T.C..
. BAŞBAKANLıK··.
.
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLfJGÜ
İLE KADıN GELİŞİM VE KOLTÜR DERNEÖİ (KAGE1') ARASINDA DENİZLİ
İLİNDE ÇOCUK EVLERİ AÇıLMASı VE HİZMETLERİN YÜR'OTÜLMESİNE
İLIşKIN İŞBlRLİ~tPROTOKOLÜ.,
KONU:
.
Madde ı.B-ıJProtokol, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlüğü ile Kadın Gelişim ve Kültür .Derneği (!<AGET) arasında, Denizli ilinde
Çocuk Evlerinin açılması ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin işbirliği esaslarını tespit etmek
üzere. düzenlenmiştir.
AMAÇ
Madde 2 - Bu protokolün amacı; $395 sayılıÇocuk KorunıaK.anuouve2828sayılıSHÇEK
Kanunu kapsamında bulunan çocukların; toplu yaşanılan kuroluşlar yerine ev ortamında temel
ihtiyaçlarının karşılanarak yaşamlarını sürdürmeleri, toplunıla iç içe olabileceklerimahalleler
içerisinde müstakil yapı veya apartman dairelerinde ba1am1annın sağlanması, çocuğun
arkadaşlık, komşuluk ve mahalle gibi kavramları, toplumsal değederimizi yaşayarak
öğrenmelerine im..k4nsağlamaktır.
TANıMLAR
Madde
a.
b.
c.
d.
e.
3 - Bu Protokolde;
Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü
II Müdürlüğü: Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü,
Demek: Kadın Gelişim ve Kültür Derneğini (KAGEnt
Kuruluş: Çocuk Yuvalan ve Yetiştinne Yurt1annı,
Çocuk Evi: İ1'in çocuk yetiştlımeye uygun merkezisemtlerinde .rnüstakil yapı
veya aparıman dairelerinde 5-6 çocuğun bakımı.naimkansağlayan birimlerdir ..
f.. Çocuk Evi SorumlusutÇocuk Evinde~ulacakhizriıetixı.verimliliğive>
sürekliliğinden sorumlu meslekelemanı.
.
g. Koordinasyon Merkezi: Çocuk Evinekabulü yapılacak çocukların seçimi Ve
sunulacak hizmetin verimliliği ve-sürekliliğine ilişkinişlemleriyürütenİl
...
Müdürlüğüne ve kuruluş müdürlüğünekarşı sorumlu-olan birimi ifadeeder, .
ADRESLER
Madde 4İşbu protokolde adı geçen tarafların tebligat adresleri aşağıda belirtilmiştir.
Genel Müdürlük
Sosyal Hizmetler ve ÇocukEsirgeme Kurumu Genel MüdütlüAü:
Anafartalar Cad. No:70 Ulus/ANKARA·
Dernek
Kadın Gelişim ve Kültür Derne~ (KAGET)
Çarnlaraltı Malı. 6089 sok. No: Sıl KINIKLII DENİZLİ
TARAFLARIN HAK VE YÜKt'JML'OL"OKLERİ .
Madde 5 - Tarafların yUkümlülülderi aşağıda belirtilmiştir.
A - Genel Müdürlüğün
Yllldlmlülükleri
.
a) Protokoltın belirtilen tarihler arasında devamına onay vermek
b) Çocuk Evlerinde bakım elemanıgörevlendirmek.
c) Çocuk Evlerinde kalan çocukların iaşe, ve ibatebedellerini
mevzuathükümleri .
doğrultusunda karşılamak
.
.
d) Çocuk Evlerinin telefon, fax, internet; ısınma, su, elektrik, aidat vb. gibi ..giderlerini
karşılar.
.'
.
e) Protokolün eğitim, araştırma. tanıtımı ve çocuklar ile yapılan çalışmalarlafotoğref ve
kamera çekimlerine uygun görüldüğünde izin vermek,
B- Derneğin YükilmUııüklerl
Çocuk Evlerinin kirasını karşılar. Kirakontratım 11Müdürlüğüne verir.
b) Çocuk. Evlerinin ihtiyaç halinde telefon, fax, internet, ısınma, su.elektrik ve aidat vb.
a)
gibi giderlerini karşılar.
c) Çocuk Evlerinin hizmetehazır hale -gelmesineyönelik tnmtefriş ve donanımlan ile
hizmet verdiği süreç içerisindeihtiyaçduyulan Içvedış onarımlangerçekleştirir,
d) Çocuk Evlerinin mevzuatnedeniyle karşılanamayan veyagecikmesihalinde ·hizmetin
aksamasına neden olacak diğer tüuHhtiyaçlarııı.ıimkinları ölçüsündekarşılar,
.
e) Çocuk Evlerinde görevlendirilenpersonelin ücretleriniimKAoiarLölçüsündelwşııar ..
f) 18 yaşım doldurarakveya .konınma kararr-kaldırılarak. ÇocukEvindenaynlan
çocukların iş edinmelerine ve ev kurmalarına imkinları ölçüsünde.karşilar.
g) Ihtiyaca göre Çocuk Evlerinin ve bu evlerdekalan çocuklannharcamalarıııı-imkanlan
ölçüsünde karşılar.
lı) İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde. çocukevlerinde görevlerıdirilecek personelin.
hizmet içi eğitimine yönelikçalışmalar yQrütmek; .
. .. . ..... . .... .
i) Çocuklara yönelik çal1şmalarçocuklartpsikolojik,.
sosyal ve fiziksel .açıcLin
örselemeyecek şekilde yürütülür.
j) Demek Çocuk evine yönelik olarak çocukların ve kurumun yüksek yararını ön planda .
tutarak, Genel Müdürlüğün uygun bulması halinde görsel ve yazılı medyada teşhir
edilmelerine yol açmayacak şekilde faaliyetlerdebulunur.
iŞLEVİş:
Madde 6.-
a) Çocuk Evleri Genel Müdürlük ..tarafindan yürütülmekte olan Kanun.v'Iüzük ...ve
Yönetmelikler çerçevesinde idare.edilecek ve denetlenecektlr,
b) Dernek üyeleri Cocuk Evleri ve çocukevletinde kalançocuklar ile ilgili yapacağı-tüm
çalışmaları ilgili mevzuatlar çerçevesinde; ÇocukEvleri Koordiriasyon· Merkezi .görevlileri.ve .
Çocuk Evleri Sorumlulan ve diğerçalışanlarırıııt bilgileri dahilindeizinalarak işbirliği .ve
eşgüdüm içerisinde koordineli bir şekilde yüI:ü.tür/Oemeküyelerinden:akSf
'davranışlarda
bulunanlar olması halinde önce1ik1e·demekyÖtictiIni ..ile birliktegörüşülerekortak:bir'çözUm
bulunmaya çalışılır. Sorunun devam'e1ıIic5i~d~'Çocuk
Evlerinde hizmetitidevamlılığının
2
önüne alınarak Çocuk
sağlanması ve çocukların yüksek yararları göz
Evleri Koordlnasyc
Merkezi görevlileri ve Çocuk Evi Sorumlusunun ortak alacaklan idari kararlar uygulanır.
c) Demek yönetici ye üyeleri PF gönüııüıerkoordinasyon merkeıince 'belirlenen gün ve.saath
çerçevesinde evlere misafir olarakkabul .edilebilirler Bu ziyaretler T~kad.et,geleneklerine ..•
sosyal hayatta gerçekleşen bir.aile ziyareti şeklinde yaşanmasına özen gösterilir.
ç) Demek üyeleri ve diger gönüllüler ziyaretçisi olmayan psikolojikaçıdan
bir aileyanınd
kalması uygun görülen çocuklara. Gön~üAilelik
mevzuatı çerçevesinde evlerine .misafı
olarak alabilirler. Gönüllü aileler,yükünllülüklerikonusundaönceden.bilgilendiri1ir
e) Dernek' Çocuk Evlerine veya hizmet alan çocuklara' yapacakları hcrtüilü .beğış; ayrı
malzeme ile yardım ve desteklerini SHÇEK'in .ilgili mevzuatlan~esinde't'!lakbu:
.karşılığında veya taşınır işleurfişialındl$l.karşılığındaÇocuk.
Bvi.Sorumlusuna 'tesliıii.edcı
Çocukların sosyal gelişim vepsikolojikOZellikleri
dikkate-alınarak. çocuklan. örseleyici
reneide edici ya da cnurlannızedeleyerek duygusal ve psikolo]iksorunIarayoLaçacakşekilclı
bağışların dernek yöneticileri, üyeleri ve diğer bağışçılar tarafindan· dağınımasına izir
e '
verilmez.
.
f) Demek Çocuk Evlerinde kalan çocukların kişisel gelişimlerini arttıracak, eğitimlerinekatkı
sağlayarak ileride bir iş ve mesleksahibiolmalannda
yardımcıolacakkurs vefaaliyetleri.gerek
kendi bünyesindeki gerekse diğer kamu ve sivil toplum kunıluşlarımn hizmet birimlerinden
alınmasında koordineli olarak destek sa41ayabilir.
SÜRE
Madde 7 - Bu Protokolün süresi 10 (on) yıldır. Sürenin bitimindetarafların en aıl(bir)yıl
.
önce yazılı olarak uzatı1mayaca~bUdirmediiitakdirdeprotokol
hükümlerilü (on) yıl daha .
uzatılmış sayılır. Taraflardan biri Protokolü son1arıdımı8k isterseÇocukEvlerindeki .hizmetin
sürekliliğinin sağlanması ve çocuklann. yüksek yararının gözetilmesi açısından!
yıl
öncesinden yazılı olarak bilgi vermek zorunluluğu vardır.
PROTOKOLÜN FEsHİ:
Madde 8 - Derneğin SHÇEK mevzuatlan ve protokol hükümleridışına
protokol SHÇEK tarafından tek taraflı olarak fesh edilir.
çıkmasıhalinde
DİGER HUSUSLAR
Madde 9 - Protokolün yürürlüktekisüresi
içerisinde hizmetin daha iyi yapılabilmesini
sağlamak üzere taraflar her zaman protokol de ' değişiklik yapı1masmıvey~pr.otokoıeilaye
yapılmasını isteyebilir.
Madde 10 - Merkezlerin hizmete açılmasına müteakiben demirbaş listesibirliktehazırlanarak
taraflarca imzalanarak demirbaşlar lIMüdQrl~ğüne bağışkarşılığıdevredilir
-. Devredilen
demirbaşlar Çocuk Evlerinin demirbaş defterine kaydedilir; '. Pİ'otokOl'ÜIi>slırCsinde,veya ."
süresinden önce sonlanmasıhalinde-Derneğegeriye
devirleri ·yapılmaı.·· Demek.bukonuda ..
herhangi bir hak iddia etmeyecektir. . .
....
.
. '"
'o
Madde II - Bu protokolde yeralmayan
çerçevesinde yürütülür.
.
..
.
konular. yürOrlükteld kanun ve ilgili mevzuat
.
ADRES VE TEBLİGAT:
MADDE 12
İş bu protokolde yeralan
hususların yerine getirilmesi; gerekli. ihbar ve .tebligatların ....
yapılabilmesi için taraflar işbıİ·protokoıünA;':maddesicadreslerbölfunündeyer
alan adresleri .
yasal tebligat adresi olarak ka~etmişlerdir;Tar~ar
adresdeğişikllkleriııi.yazılı olarakkarşı
3
tarafa bildirmedikleri takdirdebu
protokoldeycr
tebligatların geçerli olacağını taahhüt ederler.
alan ıadreslere yapılacakihharve
ANLAŞMAZLIKLAR1N çöiUMf1:
MADDE 13
a)Protokolün uygulanmasında herhangi bir anlaşmazııkoıd~takdirde,
lı -MüdürünUn
başkanlığında taraflarca belirlenecek. ikişerkişiden oluşturulacakbtrkomisycnca
sorun
çözümlenir,
.
b)·Komisyonca çözüm bulwıamamasıhalinde
.'
Denizli 'Mahkemeleri yetkilidir.
DİGER HÜKÜMLER:
MADDE 14.
Taraflar anlaşarak bu protokole ek protokolyapabilirler.
YORÜTME
Madde 15- Bu protokol hükümleri GenelMüdürlUk ve Dernek tarafından yürütülür. ...
YÜRÜRLÜK
Madde 16 -
üç nüsha olarak düzenlenen ve 16 (on altı ) Maddeden ibaret olan
protoko ı SHÇEK in bağlı bulunduğu Devlet Bakanınınonaytarihinde
l
.
iş bu
yürürlüğegirer •
i
i
Nurcan DALBUDAK
Dernek Başkanı
Dr. İsmailBARIŞ
Genel Müdür .
..
,.'.:,"
",o
•
"
.
,.'
",
.'.
.
.'
.
Download

T.C.. . BAŞBAKANLıK··. . - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü