Gizli şirk Nedir?
Ebu Yusuf
1
Gizli şirk
)): ‫عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال‬
‫)) الشرك‬: ‫ قال‬،‫ بلى‬:‫ قلنا‬:‫أال أخربكم مبا هو أخوف عليكم من املسيح عندي؟ (( قال‬
،‫ وابن ماجه يف الزهد‬،)33/3( ‫أخرجه أمحد يف املسند‬
((‫اخلفي؛ أن يقوم الرجل يعمل ملكان رجل‬
‫ ووافقه‬،)303/4( ‫ وصححه احلاكم يف املستدرك‬،)334/5( ‫ والبيهقي يف الشعب‬،)4034( ‫ الرياء بالسمعة‬:‫باب‬
).33( ‫ وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب‬،‫الذهيب‬
Ebu Said el Hudri radiyallahu anh’den Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"Yanımda Sizler için Mesih Deccal’den daha tehlikeli gördüğüm şeyi sizlere
bildireyim mi?" Dediler ki: "Evet, bildir." Dedi ki: "Gizli şirktir. Şöyle ki; bir adam
Başka biri için amel etmesidir. "(Ahmed bin hanbel 3/30)
‫وعن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم‬
‫ فقال له من شاء‬،((‫ فإنه أخفى من دبيب النمل‬،‫ اتقوا هذا الشرك‬،‫)) أيها الناس‬: ‫قال‬
:‫ ))قولوا‬: ‫ وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول هللا؟ قال‬:‫هللا أن يقول‬
‫أخرجه أمحد يف‬
((‫ ونستغفره ملا ال نعلم‬،‫اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه‬
‫ وحسنه لغريه األلباين يف‬،)63/1( ‫ وأبو يعلي يف مسند‬،)03/6( ‫ وابن أيب شيبة يف املصنف‬،)433/4( ‫املسند‬
)36( ‫صحيح الرتغيب‬
Ebu Musa el Eşari radiyallahu anh dedi ki:
"Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi:
"Ey insanlar! Şu şirkten sakının! Muhakkak ki o, karıncanın sessiz ve
yumuşak yürüyüşünden daha gizlidir."
Bunun akabinde, Allah’ın dilediği bir kimse Rasulullah sallallahu aleyhi ve
sellem’e şöyle sordu:
"Karıncanın sessiz yürüyüşünden daha gizli olan bu şirkten nasıl sakınacağız?"
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi:
"Şöyle deyin: Ey Allah’ım! Muhakkak ki biz, bildiğimiz şeylerde şirk
koşmaktan sana sığınıyoruz ve bilmediğimiz şeylerde senin affını istiyoruz.
(Ahmed bin hanbel müsned 4/403)
2
Bu tür hadisi şeriflerden şirkin bir diğer kısmının yani gizli şirkin olduğunu
anlamaktayız. İslam âlimleri bu başlı başına bir şirk midir? Yoksa küçük veya büyük
şirkin çeşitlerinden midir? Diye ihtilaf etmişlerdir.
Bazıları şirki ikiye ayırarak insanı dinden çıkaran kalplerdeki akideye taalluk
eden büyük şirklerdir. Diğeri ise fillerin, sözlerin ve bazı gizli kasıtların olduğu küçük
ve gizli şirklerdir.
Naslardan anlaşılan Sahih görüş o dur ki; gizli şirk bazen büyük bazen de
küçük şirkte görülebilir. Onun için özel bir tanım yoktur. Gizli şirk büyük veya küçük
şirklerin gizli olan kısımlarıdır.
Gizli şirklerden sakınmanın çok zor hatta bazen mümkün olmadığı için bu tür
şirklere bulaşan bir insan mazeretli olur. Onun dua etmesiyle Allah azze ve celle onun
günahını bağışlar. Nasıl sakınacağını soran sahabelere Allah resulünün dediği gibi
sadece bilinenlerden uzak durup gizli olanlarında da dua etmek gerekir. Gizli şirklere
bulaşan bir insan ihmalkârlık ve tembelliğinden kaynaklanmayan bir nedenden ise
mazeretlidir.
Gizli şirklerin bir insan gizli kalmasıyla o şirkin mutlak olarak gizli olmasının
arasını iyice ayırmak gerekir.
Şöyle ki;
a- Eğer bir insan dine değer vermeyişinden veya dini gereği gibi imkânı
olduğu halde öğrenmediğinden bazı şirkler ona kapalı kalmış ise böyle
birisi işlemiş olduğu bu tür şirklerden ötürü mazeretli olmaz.
b- Şayet işlemiş olduğu şirk genele kapalı olan bir şirk çeşidi ise sahibi
mazeretlidir.
‫ومن أمثلة الشرك اخلفي ما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف تفسري قوله‬
ِ‫ }فَالَ ََتْعلُواْ ه‬: ‫تعاىل‬
‫ (األنداد هو الشرك أخفى من‬:‫[ قال‬00:‫َّلل أَن َداداً{ ] البقرة‬
َ
‫ وهللا وحياتك يا فالنة‬:‫ وهو أن يقول‬.‫ يف ظلمة الليل‬،‫دبيب النمل على صفاء سوداء‬
،‫ ولوال البط يف الدار ألتى اللصوص‬،‫ لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص‬:‫ ويقول‬،‫وحيايت‬
‫ ال َتعل فيها‬،‫ لوال هللا وفالن‬:‫ وقول الرجل‬،‫ ما شاء هللا وشئت‬:‫وقول الرجل لصاحبه‬
:‫ وقال الشيخ سليمان آل الشيخ‬،)11/1( ‫)أخرجه ابن أيب حامت يف التفسري‬
‫ فإن هذا كله به شرك‬،‫فالن‬
".(‫ "إسناده حسن‬:‫ وقال احملقق‬،)510( ‫ تيسري العزيز احلميد‬."‫"وسنده جيد‬
İbni abasın “Allahın dışında ortaklar edinmeyin” ayetinin tefsirinde
söyledikleri gizli şirk örneklerindendir. “Endad” gece karanlığında, siyah taşın
3
üzerinde sessizce yürüyen karıncanın ayak izlerinden bile daha gizli olan şirktir. Bir
insanın ( bir erkeğin kadına) “senin hayatın benim hayatımdır.”, “bu köpek olmasaydı
bize hırsız gelecekti.”, “evde kaz olmasaydı eve hırsız girecekti”, “ Sen ve Allah
isterseniz”, “ Allah ve falan olmasaydı” gibi sözlerdir. (İbni ebi hatem tefsiri 1/81)
Gizli şirk küçük şirkte olabileceği gibi büyük şirkte de meydana gelebilir.
İnsanların kendilerini sakındırmasının çok zor olduğu ve genel insanlara kapalı
olduğu için bu isimle isimlendirilmiştir. Küçük veya büyük şirke hangisine taalluk
ettiği bilinmediği için bundan uzak durmak lazımdır. Çoğu zaman insan bunu küçük
şirk diye zan edip büyük şirke girebilir.
4
Download

Pdf Olarak Okumak İçin Tıklayınız