T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı:
59706887-900-50768
Konu: Yer Değişikliği İlanı
31/03/2014
81 İL VALİLİĞİNE
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17/05/2013
tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin, yer değiştirme suretiyle atama dönemi başlıklı 8 inci maddesinde,
bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde
bulunacak personelin atamalarının her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında Yönetmelikte
gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılacağı hükme bağlanmış olup bu kapsamda bulunan
personelin başvurularının alınması ve atamaların yapılması belirtilen aylar arasında
gerçekleştirilecektir.
2014 yılı genel atama döneminde bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini
doldurarak isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak personelin, illerin personel ihtiyacı
ve kadro durumuna ilişkin yapılan istatistiki çalışmalar çerçevesinde personelin tercihlerine
esas olmak üzere belirlenen yer ve unvanları gösteren listeler ile başvuru şekli, süresi ve yer
değiştirmeye ilişkin diğer hususları içeren duyuru metni ekte gönderilmiştir.
Konunun tüm personele (kanuni izin/rapor kullanmakta olan personel de dahil) tebliğ
edilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunu rica ederim.
Nesrin ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar
EKLER :
1-Duyuru (3 sayfa)
2-Liste (4 sayfa)
DAĞITIM :
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 705 5281
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : H. YAR Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Fax : (0312) 705 5260
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Resmi Yazı indir... - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı