PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜM BAŞKANLIĞI
PAZARLAMA PROGRAMI
I.YARIYIL
Dersin Adı
GEI051 Genel İşletme
IKG051 İktisada Giriş
PAI051 Pazarlama İlkeleri I
GEM051 Genel Muhasebe
MAT051 Genel Matematik
TEH051 Temel Hukuk Bilgisi
BIK051 Bilgisayar Kullanımı I
TUR051 Türk Dili I
ATI051 Atatürkİlkeleri ve İnk.Tarihi I
ING051 İngilizce I
TOPLAM
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Toplam Kredi
2
2
4
3
4
2
2
2
2
4
27
ECTS Kredisi
2
4
4
4
4
2
2
2
2
4
30
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Toplam Kredi
2
4
3
2
2
2
2
2
2
4
25
ECTS Kredisi
4
4
4
2
3
2
3
2
2
4
30
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Toplam Kredi
4
2
4
3
2
4
2
2
2
3
28
ECTS Kredisi
4
2
4
4
2
4
2
2
3
3
30
Toplam Kredi
2
3
4
2
2
2
3
2
2
2
3
27
ECTS Kredisi
2
4
4
2
2
3
4
2
2
2
3
30
II.YARIYIL
MAI051-B
PAI051-B
IST051-B
DAB051-B
TIH051-B
YOO051-B
BIK051-B
TUR051-B
ATI051-B
ING051-B
Dersin Adı
Makro İktisat
Pazarlama İlkeleri II
İstatistik
Davranış Bilimleri
Ticaret Hukuku Bilgisi
Yönetim ve Organizasyon
Bilgisayar Kullanımı II
Türk Dili II
Atatürk İlk. ve İnk.Tarihi II
İngilizce II
TOPLAM
III.YARIYIL
REK051-3
HIP051-3
ULP051-3
PAA051-3
PAI051-3
SAY051-3
MIY051-3
HAI051-3
GUM051-3
KON051-3
Dersin Adı
Reklamcılık
Hizmet Pazarlaması
Uluslararası Pazarlama
Pazarlama Araştırması
Pazarlamada İletişim
Satış Yönetimi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Halkla İlişkiler
Gümrük Mevzuatı
Kurumsal Kaynak Plan. I
TOPLAM
IV.YARIYIL
Dersin Adı
TUD051-4 Tüketici Davranışları
SAT051-4 Satış Teknikleri
DOP051-4 Doğrudan Pazarlama
YPT051-4 Yeni Pazarlama Teknikleri
MRP051-4 Market Pazarlamacılığı
PAM051-4 Pazarlama Mevzuatı
MCS051-4 Mesleki Çalışma ve Seminer
PAY051-4 Pazarlama Yönetimi
DTM051-4 Dış Ticaret Mevzuatı
TUP051-4 Turizm Pazarlaması
BIK051-4 Kurumsal Kaynak Plan. II
TOPLAM
Z/S
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
I.YARIYIL
GEI051GENEL İŞLETME
Zorunlu
Dersin adı
Ders Saati: 2
DERS KONULARI: (14 weeks)
1. Hafta :
İşletme ile ilgili kavramlar
2. Hafta :
İşletme çevresi
3. Hafta :
İşletmenin amaçları
4. Hafta :
İşletmelerin sınıflandırılması
5. Hafta :
İşletmelerin sınıflandırılması
6. Hafta :
İşletmenin diğer bilim dalları ile ilişkisi
7. Hafta :
İşletmenin kuruluş yeri
8. Hafta :
İşletmenin fonksiyonları
9. Hafta :
Yönetim
10. Hafta :
Üretim yönetimi
11. Hafta :
Pazarlama yönetimi
12. Hafta :
Muhasebe-finans yönetimi
13. Hafta :
İnsan kaynakları yönetimi
14. Hafta :
Halkla ilişkiler yönetimi
Ders Adı
IKG051 İktisada Giriş
Zorunlu
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1., 2. ve 3. Hafta: Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar.
4. and 5. Hafta: Fiyat Teorisi, Arz ve Talep
6. Week: Arz ve Talebin Temel Belirleyicileri.
7. and 8 Hafta: Tüketici Teorisi
9. and 10. Hafta: Üretici Teorisi
11. and 12 Hafta: Çeşitli Piyasalarda Firma Davranışları Teorisi: Tam Rekabet Piyasası Teorisi, Monopol Terisi,
Monopolcü Rekabet Teorisi, Oligopol Teorisi.
13 and 14. Genel Genge Teorisi. Rekabet Teorisi
Ders Adı
PAI051 Pazarlama İlkeleri I
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
(1. Hafta) Pazarlamanın Konusu, Kapsamı ve Gelişimi
(2. Hafta) Pazarlama Çevresi
(3. Hafta) Stratejik Pazarlama Planlaması ve Pazarlamanın Rolü
(4. Hafta) Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi
(5. Hafta) Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
DERS SAATİ: 4
(6. Hafta) Endüstriyel Pazarlar ve Uluslararası Pazarlar
(7. Hafta) Pazar Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma
(8. Hafta)Talep Tahmin Yöntemleri
(9. Hafta)Mamullerin sınıflandırılması
(10. Hafta)Yeni mamul geliştirme stratejileri
(11. Hafta)Mamulün hayat seyri stratejileri
(12. Hafta)Mamul farklılaştırma stratejileri
(13. Hafta)Marka ambalaj ve kalite stratejileri
(14. Hafta)Servis ve kalite stratejileri
Ders Adı
GEM051 GENEL MUHASEBE
Zorunlu
DERS SAATİ: 4
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta:
Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları
2. Hafta:
Muhesebenin türleri
3. Hafta:
Muhasebenin temel kavramları
4. Hafta:
Temel mali tablolar, Bilançonun tanımı ve
özellikleri
5. Hafta:
Gelir tablosunun tanımı ve özellikleri
6. Hafta:
Muhasebede hesap kavramı
7. Hafta:
Hesapların işleyişi
8. Hafta:
Tekdüzen hesap planı
9. Hafta:
Muhasebede kullanılan belgeler ve defterler
10. Hafta:
Çift taraflı kayıt yöntemi
11. Hafta:
Muhasebe süreci
12. Hafta:
Muhasebe süreci
13. Hafta:
Ticari mal kayıt yöntemleri ve katma değer
vergisi
14. Hafta:
Muhasebe uygulamaları
MAT051 GENEL MATEMATİK
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: sayılar
2. Hafta: cebir
3. Hafta: denklemler
4. Hafta: eşitsizlikler
5. Hafta: fonksiyonlar
6. Hafta: problem çözümleri
7. Hafta: logaritma
8. Hafta: karmaşık sayılar
9. Hafta: doğrusal denklem sistemleri
10. Hafta: limit ve süreklilik
Ders Adı
DERS SAATİ: 4
11. Hafta: problem çözümleri
12. Hafta: türev
13. Hafta: integral
14. Hafta: problem çözümleri
Ders Adı
TEH051 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
Zorunlu
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Hukuk kavramı, amacı, temeli ve müeyyideleri
2. Hafta: Özel hukuk dalları
3. Hafta: Kamu hukuku dalları
4. Hafta: Karma hukuk dalları
5. Hafta: Pozitif hukukun kaynakları
6. Hafta: Hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması
7. Hafta: Hukukun anlam bakımından uygulanması ve yorum yöntemleri
8. Hafta: Hak kavramı, hak ve fiil ehliyeti
9. Hafta: Hakların çeşitli açılardan sınıflandırılması
10. Hafta: Hukuksal işlemler
11. Hafta: Hakların kazanılması ve kaybı
12. Hafta: Hakların korunması ve iyiniyet kuralı
13. Hafta: Hukukta sorumluluk
14. Hafta: Türk Hukukunda Yargı Düzeni
Ders Adı
BIK051 BİLGİSAYAR KULLANIMI I
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Hafta Ders Konuları
1
Bilgisayarı tanımak, bilgisayarın tarihçesi, bilgisayar parçalarını tanımak
2
Görev çubuğu özellikleri, başlat menüsü görünüm özelliklerini ayarlamak, Enerji koruma ayarları
3
Denetim masası öğeleri
4
Office programlarına giriş
5
Kelime işlemci nedir. Bir kelime işlemci olarak Ms Word
6
Belge oluşturma, açma, kaydetme, yazma, belgede gezinme ve metin seçme
7
Yazım denetimi ve dilbilgisi
8
Karakterleri ve paragrafları biçimlendirme
9
Taşıma veya kopyalama metni
10 Numaralı ve madde işaretli listeler
11 Sayfa görünümünü değiştirme ve yazdırma
12 Tablolar ile çalışmak
13 Resim ve grafik nesneleri ile ilgili işlemler yapmak
14 Internet Explorer
Ders Adı
TUR051 Türk Dili I
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Dil nedir? Dillerin Doğuşu
DERS SAATİ: 2
2. Hafta: Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı
3. Hafta: Dünya Dilleri ve Türkçe
4. Hafta: Türk Dilinin Tarihçesi
5. Hafta: Ses Bilgisi
6. Hafta: Türkçe Kelimelerin Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler
7. Hafta: Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri
8. Hafta: Kelime, A- Anlam Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre
Kelimeler C- Yapı Bakımından Kelime Çeşitleri
9. Hafta: Kelime Türleri
10. Hafta: Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- Kısaltma Grupları, ÇUnvan Grubu, D- Edat Grubu
11. Hafta: E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, Ğ- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İBirleşik fiiller
12. Hafta: Cümle, A- Cümlenin Öğeleri
13. Hafta: B- Cümle Çeşitleri
14. Hafta: Yazım Kuralları
Ders Adı
ATI051 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP
TARİHİ I
Zorunlu
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI
Hafta Konular
1
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı
Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışını ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebepler
3
Osmanlı İmparatorluğu’nun Parçalanması, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı
4
Mondros Ateşkes Antlaşması
İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın
Ekonomik
seçim ve Üretim imkanları eğrisi
Samsun’a Çıkışı
5
6
İhtiyaçlar-Mal-Hizmet-Fayda
Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma: Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri
7
Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli
8
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması
9
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklâl Savaşının Yönetimini Ele Alması
10
Sevr Antlaşması
11
Sakarya Zaferine Kadar Siyasi Olaylar
12
Sakarya Savaşı ‘na Kadar Askeri Gelişmeler
13
Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz
14
Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması
KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Ders Adı
Savaşı
ING051 İngilizce 1
(Zorunlu)
DERS SAATİ: 4
DERS sSavaSavaşı
KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta:Kampüsde ilk gün, tanışma,isimler, yaşlar, ülke ve milliyetler, sayılar, günler, aylar, mevsimler, this
is/that is, these are/those are,şahıs zamirleri, “to be” fiili:am, is, are, saatler.
2.Hafta:Şimdiki zaman, Soru kelimeleri ile soru sorma:Who, What, Where, When.
3. ve 4. Hafta:Geniş zaman,alışkanlıklar,sürekli ve kaıcı yapılan eylemler hakkında konuşma, at, on ve in,
haftalık, aylık program ve takvimler.
5. ve 6. Hafta:Yetenek ve yeteneksizlik:can ve can’t, Soyağacı, iyelik sıfatları, iyelik zamirleri, zorunluluk,
gereklilik, yasaklamalar, sorumluluklar ve gerekliligin olmamasi durumu:must,/ must’nt/have to/don’t have
to/doesn’t have to.
7. ve 8. Hafta:Sahiplik:have got/ has got.How much ve How many ile soru sorma, a lot of, much ve many’nin
kullanımı
9. ve 10. Hafta:Yer belirtme:There is ve There are.Alot of, some, afew, few, a little, little, any.
11. ve 12. Hafta:Hareket ve Yer edatları.Öneride bulunma.Yardım isteme (Can you…..?)Tercihlerle ilgili
konuşma.
13. ve 14. Hafta:Eylemlerin yapılma sıklıgı ile ilgili sorular:How often…..?Sıklık zarfları ve eylemlerin yapılma
sıklığı ile ilgili kullanılan sayılar.
II.YARIYIL
Ders Adı
MAI051-B
Zorunlu
Makro İktisat
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1., 2. ve 3. Hafta: Makro Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar ve Hedefler.
4. and 5. Hafta: Milli gelir ve Milli Gelirin Ölçülmesi
6. Week: Toplam Arz ve Talep.
7. and 8 Hafta: Para ve Para Politikaları
9. and 10. Hafta: Enflasyon Ve İşsizlik
11. and 12 Hafta: Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Dalgalanmalar.
13 and 14. Hafta: Gelir Dağılımı
Ders Adı
PAI 51-B Pazarlama İlkeleri II
Zorunlu
DERS SAATİ: 4
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Fiyat kavramı, fiyatlandırma sürecinde göz önünde tutulması gereken faktörler
2. Maliyete, talebe, rekabete yönelik fiyatlandırma, fiyat farklılaştırma
3. Tutundurma karması ve temel özellikleri, tutundurma bütçesi
4. Kişisel satış, satışçı çeşitleri, satışçıların bulunması, seçimi, eğitimi ve ücretlendirilmesi
5. Reklamın amaçları, çeşitleri, reklam mesajı ve reklamın etkinliğini ölçme
6. Satış geliştirme metotları
7. Tanıtma ve halkla ilişkiler
8. Dağıtım kanalı alternatifleri ve dağıtım politikaları
9. Fiziksel dağıtım fonksiyonları
10. Doğrudan pazarlamanın amacı ve pazarlanma şekiller
11. E-Ticaret ve internette pazarlama stratejileri
12. Pazarlama bölümünün organizasyon şekilleri, yetki devri ve koordinasyon
13. Uluslararası pazarlama çevresi ve pazara giriş şekilleri
14. Hizmet Pazarlaması
Ders Adı
IST051-B
Zorunlu
İstatistik
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Tanımlayıcı istatistiki bilgiler
2. Hafta: Veriler
DERS SAATİ: 4
3. Hafta: Merkezi eğilim ölçüleri
4. Hafta: Yayıklık ölçüleri
5. Hafta: Varyans ve standart sapma
6. Hafta: Olaslık süreci
7. Hafta: Permütasyon ve kombinasyon
8. Hafta: kesikli rassal değişken ve olasılık dağılımı
9. Hafta: sürekli rassal değişken ve olasılık dağılımı
10. Hafta: normal dağılım
11. Hafta: regresyon analizi ve anket
12. Hafta: hipotez testleri
13. Hafta: güven aralıkları ve F testi
14. Hafta: istatistik raporlama
Ders Adı
DIB051-B
Zorunlu
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Davranış bilimlerinin tanımı ve davranış
2. Hafta: İhtiyaçlar ve davranış
3. Hafta: Algılama ve özellikleri
4. Hafta: Sosyal statü ve rol davranışı
5. Hafta: Sosyal statü ve rol davranışı
6. Hafta: Kişilik
7. Hafta: Sosyal etki ve sosyal gruplar
8. Hafta: Kültür
9. Hafta: İletişim ve gruplarda iletişim
10. Hafta: Tutumlar, hazırlayıcıları, özellikleri
11. Hafta: Tutumlar, hazırlayıcıları, özellikleri
12. Hafta: Atıf kuramları
13. Hafta: Gruplar
14. Hafta: İletişim
Ders Adı
TIH041-B Ticaret Hukuku
zorunlu
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Ticari İşletmenin özellikleri ve unsurları
2. Hafta: Ticari işletmenin devri ve birleşmesi
3. Hafta: Ticari iş ve ticari hüküm
4. Ticari yargı
5. Hafta: Tacir ve tacir sıfatının kazanılması
6. Hafta: Tacir olmanın hüküm ve sonuçları
7. Hafta: Ticaret sicili
8. Hafta: İşletme adı
9. Hafta: Marka
10. Hafta: Rekabet ve haksız rekabet
11. Hafta: Ticari defterler
12. Hafta: Cari hesap ve tacir yardımcıları
13. Hafta: Ticaret şirketleri
14. Hafta: Kıymetli evrak (çek ve senet)
Ders Adı
YOO051-B YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Zorunlu
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Yönetim ve organizasyonun tanımı ve önemi
2. Hafta: Organizasyon,yönetici kavramlarının açıklanması ve bunlarla ilgili temel ilkeler
3. Hafta: Organizasyonun iç ve dış çevresi
4. Hafta: Yönetim teorisinin gelişimi
5. Hafta: Temel yönetim yaklaşımları: klasik ve neo klasik yaklaşımlar
6. Hafta: Modern ve post modern yönetim yaklaşımları
7. Hafta: yaklaşımların değerlendirilmesi
8. Hafta: Yönetim fonksiyonları; planlama
9. Hafta: Yönetim fonksiyonları; örgütleme
10. Hafta: Vize sınavı
11. Hafta: Yönetim fonksiyonları; örgütleme
12. Hafta: Yönetim fonksiyonları; yürütme
13. Hafta: Yönetim fonksiyonları; koordinasyon
14. Hafta: Yönetim fonksiyonları; kontrol
Dersin adı
BIK051-B
Zorunlu
BİLGİSAYAR KULLANIMI-II
Ders Saati: 3
DERS KONULARI: (14 weeks)
1. Hafta : Excel'e giriş
2. Hafta : Veri girişi, veri silme ve değişiklik yapma
3. Hafta : Problem çözümü
4. Hafta : Link oluşturma
5. Hafta : Formül oluşturma
6. Hafta : Formülde değişiklik yapma
7. Hafta : Fonksiyonlara giriş
8. Hafta : Temel fonksiyonlar
9. Hafta : Temel fonksiyonlar
10. Hafta : Metin tabanlı fonksiyonlar
11. Hafta : Mantıksal fonksiyonlar
12. Hafta : Mantıksal fonksiyonlar
13. Hafta : Çizim grafik oluşturma
14. Hafta : Grafiklerle çalışma
Ders Adı
TUR051-B Türk Dili I
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Kelime grupları
2. Hafta: kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları
3. Hafta: Deyimler, ikilemeler, terimler
4. Hafta: dil yanlışları,
5. Hafta: Türkçenin cümle yapısı
DERS SAATİ: 2
6. Hafta: cümle öğeleri
7. Hafta: cümle çözümlemeleri,
8. Hafta: roman
9. Hafta: makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri
10. Hafta: sunum
11. Hafta: rapor ve tutanak örnekleri
12. Hafta: dilekçe, iş mektubu
13. Hafta: Özgeçmiş (CV) yazma
14. Hafta: karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ders Adı
ATI051-B
TARİHİ II
Zorunlu
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI
1
Türk İnkılâbının Stratejisi
2
3
Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar: Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun Dönemi
4
Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar
5
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar
6
İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar
7
Çok Partili Hayata Geçme Denemesi ve Bazı İç Siyasi Olaylar
8
Sosyal ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar
9
Atatürk
Savaşı Dönemi Türk Dış Politikası
10 1923-1932 Yılları Arası Türk Dış Politikası
sSavaSavaşı
11 1932-1938 Yılları Arasında Türk Dış Politikası
12 Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik
13 Halkçılık, Devletçilik
14 Laiklik, İnkılâpçılık
KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Ders Adı
ING051-B İngilizce II
(Zorunlu)
DERS SAATİ: 4
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1.Hafta:”Di”li gecmiş zaman, düzenli ve düzensiz fiiller, “Why” ile soru sorma ve cevaplama.
2.3. ve 4.Hafta:…er than,..est, more…..than , the most…”as…as”,sıfat ve zarflarla olumlu, olumsuz cümleler,
sıfat ve zarfların üstünlük ve en üstünlük dereceleri.
5. Hafta:Gelecek zaman (….going to)Gelecekle ilgili planlar, düzenlemeler, güçlü tahminler, fiilerden türemiş
sıfatlar.
6.Hafta:Present perfect Tense, have/has+v3.Yet/just/already/ever/before/never.
7.Hafta:Geçmişte başlayıp simdi devam eden eylemler:”ow long……?, for…..,since…..”.”enough ve too” nun
cümlelerde kullanımı.
8.Hafta:Şimdiki zamanın hikayesi (was/were+v-ing).Dönüşlü zamirler (myself, /yourself, himself, vb.)
9.Hafta:Basit gelecek zaman.Gelecekle ilgili tahmin ve öngörüler.Kesinlik derecesi (will/will not/will
probably/will probably not/may/might/could/may not/might not).
10.Hafta:Koşul cümleleri tip-1(If……)
11.ve 12. Hafta:Dolaylı ve dolaysız anlatım.
13.ve 14. Hafta:Edilgen yapılar.
III.YARIYIL
Ders Adı
REK051-3 REKLAMCILIK
DERS SAATİ: 4
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta:Reklamcılığa genel bir bakış
2. Hafta -Reklamcılığın tarihsel gelişimi
3. Hafta -Reklamcılığın sosyal – ekonomik yönleri
4. Hafta -Reklamcılık kavramları
5. Hafta -Reklamcılıkta ön çalışmalar
6. Hafta Reklam kampanyası planlaması
7. Hafta -Reklam metni yazımı
8. Hafta -Televizyon için reklam metni yazımı (uygulama)
9. Hafta -Gazete ve radyo için reklam metni yazımı (uygulama)
10. Hafta -Reklamda görüntü
11. Hafta -Layout ve prodüksiyon
12. Hafta: Medya planı
13. Hafta: Reklam bütçesi
14. Hafta: Reklam etkinliğinin ölçülmesi
Ders Adı
HIP051-3
Zorunlu
HİZMET PAZARLAMASI
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Pazarlamanın tanımı, pazarlama anlayışındaki gelişmeler, hizmet açısından
pazarlama ilkeleri
2. Hafta: Hizmetlerin tanımı ve önemi, hizmetlerle somut mallar arasındaki farklılıklar
3. Hafta: Hizmet sektörünün gelişimini etkileyen faktörler
4. Hafta: Hizmetlerin karakteristik özellikleri
5. Hafta: Hizmet işletmelerinin türleri
6. Hafta: Hizmet işletmeleri arasında işbirliği
7. Hafta: Hizmet işletmeleri arasında işbirliği
8. Hafta: Pazarlama Karması elamanları
9. Hafta: Hizmet pazarlamasına eklenmesi gereken pazarlama karması elamanları
10. Hafta: Hizmet kalitesini yönetme stratejileri
11. Hafta: Hizmetlerde verimliliği yönetme ve farklılaştırma stratejileri
12. Hafta: Profesyonel hizmet kavramı ve profesyonel hizmet pazarlaması
13. Hafta: Profesyonel hizmet pazarlamasında uygulanabilecek stratejiler
14. Hafta: Bireysel hizmetlerde kontrol edilebilir hatalar, Bireysel hizmetlerde müşteri
yönetimi
Ders Adı
ULP051-3 ULUSLAR ARASI PAZARLAMA
DERS SAATİ: 4
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Hafta Ders Konuları
1
Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişimi
2
İşletmelerin uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılma sebepleri, dereceleri ve yöntemleri
3
Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin planlaması ve uluslararası pazar çevresi
4
Uluslararası pazarların bölümlendirilmesi
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Uluslararası pazarlama kararlarında yararlanılabilecek bilgi kaynakları
Uluslararası pazar araştırması
Uluslararası mal politikaları
Uluslararası pazarlamada marka ve ambalajlama
Uluslararası fiyatlandırma kararları
Uluslararası pazarlamada doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları
Uluslararası pazarlamada doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları
Uluslararası fuar ve sergi organizasyonu
Uluslararası fuar ve sergi organizasyonu
Uluslararası pazarlamada örgütlenme ve kontrol
Ders Adı
PAA051-3 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Zorunlu
DERS SAATİ: 3
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1 Pazarlama araştırmasının önemi
2 Problemin tanımlanması ve hipotezleri belirleme
3 Araştırma modelleri
4 Veri türleri, veri kaynakları ve örnekleme
5 Veri türleri, veri kaynakları ve örnekleme
6 Birincil ve ikincil veri toplama yöntemleri
7 Pazarlama araştırmalarında ölçme ve ölçek
8 Verilerin analize hazırlanması ve analiz araştırma raporu
9 Tek değişkenli , iki değişkenli ve çok değişkenli analizler
10 Tek değişkenli , iki değişkenli ve çok değişkenli analizler
11 Tek değişkenli , iki değişkenli ve çok değişkenli analizler
12 Pazarlama araştırmasının denetimi
13 Pazarlama araştırmasının türleri
14 Pazarlama araştırmasının türleri
Ders Adı
PAI051-3 PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Zorunlu
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Pazarlama iletişiminin tanımı ve özellikleri, iletişim kavramı ve içeriği
2. Hafta: İletişim türleri ve iletişim modeli
3. Hafta: Pazarlama iletişiminin amacı ve iletişim stratejileri, bütünleşik pazarlama
4. Hafta: Tutundurma karması uygulaması ve özellikleri
5. Hafta: Tutundurma karması uygulaması ve özellikleri
6. Hafta: Tutundurma karması elemanı olarak reklâm ve reklâmın sınıflandırılması, mesaj ve
medya stratejilerinin belirlenmesi
7. Hafta: Halkla ilişkilerin temel özellikleri ve halkla ilişkiler teknikleri
8. Hafta: Kişisel satışın iletişimle olan ilişkisi, yaratıcı satıcılığın ne anlam ifade ettiği
9. Hafta: Satış tutundurma faaliyetlerinin özellikleri
10. Hafta: Kurum kimliğinin özellikleri ve unsurları
11. Hafta: Ürün, marka ve ambalaj kavramlarının iletişim bağlamında ne anlama geldiği
12. Hafta: Dağıtım ve fiyat kavramlarının pazarlama iletişimiyle olan ilişkisi
13. Hafta: Pazarlama iletişimi bağlamında doğrudan pazarlamanın değerlendirilmesi
14. Hafta: Pazarlama iletişimi ve etik
Ders Adı
SAY051-3 Satış Yönetimi
Seçmeli
DERS SAATİ: 4
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Satış yönetimi fonksiyonu ve faaliyetlerinin tanımlanması
2. Hafta: Satış gücünün örgütlenmesi
3.Hafta: Satış faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi
4. Hafta: Satış faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi
5. Hafta: Satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi
6. Hafta: Satış gücü temsilcilerinin seçimi ve eğitimi
7. Hafta: Satış gücünün ücretlendirilmesi
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Satışçıların kişisel özellikleri ve görevleri
10. Hafta: Satışçıların kişisel özellikleri ve görevleri
11. Hafta: Satış konuşması ve konuşmanın safhaları
12. Hafta: Satın alıcının itirazları ve karşılanması
13. Hafta: Satışın takibi ve kontrolü
14. Hafta: Satış yönetiminin ahlaki ve yasal boyutları
Ders Adı
MIY051-3
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: İşletmelerde müşteri ilişkileri anlayışı
2. Hafta: Müşteri, tüketici ve kullanıcı kavramları
3.Hafta: Müşteri beklentilerinin değişme nedenleri
4. Hafta: İşletme kültürü ve müşteri ilişkileri anlayışının değişmesi
5. Hafta: Müşteri ilişkilerinde toplam kalite yönetimi
6. Hafta: Müşteri hizmet kalitesi
7. Hafta: Müşteri ilişkileri stratejilerinin belirlenmesi
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Müşteri tutma modeli, kaybedilen müşterilerin kazanılması stratejileri
10. Hafta: Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi
11. Hafta: Müşteri ilişkileri ölçme tekniklerinden, danışma panelleri
12. Hafta: Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, ölçme tekniklerinden fokus grup görüşmeleri
13. Hafta: Müşteri ilişkileri ölçme tekniklerinden, kritik olay tekniği
14. Hafta: Satış ve pazarlamada kültürel değişimler
Ders Adı
HAI051-3 HALKLA İLİŞKİLER
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1-Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere yakın kavramlar
2-İşletmelerde halkla ilişkiler ihtiyacını ortaya çıkaran nedenler ve halkla ilişkilerin işletmeler
açısından önemi
3-Halkla ilişkilerin amaçları
4-Halkla ilişkilerde temel ilkeler
5-Tanıma ve yöntemleri
6-Kamuoyu araştırması, Anket, Pazarlama araştırması, Toplantılar
7-Yüz yüze ilişkiler Şirket kayıtları Basını izleme
8-Tanıtma ve yöntemleri
9-Kurumsal reklam Kurum kimliği Kanaat önderleri
10-Toplantılar Basınla ilişkiler
11-Kurum içi halkla ilişkiler
12-Motivasyon ve Moral
13-Kurum dışı halkla ilişkiler
14-Halkla ilişkilerde çevrenin denetimi
Ders Adı
GUM051-3
Zorunlu
Gümrük Mevzuatı
DERS SAATİ: 2
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Gümrük mevzuatının amacı ve kapsamı
2. Hafta: Kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler
3. Hafta: Gümrüklerde Temsil Yöntemleri
4. Hafta: Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli
5. Hafta: Gümrük Vergilerinin Hesaplanması
6. Hafta: Eşyanın Menşei
7. Hafta: Eşyanın Gümrük Kıymeti
8. Hafta: Gümrük Rejimleri
9. Hafta: Gümrük Rejimleri
10. Hafta: Eşyanın Gümrüğe Sunulması
11. Hafta: Gümrükçe Onaylanmış İşlem
12. Hafta: Gümrük Beyan Yöntemleri
13. Hafta: Eşyanın Muayenesi
14. Hafta: Eşyanın Tahlili ve Teslimi
Ders Adı
KKP051-3 KURUMSAL KAYNAK
PLANLAMASI-I
Seçmeli
DERS SAATİ: 3
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: KKP’nin Tarihsel Gelişimi
2. Hafta: KKP’nin Faydaları
3. Hafta: Kasa ve Cari Hesap bilgisi, Kasa – Cari Hesap Modül İlişkisi
4. Hafta: Banka Bilgisi,Cari Hesap – Banka Modül İlişkisi
5. Hafta: Kasa Fişleri, Banka Fişleri
6. Hafta: Cari Hesap Fişleri
7. Hafta: Stok Bilgisi ve Kart Kayıt Yöntemi Geliştirme
8. Hafta: Fatura Bilgisi Çeşitleri
9. Hafta: İrsaliye Bilgisi ve Çeşitleri
10. Hafta: Fatura İrsaliye Kayıtları ve İlişkilendirme
11. Hafta: Stok Fiyatlama ve Fiyat listeleri Hazırlama
12. Hafta: Cari Hesap , Fiyat Listesi İlişkisi
13. Hafta: Çek Modülü ve Çek Bordrosu Çeşitleri
14. Hafta: Senet Modülü ve Senet Bordrosu Çeşitleri
IV.YARIYIL
TUD051-4 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Ders Adı
1 Tüketici davranışı kavramı
2 Tüketici davranışlarının pazarlamadaki önemi
DERS SAATİ: 2
3 Tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi ilişkisi
4 Tüketici davranışını etkileyen kişisel faktörler
5 Tutum Öğrenme Güdü
6 Kişilik Algı
7 Aile Referans Grubu
8 Ara Sınav
9 Sosyal sınıflar Kültür ve altkültür
10 Tüketici karar alma süreci
11 Endüstriyel tüketiciler ve satın alma özellikleri
12 Endüstriyel pazarda talep türleri
13 Yenilik kavramı
14 Yenilik ve kabul süreci
15 Genel değerlendirme
16 Dönem Sonu Sınavı
Ders Adı
SAT051-4 Satış Teknikleri
Seçmeli
DERS SAATİ: 4
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Kişisel satışın tanımı ve özellikleri, kişisel satışın gelişimi, satışın önemi ve diğer
tutundurma faaliyetlerinden farkı
2. Hafta: Kişisel satışın amaçlarının belirlenmesi, kişisel satışın avantajları ve
dezavantajlarının açıklanması
3.Hafta: Kişisel satış faaliyetlerinde profesyonellik, satış temsilciliği, satış temsilcisinin
özellikleri, kişisel satış temsilcisinde yaratıcılık, sorumlulukları ve mesleki gelişim süreci
4. Hafta: Başarılı bir satış temsilcisinde bulunması gereken özellikler, Başarılı bir satış
temsilcisinde bulunması gereken özellikler, müşterinin bir satış temsilcisinde aradığı temel
özellikler, Satış temsilcisinin eğitiminde temel unsurlar ve eğitim programı türleri,
5. Hafta: Kişisel satış ve ilişkisel satış ile kişisel satış ve ahlak arasındaki ilişki
6. Hafta: Kişisel satışta iletişim kavramı ve sunum sırasındaki iletişimin özellikleri, Kişisel
satışta sözlü ve sözsüz iletişim
7. Hafta: Satış temsilerinde iletişimi geliştirmenin önemi, Kişisel satışta iletişimi olumsuz
etkileyen faktörler
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Kişisel satış sürecine giriş, Olası müşteriler hakkında bilgi toplama ve görüşmeye
hazırlık,
10. Hafta: Kişisel satış görüşmesinde ilk izlenimin önemi, Kişisel satış sunumunun yapılması
11. Hafta: Kişisel satışta sunuş stratejilerinin belirlenmesi, Müşterinin tanımlanması, müşteri
davranış çeşitleri, davranışlarına göre tutum geliştirmenin önemi
12. Hafta: Müşteri ile ilişkilerde açıklığın önemi, Müşteri itirazlarının nedenleri ve çözüm
önerileri
13. Hafta: Müşteri itirazları ve itiraz çeşitleri
14. Hafta: İtirazları karşılama kuralları, kişisel satışta kapanış teknikleri ve kapanış zamanı,
sürecin sona erdirilmesi ve görüşmenin değerlendirilmesi, satış sonrası müşteri hizmetleri ve
soru sorma teknikleri
DOP051-4 DOĞRUDAN PAZARLAMA
DERS SAATİ: 4
Ders Adı
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Hafta Ders Konuları
1 Doğrudan pazarlama kavramı, özellikleri, tarihsel gelişimi ve doğrudan pazarlamayı etkileyen faktörler;
doğrudan pazarlamanın amaçları, avantaj ve dezavantajları
2 Pazarlama karması ve doğrudan pazarlama ilişkisi, doğrudan pazarlama araçları ve yönetimi, doğrudan
pazarlamada stratejik planlamanın yeri, özellikleri, aşamaları
3 Doğrudan pazarlama ve modern pazarlama arasındaki ilişkiler, üstün yönleri, aralarındaki farklar, doğrudan
pazarlama ve veri tabanlı pazarlama ilişkisi
4 Doğrudan pazarlama planlamasında kullanılabilecek stratejiler: ürün ile ilgili stratejiler, fiyat ile ilgili
stratejiler, özendirici önerilerden oluşan stratejiler
5 Doğrudan pazarlamanın uygulanmasında kullanılan araçlar: Tele pazarlama, telefon ile pazarlamanın
özellikleri, dikkat edilmesi gereken hususlar, olumlu ve olumsuz yönleri
6 Yazılı basın: Gazete ve dergiler, gazete ve dergilerin özellikleri olumlu ve olumsuz yönleri
7 Bilgisayar ve elektronik reklamcılık; özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri
8 Radyo ve televizyon yayınları: Televizyonun ve radyonun özellikleri, avantaj ve dezavantajları
9 Doğrudan postalama yöntemi, özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri
10 Kişisel satış, çok katlı pazarlama, kapıdan kapıya satış ve toplantılarla satışın avantaj ve dezavantajları
11 Kişisel satış, çok katlı pazarlama, kapıdan kapıya satış ve toplantılarla satışın avantaj ve dezavantajları
12 Internet: Internet ve doğrudan pazarlama, özellikleri
13 Kataloglar; müşterilere sağladığı faydalar, etkinliğini artıran yöntemler
14 Otomatik( Makineli) Satış; özellikleri, kullanım alanları
YPT051-4 YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİ
DERS SAATİ: 2
Zorunlu
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Hafta Ders Konuları
1
Pazarlama Tekniklerinin Farklı açılardan sınıflandırılması; hedefleri Bakımından, talep bakımından,
kullanılan dağıtım kanalları bakımından, pazarı elde etme şekli bakımından
2
Post modern Pazarlama, avantaj ve dezavantajları
3
Değer Pazarlaması, türleri, kullanım alanları, avantajları ve dezavantajları
4
Sosyal pazarlama ve yeşil pazarlama; fikir pazarlaması ve proje pazarlaması kavramları ve aralarındaki
farklar
5
Veri Tabanlı Pazarlama, uygulama örnekleri, avantajları ve dezavantajları
6
İlişkisel Pazarlama, uygulama örnekleri, avantajları ve dezavantajları ve veri tabanlı pazarlamadan farkı
7
Gedik pazarlama
8
M-Pazarlama, E- Pazarlama ve İzinli Pazarlama Kavramları, uygulama örnekleri, avantaj ve dezavantajları
9
İçsel pazarlama
10 Talep durumuna göre pazarlama kavramları, dönüştürmeci ve uyarıcı pazarlama kavramları,
pazarlama(demarketing), sekronize edici pazarlama ve karşı pazarlama kavramları, uygulama örnekleri ve
aralarındaki farklar
11 Virüslü pazarlama ve buzz marketing kavramları, uygulama örnekleri, kullanılan araçlar, avantajları ve
dezavantajları
12 Gerilla pazarlama kavramı, özellikleri, uygulama örnekleri, avantajları ve dezavantajlar
13 Dikey, Yatay ve Çapraz pazarlama kavramları, aralarındaki farklar, uygulama örnekleri
14 Franchising sistemi, uygulama örnekleri, avantaj ve dezavantajları
Ders Adı
MRP051-4 MARKET PAZARLAMACILIĞI
Ders Adı
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
Hafta
Ders Konuları
1
Perakendecilik İle İlgili Temel Kavramlar
2
Süpermarketler
3
Marketleri Etkileyen Çevresel Faktörler
4
Marketlerde Ürün Satın Alma Ve Satma
5
Marketlerde Fiyatlandırma
6
Marketlerde Satış Arttırıcı Çabalar (Tutundurma)
7
Marketlerde Müşteri Hizmetleri
8
Marketlerde Lojistik Yönetimi
9
Marketlerde Kuruluş Yeri; Marketlerde Süreç Yönetimi;
10
Marketlerde Kuruluş Yeri; Marketlerde Süreç Yönetimi;
11
Marketlerde Katılımcılar
12
Mağaza Atmosferi
13
Marketlerde Raf Yönetimi
14
Marketlerde Kategori Yönetimi
DERS SAATİ: 3
Ders Adı
PAM051-4 Pazarlama Mevzuatı
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
DERS SAATİ: 2
1-Hukuka ilişkin temel kavramlar
2-Sözleşme (akit) kavramı, çeşitleri, oluşumu, irade ile irade beyanı arasındaki uygunsuzluk
3-Sözleşmenin kurulduğu anı ve hüküm ve sonuçlarını meydana geldiği anı açıklayan teoriler
4-İrade ile irade beyanı arasındaki uygunsuzluk
5-Akitlerde temsil ve çeşitleri
6-Tüketiciyi koruma kanunları
7-Tüketici kanununun satıcılara ve işletmelere ilişkin düzenlemeleri
8-Etiket, tarife ve fiyat listesi yönetmeliği
9-Garanti belgesi, Tanıtma ve kullanma kılavuzu
10-Rekabet ve haksız rekabet, Rekabetin korunması hakkındaki kanun
11-Birleşme ve devralma
12-Ticaret ünvanı ve işletme adı
13-Marka, pazarlamadaki yeri, markalar kanunun amacı
14-Hakim durumun kötüye kullanılması
15-Dönem Sonu Sınavı
MCS051-4 Mesleki Çalışma ve Seminer
Ders Adı
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1-Araştırma, araştırmanın amaçları ve araştırma yöntemleri, ve
DERS SAATİ: 4
öğrencilere seminer konusu
belirlemek
2-Pazarlama ile ilgili temel stratejiler ve çözüm yolları
3-Araştırma raporlarında tertip ve şekil, dipnot kullanımı ve kaynak taraması
4-Araştırma soruları hazırlamak, İşletmelerin yapılarının incelenmesi
5-İşletmelerin temel sorunları ve çözüm yolları
6-Gerçek hayatta yaşayan işletmelerin faaliyetlerinde yaşadıkları sorunların örnek olay olarak
çözümü
7-İşletmelerin başarıya ulaşmalarında izledikleri stratejiler ve farklı stratejiler geliştirebilme
8-Seminer konusu olarak verilen araştırma konularının yazım kurallarını açıklamak ve örnek
içindekiler hazırlamak
9-Öğrencilerin hazırladıkları seminerleri sunmaları ve soru cevap ile sonuçlarını
değerlendirmek
10-Öğrencilerin hazırladıkları seminerleri sunmaları ve soru cevap ile sonuçlarını
değerlendirmek
11-Öğrencilerin hazırladıkları seminerleri sunmaları ve soru cevap ile sonuçlarını
değerlendirmek
12-Öğrencilerin hazırladıkları seminerleri sunmaları ve soru cevap ile sonuçlarını
değerlendirmek
13-Öğrencilerin hazırladıkları seminerleri sunmaları ve soru cevap ile sonuçlarını
değerlendirmek
14-Öğrencilerin hazırladıkları seminerleri sunmaları ve soru cevap ile sonuçlarını
değerlendirmek
PAY051-4 Pazarlama Yönetimi
Seçmeli
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Pazarlama Kavramı
2. Hafta İşletme ve Pazarlama Stratejisi
3. Hafta: Pazarlama Çevresi
4. Hafta: Pazarlama Araştırması
5. Hafta Tüketici Pazarı ve Tüketici Satın Alma Davranışları
6. Hafta Pazar Bölümleme, Hedef Pazar, Konumlandırma
7. Hafta: Ürün, Hizmet Ve Marka Stratejisi
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Yeni Ürün Geliştirme, Ürün Yaşam Eğrisi Stratejisi
10. Hafta: Fiyatlandırma Stratejisi
11. Hafta: Tutundurma Stratejileri
12. Hafta: Dağıtım Stratejileri
13. Hafta: Öğrenci sunumları
Ders Adı
DERS SAATİ: 2
14. Hafta: Öğrenci
sunumları
DIM051-4 Dış Ticaret Mevzuatı
Ders Adı
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1. Hafta: Dış ticaret, Dış Ticaret Türleri
2. Hafta: Tarifeler ve Ticaret
3. Hafta: Kambiyo Rejimi ile İlgili Temel Kavramlar
4. Hafta: Dış Ticaret Rejimi
5. Hafta: Kambiyo Rejimi
6. Hafta: Gümrük Kontrolleri
7. Hafta: Dış Ticaret Teorileri
8. Hafta: Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
9. Hafta: Ara Sınav
10. Hafta: Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
11. Hafta: Dış Ticarette Teslim Şekilleri
12. Hafta: Türkiye’nin Dış Ticareti
13. Hafta: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
DERS SAATİ: 2
14. Hafta: Dış Ticaret Politikaları
TUP051-4 Turizm Pazarlaması
Ders Adı
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1-Turizm Pazarlaması Kavramı Gelişimi ve Önemi
2-Turizmde Pazarın Yapısı; Turist Davranışı
3-Turistik Ürün ve Hizmet Politikaları;
4-Turizmde Fiyatlandırma
5-Turizm Dağıtım Kanalları; Turizmde Tutundurma Çalışmaları;
6-Turizmde Destinasyon Yönetimi
7-Turizmde Pazarlama Planlaması;
8-Turizmde Stratejik Planlama ve Yönetim
9-Pazarlama Denetimi ve Performansın Ölçümü;
10-Turizmde Pazarlama Araştırması; Global Turizm Stratejileri;
11-Toplantı Turizmi Pazarlaması
12-Turizm Pazarlamasında Haberleşmenin Önemi ve Halkla İlişkiler
13-Genel tekrar ve değerlendirme
14-Genel tekrar ve değerlendirme
DERS SAATİ: 2
Ders Adı
KKP051-4 KURUMSAL KAYNAK
PLANLAMASI-II
Seçmeli
DERS KONULARI: (Toplam 14 Hafta)
1-Ürün Reçetesi Hazırlama
2-Satış Siparişleri Kayıtları
3-Malzeme İhtiyaç Planlaması ( MRP)
4- Satınalma Sipariş Kayıtları
5-Satınalma Siparişleri Bağlantılı Fatura/İrsaliye Kayıtları
6-Kapasite Planlama
7-Üretim emirleri ve üretim süreçleri takibi
8-Sevkiyat planı hazırlama
DERS SAATİ: 3
9-Ürün Barkodlama işlemleri
10-Barkodlu Sevkiyat
11-Mobilya Sektörü Uygulamalı Örnek
12-Çelik Kapı Sektörü Uygulamalı Örnek
13-Konfeksiyon Sektöru Uygulamalı Örnek
14-Gıda Sektörü Uygulamalı Örnek
Download

pazarlama ve dış ticaret bölüm başkanlığı