7 Haziran 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29023
YÖNETMELİK
Kamu İhale Kurumundan:
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de
kapsayan günleri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden
yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP
üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay
erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.
(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın aday, istekli ve istekli
olabileceğe ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. İdarelerce, EKAP
üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak,
tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00
saatleri arasında yapılır.
(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks
kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde,
doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş, diğer fıkraları buna göre
teselsül ettirilmiş ve mevcut altıncı fıkrasında yer alan “Birinci ve üçüncü fıkra uyarınca doküman” ibaresi
“Doküman” olarak değiştirilmiştir.
“(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a
kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İhale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılması halinde, düzenlenen zeyilname EKAP’a
kaydedilir ve kayıt zamanına kadar dokümanı satın alanlar ile e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP
üzerinden bildirilir.”
“(3) Kanunun 29 uncu maddesine göre açıklama yapılması halinde; yapılan açıklamalar EKAP’a kaydedilir ve
kayıt zamanına kadar dokümanı satın alanlar ile e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.1/EKAP sayılı Tekliflerin Elektronik Ortamda
Alındığı İhalelerde EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Dokümanın İndirildiğine İlişkin Form, Ek-A’daki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.2/EKAP sayılı Doküman Satın Alındığına
İlişkin Form, Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4/EKAP-M sayılı Götürü Bedel Teklif
Mektubu ile KİK015.5/EKAP-M sayılı Birim Fiyat Teklif Mektubu Formlarında yer alan “Tebligat Adresi” ibaresi
“Adresi” olarak değiştirilmiş, “e-posta adresi” ibaresi ile 3 üncü ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu
yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
12-
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
25/2/2011
27857
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/3/2011
27880
14/11/2012
28467
Ekleri için tıklayınız.
Download

Resmî Gazete