Meclisi M e b u s a n
«Arz ile»den s o n r a
t : 12
«her hal ve k â r d a
tevfikatı
subhaniyyeye mazhariyet ve izdiyadı ö m ü r ve afiyet
19 Şubat 1336 (1920)
dıkları ve bilemedikleri için reyi kati vermiyorlar. Bi­
naenaleyh b u n u E n c ü m e n e havale ediniz.
R E İ S — Şimdi, en son bir ibare için E n c ü m e n e
ve tevafürü şan ve Şevketi Şahaneleri duayı vacibüledasına terrifen Südde-i Seniyye-i Tacdarilerine ilâh».
Kırkkilise Mebusu
Bolu M e b u s u
Bahaeddin
Tayyar
C : 2
havalesine taraftar
iseniz pekâlâ («Hayır» sadaları).
m a d e m k i bir cümle-i duaiyye bulunması k a b u l olun­
du. Birini kabul edelim de bitsin.
T A Y Y A R E F E N D İ (Bolu) — E n c ü m e n hangisini
M U V A F F A K . BEY (Saruhan) — Bu hususta tea­
kabul ediyor?
mül nasıldır?
RAUF AHMET
Riyaset-i Celileye
«Milletin» yerine «Millet-i Osmaniyye», «Miilet-i
Osmaniyye ve m u k a d d e s a t ve vicdanımızın»
R E İ S — Diğerlerini de
tahmil
ve fıkranın nihayetine dahi ve minallahittevfik» dua­
B E Y (İstanbul) — «Veminalla­
hittevfik» pekâlâ. (Gürültüler).
dinleyiniz rica
ederim.
Müzakereyi ihlal etmeyiniz ki bir gayeye varalım.
R A U F A H M E T B E Y (İstanbul) — Ü ç ü de okun­
sını zikr ve kayıt etmeyi teklif ederim.
duğu vakit bendeniz dikkat etmiştim. «Veminallahit­
Kengiri M e b u s u
tevfik» pek güzeldir. R e y i m b u merkezdedir.
Tevfik.
R E İ S —- Bir tane d a h a var efendim, o da okun­
sun.
R E İ S — Pekâlâ, E n c ü m e n i n fikrini de aldık. «Ve­
minallahittevfik» cümle-i duaiyyesini k a b u l e
taraftar
olanlar lütfen ellerini kaldırsın : (Eller kalkar).
(Trabzon) — Konya
Mebusu
M e h m e t Vehbi Efendinin takriri var. O n u
HÜSREV
BEY
okudum.
Başka yok.
ni reye koyabilmek
(Takrirler tekrar okundu).
ve­
için şekli muaddelini
bir
kere
okuyalım.
Bir cümle-i duaiyyenin ilavesine lüzum
varsa lütfen işaret buyurun : (Eller kalkar).
Pekâlâ kabul edildi, bu mesele bitti. («Ekseriyet
yok» sadaları).
M U V A F F A K B E Y (Saruhan) — Reye koyunuz.
M U S T A F A A R İ F B E Y (Kırkkilise) — Evet, re­
ye k o y u n u / .
REİS
suretinde h ü s n ü b a t ı m a
Şimdi, müsaade buyurursanız Heyeti U m û m i y y e s i -
R E İ S — Şimdi hangisini kabul ediyorsunuz?
REİS
«Veminallahittevfik»
rilmesine karar verildi.
- Bendeniz reye k o y d u m efendim, ekseri­
Ariza-i Cevabiyye müsveddesinin
şek I - i m u a d d e ­
lini lütfen dinleyiniz, okutuyorum,:
«Şevketpenah ve Hilafetmeab Efendimiz
Hazret­
leri;
T a r i h i m i z d e medid
rakki
bir devr-i müsalemet ve te­
teşkil etmesini eltaf-ı
subhaniyyeden
temenni
eylediğimiz Ahd-ı Saltanat-ı H ü m â y û n l a r ı n ı n
ilk ve
Meşrutiyet-i
intiha-
Osmaniyyenin
dördüncü
devre-i
yet olduğunu g ö r d ü m . H e r k e s bir cümle-i duaiyyenin
biyyesinin
l ü z u m u n a kaildir.
kadderat- ı milliyyemizin pek buhranlı bir h e n g â m m d a
M İ Ş O N V E N T U R A E F E N D İ (İstanbul) -
Ma­
demki iştibah vardır. T e k r a r reye koyunuz.
T A Y Y A R E F E N D İ (Bolu) — O halde kararları­
HÜSREV
BEY
(Trabzon) — Şimdi,
buyuruyorsunuz?
içtimai
küşad
ve bu suretle
Milletin vekilleri vasıtası ile efkâr ve amalini
mu­
izhar
ve zevaldan masun olan h u k u k - u mukaddesesini mü­
m ı z d a n d ö n m e k lâzım geliyor.
kabul
birinci
dafaa edebilmesine i m k â n tehiyye
buyurulduğundan
dolayı hissiyat-ı şükr güzaranemizi Alame-i Seniyye-i
hangisini
«...Veminallahittevfik»
Mülükânelerine r e f eyleriz.
var.
R E İ S — Cümle-i duaiyye ilavesi h a k k ı n d a k i tak­
rirlerden biri, «...arz ile...» den sonra «...her hal ve
Kanun-u
Esasimizin
tayin
ettiği
müddet
zarfın­
da vuku' bulmayan intihabatın ecza-yı Memalik-i Şa­
hanelerinden
oldukları
halde el'an
işgal-i
ecnebiden
k â r d a tevfikatı subhaniyyeye m a z h a r i y e t ve izdiyadı
kurtulamayan
ö m ü r ve afiyet ve. tevafürü Şan ve Şevket-i Şahane­
mütevellid teessüfat-ı
leri duayı vacibül edasına terdifen Südde-i Seniyye-i
vekilleri
Tacidariîerine... ilah».
tandaşlarımızın bu mahallerde hakk-ı intibahlarını is­
bazı mahallerde icra
edilememesinden
Şehriyarilerine u m u m
Milletin
ile beraber iştiraki tabiî ve bir kısım
va­
Bunu kabul ediyor musunuz? (Gürültü).
timal edememiş bulunmaları keyfiyetinin m e z k û r ak-
R A U F A H M E T B E Y (İstanbul) — Hepsi okun­
sam-ı Vatanın hukukî vaziyetlerini tağyir edemeyeceği
de bir emr-i bedihidir.
sun da, o n d a n sonra reye koyarsınız.
F E R İ T B E Y (İstanbul) — B u n u n esası k a b u l edil­
di. Burada üç formül var. Azayı K i r a m
anlayama-
Menafi-i
Mülk ve Millete tevafuk edip etmediği
ve cihan şümul bir cidalin t a z a m m u n
eylemesi
— 173 —
TBMM KÜTÜPHANESİ
za-
Download

Meclisi Mebusan t: 12 19 Şubat 1336 (1920) C : 2 TBMM