T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYRAKTAR S.B.M.Y.O.
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I.YARIYIL
GEI061
TIM061
SEB061
KLT061
TEH061
PRB061
BIK061
ATI061
TUR061
ING061
Dersin Adı
Genel İşletme
Ticari Mat.
Sekreterlik Bil.
Klavye Teknik.
Temel Hukuk Bilgisi
Protokol Bilgisi
Bilgisayar Kullanımı-I
AtatürkİlkveİnkTar
Türk Dili I
İngilizce I
TOPLAM
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Toplam Kredi
4
4
2
2
2
2
2
2
2
4
26
ECTS Kredisi
4
4
3
3
3
3
3
2
2
4
30
II. YARIYIL
EKO061-B
YOO061-B
GIL061-B
ORD061-B
DAT061-B
MEY061-B
BIK061-B
ATI061-B
TUR061-B
ING061-B
Dersin Adı
Genel Ekonomi
Yönetim ve Org.
Genel İletişim
Orgütsel Davranış
Dos. ve Arşiv.Tek.
Mesleki Yazışmalar
Bilgisayar Kullanımı-II
AtatürkİlkveİnkTar
Türk Dili II
İngilizce II
TOPLAM
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Toplam Kredi
3
3
2
2
3
2
2
2
2
4
25
ECTS Kredisi
4
3
3
3
3
3
3
2
2
4
30
Dersin Adı
Büro Yönetimi
Genel Muhasebe
Etkili ve Güzel Kon.
Bürolarda Tekn.Kul
Bilgisayar Kullanımı III
Mesleki Yab. Dil I
İş ve Sos.Güv.Huk.
İnsan Kaynak.Yön.
Toplam Kal.Yöneti.
Zaman Yönetimi
TOPLAM
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Toplam Kredi
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
24
ECTS Kredisi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
III. YARIYIL
BUY061-3
GEM061-3
EGK061-3
BTK061-3
BIK061-3
MYD061-3
ISH061-3
IKY061-3
TKY061-3
ZAY061-3
IV. YARIYIL
YOS061-4
HAI061-4
KAM061-4
KSY061-4
BIK061-4
MYD061-4
CAP061-4
GRS061-4
HOT061-4
SUT061-4
I. GÜZ
Ders Adı
Dersin Adı
Yönetici Sekreterliği
Halkla İlişkiler
Kamu-Öz.Kes.Yap.
Kriz ve Stres Yön.
Bilgisayar Kullanımı IV
Mesleki Yab. Dil II
Çalışma Psikolojisi
Girişimcilik
Hızlı Yazma ve Okuma Tek
Sunu Teknikleri
TOPLAM
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Toplam Kredi
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
24
ECTS Kredisi
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
31
GEI061 GENEL İŞLETME
DERS SAATİ: 3
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İşletme Kavramı, İşletmeciliğin Kritik Öğeleri ve İşletmecilikte Ağırlıklı Kavramlar
2. Hafta: İşletmecilik Uğraşısının Kronolojik Trendi ve Diğer Disiplinlerle Bağlantısı -İşletmeleri Etkileyen Çevre Koşulları
3. Hafta: İşletmenin Amaçları ve Kişileri İşletme Kurmaya Yönlendiren nedenler
4. Hafta: İşletmeciliğin Tüm Eylemlerinde Geçerli Olan Rasyonelleştirme İlkeleri (Verimlilik, Etkililik, Etkinlik, Üretkenlik,
Karlılık)
5. Hafta: İşletmecilikte Başlangıç Faaliyetleri ve Kuruluş şekilleri
6. Hafta: İşletmelerin Sınıflandırılması ve İşletmeler arası İşbirliği şekilleri ve Yönleri
7. Hafta: İşletmelerde Genel İşlev Olarak Yönetim ve tedarik
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: İşletmelerde Temel İşlev Üretim ve pazarlama
10. Hafta: İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlevler Muhasebe ve FinansmanYönetimi
11. Hafta: İşletmelerde Destekleyici ve Kolaylaştırıcı İşlev İnsan Kaynakları İşlevi
12. Hafta: İşletmelerde Değişim ve Gelişim İşlevi AR-GE Yönetimi
13. Hafta: İşletmelerde halkla ilişkiler
14. Hafta: Örnek Olay Çözme
Ders Adı
TİM061 TİCARİ MATEMATİK
Zorunlu
DERS SAATİ: 4
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Yüzde ve Binde kavramları, yüzde ve binde
Oran ve Orantı kavramları, doğru, ters ve birleşik orantı
Maliyet ve Satış Hesaplamaları; maliyet üzerinden verilen orana göre kar zarar tutarının
hesaplanması. Satış üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarının hesaplanması, maliyet ve satış
fiyatlarının hesaplanması
4. Hafta: Faiz kavramı ve basıt faiz hesaplamaları
5. Hafta: Basit faiz ve basit faiz hesaplamaları
6. Hafta: 1. Ara Sınav
7. Hafta: Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları
8. Hafta: Bileşik faiz kavramı ve hesaplamaları
9. Hafta: İskonto kavramı ve basit iskonto hesaplamaları
10. Hafta: Bileşik iskonto hesaplamaları
11. Hafta: Karışım ve bileşim kavramları, oranlı bölme hesaplamalarına ilişkin hesaplamalar
12. Hafta: Anüiteler ve borç amortismanı
13. Hafta: 2. Ara Sınav
14. Hafta: İstatistikte temel kavramlar ve hesaplanışları
Ders Adı SEB61 SEKRETERLİK BİLGİSİ
DERS
Zorunlu
SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Meslek kavramı, meslek edinmenin nedenleri, meslek için gerekli olan unsurlar
2. Hafta: Sekreterlik kavramı, Türkiye'de ve Dünya'da sekreterlik mesleğinin tarihi gelişimi
3. Hafta: Klasik ve çağdaş sekreterlik kavramları, sekreterlik türleri: Hukuk sekreteri, tıp sekreteri vb.
4. Hafta: Sekreterlik mesleğinde görev ve sorumluluklar
5. Hafta: Sekreterin iş yaşamındaki önemi, iş yaşamında başarılı yönetici -sekreter ilişkisi
6. Hafta: Sekreterin temel özellikleri: Kişisel özellikler, mesleki özellikler
7. Hafta: Sekreterlerin İş Etiği
8. Hafta: Sekreterlikte etkili iletişim yolları
9. Hafta: İşletmelerin çevreleriyle ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama görevi
10. Hafta: İşletmelerin çevreleriyle ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama görevi
11. Hafta: Toplantı ve seyahat düzenlemelerinde sekreterin görevleri
12. Hafta: Protokol kuralları ve sekreter: Yüz yüze ve telefonla iletişimde
13. Hafta: Sekreterin imajı, fiziksel görünümü, giyim, makyaj, temizlik, bakım
14. Hafta: Sekreterin imajı, fiziksel görünümü, giyim, makyaj, temizlik, bakım
Ders Adı
KLT061 KLAVYE TEKNİKLERİ
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta:
Klavye teknikleri ve kısa yol tuşları
2. Hafta:
Temel tuşlar ve diğer tuşlar üzerinde pratik kazanma
3. Hafta:
Microsoft Word, Standart, biçimlendirme ve çizim araç çubuğu ile çalışma
4. Hafta:
Yeni doküman açma, kaydetme, çıktı alma, gramer
5. Hafta:
Kes-kopyala-yapıştır, geri al, tablo çizimi ve kenarlık çalışmaları
6. Hafta:
Yeni dokümanlar oluşturma
7. Hafta:
Yazı tipi, puntosu ve yazı rengi
8. Hafta:
Koyu, italik, altı çizgili yazı, üst simge ve alt simge çalışmaları v.s
9. Hafta:
Tablo çalışmaları ve tablo ekleme
10. Hafta:
Resim çalışmaları ve resim ekleme
11. Hafta:
Sayfa numarası, zaman ve saat ekleme çalışmaları
12. Hafta:
İş mektupları
13. Hafta:
Türkçe standartlarına uygun yazı yazma
14. Hafta:
Farklı dillerde yazı yazma
Ders Adı
TEH061 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Hukuk kavramı, amacı, temeli ve müeyyideleri
2. Hafta: Özel hukuk dalları
3. Hafta: Kamu hukuku dalları
4. Hafta: Karma hukuk dalları
1. Hafta:
2. Hafta:
3. Hafta:
5. Hafta: Pozitif hukukun kaynakları
6. Hafta: Hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması
7. Hafta: Hukukun anlam bakımından uygulanması ve yorum yöntemleri
8. Hafta: Hak kavramı, hak ve fiil ehliyeti
9. Hafta: Hakların çeşitli açılardan sınıflandırılması
10. Hafta: Hukuksal işlemler
11. Hafta: Hakların kazanılması ve kaybı
12. Hafta: Hakların korunması ve iyiniyet kuralı
13. Hafta: Hukukta sorumluluk
14. Hafta: Türk Hukukunda Yargı Düzeni
Ders Adı
PRB061 PROTOKOL BİLGİSİ
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Protokol Kavramı ve Tanımı,
2. Hafta: Sosyal hayatta protokolün yeri ve önemi
3. Hafta: Kurum ve kuruluşlarda uygulanan protokol çeşitleri ve özellikleri
4. Hafta: Kurumsal etkinliklerde uygulanacak protokol kuralları
5. Hafta: İl ve ilçelerde uygulanan protokol listeleri
6. Hafta: Sekreterin kendi işinde uygulayacağı protokol kuralları
7. Hafta: Sekreterlikte etkili iletişim yolları
8. Hafta: İşletmelerin çevreleriyle ilişkilerinde sekreterin iletişim sağlama görevi
9. Hafta: Açılış, törenler ve konuşmalarda protokol kuralları
10. Hafta: Bayrak protokolü
11. Hafta: Sosyal hayatta ve iş hayatında protokolün yeri ve önemi
12. Hafta: Protokol kuralları ve sekreter: Yüz yüze ve telefonla iletişimde
13. Hafta: Protokol kuralları ve sekreter: Ziyaret ve ziyaretçilerle, randevularda
14. Hafta: Protokol kuralları ve sekreter: Toplantılar
Dersin adı
BİK061 BİLGİSAYAR KULLANIMI I
Ders saati: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (14 hafta)
1. Hafta : Windows
2. Hafta : Microsoft Word, araç çubukları ile çalışma
3. Hafta : Yeni doküman oluşturma
4. Hafta : Metin düzenleme
5. Hafta : Tablo çalışması
6. Hafta :
Resim çalışması
7. Hafta :
Microsoft Excel’e giriş
8. Hafta :
Formül oluşturma
9. Hafta :
Kenarlık, gölgelendirme ve grafik
10. Hafta : Microsoft Power Point giriş
11. Hafta : Boş sunu oluşturma, mevcut sunuda değişiklik, sunu oluşturma
12. Hafta : Farklı Power Point çalışmaları
13. Hafta : Slayt animasyon
14. Hafta : İnternet-İnternet Explorer
Ders Adı
ATI061 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
DERS SAATİ: 2
I
Zorunlu
DERS KONULARI (14 hafta)
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı
2
Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler
3
Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı
5
Mondros
Antlaşması
EkonomikAteşkes
seçim ve
Üretim imkanları eğrisi
İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda
İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a
Çıkışı
6
Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri
7
Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli
8
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması
9
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının Yönetimini Ele Alması
10
Sevr Antlaşması
11
Sakarya Zaferine Kadar Siyasi Olaylar
4
Savaşı
sSavaSavaşı
12
Sakarya Savaşı ‘na Kadar Askeri Gelişmeler
13
Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz
14
Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması
TUR041 Türk Dili I
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Dil nedir? Dillerin Doğuşu
2. Hafta: Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı
3. Hafta: Dünya Dilleri ve Türkçe
4. Hafta: Türk Dilinin Tarihçesi
5. Hafta: Ses Bilgisi
6. Hafta: Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler
7. Hafta: Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri
8. Hafta: Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime
Çeşitleri
9. Hafta: Kelime Türleri
10. Hafta: Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu
11. Hafta: E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller
12. Hafta: Cümle, A- Cümlenin Öğeleri
13. Hafta: B- Cümle Çeşitleri
14. Hafta: Yazım Kuralları
Ders Adı
YBD061 İNGİLİZCE 1
DERS SAATİ: 4
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta:Kampüsde ilk gün, tanışma,isimler, yaşlar, ülke ve milliyetler, sayılar, günler, aylar, mevsimler, this is/that is, these
are/those are,şahıs zamirleri, “to be” fiili:am, is, are, saatler.
2.Hafta:Şimdiki zaman, Soru kelimeleri ile soru sorma:Who, What, Where, When.
3. ve 4. Hafta:Geniş zaman,alışkanlıklar,sürekli ve kaıcı yapılan eylemler hakkında konuşma, at, on ve in, haftalık, aylık
program ve takvimler.
5. ve 6. Hafta:Yetenek ve yeteneksizlik:can ve can’t, Soyağacı, iyelik sıfatları, iyelik zamirleri, zorunluluk, gereklilik,
yasaklamalar, sorumluluklar ve gerekliligin olmamasi durumu:must,/ must’nt/have to/don’t have to/doesn’t have to.
7. ve 8. Hafta:Sahiplik:have got/ has got.How much ve How many ile soru sorma, a lot of, much ve many’nin kullanımı
9. ve 10. Hafta:Yer belirtme:There is ve There are.Alot of, some, afew, few, a little, little, any.
11. ve 12. Hafta:Hareket ve Yer edatları.Öneride bulunma.Yardım isteme (Can you…..?)Tercihlerle ilgili konuşma.
13. ve 14. Hafta:Eylemlerin yapılma sıklığı ile ilgili sorular:How often…..?Sıklık zarfları ve eylemlerin yapılma sıklığı ile
ilgili kullanılan sayılar.
Ders Adı
II GÜZ
Ders Adı
EKO061-B GENEL EKONOMİ
DERS SAATİ: 3
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. ve 2. hafta: Ekonomi Bilimi ve Mikro ve Makro Ekonomi ile İlgili Temel Kavram ve Teoriler.
1.Mikroekonomi
3. ve 4. hafta: Fiyat, Arz ve Talep, Arz ve Talebi Belirleyen Faktörler.
5. ve 6. hafta: Fiyat Teorisi: Tam Rekabet Piyasası, Aksak Rekabet Piyasası; Monopol, Oligopol ve Monopollü Rekabet Piyasasında
Firma Davranışları.
7. hafta: Genel Denge Toerisi. Rekabet Teorisi.
2. Makroekonomi
8. hafta: Makro Ekonomik Kavramlar ve Hedefler.
9. hafta: Milli Gelir ile İlgili Kavramlar ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri.
10. hafta: Toplam Arz ve Talep.
11. hafta: Tüketim ve Yatırım Kavramı.
12. hafta: Çarpan Modeli.
13. ve 14. hafta: Para, Enflasyon ve İşsizlik.
Ders Adı
YOO061-B YÖNETİM VE ORGANİZASYON
DERS SAATİ: 3
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Yönetim ve organizasyonun tanımı ve önemi
2. Hafta: Organizasyon, yönetici kavramlarının açıklanması ve bunlarla ilgili temel ilkeler
3. Hafta: Organizasyonun iç ve dış çevresi
4. Hafta: Yönetim teorisinin gelişimi
5. Hafta: Temel yönetim yaklaşımları: klasik ve neo klasik yaklaşımlar
6. Hafta: Modern ve post modern yönetim yaklaşımları
7. Hafta: yaklaşımların değerlendirilmesi
8. Hafta: Yönetim fonksiyonları; planlama
9. Hafta: Yönetim fonksiyonları; örgütleme
10. Hafta: Vize sınavı
11. Hafta: Yönetim fonksiyonları; örgütleme
12. Hafta: Yönetim fonksiyonları; yürütme
13. Hafta: Yönetim fonksiyonları; koordinasyon
14. Hafta: Yönetim fonksiyonları; kontrol
Ders Adı
GIL061-B GENEL İLETİŞİM
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İletişiminin tanımı
2. Hafta: İletişim süreci
3. Hafta: İletişim türleri
4. Hafta: Sözlü İletişim
5. Hafta: İletişim engelleri
6. Hafta: Empatik İletişim
7. Hafta: Beden Dili
8. Hafta: İş yaşamında İletişim
9. Hafta: Resmi yazışma iletişimi
10. Hafta: İletişim becerileri
11. Hafta: Örgütlerde İletişim
12. Hafta: Bilgi ve İletişim teknolojileri
13. Hafta: Resmi iletişim kanalları
14. Hafta: İletişim engellerini aşma yolları
Ders Adı
ORD061-B ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Zorunlu
DERS KONULARI: (14 Hafta)
1.
Hafta: örgütsel davranışın temelleri ve Davranış düzleminin anlamı
2.
Hafta: Statü ve rol kavramları
3.
Hafta: Sosyal etki
4.
Hafta: Tutumlar
5.
Hafta: Algılama
6.
Hafta: Öğrenme
7.
Hafta: Güdüleme
8.
Hafta: Kişilik
9.
Hafta: Liderlik
10.
Hafta: İletişim
11.
Hafta: Güç ve politika
12.
Hafta: Grup dinamikleri
13.
Hafta: Örgüt kültürü
14.
Hafta: Örgütsel Davranışta Güncel Konular
Ders Adı
DAT061-B DOSYALAMA VE ARŞİVLEME
TEKNİKLERİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Dosyalamanın tanımı
2. Hafta: Tarihi gelişimi
3. Hafta: Yöneticiler, örgütler ve büro elemanları için taşıdığı önem
4. Hafta: Örgütlerde dosyalama hizmetlerinin yönetimi
5. Hafta: Etkin bir dosyalama sisteminde bulunması gereken temel özellikler
6. Hafta: Dosya planı
7. Hafta: Yeni bir dosyalama sistemi geliştirme
8. Hafta: Dosyalama Biriminin Örgütlenme İlkeleri
9. Hafta: Dosyalama Biriminin Örgütlenme İlkeleri
10. Hafta: Arşiv Yönetmeliği
11. Hafta: Dosyalama Sistemleri
12. Hafta: Dosyalama Süreci
13. Hafta: Arşiv, Arşivleme Süreci
14. Hafta: Dosyalama ve Arşivlemede Donanım ve Yardımcı Araç Gereçler
Ders Adı
MEY061-2 MESLEKİ YAZIŞMALAR
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İletişim kavramı, türleri
2. Hafta: Yazılı iletişim
3. Hafta: Yazılı İletişimin Örgütsel İletişimdeki Önemi
4. Hafta: Yazışma Teknikleri
5. Hafta: Yazım ve İmla Hataları
6. Hafta: Dil ve anlatım bozuklukları
7. Hafta: Resmi yazı standartları ve türleri
8. Hafta: Ticari yazı standartları ve türleri
DERS SAATİ: 2
ECTS Kredisi: 3
ECTS KREDİSİ: 3
DERS SAATİ: 3
9. Hafta: Rapor hazırlama
10. Hafta: Rapor yazma teknikleri
11. Hafta: Raporların amacı
12. Hafta: Raporların türleri
13. Hafta: Raporlarda veri toplama, işlemi
14. Hafta: Raporun şekli ve içeriği, Dipnot verme
Ders Adı
BIK061-B BİLGİSAYAR KULLANIMI II
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta: Temel bilgisayar kavramları
2.Hafta: Windows işletim sistemi
3.Hafta: Kelime işlemci (Ms Word)
4.Hafta: Kelime işlemci (Ms Word)
5.Hafta: Kelime işlemci (Ms Word)
6.Hafta: Kelime işlemci (Ms Word)
7.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
8.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
9.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
10.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
11.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
12.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
13.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
14.Hafta: İşlem tablosu(Ms Excel)
Ders Adı
ATI061-B ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP
TARİHİ II
Zorunlu
DERS KONULARI
DERS SAATİ: 2
DERS SAATİ: 2
1
Türk İnkılâbının Stratejisi
2
3
Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi
4
Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar
5
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar
6
İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar
7
8
Savaşı
Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar
sSavaSavaşı
Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar
9
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
10
1923-1932 Yılları Arası Türk Dış Politikası
11
1932-1938 Yılları Arasında Türk Dış Politikası
12
Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik
13
Halkçılık, Devletçilik
14
Laiklik, İnkılâpçılık
TUR041-B Türk Dili II
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Kelime grupları
2. Hafta: kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları
3. Hafta: Deyimler, ikilemeler, terimler
4. Hafta: dil yanlışları,
5. Hafta: Türkçenin cümle yapısı
6. Hafta: cümle öğeleri
7. Hafta: cümle çözümlemeleri,
8. Hafta: roman
9. Hafta: makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri
10. Hafta: sunum
11. Hafta: rapor ve tutanak örnekleri
12. Hafta: dilekçe, iş mektubu
13. Hafta: Özgeçmiş (CV) yazma
14. Hafta: karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ders Adı
DERS SAATİ: 2
Ders Adı
YBD061-B İNGİLİZCE II
DERS SAATİ: 4
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta:”Di”li gecmiş zaman, düzenli ve düzensiz fiiller, “Why” ile soru sorma ve cevaplama.
2.3. ve 4.Hafta:…er than,..est, more…..than , the most…”as…as”,sıfat ve zarflarla olumlu, olumsuz cümleler, sıfat ve
zarfların üstünlük ve en üstünlük dereceleri.
5. Hafta:Gelecek zaman (….going to)Gelecekle ilgili planlar, düzenlemeler, güçlü tahminler, fiilerden türemiş sıfatlar.
6.Hafta:Present perfect Tense, have/has+v3.Yet/just/already/ever/before/never.
7.Hafta:Geçmişte başlayıp simdi devam eden eylemler:”ow long……?, for…..,since…..”.”enough ve too” nun cümlelerde
kullanımı.
8.Hafta:Şimdiki zamanın hikayesi (was/were+v-ing).Dönüşlü zamirler (myself, /yourself, himself, vb.)
9.Hafta:Basit gelecek zaman.Gelecekle ilgili tahmin ve öngörüler.Kesinlik derecesi (will/will not/will probably/will
probably not/may/might/could/may not/might not).
10.Hafta:Koşul cümleleri tip-1(If……)
11.ve 12. Hafta:Dolaylı ve dolaysız anlatım.
13.ve 14. Hafta:Edilgen yapılar.
III GÜZ
Ders Adı
BUY061-3 BÜRO YÖNETİMİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Yönetim ve Büro yönetimi kavramları
2. Hafta: Yönetici
3. Hafta: Büro Yöneticisi
4. Hafta: Büro Elemanlarının Görevleri
5. Hafta: Büro Elemanlarının Sorumlulukları
6. Hafta: Büro Türleri
7. Hafta: Büroların Örgütlenme Biçimleri
8. Hafta: Bürolarda Planlama
9. Hafta: Bürolarda Örgütlenme
10. Hafta: Bürolarda Örgütlenme
11. Hafta: Eleman seçme
12. Hafta: Büroların Fiziksel Çevresi
13. Hafta: Ergonomi
14. Hafta: Büroda Verimliliği Artırma Teknikleri
Ders Adı
GEM061-3 GENEL MUHASEBE
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.
Hafta: Muhasebenin Tanımı ve Sınıflandırılması.
2.
Hafta: Muhasebe Kayıt Yöntemleri.
3.
Hafta: Bilanço- Gelir Tablosu, Hesap Kavramı, Hesapların Sınıflandırılması.
4.
Hafta: Tek Düzen Hesap Planı ve Hesapların İşleyişi.
5.
Hafta: Bilanço ve Bilanço Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi
6.
Hafta: Aktif Hesapların Niteliği ve İşleyişi
7.
Hafta: Pasif Hesapların Niteliği ve İşleyişi
8.
Hafta: Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi
9.
Hafta: Gelir Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi
10.
Hafta: Gider Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi
11.
Hafta: Gelir ve Gider Hesaplarının Kapatılması
12.
Hafta: Maliyet Hesaplarının Niteliği ve İşleyişi
13.
Hafta: Faaliyet ve Finansman Giderleri Hesaplarının İşleyişi
14. Hafta: Uygulama
Ders Adı
EGK061-3 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Dersin Programı işleyiş ve Etkinlikleri Üzerine Genel Tanıtım
2. Hafta: Kendini ifade Edişe Yönelik Sunuşlar
3. Hafta: Kendini ifade Edişe Yönelik Sunuşlar
4. Hafta: Genel Kapsamı ile iletişim ve iletişim Kurabilme Becerisi
5. Hafta: Yüz yüze Görüşme ve Planlama Aşamaları
6. Hafta: Konuşmanın Teknik Hazırlığı
7. Hafta: Konuşmanın Psikolojik Hazırlığı
8. Hafta: Fiziksel, Yazınsal ve Anlatımsal Hazırlık
9. Hafta: Güzel ve etkili konuşmanın temel ilkeleri
10. Hafta: Sözlü anlatımda başarının yolları (çalışma)
11. Hafta: Dinleyiciye Hâkimiyet/Dinleyiciyi Kavramak
12. Hafta: Is Görüşmelerinde Beden Dili
13. Hafta: Kitleye, Gruba, Bireye Karşı Etkin ve Güzel Konuşmanın Temel Adımları
DERS SAATİ: 3
DERS SAATİ: 3
ECTS KREDİSİ: 3
14. Hafta: Kendini ifade Edişe Yönelik Sunuşlar
Ders Adı
BTK061-3 BÜROLARDA TEKNOLOJİ
KULLANIMI
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta: Büro Ortamları ve Teknolojileri
2.Hafta: Telekomünikasyon Araçları
3.Hafta: Sunum, Telekonferans, Görüntü Aktarım ve Çok İşlevli Büro Araçları
4.Hafta: Yazım, Çoğaltma ve Diğer Büro Araçları
5.Hafta: Bilgisayarın Büroda Kullanımı: Donanım
6.Hafta: Donanımın Çalışma Hayatına Etkisi
7.Hafta: Bilgisayarın Büroda Kullanımı: Yazılım
8.Hafta: İletişim Aracı Olarak Bilgisayar
9.Hafta: Veri İşleme Aracı Olarak Bilgisayar
10.Hafta: Bilgi Sunuş Aracı Olarak Bilgisayar
11.Hafta: Büro Araçlarının Kullanımı
12.Hafta: Büro Araçlarının Seçimi
13.Hafta: Büro Ergonomisi
14.Hafta: Büro ve Bilgi Güvenliği
Ders Adı
BIK061-3 BİLGİSAYAR KULLANIMI III
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta: Elektronik sunuyu tanımlayabilme
2.Hafta: İlkeler ve genel prensipler
3.Hafta: İlkeler ve genel prensiplerini uygulayabilme
4.Hafta: Çeşitli Uygulamalar
5.Hafta: Elektronik sunu programını tanımlayabilme
6.Hafta: Örnekler ile devam
7.Hafta: Örnekler ile devam
8.Hafta: Elektronik sunu programını tanımlayabilmeye devam
9.Hafta: Elektronik sunu programına ait menüler
10.Hafta: Elektronik sunu programı komutları tanımlayabilme
11.Hafta: Menü ve komut uygulamaları
12.Hafta :Menü ve komut uygulamaları
13.Hafta: Bir elektronik sunuyu amacını en iyi yansıtacak şekilde hazırlayabilme
14.Hafta: Bir elektronik sunuyu amacını en iyi yansıtacak şekilde sunabilme
Ders Adı
MYD061-3 MESLEKİ İNGİLİZCE-1
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Etkili İş Yazışmalarının İlkeleri-1
2. Hafta: Etkili İş Yazışmalarının İlkeleri-2
3. Hafta: İş Mektuplarının Kısımları ve Formatı
4. Hafta: İstek Mektupları & Şikayet Mektupları
5. Hafta: Mektupların Ulaştığını Teyit Etme
6. Hafta: Satış Mektupları
7. Hafta: Sipariş Geçme
8. Hafta: Ödeme Talep Eden Mektuplar (İhtar Mektupları)
9. Hafta: Bilgi Talep Etmek
10. Hafta: Bilgi Talep Eden Mektuplara Yanıt Vermek
11. Hafta: Satış Koşulları
12. Hafta: Halkla İlişkiler & Basın Bildirisi Hazırlanması
13. Hafta: İstihdam Mektupları & Referans Mektubu
14. Hafta: Memorandum(Bildiri), Elektronik Posta
Ders Adı
İŞH061-3 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Seçmeli
DERS SAATİ: 2
DERS SAATİ: 2
DERS SAATİ: 4
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İş hukuku kavramı, gelişimi ve kaynakları,
2. Hafta: İş hukukunun temel kavramları
3.Hafta: İş kanununun uygulama alanı, iş sözleşmesi tanımı, unsurları, özellikleri ve türleri
4. Hafta: İş sözleşmesinin yapılması, iş sözleşmesinden doğan borçlar
5. Hafta: İş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları
6. Hafta: Çalışma ve dinlenme süreleri
7. Hafta: Sendika ve konfederasyon kavramları,
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Sendika hürriyeti, sendikaların kuruluş ve işleyişi,
10. Hafta: Sendika üyeliği, güvenceler, faaliyetler, gelir ve giderler, faaliyetlerin durdurulması ve sona ermesi
11. Hafta: Toplu iş sözleşmesinin yapılması, hükümleri ve uygulama alanı, sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları
12. Hafta: Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları,
13. Hafta: Sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, yöntemleri ve karşılanan riskler
14. Hafta: Sosyal güvenlikten sağlanan yararlar, sosyal gelirler
Ders Adı
İKY061-3 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları
2. Hafta: İnsan kaynakları yönetiminin önemi
3. Hafta: İnsan kaynakları yönetiminin iç ve dış çevresi
4. Hafta: İnsan kaynakları planlaması
5. Hafta: İş analizi, iş tanımları, iş tasarımı
6. Hafta: Personel bulma seçme ve oryantasyon
7. Hafta: Personel bulma seçme ve oryantasyon -case study8. Hafta: Eğitim ve geliştirme
9. Hafta: Performans değerleme
10. Hafta: Performans değerleme-case study11. Hafta: İnsan kaynağının motivasyonu
12. Hafta: İş değerleme
13. Hafta: Disiplin
14. Hafta: Ücret yönetimi
Ders Adı
TKY061-3 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Seçmeli
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Kalitenin tanımı
2. Hafta: Toplam kalite yönetimi ile ilgili kavramlar
3. Hafta: Toplam kalite yönetimi sistemi
4. Hafta: Toplam kalite yönetimine duyulan ihtiyaç
5. Hafta Toplam kalite yönetiminin temel öğeleri
6. Hafta Toplam kalite yönetimini etkileyen faktörler
7. Hafta: Toplam kalite yönetimi organizasyonu
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Toplam kalite yönetimi anlayışı
10. Hafta: Toplam kalite yönetimi çağı
11. Hafta: Toplam kalite yönetiminde Deming felsefesi
12. Hafta: Toplam kalite yönetiminde insan faktörü
13. Hafta: Toplam kalite yönetiminde eğitim
14. Hafta: Toplam kalite yönetiminde motivasyon
15.Hafta: Toplam kalite yönetiminde insanı geliştirme
Ders Adı
ZAY061-3 ZAMAN YÖNETİMİ
Seçmeli
DERS KONULARI: (14 Hafta)
1.
Hafta: Zaman kavramı ve Önemi
2.
Hafta: Zaman Türleri ve bileşenleri
3.
Hafta: Zaman Tutanakları ve Pareto analizi
4.
Hafta: Zaman Yönetimi ve Önemi
5.
Hafta: Zaman Yönetimi süreci
6.
Hafta: Zaman yönetimi yaklaşımları ve ilkeleri
7.
Hafta: Etkin zaman yönetiminin yararları
8.
Hafta: Zaman tutanağı hazırlama ve akşam analizi
9.
Hafta: Zaman yönetimi konusunda yeni yaklaşımlar
10.
Hafta: Boş zaman kavramı
11.
Hafta: Zaman yönetiminde başarı için öneriler
12.
Hafta: Zaman temelli rekabet
13.
Hafta: Teknolojik araçlarla zaman yönetimi
14.
Hafta: Örnek uygulamalar
IV BAHAR
Ders Adı
YOS061-4 YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Sekreterlik mesleğinin anlamı ve kapsamı
2. Hafta: Sekreterlik mesleğinin tarihsel gelişimi
3. Hafta: Sekreterlik türleri, görev ve sorumlulukları
4. Hafta: Profesyonel sekreterin kişisel özellikleri ve mesleki nitelikleri
5. Hafta: Profesyonel sekreterin iş ahlakı
6. Hafta: Sekreterlikte nezaket, görgü ve protokol kuralları
7. Hafta: Sekreterlik mesleği ve imaj yönetimi
8. Hafta: Sekreter bürolarının ergonomik tasarımı
9. Hafta: Sekreterlik hizmetleri ve ofis hostesliği
DERS SAATİ: 2
DERS SAATİ: 2
Ders Kredisi: 2
DERS SAATİ: 3
10. Hafta: Sekreterlik mesleği ve ofis otomasyonu sistemi
11. Hafta: Büro uygulamaları ve sekreterin rolü
12. Hafta: Sekreterin büro uygulamalarında verimliliği
13. Hafta: Sekreterlik mesleğinde etkin iletişim
14. Hafta: Toplantılar ve sekreterin rolü
Ders Adı
HAI061-4 HALKLA İLİŞKİLER
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1-Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere yakın kavramlar
2-İşletmelerde halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler ve halkla ilişkilerin işletmeler açısından önemi
3-Halkla ilişkilerin amaçları
4-Halkla ilişkilerde temel ilkeler
5-Tanıma ve yöntemleri
6-Kamuoyu araştırması, Anket, Pazarlama araştırması, Toplantılar
7-Yüz yüze ilişkiler Şirket kayıtları Basını izleme
8-Tanıtma ve yöntemleri
9-Kurumsal reklam Kurum kimliği Kanaat önderleri
10-Toplantılar Basınla ilişkiler
11-Kurum içi halkla ilişkiler
12-Motivasyon ve Moral
13-Kurum dışı halkla ilişkiler
14-Halkla ilişkilerde çevrenin denetimi
Ders Adı
KAM061-4 KAMU-ÖZEL KESİM YAPISI VE
İLİŞKİLERİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Kamu yönetiminin niteliği
2. Hafta: Özel sektör yönetiminin niteliği
3. Hafta: Özel sektörün örgütsel yapısı I
4. Hafta: Özel sektörün örgütsel yapısı II
5. Hafta: Kamu sektörünün örgütsel yapısı I
6. Hafta: Kamu ve özel sektör ayırımı
7. Hafta: Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlevleri I
8. Hafta: Kamu ve özel sektör kuruluşlarının işlevleri II
9. Hafta: Kamu sektöründe personel yönetimi
10. Hafta: Özel sektör yönetiminde personel yönetimi
11. Hafta: Merkezi örgütler
12. Hafta: Yerel örgütler
13. Hafta: Bürokrasi Kavramı
14. Hafta: Bürokrasi Kavramı
Ders Adı
KSY061-4 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ
Zorunlu
DERS KONULARI: (14 Hafta)
1. Hafta: Kriz kavramı, özellikleri ve analizi,
2. Hafta: Çevresel ve Örgütsel Kriz kaynakları
3. Hafta: İç ve Dış Çevre Faktörlerinin Etkileşimi
4. Hafta: Kriz Süreci ve Aşamaları
5. Hafta: Krizin örgütsel ve Yönetsel Sonuçları
6. Hafta: Kriz Öncesinin Yönetimi
7. Hafta: Kriz Döneminin Yönetimi
8. Hafta: Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
9. Hafta: Kriz Sonrasının Yönetimi
10. Hafta: Kriz Ortamında Stres Yönetimi
11. Hafta: Stres Türleri, Genel Uyum Sendromu
12. Hafta: Bireysel, Örgütsel, Çevresel Stres Kaynakları
13. Hafta: Stresin Bireysel, Örgütsel Etkileri
14. Hafta: Stresle Mücadele Etme Yöntemleri
Ders Adı
BIK061-4 BİLGİSAYAR KULLANIMI-IV
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta :Web Tasarım İlkeleri
2. Hafta :Web Kavramı ve HTML´e Giriş
3. Hafta :HTML Komutları - 2
4. Hafta :HTML Komutları - 3
5. Hafta :HTML Komutları - 4
6. Hafta :Eklentiler ve DHTML (Dynamic HTML)
7. Hafta :CSS (Cascaded Style Sheets)
DERS SAATİ: 3
ECTS Kredisi: 3
DERS SAATİ: 2
8. Hafta :ASP
9. Hafta :ASP
10. Hafta:ASP
11. Hafta:ASP
12. Hafta:ASP
13. Hafta:ASP
14. Hafta:ASP
Ders Adı
MYD061-4 MESLEKİ İNGİLİZCE-2
DERS SAATİ: 4
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İnsanları tanıştırma ve selamlaşma
2. Hafta: Müşterilerden ve tedarikçilerden gelen telefonlara yanıt vermek
3. Hafta: Bölümler arası iletişim (Şirket İçi Duyuru, Şubelerle İletişim)
4. Hafta: Sunuş
5. Hafta: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında evrakların çevirisi-1
6. Hafta: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında evrakların çevirisi-2
7. Hafta: Kapak mektubu hazırlanması
8. Hafta: CV hazırlanması
9. Hafta: Uluslararası ticarette, ithalat ve ihracatta kullanılan terimler
10. Hafta: Fuar katılım mektupları
11. Hafta: Uluslararası organizasyonlardan bilgi talep eden mektuplar
12. Hafta: Siparişin durumu hakkında müşteriyi bilgilendiren mektuplar, ürünlerin sevkiyatı ile ilgili mektuplar
13. Hafta: Firma profilinin hazırlanması
14. Hafta: Hotel rezervasyon mektubunun hazırlanması
Ders Adı
ÇAP061-4 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
ECTS Kredisi: 3
Seçmeli
DERS KONULARI: (14 Hafta)
1.
Hafta: Çalışma davranışı ve insan
2.
Hafta: Çalışma psikolojisinin kapsamı ve gelişimi
3.
Hafta: Çalışma motivasyonu
4.
Hafta: İş tatmini ve tatminsizliği
5.
Hafta: iş monotonluğu ve işe yabancılaşma
6.
Hafta: Çatışma ve başaçıkma yöntemleri
7.
Hafta: İş-aile ve aile-iş çatışması
8.
Hafta: Yorgunluk ve iş kazaları
9.
Hafta: Ergonomi
10.
Hafta: Mobbing
11.
Hafta: Örgütlerde Güven
12.
Hafta: Örgütlerde adalet
13.
Hafta: Saldırgan davranışlar
14.
Hafta: Performans değerleme
Ders Adı
GİR061-4 GİRİŞİMCİLİK
DERS SAATİ: 2
Seçmeli
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Girişimciliğin Önemi ve Nasıl Girişimci Olunur
2. Hafta: Türkiye’de Girişimci Olma Şekilleri
3. Hafta: Girişimcilerin Başarı ve Başarısızlık Nedenleri
4. Hafta: İş Fikirleri Üretmenin Önemi ve Girişimcilik Politikaları
5. Hafta: Risk Sermayesi ve Türkiye’deki Uygulamaları
6. Hafta: Girişimcilik Kültürü
7. Hafta: Küçük İşletmeler ve Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları
8. Hafta: Küçük İşletmelerin Tanımı ve Türleri
9. Hafta: Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreci
10. Hafta: Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
11. Hafta: Aile İşletmeleri
12. Hafta: Aile İşletmelerinin Kurumsallaşaması
13. Hafta: Girişimcilik Öyküleri
14. Hafta: Girişimcilik (Örnek Olay)
Ders Adı
SUT061-4 SUNU TEKNİKLERİ
DERS SAATİ: 2
Seçmeli
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta: Sunuşun Önemi
2.Hafta: Sunuşu planlayın
3.Hafta: Sunuşu etkili kılın
4.Hafta: Sunuş sırasında yapılacaklar
5.Hafta: Göz Teması
6.Hafta: Sahne Kullanımı
7.Hafta: Beden Duruşu
8.Hafta: Jest ve mimikler
9.Hafta: Giyim, Makyaj ve Aksesuarlar
10.Hafta: Ses Tonu
11.Hafta: Seyirci etkileşimi
12.Hafta: Soruları cevaplandırmak
13.Hafta: Görsel Malzeme Kullanmak 1. Böl.
14.Hafta: Görsel Malzeme Kullanmak 2. Böl
Ders Adı
HOT061-4 HIZLI YAZMA VE OKUMA TEK.
Seçmeli
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta:
2. Hafta:
3. Hafta:
4. Hafta:
5. Hafta:
6. Hafta:
7. Hafta:
8. Hafta:
9. Hafta:
10. Hafta:
11. Hafta:
12. Hafta:
13. Hafta:
14. Hafta:
DERS SAATİ: 2
Tanışma,dersin içeriği,amaçları,kaynakları
Hızlı yazmanın önemi,gereği,dersin araçları,eğik bitişik yazının temel kuralları
Kurşun kalemle çizgi ve eğik bitişik yazı çalışmaları
Eğik bitişik yazı ile hızlı yazma çalışmaları
Eğik bitişik yazıyı alışkanlık durumuna getirme çalışmaları
Örnek uygulamaları
Öğrenmeyi öğrenmek;okuma hızı ve öğrenme ölçümü
Gözün yapısı;okuma-göz ilişkisi
Okumayı ve okuma hızını olumsuz etkileyen etmenler:a)psikolojik b)fizyolojik c)entellektüel
d)materyal e)çevre:
Sesli okumanın hız sınırı
Örnek uygulamaları
Okuma hızını artırma çalışmaları;örnek uygulamalar
Okuma hızını artırma çalışmaları;uygulama
Download

büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölüm başkanlığı