•
L
•
S i k l o s e r i n
•
( M
( K
i d e
e v o d o p a
H
i l a ç l a r ı
i k a r b a z o n
•
n t i a s i t
y a n m
( A
İ s o n i a z i d
•
D
e s o k s i p i r i d o k s i n
•
D
- p e n i s i l a m
•
D
o ğ u m
•
A
l k o l
•
A
m
•
K
o l ş i s i n
i n
( A
k o n t r o l
o m
a n t i b i y o t i k l e r l e
•
F o l i k
v e
E
K
S O
L
l ü t f e n
a n t i f u n g a l
h a z ı m
s ı z l ı k t a
h a s t a l ı ğ ı n d a
( Y
ü k s e k
t e d a v i s i n d e
v e
’ü n
y a
d a
k u l l a n ı l a n
d o k t o r u n u z a
a n t i b a k t e r i y a l
d i ğ e r
i l a c ı n
e t k i s i
s ö y l e y i n i z :
e t k i l i
b i r
i l a ç )
k u l l a n ı l a n
i l a ç l a r )
k u l l a n ı l ı r )
t a n s i y o n
v e y a
k a l p
y e t m
e z l i ğ i n d e
k u l l a n ı l ı r l a r )
k u l l a n ı l ı r )
n t i b i y o t i k )
h a p ı
i n o s a l i s i l a t l a r
A
İ B
t e d a v i s i n d e )
i l a ç l a r
e r e m
( R
R
n t i b i y o t i k )
g r u b u
( V
T
k u l l a n ı y o r s a n ı z
n t i v i r a l ,
a s ı
( P a r k i n s o n
i d r a l a z i n
•
( A
a n s e r
•
•
k u l l a n ı l d ı ğ ı n d a
( İ l t i h a b l ı
a t i z m
a l
b a ğ ı r s a k
h a s t a l ı k l a r ı n ı n
h a s t a l ı k l a r d a
b e r a b e r
k u l l a n ı l ı r ) ,
t e d a v i s i n d e
ö z e l l i k l e
k u l l a n ı l ı r )
a m
i n o g l i k o z i t
a d ı
v e r i l e n
k u l l a n ı l ı y o r s a
n t i b i y o t i k l e r
H
a s i t
i s t a m
•
M
•
P r o t o n
•
C
i n
e t f o r m
( H
i n
p o m
v i t a m
2 )
r e s e p t ö r ü
( İ n s ü l i n e
p a s ı
a n t a g o n i s t l e r i
b a ğ ı m
l ı
i n h i b i t ö r l e r i
o l m
( M
a y a n
i d e
( M
i d e
ş e k e r
r a h a t s ı z l ı k l a r ı n d a
h a s t a l ı ğ ı n d a
r a h a t s ı z l ı k l a r ı n d a
k u l l a n ı l ı r )
k u l l a n ı l ı r )
k u l l a n ı l ı r )
i n i
Tahliller üzerine etkiler
•
•
B
1
v i t a m
i n i ,
E
h r l i c h
s o n u ç l a r ı n
g ö r ü l m
Y
1
ü k s e k
t a y i n i n i
B
v i t a m
r e a k t i f i
e s i n e
i n i
n e d e n
d o z l a r ı ,
k u l l a n ı l a r a k
y a p ı l a n
ü r o b i l i n o j e n
t a y i n i n d e
y a n l ı ş
p o z i t i f
o l a b i l i r .
k a n d a
t e o f i l i n
k o n s a n t r a s y o n l a r ı n ı n
s p e k t r o f o t o m
e t r i k
e n g e l l e y e b i l i r .
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.
3.
TRİBEKSOL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
D
o k t o r u n u z
Ü
r ü n ,
a y r ı
g e n e l l i k l e
b i r k a ç
a y
d a h a
b i r
t a v s i y e d e
b u l u n m
b i r
i l â
h a f t a
b i r k a ç
a d ı k ç a ,
i ç i n
g ü n d e
r e ç e t e
1
e d i l i r .
f i l m
B
k a p l ı
a z ı
t a b l e t
d u r u m
k u l l a n ı n ı z .
l a r d a ,
d o k t o r ,
t e d a v i
s ü r e s i n i
u z a t a b i l i r .
Uygulama yolu ve metodu:
T
R
İ B
E
K
S O
k u l l a n ı l m
L
t a b l e t l e r i ,
y e t e r l i
m
i k t a r d a
s ı v ı
i l e
b ü t ü n
o l a r a k
y u t u l m
a l ı
v e
ö n e r i l e n
d o z l a r d a
a l ı d ı r .
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
1 2
y a ş ı n d a
v e y a
d a h a
g e n ç
ç o c u k l a r d a
k u l l a n ı l m
a m
a l ı d ı r .
Yaşlılarda kullanımı:
Ö
z e l
b i r
d o z
ö n e r i s i
v e r i l m
e m
i ş t i r .
Özel kullanım durumları:
Böbrek ve karaciğer yetmezliği:
B
ö b r e k
v e
k a r a c i ğ e r
y e t m
e z l i ğ i
b u l u n a n
h a s t a l a r d a
k u l l a n ı l m
a m
a l ı d ı r .
Eğer TRİBEKSOL ’ün etkisinin çok güçlü veya çok za yıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla TRİBEKSOL kullandıysanız:
B
u
ü r ü n ü n
h i ç b i r
B
i r
d o z
d u y u
k a n
k a n ı t
t e s t i )
e t k i l e r
S T
a r t ı ş
ş e k l i y l e
k u l l a n ı l m
a s ı
h a l i n d e
b i r
d o z
a ş ı m
ı n a
n e d e n
o l a b i l e c e ğ i n e
d a i r
y o k t u r .
a ş ı m
k a y b ı
A
ö n e r i l d i ğ i
ı
v e
v a k a s ı
h a r e k e t l e r d e
d ü z e y i n d e
v e
d ü z e l i r .
k a p s a m
k a n
ı n d a
k o o r d i n a s y o n
( ç o ğ u n l u k l a
f o l i k
a s i t
o r t a y a
k a l p
v e
ç ı k a n
b e l i r t i l e r
b o z u k l u ğ u ,
k a r a c i ğ e r
k o n s a n t r a s y o n l a r ı n d a
ş u n l a r d ı r ;
b u l a n t ı ,
b a ş
h a s t a l ı k l a r ı n ı n
a z a l m
a d ı r .
s i n i r
a ğ r ı s ı ,
t a h r i b a t ı
u y u ş m
t e ş h i s i n d e
T e d a v i
a ,
n e t i c e s i n d e
u y u k l a m
k u l l a n ı l a n
d u r d u r u l d u ğ u
a ,
e n z i m
t a k t i r d e
TRİBEKSOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
TRİBEKSOL’ü kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
TRİBEKSOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
B
i l i n e n
4.
e t k i s i
b u l u n m
a m
a k t a d ı r .
Olası yan etkileri nelerdir?
T ü m
i l a ç l a r
e t k i l e r
o k
g i b i
T
R
İ B
E
K
S O
L
’ü n
i ç e r i ğ i n d e
b u l u n a n
m
a d d e l e r e
d u y a r l ı
o l a n
k i ş i l e r d e
y a n
o l a b i l i r .
İ s t e n m
Ç
b i r
e y e n
e t k i l e r i n
d e ğ e r l e n d i r i l m
y a y g ı n
( > 1 / 1 0 ) ;
y a y g ı n
( > 1 / 1 0 ,0 0 0
e d i l e m
i l a
< 1 ,0 0 0 ) ;
e s i
( > 1 / 1 0 0
ç o k
s e y r e k
a ş a ğ ı d a k i
i l a
< 1 / 1 0 ) ;
( < 1 0 ,0 0 0 ) ,
s ı k l ı k l a r a
y a y g ı n
b i l i n m
o l m
i y o r
d a y a n a r a k
a y a n
y a p ı l ı r :
( > 1 / 1 ,0 0 0
( e l d e k i
i l a
v e r i l e r d e n
< 1 / 1 0 0 ^ ;
h a r e k e t l e
s e y r e k
t a h m
i n
i y o r )
Aşağıdakilerden biri olursa, TRİBEKSOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
A
B
l e r j i k
r e a k s i y o n l a r ;
•
K
ı z a r ı k l ı k
•
D
ö k ü n t ü l e r
•
Y
ü z d e
•
H
ı r ı l t ı
•
C
i l t t e
u n l a r ı n
s i z i n
T
y a t ı r ı l m
R
ş i ş m
i l e
i ç i
s u
d o l u
k a b a r t ı l a r
( K
u r d e ş e n )
e
b i r l i k t e
n e f e s
a l ı p
v e r m
e d e
z o r l u k
k a b a r ı k l ı k
h e p s i
İ B
v e
E
a n ı z a
K
s ı k l ı ğ ı
S O
L
g e r e k
’ e
b i l i n m
k a r ş ı
o l a b i l i r .
e y e n
c i d d i
ç o k
c i d d i
a l e r j i n i z
v a r
y a n
d e m
e t k i l e r d i r .
e k t i r .
A
B
c i l
u n l a r d a n
t ı b b i
m
b i r i s i
s i z d e
ü d a h a l e y e
m
v e y a
e v c u t
i s e ,
h a s t a n e y e
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
•
B
a ş
d ö n m
•
B
a ş
a ğ r ı s ı
•
P e r i f e r a l
h a s a r
•
S o m
n o l a n s
P a r e s t e z i
A
( D
s p a r t a t
b i r
o k u n m
K
a n
a m
d u r u m
a z a l m
u n l a r ı n
d e r i n
o l m
a ,
a ğ r ı ,
k ı s ı m
z a m
a y a n
a n
l a r ı n d a n
m
y a r ı
b e y i n e
e y d a n a
b i l i n ç l i
g e l e n
v e
o m
d u r u m
u y k u l u
u r i l i ğ e
b a ğ l a n a n
s i n i r l e r i n
l a r )
d u r u m
y a
d a
u y k u y a
e ğ i l i m
h a s a r ı
g ö z l e n e n
h ı z ı n ı n
u n d a
s u d a
a r t ı ş
s o n r a s ı n d a
y a
d a
t i t r e ş i m
u y a r ı l a r ı n ı n
a l g ı l a n m
a s ı n d a
o r t a y a
( K
A
a r a c i ğ e r ,
s p a r t a t
a m
k a l p ,
k a s
d o k u s u ,
i n o t r a n s f e r a z
( A
b ö b r e k
S P - S G
O
T
)
v e y a
i s i m
l i
b e y i n d e
e n z i m
i n
a r t ı ş )
d ü z e y l e r i n d e
e
s ı c a k l ı k
b o z u k l u ğ u )
i n o t r a n s f e r a z d a
d o k u
f o l a t
b ö l ü n m
B
d i ğ e r
h a s t a l a n d ı ğ ı
o r g a n l a r ı
d e ğ e r l e r i n d e
•
ü c u d u n
d a
( F a z l a
d u y u
o l a n
y a
( V
u )
ç ı k a n
•
n ö r o p a t i
g ö r d ü ğ ü
d u r u m
•
e s i
a z a l m
y ü k s e k
a
( A
l k o l i z m
o l d u ğ u
ç ö z ü n e n
b i r
B
d u r u m
v i t a m
,
h a m
i l e l i k ,
l a r d a
i n i
v e y a
o l a n
k a n s ı z l ı k ,
d i y e t l e
f o l a t ı n
k a n
k a n s e r
y e t e r i n c e
s e r u m
u n d a
g i b i
h ü c r e
a l ı n a m
a m
a
d ü z e y i n i n
a s ı )
h e p s i
s ı k l ı ğ ı
b i l i n m
e y e n
c i d d i
y a n
e t k i l e r d i r .
A
c i l
t ı b b i
m
ü d a h a l e
g e r e k e b i l i r .
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
B
•
İ s h a l
•
H
a z ı m
•
B
u l a n t ı
•
K
a r ı n
•
A
n o r m
u n l a r
T
R
İ B
s ı z l ı k
a ğ r ı s ı
a l
E
i d r a r
K
S O
k o k u s u
L
’ü n
s ı k l ı ğ ı
b i l i n m
e y e n
h a f i f
y a n
e t k i l e r i d i r .
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5.
TRİBEKSOL’ün saklanması
TRİBEKSOL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
2 5 ° C
’n i n
a l t ı n d a k i
o d a
s ı c a k l ı ğ ı n d a
s a k l a y ı n ı z .
N
e m
d e n
k o r u y u n u z .
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRİBEKSOL ’ü kullanmayınız.
Ruhsat sahibi:
D
e v a
H
H
a l k a l ı
o l d i n g
M
A
e r k e z
.Ş .
M
a h .
ü ç ü k ç e k m
B
3 4 3 0 3
K
Tel:
0 2 1 2
6 9 2
9 2
9 2
Faks:
0 2 1 2
6 9 7
0 0
2 4
a s ı n
E
k s p r e s
C
a d .
a h .
A
N
o :
1
e c e - İ s t a n b u l
İm al yeri:
D
e v a
H
o l d i n g
O
r g a n i z e
K
a r a a ğ a ç - Ç
A
S a n a y i
.Ş .
B
ö l g e s i
e r k e z k ö y / T E
A
K
t a t ü r k
İ R
Bu kullanma talim atı.../.../.
D
A
M
t a t ü r k
C
a d .
N
o : 3 2
Ğ
tarihinde onaylanmıştır.
Download

05032014_cdn/tribeksol-film-tablet-e3f2 kullanma talimati