BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
I- AMAÇ VE KAPSAM
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (“Şirket”) tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”),
Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST”) düzenlemeleri ile uyumlu olarak kamuyu bilgilendirir. Şirket Bilgilendirme
Politikasının amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve
müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük
maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamaktır.
II- YETKİ VE SORUMLULUK
Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur, denetlenir ve
uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma
yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim
Kurulu’nun onayını takiben KAP’ta ve Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulur.
Yönetim Kurulunca, CFO kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere
görevlendirilmiştir. Bu görev Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Mali İşler ile Bütçe ve Raporlamadan
sorumlu yöneticiler, Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümleri ile koordinasyon içinde yerine
getirilir.
III- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI
Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda
belirtilmiştir.
- Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporları ve beyanlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Şirket internet sitesi (www.boynerperakende.com)
- Özel durum açıklamaları
- Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telekonferans, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- Sosyal Medya
IV- BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE
RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR
Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler
çerçevesinde CFO ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı, elektronik posta yoluyla, sözlü ya da
bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.
SPK mevzuatı çerçevesinde yapılan geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel
durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya
basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir.
Basın bültenleri ayrıca Reuters ve Bloomberg gibi genel kabul görmüş muteber haber ajansları
vasıtasıyla da dağıtılabilir ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.
Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve
uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu toplantılarda kullanılan
sunumlar da Şirketin internet sitesinde yayımlanır.
V-GENEL KURUL TOPLANTILARI
Şirket, Genel Kurul toplantılarına ilişkin duyuruları tabi olduğu düzenlemelere ve Şirket Ana
Sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirir. Şirket, Genel Kurul toplantılarında ortaklarca sorulan ve
ticari sır kapsamına girmeyen soruların Genel Kurul esnasında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Genel
Kurul toplantısında cevaplandırılamayan ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular bu bilgilendirme
politikası ve ilgili düzenlemelere uygun olarak cevaplandırılır.
VI- ŞİRKET HAKKINDA BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VEYA İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN
HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMA ESASLARI
Boyner Grup, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın
organlarında Boyner Grup ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her
sabah, yayınlanan haberler Üst Düzey Yöneticilere, yatırımcı ilişkileri ve kurumsal iletişim bölümlerine
yönlendirilmektedir.
Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve
söylentileri takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden
farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerine, fiyatına veya
yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli
gördüğü hallerde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama
yapar.
Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan
haber ve söylentilere ilişkin olarak da Şirket açıklama yapmayı değerlendirebilir. Bu açıklamalar
basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin kurumsal internet sitesi
(www.boynerperakende.com) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir.
Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan
yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin
Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmak zorunluluğu yoktur.
VII- ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK
ALINAN TEDBİRLER
Sürekli ve İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler
İçsel bilgi:
a) Somut bir olaya ilişkin,
b) Rasyonel bir yatırımcının yatırım kararını alırken önemli kabul edebileceği,
c) Kamuya açıklanmamış durumlarla ilgili,
ç) Bilgiyi kullanan kişiye bu bilgiden haberi olmayan diğer yatırımcılara nazaran avantaj
sağlayabilecek olan,
d) Kamuya açıklandığı takdirde söz konusu Şirket paylarının değerinde, fiyatında veya
yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki yaratabilecek,
bilgi, olay ve gelişmeler olarak tanımlanır.
Şirketin içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip yöneticileri, çalışanları ve söz konusu kişilerin eşleri,
çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen yıllık ve 6 aylık finansal
tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı dönemin bitimini izleyen günden söz
konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre
içerisinde, Şirket paylarında ve bu paylara dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçlarında işlem
yapamazlar.
Şirkette sürekli ve içsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta
yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya
yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. Ayrıca, bu hususlara Şirket içi
Etik Kurallara ilişkin düzenlemelerde de yer verilir.
İçsel bilginin, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, Şirket içinden ya da dışından
kişilere açıklanması yasaktır. Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere,
vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına finansal hizmet sunanlara vb. açıklanması, bu kişilerin
görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla yetkisiz açıklama olarak
nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme
veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması
gerekmektedir.
Sessiz Dönem
Şirket, finansal tablo ve raporların dönemsel sonuçlarının mevzuata uygun şekilde kamuya
duyurulmasından önce "Sessiz Dönem" uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, 6 aylık ve yıllık finansal
tablo ve raporların hazırlandığı dönemin bitimini izleyen günden söz konusu tabloların
yayınlanmasına kadar geçen süredir. Sessiz Dönem, 3 aylık ve 9 aylık finansal tablo ve raporlar için
ilgili dönem sonuçların duyurulmasından üç hafta önce başlar ve duyuru tarihine kadar devam eder.
Sessiz dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirketin
faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunmaz veya soruları
cevaplandırmaz. Ancak bu dönem, Şirket yetkililerinin konferans, panel ve/veya seminerlere
katılımlarına engel oluşturmaz.
Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
Şirket ya da Boyner Grup hakkında hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye
piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda
çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde,
bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.
Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir
açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir
haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal İletişim Bölümü
tarafından değerlendirilir.
Asılsız Haber ve Dedikodular
İlke olarak Şirket kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde
herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Boyner Grup ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için
gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.
Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler
Şirket’in meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin
gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen haber veya söylentilerin çıkması
halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak Şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla
gerekiyorsa, sözkonusu haberler için açıklama yapılabilir.
Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz.
Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.
VIII- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin yönetim
kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı
olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari
kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.
Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler; Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür ve
Başkan Yardımcıları olarak belirlenmiştir. Şirketimizin imza sirkülerinde A grubu imza yetkisine
sahip yöneticilerimizin idari sorumluluğu bulunan kişiler kapsamında olduğu kabul edilmektedir.
Bu çerçevede, Şirketimizde içsel bilgilere düzenli erişimi olmayan veya düzenli erişimi olmakla
beraber Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme
yetkisine sahip olmayan kişi ve yöneticiler idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak
değerlendirilmemiştir.
Şirketimiz payları ile ilgili olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ile mevzuat gereği bunlarla
yakından ilişkili sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin KAP’a bildirilmesine
ilişkin her türlü sorumluluk işlemi yapan kişiye aittir.
IX- GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Şirketin geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri ve ve bu
değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar
çerçevesinde kamuya açıklanabilir.
Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bir başka ifade ile daha
önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların
öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla önemli ölçüde bir farklılık bulunması veya
gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki
değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.
Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu
tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket CFO’su yetkili kılınmıştır.
Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK’nın
finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta
açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya
açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu
farklılıkların nedenlerine yer verilir. Bu yeni değerlendirmeler, geleceğe yönelik önceki
değerlendirmelerin kamuya duyurulduğu aynı ortam aracılığıyla yapılır.
Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümüne
yöneltilmelidir. Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait iletişim bilgileri Şirketimizin internet sitesinde yer
almaktadır.
Download

Bilgilendirme Politikası