DİYALİZ CİHAZ ARTIRIM TABLOSU
Bölge No
1.Bölge
(Seyhan
Çukurova
Karaisalı
Pozantı)
2.Bölge
(Yüreğir
Aladağ
Ceyhan
Karataş
Yumurtalık
Sarıçam)
3.Bölge
(İmamoğlu
Kozan
Feke
Saimbeyli
Tufanbeyli)
Sero (-)
Hasta Sayısı
628
611
126
Sero (+)
Hasta
Sayısı
53
88
5
Toplam
Hasta
Sayısı
681
699
131
Sero (-)
Cihaz
Sayısı
148
146
32
Hbs (+)
Cihaz
Sayısı
9
10
1
HCV (+)
Cihaz
Sayısı
12
16
2
Yedek
Cihaz
Sayısı
Toplam
Cihaz
Sayısı
7
4
2
176
176
37
Sero (-)
Hasta /
Sero (-)
Cihaz
Oranı
Cihaz
Artırımı
Uygun
/Uygun
Değil
4,24
10(on)
cihaz
artırımı
uygun.
4,18
7(yedi)
cihaz
artırımı
uygun.
3,94
Cihaz
artırımı
uygun
değil.
1- “Diyaliz Cihaz Artırım Tablosu” Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 21.maddesi ile Bakanlığımızın 20.09.2010 tarih ve 37226 sayılı “ Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Hükümleri Çerçevesinde Yapılacak Uygulamalar” konulu yazısının 15.maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.
2-Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelğin 8.maddesinin 6.fıkrasında Halkın ihtiyaç duyacağı zorunlu sağlık hizmetlerinin yerinde, en çabuk ve kolay ulaştırılmasının sağlanması kamuya
ait sağlık kurumlarının öncelikli görevi olması ve diyaliz alanında verilecek uzmanlık eğitimi dikkate alınarak;
a) Merkez bulunmayan bir yerleşim yerindeki kamuya ait hastaneler bünyesinde,
b) Nefroloji yan dal eğitimi verilen tıp fakülteleri ve eğitim ve araştırma hastaneleri bünyesinde,
planlamadan muaf olarak en fazla beş cihaz kapasitesinde üniteler kurulabilir. (a) bendindeki ünite hastane başhekiminin görevlendireceği bir hekim, (b) bendindeki ünite ilgili klinik
yetkilisi sorumluluğunda, en az bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire ile diyaliz hizmeti verilebilir.” hükmü gereği Tufanbeyli Devlet Hastanesi planlamadan muaf tutulmuştur.
3-Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesinin 6.fıkrasında yer alan “...Ancak bu orana; hepatitli hasta ve bunlar için kullanılan cihazlar, hastanelerin rutin hemodiyaliz hiz meti
dışındaki acil hizmetler için kullandıkları cihazlar, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış diyaliz eğitim merkezleri toplam yirmi beş cihaz sayısına ulaşana kadar, altıncı fıkrada bahsedilen
ünitelerdeki hasta ve cihazlar dahil edilmez.” hükmü gereği Ç.Ü.T.F.Hastanesi Diyaliz Merkezi planlamadan muaf tutulmuştur.
Tablo Merkezlerin Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi (DYOB)'ne yapmış oldukları kayıtlar esas alınarak düzenlenmiştir.
Download

buradan