1. LED YAKIP SÖNDÜRME
const int LED=13;
void setup()
{
pinMode(LED,OUTPUT);
}
//LED pinini output olarak ayarla.
void loop()//loop devamlı olarak döner
{
digitalWrite(LED,HIGH); //LED pinini 5V yap
delay (500);
// 500 msec bekle
digitalWrite(LED,LOW); //LED pinini 0V yap
delay (500);
// 500 msec bekle
}
2. PUSH BUTTON İLE LED YAKIP SÖNDÜRME
const int LED=13;
const int button=3;
int x;
void setup()
{
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(button,INPUT); //LED pinini input olarak ayarla.
}
void loop()
{
x=digitalRead(button); // button pininin LOW (0V) mu HIGH (5V) mı olduğunu oku. Buna göre LED’ yak.
if(x==HIGH)
{
digitalWrite(LED,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LED,LOW);
}
}
3. PWM ( PULSE WİDTH MODULATION) İLE FAN ÇALIŞTIRMA
int led = 13;
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(led, HIGH);
delay(5); //Çok kısa bir zaman 5V
digitalWrite(led, LOW);
delay(95); //Çok uzun bir zaman 0V: Sonuç olarak fan yavaş dönecektir. Bu şekilde PWM oluşur.
}
4. ENDÜKTİF SENSÖR İLE FAN ÇALIŞTIRMA
void setup()
{
pinMode(2, INPUT_PULLUP); //2 numaralı pin daima HIGH (5V) bekliyor
pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop()
{
int sensorVal = digitalRead(2); //sensör aktif olunca 2 numaralı pin daima LOW (0V) olur.
if (sensorVal == HIGH)
{
digitalWrite(13, LOW);
}
else
{
digitalWrite(13, HIGH);
}
}
5. ENDÜKTİF SENSÖR VE PUSH BUTTON İLE FAN ÇALIŞTIRMA
int led = 13;
int n=250;
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{
if (digitalRead(2) == LOW && digitalRead(3) == LOW) {n=0;}
//2 numaralı giriş ve 3 numaralı giriş LOW (0V) olduğunda n’i sıfır yap.
if(n<2)
{
n++;
digitalWrite(led, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(led, LOW);
delay(5000);
}
else if(n>1 && n<200)
{
n++;
digitalWrite(led, HIGH);
delay(5);
digitalWrite(led, LOW); //
delay(50);
}
}
4 ENDÜKTİF SENSÖR İLE FAN ÇALIŞTIRMA ŞEMATİĞİ
24V
5V
base
collector
5V
(TRANSİSTÖR)
collector
emitter
(TRANSİSTÖR)
base
emitter
24V
GND
Endüktif sensör
Download

Deneyde Kullanılan Arduino Kodları (Yeni!)