İl
TRC3
Destek
Programı
SG-TKSASUKEK
Soru
İlgili
Nace
Kodu
Cevap
Başvuru veriş giriş formuna nereden, nasıl ulaşabilirim?
Proje başvuruları online yapılacaktır. Sistem üzerinden başvurunuzu 09.05.2014 saat 23:59'a
kadar tarihine kadar gerçekleştirip tamamladıktan sonra ilgili evrak ve dokümanları
16.05.2014 saat: 17:30'a kadar kadar imzalı&paraflı şekilde ajansa sunmalısınız.
Başvuru Formu ve destekleyici belgelere ulaşmak için KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemi) Portal üzerinden kayıt olmanız gerekmektedir. Detaylar için lütfen aşağıda yer alan
siteye bakınız.
http://malidestek.dika.org.tr/kays.nedir
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/
Başvuru Rehberi, taslak başvuru formu ve mantıksal çerçeve için aşağıdaki siteyi
inceleyebilirsiniz.
http://malidestek.dika.org.tr/sg
TRC3
SG-TKSASUKEK
KAYS Sisteminin kapanma saati var mı?
KAYS'ın kapanma saati olmamakla birlikte Kalkınma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen
altyapı çalışmaları nedeniyle KAYS uygulama, test, forum ve portal sunucularına erişim
zaman zaman kesintiye uğrayabilmektedir. Kesinti duyuruları sitenden yapılmaktadır.
(http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/)
Bu kesintiler dışında yaşayabileceğiniz olası sorunları minimize etmek için Explorer yerine;
Google Chrome ya da Mozilla Firefox'u kullanmanızı öneririz.
TRC3
SG-TKSASUKEK
KAYS Sistemine yükelenecek belgelerin 10 MB'nin üstünde
olması drumunda hangi belgelere öncelik verilmeli ve
yüklenemeyen belgeler için nasıl bir yol izlenmeli?
KAYS üzerinden ilgili Başvuru Sahibinin sunması zorunlu olan Destekleyici Belgeleri yüklemesi
gerekmektedir. Sunulmak istenen belgelerin 10 MB'ı geçmesi durumunda proje başvuru
yapılırken vaziyeti belirten bir üst yazıyla belgenin elden sunulması kabul edilecektir.
Proje hazırlama ve uygulama danışmanlığı için uygun
maliyet sınırları nelerdir?
Proje hazırlama aşamasında ihtiyaç duyulan ve talep edilen destek miktarının %1’ini
geçmeyen danışmanlık maliyeti uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.
Bunun yanında; Projenin ihale dokümanlarının hazırlanması ve raporlanması işi kapsamında
“Proje Uygulama Desteği Hizmeti Alımı” uygun maliyet olarak kabul edilecektir.
Proje uygulama süresi içindeki tüm satın alma faaliyetlerine yönelik olarak Dicle Kalkınma
Ajansı’nın 2014 Yılı Mali Destek Programları için hazırlamış olduğu Proje Uygulama Rehberi
ve eklerinde yer alan ihale dokümanlarının hazırlanması (Teknik şartnamenin içeriğinin
hazırlanması öncelikle Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.) için söz konusu hizmet
alımlarının 5.000 TL’ye kadar olan kısmı uygun maliyet olarak değerlendirilecek olup bu
hizmeti yürütecek olan gerçek/tüzel kişiler ile imzalanacak ‘Proje Uygulama Desteği Hizmet
Alımı Sözleşmesi’ Destekleyici Belge Örneklerinde (DB-5) sunulmuştur.
TRC3
SG-TKSASUKEK
İl
Destek
Programı
Soru
İlgili
Nace
Kodu
Cevap
KAYS sistemine yüklenmesi talep edilen Destekleyici Belgelerin imzalı bir kopyasının
taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Dijital ortamda hazırlanmış imzasız bir belge
olmamalıdır.)
Sisteme yüklediğiniz Destekleyici Belgelerin fotokopileri başvuru esnasında kabul edilecek
olup projenin destek almaya hak kazanması durumunda sözleşme esnasında belge asıllarının
Ajans’a sunulması gerekecektir.
KAYS’a yapılan başvuru tamamlanıp KAYS üzerinden indirilip yazdırıldıktan sonra gerekli
yerler Başvuru Sahibi ve varsa Ortakları tarafından imzalanmalı, geri kalan sayfalar ise
paraflanmalıdır. İmzalı ve paraflı başvurunun matbu hali 2 kopya halinde Ajansa
sunulmalıdır.
Kays sistemine yüklenecek cv vb. belgeler ıslak imzalı
taranmış belgeler mi olmalı yoksa dijital ortamda yazılmış
belge olması yeterli mi?
TRC3
SG-TKSASUKEK
TRC3
SG
Başvuru sahibi şirket İnşaat Firması olarak geçmektedir.
Mevcut Firma adına başka bir isim eklemek gerekmekte
midir?
Uygun Başvuru Sahipleri uygun proje konuları seçerken; mevcut firmalarının faaliyetlerinden
farklı bir sektörde proje sunulacaksa, ilgili sektörün faaliyet alanına girdiğine dair firmanın
isim değişikliği ya da ekleme yapması gerekmektedir.
TRC3
SG
Projeyi gerçekleştireceğimiz binayı satın aldık; ancak
tapusu bulunmamaktadır. Proje başvurusu yapabilir
miyim?
Projenizin başarılı olması durumunda, sözleşme aşamasında; mülkiyet durumunu gösteren
bir belgenin tarafınızdan sunulması gerekmektedir. Tapu, kira kontratı, ..vs.
SG
Belediye Belgeli Otelimin kapasite artırımı ve
modernizasyonu için Ajans desteklerinden yararlanabilir
miyim?
TRC3 illerinde oteller ve benzeri konaklama yerleri (Turizm yatırım/işletme belgeli oteller,
yeni kurulacak butik oteller; tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri )
desteklenecektir. Dolayısıyla sadece Belediye Belgesine sahip konaklama yerleri
desteklenmeyecektir. Bunun yanında;
• Sadece Mardin için kırsal turizme yönelik konaklama yatırımları;
• 4 ve 5 yıldızlı oteller ve
• Mevcut butik oteller
Desteklenmeyecektir.
SG
Kapasitemizi artırmak amacıyla İş makinesi (lastikli kepçe
ve paletli eskavatör) alımı ile ürün taşımacılığı için kamyon
almayı planlamaktayız. Uygun maliyetler arasında
hammadde ve ürün taşımacılığı için kullanılan araçlar ve iş
makineleri yer almaktadır. Almak istediğimiz makinelerin
uygunluğu konusunda bilgi verir misiniz?
TRC3
TRC3
I55
İfade ettiğiniz maliyet kalemlerinin uygun maliyet olup olmadığı; proje başvurusunun
değerlendirilmesi aşamasında, bağımsız değerlendiricilerce maliyetlerin gerçekçiliği ve proje
açısından gerekliliği gibi hususları yönünden proje özelinde karar verilmektedir. Ayrıca
başvuru rehberinde ifade edildiği üzere bu kalemler sorunuzda sözü edilen kapsamda
kullanılması halinde (inşaat işleri dışında kullanılması durumunda) iş makinesi olarak
değerlendirilmektedir.
İl
TRC3
Destek
Programı
SG
Soru
İlgili
Nace
Kodu
Cevap
Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi düşünüyoruz. Elektrik
Üretimi mevcut bir tesisin ihtiyacını karşılamaya yönelik mi
olmalıdır. Yoksa tesisten bağımsız olabilir mi? Güneş
D35
Enerjisi ile Elektrik üretimi 2014 Yılı Desteklenecek Projeler
kapsamında mıdır?
Güneş enerjisi yatırımı için başvuracaklar C10, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32 alanlarında kapsamı verilen yatırım
konularında faaliyet gösteriyor iseler (halihazırda işletme çalışıyor olmalı) bu üretimlerinin
enerjisini sağlamaya yönelik olarak sadece güneş enerjisi projeleri destek kapsamındadır. Bu
alanlarda sıfırdan yeni yatırım yapacak olan firmaların projeleri güneş enerjisini de içerecek
şekilde Ajansa sunulursa destek alamayacaktır.
Ana faaliyet alanı yenilenebilir enerji olan bir firma, sadece güneş enerjisi üretimine yönelik
olarak destek alamayacaktır.
TRC3
SG
Vergi ve/veya sigorta borcu olan firmalar proje
başvurusunda bulunabiliyor mu?
Başvuru Sahibi ve Ortak(lar)ın başvuru esnasında vergi ve SGK borcu olması başvuru
yapmasına engel değildir. Fakat projelerinin başarılı olması durumunda Başvuru Sahipleri ve
ortaklarının destek alabilmek için sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla:
- Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmak
- Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu
olmak
durumlarından herhangi birinde bulunmaması gerekir.
TRC3
SG
Rehberdeki uygun maliyetler kısmında araç kirasından
bahsediliyor. İşletme için kiralanacak işçi servisi bu
tanımlamaya giriyor mu?
Binek araç kiralanması uygun maliyet olmakla birlikte yolcu taşımacılığı ve nakliyecilik uygun
maliyet değildir. İşçi/personel servisi yolcu taşımacılığı kapsamında ele alındığı için uygun
maliyet kabul edilmemektedir.
Mevcut beton su kanallarının rehabilitasyonu yapılarak su
kaçaklarının önlenmesi bir proje konusu olabilir mi, bu
kapsamda su depolamak için havuz inşaatı yapılabilir mi?
Kapalı basınçlı su sistemi kurulurken su kapasitesini
artırmak amacıyla havuzlar yapılabilir mi? Bazı noktalarda
beton kanalar kullanılabilir mi?
Desteklenecek Proje Konuları/Yenileme Projeleri “Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ve
ekonomik ömrünü tamamlayan açık sistemlerin komple basınçlı sisteme dönüştürülmesine
yönelik projeler” kapsamında yapılabilir. Mevcut beton kanalların rehabilitasyonu/
geliştirilmesi projeleri SUKEK Programı çerçevesinde uygun görülmemektedir.
Desteklenecek Proje Konuları/Tamamlama Projeleri “....... ve sadece depolama yapıları
yapılıp ödenek yetersizliği nedeni ile su dağıtım tesisi yapılamamış su depolama yapıları
(göletler) tamamlama projesi olarak kabul edilir.”
Tanımda geçen depolama yapısına (gölet, büyük havuz) entegre biçimde tasarlanacak
kapalı sistem sulama projeleri uygun proje konusu olarak kabul edilebilir. Su depolama ve
suyun kapasitesini arttırma amaçlı havuz yapımı uygun değildir. Söz konusu sulama
sisteminde iletim hattı (yeterli basınca sahip olması ve büyük debili olması, yer altına
alınmasının ekonomik bir yatırım olmaması durumunda) açık olarak planlanabilir. Proje
kapsamındaki dağıtım hatları (tali hatlar) yeraltına alınmalıdır.
TRC3
SUKEK
İl
Destek
Programı
TRC3
TKSA
Vergi borcu olan Belediyeler Ajansa destek başvurusu
yapabilir mi?
TRC3
TKSA
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Ticaret Borsası ile ortaklık
yaparak başvuruda bulunabilir mi?
TRC3
TRC3
TRC3
Soru
2013 Yılı Mali Destek Programı kapsamında Dicle Kalkınma
TKSA-SUKEK- Ajansından destek almış bulunmaktayız. Projemiz devam
SG
ederken bu mali destek programında tekrar proje
sunabilir miyiz?
Projede görevlendirilecek kamu personeli olan Belediye
çalışanlarının maaşlarını eş-finansman olarak gösterebilir
TKSA-SUKEK
miyiz? Belediye bünyesinde çalışan bir harita teknikerini
proje koordinatörü olarak çalıştırmamız mümkün müdür?
SG-TKSASUKEK
2014 yılı Mali Destek Programına başvuru yaptıktan sonra
projemizin başarılı olması durumunda faaliyetleri ne
zaman gerçekleştirebiliriz?
İlgili
Nace
Kodu
Cevap
Belediyelerin vergi borcu bulunması, başvuru yapılmasında ve destek alınmasında herhangi
bir engel teşkil etmemektedir.
Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Küçük Sanayi Sitesi
Kooperatifleri uygun Başvuru Sahibi olup, Ticaret Borsası ise uygun Başvuru Sahibi değildir.
Ortakların Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılaması gerektiğinden Ticaret
Borsasının proje ortağı olmaları uygun değildir.
Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler destek tarihini müteakip
bir takvim yılı süresince aynı Ajanstan destek alamazlar. Destek tarihi olarak yararlanıcı
tarafından uygulanan projenin sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihi esas alınır. Kar amacı
gütmeyen kurumların ise destek süreci devam ederken yeni bir başvuruda bulunmalarında
sakınca yoktur.
Kurum bünyesinde çalışan bir personeli proje koordinatörü olarak atamanız mümkündür.
Fakat:
• Proje koordinatörü, yardımcısı, asistan, muhasebeci gibi projenin idari ve mali
yönetiminden sorumlu personelin maaşları,
• Projede görevlendirilecek mühendis, mimar ve tekniker gibi teknik personel maaşları,
• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
uygun maliyet olarak kabul edilmemektedir.
Son Başvuru Tarihi itibariyle projelerin değerlendirilmesi aşamasına geçilmektedir.
Değerlendirme sonuçları hakkında Başvuru Sahiplerinin yazılı olarak bilgilendirilmesi için
Ajansın planladığı tarih 01.09.2014’tür. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre
değişebilecektir. Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine
yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Sözleşme imzalanması
ardından projedeki faaliyet planına göre faaliyetler gerçekleştirilmelidir.
İl
Destek
Programı
Soru
İlgili
Nace
Kodu
Cevap
TRC3
SG-TKSASUKEK
Projemiz için verilecek olan mali desteğin ödeme şekli ve
dağılımı nasıl olacaktır?
Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı
tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı, yararlanıcıya ait
sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme
sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön
ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun
harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili
raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra;
(sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son
ödemede %20’si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır.
Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde
bulunulmadan hiçbir ödeme yapılmaz.
TRC3
SG-TKSASUKEK
Sunmak istediğimiz birkaç proje var. Ancak bazılarını da
ortaklık yaparak sunmak istiyoruz. Proje sunmamızda
herhangi bir kısıtlama mevcut mudur?
Bir Başvuru Sahibi SG ve SUKEK kapsamında en fazla iki projesi, TKSA kapsamında ise en fazla
üç projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir projesi için destek alabilir.
Başvuru Sahibinin sunulan her projesinin başarılı bulunması halinde Ajans bunlardan sadece
daha yüksek puan alan projeye mali destek sağlar.
Bütçe’de belirtilen tutarlar KDV dâhil olarak mı
belirtilmelidir?
Kar amacı gütmeyen yararlanıcılar için KDV uygun maliyet olarak belirlenirken, Kar amacı
güden yararlanıcılar için ise KDV giderleri uygun maliyet sayılmamaktadır. Dolayısıyla; kar
amacı gütmeyen başvuru sahipleri proje bütçelerini KDV dahil; kar amacı güdenler ise
bütçelerini KDV hariç olarak hazırlamalıdırlar.
Gıda sektöründe bir proje sunmak istiyorum. Ancak
faaliyet alanlarım arasında gıda yok. Faaliyet alanımı
değiştirebilir miyim? Değiştirirsem üç ay koşulunu ihlal
etmiş olur muyum?
Komple yeni yatırımlarda yatırım teklifi konusu şirket unvanında bulunmuyorsa başvuru
tarihinden önce şirket unvanına eklenmiş olması zorunludur. Faaliyet göstermediğiniz bir
alanda, ticaret sicili gazetesi kaydınızda yaptıracağınız faaliyet alanı değişikliğiyle başvuruda
bulunmalısınız.
Faaliyet alanı değişikliği için 3 ay koşulu aranmamaktadır.
TRC3 Düzey 2 Bölgesi dışındaki bir ilde kurulu olan bir
firma faaliyetlerini bu bölgede gerçekleştirmek kaydıyla
imalat sektöründe bir proje sunulabilir mi?
Başvuru Sahiplerinin uygunluğunda, TRC3 Düzey 2 Bölgesi (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
içinde kayıtlı olması şartı aranmamaktadır. Bölge dışında yer alan firmalar proje
faaliyetlerinin bölge içerisinde gerçekleşmesi kaydıyla uygun Başvuru Sahibi
olabilmektedirler. Faaliyette bulunacağınız sektörün faaliyeti gerçekleştirmek istediğiniz ilde
desteklenen sektörler arasında yer alıp almadığını Başvuru Rehberinin "Proje Konuları"
başlığı altında inceleyebilirsiniz.
TRC3
TRC3
TRC3
SG-TKSASUKEK
SG
SG
İl
TRC3
TRC3
Destek
Programı
SG-TKSASUKEK
SG
Soru
İlgili
Nace
Kodu
Cevap
Projelerimize verilecek olan desteğin haricinde, proje
sahibinin üstlendiği eşfinansmanın arazi, gayrimenkul
şeklinde sunulması kabul edilir mi ?
Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan
herhangi biri tarafından yapılacak arazi, mal, malzeme, işgücü, makine ve
ekipman katkıları ayni katkı olarak değerlendirilir. Ayni katkılar, gerçek
harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Dolayısıyla bu
katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak kabul edilmez.
Makine alımlarında faaliyet tarihinden kaynaklı kur farkı
oluşursa destek miktarında değişim olur mu?
Uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ajans yalnızca milli para
birimi cinsinden sözleşme düzenleyebilir ve destek sağlayabilir. Ancak ajans
tarafından karşılanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanıcılar tarafından
zorunlu olarak milli para birimi dışındaki yabancı para cinsinden yapılmış harcamalara ilişkin
yabancı para cinsinden düzenlenmiş harcama belgeleri sunulması durumunda, bu
belgelerdeki miktarlar belgenin düzenlenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz satış kuru esas alınmak suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu
hesaplanan tutarlar dikkate alınır. Her halükarda uygun maliyetler için tavan niteliğinde olan
bütçe tutarları esas alınır.
Download

İl Destek Programı Soru İlgili Nace Kodu Cevap TRC3 SG-TKSA