GIDA VE KONTROL
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aralık 2014
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
HAYVAN SAĞLIĞI VE KARANTİNA:
Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi
Projenin planlanan bütçesi 2.200.000 Avro olup 1.870.000 Avro AB hibesi, 330.000 Avro ulusal katkı
olarak sağlanmıştır. Yürütülecek olan proje ile 85.000 kilometrekare alanda (Ege Bölgesi, Kuzeybatı Akdeniz,
İç Anadolu’nun Batısı ve Marmara Bölgesinin Güneyi) yaban hayatı ağız yolu ile aşılanacaktır. Yaban
hayatından çiftlik hayvanlarına ve sahipsiz hayvanlara hastalık bulaşması engellenecek, hastalığa duyarlı tüm
hayvan topluluklarında eş zamanlı bağışıklık sağlanarak hastalığın eradikasyonuna imkân sağlanacak, ülkemiz
insan ve hayvan sağlığı statüsü kuduz hastalığı bakımından AB standartları seviyesine getirilecektir.
Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi
AB yardımları kapsamında 3 yıl sürecek olan projenin planlanan bütçesi 44.6 Milyon Avro olup
34.500.000 avrosu AB hibesi, 10.1Milyon avrosu Ülkemiz katkısıdır. Yapılan ihaleler neticesinde proje
bütçesi 29.6 Milyon Avro olarak kesinleşmiştir.
Türkiye’deki tüm koyun keçi cinsi hayvanların küpelenmesi, kayıt altına alınması ve PPR hastalığına
(koyun keçi vebası) karşı tüm popülasyonun aşılanarak hastalığın kontrol altına alınması hedeflenmiştir.
2010 ilkbahar aşılama kampanyası ile başlanan projede aşı ve küpe tedariki gerçekleşmiş,
kampanyalara lojistik destek sağlanması amacıyla araç ve yakıt dağıtımı yapılmıştır. Hastalığın Ülkemizdeki
durumu, sosyoekonomik kayıpları vb. konularda proje uzmanlarından teknik destek alınmış, iletişim
materyalleri hazırlanarak il müdürlüklerine dağıtılmıştır.
2012 yılında sonbahar aşılama kampanya döneminde de aşılama ve küpeleme faaliyetleri
sürdürülecektir. Yapılan aşılama ve küpeleme faaliyetlerinin kayıt altına alınmasına yönelik geçici veritabanı
oluşturulmuş ve kullanıma açılmış olup 2012 yılı itibarı ile kalıcı veritabanı kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
HAYVAN SEVKLERİ
Yurt içi canlı hayvan sevkleri;
“Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde
yapılmaktadır.
Söz konusu Yönetmelik ticarete konu olmayan hayvanların nakilleri dışında bir ilden başka bir ile
yapılacak olan hayvan sevklerinin veteriner sağlık raporu ile gerçekleştirileceğini hüküm altına almıştır.
Düzenlenen veteriner Sağlık raporu hayvan sahibinin isteği üzerine gideceği yer belirtilerek tanzim
edilmektedir. Hayvan sahibi sevk edeceği hayvanları söz konusu mevzuat gereği veteriner sağlık raporunda
belirtilen işletme dışında başka bir yere nakledemez.
YILLARA GÖRE HAYVAN HAREKETLERİ
Büyükbaş
Küçükbaş
2007
1.727.115
7.748.860
HAYVAN HAREKETLERİ
2008
2009
2010
2011
1.316.921 2.110.191 1.680.662 1.724.350
6.799.593 6.004.407 6.011.091 5.997.033
2012
2.504.123
6.934.432
2013
2.304.612
6.926.641
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
HAYVAN SATIŞ YERLERİ
Ülkemizde hayvan satış yerleri, 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde ruhsatlandırılmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde toplam 92 Ruhsatlı Hayvan Pazarı ve 11
Hayvan Borsası olmak üzere toplam 103 ruhsatlı hayvan satış yeri bulunmaktadır.
Ruhsatlı Hayvan Pazarı ve Borsası
Hayvan Pazarı
Hayvan Borsası
Hayvan Pazarı ve Borsası
Sayısı
97
13
110
Bulunan İl Sayısı
44
11
47
Bulunmayan İl Sayısı
37
70
34
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI
Büyükbaş Hayvan Sayıları (TÜİK)
Yıl
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Küçükbaş Hayvan Sayıları (TÜİK)
Adet
Adet
10.686.000
9.924.575
9.901.458
10.173.246
10.631.405
10.971.880
11.121.458
10.946.239
10.811.165
11.454.526
12.483.969
14.022.347
14.532.848
33.994.000
31.953.800
32.203.214
31.811.092
31.821.789
32.260.206
31.748.651
29.568.152
26.877.793
29.382.924
32.309.518
35.782.519
38.509.795
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ İŞLETME SAYISI
—
Türkvet’te Kayıtlı Büyükbaş Hayvancılık İşletme Sayısı: 1.623.803 Adet
—
KKKS’de Kayıtlı Küçükbaş Hayvancılık İşletme Sayısı: 478.445 Adet
—
Türkvet ve KKKS’de Toplam İşletme Sayısı (Diğer işletmeler dâhil): 3.054.903 Adet
—
Kayıtlı Kulak Küpesi Üretici Firma Sayısı: 11 Adet
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI
Büyükbaş hayvanlar Türkvet veri tabanına, küçükbaş hayvanlar Koyun ve Keçi Kayıt Sistemi (KKKS)
veri tabanına kayıt edilmektedir. Büyükbaş hayvanların kayıt altına alınması çalışmalarına 2001 yılında Vetbis
olarak başlanmış, 2006 yılından itibaren Türkvet yazılım sistemi devreye sokulmuştur. Küçükbaş hayvanların
tanımlanarak kayıt altına alınması çalışmaları 2010 yılında başlamıştır.
SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI
Ülkemizde sığır cinsi hayvanlar; 02.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” hükümlerine göre
tanımlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
TÜRKVET’e 2003-2013 Yılları Arasında Kaydedilen Büyükbaş Hayvan Sayıları
Yıl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kayıt Altına Alınan Büyükbaş
Hayvan Sayısı
2.441.007
2.961.029
3.094.576
4.018.349
5.019.683
4.339.097
4.240.657
6.099.577
4.925.746
7.003.889
4.903.060
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI
Küçükbaş hayvanların tanımlanarak kayıt altına alınması çalışmaları 2010 yılında başlamıştır.
02.12.2011 tarihinde AB mevzuatına uyumlu “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliği” yayımlanmıştır.
Koyun ve keçi türü hayvanların kayıt edildiği Koyun-Keçi Kayıt Sistemi (KKKS)’nin 2012 yılı
başında geçici kabulü yapılmıştır.
Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS)’ye kaydedilen hayvan sayıları:
Yıl
Kayıt Altına Alınan Küçükbaş Hayvan Sayısı
2010
2011
2012
2013
10.467.096
11.396.866
19.193.685
17.123.737
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
1. İthalat
2014 Yılında Hayvan ve Hayvansal Ürün-Hayvansal Yan Ürünler İçin Ülkeye Girişte Gerçekleştirilen
Veteriner Kontrolleri;
Veteriner Kontrolleri
(İthalat, Geçici İthalat,
Transit Geçiş Toplam İşlem
Sayısı)
Analiz Sayısı
İthalat İçin
Düzenlenen
Uygunluk
Yazısı Sayısı
37.270
6.516
14.497
Hayvan, Hayvansal
Ürün ve Hayvansal Yan
Ürün
İthalat İçin Düzenlenen
Uygunsuzluk Yazısı Sayısı
85
1.1.Canlı Hayvan İthalatı
-Sağlık Sertifikası Üzerinde Anlaşılan Ülkeler ve Yayınlanan Sağlık Sertifikaları:
AB ülkeleri: Damızlık ve besilik sığır
Hollanda: Damızlık keçi
Uruguay: Besilik Sığır
Tüm Ülkeler: Su Hayvanları (2 sertifika), Damızlık Günlük Civciv, Kuluçkalık Yumurta, Vahşi
Karnivor
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
1.2.Hayvansal Ürün ve Hayvansal Yan Ürün İthalatı
-Onaylanan Ülkeler ve Ürünler:
Ülke
Faaliyet Alanı
Onaylanan İşletme Sayısı
Azerbaycan
Pikle Deri
4
Gürcistan
Ham Deri
1
Kırgızistan
Çiğneme Ürünleri Üretiminde Kullanılan
1
KKTC
Ham Deri
4
Libya
Ham Deri, İşlenmiş Ham Deri, İşl. Deri ve Pikle Deri
2
Moritanya
Pikle Deri
1
Sudan
Pikle Deri
1
Türkmenistan
İşlenmiş Deri ve Post
1
Serbest Bölge
(İzmir Menemen Deri S.B.)
Deri-Yün
40
TOPLAM
55
-Sağlık Sertifikası Üzerinde Anlaşılan Ülkeler ve Yayınlanan Sağlık Sertifikaları:
Bosna Hersek: Sığır eti
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
2.İhracat
2014 Yılında Hayvan ve Hayvansal Ürün-Hayvansal Yan Ürünler İçin Gerçekleştirilen İhracat
Kontrolleri;
İhracat
Kontrolleri
Analiz Sayısı Düzenlenen Sağlık
Sertifikası Sayısı
(Denetim Sayısı)
Hayvan,
Hayvansal Ürün
ve Hayvansal Yan
Ürün
50.806
6.191
50.806
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
2.1.Canlı Hayvan İhracatı
Ülke
Büyükbaş
Damızlık (Baş)
Küçükbaş
Damızlık (baş)
Koyun
Keçi
Büyükbaş
Kesimlik (Baş)
Küçükbaş
Kesimlik (Baş)
Koyun
Keçi
Suriye
-
-
-
137
-
-
Azerbaycan
606
-
-
-
344
-
Türkmenistan
535
200
272
-
-
-
Katar
-
-
-
-
458
-
Kuveyt
-
35
-
-
-
-
Lübnan
-
-
-
-
4.486
-
Nahcivan
-
-
-
-
229
-
TOPLAM
1.141
235
272
137
5.517
-
-Sağlık Sertifikası Üzerinde Anlaşılan Ülkeler ve Yayınlanan Sağlık Sertifikaları:
Sudan: Damızlık Erkek Sığır
Lübnan: Kesimlik Koyun ve Keçi
Rusya: Günlük Civciv ve Kuluçkalık Yumurta
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
2.2.Hayvansal Ürün ve Hayvansal Yan Ürün İhracatı





2014 yılı içerisinde ülkemizde bulunan tesislere yapılan denetimler sonucunda 62 tesis için ihracat onayı
verilmiştir.
Sağlık Sertifikası Üzerinde Anlaşılan Ülkeler ve Yayınlanan Sağlık Sertifikaları:
Rusya: Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı et ve et ürünleri ile diğer hayvansal ürünler
(Bombus arısı, arıcılık ürünleri, yumurta tozu ve yenilebilir yumurta ürünleri, balık unu, deri-post ve
bağırsak, kedi köpek maması ve işlenmiş et ürünleri)
Lübnan: Kanatlı eti ve ürünleri
Fas: Kedi-Köpek Maması
Azerbaycan: Kanatlı Eti ve Ürünleri
BAE: Kanatlı eti ve ürünleri
S.ARABİSTAN: Kanatlı eti ve ürünleri
Yapılan çalışmalar sonucunda Çin Halk Cumhuriyeti web sayfasında balıkçılık ve su ürünleri ihracatı
yapabilecek tesis listeleri yayınlanmıştır.
Japonya’ya kanatlı eti ve ürünleri ihracatına ilişkin çalışmalar:
- 2014 Yılında Japon Uzmanlar Grubunun Türkiye ziyareti sonrasında gönderilen yazıda; Türkiye'de Al
(Avian infulenza) konusunda "Active Suveillance" yapılmadığının, konu için planlanan takvimin
bildirilmesi, Türkiye'deki ND vakalarının azaltılması için ne gibi önlemler planlandığını resmi yazı ile
taraflarına iletilmesini istemişlerdir.
- Konu ile ilgili olarak 2015 yılında uygulaması başlatılmak üzere Avian influenza aktif survey ve
Newcastle aktif survey programları hazırlanmıştır. Söz konusu programlara ait çalışmalar 30/11/2014
tarihinde Japonya'ya iletilmiştir.
2014 yılında ilk kez Arnavutluk, Bangladeş, Gine Bissau, Güney Kore, Lübnan, Fas ve Yemen'e kanatlı eti
ihracatı yapılmıştır.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
3. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri

2018 hedeflerinde yer alan 23 adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası (VSKN) Müdürlüğü sayısına
ulaşılmıştır. 2014 yılı içerisinde 14 adet VSKN müdürlüğünün kurulumu tamamlanmıştır.

Atatürk Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı için
yer tahsisleri yapılmıştır.

Kapıkule Sınır Kapısına kara taşıtları için dezenfeksiyon sitemi kurulmuştur.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİ SAĞLIĞI VE KARANTİNA:
2014 YILI BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI SÜNE MÜCADELESİ
SÜNE MÜCADELESİ
Kontrol Yapılan İl
Kontrol Edilen Alan (da)
Kimyasal Mücadele Yapılan İl Sayısı
Mücadele Yapılan Alan (da)
Emgi Oranı (%)
2013
2014
51
50
40.903.495
43.356.005
21
25
9.025.578
6.460.213
%1’in altında
%1’in altında
Buğday üretiminde süne mücadelesinin zamanında ve etkin yapılması büyük bir önem arz etmektedir.
2009 Yılından itibaren “Süne Mücadelesi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu” kararınca Süne mücadelesi
Devlet Yardım Mücadelesinden (DYM) çıkartılarak her türlü eğitim ve teknik destek Bakanlığımızca
sağlanmakta, mücadele masrafları ise çiftçilerce karşılanmaktadır.
Ülke genelinde ortalama 40 milyon dekar alan, 500 ekiple taranarak süne yoğunluğu tespit
edilmektedir.
Biyolojik mücadele kapsamında 2014 Yılında 5,1 milyon adet süne yumurta parazitoiti (Trissolcus
spp.) üretimi yapılarak sünenin problem olduğu illere salım yapılmış olup toplam parazitoid sayısı 84,2
milyon adede ulaşmıştır.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
DEVLET YARDIM MÜCADELESİ
Ülkemizde sadece Çekirge Mücadelesi Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde yürütülmektedir.
Mücadele ile ilgili özet bilgiler aşağıdadır.
ÇEKİRGE MÜCADELESİ
2013
2014
Kontrol Yapılan İl
69
58
Kimyasal Mücadele Yapılan İl Sayısı
53
51
Mücadele Programı (da)
234.825
263.820
Mücadele Yapılan Alan (da)
158.701
210.010
6.348
8.400
Kullanılan Pestisit
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL ÜRETİMDE KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KAYITLARININ
TUTULMASI VE İZLENMESİ
Bakanlığımızca bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kontrollü kullanımı, kayıt altına alınması ve
izlenmesi amacıyla 04 Kasım 2008 tarihinden itibaren devam eden çalışmalar 5996 Sayılı “Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayalı olarak 25 Kasım 2011 tarih ve 28123 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve
İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile sürdürülmektedir.
Bu doğrultuda eğitim, yayım ve denetleme çalışmaları devam etmektedir. 2014 Yılında 3.606 çiftçi ve
2.944 ürün alıcısı ve 957 BKÜ uygulayıcısı kontrol edilmiş olup, 38.767 TL idari para cezası uygulanmıştır.
Bakanlığımızca bugüne kadar bitkisel üretimde kullanılan kimyasalların kayıt edileceği yaklaşık
3.000.000 adet Üretici Kayıt Defteri bastırılmış yine ayrıca 2014 yılında 27 konuda 500.000 kitapçık, 4 konuda
215.000 afiş, 9 konuda 410.000 liflet ve 5 konuda 6.000 DVD kayıtlı film hazırlanarak ücretsiz olarak
çiftçilerimize ulaştırılmıştır.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
GIDA VE YEM:
2011 ve 2012 YILI GIDA İŞLETMELERİ DENETİM DEĞERLENDİRME RAPORU
Bakanlığımız tarafından 2011 ve 2012 yıllarında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri
üreten, satan ve toplu tüketime sunan işyerlerinde gerçekleştirilen denetim sayıları aşağıda verilmiştir.
Denetim Yeri
Gıda Üretim Yerleri
Gıda Satış Yerleri
Toplu Tüketim Yerleri
TOPLAM DENETİM SAYISI*
Yıllar
Denetim Sayısı
İdari Para Cezası
Sayısı
Savcılığa Suç
Duyurusu Sayısı
2011
86.957
6.826
190
2012
87.234
6.700
92
2011
187.931
2.697
86
2012
187.648
6.276
28
2011
125.547
940
53
2012
138.116
4.096
24
2011
400.435
10.463
329
2012
412.998
17.072
144
*Toplam Denetim Sayısı İthalat ve ihracat denetimleri hariç her türlü denetimi kapsamaktadır. (yıllık kontrol
planı, diğer programlar, rutin, takip, şikayet, ALO 174, numuneli ve numunesiz denetimler)
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
2013 YILI ve 2014 YILI GIDA İŞLETMELERİ DENETİM DEĞERLENDİRME RAPORU
Bakanlığımız tarafından 2013 yılı ve 2014 yılı gıda işletmelerinde yapılan denetimlere ilişkin veriler
aşağıdaki tabloda bildirilmiştir.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GENEL GIDA DENETİM SONUÇLARI
Denetim
Sayısı
İPC
112719
5218
71
217937
3918
37
183597
2864
24
514253
12000
132
2014** 126428
5068
63
249938
4030
19
223169
2767
16
599535
11865
98
2013
İPC
İPC
Savcılığa Suç
Duyurusu
TOPLAM*
Denetim
Sayısı
Savcılığa Suç
Duyurusu
TOPLU TÜKETİM YERİ
İPC
Savcılığa Suç
Duyurusu
GIDA SATIŞ YERİ
Denetim
Sayısı
Savcılığa Suç
Duyurusu
YIL
Denetim
Sayısı
GIDA ÜRETİM YERİ
*Toplam Denetim Sayısı İthalat ve ihracat denetimleri hariç her türlü denetimi kapsamaktadır (yıllık kontrol
planı, diğer programlar, rutin, takip, şikayet, ALO 174, numuneli ve numunesiz denetimler)
**2014 yılı verileri 31.12.2014 tarihi sonu itibariyle olan verileri kapsamaktadır. 2014 yılı veri girişleri devam
ettiğinden rakamlar değişiklik gösterebilir.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
GIDA İŞLETMELERİ SAYISI (31.12.2014 tarihi itibariyle)
Kayıt ve Onay kapsamında toplam 653.366 gıda işletmesi bulunmaktadır.
Onay Kapsamındaki İşletme sayısı
Onay Almış İşletme Sayısı
Süt işleme Tesisi
Süt Toplama Merkezi
Kesimhane
 Kırmızı
 Kanatlı
Et Parçalama ve İşleme Tesisi
Su Ürünleri
Hayvansal Yan Ürün
Yumurta ve Ürünleri
Onay kapsamında Üretim Yeri
Toplam
Kayıt Kapsamındaki İşletmeler
Üretim Yeri
Satış Yeri
Toplu Tüketim Yeri
Toplam
2.252
5.943
619
541
78
1.520
227
79
975
5.672
1.732
4.392
205
148
57
1263
195
73
869
4.337
11.615
8.729
% Oran
76,9
73,9
33,1
27,4
73,1
83,1
85,9
92,4
89,1
76,4
75,1
Kayıt Almış İşletme Sayısı
72.543
320.561
248.647
641.751
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
YEM
Karma Yem, Yem Katkı,
Rendering ve Ev Hayvanı
Yemleri Üreten İşletmelere
Verilen Ruhsat Sayısı
01.01.2002’ye Kadar
01.01.2002’den
13.12.2010’a kadar
13.12.2010’dan
31.01.2012’e kadar
Toplam
Verilen/Yayımlanan
Verilen/ Yayımlanan
Verilen/Yayımlanan
Verilen/
Yayımlanan
264
71
1.104
769
31.01.2012 Tarihinden
01.12.2014’e kadar
Verilen/ Yayımlanan
Karma Yem, Premiks Üreten, Premiks
Satan, Yem Katkı Üreten, Yem Katkı Satan,
Rendering, Kedi-Köpek Maması, Köpek
Çiğneme Ürünü İşletmelerine Verilen Onay
Belgesi Sayısı
809
Aralık 2014
Toplam
Verilen/ Yayımlanan
Verilen/
Yayımlanan
16
825
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KARMA YEM ÜRETİMİ (2000-2014 YILLARI ) (Ton)
YIL
ETLİK PİLİÇ YEMİ
YUMURTA YEMİ
SIĞIR BESİ YEMİ
SIĞIR SÜT YEMİ
DİĞER YEMLER
GENEL TOPLAM
2000
89.062
101.991
1.503.780
1.816.593
3.150.800
6.662.226
2001
454.088
70.839
1.076.361
1.391.920
2.185.122
5.178.330
2002
790.814
89.836
898.944
1.535.418
2.300.141
5.615.153
2003
888.066
90.243
1.061.397
1.598.018
2.048.754
5.686.478
2004
1.082.036
12.251
1.373.824
2.002.974
2.434.485
6.905.570
2005
1.076.135
96.411
1.355.332
2.027.578
2.278.817
6.834.273
2006
914.985
106.339
1.717.011
2.361.194
2.367.552
7.467.081
2007
1.071.894
147.991
2.083.731
2.759.042
3.089.774
9.152.432
2008
2.886.173
695.373
1.883.970
2.948.616
1.149.169
9.563.301
2009
2.923.299
673.389
1.760.430
2.679.020
1.383.058
9.419.196
2010
3.453.846
820.753
2.169.487
3.466.422
1.257.022
11.167.530
2011
4.141.768
953.819
2.686.728
3.875.836
1.504.190
13.162.340
2012
4.224.111
1.058.733
2.881.354
4.365.168
1.959.173
14.488.539
2013
4.083.687
1.602.364
2.846.217
5.163.788
2.265.811
15.961.867
2014*
3.215.559
1.755.338
2.709.841
4.512.610
2.037.787
14.231.135
*Aralık sonu itibariyle (2014 yılı veri girişi devam etmektedir.)
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
RİSK DEĞERLENDİRME:
RİSK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ
Gıda ve yem güvenilirliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen konularda Bakanlığımızın
çalışmalarını desteklemek ya da kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla tavsiye niteliğinde bilimsel görüş
oluşturmak üzere 2 komisyon kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Bunlar; Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu ve Bulaşanlar Komisyonudur.
Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu, takviye edici gıdalar ile gıda veya gıda bileşeni
olarak kullanılmak istenen bitkilerin insan tüketimine uygunluklarına ilişkin değerlendirmeyi yapmak üzere;
07 Ağustos 2012 tarih ve 2058 sayılı Makam Olur’u ile kurularak görevine başlayan komisyonun 9 üyesi
bulunmaktadır.
Bulaşanlar Komisyonu, bulaşanların (mikotoksinler, ağır metaller, dioksinler, vb.) insan sağlığı ile
ilgili riskleri ile gıdalarda ve yemlerde bulunabilecek maksimum limitlerini bilimsel çerçevede
değerlendirerek bilimsel görüş oluşturmak, gerekli hallerde mevzuat çalışmaları için tavsiyelerde bulunmak
üzere; 08 Şubat 2013 tarih ve 444 sayılı Makam Olur’u ile kurularak görevine başlayan komisyonun 11 üyesi
bulunmaktadır.
Komisyon adı
Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu
Bulaşanlar Komisyonu
Gerçekleştirilen Toplantı
Sayısı
2012
2013
2014
5
12
11
4
3
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Download

Gıda ve Kontrol Verileri