YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE
YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ
Kapsam
MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapan Akademik Personelin
“Yardımcı Doçent”, “Doçent”, ve “Profesör” unvanlarına yükseltilme ve atanma koşulları ile
başka üniversitelerde kazanılmış unvanların kullanılmasına ilişkin esasları düzenler.
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma
MADDE 2. Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını
almış veya Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu tarafından tespit edilecek sanat dallarının birinde
yeterlik kazanmış olmak şarttır.
MADDE 3. Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde öngörülen şartı yerine getirenler Yakın Doğu
Üniversitesinde bir yıl bilfiil (eylemli olarak) öğretim elemanlığı yaptıktan sonra yardımcı
doçentliğe başvurabilirler.
MADDE 4. Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için; şartları, bu Yönetmeliğin 6.
maddesinde belirtilen ve fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca düzenlenecek
olan yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir.
MADDE 5. Yardımcı doçentliğe başvuranların, başvurularında belgeledikleri bilimsel
çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1’deki puanlama ve Ek.2’deki
asgari koşullar sistemine göre “YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu” tarafından bir ön
değerlendirmeye tabi tutulur.
MADDE 6. Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere,
fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik
bir jüri tarafından yapılır. Jüri üyeleri, o fakülte, enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı
taktirde, üniversitenin diğer akademik birimlerinden veya başka yükseköğretim kurumlarından
üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Sınav; Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye
adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Sınav, dört saat
süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, yabancı dilde olabileceği gibi
Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Ancak yabancı dilden Türkçeye ya da yabancı dilden
Türkçeye olamaz. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile
birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir.
MADDE 7. Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden, YDÜ Akademik Değerlendirme
Komisyonunca uygun bulunanlar ve yabancı dil sınavında başarı gösterenler, özgeçmişlerini,
bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne
teslim ederler.
MADDE 8. Adayların durumlarını incelemek üzere, fakültelerde dekan, rektörlüğe bağlı enstitü
veya yüksekokullarda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri YDÜ dışından olmak üzere,
adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti tespit eder. Dekan veya
ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay
içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister.
Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Fakülte Yönetim Kurulu
ve/veya Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında
ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu
gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte
rektöre sunar.
Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma
MADDE 9. Doçentliğe yükseltilmek ve atanmak için doçentlik sınavında başarılı olmak ve bu
yönetmeliğin 10.maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmek gereklidir.
MADDE 10. Doçentlik sınavına başvurabilmek için Dr. ve/veya yardımcı doçent unvanını
aldıktan sonra 3 yıl eylemli olarak öğretim elemanlığı yapmak ve YDÜ Akademik
Değerlendirme Komisyonunca yapılacak değerlendirmede, başvurularında belgeledikleri
bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1’deki puanlama ve
Ek.2’deki asgari koşullar sistemine göre uygun bulunmak gerekir.
MADDE 11. YDÜ dışındaki bir üniversitede yardımcı doçent olarak 3 yıl görev yapmış olanlar,
YDÜ de bir yıl eylemli olarak yardımcı doçent kadrosunda görev yaptıktan sonra doçentliğe
başvurabilirler.
MADDE 12. Doçentlik sınavına başvuran adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak YDÜ Rektörlüğüne sunarlar.
MADDE 13. Doçentlik sınav jürisi, adayın başvurduğu bilim dalına uzmanlık ve araştırma
konusuna göre, en az ikisi diğer üniversitelerde görev yapan profesörler arasından seçilen 5 asil
ve 2 yedek üyeden oluşur. Bilim jürisinin kimlerden oluşacağına YDÜ Yönetim Kurulu karar
verir. Ayni bilim dalında yeter sayıda üye bulunmadığı veya adayın bilim dalı veya uzmanlık ve
araştırma konularının özelliği zorunlu kıldığı taktirde, yakın bilim dallarından jüri üyesi seçimi
yapılabilir.
Bilim jürisi üyeleri adayın dosyasında sunduğu bilimsel eserlerin; özgünlüğüne, bilim dalı ile
ilgisine, bilim dalına katkısına ve bütünlüğüne ilişkin kapsamlı raporlarını toplantıdan önce
hazırlarlar. Tam sayı ile toplanan Bilim Jürisi kendi aralarından bir başkan seçerek sunulan
raporları değerlendirir ve oy çokluğu ile olumlu veya olumsuz olarak karara bağlar.
Bilim jürisi hakkında olumlu karar verdiği adayı sözlü veya gerektiğinde ayrıca pratik ve
uygulamalı sınava tâbi tutar. Sözlü sınavda adayın sunduğu eserler temel alınarak, adayın
başvurduğu bilim dalıyla ilgili bilgi birikimi değerlendirilir ve oy çokluğu ile adayın başarılı
veya başarısız olduğuna karar verilir.
Bilimsel eserleri yeterli bulunan, ancak sözlü sınavda başarısız olan adaylar 6 ay sonra ikinci kez
sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda ikinci kez başarısız olan adaylar aradan bir yıl geçmeden
yeniden doçentliğe başvuramazlar.
Bilim jürisi aday hakkında verdiği kararı sözlü olarak adaya ve yazılı olarak (jüri üyelerinin
raporları ve ayrıntılı bir sınav tutanağı ile birlikte ) Rektörlüğe bildirir. Doçentlik başarı belgesi
YDÜ Rektörlüğü tarafından verilir.
MADDE 14. Doçentlik başvurusu en geç 3 ay içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonlandırılır.
Bilim jürisinin toplanması ve çalışma koşulları Rektörlükçe düzenlenir.
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma
MADDE 15. Profesörlüğe yükseltilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında
çalışmış olmak,
b) Bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1’deki puanlama ve
Ek.2’deki asgari koşullar sistemine göre “YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu”
tarafından uygun bulunmak.
c) Kendi bilim alanında orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda
uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak.
MADDE 16. YDÜ dışındaki bir üniversitede doçent olarak 5 yıl görev yapmış olanlar, YDÜ de
bir yıl eylemli olarak doçent kadrosunda görev yapmadan profesörlüğe başvuramazlar.
MADDE 17. Profesörlüğe başvuran adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin
dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta
yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve
belgeleyen bir dosyayı YDÜ Rektörlüğüne 6 nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu
başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
MADDE 18. Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal
niteliklerini tespit etmek üzere, YDÜ Yönetim Kurulu en az üçü başka üniversiteden olmak
üzere ilân edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili profesörler arasından 5 profesör seçer.
Bu profesörler adayların sunduğu dosyadaki belgeleri inceleyerek her aday için ayrı ayrı olmak
üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla aday varsa
tercihlerini bildirirler. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları
değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve sanat adamı
yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir. YDÜ Yönetim Kurulu bu raporları göz
önünde tutarak başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına karar verir. Atama
işlemleri rektörce yapılır.
Genel Hükümler
MADDE 19. Bu yönetmeğin Ek 1. de yer alan “Yükseltilme Kriterleri (Puan Tablosu)” ve Ek 2.
de yer alan “Asgari Koşullar” YDÜ Senatosu tarafından belirlenen yükseltilme ve atanma
ölçütleridir. Üniversite Yönetim Kurulu bu ölçütleri sadece atama ve yükseltilme başvurularının
kabulü ya da reddi konusunda belirleyici ölçüt olarak kullanır. Başvuruların
değerlendirilmesinde adayın nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik olarak incelenmesi
zorunludur. Yükseltilme için oluşturulan jürilerin değerlendirmesinde veya Rektörlük tarafından
atama öncesi yapılan değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve
öğretime katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği
ya da getirebileceği katkılar, üniversite ya da akademik birim yönetimine katkısı ve diğer
üniversite hizmetleri dikkate alınır.
MADDE 20. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yakın
Doğu Üniversitesi akademik birimleri için gerekli minimum düzeyi belirlemekte olup, adayın bu
ölçütlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez.
Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
MADDE 21. Diğer üniversitelerde yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrosunda görev yapan
ve YDÜ de eş değer kadroda görev yapmak üzere başvuran öğretim elemanlarının başvuruları,
“YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu” tarafından Ek 2. de öngörülen “Asgari Koşullar”
da belirtilen ölçütlere uygunluğu açısından değerlendirilir. Başvurduğu kadro için “Asgari
Koşullar” da öngörülen koşullara sahip olanlar Rektörlük tarafından atanır.
MADDE 22. Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük kadrolarına yükseltilip atanmak için
başvuran ancak başvuruları olumsuz sonuçlandırılanlar, aradan bir yıl geçmeden yeniden aynı
kadroya başvuramazlar..
Başvuru
MADDE 23. Adaylar yükseltilme ve atama başvurularını, Ek 3. de yer alan “YDÜ Yükseltilme
ve Atama Başvuru formu” doldurarak yaparlar. Adayların başvuru formu ekinde
özgeçmişlerini, doktora tezlerinin bir nüshasını, yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik
belgelerini, eserlerinin birer nüshasını, kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz
yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgelerini, yayın kitap ise basım sözleşmesini,
atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeleri vermeleri zorunludur. Başvuru sahibinin eserlerinin
% 70 i yayınlanmış olmalıdır. Müracaatlar aksi belirtilmediği takdirde her yılın Nisan ve Kasım
aylarında Rektörlüğe yapılır.
Dosyalar Komisyona Aşağıdaki Şekilde sunulacaktır.
1. Adayın Rektörlüğe başvuru dilekçesi. (Hangi bilim dalına başvurduğu belirtilerek)
2. EK-3 Formu doldurulup gerekli puanlamalar yapılacak
3. Adayın Özgeçmişi (CV)
4. Yayınlar Listesi (Kriterlere uygun bir şekilde sıralanması ve puanlanması)
5. Yabancı Dil Belgesi (orijinali veya noter tasdikli fotokopisi)
6. Diplomaların (Phd., Yrd. Doç., Doç.) orijinali veya noter tasdikli fotokopisi.
7. Makalelerin Fotokopisi (yayın listesine uygun olarak)
8. Diğer Etkinlik Belgeleri (Atıflar, görevler, ödüller vb.)
Yürürlük
MADDE 24. Bu yönetmelik 01. Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanır.
Ek 1.
YÜKSELTİLME KRİTERLERİ (PUAN TABLOSU)
1. ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
1.1.Uluslararası Makale Yayınları
1.1.1.a. SCI, SSCI ve AHCI listelerinde yer alan dergiler . . . . . . . . . . . . . . ……….15 puan
1.1.1.b. SCI genişletilmiş listelerinde yer alan dergiler . . . . . . . . . . . . .. . . ……......12 puan
1.1.2 Uluslararası Alan İndeksli dergiler……………………………………………..6 puan
1.1.3. SCI, SSCI ve AHCI dergilerinde yayınlanmış özet editöre mektup
ve vaka takdimi ve diğerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………5 puan
1.1.4. Hakemli dergilerde basılan ve 1.1.1. ve1.1.2. yer almayan makaleler . …... ….3 puan
1.2. Uluslararası Konferanslar
1.2.1.a.Web of Science ile taranan ve tam metinli yayınlanmış
bildiriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………..4 (azami 12 puan)
1.2.1.b Alan indekslerinin veri tabanı ile aranabilen ve tam metinli
yayınlanmış bildiriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. 3(Maksimum 9 puan)
1.2.1.c. Sunulan ve tam metinli yayınlanan bildiriler . . . . . . . ……… 2(Maksimum 6 puan)
1.2.2. Sunulan ve yayınlanan bildiri özetleri . . . . . . . . . . . . . . . ……..1(Maksimum 3 puan)
1.3. Atıflar (1.1.1.a. ve 1.1.1.b kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlara
yapılan) (N-Bulunulan atıf sayısı) . . . . . . . . . . . . . . .. ………....2 x N (Maksimum 30 puan)
1.4. Patent (Uluslararası resmi kuruluşlarca verilen) . . . . . . . ……20 (Maksimum 60 puan)
15 puanı aşmamak şartı ile %25 1.1.1’e katkı sağlar.
1.5. Kitap
1.5.1.İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanan . . . . . . ……...40 puan
1.5.2.Kitap editörlüğü (İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından
yayınlanan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………10 puan
1.5.3.Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı. . . . . . . . . . . . . . . . ………8(Maksimum 16 puan)
1.5.4 Kitap Çevirisi (Yabancı Dilden Türkçeye)………………………………........ 10 Puan
1.6. SCI ve SSCI kapsamındaki dergilerdeki etkinlikler
1.6.1. Editörlük (Editörlük yapılan her yıl için) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… 10 puan
1.6.2. Hakemlik (Hakemlik yapılan her makale için) . . . . …………0.5 (Maksimum 5 puan)
1.6.3 Alan İndeksli Dergilerde Editörlük…………………………………………… 5 Puan
1.6.4 Alan İndeksli Dergilerde Hakemlik…………………………..0.5 (Maksimum 5 Puan)
2. ULUSAL ETKİNLİKLER
2.1.Ulusal Makale Yayınları (ULAKBİM ulusal veri tabanı tarafından taranan dergiler
…………………………………………………………………………. . . . . . . ……..5 puan
2.2. Konferans (Bildiri ve/veya poster) . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… 1 (Maksimum 5 puan)
2.3. Atıflar (Citations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ……...0.5 (Maksimum 5 puan)
2.4. Patent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ……..8 (Maksimum 16 puan)
2.5. Kitap (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan bilimsel
kitap) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….10(Maksimum 20 puan)
2.5.1 Ulusal kitapta bölüm yazarlığı . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . ……...4 (Maksimum 8 puan)
2.5.1.Kitap editörlüğü (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………...2 (Maksimum 4 puan)
3. MİMARİ ETKİNLİKLER
3.1. Uluslararası
3.1.1 Uluslararası organizasyonlarda ödül almış proje. . . . . . ………20 (Maksimum 40 puan)
3.1.2.Uluslararası uygulanmış / yayınlanmış proje . . . . . . . . ……….10 (Maksimum 20 puan)
3.2. Ulusal
3.2.1.Ulusal organizasyonlarda ödül almış proje . . . . . . . . . . ………10 (Maksimum 30 puan)
3.2.2.Ulusal uygulanmış veya yayınlanmış proje . . . . . . . . . . ……….5 (Maksimum 10 puan)
4. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
4.1. Doktora Tez Danışmanlığı(Tamamlanmış). . . . . . . . . . . . ………10 (Maksimum 30 puan)
4.2. Ortak Doktora Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..5 puan.
4.3. Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış) . . . . . . ……….5 (Maksimum 15 puan)
4.4 Ortak Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış). ………………………….3 puan
4.5 Yayınlanan ders notları (baskı veya WWW) . . . . . . . . . . . . ……….5 (Maksimum 10 puan)
4.6. Yayınlanan laboratuar el kitabı (baskı veya WWW) . . . . . ………...3 (Maksimum 9 puan)
5. ÇEVİRİ ETKİNLİKLERİ
5.1. Kitap .(Bilimsel kitap) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …........6 (Maksimum 12 puan)
5.2. Makale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… ….2 (Maksimum 6 puan)
6.ÜYELİKLER
6.1. Uluslararası
6.1.1 Uluslararası ödül değerlendirme komisyonu üyeliği . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….3 puan
6.1.2. Uluslararası jüri üyeliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..........2 puan
6.1.3. Uluslararası sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan her yıl için)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….2 (Maksimum 10 puan)
6.2. Ulusal
6.2.1. Ulusal ödül değerlendirme komisyonu üyeliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………2 puan
6.2.2. Ulusal jüri üyeliği . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………1 puan
6.2.3. Ulusal sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan her yıl için)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….1 (Maksimum 5 puan)
7.ARAŞTIRMA VE ENDÜSTRİYEL PROJELER
7.1. Uluslararası araştırma ve endüstriyel proje . . . . . . . . . . . ……….10 (Maksimum 20 puan)
7.2. Ulusal araştırma ve endüstriyel proje . . . . . . . . . . . . . . . . ………..5 (Maksimum 10 puan)
8. YÖNETİM GÖREVİ
8.1. Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul
Müdür Yardımcılığı (Yöneticilik yapılan her yıl için) . . . . . …………..1 (Maksimum 5 puan)
8.2. Bölüm Başkanlığı (Yöneticilik yapılan her yıl için) . . . . . ……….2 (Maksimum 10 puan)
8.3. Bölüm Başkan Yardımcılığı ( Her yıl için) . . . . . . . . . . . .. . ………1 (Maksimum 5 puan)
8.4. Senato, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato
veya Fakülte Kurulu kararı ile kurulan komisyon üyeliği
(Her yıl için) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. ……0.5 (Maksimum 2.5 puan)
9. SAHNE SANATLARI
9.1. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında
sahnelenmiş bir eserde oyun yazarlığı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………10 puan
9.2. Devlet Konservatuarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında
sahnelenmiş bir eserde oyun yazarlığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. 10 puan
9.3. Bir oyun gösteriminde üretken bir görev almalı ……………….....................10 puan
9.4. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında
sahnelenmiş bir oyunda dramaturgi uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. 6 puan
9.5. Devlet Konservatuarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında
sahnelenmiş bir oyunda dramaturgi uygulaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….6 puan
9.6. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında
sahnelenmiş bir oyunda sahne tasarımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. 4 puan
9.7. Devlet Konservatuarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında
sahnelenmiş bir oyunda sahne tasarımı . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ………….3 puan
9.8. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında
sahnelenmiş bir oyunda hareket tasarımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ………... .4 puan
9.9. Devlet Konservatuarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında
sahnelenmiş bir oyunda hareket tasarımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….3 puan
10. GÜZEL SANATLAR VE TASARIM
A. SANATSAL ETKİNLİKLER
A-1. Ulusal kişisel sergi (ya da özgün yapıt, proje ya da tasarımlarla kişisel
etkinlik).
A-2. Ulusalararası kişisel sergi (ya da özgün yapıt, proje ya da tasarımlarla kişisel
etkinlik).
A-3. Ulusal karma sergi.
A-4. Uluslararası karma sergi.
A-5. Ulusal seçimli, davetli sanatsal organizasyonların etkinliklerine katılma.
A-6. Ulusalararası seçimli, davetli sanatsal organizasyonların etkinliklerine katılma.
A-7. Ulusal seçimli, davetli sanatsal organizasyonlarda ödül alma.
A-8. Uluslararası seçimli, davetli sanatsal organizasyonlarda ödül alma.
A-9. Yapıt ya da tasarımların kurum, kuruluş ya da müzeler tarafından kabul
edilmesi
A-10. Yapıt ya da tasarımların ulusal yayınlarda yer alması. (kitap, katalog,
periyodik sanat dergileri, gazete, ansiklopedi, tv yayınları).
A-11. Yapıt ya da tasarımların yurtdışı yayınlarda yer alması. (kitap, katalog,
periyodik sanat dergileri, gazete, ansiklopedi, tv yayınları).
A-12. Alan ile ilgili ulusal proje ve sanatsal jürilerde görev alma.
A-13. Alan ile ilgili uluslararası proje ve sanatsal jürilerde görev alma.
20
30
5
10
15
25
20
10
30
5
10
5
10
B. YAYINLAR ve ATIFLAR
B-1. Türkçe kitap yazarlığı (Plastik sanatlar ya da grafik tasarım alanında
olmalıdır).
B-2. Yabancı dilde kitap yazarlığı (Plastik sanatlar ya da grafik tasarım alanında
olmalıdır).
B-3. Türkçe ansiklopedide bir bölüm ya da kitap bölümü yazarlığı.
B-4. Yabancı dilde ansiklopedide bir bölüm ya da kitap bölümü yazarlığı.
B-5. Türkçe kitap değerlendirme yazısı.
30
75
20
30
5
B-6. Yabancı dilde kitap değerlendirme yazısı.
B-7. Türkçe kitap bölümü değerlendirme yazısı.
B-8. Yabancı dilde kitap bölümü değerlendirme yazısı.
B-9. Türkçe ansiklopedide bir madde tanımlaması.
B-10. Yabancı dilde ansiklopedide bir madde tanımlaması.
B-11. Yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan makaleler.
B-12. Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanan makaleler.
B-13. Yurtiçi sanat ya da tasarım konusunda yazılmış diğer yazılar.
B-14. Yurtdışı sanat ya da tasarım konusunda yazılmış diğer yazılar.
B-15. Yabancı dilden Türkçeye kitap çevirisi. (Sanat, bilim, Kültür alanı ile ilgili
olmalıdır).
B-16. Türkçeden yabancı dile kitap çevirisi. (Sanat, bilim, Kültür alanı ile ilgili
olmalıdır).
B-17. Yabancı dilden Türkçeye makale çevirisi.
B-18. Türkçeden yabancı dile makale çevirisi.
B-19. Yurtiçi sempozyum ve kongre kitabında yayımlanmış bildiriler.
B-20. Yurtdışı sempozyum ve kongre kitabında yayımlanmış bildiriler.
B-21. Yurtiçi panel, seminer, konferans vb. kitabında yayımlanmış bildiriler.
B-22. Yurtdışı panel, seminer, konferans vb. kitabında yayımlanmış bildiriler.
B-23. Ulusal dergilerde editörlük.
B-24. Uluslararası dergilerde editörlük.
B-25. Ulusal dergilerde hakemlik.
B-28. Uluslararası yayımlarda atıflar. (Kendi makalesine atıflar hariç).
8
2
4
5
10
10
20
5
10
15
25
5
8
10
20
2
5
5
10
2
5
C. SEMPOZYUM VE KONGRELER
C-1. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde konuşmacı olma.
C-2. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde konuşmacı olma.
C-3. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde sözlü sunum.
C-4. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde sözlü sunum.
C-5. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde poster sunumu.
C-6. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde poster sunumu.
C-10. Yurtdışı bilimsel/sanatsal kongre, çalıştay, sempozyum düzenleme (tasarım,
düzenleme, danışma, yürütme ve her türlü organizasyon)
C-12. Yurtdışı bilimsel/sanatsal kongre, çalıştay, sempozyum gibi etkinliklerde
görev almak, katkıda bulunmak.
5
10
5
10
2
5
15
8
D. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ
D-1. Sonuçlandırılmış yüksek lisans tez yönetimi.
D-2. Sonuçlandırılmış sanatta yeterlik/doktora tez yönetimi.
D-6. Uluslararası sonuçlandırılmış bilimsel/sanatsal proje yönetimi, projede yer
almak.
15
20
20
E. DİĞER HİZMETLER*
E-1 Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı
E-2 Bölüm Başkanlığı
E-3. Bölüm Başkan Yardımcılığı
*Maksimum 5 yıl
Bir ve daha çok yazarlı çalışmalar için puan belirlenmesi.
Tek yazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 x Tabloda belirtilen puan
İki yazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.8 x Tabloda belirtilen puan
Üç yazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.6 x Tabloda belirtilen puan
1xyıl
2xyıl
1xyıl
Dört yazar. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 x Tabloda belirtilen puan
Beş–sekiz yazar . . . . . . . . ........ . . 0.2 x Tabloda belirtilen puan
Sekizden fazla yazar . . . . . . . . . . . . 0.1 x Tabloda belirtilen puan
EK 2. ASGARİ KOŞULLAR
1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI
ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak
İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak
koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...................................................................15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ................................................................5 puan
Toplam: ................................................................................................................................20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin
Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: SCI SSCI kapsamında (1.1.1. türünde) 30 puanı
Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış ve makalelerinin birinde tek yazar olmak
koşuluyla……………………………………………………………………………............40 puan
(1.5 veya 2.5) den…………………………………………………………………………...10 puan
Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ...............................................................20 puan
Toplam: ................................................................................................................................70 puan
(Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar
70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak
zorundadırlar.)
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin
Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: SCI ve AHCI kapsamında ( 1.1.1. türünde)……………………40 puan
Doçent olduktan sonra yayınlanmış ve makalelerinin birinde tek yazar
olmak koşuluyla toplam………................................................................................... .……80 puan
(1.5 veya 2.5) den…………………………………………………………………………. 20 puan
(1.1.1) veya (1.1.2) veya 2.1 türünde……………………………………………………. 30 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler ........................................................... 30 puan
Toplam: ..............................................................................................................................160 puan
Uluslararası Alan İndekleri:
1. ISI Master Journal List- Thomson Reuters Web of knowledge (diğer adıyla ISI Web of
Knowledge) Database
2. Australian Education Index
http:// www.acer.edu.au/library/ catalogues/aei.html
3. British Education Index
http://www.leeds.ac.uk/bei/bei.htm
4. Journals Indexed in Eric
http://www.eric.ed.gov
5. Education Index (EI)
http://www.hwwilson.com/
Ulusal Alan İndeksi Dergiler:
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.
http://www. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/
Başlıca yazar. Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır:
a) Tek yazarlı makale veya
b) Yayına sunduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı çok
yazarlı makale
2.
FEN BİLİMLERİ MATEMATİK TEMEL ALANI
ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak
İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak
koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...........................................................15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ..................................................... 5 puan
Toplam: .......................................................................................................................20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin
Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: SCI ve AHCI kapsamında (1.1.1. türünde) 30 puanı
Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak ve makalelerinden birinde başlıca yazar olmak
koşuluyla toplam ...........................................................................................................40 puan
Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ......................................................30 puan
Toplam: ...................................................................................................................... 70 puan
(Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar
70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak
zorundadırlar.)
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin
Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( 1.1.1. türünde) 40 puanı
Doçent olduktan sonra yayınlanmış olmak ve makalelerinden birinde başlıca yazar olmak koşuluyla
toplam .................................... …………………………………………….80 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler ................................................. 80 puan
Toplam: ......................................................................................................................160 puan
1. Tanımlar:
Başlıca yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır:
a) Tek yazarlı makale veya
b) Yayına sunulduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı ok
yazarlı makale
3.
MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak
İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak
koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde.............................................................15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ........................................................ 5 puan
Toplam: .........................................................................................................................20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin
Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında (1.1.1. türünde) 30 puanı
Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış ve makalelerinin birinde
başlıca yazar olmak koşuluyla toplam .............................................................................40 puan
Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ........................................................30 puan
Toplam: .........................................................................................................................70 puan
(Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar
70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak
zorundadırlar.)
Profesörlüğe Yükseltilme Ve Atanmak İçin
Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( 1.1.1. türünde) 50 puanı Doçent olduktan sonra
yayınlanmış olmak ve makalelerinin birinde başlıca yazar olmak ve koşuluyla
toplam .............................................................................................................................80 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler .................................................... 80 puan
Toplam: ........................................................................................................................160 puan
1. Kısaltmalar:




SSI : Sciences Citation Index
SCI-Expanded : Science Citation Index-Expanded
SSCI : Social Sciences Citation Index
AHIC: Art and Humanities Citation Index
2. Tanımlar:
Başlıca yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır:
a) Tek yazarlı makale veya
b) Yayına sunulduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı
çok yazarlı makale
4.
SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak
İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak
koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde.............................................................15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ................................................... ….5 puan
Toplam: .........................................................................................................................20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin
Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında (1.1.1. türünde) 40 puanı
Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla toplam……………………….50 puan
( En az makalelerin ikisinde adayın 1. isim olması gerekiyor)
Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ........................................................30 puan
Toplam: ........................................................................................................................ 80 puan
(Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar
70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak
zorundadırlar.)
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin
Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında (1.1.1. türünde) 50 puanı
Doçent olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla toplam ........................................ 90 puan
( En az makalelerin ikisinde adayın 1. isim olması gerekiyor)
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler ......................................................70 puan
Toplam: .......................................................................................................................160 puan
Uluslar Arası Alan İndeksleri:
1. ISI Master Jornual List- Thomson Reuters Web of knowlwdge (diğer adıyla ISI Web of
Knowledge) Database
2. IM : Index Medicus
3. DI: Denatal Index
4. EI : Engineering Index
5. CMCI: CompuMath Citation Index
Ulusal Alan İndeksli Dergileri:
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.
http://www. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/
5.
SOSYAL, İDARİ VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI
ASGARİ KOŞULLAR
5.1 Ekonomi, Pazarlama, Muhasebe, Organizasyon, Finans, Turizm, Sağlık
Kurumları Yönetimi Ana Bilim Dalları
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1) veya (1.1.2 ve
1.1.3) türünde Toplam ………………………………………………………………. 15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler…………………………………….5 puan
Toplam: ………………………………………………………………………………20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SSCI veya SCI kapsamında (1.1.1.türünde), Yrd. Doç.
olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla en az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 puan
(1.2 veya 2.1) türünde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 puan
Diğer etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 puan
Toplam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 puan
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SSCI veya SCI kapsamında (1.1.1.türünde), Doç.
olduktan sonra 30 puan ve makalelerinin birinde başlıca yazar olmak koşuluyla
Toplam ……………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . .55 puan
(1.2 veya 2.1) türünde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 puan
Diğer etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 puan
Toplam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 puan
5.2 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyal Politika, Uluslararası İlişkiler,
Avrupa Birliği Ana Bilim Dalları
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1) veya (1.1.2 ve
1.1.3) türünde………………………………………………..........................................15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler…………………………………......5 puan
Toplam: ……………………………………………………………………………….20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SSCI kapsamında (1.1.1.türünde), Yrd. Doç.
olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla en az ………………………………... 20 puan
1.2 veya 2.1) türünde ………………………………………………………………..15 puan
Diğer etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ……………………………………15 puan
Toplam: . …………………………………………………………………………….50puan
Yayınlar adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmiş olmamalıdır.
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SSCI kapsamında (1.1.1.türünde), Doç.
olduktan sonra yayınlanmış 20 ve makalelerinin birinde başlıca yazar olmak
koşuluyla en az …………………………………………………….…………………40 puan
( 1.2 veya 2.1) türünde ………………………………………………………………...30 puan
Diğer etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ……………………………………50 puan
Toplam: …………………………………………………………………………….120puan
5.3 İletişim, Uygulamalı İletişim, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim Tasarımı,
Sinema, Gazetecilik, Reklamcılık Ana Bilim Dalları
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1; 1.1.2 veya
2.4)’den to …………………………………………....................................................15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler………………………………….…5 puan
Toplam: ……………………………………………………………………………20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
(1.1.1) türünden en az 15 puan olmak koşuluyla 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1.a; 1.2.1.b; 1.3; 1.5; 1.6.1;
2.1, 2.5 türünde ………………………………………………………………. 50 puan
Yayınlar lisans üstü tez(ler)den üretilmiş olmamalıdır. En az 4 yayın olmalı ve en az
ikisinin tek yazarlı olması gereklidir.
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
(1.1.1) türünden Doçentliğe yükseltildikten sonra en az 20 puan ve makalelerinin birinde
başlıca yazar olmak koşuluyla 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1.a; 1.2.1.b; 1.3; 1.5; 1.6.1; 2.1, 2.5 türünde
……………………………………………………………….100 puan
1.5 veya 2.5 türünde en az……………………………………………………………20 puan
Diğer etkinlikler: 1,2,3,4,5,6,7,8…………………………………………………….10 puan
Toplam:………………………………………………………………………………120puan
5.4 Felsefe, Antropoloji, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyal Psikoloji, Klinik
Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji, Gelişim Psikolojisi,
Sosyoloji Ana Bilim Dalları
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1) veya (1.1.2 ve
1.1.3) türünden toplam ………………………………………………........................15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler……………………………………5 puan
Toplam: ………………………………………………………………………………20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler : 1.5 veya 2.5 türünden…………………………….20 puan
(1.1.1) türünden en az 25 puan olmak koşuluyla 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.5 türünde .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………. 40 puan
Yapılan yayın sayısı en 4 olmalıdır. Adayın yaptığı lisans üstü tezlerden üretilmiş yayınlar
16 puandan fazla olamaz.
Toplam: ………………………………………………………………………..60 puan
5.5 Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalları
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1) veya (1.1.2
ve 1.1.3) türünde toplam .……….………………………………………………....15 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler …………………………………5 puan
Toplam: ……………………………………………………………………………20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
(1.1.1) türünden en az 15 puan olmak koşuluyla 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.5 türünde
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….50 puan
Yapılan yayın sayısı en az 5 olmalıdır. Bu beş yayından bir tanesinin kitap, bir tanesinin de
uluslararası indekslerce taranan dergilerde(Türkçe veya yabancı dilde, yurtiçi veya
yurtdışı) yayınlanmış olması gerekmektedir.
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Asgari Koşullar
Uluslararası Etkinlikler :
(1.1.1) türünden Doç. olduktan sonra en az 20 puan ve makalelerinin birinde başlıca yazar
olmak koşuluyla 1.1.1 veya 1.1.2 türünden
Toplam………………...………………………………………………………….20 puan
1.1;1.2;1.3;1.5;1.6;2.1;2.2;2.5 türünde toplam …………………………………..60 puan
1.5 veya 2.5 türünde en azı ……………………………………………………….40 puan
Toplam : ………………………………………………………………………...120 puan
6.
FİLOLOJİ TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar


Uluslararası veya Ulusal Yayınlar:
(1.1.1) türünde……………………………...……………….......................5 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü .....................................................15 puan
Toplam: .......................................................................................................... 20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar




SCI, SSCI kapsamında Yrd. Doç. atandıktan sonra en az 80 puan olmak koşuluyla
(1.1.1., 1.1.2 veya 2.1)’den toplam............................................................15 puan
Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI kapsamında Yrd.Doç. olduktan sonra 5
puan olmak koşuluyla veya Alan İndeksli dergiler’den toplam................15 puan
Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap veya kitap
bölümü (1.5 veya 2.5 türünden),...............................................................10 puan
Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler.....................................25 puan
Toplam: ..........................................................................................................50 puan
(Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar
50 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak ve makalelerinin
birinde başlıca yazar olmak zorundadırlar.)
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
 Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI kapsamında (1.1.1.), toplam
30 puan olmak koşuluyla Doç. olduktan sonra yayınlanmış ve makalelerinin
birinde başlıca yazar olmak koşuluyla,.....................................................15 puan
 Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap veya kitap bölümü
(1.5 veya 2.5 türünden),.........................................................................20 puan
 Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ................................65 puan
Toplam: ..............................................................................................100 puan
ULUSLAR ARASI ALAN İNDEKSLERİ:
1. ISI Master Journal List- Thomson Reuters Web of Knowledge (diğer adıyla ISI
Web of Knowledge) Database
2. Australian Education Index
hhtp://www.acer.edu.au/library/catalogues/aei.html
3. British Education Index
http://www.leeds.ac.uk/bei/bei.htm
4. Journals Indexed in Eric
http://www.eric.ed.gov
5. Education Ondex /EI)
http://www.hwwilson.com/
Ulusal Alan İndeksi Dergiler:
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.
http://www. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/
Başlıca yazar : Aşağıda Belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır:
a) Tek yazarlı makale veya
b) Yayına sunduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı çok
yazarlı makale
7. MİMARLIK TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar


Uluslararası veya Ulusal Yayınlar:
(1.1.1veya 1.1.2) türünde toplam. . . . . ……………….......................10 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü ..............................................10 puan
Toplam:....................................................................................................20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar



Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI,SSCI, AHCI veya Alan İndeksli dergiler
kapsamında (1.1.1., veya 1.1.2 ), Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak
koşuluyla....................................................................................15 puan
Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap veya kitap
bölümü
(1.5 veya 2.5 türünden),........................................................................10 puan
Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler.................................25 puan
Toplam: ...................................................................................................50 puan
(Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar
20 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak
zorundadırlar.)
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
 Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI, AHCI kapsamında (1.1.1), Doç. olduktan
sonra yayınlanmış olmak ve makalelerinin birinde başlıca yazar olmak koşuluyla
…………………………… 15 puan
 Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap
(1.5 veya 2.5 türünden),......................................................................10 puan
 Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ..................................75 puan
Toplam: .................................................................................................100 puan
Mimarlık, Planlama,Tasarım Temel Alanı/Alan Yayın Endeksleri:
 International Construction Database (ICONDA)
 ISI Master Jornal List-Thomson Reuters






Ergonomics Abstracts (EA)
Geobase
Sociologial Abstracts,
EBSCO Host Art&Architecture Complete,
Leisure Recration and Tourism Abstracts.
Genamics
Ulusal hakemli dergi : ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.
http://www. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/
8. GÜZEL SANATLAR VE TASARIM ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
1) A bendindeki 13 maddeden en az……………………………………….. 60 Puan
2) B,C,D,E Bentleri kapsamındaki maddelerden en az……………………. 40 Puan
Toplam : ………………………………………………………………… .100 puan
almış olmak.
Doçentliğe Yükseltilme Ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
Yardımcı Doçentliğe yükseltildikten sonra A Bendindeki 13 maddenin A.2, A.4, A.8
faslından 30 puanı
olmak üzere en az…………………………….............................................80 puan
B bendinden en az…………………………………………………………. 30 puan
C,D,E bentleri kapsamındaki maddelerden en …………………………….30 puan
olmak üzere
Toplam…………………………………………………………………. ..140 puan
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
30 puanı Doç. olduktan sonra yayınlanmış A.2, A.4, A.8 faslından olmak üzere
A Bendindeki 13 maddeden toplam……………………………………….120 puan
B bendindeki B.1, B.4, B.5 den…………………………………………… 60 puan
Diğer Maddelerden en az …………………………………………………..40 puan
almış üzere
Toplam…………………………………………………………............... 220 puan
Uluslararası Alan İndeksleri:
1. ISI Master Journal List-Thomson Reuters Web of Knowledge (diğer adıyla ISI Web of
Knowledge) Database
2. İİM, DI,CMCI
3. Art and Desing İndekx ARID
4. Education Index (EI)
Ulusal Alan İndeksli Dergiler:
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.
http://www. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/
Başlıca yazar : Aşağıda Belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır:
c) Tek yazarlı makale veya
d) Yayına sunduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı çok
yazarlı makale
9. SAHNE SANATLARI ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
Uluslararası Alan İndeksi veya Ulusal Hakemli Dergiler
( 1.1.2 veya 2.1) türünde…………………………………………………………..5 puan
(2.1); (2.2); (2.3) türünde .......................................................................................5 puan
Diğer Etkinlikler : 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 8; 9 türü etkinlikler…………10 puan
Toplam:................................................................................................................ 20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
Uluslararası alan indeksi veya Ulusal Hakemli dergiler
(1.1.2 veya 2.1 ) türünde……………………………………………………………5 puan
( Yrd. Doç. olarak atandıktan sonra yayınlanmış olmalıdır)
Ulusal veya uluslararası yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap veya kitap bölümü
(1.5 veya 2.5 )türünde……………………………………………………………..10 puan
(9.3) türünde……………………………………………………………………….10 puan
Diğer Etkinlikler : 4.1; 4.5; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 8 ; 9 türü etkinlikler………...25 puan
Toplam : ………………………………………………………………………….50 puan
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
Uluslararası alan indeksi veya Ulusal Hakemli dergiler
( 1.1.1. veya 1.1.2)türünde ……………………………………………………….20 puan
(Doçent olarak atandıktan sonra)
(9.3) türünde………………………………………………………………………20 puan
( 2.1; 2.2; 2.3; 2.5) türünde……………………………………………………….40 puan
Diğer Etkinlikler: ……………………………………………………………….20 puan
Toplam: .............................................................................................................100 puan
Ulusal hakemli dergi : ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.
http://www. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergile
10.
HUKUK TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar


Uluslararası veya Ulusal Yayınlar:
(1.1.1 veya 1.1.2) türünde toplam. . . . . ………………...................10 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü ............................................10 puan
Toplam:................................................................................................... 20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar

Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI veya Alan İndeksli dergiler
kapsamında (1.1.1., 1.1.2 türünde), Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak
koşuluyla.................................................................................................15 puan
 Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap
(1.5 veya 2.5 türünden),.......................................................................10 puan
 Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...............................25 puan
Toplam: ..................................................................................................50 puan
(Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar
50 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak
zorundadırlar.)
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
 Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI veya Alan İndeksli dergiler
kapsamında (1.1.1., 1.1.2 türünde), Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak
koşuluyla,.............................................................................................20 puan
 Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap
(1.5 veya 2.5 türünden),......................................................................10 puan
 Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ................................75 puan
Toplam: .................................................................................................100 puan
Uluslararası Alan İndeksleri:
11. ISI Master Journal List- Thomson Reuters Web of knowledge (diğer adıyla ISI
Web of Knowledge) Database
12. Australian Education Index
hhtp://www.acer.edu.au/library/catalogues/aei.html
13. British Education Index
http://www.leeds.ac.uk/bei/bei.htm
14. Journals Indexed in Eric
http://www.eric.ed.gov
15. Education Ondex /EI)
http://www.hwwilson.com/
Ulusal Alan İndeksi Dergiler:
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi.
http://www. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/
Başlıca yazar : Yayına sunduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar
olmadığı çok yazarlı makale
11. İLAHİYAT TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR
Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar


Uluslararası veya Ulusal Yayınlar:
(1.1.1 veya 1.1.2) türünde toplam. . . . . ………………...................10 puan
Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü ............................................10 puan
Toplam:..................................................................................................20 puan
Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar

Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI veya Alan İndeksli dergiler
kapsamında (1.1.1., 1.1.2 türünde), Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak
koşuluyla.................................................................................................15 puan
 Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap
(1.5 veya 2.5 türünden),......................................................................10 puan
 Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler............................25 puan
Toplam: .................................................................................................50 puan
(Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar
50 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak
zorundadırlar.)
Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli
Asgari Koşullar
 Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI kapsamında (1.1.1., 1.1.2 türünde), Doç.
olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla.................................. 15 puan
 Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap
(1.5 veya 2.5 türünden),.........................................................................10 puan
 Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler ...............................75 puan
Toplam: .................................................................................................100 puan
1.Kısaltmalar:
 SCI-Expanded : Science Citation Index-Expanded
 SSCI : Social Sciences Citation Index
 AHCI : Art and Humanites Citation Index
 IM : Index Medicus
 DI : Dental Index
Ek 3.
YDÜ YÜKSELTİLME VE ATAMA BAŞVURU FORMU
I. KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doğum Tarihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mezunu olduğu üniversite . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Halen görevli olduğu üniversite, fakülte ve bölümü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
II. AKADEMİK DERECELER
Doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik (Üniversite, tez başlığı ve yılı)
...........................................................
Yardımcı Doçent (Atandığı tarih ve üniversite)
..........................................................
Doçent (Atandığı tarih ve üniversite)
...........................................................
Profesör (Atandığı tarih ve üniversite)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
III. YAYINLAR VE AKADEMİK ETKİNLİKLER
1. ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
1.1.Uluslararası Makale Yayınları
1.1.1.a. SCI, SSCI ve AHCI listelerinde yer alan dergiler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.1.1.b. SCI genişletilmiş listelerinde yer dergiler
...................................................
1.1.2. EI, NSF, CMCI, ISI Master, Econ.Lit.,ve diğer alan indeksli dergiler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.1.3. Hakemli dergilerde basılan ve 1.1.1. ve1.1.2. yer almayan makaleler
.....................................................
1.2. Uluslararası Konferanslar
1.2.1.a. Alan indekslerinin veri tabanı ile aranabilen ve tam metinli
yayınlanmış bildiriler
.....................................................
1.2.1.b. Sunulan ve tam metinli yayınlanan bildiriler
............... .......................................
1.2.2. Sunulan ve yayınlanan bildiri özetleri
.......................................................
1.3. Atıflar (1.1.1.a.ve 1.1.1.b kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlara
yapılan)
...........................................................
1.4. Patent (Uluslararası resmi kuruluşlarca verilen)
...........................................................
1.5. Kitap
1.5.1.İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanan
.....................................................
1.5.2.Kitap editörlüğü (İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından
yayınlanan)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.5.3.Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı
.....................................................
2. ULUSAL ETKİNLİKLER
2.1.Ulusal Makale Yayınları (Hakemli dergilerde)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2.2. Konferans
.......................................................
2.3. Atıflar (Citations)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2.4. Patent.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2.5. Kitap (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan bilimsel kitap)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2.5.1 Ulusal kitapta bölüm yazarlığı
.......................................................
2.5.1.Kitap editörlüğü (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan)
.....................................................
3. MİMARİ ETKİNLİKLER
3.1. Uluslararası
3.1.1 Uluslararası organizasyonlarda ödül almış proje
.......................................................
3.1.2.Uluslararası uygulanmış / yayınlanmış proje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3.2. Ulusal
3.2.1.Ulusal organizasyonlarda ödül almış proje
......................................................
3.2.2.Ulusal uygulanmış veya yayınlanmış proje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
4. EĞİTİM-ÖĞRETM ETKİNLİKLERİ
4.1. Doktora Tez Danışmanlığı(Tamamlanmış)
......................................................
4.2. Ortak Doktora Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış)
......................................................
4.3. Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış)
........................................................
4.4 Ortak Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış)
.......................................................
4.5 Yayınlanan ders notları (baskı veya WWW)
.......................................................
4.6. Yayınlanan labaratuar el kitabı (baskı veya WWW)
......................................................
5. ÇEVİRİ ETKİNLİKLERİ
5.1. Kitap .(Bilimsel kitap)
...........................................................
5.2. Makale
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.ÜYELİKLER
6.1. Uluslararası
6.1.1 Uluslararası ödül değerlendirme komisyonu üyeliği
......................................................
6.1.2. Uluslararası jüri üyeliği
......................................................
6.1.3. Uluslararası sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan her yıllar)
....................................................
6.2. Ulusal
6.2.1. Ulusal ödül değerlendirme komisyonu üyeliği
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
6.2.2. Ulusal jüri üyeliği
.......................................................
6.2.3. Ulusal sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan yıllar)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
7.ARAŞTIRMA VE ENDÜSTRİYEL PROJELER
7.1. Uluslararası araştırma ve endüstriyel proje
.........................................................
7.2. Ulusal araştırma ve endüstriyel proje
.........................................................
8. YÖNETİM GÖREVİ
8.1. Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Yüksek Okul
Müdür Yardımcılığı (Yöneticilik yapılan yıllar)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
8.2. Bölüm Başkanlığı (Yöneticilik yapılan yıllar)
..........................................................
8.3. Bölüm Başkan Yardımcılığı (Yöneticilik yapılan yıllar)
...........................................................
8.4. Senato, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato
veya Fakülte KurulU kararı ile kurulan komisyon üyeliği
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Download

Ek 1. - Yakın Doğu Üniversitesi