T.e. . ....
MUS VALILIGI
iI MUll Egitim Miidiirliigu
.
Say. : 32026198/310/814672
Konn: Y aTI~ma Eserleri
23/0]/2015
............................................KAYMAKAMLIGINA
II<;e Milli Egitim Miidiirliigii
.................................................... MUDURLUGUNE IIgi
:a)30109/2014 tarih ve 300/4316529 saYlh yazlmlz.
b)Milli Egitim BakanhgI Temel Egitim Genel Miidiirliigu'niin 22/0112015 tarih ve
754876 sayill yazISl.
{:anakkale Savalilarmm 100. YIlt Anma Torenleri kapsammda; Bakanhglmlzca
ortaokullar araSl resim, ~iir ve kompozisyon yan~masl diizenlenmi$ olnp, okul miidiirliikleri
tarafmdan yanlimaya ili$kin eserleri illi1<;e milli egitim miidiirliiklerince deger1endirilmeden
sehven Bakanhglmlza gonderildigine dair ilgi yazl ekte gonderilmi~tir.
Y an$ma
~artnamesinde
belirtilen
hiikiimler
dogrultusunda
eserlerin
degerlendirilmek iizere illil<;e milli egitim miidiirliik1erine gonderi1mesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKI: l-Yazl (l Sayfa) Dagltlm: il<;e Kaymakamhklanna (il<;e Milli Egitim Miidiirliigu) Resmi/Ozel Tiim Ortaokul Miid. Bu evrak guvenh elektronik imza ile imzalanml~trr http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
c4cO-f44c-32c2-9b19-c3db kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Temel Egitim Genel Miidiirliigii SaYI : lO230228/3lO.01.021754876
22/0112015
Konu: Yan;;ma Eserleri
ACELE VE GUNLUnUR
ilgi: Milli Egitim Bakanhgl Iemel Egitim Genel MiidiirliigtinUn 26109/2014 tarihli ve
10230228/310.01.02/4248074 sayIll yazlSl.
<;::anakkale Sava;;Janmn 100. Y tl Anma Iorenleri kapsammda BakanhglmtZca
ortaokullar araSl resim, ;;iir ve kompozisyon yan~masl diizenlenmi~ olup, konuya ili;;kin ilgi
yazlmlz ve eki ~artname illere duyurulmu;;tur.
Ancak; okul miidiirliikleri tarafmdan yart;;maya ili;;kin eserler illilge milli egitim
miidiirliiklerinde degerlendirilmeden sehven BakanhglmtZa gonderilmektedir.
Soz konusu yan;;ma ;;artnamesindeki hiikiimler dogrultusunda dereceye giren eserlerin
illi1ge milli egitim miidiirliigiine gonderilmesi, bu tarihten itibaren Bakanhglmlza intikal
edecek olan eserlerin de iade edilmeyecegi hususunda okul miidiirliiklerinin uyanlmasmt
onemle rica ederim.
Yasin VURAL Bakan a. Daire Ba;;kant DAGITIM:
Geregi:
BPlam
Atatfirk Blv. 06648 Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: tegm [email protected] .tr
Aynntlh bilgi ivin:R. SELENAY Egt. Uzm.
Tel: (0312) 41315 80
Faks: (0312) 41771 05
.
"
..
http'll vraksorgu meb,gov.tr adresmden
Bu evrak guvenli elektromk Imza Ilc lmzaIamm~tlf,
. e
.
8
.
"
b244-3bOe-a73a-d3a6 kodu lIe teyit edlIeblhr.
eee-
Download

T.e. . ..