AUCTION RESULTS
“ANTIQUE ORIENTAL RUGS III“
SEPT 16th, 2014
NOVOMATICFORUM
FRIEDRICHSTRASSE 7, 1010 VIENNA
Lot Nr.
Name
Price inkl. 22% Premium
1
Seichur
3.904,00 €
2
Eagle Kazak
3.050,00 €
3
Karachov Kazak
1.220,00 €
4
Chichi
2.684,00 €
5
Borjalu Kazak prayer rug
4.880,00 €
6
Karabagh
3.050,00 €
7
Kazak
1.464,00 €
8
Sewan Kazak
6.710,00 €
9
Bergama
1.159,00 €
10
Ghiordesprayer rug
1.952,00 €
11
“Star Ushak”
5.368,00 €
12
Bergama
4.026,00 €
13
Ladik prayer rug
6.954,00 €
14
Bergama
1.586,00 €
15
Konya rug
2.440,00 €
23
Jaf khorjin
671,00 €
26
Afshar
27
Silk Tabriz
10.980,00 €
28
Heriz silk
18.300,00 €
30
Verneh horse cover
31
Lenkoran
732,00 €
32
Gashgai kilim
732,00 €
33
Shirvan soumak mafrash panel
170,80 €
39
Tajik suzani
3.050,00 €
40
Kaitag embroidery
2.684,00 €
41
Kaitag embroidery
3.660,00 €
42
Kaitag embroidery
3.172,00 €
44
Karabagh
3.050,00 €
45
Kuba
46
Shirvan
47
Borjalu Kazak
3.416,00 €
1.586,00 €
19.520,00 €
2.196,00 €
10.004,00 €
Lot Nr.
Name
Price inkl. 22% Premium
48
Lesghi
41.480,00 €
49
Karabagh
2.318,00 €
54
Ottoman embroidery
6.344,00 €
55
Bergama
2.440,00 €
56
Medallion Ushak
54.900,00 €
57
Ottoman bokche
5.490,00 €
58
Melas prayer rug
3.660,00 €
59
Bergama
2.440,00 €
60
Transylvanian Ushak
62
Ottoman metal thread velvet
2.318,00 €
64
Khotan
3.172,00 €
69
Tekke main carpet
4.880,00 €
70
Kordi
3.660,00 €
71
Konya kilim panel
1.342,00 €
72
Sarab
1.220,00 €
73
Kurdish rug
74
Belouch prayer rug
3.294,00 €
75
Kuba
2.684,00 €
77
Lori Pambak Kazak
1.586,00 €
78
Soumak
1.464,00 €
80
Caucasian embroidery
4.758,00 €
81
Fachralo Kazak
3.660,00 €
82
Kazak
2.440,00 €
83
Shulaver Kazak
1.830,00 €
85
Caucasian animal rug
86
Seichur
87
Saryk engsi
88
Kazak
1.220,00 €
89
Caucasian embroidery
4.026,00 €
91
Tekke engsi
92
Bergama
1.220,00 €
93
Lori Pambak Kazak
4.270,00 €
21.960,00 €
17.080,00 €
170.800,00 €
1.464,00 €
854,00 €
732,00 €
Lot Nr.
Name
Price inkl. 22% Premium
96
Uzbek silk velvet fragment
98
Damascus checkerboard rug
104
Tekke chuval
1.464,00 €
105
Yomud engsi
3.050,00 €
106
Sileh
2.440,00 €
107
Tapestry fragment
2.440,00 €
109
Khotan
1.464,00 €
110
Antependium fragment
111
14.640,00 €
114
Melas
Transylvanian Ushak prayer
rug
Melas prayer rug
115
Konya region fragment
24.400,00 €
116
Ghiordes village rug
2.196,00 €
117
Kirsehir
3.660,00 €
118
Kazak
1.464,00 €
119
Kazak
1.464,00 €
120
Ladik prayer rug
1.220,00 €
121
Ushak Lotto
123
Bergama
125
Salor “S” group main carpet
127
Tekke chuval
3.660,00 €
128
Tekke main carpet
4.026,00 €
131
Silk Tabriz rug
4.880,00 €
133
Isphahan fragment
134
Shah Sevan
1.220,00 €
135
Seichur
3.660,00 €
136
Karagashli
6.100,00 €
137
Kazak
1.464,00 €
138
Kazak fragment
1.830,00 €
139
Borjalu Kazak
7.930,00 €
140
Kazak
2.196,00 €
112
5.856,00 €
54.900,00 €
17.080,00 €
2.440,00 €
3.660,00 €
24.400,00 €
1.220,00 €
195.200,00 €
54.900,00 €
Lot Nr.
Name
Price inkl. 22% Premium
141
Shirvan
1.830,00 €
142
Marasali prayer rug
5.612,00 €
143
Borjalu Kazak
4.026,00 €
144
Sileh
3.660,00 €
145
Kazak
7.930,00 €
146
Lakai horse cover
3.172,00 €
148
Lakai suzani
3.172,00 €
149
Nim suzani
4.026,00 €
150
Shakrysab suzani
1.830,00 €
151
Gashgai khorjin
154
Star Ushak
155
Karapinar
156
Ghiordes prayer rug
158
Bergama
14.640,00 €
159
Goradis fragment
14.640,00 €
160
Kazak
1.464,00 €
161
Konya kilim
1.220,00 €
162
Ladik prayer rug
2.196,00 €
163
Akstafa
976,00 €
164
Seichur
976,00 €
165
Karachov Kazak
7.320,00 €
166
Borjalu Kazak
1.830,00 €
167
Sewan Kazak
8.540,00 €
168
Eagle Kazak
2.074,00 €
169
North Shirvan or Kuba
8.540,00 €
170
ChiChi
3.660,00 €
171
Karachov Kazak
1.830,00 €
172
Kuba
173
Shirvan kilim
174
Kurdish long rug
1.464,00 €
175
Fachralo Kazak prayer rug
6.100,00 €
176
Shirvan fragment
3.416,00 €
732,00 €
122.000,00 €
18.300,00 €
6.100,00 €
40.260,00 €
976,00 €
Lot Nr.
Name
Price inkl. 22% Premium
177
Borjalu Kazak
7.930,00 €
178
Karachov Kazak
8.296,00 €
179
Eagle Kazak
7.320,00 €
182
Tekke chuval
25.620,00 €
183
Tekke chuval
3.660,00 €
184
Nazsca kilim panel
5.124,00 €
186
Ikat silk velvet panel
2.684,00 €
189
Transylvanian Ushak
29.280,00 €
191
Ladik prayer rug
194
Ladik
195
Karabagh
1.220,00 €
196
Oltenian kilim
1.586,00 €
197
Akstafa
3.660,00 €
199
Lori Pambak Kazak
200
Shusha
2.440,00 €
201
Fachralo Kazak
6.710,00 €
202
Kuba
3.660,00 €
203
Eagle Kazak
4.270,00 €
204
Kazak
1.586,00 €
205
Beshir
2.318,00 €
206
Yomud engsi
12.810,00 €
207
Yomud Kepse gol main carpet
26.840,00 €
208
Kazak
976,00 €
209
Yuruk
976,00 €
210
610,00 €
212
Kazak kilim
Mujur prayer rug with Ladik
design
Yomud Asmalyk
213
Demirji Kula fragment
610,00 €
214
Ladik
976,00 €
215
Transylvanian Ushak
219
Dazkir
211
2.440,00 €
14.640,00 €
14.030,00 €
7.320,00 €
732,00 €
20.740,00 €
4.270,00 €
Lot Nr.
Name
Price inkl. 22% Premium
220
Ersari main carpet
1.220,00 €
221
Kuba
222
Kazak
1.830,00 €
223
Karabagh
1.830,00 €
224
Kuba
1.830,00 €
225
Karachov Kazak
227
Genje
229
Karagashli
230
Seichur
3.660,00 €
231
South Shirvan
9.760,00 €
232
Seichur
2.440,00 €
233
Genje fragment
7.320,00 €
234
Karagashli
2.440,00 €
235
Sewan Kazak
4.270,00 €
236
Armenian carpet
237
Mahal
3.660,00 €
239
Kashan Silk
5.795,00 €
241
Ferahan
2.440,00 €
244
Oushak
2.440,00 €
246
Heriz
9.760,00 €
488,00 €
19.520,00 €
3.660,00 €
10.980,00 €
10.980,00 €
Download

AUCTION RESULTS “ANTIQUE ORIENTAL RUGS III“ SEPT 16th