Petrol"Fiyatlari:"6"ayda"%40"dusus"
8"Aralik"
• "Irak"Basra"Light"fiya2ni"Asya"ve"ABD"pazarlari"icin"(Ocak"
teslim)"dusurdu"Avrupa"icin"[email protected]""
• "Ba2"Afrika"petrolu"dolu"sa2lmayan"tankerler"Brent"fiya2ni"
vurdu"
"
9"Aralik"
! "WTI"$62.25/b"gordu"(Haz"2009"dan"beri"en"dusuk"seviye"
! "Brent"to"$65.93/b,"(Ekim"2009"dan"beri"en"dusuk)"
Fiyatlarin"dusmesindeki"temel"nedenler"
! "Shale"oil"
! "Libya"nin"geri"donusu"
! "Bazi"OPEC"uyelerinin"(Arabistan"+"Kuveyt)"fiya[an"ziyade"
piyasa"paylarini"korumak"istemeleri"
! "Ekonomik"buyume,"durgunluk"konusundaki"endiselerin"
talebe"etkisi"(Cin,"Avrupa"..)"
! "Bazi"asya"ulkelerinde"enerji"subvansiyonlarina"mudahale"
! "insecurity"premium"(ISD,"Irak,"Libya,"Nijerya)"
! "Guclu"dolar"
! "…."
Temel"Soru:""
Fiyatlar"kim"tarafindan"nasil"belirlenir"
Petrol"fiyatlari"=""
""""marjinal"ure2m"maliye2""
"""+"insecurity"premium""
""+"sen2ment"of"traders"
Ikinci"soru:"Hangi"petrol"fiya2"?"
“Referans”"Petrol"Fiyatları"
04'Ekim'02
04'Temmuz'11
04'Nisan'11
04'Ocak'11
04'Ekim'10
04'Temmuz'10
04'Nisan'10
04'Ocak'10
04'Ekim'09
04'Temmuz'09
04'Nisan'09
04'Ocak'09
04'Ekim'08
04'Temmuz'08
04'Nisan'08
04'Ocak'08
04'Ekim'07
04'Temmuz'07
04'Ocak'07
04'Nisan'07
04'Ekim'06
04'Temmuz'06
04'Nisan'06
04'Ocak'06
04'Ekim'05
04'Temmuz'05
04'Nisan'05
04'Ocak'05
04'Ekim'04
04'Temmuz'04
04'Nisan'04
04'Ocak'04
04'Ekim'03
04'Temmuz'03
04'Nisan'03
04'Ocak'03
WTI$
04'Temmuz'02
04'Nisan'02
04'Ocak'02
04'Ekim'01
04'Temmuz'01
04'Nisan'01
04'Ocak'01
04'Ekim'00
04'Temmuz'00
04'Nisan'00
04'Ocak'00
“Referans”"Petrol"Fiyatları"
160
Brent
140
120
100
80
60
40
20
0
Petrol"fiyatlarına"ne"oluyor"?"
What’s"the"major"force"behind"the"recent"oil"price"
boom,"bust"and"high"vola2lity"?"
Exchange&
Rates&
Spare&
Capacity&
Weather&
SPECULATORS"
Spare&
capacity&
OPEC&
Produc:on&
Decisions&
Economic&
Growth&
Inventories&
Geopoli:cal&
Risks&
Demand&
Capacity&
U:liza:on&
Non/OPEC&
supply&growth&
Financial&
Markets&
market"fundamentals,"speculators"or""
invisible"hand"of"casino"capitalism"??"
&
Ekim&2014:&NYMEX&+&ICE&gunluk&ortalama&kagit&varil&:caret&hacmi&=&1.43&Gb&&
Bazı"Sonuçlar"(Tem"2011)"
•  “31&Mayıs&2011&tarihi&i:bariyle&vadeli&işlemler&piyasalarında&
yapılan&BaX&Teksas&:pi&petrol&:care:nin&%80’den&fazlasının&
fiziki&petrol&:care:nde&ak:f&olmayanlar&tara_ndan&
yapılmaktadır.”&&CFTC$başkanı$Gensler,$16$Haziran$2011$
•  Piyasaları&tekrar&raya&sokmak&zor&görünse&de&bazı&radikal&
değişiklerin&yapılmasının&vak:&çoktan&gelmiş:r.&Amerika’daki&
Dodd/Frank&kanunu&piyasaları&sarsacak&
•  Brent&:pi&petrolle&BaX&Teksas&petrol&fiyatları&arasındaki&fiyat&
farkı&is:snadan&ziyade&bir&standart&haline&gelmeye&başlamışXr.&
Piyasalar&yeni&bir&referans&&arayışı&içindedir.&&
OPEC"ure2mi"6"aydir">"30"mb/d""OPEC"target"
OPEC"a2l"kapasite:""3.25"mb/d,"""%85"S"Arabistan."
"
A2l"kapasite"rakamlari"ne"kadar"dogru"?"
"
Ure2m"k""talep"rakamlarina"ne"kadar"guvenebiliriz"?"""
These&seven&regions&accounted&for&95%&of&U.S.&oil&produc:on&
growth&and&all&U.S.&natural&gas&produc:on&growth&from&2011/2013&
Source:$EIA,$Drilling$ProducBvity$Report$
Independent$Petroleum$AssociaBon$of$America$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
November$13,$2014$
20&
U.S.&:ght&oil&produc:on&
million&barrels&of&oil&per&day&
4,5&
Eagle"Ford"(TX)"
Bakken"(MT"&"ND)"
Spraberry"(TX"&"NM"Permian)"
Bonespring"(TX"&"NM"Permian)"
Wolfcamp"(TX"&"NM"Permian)"
Delaware"(TX"&"NM"Permian)"
4,0&
YesokGlorieta"(TX"&"NM"Permian)"
NiobrarakCodell"(CO,"WY)"
3,5&
Haynesville"
U2ca"(OH,"PA"&"WV)"
3,0&
Marcellus"
Woodford"(OK)"
2,5&
Granite"Wash"(OK"&"TX)"
Aus2n"Chalk"(LA"&"TX)"
2,0&
Monterey"(CA)"
1,5&
1,0&
0,5&
0,0&
2000&
2002&
2004&
2006&
2008&
2010&
2012&
2014&
U.S.&oil&produc:on&growth&helping&to&offset&unplanned&outages&
es:mated&unplanned&crude&oil&produc:on&outages&
million&barrels&per&day&
4,0&
U.S.&Produc:on&growth*&
3,5&
Other&Non/OPEC&
3,0&
Syria&
2,5&
Sudan&/&S.&Sudan&
2,0&
Non/&
OPEC&
&
Iraq&
1,5&
Nigeria&
1,0&
Libya&
0,5&
OPEC&
Iran&
0,0&
Oca/2012&
Tem/2012&
Oca/2013&
Tem/2013&
Oca/2014&
Tem/2014&
Independent$Petroleum$AssociaBon$of$America$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Source:$EIA,$ShortPTerm$Energy$Outlook,$November$2014$
November$13,$2014&
*monthly$producBon$delta$versus$Jan.$2011$producBon$level$
22&
Ihracat&%50&azaldi&2012&
basindan&beri&
Breakeven&price&per&barrel&for&crude&oil&in&2015&for&select&OPEC&producers&
Derin&denizde&kuyu&acma&maliye:&=&130&m&USD&(ort&3&ay)&
Tipik&shale&oil&kuyu&maliye:&=&1.5&m&USD&(ort&1&haqa)&
IHS&rapor&
•  About&80%&of&poten:al&gross&US&:ght/oil&capacity&addi:ons&in&
2015&would&remain&resilient&at&West&Texas&Intermediate&prices&
dropped&to&$70/bbl,&
•  IHS&es:mates&2015&US&:ght/oil&produc:on&growth&at&about&
700,000&b/d&at&an&average&2015&price&of&$77/bbl.&
•  The&report&notes&that&exis:ng&:ght/oil&produc:on&is&unaffected&
by&the&recent&drop&in&oil&prices.&"Since&the&highest&level&of&
produc:on&costs&occurs&during&the&ini:al&development&phase&
of&a&well,&exis:ng&wells&can&remain&economical&at&crude&oil&
prices&far&below&the&break/even&price&for&new&produc:on&
•  most&of&the&poten:al&US&:ght/oil&capacity&addi:ons&in&2015/
about&80%/have&a&break/even&price&ranging&$50/69/bbl.&
•  IEA:&N.&Dakota&LTO&ure:minin&cogu&&$42&de&kar&etmeye&devam&
eder&
Kazananlar&/&Kaybedenler&
•  Gelir&transferi&etkisi:&&
petrol&ihracatcilari&ve&ithalatcilari&arasinda&
•  Nihai&tuke:ciler&digerlerine&karsi&
8&Aralik:&&
Morgan&
Stanley&&
2015&Brent&
Tahminini&
&70&dolara&
indirdi&
SONUÇ"YERİNE"
•  Arz/talep&dengeleri,&marjinal&varil,&finansal&piyasalar,&
spekülatörler&ve&eko/teknik&faktörler.&&
•  Kendi&aralarında&kısa&ve&uzun&vadeli&olarak&da&ayrılan&bu&
faktorler&sürekli&olarak&varolmuştur.&
•  Speküla:f&paranın&yönünü&tahmin&edebilmenin&nerdeyse&
imkansız&olduğu&bir&atmosferde&fiyatlar,&arz/talep&dengelerini&
yansıtacaklarına&o&dengeyi&etkilemeye&başladı.&&
•  Dünyada&ne&kadar&petrol&üre:lip&tüke:ldiğinin&gixkçe&eği:mli&
tahminlere&dayandığı&bir&piyasada&arz/talep&dengelerine&
bakarak&fiyatların&yönünü&tahmin&etmek&her&geçen&gün&
zorlaşmaktadır.&Özellikle&kısa&vadede!&
Download

8"Aralik"