MEHMET AKIF COLLEGE-PRIZREN| KALENDARI AKADEMIK 2014-2015
18-29 Mbledhjet e aktiveve
profesionale
GUSHT 2014
SHKURT 2015
D
H
M
M
E
P
SH
D
H
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SH
M
M
E
P
SH
17
Dita e Pavarësisë së
Kosovës
31
1
6
28
Fillimi i vitit shkollor
M
M
E
P
SH
D
H
M
M
E
P
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
1
2
3
4
5
6
7
7
14
21
28
1
8
15
22
29
8
9
10
11
12
13
14
D
H
M
M
E
P
SH
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
D
H
M
M
E
P
SH
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
D
H
M
M
E
P
SH
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
D
H
7
Krishtlindje
Ortodokse
1
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
D
H
M
M
E
P
SH
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
10
17
24
4
11
18
25
D
H
M
M
E
P
SH
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
D
H
M
M
E
P
SH
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
D
H
MAJ 2015
DHJETOR 2014
QERSHOR 2015
JANAR 2015
4
11
18
25
5
12
19
26
M
6
13
20
27
6 - 10 Pushimi pranveror
PRILL 2015
NËNTOR 2014
Pushimi Dimëror
5 Fillimi i Gjysmëvjetorit II
15
TETOR 2014
Dita e Shqiptarëve
22-31 Pushimi Dimëror
MARS 2015
H
Kurban Bajrami
19 Fundi i Gjysmëvjetorit I
(Dhënia e librezave)
1-2
SHTATOR 2014
D
KORRIK 2015
M
E
P
SH
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
5
12
19
26
6
13
20
27
M
M
E
P
SH
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
13
Pashkët Ortodokse
1
Dita Ndërkombëtare
E Punës
8
Mbarimi i vitit
mësimor për klasat 12
11
Dita e Evropës
2
Mbarimi i vitit mësimor
për klasat 9, 10 dhe 11
12
Dita e Paqes
17 Mbarimi i vitit mësimor
për klasat 1- 8
22 – 30 Mbledhjet e
aktiveve profesionale
MEHMET AKIF COLLEGE-PRIZREN| 2014-2015 TAKVİMİ
18 - 29 Öğretmenler Zümre
Çalışması.
AĞUSTOS 2014
ŞUBAT 2015
P
PT
S
Ç
P
C
CT
P
PT
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
21
22
23
24
25
26
27
28
CT
S
Ç
P
C
CT
17
Kosova Bağımsızlık
Günü
31
1
6
28
Okul Açılışı
EYLÜL 2014
PT
S
Ç
P
C
CT
P
PT
S
Ç
P
C
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
1
2
3
4
5
6
7
7
14
21
28
1
8
15
22
29
8
9
10
11
12
13
14
P
PT
S
Ç
P
C
CT
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
Kurban Bayramı
Arnavutlar Günü
1. Dönem Sonu
(Karne verilmesi)
22-31 Kış Tatili
1-2
5
7
Ortadoks Bayramı
1
17
18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31
P
PT
S
Ç
P
C
CT
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
10
17
24
4
11
18
25
PT
2
9
16
23
30
3
10
17
24
P
PT
7
14
21
28
1
8
15
22
29
P
PT
S
4
11
18
25
Ç
5
12
19
26
P
MAYIS 2015
C
CT
7
4
21
28
1
8
15
22
29
P
C
CT
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
6
13
20
27
P
Ç
2
3
9 10
16 17
23 24
30 31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
S
5
12
19
26
Ç
6
13
20
27
P
C
CT
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
4
11
18
25
P
PT
S
Ç
P
C
CT
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
P
PT
HAZİRAN 2015
OCAK 2015
S
PT
3
10
17
24
31
ARALIK 2014
S
6 - 10 Bahar Tatili
NİSAN 2015
KASIM 2014
Kış Tatili
2. Dönem Başlangıcı
15
EKİM 2014
P
19
MART 2015
P
TEMMUZ 2015
Ç
P
C
CT
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
5
12
19
26
6
13
20
27
S
Ç
P
C
CT
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
13
Paskalya
1
İşçi Bayramı
8
12. Sınıflar İçin
Öğretim Yılı Sonu
11
Avrupa Günü
2
9. 10. ve 11. Sınıflar
İçin Öğretim Yılı Sonu
12
Barış Günü
17
1 – 8. Sınıflar İçin
Öğretim Yılı Sonu
22 – 30 Öğretmenler Zümre
Çalışması
Download

School Calendar - Mehmet Akif College Prizren