PROMINI 50P
Toz Torbalı Profesyonel
Elektrikli Süpürge
TİP S5
KULLANMA KILAVUZU
TR
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ / PARTS OF THE DEVICE
1
2
3
4
5
1- Taşıma Sapı
Carrying Handle
2- Açma-Kapama Anahtarı
On-Off Swithes
3- Hortum Girişi
Suction Mouth
4- Kazan Kilitleme Mandalı
Locking Latch For Tank
5- Tekerlekler
Wheels
AKSESUARLAR / ACCESORIES
1
1- Hortum
Hose
2- Çelik Boru
Stainless Steel Tubes
2
3- Süpürücü Gövde
Floor Nozzle
3
4- Kenar-Köşe
Süpürücü Aparatı
Crevice Nozzle
4
5- Koltuk-Döşeme
Süpürücü Aparatı
Upholstory Nozzle
6- Şamandıra Bez Toz Filtre
Buoy Cloth Dust Bag
5
6
7
8
7- Bez Toz Filtre
Cloth Dust Bag
8- Kağıt Toz Filtre
Paper Dust Bag
TR
UYARI! MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
EMNİYET KURALLARI
‡ &LKD]ÕQ YROWDMÕQÕ EXOXQGXğXQX] \HULQ YROWDMÕQD
uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
‡ &LKD]Õ VDGHFH ]HULQGH EHOLUWLOHQ DNÕPGDNL SUL]GH
kullanınız. Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
‡ &LKD]ÕQ HPQL\HWLQL NRUXPDN LoLQ GDLPD RULMLQDO
\HGHNSDUoDYHDNVHVXDUODUNXOODQÕQÕ]8\JXQ olmayan
parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda garanti
geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için VL]H HQ
\DNÕQ\HWNLOLVHUYLVLQHEDşvurunuz.
‡ .DEORQXQ L]RODV\RQXQX YH \DSÕVÕQÕ ER]PD\ÕQÕ]
.DEORKDVDUJ|UGğWDNGLUGH\HWNLOLVHUYLV tarafından
değişWLULOPHOLGLU&LKD]ÕKDVDUOÕNDEOR ile kullanmayınız.
‡ &LKD]Õ VDGHFH NXOODQPD NÕODYX]XQGD WDULI HGLOGLği
JLEL NXOODQÕQÕ] EDşND ELU DPDoOD NXOODQPD\ÕQÕ]
‡ 0DNLQHQL]LQ ILşLQL SUL]GH WDNÕOÕ EÕUDNPD\ÕQÕ]
Makinenizi taşÕPDGDQ WHPL]OLN YH EDNÕP Lşlerine
EDşlamadan önce kapatınız ve mutlaka fişini prizden
çekiniz.
‡ )LşLÕVODNHOOHWXWPD\ÕQÕ]
‡ 0DNLQHQL]L NDEORVXQGDQ oHNPH\LQL] WDşımayınız
YH\D VUNOHPH\LQL] .DEORQXQ ]HULQH NDSÕ
NDSDWPD\ÕQÕ] 0DNLQHQL]L NDEOR\D GRODşacak şekilde
hareket ettirmeyiniz.
‡ 0DNLQHQL]LQ oRFXNODU WDUDIÕQGDQ R\XQFDN DPDoOÕ
NXOODQÕOPDVÕQD L]LQ YHUPH\LQL] dRFXNODUÕQ \DQÕQGD
makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
‡ 0DNLQHQL]L VRED IÕUÕQ YH EHQ]HUL ÕVÕ ND\QDNODUÕQGDQ
uzak tutunuz.
‡ <DQÕFÕ VÕYÕ YH\D JD] EXOXQDQ \HUOHULQ \DNÕQÕQGD
makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı
maddelerden uzak tutunuz.
‡ ƒ&·GHQ \NVHN ÕVÕ\D VDKLS \DQDQ VLJDUD VÕFDN
NOJLELPDGGHOHULYDNXPODPD\ÕQÕ]
‡ 0DNLQHQL]OH MLOHW oLYL JLEL PDGGHOHUL YH \DQÕFÕ
SDWOD\ÕFÕEHQ]LQDONRO\DğYEVÕYÕODUÕYDNXPODPD\ÕQÕ]
‡ 6Dğlığa zararlı toz vakumlamayınız.
‡ hUQ oRFXNODU GDKLO ROPDN ]HUH IL]LNVHO GX\XVDO
YH\D ]LKLQVHO HQJHOOLOHU YH GHQH\LPVL] NL¿LOHULQ
kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler
WDUDIÕQGDQ NXOODQÕOPDVÕ JHUHNWL¼LQGH EX LQVDQODUÕQ
JYHQOL¼LQGHQ VRUXPOX NL¿LOHU WDUDIÕQGDQ J|]HWLP
altında tutulmalıdır.
‡ 0DNLQHQL]LNHVLQOLNOHILOWUHVL]NXOODQPD\ÕQÕ]
TR
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
‡ .D]DQNLOLWOHPHPDQGDOODUÕQÕVDğD²VRODoHNHUHN açınız.
‡ 0RWRU J|YGHVLQL WDşÕPD VDSÕQGDQ WXWXS ELU NHQDUD
koyunuz.
‡ %H]WR]ILOWUH\LND]DQDWDNÕQÕ]
‡ .Dğıt toz filtreyi kazana takınız.
‡ .XUX NXOODQÕPGD PXWODND EH] WR] ILOWUH YH ND¼ÕW WR]
ILOWUHQLQWDNÕOÕROPDVÕJHUHNLU
‡ 0RWRUJ|YGHVLQLWDşÕPDVDSÕQGDQWXWXSND]DQ]HULQH
yerleşWLULQL] YH ND]DQ NLOLWOHPH PDQGDOODUÕQÕ VDğa VRODEDVWÕUDUDNNLOLWOH\LQL]
‡ %LUELULQHHNOH\HUHNPRQWHHWWLğLQL]X]DWPDERUXODUÕQÕ
KRUWXP XFXQD WDNÕQÕ] ½NL X]DWPD ERUXVXQXQ \HULQH
WHNERUXNXOODQDELOHFHğLQL]JLELKLoERUX kullanmadan
GD DNVHVXDUODUÕ GLUHNW KRUWXP XFXQD WDNDELOLUVLQL]
‡ +RUWXPXND]DQ]HULQGHNLHPLş ağzına iterek monte
ediniz.
‡ 0DNLQHQL]LQ HOHNWULN NDEORVXQGDNL ILşi prize takınız.
‡ $oPD NDSDPD DQDKWDUÕQÕ DoDUDN PDNLQHQL]L
çalıştırınız.
‡ 7HPL]OHPHN LVWHGLğLQL] \]H\ ]HULQH VHoWLğiniz
X\JXQ VSUF DSDUDWOD LOHUL JHUL KDUHNHWOH NXUX
vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.
NOT: Emiş gücünü süpürme işlemi yaparken hortum
tutma sapı üzerinde bulunan hava tahliye perceresini
açarak ve/veya kapatarak da ayarlayabilirsiniz.
TEMİZLİK VE BAKIM
‡ 0DNLQHQL]LQ EDNÕP YH WHPL]OLN LşOHULQH EDşlamadan
önce makinenizi kapatınız ve mutlaka fişini prizden
çekiniz.
‡ 0RWRU J|YGHVLQL \ÕNDPD\ÕQÕ] VX\D GDOGÕUPD\ÕQÕ]
VDGHFHVLOHUHNWHPL]OH\LQL]
‡ .D]DQÕ VLOHUHN YH\D \ÕND\DUDN WHPL]OH\HELOLUVLQL]
‡ $NVHVXDUODUÕ\ÕND\DUDNYH\DVLOHUHN WHPL]OH\HELOLUVLQL]
‡ BH] WR] ILOWUH\L VLONHOH\HUHN WHPL]OH\LQL] 7RUED\Õ
\ÕNDPD\ÕQÕ]YHVX\DGDOGÕUPD\ÕQÕ]
‡ .Dğıt toz filtre dolduğXQGD\HQLVLLOHGHğiştiriniz.
NOT: Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek
kağıt toz filtre bulundurursanız makineniz
kullanıma daima hazır olur.
TR
TÜKETİCİ HAKLARI
‡ 0DOÕQEWQSDrçalarÕGDKLONXOODQÕPKDWDODrından
kaynaklanan kırılmalar harLoROPDN]Hre tamamı
firmamızın garDQWLVLNaSVDPÕQGDGÕr.
‡ 0DOÕQgarDQWLVrHVLLoHrLVLQGHDrÕ]DODQPDVÕ durumXQGDWDPLUGHgHoHQVre garDQWLVrHVLQH
eklenir0DOÕQWDPLUVrHVLHQfazla 20 iş günüdür.
%XVrePDODLOL¿NLQDrÕ]DQÕQVHUYLVLVWDVyonXQDVHUYLV
LVWDVyonunXQROPDPDVÕGXUXmXQGDPDOÕQVDWÕFÕVÕ
Ea\LLDFHQWHVLWHPVLOFLOL¼LLWKDODWoÕVÕveya
LPDODWoÕVÕQGDQELrLVLQHELOGLrim tarLKLQGHQLWLEDren
ED¿ODr0DOÕQDUÕ]DVÕQÕQL¿JQLoHULVLQGH JLGHULOPHPHVLKDOLQGHUHWLFLYH\DLWKDODWoÕPDOÕQ
WDPLULWDPDPODQÕQFD\DNDGDUEHQ]HU|]HOOLNOHUH
VDKLSED¿NDELUPDOÕWNHWLFLQLQNXOODQÕPÕQDWDKVLV
etmek zorundadır.
‡
0DOÕQD\ÕSOÕROGX¼XQXQDQOD¿ÕOPDVÕGXUXPXQGD
WNHWLFLVD\ÕOÕ7NHWLFLQLQ.RUXQPDVÕ+DNNÕQGD
.DQXQXQPDGGHVLQGH\HUDODQ
6|]OH¿PHGHQG|QPH
6DWÕ¿EHGHOLQGHQLQGLULPLVWHPH
hFUHWVL]RQDUÕOPDVÕQÕLVWHPH
6DWÕODQÕQD\ÕSVÕ]ELUPLVOHLOHGH¼L¿WLULOPHVLQLLVWHPH
KDNODUÕQGDQELULQLNXOODQDELOLU
‡
7NHWLFLQLQFUHWVL]RQDUÕPKDNNÕQÕVHoPHVL GXUXPXQGDL¿oLOLNPDVUDIÕGH¼L¿WLULOHQSDUoDEHGHOL
\DGDED¿NDKHUKDQJLELUDGDOWÕQGDKLoELUFUHW
WDOHSHWPHNVL]LQWDPLUL\DSÕODFDNWÕU
‡
7NHWLFLQLQFUHWVL]RQDUÕPKDNNÕQÕNXOODQPDVÕ
KDOLQGH
*DUDQWLVUHVLLoLQGHWHNUDUDUÕ]DODQPDVÕ
7DPLULLoLQJHUHNHQD]DPLVUHQLQD¿ÕOPDVÕ
7DPLULQLQPPNQROPDGÕ¼ÕQÕQ\HWNLOLVHUYLV
LVWDV\RQXVDWÕFՁUHWLFLYH\DLWKDODWoÕWDUDIÕQGDQELU
UDSRUODEHOLUOHQPHVLGXUXPODUÕQGDWNHWLFLPDOÕQ
EHGHOLDGHVLQLD\ÕSRUDQÕQGDEHGHOLQGLULPLQLYH\D
LPNDQYDUVDPDOÕQD\ÕSVÕ]PLVOLLOHGH¼L¿WLULOPHVLQL
WDOHSHGHELOLU
‡ 6DUIPDO]HPHOHULYHNXOODQÕPDED¼OÕRODUDNHVNL\HQ
yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar
YHEXSDUoDODUÕQL¿OHYOHULQL\LWLUPHVLQHGHQL\OHROX¿DQ
KDVDUYHDUÕ]DODUJDUDQWLNDSVDPÕGÕ¿ÕQGDGÕU
TR
TÜKETİCİ HAKLARI
‡ 0DOÕQNXOODQPDNÕOavuzunda yHUDODQKXVXVODra aykırı
NXOODQÕOPDVÕQGDQNaynaklanan arızalar garanti
kaSVDPÕGÕ¿ÕQGDGÕr.
‡ <anlış kullanımdan meydana gHOHQKDVDUve arızalar
garanti kaSVDPÕGÕ¿ÕQGDGÕr.
‡ VROWDMG¿NO¼veya fD]ODOÕ¼ÕKDWDOÕHOHNWrik
WHVLVDWÕfarklı vROWDMGDNXOODQPDQHGHQL\OHPH\GDQD
gelen arızalar garanti kaSVDPÕGÕ¿ÕQGDGÕr.
‡ <HWNLVL]NL¿LOHUWDrafından yaSÕODQWDPLUQHWLFHVLQGH
oluşan arızalar garanti kaSVDPÕGÕ¿ÕQGDGÕr
‡ &LKD]ÕQveya cihaz parçalarÕQÕQG¿UPHVLQGHQ
kaynaklanan arızalar garanti kaSVDPÕGÕ¿ÕQGDGÕr.
‡ 6DWÕFÕEayi tarafından kaşelenip imzalanmayan
garDQWLEHOgeleri gHoHUVL]GLr.
‡ 7NHWLFLJDUDQWLGHQGR¼DQKDNODUÕQÕQNXOODQÕOPDVÕLOH
LOJLOLRODUDNoÕNDELOHFHNX\X¿PD]OÕNODUGD\HUOH¿LP
\HULQLQEXOXQGX¼XYH\DWNHWLFLL¿OHPLQLQ\DSÕOGÕ¼Õ
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
0DKNHPHVLQHED¿YXUDELOLU
‡ 6DWÕFÕWDUDIÕQGDQEX*DUDQWL%HOJHVLQLQYHULOPHPHVL
durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
7NHWLFLQLQ.RUXQPDVÕYH3L\DVD*|]HWLPL *HQHO0GUO¼QHED¿YXUDELOLU
EN
WARNING! READ BEFORE USING THE MACHINE
‡ 0DNHVXUHWKDWWKHYROWDJHRQWKHSRZHUQDPHSODWH
RIWKHGHYLFHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHRI\RXUQHWZRUN
‡7KHSOXJKDVWREHSURWHFWHGZLWK$PSHUHV3OHDVH
GRQRWXVHLQGLIIHUHQWFXUUHQW
‡,QRUGHUQRWWRFRPSURPLVHWKHVDIHW\RIWKHDSSOLDQFH
XVH RQO\ RULJLQDO VSDUH SDUWV DQG DFFHVVRULHV
7KH ZDUUDQW\ LV QRW YDOLG LI XQVXLWDEOH VSDUH SDUWV
DQGDFFHVVRULHVDUHXVHGLQDQ\ZD\
‡'RQRWSXOOWKHFDEOHDQGGRQRWGDPDJHWKHLVRODWLRQ
RI WKH FDEOH ,Q FDVH RI GDPDJH WKH FDEOH KDV WR EH
LPPHGLDWHO\UHSODFHGE\DQDXWKRULVHGVHUYLFHFHQWHU
'RQRWRSHUDWHWKHDSSOLDQFHZLWKWKHGDPDJHGFDEOH
‡ 8VH PDFKLQH E\ WKH XVHU·V JXLGH VKRZQ 'R QRW XVH
IRUDQ\RWKHUSXUSRVH
‡ 8QSOXJ \RXU PDFKLQH EHIRUH GRLQJ DQ\ PDLQWHQDQFH
RUEHIRUHFOHDQLQJ'RQRWOHDYH\RXUPDFKLQHSOXJJHGLQ
‡ 'RQRWWRXFKWKHFDEOHZLWKZHWKDQGV
‡ 'R QRW SXOO FDUU\ DQG GUDJ \RXU PDFKLQH IURP WKH
FDEOH
‡ 'RQRWOHWFKLOGUHQSOD\ZLWKWKHPDFKLQH
‡ .HHS WKH PDFKLQH DZD\ IURP GLUHFW KHDW VXFK DV
VWRYHRYHQHWF
‡ 'R QRW ZRUN QHDU LQIODPPDEOH RU H[SORVLYH IOXLGV RU
JDV.HHS\RXUPDFKLQHDZD\IURPEXUQLQJPDWHULDOV
VXFKDVSHWURODQGDOFRKRO
‡ 1HYHU YDFXXPFOHDQ ZDUP IOXLGV RU PDWHULDOV DW PRUH
WKDQ & VXFK DV EXUQLQJ FLJDUHWWHV DVKHV JORZLQJ
FRDOVHWF
‡ 'R QRW XVH IRU FOHDQLQJ PDWHULDOV VXFK DV UD]RU
EODGHQDLO DQG HVSHFLDOO\ GR QRW VXFN XS H[SORVLYH
OLTXLGV DFLGV RLO RU VROYHQWV ZKLFK PD\ FDXVH
H[SORVLRQV
‡ 'RQRWYDFXXPXQKHDOW\GXVW
‡ 7KLV DSSOLDQFH LV QRW LQWHQGHG IRU XVH E\ SHRSOH
LQFOXGLQJ FKLOGUHQ ZLWK UHGXFHG SK\VLFDO VHQVRU\ RU
PHQWDO FDSDELOLWLHV RU ODFN RI H[SHULHQFH DQG
NQRZOHGJHXQOHVVWKH\KDYHEHHQJLYHQVXSHUYLVLRQRU
LQVWUXFWLRQ FRQFHUQLQJ XVH RI WKH DSSOLDQFH E\ D
SHUVRQUHVSRQVLEOHIRUWKHLUVDIHW\
‡ 'RQRWXVH\RXUPDFKLQHZLWKRXWDQ\ILOWHU
EN
ASSEMBLY FOR DRY VACUUMING FUNCTION
‡ 8QORFN WKH ORFNLQJ ODWFKHV SXOOLQJ RXWZDUGV WR WKH
right and left.
‡ 3XW WKH PRWRU ERQQHW DZD\ WKURXJK KROGLQJ LW IURP
carrying handle.
‡ ,QVHUWFORWKILOWHUEDJLQWRWKHWDQN
‡ ,QVHUWSDSHUGXVWEDJLQWRWKHWDQN
‡ 0DNHVXUHWKDWSDSHUGXVWEDJDQGFORWKILOWHUEDJDUH
plugged in dry vacuuming function.
‡ 3XW WKH PRWRU ERQQHW EDFN RQ WKH WDQN DQG ORFN WKH
ODWFKHVE\SXVKLQJULJKWDQGOHIW
‡ 3OXJ WKH DWWDFKHG WXEHV WR WKH KRVH KDQGOH ,QVWHDG
RI XVLQJ WZR H[WHQVLRQ WXEHV \RX FDQ XVH \RXU
PDFKLQHZLWKRQO\RQHWXEHRUZLWKRXWDQ\H[WHQVLRQ
WXEH E\ FRQQHFWLQJ DFFHVVRULHV GLUHFWO\ WR WKH KRVH
handle.
‡ ,QVHUWWKHKRVHE\SXVKLQJLWLQWRWKHVXFWLRQPRXWK
‡ 3OXJLQ \RXU PDFKLQH·V FDEOH WR WKH SRZHU VRFNHW
‡ 2SHUDWH \RXU PDFKLQH E\ XVLQJ 212)) VZLWFK
‡ %\ PRYLQJ IRUZDUG DQG EDFN \RXU VXLWDEOH DFFHVVRU\
IRUWKHVXUIDFH\RXZDQWWRFOHDQPDNHGU\YDFXXPLQJ
function.
NOTE: You can arrange suction power by opening
and/or closing the air discharging hole on the hose
handle.
MAINTENANCE AND CLEANING
‡ 6ZLWFKRII\RXUPDFKLQHDQGSXOOWKHSOXJIURPWKH
VRFNHW EHIRUH VWDUWLQJ PDLQWHQDQFH DQG FOHDQLQJ
‡ 'RQRWZDVKWKHPRWRUERQQHWDQGGRQRWSXWLWLQ
ZDWHU2QO\FOHDQLWE\PRSSLQJ
‡ &OHDQWKHWDQNE\PRSSLQJRUZDVKLQJ
‡ &OHDQWKHDFFHVVRULHVE\PRSSLQJRUZDVKLQJ
‡ &OHDQ FORWK ILOWHU EDJ E\ VKDNLQJ RII 'R QRW ZDVK
RUSXWLWLQZDWHU
‡ &KDQJHSDSHUGXVWEDJZLWKDQHZRQHDIWHUJHWWLQJ
full.
NOTE: Always keep a reserve of paper dustbag to
use machine when needed.
DE
WARNUNG ! VOR ANWENDUNG DES GERÄTES LESEN
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
‡ 'LH hEHUHLQVWLPPXQJ GHU 6SDQQXQJ GHV *HUlWV PLW
GHUORNDOHQ1HW]VSDQQXQJEHUSUIHQ
‡ 1XU 6WHFNGRVHQ PLW GHP DXI GHP *HUlW
DQJHJHEHQHP6WURPYHUZHQGHQ'LH6WHFNGRVHPXVV
JHVLFKHUW VHLQ XQG PLQGHVWHQV $PSHUH DXIZHLVHQ
‡ )U GHQ 6LFKHUKHLWVVFKXW] GHV *HUlWHV LPPHU
2ULJLQDO(UVDW]WHLOH XQG =XEHK|U DQZHQGHQ %HL
6W|UXQJHQDXIJUXQGXQVDFKJHPl‰HU7HLOHDQZHQGXQJ
NHLQH *DUDQWLHJHZlKU )U ,QVWDQGVHW]XQJ XQG
(UVDW]WHLOH HLQHQ DXWRULVLHUWHQ 6HUYLFH DXIVXFKHQ
‡ ,VRODWLRQ XQG )RUP GHU .DEHO QLFKW ]HUVW|UHQ
%HVFKlGLJWH .DEHO YRP DXWRULVLHUWHQ 6HUYLFH
DXVWDXVFKHQODVVHQ'DV*HUlWQLFKWPLWEHVFKlGLJWHU
.DEHODQZHQGHQ
‡ 'DV *HUlW QXU HQWVSUHFKHQG GHU %HVFKUHLEXQJ LQ GHU
*HEUDXFKVDQZHLVXQJYHUZHQGHQIUDQGHUH=ZHFNH
QLFKWJHEUDXFKHQ
‡ 'HQ 6WHFNHU GHV *HUlWHV QLFKW LQ GHU 6WHFNGRVH
ODVVHQ 'DV *HUlW YRU 7UDJHQ 5HLQLJHQ XQG 3IOHJH
DXVVFKDOWHQ XQG GHQ 6WHFNHU YRQ GHU 6WHFNGRVH
XQEHGLQJWDE]LHKHQ
‡ 'HQ 6WHFNHU PLW QDVVHQ +lQGHQ QLFKW EHUKUHQ
‡ 'DV *HUlWHV QLFKW PLW GHU .DEHO ]LHKHQ WUDJHQ RGHU
]HUUHQ 'LH 7U EHU GLH .DEHO QLFKW YHUVFKOLH‰HQ
%HZHJXQJHQ GLH ]X HLQHU 9HUZLFNOXQJ GHV *HUlWHV
PLWGHU.DEHOIKUHQYHUPHLGHQ
‡ (LQH $QZHQGXQJ GHV *HUlWV DOV 6SLHO]HXJ IU .LQGHU
YHUPHLGHQ 9RUVLFKW EHL GHU $QZHQGXQJ GHV *HUlWV
LQGHU1lKHYRQ.LQGHUQ
‡ 'DV*HUlWYRQ+HL]JHUlWHQ%DFN|IHQRGHUlKQOLFKHQ
:lUPHTXHOOHQIHUQKDOWHQ
‡ ,Q GHU 1lKH YRQ EUHQQEDUHQ )OVVLJNHLWHQ RGHU *DV
PLW GHP *HUlW QLFKW DUEHLWHQ 'DV *HUlW YRQ
EUHQQEDUHQ0DWHULDOLHQIHUQKDOWHQ
‡ 6WRIIH ZLH EUHQQHQGH =LJDUHWWH RGHU KHL‰H $VFKH
EHU7HPSHUDWXUHQYRQƒ&QLFKWDEVDXJHQ
‡ 0DWHULDOLHQ ZLH 5DVLHUNOLQJH XQG 6FKUDXEH VRZLH
H[SORVLYH XQG EUHQQEDUH )OVVLJNHLWHQ ZLH $ONRKRO
%HQ]LQ gO XVZ PLW GHP *HUlW QLFKW DEVDXJHQ
‡ *HVXQGKHLWVVFKlGOLFKHQ 6WDXE QLFKW DEVDXJHQ
‡'LHVHV3URGXNWZXUGHIUGHQ*HEUDXFKYRQ3HUVRQHQ
QLFKW NRQVWUXLHUW GLH N|USHUOLFK JHIKOVPl‰LJ RGHU
JHLVWLJ YHUPLQGHUWH )lKLJNHLWHQ EHVLW]HQ RGHU NHLQH
,QIRUPDWLRQHQ RGHU (UIDKUXQJHQ YRUZHLVHQ N|QQHQ
(LQH $QZHQGXQJ NDQQ QXU XQWHU $XIVLFKW YRQ
YHUDQWZRUWOLFKHP3HUVRQDOHUVWDWWHWZHUGHQ
‡'DV*HUlWNHLQHVIDOOVRKQH)LOWHUDQZHQGHQ
10
DE
MONTAGE UND TROCKEN-SAUGEN
‡ 9HUULHJHOXQJVEJHOQ IU .HVVHO GXUFK 'UFNHQ GHU
rechten oder linken Seite öffnen.
‡ 0RWRU*HKlXVH YRP +DOWHJULII DQSDFNHQ XQG VHLWOLFK
DEOHJHQ
‡ 6FKZLPPN|USHU 6WRIIVWDXEILOWHU DQ 6FKZLPPN|USHU
EHIHVWLJHQ
‡ 'HQ3DSLHUVWDXEILOWHULQ.HVVHOHLQVHW]HQ
‡ %HLGHU7URFNHQDQZHQGXQJXQEHGLQJW6FKZLPPN|USHU
6WRIIXQG3DSLHUVWDXEILOWHUHLQVHW]HQ
‡ 0RWRU*HKlXVHYRP+DOWHJULIIDQSDFNHQDXIGHQ.HVVHO
DXIVHW]HQ XQG GLH 9HUULHJHOXQJVEJHOQ IU .HVVHO
durch Drücken der rechten oder linken Seite
YHUVFKOLH‰HQ
‡ 'XUFK ]XIJHQ PRQWLHUWH 9HUOlQJHUXQJVURKUH DQV
(QGHGHV6FKODXFKHVHLQVHW]HQ$QVWDWW]ZHLNDQQDXFK
QXUHLQ9HUOlQJHUXQJVURKURGHU=XEHK|URKQH5RKU
GLUHNW DQV (QGH GHV 6FKODXFKHV HLQVHW]W ZHUGHQ
‡ 'HQ 6FKODXFK DXI GLH 6DXJ|IIQXQJ VFKLHEHQ XQG
montieren.
‡ 'HQ HOHNWULVFKHQ .DEHOVWHFNHU GHV *HUlWV DQ GLH
6WHFNGRVHDQVFKOLH‰HQ
‡ 'DV *HUlW GXUFK %HWlWLJHQ GHV (LQ$XV6FKDOWHUV
HLQVFKDOWHQ
‡ 0LWHQWVSUHFKHQGHP)HJHDSSDUDWGLH5HLQLJXQJVIOlFKH
PLW9RUXQG5FNZlUWVEHZHJXQJHQWURFNHQDEVDXJHQ
HINWEIS: Die Saugkraft kann auch während des
Staubsaugens durch das öffnen/schließen der
Luftausführung am Stiel des Geräts eingestellt werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
‡ 'DV *HUlW YRU 3IOHJH XQG 5HLQLJXQJVDUEHLWHQ
DXVVFKDOWHQ XQG GHQ 6WHFNHU GHV *HUlWV XQEHGLQJW
YRQGHU6WHFNGRVHDE]LHKHQ
‡ 'HQ 0RWRUEORFN QLFKW ZDVFKHQ RGHU LQV :DVVHU
HLQWDXFKHQ ]XU 5HLQLJXQJ QXU DEZLVFKHQ
‡ =XU 5HLQLJXQJ NDQQ GHU .HVVHOV JHZLVFKW RGHU
JHZDVFKHQZHUGHQ
‡ =XU 5HLQLJXQJ NDQQ GDV =XEHK|U JHZLVFKW RGHU
JHZDVFKHQZHUGHQ
‡ )U GLH 5HLQLJXQJ GHV 6FKZLPPN|USHUV
6WRIIVWDXEILOWHUVFKWWHOQ'HQ%HXWHOQLFKWZDVFKHQ
RGHULQV:DVVHUHLQWDXFKHQ
‡ :HQQ GHU 3DSLHUVWDXEILOWHU YROO LVW HUVHW]HQ
HINWEIS: Damit das Gerät immer einsatzbereit ist,
Ersatz-Papierstaubfilter zum Wechsel voller
Filter bereit halten.
FR
ATTENTION!!LIRE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL
‡ &RQWU{OHU TXH OH YROWDJH GH O
DSSDUHLO FRUUHVSRQG DX
YROWDJHGHYRWUHUpVHDX
‡ /DSULVHGRLWrWUHVpFXULVpHHWGRLWrWUHj$PSqUH1H
SDVXWLOLVHUXQYROWDJHGLIIpUHQW
‡ 3RXUODVpFXULWpHWOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHO
DSSDUHLO
YRXVGHYH]WRXMRXUVXWLOLVHUOHVSLqFHVHWOHVDFFHVVRLUHV
GH UHFKDQJH RULJLQDOHV /D JDUDQWLH VHUD LQYDOLGH ORUV
G
XQSUREOqPHVXUYHQXDYHFO
XWLOLVDWLRQGHVSLqFHVRX
GHVDFFHVVRLUHVGHUHFKDQJHTXLQHVRQWSDVRULJLQDOHV
‡ 1HSDVHPGRPPDJHUODVWUXFWXUHHWO
LVRODWLRQGXFkEOH
6LOHFkEOHHVWHPGRPPDJpLOGRLWrWUHLPPpGLDWHPHQW
UHPSODFHU SDU OH FHQWUH GH VHUYLFH 1H SDV XWLOLVHU
O
DSSDUHLODYHFXQFkEOHHPGRPPDJp
‡ 8WLOLVHU O
DSSDUHLO VXLYDQW OH PRGH G
HPSORL HW QH SDV
O
XWLOLVHUSDVSRXUG
DXWUHEXW
‡ 1H SDV ODLVVHU YRWUH DSSDUHLO EUDQFKp 'pEUDQFKHU HW
IHUPHU YRWUH DSSDUHLO DYDQW GH OH WUDQVSRUWHU HW
G
HIIHFWXHUO
HQWUHWLHQRXOHQHWWR\DJH
‡ 1HSDVWRXFKHUODSULVHOHVPDLQVPRXLOOpHV
‡ 1HSDVWLUHUSRUWHURXIDLUHJOLVVHUO
DSSDUHLOjO
DLGHGX
FkEOH1HSDVHQURXOHUOHFDEOHDXWRXUGHO
DSSDUHLOORUV
GHO
XWLOLVDWLRQ1HSDVFRLQFHUOHFkEOHHQWUHODSRUWH
‡ 1H SDV ODLVVHU OHV HQIDQWV MRXHU DYHF O
DSSDUHLO 6R\H]
DWWHQWLI SHQGDQW O
XWLOLVDWLRQ GH O
DSSDUHLO IDLWH j
SUR[LPLWpG
XQHQIDQW
‡ 7HQLU pORLJQp GH WRXWHV VRXUFHV GH FKDOHXUWHOV TXH
FKHPLQpHIRXUVHFW
‡ 1HSDVXWLOLVHUO
DSSDUHLOjSUR[LPLWpGHVPDWpULDX[RX
OLTXLGHVRXJD]LPIODPPDEOHVRXH[SORVLYHV
‡ 1H SDV XWLOLVHU O
DSSDUHLO SRXU OH QHWWR\DJH GH WRXV
PDWpULDX[ RX OLTXLGHV j WHPSpUDWXUH VXSpULHXUH GH
ƒ&WHOV TX
XQH FLJDUHWWH DOOXPpH GHV FHQGUHV
LQFRQGHVFHQWHFW
‡ 1HSDVXWLOLVHUO
DSSDUHLOSRXUOHQHWWR\DJHGHPDWpULDX[
WHOVTXHOHFORXVOHUDVRLUHFW(WVXUWRXWQHSDVDVSLUHU
DYHF O
DSSDUHLO GHV OLTXLGHV H[SORVLYHV GHV DFLGHV GHV
VROYDQWHWGHO
KXLOH
‡ &HW DSSDUHLO Q·HVW SDV GHVWLQp j rWUH XWLOLVp SDU GHV
SHUVRQQHV QRWDPPHQW GHV HQIDQWV GRQW OHV
FDSDFLWpVSK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRXLQWHOOHFWXHOOHVVRQW
UpGXLWHV RX SDU GHV SHUVRQQHV PDQTXDQW
G·H[SpULHQFHRXGHFRQQDLVVDQFHVjPRLQVTXHFHOOHVFL
QH VRLHQW VRXV VXUYHLOODQFH RX TX·HOOHV
Q·DLHQW UHoX GHV LQVWUXFWLRQV TXDQW j O·XWLOLVDWLRQ GH
O·DSSDUHLO SDU XQH SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH
OHXUVpFXULWp
‡ 1H SDV DVSLUHU DYHF O
DSSDUHLO GHV SRXVVLqUHV QRFLYHV
‡ 1HSDVXWLOLVHUO·DSSDUHLOVaQVILOWUH
FR
MONTAGE DE L'ASPIRATEUR POUSSIERE
‡ 2XYULUOHUpVHUYRLUJUkFHDX[ORTXHWVGHYpURXLOODJHHQ
OHVWLUDQWjJDXFKHHWjGURLWH
‡ 0HWWUH j O
pFDUW OH FDSRW GX PRWHXU j O
DLGH GHV
SRLJQpHVGHWUDQVSRUW
‡ 3ODFHU OH VDF j SRXVVLqUH HQ SDSLHU GDQV OH UpVHUYRLU
‡ 3ODFHU OH VDF ILOWUH HQ WRLOH GDQV OH UpVHUYRLU
‡ 3RXU O
DVSLUDWLRQ GH OD SRXVVLqUH LO IDXW DEVROXPHQW
TXHOHVDFjSRXVVLqUHen papier HWOHVDFILOWUHHQWRLOH
VRLWPLV
‡ 0HWWUHOHFDSRWGXPRWHXUVXUOHUpVHUYRLUHWIHUPHUOH
HQ DSSX\DQW j JDXFKH HW j GURLWH VXU OHV ORTXHWV GH
vérrouillage.
‡ ,QVpUHU OH WX\DX j O
RXYHUWXUH G
DVSLUDWLRQ VXU OH
UpVHUYRLU
‡ $SUHV DYRLU DWWDFKHU OHV WXEHV G
H[WHQWLRQ O
XQ j
O
DXWUHLQVpUHUOHVDXERXWGXWX\DX$XOLHXG
XWLOLVHU
GHX[WXEHVG
H[WHQWLRQYRXVSRXYH]XWLOLVHUO
DSSDUHLO
DYHFXQVHXOWXEHRXPrPHVDQVWXEH
‡ )L[HUOHIOH[LEOHG·DVSLUDWLRQVXUODSDUWLHH[Wérieure de
ODERXFKHG·DVSLUDWLRQ
‡ 0HWWUHODSULVHGHO
DSSDUHLOjODSULVHGXFRXUDQW
‡ )DLUH IRQFWLRQQHU O
DSSDUHLO HQ DSSX\DQW VXU
O
LQWHUUXSWHXU212))
‡ $SUqV DYRLU FKRLVLW O
DFFHVVRLUH DGDSWp VXLYDQW OD
VXUIDFH j QHWWR\HU DVSLUHU OD VXUIDFH HQ IDLVDQW GHV
PRXYHPHQWDYDQWDUULqUH
NOTA: Vous pouvez arranger la puissance d’aspiration
sur le trou de décharge d’aspiration.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
‡ $YDQWGHFRPPHQFHUjO
HQWUHWLHQHWDXQHWWR\DJHGH
O
DSSDUHLOO
DSSDUHLOGRLWrWUHLPSpUDWLYHPHQWIHUPpHW
GpEUDQFKpGXFRXUDQW
‡ 1H SDV ODYHU RX PHWWUH j O
HDX OH FDSRW GX PRWHXU
(VVX\HUOHVHXOHPHQWSRXUOHQHWWR\HU
‡ 3RXU QHWWR\HU OH UpVHUYRLU YRXV SRXYH] OH ODYHU RX
O
HVVVX\HU
‡ 3RXUQHWWR\HUOHVDFFHVVRLUHVYRXVSRXYH]OHVODYHURX
OHVHVVX\HU
‡ 9LGHUODSRXVVLqUHGXVDFHQILOWUHHQWRLOH1HSDVODYHU
RXWUHPSHUjO·HDXOHVDFjILOWUHHQWRLOH
‡ &KDQJH] OH VDF j SRXVVLqUH HQ papier quand LO HVW
plein.
NOTA: Toujours garder une réserve de sac en papier de
façon à ce que votre aspirateur soit toujours prêt a être
utilisé.
AR
!
•
.
.
.
•
10
•
.
.
.
•
.
.
.
•
.
.
•
.
.
•
•
.
.
.
•
.
.
•
.
•
.
•
ƒ60
.
•
.
•
.
•
(
)
.
•
AR
•
•
•
.
•
.
•
.
•
.
.
•
.
•
.
.
•
.
.
•
.
•
•
•
.
•
•
•
•
.
.
•
.
:
.
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
7<3(6
$QPD*HULOLPNominal Voltage
$QPD)UHNDQVNominal Frequency
$QPD*FNominal Power
1HW$¼ÕUOÕNNet Weight
$(((<|QHWPHOL¼LQH8\JXQGXU
9$&
+]
: 1100 W
: 7.4 kg
%DNDQOÕNoDWHVSLWHGLOHQNXOODQÕP|PU\ÕOGÕU
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey
T. +90212 697 57 70 (pbx) F. +90212 548 98 78
www.fanset.com - [email protected]
Download

promını 50 p kull.klv