PROMAX 600 M3
Islak & Kuru Çelik Gövdeli
Profesyonel Elektrikli Süpürge
TİP PR-P3
KULLANMA KILAVUZU
TR
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ / PARTS OF THE DEVICE
1
2
3
5
1- İtme Sapı
Moving Handle
2- Çalıştırma Düğmeleri
On-Off Swithes
3- Kazan Mandalı
Locking Latch For Metal Tank
4
4- Kazan Tutma Sapı
Tank Handle
6
5- Hortum Girişi
Suction Mouth
7
6- Kazan Boşaltma Hortumu
Evacuating Hose Group
7- Tekerlekler
Wheels
AKSESUARLAR / ACCESORIES
1
2
1- Lastikli Süpürcü Gövde
Rubber Floor Nozzle
2- Fırçalı Süpürücü Gövde
Brush Floor Nozzle
3- Sert Süpürücü Gövde
Hard Floor Nozzle
3
4- Hortum
Hose
4
5- Boru Takımı
Stainless Steel Tube
5
6- Kenar-Köşe
Süpürücü Aparatı
Crevice Nozzle
6
7- Fırçalı Aparat
Circular Brush Nozzle
7
8- Kağıt Toz Filtre
Paper Dust Bag
8
9
9- Bez Toz Filtre
Cloth Dust Bag
TR UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ.
‡ &LKD]ÕQ YROWDMÕQÕ EXOXQGXğXQX] \HULQ YROWDMÕQD
uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
‡ &LKD]Õ VDGHFH ]HULQGH EHOLUWLOHQ DNÕPGDNL SUL]GH
kullanınız. Priz emniyetli ve en az 16 Amper olmalıdır.
‡ &LKD]ÕQ HPQL\HWLQL NRUXPDN LoLQ GDLPD RULMLQDO
yedek parça ve aksesuarlar kullanınız. Uygun
olmayan parça kullanımdan kaynaklanan arızalarda
garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek parça için
VL]HHQ\DNÕQ\HWNLOLVHUYLVLQHED¿YXUXQX]
‡ .DEORQXQ L]RODV\RQXQX YH \DSÕVÕQÕ ER]PD\ÕQÕ]
.DEOR KDVDU J|UGğü takdirde yetkili servis
tarafından değL¿WLULOPHOLGLU &LKD]Õ KDVDUOÕ NDEOR LOH
kullanmayınız.
‡ &LKD]Õ VDGHFH NXOODQPD NÕODYX]XQGD WDULI HGLOGLği
JLEL NXOODQÕQÕ] ED¿ND ELU DPDoOD NXOODQPD\ÕQÕ]
‡ 0DNLQHQL]LQ IL¿LQL SUL]GH WDNÕOÕ EÕUDNPD\ÕQÕ]
0DNLQHQL]L WD¿ÕPDGDQ WHPL]OLN YH EDNÕP L¿OHULQH
ED¿ODPDGDQ |QFH NDSDWÕQÕ] YH PXWODND IL¿LQL
prizden çekiniz.
‡ )L¿LÕVODNHOOHWXWPD\ÕQÕ]
‡ 0DNLQHQL]L NDEORVXQGDQ oHNPH\LQL] WD¿ÕPD\ÕQÕ]
YH\D VUNOHPH\LQL] .DEORQXQ ]HULQH NDSÕ
NDSDWPD\ÕQÕ] 0DNLQHQL]L NDEOR\D GROD¿DFDN ¿HNLOGH
KDUHNHWHWWLUPH\LQL]
‡ 0DNLQHQL]LQ oRFXNODU WDUDIÕQGDQ R\XQFDN DPDoOÕ
kullanılmasına izin vermeyiniz. Çocukların yanında
makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
‡ 0DNLQHQL]L VRED IÕUÕQ YH EHQ]HUL ÕVÕ ND\QDNODUÕQGDQ
uzak tutunuz.
‡ <DQÕFÕ VÕYÕ YH\D JD] EXOXQDQ \HUOHULQ \DNÕQÕQGD
makinenizle çalışmayınız. Makinenizi yanıcı
maddelerden uzak tutunuz.
‡ ƒ&·GHQ \NVHN ÕVÕ\D VDKLS \DQDQ VLJDUD VÕFDN
NOJLELPDGGHOHULYDNXPODPD\ÕQÕ]
‡ 0DNLQHQL]OH MLOHW oLYL JLEL PDGGHOHUL YH \DQÕFÕ
SDWOD\ÕFÕEHQ]LQDONRO\DğYEVÕYÕODUÕYDNXPODPD\ÕQÕ]
‡ 6Dğlığa zararlğ toz vakumlamayınız.
‡ hUQ oRFXNODU GDKLO ROPDN ]HUH IL]LNVHO GX\XVDO
YH\D ]LKLQVHO HQJHOOLOHU YH GHQH\LPVL] NL¿LOHULQ
kullanımı için dizayn edilmemiştir. Bu tür kişiler
WDUDIÕQGDQ NXOODQÕOPDVÕ JHUHNWL¼LQGH EX LQVDQODUÕQ
güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından gözetim
altında tutulmalıdır.
TR
MONTAJ VE KURU VAKUMLAMA
‡ .D]DQNLOLWOHPHPDQGDOODUÕQÕVD¼D²VRODoHNHUHN açınız.
‡ 0RWRU J|YGHVLQL WD¿ÕPD VDSÕQGDQ WXWXS ELU NHQDUD
koyunuz.
‡ %H]YH.D¼ÕWWR]ILOWUH\LND]DQDWDNÕQÕ]
‡ .XUXNXOODQÕPGDPXWODNDEH]WR]YHNk¼ÕWWR]ILOWUHQLQ
takılı olması gerekir.
‡ 0RWRUJ|YGHVLQLWD¿ÕPDVDSÕQGDQWXWXSND]DQ]HULQH
yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandallarını sağa sola
EDVWÕUDUDNNLOLWOH\LQL]
‡ +RUWXPXND]DQ]HULQGHNLHPL¿D¼]ÕQDLWHUHNPRQWH
ediniz.
‡ %LUELULQHHNOH\HUHNPRQWHHWWL¼LQL]X]DWPDERUXODUÕQÕ
KRUWXP XFXQD WDNÕQÕ] ½NL X]DWPD ERUXVXQXQ \HULQH
WHNERUXNXOODQDELOHFH¼LQL]JLELKLoERUX kullanmadan
GD DNVHVXDUODUÕ GLUHNW KRUWXP XFXQD WDNDELOLUVLQL]
‡ 0DNLQHQL]LQ HOHNWULN NDEORVXQGDNL IL¿L SUL]H WDNÕQÕ]
‡ $oPD NDSDPD DQDKWDUÕQÕ DoDUDN PDNLQHQL]L
çalıştırınız.
‡ 7HPL]OHPHN LVWHGL¼LQL] \]H\ ]HULQH VHoWL¼LQL]
X\JXQ VSUF DSDUDWOD LOHUL JHUL KDUHNHWOH kuru
vakumlama işlemini gerçekleştiriniz.
MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA
‡ .D]DQ NLOLWOHPH PDQGDOODUÕQÕ VD¼D ² VROD oHNHUHN
açınız.
‡ 0RWRU J|YGHVLQL WD¿ÕPD VDSÕQGDQ WXWXS ELU NHQDUD
koyunuz.
‡ %H]YH.D¼ÕWWR]ILOWUH\LND]DQGDQoÕNDUÕQÕ]
‡ 0DNLQHQL]LQVÕYÕYDNXPODPDIRQNVL\RQXQX kullanırken
ND]DQÕQER¿YHWHPL]ROPDVÕJHUHNLU
‡ 0DNLQHQL]LQVÕYÕYDNXPODPDIRQNVL\RQXQX kullanırken
kazanın içine kesinlikle su koymayınız.
‡ 0RWRUJ|YGHVLQLWD¿ÕPDVDSÕQGDQWXWXSND]DQ]HULQH
yerleştiriniz ve kazan kilitleme mandalarını sağa
VRODEDVWÕUDUDNNLOLWOH\LQL]
TR
MONTAJ VE SIVI VAKUMLAMA
‡ +RUWXPXND]DQ]HULQGHNLHPL¿Dğzına iterek monte
ediniz.
‡ 0DNLQHQL]LQ HOHNWULN NDEORVXQGDNL IL¿L SUL]H WDNÕQÕ]
‡ %LUELULQHHNOH\HUHNPRQWHHWWLğLQL]X]DWPDERUXODUÕQÕ
KRUWXP XFXQD WDNÕQÕ] ½NL X]DWPD ERUXVXQXQ \HULQH
WHNERUXNXOODQDELOHFHğLQL]JLELKLoERUXNXOODQPDGDQ
GD DNVHVXDUODUÕ GLUHNW KRUWXP XFXQD WDNDELOLUVLQL]
‡ $oPD NDSDPD DQDKWDUÕQÕ DoDUDN PDNLQHQL]L
çalıştırınız.
‡ 6XPLNWDUÕPD[VHYL\H\HoÕNÕQFD¿DPDQGÕUDRWRPDWLN
RODUDN NDSDQÕU PRWRU VHVOL oDOÕ¿PD\D ED¿ODU
%X GXUXPGD DoPD NDSDPD DQDKWDUÕQÕ NDSDWDUDN IL¿L
SUL]GHQ oHNLQL] PRWRU J|YGHVLQL NDOGÕUDUDN ND]DQ
LoLQGHNL ELULNPL¿ VX\X ER¿DOWÕQÕ] YH PDNLQHQL]L
tekrar çalıştırınız.
‡ 6ÕYÕ YDNXPODPD \DSDUNHQ VÕYÕQÕQ EXOXQGXğu yer
GHULQ LVH \HWHUOL KDYD DNÕPÕQÕQ HQJHOOHQPHPHVL
için seçtiğiniz aparatı içine tamamen sokmayınız.
EğHU VÕYÕ ELU \]H\ ]HULQGH LVH NXOODQGÕğınız
X\JXQ DSDUDWOD LOHUL JHUL KDUHNHWOH YDNXPODPD
işlemini gerçekleştiriniz.
TR
TEMİZLİK VE BAKIM
‡ 0DNLQHQL]LQ EDNÕP YH WHPL]OLN L¿OHULQH ED¿ODPDGDQ
önce makinenizi kapatınız ve mutlaka fişini prizden
çekiniz.
‡ +HUNXOODQÕPGDQVRQUDND]DQÕER¿DOWÕQÕ] NDEDNLUWR]
YHVÕYÕ
NOT : Kazan›n içerisinde su b›rakt›ğ›n›z takdirde kötü
koku oluşur ve bu nedenden dolay› kazan içerisindeki
suyu boşalt›n›z ve kazan› temizleyiniz.
‡ 6ÕYÕYDNXPODGÕNWDQVRQUDERUXODUÕKRUWXPXYHPRWRU
NÕVPÕQÕ NXUXOD\ÕQÕ] .D]DQÕ GD ERşaltıp kuruladıktan
VRQUD ELUNDo GDNLND YDNXPX oDOÕştırınız. Bu sayede
ERUX YH KRUWXP JUXEXQGD SLVOLNOHULQ NDODUDN SLV
kokuların oluşması engellenmiş olur.
‡ 0RWRU J|YGHVLQL \ÕNDPD\ÕQÕ] VX\D GDOGÕUPD\ÕQÕ]
sadece silerek temizleyiniz.
‡ .D]DQÕ VLOHUHN YH\D \ÕND\DUDN WHPL]OH\HELOLUVLQL]
‡ $NVHVXDUODUÕ\ÕND\DUDNYH\DVLOHUHNWHPL]OH\HELOLUVLQL]
‡ %H] WR] ILOWUH LoLQGHNL WR]X ERşDOWÕQÕ] 7RUED\Õ
VLONHOH\HUHNWHPL]OH\LQL]7RUED\Õ\ÕNDPD\ÕQÕ]YHVX\D
daldırmayınız.
‡ .Dğıt toz filtre dolduğunda yenisi ile değiştiriniz.
NOT : Her dolduğunda değiştirilmek üzere yedek kağ›t
toz filtre bulundurursan›z makineniz kullan›ma daima
haz›r olur.
TR
TÜKETİCİ HAKLARI
‡ 0DOÕQEWQSDrçalarÕGDKLONXOODQÕPKDWDODrından
kaynaklanan kırÕOPDODUKDrLoROPDN]Hre tamamı
firmamızın garantisi kapsamındadır.
‡ 0DOÕQgaranti süresi içerisinde arızalanması
durumXQGDWDPLUGHgeçen süre garanti süresine
eklenir. Malın tamir süresi en fD]ODL¿JQGr.
Bu sürePDODLOL¿NLQDrızanın servis istasyonXQDVHUYLV
istasyonunun olmaması durumXQGDPDOÕQVDWÕFÕVÕ
Ea\LLDFHQWHVLWHPVLOFLOL¼LLWKDODWoÕVÕveya
LPDODWoÕVÕQGDQELrLVLQHELOGLrim tarLKLQGHQLWLEDren
ED¿ODr0DOÕQDUÕ]DVÕQÕQL¿JQLoHULVLQGH JLGHULOPHPHVLKDOLQGHUHWLFLYH\DLWKDODWoÕPDOÕQ
WDPLULWDPDPODQÕQFD\DNDGDUEHQ]HU|]HOOLNOHUH
VDKLSED¿NDELUPDOÕWNHWLFLQLQNXOODQÕPÕQDWDKVLV
etmek zorundadır.
‡
0DOÕQD\ÕSOÕROGX¼XQXQDQOD¿ÕOPDVÕGXUXPXQGD
WNHWLFLVD\ÕOÕ7NHWLFLQLQ.RUXQPDVÕ+DNNÕQGD
.DQXQXQPDGGHVLQGH\HUDODQ
6|]OH¿PHGHQG|QPH
6DWÕ¿EHGHOLQGHQLQGLULPLVWHPH
hFUHWVL]RQDUÕOPDVÕQÕLVWHPH
6DWÕODQÕQD\ÕSVÕ]ELUPLVOHLOHGH¼L¿WLULOPHVLQLLVWHPH
KDNODUÕQGDQELULQLNXOODQDELOLU
‡ 7NHWLFLQLQFUHWVL]RQDUÕPKDNNÕQÕVHoPHVL GXUXPXQGDL¿oLOLNPDVUDIÕGH¼L¿WLULOHQSDUoDEHGHOL
\DGDED¿NDKHUKDQJLELUDGDOWÕQGDKLoELUFUHW
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
‡
7NHWLFLQLQFUHWVL]RQDUÕPKDNNÕQÕNXOODQPDVÕ
KDOLQGH
*DUDQWLVUHVLLoLQGHWHNUDUDUÕ]DODQPDVÕ
7DPLULLoLQJHUHNHQD]DPLVUHQLQD¿ÕOPDVÕ
7DPLULQLQPPNQROPDGÕ¼ÕQÕQ\HWNLOLVHUYLV
LVWDV\RQXVDWÕFՁUHWLFLYH\DLWKDODWoÕWDUDIÕQGDQELU
UDSRUODEHOLUOHQPHVLGXUXPODUÕQGDWNHWLFLPDOÕQ
EHGHOLDGHVLQLD\ÕSRUDQÕQGDEHGHOLQGLULPLQLYH\D
imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
WDOHSHGHELOLU
‡ 6DUIPDO]HPHOHULYHNXOODQÕPDED¼OÕRODUDNHVNL\HQ
yıpranan kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar
YHEXSDUoDODUÕQL¿OHYOHULQL\LWLUPHVLQHGHQL\OHROX¿DQ
KDVDUYHDUÕ]DODUJDUDQWLNDSVDPÕGÕ¿ÕQGDGÕU
TR
TÜKETİCİ HAKLARI
‡ 0DOÕQNXOODQPDNÕOavuzunda yHUDODQKXVXVODra aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti
kapsamı dışındadır.
‡ <anlış kullanımdan meydana gHOHQKDVDUve arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
‡ VROWDMG¿NO¼veya fD]ODOÕ¼ÕKDWDOÕHOHNWrik
WHVLVDWÕfarklı vROWDMGDNXOODQPDQHGHQL\OHPH\GDQD
gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
‡ <etkisiz kişiler tarafından yapılan tamir neticesinde
oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır
‡ &LKD]ÕQveyDFLKD]SDrçalarının düşürmesinden
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
‡ 6DWÕFÕEayi tarafından kaşelenip imzalanmayan
garDQWLEHOgeleri geçersizdir.
‡ 7NHWLFLJDUDQWLGHQGR¼DQKDNODUÕQÕQNXOODQÕOPDVÕLOH
LOJLOLRODUDNoÕNDELOHFHNX\X¿PD]OÕNODUGD\HUOH¿LP
\HULQLQEXOXQGX¼XYH\DWNHWLFLL¿OHPLQLQ\DSÕOGÕ¼Õ
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
0DKNHPHVLQHED¿YXUDELOLU
‡ 6DWÕFÕWDUDIÕQGDQEX*DUDQWL%HOJHVLQLQYHULOPHPHVL
durumunda tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
*HQHO0GUO¼QHED¿YXUDELOLU
EN
ASSEMBLY FOR DRY VACUUMING FUNCTION
‡ 8QORFN WKH ORFNLQJ ODWFKHV SXOOLQJ RXWZDUGV WR WKH
ULJKWDQGOHIW
‡ 3XW WKH PRWRU ERQQHW DZD\ WKURXJK KROGLQJ LW IURP
FDUU\LQJKDQGOH
‡ ,QVHUW WKH SDSHU GXVWEDJ DQG FORWK ILOWHU EDJ LQ WKH
tank.
‡ 0DNHVXUHWKDWSDSHUGXVWEDJDQGFORWKILOWHUEDJDUH
plugged in dry vacuuming function.
‡ 3XW WKH PRWRU ERQQHW EDFN RQ WKH WDQN DQG ORFN WKH
ODWFKHV
‡ 3OXJ WKH DWWDFKHG WXEHV WR WKH KRVH KDQGOH ,QVWHDG
RI XVLQJ WZR H[WHQVLRQ WXEHV \RX FDQ XVH \RXU
PDFKLQHZLWKRQO\RQHWXEHRUZLWKRXWDQ\H[WHQVLRQ
WXEH E\ FRQQHFWLQJ DFFHVVRULHV GLUHFWO\ WR WKH KRVH
KDQGOH
‡ ,QVHUWWKHKRVHE\SXVKLQJLWLQWRWKHVXFWLRQPRXWK
‡ 3OXJLQ \RXU PDFKLQH·V FDEOH WR WKH SRZHU VRFNHW
‡ 2SHUDWH \RXU PDFKLQH E\ XVLQJ 212)) VZLWFK
‡ %\ PRYLQJ IRUZDUG DQG EDFN \RXU VXLWDEOH DFFHVVRU\
IRUWKHVXUIDFH\RXZDQWWRFOHDQPDNHGU\YDFXXPLQJ
function.
ASSEMBLY FOR WET VACUUMING FUNCTION
‡ 8QORFN WKH ORFNLQJ ODWFKHV SXOOLQJ RXWZDUGV WR WKH
ULJKWDQGOHIW
‡ 3XW WKH PRWRU ERQQHW DZD\ WKURXJK KROGLQJ LW IURP
FDUU\LQJKDQGOH
‡ 7DNH WKH SDSHU GXVWEDJ DQG FORWK ILOWHU EDJ RXW RI
WKHWDQN
‡ 7KH WDQN VKRXOG EH FOHDQ DQG HPSW\ EHIRUH ZHW
vacuuming function.
‡ 'R QRW SXW ZDWHU LQWR \RXU WDQN IRU ZHW YDFXXPLQJ
function.
‡ 3XW WKH PRWRU ERQQHW EDFN RQ WKH WDQN DQG ORFN WKH
ODWFKHVE\SXVKLQJULJKWDQGOHIW
‡ ,QVHUWWKHKRVHE\SXVKLQJLWLQWRWKHVXFWLRQPRXWK
‡ 3OXJLQ \RXU PDFKLQH·V FDEOH WR WKH SRZHU VRFNHW
EN
ASSEMBLY FOR WET VACUUMING FUNCTION
‡ 3OXJ WKH DWWDFKHG WXEHV WR WKH KRVH KDQGOH ,QVWHDG
RI XVLQJ WZR H[WHQVLRQ WXEHV \RX FDQ XVH \RXU
PDFKLQHZLWKRQO\RQHWXEHRUZLWKRXWDQ\H[WHQVLRQ
WXEH E\ FRQQHFWLQJ DFFHVVRULHV GLUHFWO\ WR WKH KRVH
KDQGOH
‡ 2SHUDWH \RXU PDFKLQH E\ XVLQJ 212)) VZLWFK
‡ :KHQ WKH IOXLGV KDYH UHDFKHG WKH KLJKHVW SHUPLWWHG
OHYHO LQ WKH WDQN EXR\ DXWRPDWLFDOO\ EORFNV WKH
VXFWLRQDQGWKHPRWRUJHWVQRLVLHU,QWKLVFDVHVZLWFK
RII WKH PDFKLQH LPPHGLDWHO\ SXOO WKH SOXJ DQG
UHPRYH WKH PRWRU ERQQHW IURP WKH WDQN (PSW\ WKH
WDQNDQGWKHQUHVWDUW\RXUPDFKLQH
‡ ,I WKH SODFH LV VR GHHS IRU ZHW YDFXXPLQJ IXQFWLRQ
GR QRW GLS DOO RI WKH DFFHVVRU\ VR DV QRW WR EORFN DLU
FLUFXODWLRQ ,I WKH OLTXLG LV RQ D VPRRWK DUHD XVH ZHW
YDFXXPLQJ IXQFWLRQ ZLWK \RXU VXLWDEOH DFFHVVRU\ E\
PRYLQJIRUZDUGDQGEDFN
MAINTENANCE AND CLEANING
‡ %HIRUH VWDUWLQJ PDLQWHQDQFH DQG FOHDQLQJ WXUQ RII
WKH PDFKLQH DQG XQSOXJ \RXU PDFKLQH·V FDEOH IURP
WKHSRZHUVRFNHW
‡(PSW\WKHWDQNDIWHUHDFKIXFWLRQGLUWGXVWDQGOLTXLG
NOTE: To prevent bad odors, don’t leave any liquid in the
tank. Clean and keep empty the tank after each operation.
‡ $IWHU ZHW YDFXXPLQJ IXQFWLRQ GU\ WXEHV KRVH DQG
SDUWV RI WKH PRWRU SURSHUO\ $IWHU ILOOLQJ RXW DQG
GU\LQJWKHWDQNRSHUDWHWKHPDFKLQHIRUDIHZPLQXWHV
LQRUGHUWRSUHYHQWEDGRGRUV
‡ 'R QRW ZDVK WKH PRWRU ERQQHW DQG GR QRW SXW LW LQ
ZDWHU2QO\FOHDQLWE\PRSSLQJ
‡ &OHDQWKHWDQNE\PRSSLQJRUZDVKLQJ
‡ &OHDQ WKH DFFHVVRULHV E\ PRSSLQJ RU ZDVKLQJ
‡ &OHDQFORWKILOWHUEDJE\VKDNLQJRII'RQRWZDVKRU
SXWLWLQZDWHU
‡ &KDQJH SDSHU GXVWEDJ ZLWK D QHZ RQH DIWHU JHWWLQJ
full.
NOTE: Always keep a reserve of paper dustbag to use
machine when needed.
DE
WARNUNG ! VOR ANWENDUNG DES GERÄTES LESEN
‡ 'LH hEHUHLQVWLPPXQJ GHU 6SDQQXQJ GHV *HUlWV PLW
GHUORNDOHQ1HW]VSDQQXQJEHUSUIHQ
‡ 1XU6WHFNGRVHQPLWGHPDXIGHP*HUlWDQJHJHEHQHP
6WURPYHUZHQGHQ'LH6WHFNGRVHPXVVJHVLFKHUWVHLQ
XQGPLQGHVWHQV$PSHUHDXIZHLVHQ
‡ )U GHQ 6LFKHUKHLWVVFKXW] GHV *HUlWHV LPPHU
2ULJLQDO(UVDW]WHLOH XQG =XEHK|U DQZHQGHQ %HL
6W|UXQJHQDXIJUXQGXQVDFKJHPl‰HU7HLOHDQZHQGXQJ
NHLQH *DUDQWLHJHZlKU )U ,QVWDQGVHW]XQJ XQG
(UVDW]WHLOH HLQHQ DXWRULVLHUWHQ 6HUYLFH DXIVXFKHQ
‡ ,VRODWLRQ XQG )RUP GHU .DEHO QLFKW ]HUVW|UHQ
%HVFKlGLJWH .DEHO YRP DXWRULVLHUWHQ 6HUYLFH
DXVWDXVFKHQODVVHQ'DV*HUlWQLFKWPLWEHVFKlGLJWHU
.DEHODQZHQGHQ
‡ 'DV*HUlWQXUHQWVSUHFKHQGGHU%HVFKUHLEXQJLQGHU
*HEUDXFKVDQZHLVXQJYHUZHQGHQIUDQGHUH=ZHFNH
QLFKWJHEUDXFKHQ
‡ 'HQ6WHFNHUGHV*HUlWHVQLFKWLQGHU6WHFNGRVHODVVHQ
'DV*HUlWYRU7UDJHQ5HLQLJHQXQG3IOHJHDXVVFKDOWHQ
XQG GHQ 6WHFNHU YRQ GHU 6WHFNGRVH XQEHGLQJW
DE]LHKHQ
‡ 'HQ 6WHFNHU PLW QDVVHQ +lQGHQ QLFKW EHUKUHQ
‡ 'DV*HUlWHVQLFKWPLWGHU.DEHO]LHKHQWUDJHQRGHU
]HUUHQ 'LH 7U EHU GLH .DEHO QLFKW YHUVFKOLH‰HQ
%HZHJXQJHQGLH]XHLQHU9HUZLFNOXQJGHV*HUlWHVPLW
GHU.DEHOIKUHQYHUPHLGHQ
‡ (LQH$QZHQGXQJGHV*HUlWVDOV6SLHO]HXJIU.LQGHU
YHUPHLGHQ 9RUVLFKW EHL GHU $QZHQGXQJ GHV *HUlWV
LQGHU1lKHYRQ.LQGHUQ
‡ 'DV*HUlWYRQ+HL]JHUlWHQ%DFN|IHQRGHUlKQOLFKHQ
:lUPHTXHOOHQIHUQKDOWHQ
‡ ,Q GHU 1lKH YRQ EUHQQEDUHQ )OVVLJNHLWHQ RGHU *DV
PLW GHP *HUlW QLFKW DUEHLWHQ 'DV *HUlW YRQ
EUHQQEDUHQ0DWHULDOLHQIHUQKDOWHQ
‡ 6WRIIH ZLH EUHQQHQGH =LJDUHWWH RGHU KHL‰H $VFKH
EHU 7HPSHUDWXUHQ YRQ ƒ & QLFKW DEVDXJHQ
‡ 0DWHULDOLHQ ZLH 5DVLHUNOLQJH XQG 6FKUDXEH VRZLH
H[SORVLYH XQG EUHQQEDUH )OVVLJNHLWHQ ZLH $ONRKRO
%HQ]LQ gO XVZ PLW GHP *HUlW QLFKW DEVDXJHQ
‡ *HVXQGKHLWVVFKlGOLFKHQ 6WDXE QLFKW DEVDXJHQ
‡ 'LHVHV 3URGXNW LVW IU GHQ *HEUDXFK YRQ 3HUVRQHQ
HLQVFKOLH‰OLFK.LQGHUQLFKWNRQVWUXLHUWGLHN|USHUOLFK
JHIKOVPl‰LJ RGHU JHLVWLJ YHUPLQGHUWH )lKLJNHLWHQ
EHVLW]HQRGHUNHLQH,QIRUPDWLRQHQRGHU(UIDKUXQJHQ
YRUZHLVHQN|QQHQHVVHLGHQQVLHEHILQGHQVLFKXQWHU
$XIVLFKW XQG %HJOHLWXQJ VLFKHUKHLWVYHUDQWZRUWOLFKHU
3HUVRQHQ 8P GDV 6SLHOHQ PLW GHP *HUlW ]X
YHUPHLGHQ.LQGHUXQEHGLQJWXQWHU$XIVLFKWKDOWHQ
DE
MONTAGE UND TROCKEN-SAUGEN
‡ 9HUULHJHOXQJVEJHOQ IU .HVVHO GXUFK 'UFNHQ GHU
UHFKWHQRGHUOLQNHQ6HLWH|IIQHQ
‡ 0RWRU*HKlXVHYRP+DOWHJULIIDQSDFNHQXQGVHLWOLFK
DEOHJHQ
‡ 'HQ 6WRII XQG 3DSLHUVWDXEILOWHU LQ .HVVHO HLQVHW]HQ
‡ %HL GHU 7URFNHQDQZHQGXQJ XQEHGLQJW 6WRII XQG
3DSLHUVWDXEILOWHUHLQVHW]HQ
‡ 0RWRU*HKlXVH YRP +DOWHJULII DQSDFNHQ DXI GHQ
.HVVHO DXIVHW]HQ XQG GLH 9HUULHJHOXQJVEJHOQ IU
.HVVHO GXUFK 'UFNHQ GHU UHFKWHQ RGHU OLQNHQ 6HLWH
YHUVFKOLH‰HQ
‡ 'HQ 6FKODXFK DXI GLH 6DXJ|IIQXQJ VFKLHEHQ XQG
montieren.
‡ 'XUFK ]XIJHQ PRQWLHUWH 9HUOlQJHUXQJVURKUH DQV
(QGH GHV 6FKODXFKHV HLQVHW]HQ $QVWDWW ]ZHL N|QQHQ
DXFK QXU HLQ 9HUOlQJHUXQJVURKU RGHU =XEHK|U RKQH
5RKUGLUHNWDQV(QGHGHV6FKODXFKHVHLQJHVHW]WZHUGHQ
‡ 'HQ HOHNWULVFKHQ .DEHOVWHFNHU GHV *HUlWV DQ GLH
6WHFNGRVHDQVFKOLH‰HQ
‡ 'DV *HUlW GXUFK %HWlWLJHQ GHV (LQ$XV6FKDOWHUV
HLQVFKDOWHQ
‡ 0LWHQWVSUHFKHQGHP)HJHDSSDUDWGLH5HLQLJXQJVIOlFKH
PLW9RUXQG5FNZlUWVEHZHJXQJHQWURFNHQDEVDXJHQ
MONTAGE UND FLÜSSIG-SAUGEN
‡ 9HUULHJHOXQJVEJHOQ IU .HVVHO GXUFK 'UFNHQ GHU
UHFKWHQRGHUOLQNHQ6HLWH|IIQHQ
‡ 0RWRU*HKlXVH YRP +DOWHJULII DQSDFNHQ XQG VHLWOLFK
DEOHJHQ
‡ 'HQ6WRIIXQG3DSLHUVWDXEILOWHUYRP.HVVHOHQWQHKPHQ
‡ 'HU .HVVHO PXVV EHL GHU $QZHQGXQJ GHU
)OVVLJ6DXJ)XQNWLRQGHV*HUlWHVOHHUXQGVDXEHUVHLQ
‡ %HL GHU $QZHQGXQJ GHU )OVVLJ6DXJ)XQNWLRQ GHV
*HUlWHVDXINHLQHQ)DOO:DVVHULQGHQ.HVVHOHLQIOOHQ
13
DE
MONTAGE UND FLÜSSIG-SAUGEN
‡ 0RWRU*HKlXVH YRP +DOWHJULII DQSDFNHQ DXI GHQ
.HVVHO DXIVHW]HQ XQG GLH 9HUULHJHOXQJVEJHOQ IU
.HVVHO GXUFK 'UFNHQ GHU UHFKWHQ RGHU OLQNHQ 6HLWH
YHUVFKOLH‰HQ
‡ 'HQ 6FKODXFK GXUFK VFKLHEHQ DXI GLH 6DXJ|IIQXQJ
montieren.
‡ 'HQ HOHNWULVFKHQ .DEHOVWHFNHU GHV *HUlWV DQ GLH
6WHFNGRVHDQVFKOLH‰HQ
‡ 'XUFK ]XIJHQ PRQWLHUWH 9HUOlQJHUXQJVURKUH DQV
(QGHGHV6FKODXFKHVHLQVHW]HQ$QVWDWW]ZHLNDQQDXFK
QXUHLQ9HUOlQJHUXQJVURKURGHU=XEHK|URKQH5RKU
GLUHNW DQV (QGH GHV 6FKODXFKHV HLQJHVHW]W ZHUGHQ
‡ 'DV *HUlW GXUFK %HWlWLJHQ GHV (LQ$XV6FKDOWHUV
HLQVFKDOWHQ
‡ 1DFKGHP$QVWLHJGHU:DVVHUPHQJHDXIGLHPD[+|KH
VFKOLH‰WVLFKGHU6FKZLPPN|USHUDXWRPDWLVFKXQGGHU
%HWULHEVVWDUWGHV0RWRUVZLUGK|UEDU,QGLHVHP)DOO
GHQ(LQ$XV6FKDOWHUVFKOLH‰HQXQG6WHFNHUYRQGHU
6WHFNGRVH WUHQQHQ GHQ :DVVHU LP .HVVHO GXUFK
DQKHEHQGHV0RWRU*HKlXVHVHQWOHHUHQXQGGDV*HUlW
HUQHXWLQ%HWULHEVHW]HQ
‡ )DOOV EHLP )OVVLJ6DXJEHWULHE GLH 6WHOOH IU GLH
$XIEHZDKUXQJGHU)OVVLJNHLWWLHILVWGHQJHZlKOWHQ
$SSDUDW IU HLQH DXVUHLFKHQGH %HOIWXQJ QLFKW
NRPSOHWW HLQWDXFKHQ :HQQ VLFK GLH )OVVLJNHLW DXI
HLQHU HEHQHQ )OlFKH EHILQGHW GHQ 6DXJEHWULHE PLW
HQWVSUHFKHQGHP$SSDUDWQDFKYRUQHXQGQDFKKLQWHQ
%HZHJHQ
DE
REINIGUNG UND PFLEGE
‡ 'DV *HUlW YRU 3IOHJH XQG 5HLQLJXQJVDUEHLWHQ
DXVVFKDOWHQXQGGHQ6WHFNHUGHV*HUlWVXQEHGLQJWYRQ
GHU6WHFNGRVHDE]LHKHQ
‡ 1DFK MHGHU $QZHQGXQJ .HVVHO HQWOHHUHQ JUREHU
6FKPXW]6WDXEXQG)OVVLJNHLW
HINWEIS:
Wasserreste im Kessel verursachen
störenden Geruch, aus diesem Grund das Wasser im
Kessel entleeren und den Kessel reinigen.
‡ 1DFK DEVDXJHQ GHU )OVVLJNHLW 6FKODXFK XQG
0RWRUEHUHLFK DEWURFNQHQ 1DFK (QWOHHUXQJ XQG
$EWURFNQXQJGHV.HVVHOVGDV*HUlWHLQLJH0LQXWHQLP
6DXJEHWULHE ODVVHQ 'DGXUFK ZHUGHQ UHVWOLFKH
JHUXFKYHUXUVDFKHQGH9HUVFKPXW]XQJHQLP5RKU
XQG6FKODXFKDJJUHJDWEHVHLWLJW
‡ 'HQ 0RWRUEORFN QLFKW ZDVFKHQ RGHU LQV :DVVHU
HLQWDXFKHQ]XU5HLQLJXQJQXUDEZLVFKHQ
‡ =XU 5HLQLJXQJ NDQQ GHU .HVVHOV JHZLVFKW RGHU
JHZDVFKHQZHUGHQ
‡ =XU 5HLQLJXQJ NDQQ GDV =XEHK|U JHZLVFKW RGHU
JHZDVFKHQZHUGHQ
‡ 6WDXELP6WRIIVWDXEILOWHUHQWOHHUHQ'HQ%HXWHOGXUFK
6FKWWHOQUHLQLJHQ'HQ%HXWHOQLFKWZDVFKHQRGHULQV
:DVVHUHLQWDXFKHQ
‡ :HQQGHU3DSLHUVWDXEILOWHUYROOLVWHUVHW]HQ
HINWEIS: Damit das Gerät immer einsatzbereit ist,
Ersatz-Papierstaubfilter zum Wechsel voller Filter
bereit halten.
FR
ATTENTION! LIRE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL
‡&RQWU{OHU TXH OH YROWDJH GH O
DSSDUHLO FRUUHVSRQG DX
voltage de votre réseau.
‡/D SULVH GRLW rWUH VpFXULVpH HW GRLW rWUH j $PSqUH
1HSDVXWLOLVHUXQYROWDJHGLIIpUHQW
‡3RXUODVpFXULWpHWOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHO
DSSDUHLO
YRXVGHYH]WRXMRXUVXWLOLVHUOHVSLqFHVHWOHVDFFHVVRLUHV
GH UHFKDQJH RULJLQDOHV /D JDUDQWLH VHUD LQYDOLGH ORUV
G
XQSUREOqPHVXUYHQXDYHFO
XWLOLVDWLRQGHVSLqFHVRX
GHVDFFHVVRLUHVGHUHFKDQJHTXLQHVRQWSDVRULJLQDOHV
‡1HSDVHPGRPPDJHUODVWUXFWXUHHWO
LVRODWLRQGXFkEOH
6LOHFkEOHHVWHPGRPPDJpLOGRLWrWUHLPPpGLDWHPHQW
UHPSODFHU SDU OH FHQWUH GH VHUYLFH1H SDV XWLOLVHU
O
DSSDUHLODYHFXQFkEOHHPGRPPDJp
‡8WLOLVHU O
DSSDUHLO VXLYDQW OH PRGH G
HPSORL HW QH SDV
O
XWLOLVHUSRXUG
DXWUHEXW
‡1H SDV ODLVVHU YRWUH DSSDUHLO EUDQFKp 'pEUDQFKHU HW
fermer votre appareil avant de le transporter et
G
HIIHFWXHUO
HQWUHWLHQRXOHQHWWR\DJH
‡1HSDVWRXFKHUODSULVHOHVPDLQVPRXLOOpHV
‡1H SDV WLUHU SRUWHU RX IDLUH JOLVVHU O
DSSDUHLO j O
DLGH
GXFkEOH1HSDVHQURXOHUOHFkEOHDXWRXUGHO
DSSDUHLO
ORUV GH O
XWLOLVDWLRQ 1H SDV FRLQFHU OH FkEOH HQWUH OD
porte.
‡1H SDV ODLVVHU OHV HQIDQWV MRXHU DYHF O
DSSDUHLO 6R\H]
DWWHQWLI SHQGDQW O
XWLOLVDWLRQ GH O
DSSDUHLO IDLWH j
SUR[LPLWpG
XQHQIDQW
‡7HQLU pORLJQp GH WRXWHV VRXUFHV GH FKDOHXU WHOV TXH
FKHPLQpHIRXUVHFW
‡1HSDVXWLOLVHUO
DSSDUHLOjSUR[LPLWpGHVPDWpULDX[RX
OLTXLGHV RX JD] LPIODPPDEOHV RX H[SORVLYHV
‡1H SDV XWLOLVHU O
DSSDUHLO SRXU OH QHWWR\DJH GH WRXV
PDWpULDX[ RX OLTXLGHV j WHPSpUDWXUH VXSpULHXUH GH
ƒ& WHOV TX
XQH FLJDUHWWH DOOXPpH GHV FHQGUHV
incondescent...ect.
‡1HSDVXWLOLVHUO
DSSDUHLOSRXUOHQHWWR\DJHGHPDWpULDX[
WHOVTXHOHFORXVOHUDVRLUHFW(WVXUWRXWQHSDVDVSLUHU
DYHF O
DSSDUHLO GHV OLTXLGHV H[SORVLYHV GHV DFLGHV GHV
VROYDQWHWGHO
KXLOH
‡1H SDV DVSLUHU DYHF O
DSSDUHLO GHV SRXVVLqUHV QRFLYHV
‡ &HW DSSDUHLO Q·HVW SDV GHVWLQp j rWUH XWLOLVp SDU GHV
SHUVRQQHV QRWDPPHQW GHV HQIDQWV GRQW OHV
FDSDFLWpVSK\VLTXHVVHQVRULHOOHVRXLQWHOOHFWXHOOHVVRQW
UpGXLWHV RX SDU GHV SHUVRQQHV PDQTXDQW
G·H[SpULHQFHRXGHFRQQDLVVDQFHVjPRLQVTXHFHOOHVFL
QH VRLHQW VRXV VXUYHLOODQFH RX TX·HOOHV
Q·DLHQW UHoX GHV LQVWUXFWLRQV TXDQW j O·XWLOLVDWLRQ GH
O·DSSDUHLO SDU XQH SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH
leur sécurité.
FR
MONTAGE DE L'ASPIRATEUR A POUSSIERE
‡2XYULUOHUpVHUYRLUJUkFHDX[ORTXHWVGHYpURXLOODJHHQ
OHVWLUDQWjJDXFKHHWjGURLWH
‡0HWWUHjO
pFDUWOHFDSRWGXPRWHXUjO
DLGHGHVSRLJQpHV
de transport.
‡3ODFHU OH VDF j SRXVVLqUH HQ SDSLHU HW OH VDF ILOWUH HQ
toile dans le réservoir.
‡3RXU O
DVSLUDWLRQ GH OD SRXVVLqUH LO IDXW DEVROXPHQW
TXHOHVDFjSRXVVLqUHHQSDSLHUHWOHVDFILOWUHHQWRLOH
soit mis.
‡0HWWUH OH FDSRW GX PRWHXU VXU OH UpVHUYRLU HW IHUPHU
OHHQDSSX\DQWjJDXFKHHWjGURLWHVXUOHVORTXHWVGH
vérrouillage.
‡,QVpUHUOHWX\DXjO
RXYHUWXUHG
DVSLUDWLRQVXUOHUpVHUYRLU
‡$SUqV DYRLU DWWDFKHU OHV WXEHV G
H[WHQWLRQ O
XQ j
O
DXWUHLQVpUHUOHV DX ERXW GX WX\DX $X OLHX G
XWLOLVHU
GHX[WXEHVG
H[WHQWLRQYRXVSRXYH]XWLOLVHUO
DSSDUHLO
DYHFXQVHXOWXEHRXPrPHVDQVWXEH
‡0HWWUH OD SULVH GH O
DSSDUHLO j OD SULVH GX FRXUDQW
‡)DLUH IRQFWLRQQHU O
DSSDUHLO HQ DSSX\DQW VXU
O
LQWHUUXSWHXU212))
‡$SUqVDYRLUFKRLVLWO
DFFHVVRLUHDGDSWpVXLYDQWODVXUIDFH
j QHWWR\HU DVSLUHU OD VXUIDFH HQ IDLVDQW GHV
PRXYHPHQWVDYDQWDUULqUH
MONTAGE DE L'ASPIRATEUR A EAU
‡2XYULUOHUpVHUYRLUJUkFHDX[ORTXHWVGHYpURXLOODJHHQ
OHVWLUDQWjJDXFKHHWjGURLWH
‡0HWWUHjO
HFDUWOHFDSRWGXPRWHXUjO
DLGHGHVSRLJQpHV
‡(QOHYHUOHVDFjSRXVVLqUHen papier et le sac filtre en
toile du réservoir.
‡9pULILH]YRXVTXHOHUpVHUYRLUVRLWYLGHHWSURSUHDYDQW
O
XWLOLVDWLRQGHODIRQFWLRQDVSLUDWLRQOLTXLGH
‡1HSDVPHWWUHGHO
HDXjO
LQWpULHXUGXUpVHUYRLUDYDQW
O
XWLOLVDWLRQGHODIRQFWLRQDVSLUDWLRQOLTXLGH
‡0HWWUH OH FDSRW GX PRWHXU VXU OH UpVHUYRLU HW IHUPHU
OHHQDSSX\DQWjJDXFKHHWjGURLWHVXUOHVORTXHWVGH
vérouillage.
‡,QVpUHUOHWX\DXjO
RXYHUWXUHG
DVSLUDWLRQGXUpVHUYRLU
‡$SUHVDYRLULQVpUHUOHVWXEHVG
H[WHQWLRQO
XQjO
DXWUH
LQVpUHUOHDXERXWGXWX\DX$XOLHXG
XWLOLVHUGHX[WXEHV
G
H[WHQWLRQYRXVSRXYH]XWLOLVH]O
DSSDUHLODYHFXQVHXO
WXEH RX VDQV WXEH SURORQJDWHXU HQ DWWDFKDQW
GLUHFWHPHQWOHVDFFHVVRLUHVDXERXWGXWX\DX
FR
MONTAGE DE L'ASPIRATEUR A EAU
‡0HWWUH OD SULVH GH O
DSSDUHLO j OD SULVH GH FRXUDQW
‡$SSX\HU VXU O
LQWHUUXSWHXU 212)) SRXU IDLUH
IRQFWLRQQHUO
DSSDUHLO
‡4XDQG O
HDX DWWHLQW OH QLYHDX PD[ GX UpVHUYRLU OD
ERXpH EORTXH DXWRPDWLTXHPHQW O
DVSLUDWLRQ HW OH
PRWHXU GHYLHQW SOXV EUX\DQW 'DQV FH FDV Oj IHUPHU
O
DSDUHLOSDUO
LQWHUUXSWHXU212))GpEUDQFKHUO
DSSDUHLO
GXFRXUDQWOHYHUOHFDSRWGXPRWHXUHWYLGHUOHOLTXLGH
GXUpVHUYRLU9RXVSRXYH]DSUHVUHGpPDUUHUO
DSSDUHLO
‡/RUV GH O
XWLOLVDWLRQ GH OD IRQFWLRQ DVSLUDWLRQ OLTXLGHVL
OH OLTXLGH VH VLWXH GDQV XQ OLHX SURIRQG SRXU QH SDV
EORTXHUODFLUFXODWLRQGHO
DLUO
DFFHVVRLUHFKRLVLWQHGRLW
SDVHWUHLQVpUHUFRPSOqWHPHQW(WVLOHOLTXLGHVHVLWXH
VXU XQH VXUIDFH OLVVHXWLOLVHU O
DFFHVVRLUH QpFFHVVDLUH HW
DVSLUHU HQ IDLVDQW GHV PRXYHPHQWV DYDQWDUULqUH
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
‡$YDQWGHFRPPHQFHUjO
HQWUHWLHQHWDXQHWWR\DJHGH
O
DSSDUHLOO
DSSDUHLOGRLWrWUHLPSpUDWLYHPHQWIHUPpHW
GpEUDQFKpGXFRXUDQW
‡$SUqV FKDTXH XWLOLVDWLRQ OH UpVHUYRLU GRLW rWUH YLGHU
SRXVVLqUHOLTXLGHHWODVDOHWp
Note:Pour éviter les mauvaises odeurs, ne pas laisser de
liquide dans le réservoir. C'est pour cela qu'il faut
impérativement vider et nettoyer le réservoir.
‡$SUqVDYRLUXWLOLVHUODIRQFWLRQDVSLUDWLRQOLTXLGHYHXLOOH]
HVVX\HU OHV WXEHV OH PRWHXU HW OH WX\DX $SUqV DYRLU
YLGHU HW HVVX\HU DXVVL OH UpVHUYRLU PHWWHU HQ PDUFKH
TXHOTXHV PLQXWHV O
DSSDUHLO DILQ G
HQOHYHU OHV UHVLG€V
GXWXEHHWGXWX\DXFHTXLHYLWHUDOHVPDXYDLVHVRGHXUV
‡1H SDV ODYHU RX PHWWUH j O
HDX OH FDSRW GX PRWHXU
Essuyer-le seulement pour le nettoyer.
‡3RXU QHWWR\HU OH UpVHUYRLU YRXV SRXYH] OH ODYHU RX
O
HVVVX\HU
‡3RXUQHWWR\HUOHVDFFHVVRLUHVYRXVSRXYH]OHVODYHURX
les essuyer.
‡9LGHUODSRXVVLqUHGXVDFILOWUHHQWRLOH1HSDVODYHURX
tremper le sac filtre en toile.
‡6L OH VDF j SRXVVLqUH en papier HVW SOHLQ YHXLOOH]OH
renouveler.
Note:Garder toujours en réserve un sac à poussière en
papier pour pouvoir le renouveler en cas de besoin et
utiliserl'appareil à volonté.
!
AR
•
.
•
.
16
.
•
.
.
•
.
.
.
•
.
.
•
.
.
•
•
.
.
.
•
.
.
•
.
•
.
•
ƒ6
.
•
.
•
.
•
.
AR
•
•
•
•
•
.
.
.
•
.
.
•
•
.
.
.
•
•
•
.
.
•
•
•
•
.
.
•
.
:
.
•
.
.
•
.
•
•
.
.
.
.
•
AR
:
.
•
.
.
.
.
•
.
.
•
.
•
.
.
.
•
.
.
.
•
•
•
•
.
.
•
.
:
.
AR
:
.
•
.
.
.
.
•
.
.
•
.
•
.
.
.
•
.
.
.
•
•
•
•
.
.
•
.
:
.
TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
7<3(353
$QPD*HULOLPNominal Voltage
$QPD)UHNDQVNominal Frequency
$QPD*FNominal Power
1HW$¼ÕUOÕNNet Weight
$(((<|QHWPHOL¼LQH8\JXQGXU
9$&
+]
:,3;
: 29.5 kg
%DNDQOÕNoDWHVSLWHGLOHQNXOODQÕP|PU\ÕOGÕU
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
Sönmez Sokak No:8/1 34303 Halkalı - İstanbul - Turkey
T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78
www.fanset.com - [email protected]
Download

PROMAX 600 M3 KULL.KLV