Temiz Su Hayattır
- İçme Suyu
- Havuz Suyu
- Deniz Suyu Tuzsuzlandırma
- İşletme Suyu
- Tam Deiyonize Su
Peri - D PW Ünitesi
Membranfiltrasyonun Temel İlkeleri
Membran Filtreler tamamen mekanik etkilidir.
Prensipte elek filtrelerdir, fakat bunlarda elek olarak
bir doku değil de örnek olarak poröz bir sentetik
folyo kullanılır. Por çapı seçimiyle membranlarda, bir
eleğin delik aralığının değiştirilmesi gibi, ayrıştırma
inceliği ayarlanabilir.
Membranfiltrasyon 4 Bölüme ayrılır:
Mikro-, Ultra-, Nano- Filtrasyon ve Geri
Dönüşüm Osmozu.
Ultra-Filtrasyon ve Özellikleri
Ultra-Filtrasyon (UF) uygulama alanı paleti en geniş olan Membran-Filtrasyon İşlemidir. Ayrıştırma
özelliği Mikro-Filtrasyon’un özelliğinin çok üzerindedir. Stabilize emulsiyonların parçalanmasında,
örn. Metal işleyen endüstri kollarında, bu yöntem tekniğin durumunun göstergesidir. Die UltraFiltrasyon makromolüküler çözeltilerin daha da konsantre edilmesinde ve fraksiyonunda
uygulanmakta.
Tuzlar gibi çözülen maddeler ayrılmamakta.
Ultra-Filtrasyon’da retentat olarak geri tutulana örnek:
• Mineral Yağlar
• Mumlar
• Tüm Partiküler Maddeler
•Yağlar
•Sentetik Reçineler
• Çözülemeyen Katı Maddeler (Kum, Aşınma Artığı)
Sıvı medyumda Membrandan permeat olarak geçebilecek olanlara örnek:
• Suda Çözülebilir Tuzlar
• Suda Çözülebilir Organik Maddeler
Geri Dönüşüm Osmozu ve Özellikleri
Geri Dönüşüm Osmozu (RO = reverse osmosis), Membranfiltrasyonun en etkili yöntemi olarak, düşük
moleküler ağırlıklı maddelerin konsantrasyonunu sağlar. Çözülmüş maddeler de, tuzlar ve makromoleküller
gibi, bir sıvıdan ayrılabilir.
Yarı geçirgen bir Membran filtrasyon aracı olarak hizmet vermekte. Yarı geçirgen veya semipermeabel diye
tanımlanan maddeler, esas anlamıyla su geçirgen olmayıp, moleküler yapısında su alabilen maddelerdir.
Böyle bir Membran’dan su basmaya çalışıldığında, osmozdan kaynaklanan karşı basınç etkili bir rol
oynamakta.
Geri Dönüşüm Osmozu’nda olarak geri tutulana örnek:
•Suda Çözülebilir Tuzlar
• Suda Çözülebilir Organik Maddeler
·
4 Basamaklı Hazırlama İşlemi
1. Hazırlama Basamağı
Yüksek Katı Madde Miktarında Ön-Filtreleme İçin Elek-Filtre veya Büyük Yataklı Kum-Filtresi
Membranların Korunması İçin Kaba Kirlenmenin Yok Edilmesi
2. Hazırlama Basamağı
Berrak- ve Steril-Filtrasyon için
Hollowbran-Modülleri ile Ultra-Filtrasyon
Partiküler Maddelerin Yok Edilmesi
• Kir
• Bakteri
• Virüs
• Mantarlar
• Deri Kepeği
• vs.
3. Hazırlama Basamağı
Spiral Sarmal Modüller ile Geri Dönüşüm Osmozu
Çok Küçük Moleküllü Ayrışık Maddelerin Azaltılması
• örn. Yemek Tuzu veya suyun klorlanması ile oluşan klorokarbon’u
(AOX und THM) %95’in üzerinde
• daha büyük moleküller, kalsiyum, magnezyum ve demir’in değerli tuzları
%98’in üzerinde geri tutulmakta
4. Hazırlama Basamağı
Aktif Kömür ile Adsorbasyon Basamağı
En Küçük Organik Maddelerin İleri Düzeyde Azaltılması
• Koku Maddeleri
• düşük moleküler karbonlar
• veya yüzme havuzlarında klorokarbonlar ( THM )
Ünitelerin Verimi ve Üretilen Suyun Kalitesi
Tüm ünitelerin ürettiği su kalitesi, alman Enfeksiyondan Korunma Yasası ve 2001’de yenilenen İçme Suyu
Düzenlemesine ve böylece de son çıkarılan AB yasalarına uygundur.
Her ünites 7 günlük bir test çalışmasından geçer
ve müteakip olarak bağımsız bir enstitü tarafından ünitenin verimi ve
suyun kalitesi kontrol edildikten sonra sertifikalandırılır.
Ünite Tipleri
İçme Suyu Hazırlaması
Ünite Tipi
Peri-D-TR
Yüzme Havuzu Suyu Hazırlaması
Ünite Tipi
Peri-D-SW
Nehir-, Göl-, Dere-,
Kuyu-, Atık Su
Temiz Su Kazanımı
70% - 90%
Ünite Büyüklüğü
0,3 m3/h – 10 m3/h
Toplama
Peri-D BW
Tuz Oranına Bağlı
Temiz Su Kazanımı
40% - 90%
Ünite Büyüklüğü
0,3 m3/h – 10 m3/h
Deniz Suyu
Peri-D SW
Ünite Büyüklüğü
Müracaat Üzerine
Tam Deiyonize Su Üretimi
Ünite Tipi
Peri-D-VE
Çamur-, Duş-, LavaboYağmur-, Kuyu Suyu
Nehir-, Göl-, Dere-,
Kuyu-, Atık Su
Temiz Su Kazanımı
70% - 90%
Temiz Su Kazanımı
70% - 90%
Ünite Büyüklüğü
0,3 m3/h – 10 m3/h
Ünite Büyüklüğü
0,3 m3/h – 10 m3/h
İçme Suyu Hazırlaması
Temiz Su Hayattır!
Modern Filtrasyon tekniği, M. Mannesmann-Membranfiltrasyon gibi modern filtrasyon tekniği, bağımsız
ve mobil su kazanımına izin vermekte, yani ihtiyaç duyulan yerde.
Peri-D-TR İçme Suyu Üniteleri Nehir-, Göl-, Dere-, Delta Ağzı Suyu veya Atık Sudan içme suyu üretir.
Çoğu ham suda temiz su kazanımı %70 ila %90 civarındadır. Yalnızca tuz oranı yüksek delta ağzı
sularında kazanım %40 ila %50 düzeylerine düşmekte.
Enerji tüketimi düşüktür. Ham su kalitesine bağlı olarak her m3 içme suyu için bir Peri-D ünitesi 0,7
KW/Saat, tuzlu suda 3 KW/Saat enerjiye ihtiyaç duyar.
Üretilen İçme Suyu Kalitesi
Peri-D ünitelerinin ürettiği su kalitesi, alman Enfeksiyondan Korunma Yasası ve 2001’de yenilenen İçme Suyu
Düzenlemesine ve böylece de son çıkarılan AB yasalarına uygundur. BR und SW tipi ünitelerde, demineralize
olan suyun remineralize edilmesini mümkün kılan, tanımı itibariyle, mermer kulesi vardır. Tercih üzerine diğer
ünitelere de mermer kule entegre edilebilir. Kullanılacak olan mineral türüne göre su kalsiyum, magnezyum,
iyot, silisik asit vs. ile zenginleştirilebilir.
İçme Suyu Hazırlaması için 4 Ünite-Tipi
Peri-D-UF
UF kimyasal kusursuz ham suyu patikülsüz ve tohumsuz filtrerler. Bunlar Nehir-, Dere- ve Göl Suyu gibi aşırı
tuz veya başka istenmeyen suda çözünebilir maddeler içermeyen yerlerde kullanılır.
Hazırlama esnasında suda bulunan mineral tuzlar suda kalır.
Partiküler maddeler, mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, mantarlar, yosunlar vs. > log 8, emulge karbonlar
(mazot- ve yağ, benzi vs.), bitkisel yağlar ve diğer suda çözünemeyen su bileşimler < 10 mg/litre’ye kadar
düşürülür.
Peri-D-UFRO
Hafifçe fazla tuz oranına sahip olan ham sularda UFRO tipi üniteler devreye girmekte. Bu ünite
tipi UF ünitesinin presibi üzerine kuruludur, fakat ek olarak bir Yarı Akış Geri Dönüş Osmozuyla
donatılmıştır.
UF – Temiz Suyun %50’lik bir bölümü Geri Dönüş Osmozu Basamağıyla tamamen
tuzsuzlandırılarak UF – Temiz Su ile karıştırılır. Bu tip üniteler ham sudaki tuz oranının içme
suyunda %50 azalmış olması gerektiği durumlarda uygulanır.
Peri-D-BR
BR tip üniteler bir UF-Ünitesine müteakip eklenen bir Tam Akış Geri Dönüş Osmozundan oluşmakta.
Burada tüm UF- Temiz Suyu eklenen Geri Dönüş Osmozunda tamamen tuzsuzlandırılır.
Tamamen tuzsuz kalan temiz su ardından entegre edilmiş olan ve orada tekrar kalsiyum vs. ile
zenginleştirildiği mermer kuleden geçirilir.
Bu ünitelere mevcut ham suda çözünebilir toksik maddelerin veya zararlı maddelerin bulunduğu durumlarda
ihtiyaç duyulur.
Peri-D-BR üniteleri önce suyun içindeki tüm maddeleri (tuzlar, tensitler, biyositler) yok eder ve müteakip
remineralizasyon ile en yüksek kalitede tam sentetik içme suyu üretirler.
Peri-D-SW
SW ünitesi BR ünitesinin özel bir türüdür ve yüksek tuz oranlı delta sularından içme suyu elde
edilmesinde kullanılır.
Osmoz
Osmoz, bitkilerin kökleriyle topraktaki nemi çekmesine benzer, doğal fiziksel bir uygulamayı esas almakta.
Bir membran ile ikiye ayrılmış olan bir kabın bir tarafını konsantra tuz çözeltisi ile bir tarafını da
inceltilmiş tuz çözeltisi ile doldurulduğunda, bir süre sonra konsantre tuz çözeltisi olan taraftaki
seviyenin yükselirken, inceltilmiş çözeltinin olduğu taraftaki seviyenin düştüğünü
gözleyebilirsiniz.
Bu oluşum her iki taraftaki tuz konsantrasyonu eşit olmasına kadar devam eder.
Bunun açıklaması inceltilmiş çözeltinin daha yüksek osmotik basıncın diğer taraftaki bölüme,
her iki tarafın basıncının eşit oluşuna kadar sıvı geçirgen membran üzerinden baskı yapmasıdır.
Geri Dönüş - Osmozu
Bu uygulama basınç farkına dayalı olduğundan, bu olay konsatre tuz çözeltisine öbür taraftan daha
yüksek bir osmotik basınç mekanik basınç kullanılarak uygulandığında geri döndürebilir. Buna Geri
Dönüş Osmozu denir.
Die Osmotik basıncın yükseliği suyun tuz oranına bağlıdır. Suda ne kadar çok tuz çözelmişse,
osmotik basınç o denli yüksektir.
Yemek tuzu için geçerli olan, her bir litrede bulunan 1,7g tuz 1 bar osmotik basınç oluşturur.
Denizlerin Tuz Oranları
Deniz
Ağırl. %
Orta Avustralya Denizi
3,4
Atlantik Okyanusu
3,0 – 3,7
Bering Denizi
3,4 – 3,5
Irlanda Denizi
3,4 – 3,7
Hint Okyanuzu
3,4
Hazar Denizi
1,0 – 3,0
Akdeniz
3,6 – 3,9
Kuzey Kutup Denizi
3,0 – 3,5
Kuzey Denizi
3,5
Baltık Denizi
0,4 – 2,0
Pasifik Okyanusu
3,45
Basra Körfezi
4
Kızıl Deniz
3,7 – 4,3
Kara Deniz
1,7 – 1,8
Ölü Deniz
29
Osmotik Basıncın
Hesaplanmasına Örnek
Kuzey Denizi’nin tuz oranı yaklaşık %3,5’dir
Henüz %1’lik bir tuz oranında 5,9 bar’lık bir
osmotik basınç oluşmakta
%3,5’te bu da yaklaşık 20 barlık
osmotik basınca eşdeğer olmakta
%50’lik bir kazanımda konsantrasyon
2 katına çıkarılmakta
Bu esnada 40 bar’lık bir osmotik basınç ortaya çıkmakta
Bu konumda içme suyu üretebilmek için
gereken verimi sağlayabilmek için
fazladan 15 bar’ a ihtiyacımız var.
=> Yaklaşık ihtiyaç duyulan basınç 55 bar
Yüzme Havuzu Hazırlama Üniteleri
Federal Salgın Hastalıklar Yasası yada DIN 19643 gereği yüzme havuzu suları salgın
hijyeni açısından içme suyuna eş tutulmuştur.
Bu beklentiler tüm Peri-D-PW üniteler tarafından karşılanmakta.
M. Mannesmann PERI-D-PW Üniteler
Özel olarak yüzme havuzu alanları için geliştirilmiş olan Peri-D-PW Peri-D-BR-RO’ya benzer,
art arda eklenmiş, kapalı sistemde çalışan, iki Membran-Filtre ile çalışır.
Ham su olarak kum filtresinin geri durula suyunun yanı duş-, lavabo-,
yağmur- ve kuyu suyu da kullanılabilir.
Ünite %70 kadar havuz dolum suyu ve %20-%25 kadar tuvalet, temizlik, bahçe sulaması gibi ikincil
alanları için kullanım suları temin eder.
Oluşan, yaklaşık %10, atık su patentli AOX azaltmayla geri kullanılabilir, ve pahalı yollardan imha edilmek
zorunda değil.
Havuz Suyunda Çözünülür Su Dahili Maddeler
Organik Bileşenler
Anorganik Bileşenler
AOX
THM
Uriner Maddeler
Urier Asit
Humin Asit
Organo-Kloramin
Tensit
Bileşik Maddeler:
Ter
Güneşyağları
Cilt Bakım Ürünleri
Saç Bakım Ürünleri
vs.
Amonyum
Demir
Natrium
Chloramine
Klorit
Klorat
Nitrat
Fosfat
Sülfat
Su Sertliği Oluşturucular
vs.
Kullanıcı Sayısına Bağlı Su Değişimi İle Bağlantılı
Havuz Suyundaki Maddeleri Konsantrasyon Artırımı
Tarih:
Danışman :
Yer : Hotel zum Stern
1
2
3
4
Oda
Gün
Tüketim
Kullanım
WB
WB
127
0
dk/gün
m3
m3
m3
10
3
3,81
114,30
1371,60
dk/gün
1
14
4
WC
WC
x-defa/gün
10
3
Bidet
dk/gün
10
2
Lavabo
Lavabo
1
12
WB
WB
dk/gün
6
0
11
2560,32
Mannesm. İleL olarak Tasarruf % Tasarruf
L / WB
WB
WB
5
5
50%
L / DU
DU
DU
10
4
29%
L / WC
WC
WC
7
3
30%
Bidet
Bidet
6
4
40%
dk/gün
L / Lavabo
Lavabo
Lavabo
5
6
6
50%
L / WB
WB
WB
50%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
10
6
5
5
DU
DU
dk/gün
L / DU
DU
DU
1
15
5
10
5
33%
WC
WC
x-defa/gün
L / WC
WC
WC
3
10
Havuz
Ana Odalar
Arka Oda
213,36
0,00
30
0,36
0,00
10,80
0,00
Toplam
Topl. Sıcak Toplam Soğuk
13
129,60
0,00
Ay
m3
1,91
m3
57,15
2,03
60,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
5,40
0,00
0,00
0,00
0,00
7
3
30%
0,00
0,00
7,22
216,67
2600,00
İçme Suyu
1950
75%
5,42
162,50
Kullanma Suyu
520
18,50
555,13
6661,52
Taze Su
Atık Su
Su Maliyeti
1,45 €
3,68 €
Toplam
Hazırlama
20%
1,44
43,33
Tasarruf
m3
10,98
329,34
Amortizasyon
ROI
m3 / Yıl
695,33
Adet
Fiyat/Adet
WB
m3 / Yıl
695,33
1.008,22 €
2.558,80 €
Lavabo Oda
127
15,30 €
DU
741,68
741,68
1.075,44 €
2.729,38 €
Duş Oda
127
14,30 €
Bidet
0,00
0,00
0,00 €
0,00 €
WC - Stop
0
12,10 €
Pool
2470,00
2470,00
3.581,50 €
9.089,60 €
Bidet Oda
0
15,30 €
WC
0,00
0,00 €
0,00 €
Lavabo Oda
0
15,30 €
WB
65,70
65,70
95,27 €
241,78 €
Lavabo BR. Kamusal
6
16,40 €
DU
0,00
0,00
0,00 €
0,00 €
Duş BR.
WC - Stop BR.
0
0
12,10 €
20.379,98 €
Havuz Hazırlama
1
22.000,00 €
1
4.000,00 €
Maliyet
Periferi
Montaj Anahtarı
1
15,30 €
0,00 €
Montaj Anahtarı
260
WC
0,00
Summe
3.972,71
Fiyat / m3
m3 / Yıl
12
Gün
0,00
0,00
3.972,71
Sıcak Su
Enerji
Oranı %
Harici Isı
0,00
0,00 €
0,00 €
0,00
5.760,42 €
14.619,55 €
60%
Gaz
1,85 €
60%
Motorin
2,42 €
60%
Elektrik
6,50 €
60%
Yüklenim
60%
100%
50%
50%
Güneş
Harici
10
L / Bidet
Tüketim
m3
Enerji Türü
7,11
Sürekli
Tasarruf
Michael Salaw
9
Mannesmann - Ürünleriye Beklenen Değerler
Yıl
DU
1
00:00
Ay
1
1
0
8
DU
Bidet
0
7
Mevcut - Değerler
Donanım
127
Ana Oda
kirada
6
Litre / dk.
Sayısı
Arka Oda
5
2,10 €
S. Su m3
3972,71
20.042,94 €
337,04 €
0
14,30 €
1,85 €
0,00 €
Toplam
Einsparung gesamt / Jahr
20.379,98 €
16.525,54 €
Yüklenim
* ROI - Return on Invest
100%
ROI - sonra
17,87
50%
ROI - sonra
22,04
Su Maliyet Düzensiz €
34.173,60 €
Geçen yıla göre ısıtma maliyeti
0,00 €
Kalan Garanti Süresi
Yüklenime göre tasarruf €
16.525,54 €
Geçen yıla göre enerji tasarrufu
0,00 €
Ger Kalan Sürede Tasarruf52.273,79 €
Önceki yıla göre tasarruf
48,36%
Önceki yıla göre tasarruf
37,96
#SAYI/0!
Finansman Modeli
5-Yıl Garanti sadece bizim SRRL Özel Eleklerin
K u lla n ım ın d a
Yüklenime Göre Tasarruf/Yıl 16.525,54 €
Aylık
Tam Deiyonize Kullanım Suyu Üretim Ünitesi
M. Mannesmann PERI-D-VE Üniteleri
M. Mannesmann Peri-D Üniteleri, ihtiyaç duyulan en temiz su ihtiyaçlarına göre,
harika kombinasyon imkanları sunmakta.
Standart Peri-D-BR ünitesiyle dahi, kimi işlemler için yeterli olan,
50 – 60 µS’lık elektrik iletkenliğine ulaşabiliyoruz.
Kullanım alanına göre ayarlanmış bir Peri-D-VE Ünitesi ile
kendimiz de geri dönüşüm zinciriyle en temiz su kalitesini garanti edebiliyoruz.
Kombinasyona bağlı olarak 0,0002 µS’lık bir iletkenliği sürekli sağlayabiliriz.
Membran-Fltrasyondaki Genel Problematik
Scaling / Fouling
Scaling = Çözüştürücü Madde Sınırının Aşılmasından Tuz Azalımı
CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4, vs.
Bulanıklaştırıcı Maddeler, Partikül ve Koloitler ile Partiküler Fouling
Mikroorganizmalar ile (Biofilm) Biofouling
Scaling / Fouling Olayına Karşı Önlem
• Scalinginhibitör Dozajı (Antiscalants)
• Periyodik Durulama ve Temizleme Teknikleri
2-Basamaklı M. Mannesmann Peri-D Su Hazırlama Ünitelerinin Özellikleri
1.
Membran Verimi ve Ürün Kalitesinin Akıllı Denetimi
•
•
•
•
•
Endüstriyel PC Kullanımı
Windows veya Linux İşletim Sistemleri için Patentli İşletme Yazılımı
Her Görüntüleme ve Kontrol Mümkün
UVİ ile Uzaktan Bakım
Su Basıncı, Membran Verimi veya Opsiyonel Olarak İletkenlik ve/veya
Bulanıklık Ölçerler Aracılığıyla Devamlı Denetimi
2. Sürekli Filtre Verimi ve Yüksek Üretkenlik
- Rekabete, 14 günlük aralık, nazaran geniş temizlik aralığı, 6 ila 12 ay.
Böylece ünitenin devre dışı kalma süresinin belirgin kısaltılması.
- Tek bir temizleme maddesinin kullanılmasıyla temizleme süresinin kısaltılması, ki tek bir turda mümkün
olmakta.
- Sürekli yüksek filtre verimi ve üretkenliği sağlayacak olan, permeatın 1. Basamak Filtre Modülünün
temizlemesi sırasında israf edilmemesi.
Membranlar Üzerindeki Tabaka Oluşumu En Geniş Anlamda Engellenmekte
Organik Tabaka Oluşumu
- 1. Basamaktaki Patentli Sürekil Durulama ile
-Kapalı 2 Basamaklı Sistemle çalıştığımız için 2. Basamak
tohumcuksuzdur ve Biofouling gerçekleşmez
Anorganik Tabaka Oluşumu
- Özel Olarak Bu Uygulama İçin Geliştirdiğimiz Optimize Edilmiş Antiscaling Maddesi ile
3. Imha Edilmesi Gereken Atık ve Konsentratların Azaltılması
• Yüzme Havuzu Suyunun Hazırlanmasında
• 1. Basamaktaki konsentratı kum filtresine iletiyoruz,
ki burada da büyük bir bölümü (Zetapotansiyeline bağlı olarak)
koagulasyonla filtre edilecektir.
• 2. Basamaktaki konsentrat, örnek olarak tuvalet suyu, bahçe sulaması gibi,
kullanma suyu olarak kullanılmakta.
Patentlenen bir yöntemle klor bağlantılarının deklorazasyonu için kullanılmak
üzere hazırlanan, %5 ila %10 Atık Su Konsentratı üretiyoruz.
Bu şekilde Atık Sudaki AOX Konsentrasyonu %50 oranında azaltılmış olacak,
ve böylece dolaylı ve bazı durumlarda doğrudan,
tekrar aktarıma müsait olacak. Böylece üretilen
konsentratın imhası için ek masraflar oluşmayacaktır.
4. Değişik Membran Uygulamalarının Kombinasyonunun
Optimize Edilmesi
• Uygulamamız hal-i hazırda UF ve RO’nun kapalı tohumcuksuz sistemi optimize
edilmiş ve denenmiş kombinasyonundan oluşmakta.
5. Ticari Anlamda İyileştirmeler
Enerji tasarrufunu örnek olarak pompalarımızın optimal kullanımıyla sağlıyoruz. 2 Basamakta biri küçük
basınçlı fakat yüksek kapsiteli, diğeri ise basınç artırımı için yüksek basınçlı fakat düşük kapasiteli, 2
pompa çalışmakta. Böylece diğer arzcılara nazaran, ki bunlar gerek kapasite gerekse basınç artırımı
için tek pompa kullanmaktadırlar, enerji kullanımını %50 oranında düşürüyoruz.
Bunun haricinde daha büyük çaplı ünitelere, akan suyu pompalar için enerjiye dönüştürebilecek olan,
Turbo-Yükleyici veya türbinle donatabiliyoruz.
Enerji sarfiyatı düşüktür. Her m3 içme suyu için ham Su Kalitesine bağlı olarak bir Peri-D ünitesi 0,7 ila
3 KWh, tuzlu suda er 4 bis 5 KWh.
1-Basamaklı M. Mannesmann Peri-D
Su Hazırlama Ünitesi’nin Özellikleri
1.
Stabil Endüstri Kalitesinde Kompakt Tasarım
2.
Filtre tüpleri yerine otomatik geriyıkamalı ön filtreler kullanılmakta
3.
Dahili teknikerlerce kullanabilir entegre Membran Durulama Tertibatı
4.
Daha düşük enerji sarfiyatı için Booster-Uygulamalı pompalar
5.
Yüzme Havuzu Bölgesi için patentli AOX düşürme
6.
Opsiyonel olarak görüntüleme mümkün
Yarı Otomatik Üniteler İçin Kullanım Talimatı
Membran Temizleme Düzeneği
Akış Miktarlarının Okunması
Temiz Su Hayattır
İSTANBUL / TÜRKİYE
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Download

Folie 1