INTERSTENO十
Bilimsel Qalqma,
ルガ
ιGι 助
IIcttsJ“ ッ
な′
“
“
′
UluslararasI Bilgi I,leⅡ l Federasyonu
Ttirk Grubu Baskanhgl
Dι s″ ιルJθ
lntemational Federation of lnfo111lation‐ Processing
lntemationale FOderation fir lnfollllatiOnSVerarbcitullg
ιDι
“
F6d6ration intemationale pour le traitement de l'inforlnation
cgJ
“
2015 TURKIYE INTERNET SAMPiYONASINA
DAVET
Birlegmig Milletlere ba$h "Uluslararasr Bilgi lglem Federasyonu - INTERSTENO'taraftndan 1955 yrlrndan beri
organize edilmekte olan DUnya KlAvye, Bilgisayar ve lnternet $ampiyonalarrnda genglerimiz 2014 sonuna
kadar 34 rekorlu 75 kez DUnya $ampiyonu olmuglardr.
artrk bilgisayarsrz yagayamayacaklar. Bilgisayarr bilingli olarak
(ONPARMAKLA+BAKMADAN) kullanamayan, internetten bilimsel olarak yararlanamayan gelece$in insanr,
bugUnUn gkurns+lazma bilmeyen cahilinden farksrz olacak.
Gelece$in aydrn insanlarr
2015 Yrlt TUrkiye Internet $ampiyonasr kayrtlarr 1
arasrnda gergeklegecektir.
-
31 Aralrk 2014, yarrg finalleri ise 2
-
31 Ocak 2015 tarihleri
Kayrt ve yartg kurallanna, de$erlendirme ydnergesine, 20 yag ustU igin kayrt dnerilerine aga$rdaki linkten
ulagabilirsiniz
:
http://wr,rtw. interstenoturk.oro/201
5:turkiye-internet-klavve-sampivonasi/
Onparmakla bakmadan bilgisayarr bilimsel olarak kullanantar
igtirakini bekliyoruz.
n
2Q15 TU RK|YE
|
rurenruer gAMplyONASt NA
Saygrlarrmrzla.
lNttERSTENO
!NTERSTENO
Onursal Baskanl
Turklye Temsilcisi
lhsan Yener
Se9kin KOse
lnternet samplyonalarl
Tttrklye Temsilcisil Meral Yener
(e¨
pOSta:interstenoturkOturk net)
(Tel:(0090537)7244341)
lnternet sampiyona!ar:
Turklye KoordinatO「
(e・
│:Tufan Bekmez
pOSta:interstenoturkΩ turk.net)
(Tei:0090212)2343049)
interstenO‐ Turk istanbu:i:etisim B‖ gi:eri:
Adres:Abidel Hurnyet cad.No:126 siOIソ IStanbul
Telefon:02122309037,2343049‐ Faksi 248 07 25
E― Mall:lnterstenoturkΩ
"
turk net
Ktsa adt 'INTERSTENO" olan "U_]uslararasr Bilgi-iglem Federasyonu" Birlegmig Milletlere bagh bir Mesleki Organizasyon'dur
Genel Sekreterligi Belgika'da, Genel Bagkanlrgr italya'dadrr.INTERSTENO Onursal Bagkanr: ihsan Yener - [email protected]
www.interstefl o.ot'g * www.wwwsoft .be * www. intersteno.it * www.interstenoturk.org
INTERSTENO十
Bilimsel Qalryma,
fJg″ な
J“ ツ
′Gι 魔
ルガ
瞥ι
“
D"た ルJ′ ιDθ rnegJ
UluslararasI Bilgi I,lem Federasyonu
Tiirk Grubu Baskanhgl
International Federation of Information and Communication processing
Intemationale Verband ftir Informations und Kommunicationsverarbeitung
Fdddration intemationale pour le traitement de l'information et de la communication
“
ME+DE
Tiirkiye Intemet $ampiyonalanna
ERLENDIRME
ERGES
Yanqgr adayr olabileceklere
Sayrn $ampiyona Adayr,
2015 Tiirkiyc lntemet sampiyOnalarlna katllabilir durumda olabilmcniz i9in a,aこ ldaki Satlrlarl da inccleycrek,
kcndinizi bu yll i9in ollnasa bile gclccek ylllara hazlrlalnanlzl Oneriyorllz:
Intcmct sallnpiyonalarlna katllabilmeniz i9in:http:〃
interstenoturk.com/test.html adresini tlklatlnlz.
12 ya,Indan k■ 9■ k yarl,911ar i9in,1'er dよ ikallk cgzersizlerde,dakikada en az 100 vurusu en cok%l hata
ne vazabilivorsanlz,2.sc9cneЁ i tlklayarak 10'ar dakikallk testleri dc deneyip,10 dakikada en az 1000 karakteri
cn 9ok 10(%1)hata ilC yazabilip yazaln〔 」1こ lnlZl bClirlcyiniz.
Orneこin lo dakikada 1200 vllrus yapabilseniz,cn 9ok(%1=)12 hata kabul edilcbilir allna,Siz 10 hata
yaptlysanlz Size hcr hata 50 vllru§ kaybcttircccЁ inc gё rci
10x-50=‐ 500
vllru§ hata indirimindcn soFlra dercccniz:(1200-500=)700 nct vllru,olarak slraya girer.
13‐ 16 ya,arasl yarl,911ar i9in,1'er dakikallk egzcrsizlcrde,dakikada cn az 120 vurusu cn cOk%l hata ile
vazabilivorsanlz,2.sc9eneこ i tlklayarak 10'ar dakikallk tcstlcri dc dcncyip,10 dakikada en az 1200 karaktcri en
9ok 12(%1)hata ilc yazabilip yazamadlЁ
lnlZl bclirleyiniz.
Ornettin lo dakikada 1500 vurus yapabilscniz,cn 9ok(%1=)15 hata kabul edilebilir alna,Siz 13
hata yaptlysanlz Sizc her hata 50 vllru§ kaybe■ ireceこ ine gё rc:
13x-50=-650 vllru,hata indiriminden solllra dereceniz:(1500‐ 650=)850 net vllru,01arak slraya girer.
17… 20 ya,arasl yarl,911ar i9in,1'cr dakikallk egzcrsizlerdc,dakikada en az 150 vurusu en
Ω
Ok%l hata ile
vazabilivorsanlz,2.sc9encЁ i tlklayarak 10'ar dakikahk testlcri de dcncyip,10 dakikada en az 1500 karakteri cn
9ok 15(0/01)hata ile yazabilip yazamadlこ lnlzl bCttrlcyiniz.
Orneこ in lo dakikada 2000 vurus yapabilseniz, cn 9ok (° /0 1=)20 hata kabul cdilcbilir allna, Siz 18 hata
yaptlysanlz Sizc her hata 50 vllru§ kaybettireceЁ ine gё re:
18x-50=-900 vllru§ hata indirimindcn solllra dcreceniz:(2000‐
900=)1100 net vlru,olarak slraya girer.
20 ya,Indan biiyik yarl,911ar i9in, 1'er dakikallk egzersizlerde,dakikada en az 240 vurusu ttn cOk O/。
tl,5
hata ilc yazmak gcrcklidir.Dakikada cn az 240 vurusu cn 90k%0,5 hata ile yazabiliyorsanlz,2.se9cnetti
tlklayarよ 10'ar dakikallk tcstlcri dc dcncyip,10 dakikada cn az 2400 karaktcri en 9ok 10(%0,5)hata ile
yazabilip yazalnadlこ lnlZl bclirleyiniz.
Ornettin lo dakikada 2400 vllrus yapabilscniz,cn 9ok(%0,5=)12 hata kabul edilebilir allna,Siz 10 hata
yaptlysanlz Sizc her hata 50 vllru,kaybcttircccЁ
10x-50=‐ 500
inc gё rc:
vllru,hata indirimindcn sorlra dcrcccniz:(2400‐ 500=)1900 nct vuru,olarak
slraya girer,
Bllnlar1 6こ rcndiktCn sollra dcrecenizi litfen k■ 9imscmeyip;sampiyOnalardan
sorlmlu olan Okullln veya
Kursun O二 rctmCninden Sizi Tiirklcr i9in kり ltlarl l Arallk'ta ba,layacak olan Tiirkiye intemet sampiyonaslnln
flnallcri i9in kaydetmesini(en ge9 31 Arallk 2014 giiniinden ё
nce)iSteyiniz.
Yukarldaki deЁ crlCndi.11lelcr cokdilli Yarl,ta da,diこ
cr dillerin her biri i9in aynen gc9erlidir.
Intcrnct Tiirkiyc sampiyonaslnda hem tckdildc (anadildC)hem de 90kdildc (yabancldillerde)dc yarl,mak
istcrscniz sadcce 15(on be,)TL olan katlllm aidatinl, ka_ylt i,lcminizi yaptlrlrken Okul sortlmlusuna
ёdemelisiniz(Diklcat:Dipnot).1
http://wwwointerstenoturkcom/2015turkive/kurallar.html sayfaslndaki 2015 Tiirkiye intcmet sallnpiyOnasl
Yёnctmclik vc Kurallarlnl dikkatlc incclcyiniz.
SiZ etter bilgisayarinlzl tek parmakla vcya 2‐ 3 parmaЁ lnlzla dcこ il de Onparmakla kullanlyorsanlz 10 dakikada
,ZlerCC dCЁ il binlerce vuru,da yapabilirsiniz,hem dc bclki,olabildiЁ incC hataslzllk tcmeliyle yazlp sampiyOn
bile olabilirsiniz.…
EEcr bilgisayar kla、
γcleri konusunda bilin9sizscniz vc Q kla、 γc kullanlyorsanlz,klaゃ γenizi heinen deこ i,tirip F
(Tiim bilgisayarlnlzl dcこ il Sadecc 2 dolar maliyeti olan kla、 γcnizi detti,tirCbilirsiniz.+Esasen
kla、γcye ge9iniz。
Tiirkiyddc,tum Ettitim Kllrumlarindaki bilgisayarlarda resmi``Standart Tilrk(F)klavyesi''nin kullanllmasl
zorunludur;Q klavye isc yasaktlr.)ingiliZCe i9in 1873 ylllnda diizenlerllni§
Q klavyC ile tarih boyunca,(bugiine
kadar)hi9bir Amerikall veya ingiliz Diinya salnpiyonu Olamaml,kcn;ckli Ontlr Tablosllnu inceleyince
gё rcccksiniz ki,bugiine kadar ablalarmlz vc attabeyleriniz Turkiyedeki cn bilimscl kla、 c。 lan F klawγ
e ilc ve
γ
Onparlnak YOntemiylc 9ok 90k 9all,arak:34 Dinya Rckoru ilc 75 Dunya sarnpiyOnluЁ
u kazandllar.Onlar eЁ Cr
Q kla、 γe ilc yarl,salardl hi9biri Diinya sampiyOnu 01arnazdl.Siz cこ cr``Q Tiirk9e''denilen uyduruk kla、γe ilc
9all,lnaya dcvaln edccekscniz,gclccck i9in hi9 iimitlenlneyin,asla bir Diinya deEil Tiirkiye sampiyonu bile
olalnazslnlz.Ama Onparmak yOntemiyle vc F klavyeylC 9all,lrsanlz+Isterseniz ve azmcderscniz Siz dc
kazanabilirsiniz;9iinkii Siz dc gelcceЁ irniZi daha da yticelteccこ iniZC inandlこ llnlZ aydln gcn91erimizsiniz.
EktcH“ Turkiyc salniiyonal額 lndaki Tiirklcr"Listeshi dc inceledikcn sOFlra,bu konularda bizlerden her zallnan
yardlln isteyebilirsiniz.
物
″笠2"ツ
θ′
磁 たθf′ ッ′
4加 :α αJ″ 確 cο ルcα 働
げJ″ 。
“
“
`λ “ “
Klawe konul
肝i翼 麒
1罵 卵紺蹴謝
営
器 Ⅷ胤鷺
鍬1観 l蠍 概i蹴 鵬 箇鷺
!ま
gё nderilmcktcdir.
INTERSTENO
Tiirk Grubu Ba,kanllЁ l
¨
旺
釧
…
■
w―
‖塑
輔
.intersteno.org
★
鐵
―
響 厖
曲
憚
牛
9 Faksi 0212 248 07 25
_sOft be ・
岬
.intersteno it '
…
蠅 ‖
呻
ぼ
.interstenoturk.org
¨
旺
DONYA DAKT:LOGRAF]ヮ B:LG]SAYAR VEINTERNET KLAVYE oAMP:YONALARINDA
REKORTMEN VE sAMPiYON OLAN TURKLER
Yarrsf Aracr― Kareoo月 む′_1魔 ′
rlii
Tarin
Diinya internet Sampiyonasr JAVA Yazrlrmr
Anadil Yaflslafl 0 - 13 Yas Dunva Samoivon
Anad‖
f5.05.2007
Roma
Yan,an 14‐ 16 Ya,DOnya samp yonu
l1
22.07.2007
Silgisayar Kullantml Ktsaltmastz Yaztltm
Z'1-99
14‐
Yal Dirnya Yazr iglem $ampiyonu
16 YaO Dunya Yazllllem samplyonu
Junya lnternet iiampryonast JAVA Yaztltmt
\nadil YaflSlafl 0 - 12 Yas Dunya Sampiyonu
)Unya Internet $ampiyonast JAVA Yaztlrml
\nadil YaflSlafl 13 - 16 Ya9 Dunya $ampiyonu
70.05.2000
ヽ
nad‖ Ya口 ,an 13‐ 16 Ya,Dunya samp yonu
\nadil Yaflslafl 21 - 99 Yas Dunva Samorvonu
7-20 Yas Dunva Samgivonu
)unya internet $ampiyonasr JAVA Yazrltml
)okdrlli YaflSlafl 0 - 12 Yas Dunva SamDivonu
Bilgisayar Kullantmr Krsaltmaslz Yaziltm Anadjl
Hatasrz Surat Dunva Samoivonu 21 - 99 Yas
)unya lnternet 9ampiyonasl JAVA Yazrttml
\nadil yafl$lan 0 - 12 yas Dunva Samoivonu
)Unya Internet $ampiyonasr JAVA yaztlmt
Isra DEMIRBAs
3075
4
2875
(REKoR)
7572
(REKOR)
Иehmet Hakan
7
,AYKOYL0
→akan KURT
8072
:sra DEMIRBAS
90'
Иehmet Hakan
12671
3AYKOYLU
37460
tecep ERTA9
65885
Se2 n AKTURK
3984
8
1418
DAYKOYLU
5170
6
二
mrah KUYUMcU
6992
2341
4118
(REKOR)
6942
302 n AKTURK
Иehmet Hakan
〕AYKOYLU
45268
=atth AY
55819
lecep ERTA$
19895
3
2085
ζ
afer KAYA
6494
0
ioray DEMjRBA9
18588
Falh AY
11
DiL
61277
Ityas PAMUKQU
(REKOR)
3489
(REKOR)
1690
(REKOR)
4551
5
37550
Zehra TA9KALE
3018
19595
Zorbey 9l9EK
160
47097
(REKOR)
2503
2944
(REKOR)
Hakan KURT
22017
20817
139
yas PAMUK9u
‖
5686
5136
103
Zehra TA9KALE
46740
(REKOR)
2921
6029
2
5929
00uZhan AKPINAR
6226
4
6026
Zehra TAiKALE
56541
15 DlL
3156
(REKOR)
4615
(REKOR)
(REKOR)
Celal ASKIN
160'
77097
し
1
13 - 16 Yat D0nya gampiyonu
D0nya lnternet Sampiyonasr TAKj yaztlrml
qok Dilli Yaflglar 21 - 99 Yag Dunya Sampiyonu
QglqllYelirglar
9200
(REKOR)
6
Roma
16Dしnya samp yOnu
D0nya Internet Sampiyonasr TAKI yazrltml
Cok Dilli Yaflglar 0 - 12 Yag Dunya Sampivonu
DUnya Internet $ampiyonasr TAK| yazilrmr
PUAN
18600
3
)AGLAR
Samorvonu
11736
107
lglem
labia Kardelen
Yazrltmt
14536
こ
afer KAYA
Samoivonu
Qokdilli Yafl9lafl 21 - 99 YaS Donya Sampivonu
Bilgisayar Kullanrmr Ktsaltmasrz Yazrlrm Anadil
0 - 16 Yag Hatastz Surat Dunya Sampivonu
Dunya internet $ampiyonast TAK| yazillml
Ana Dil Yarrglarr 0 - 12 YaS Dunya gampiyonu
D‖ Yan,Ia向 13‐
Hakan KURT
Yaztltml
Drlnya Internet 9ampiyonast TAKi Yaztltml
Ookdil Yarrslarr I 3 - '1 6 Yas 00nva Samoivon!
Dunya internet gampiyonasr TAKi Yazrltmr
へ
na
15052014
Sampivonu
30'
L
1
14.07.2013
Cokdillt Yarrslafl 0 - 12 Yas Ounva Samorvonu
D0nya internet 9ampiyonasr JAVA Yazrltml
Cokdilli Yarrslafl 0 - 12 Yas ounva SamDivonu
AYA
19364
30'
6
Roma
Hakan KURT
55697
L
1
15.05.2013
Dunya Internet 9ampiyonasr JAVA Yazrlrml
Anadil YaflSlafl 0 - 12 YaS Donya Sampiyonu
D0nya lnternet 9ampiyonast JAVA Yaziltmr
)okdilli YaflSlafl 0 - 12 Yas Dunya
)Unya internet gampiyonast JAVA
\nadil Yaflslafl 1 3 - 16 Yas Ounva
)0nya internet $ampiyonast JAVA
\nadil Yaflslan 1 7 - 20 Yas Dunva
(REKOR)
KUYUMCU
6
Roma
3713
巨rrrah
5 L
13.05.2012
(REKOR)
6 L
11.08.2011
2995
Niyazl KARACA
6 に
lilgisayar Klavye Kullantml
latasrz SLirat Dunya Sampiyonu 21 - 99 Yas
)ainya internet gampiyonasr JAVA Yaztlrmr
)okdilli Yarlslan 17 -20Yas Dunva Samoivonu
Roma
(REKOR)
L
l
)ilnya Internet 9ampiyonasr JAVA Yazritml
lokdilli Yarrglarr 17 - 20 Yas Dlnva Samoivonu
)Unya Int8rnet 9ampiyonasr JAVA Yazrltml
15.05,2011
6881
5
)Unya Internet $ampiyonasr JAVA Yazrltml
lokdilli Yaflslarr 0 - 12 Yas Dunva Samoivonu
)Unya Internet 9ampiyonasr JAVA Yaztlrml
)okdilli YaflSlarr 13 - 16 Yas Ortnya Sampivonu
1
5
I
D
Roma
)iinya lnternet 9ampiyonasl JAVA Yazllrml
\nadrl YaflSlarr
7131
5
′5.05.20f0
Umn sEKER
6 L
\nadrl YaflSla.t 0 - 12 Yas DUnVa SamDivonu
ッu‖ yd‖ Lじ :::じ t,コ r口 PlyOnasI」 ハvハ vaZll ml
Peκ ′
″
(REKOR)
L
1
)unya Internet $ampiyonasr JAVA Yaztltml
70.υ O.′ υυV
5427
6
)Unya Internet Sampiyonast JAVA Yazrltmr
)okdilli Yaflslan 13 - 16 Yas Dunva Samoivo
)Unya Intgrnet gampiyonasr JAVA Yaztltml
)okdilli Yaflglan 21 - 99 YaS Dunya Sampiyonu
Roma
8
l
D
)okdrlli YaflSlafl 0 - 12 YaS Ounya Sampiyonu
f5.05.2009
5827
9
Roma
)Unya lnternet $ampiyonast JAVA Yazlllml
\nadil YaflSlafl 21 - 99 YaS Ounva Sampivonu
)Unya lnternet $ampiyonast JAVA Yaztllml
(REKOR)
KAYA
Zafe「
ZaFer lく
14-16 Yas Dunva Surat Samorvonu
'
3649
m
6 e
3 ︲
Prag
-99 Yal DUnya SUrat Sampiyonu
S6zc」 々
4
L
lilgisayar Kullanlmt Ktsaltmasrz Yaztltm
Ezgi AKIURK
Hata Ⅳef
5
)unya internet gampiyonasr JAVA Yaztltml
)okdilli Yafl9lafl 21 - 99 Yag Dunya Sampiyonu
V」 rys
L
1
Qokdilli Yaflglarr 14 - 16 Yal Ounya 9ampiyonu
sure
5
Diinya internet 9ampiyonast JAVA Yazrlrmr
Anadil Yan$lafl 21 - 99 Ya$ Dunya Sampiyonu
uunya Internet vamplyonast JAVA Yaztltmr
AOl,50yadi
yas PAMUKoU
‖
16029
9
15129
Ahmet Yas n AKMEsE
3796
2
3696
7
5684
lyas PAMUK9U
32700
Ahmet Yasin AKME9E
Zehra TASKALE
160'
59585
Celal AqKIN
160'
72377
(REKOR)
15 DlL
(REKOR)
4623
90
Download

2015 TURKIYE INTERNET SAMPiYONASINA