ETKİNLİKLER
“Üçüncü Yılında Suriye Krizi”
24 Nisan 2014 / İstanbul
M
armara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından düzenlenen “Üçüncü Yılında Suriye Krizi” konferansı
24 Nisan 2014 tarihinde Marmara Üniversitesi’nin
İstanbul’daki Anadoluhisarı Yerleşkesi’nde yapılmıştır. Öğrenciler, akademisyenler ve düşünce kuruluşu
temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferans Prof. Dr. Ayşegül Sever ve Doç. Dr. Mesut
Özcan’ın açılış konuşmalarıyla başlamış ve üç yılı
aşkın bir süredir uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası gündeminin ön sıralarında yer alan Suriye iç
savaşının çeşitli boyutları Türkiye’nin farklı üniversite ve kurumlardan gelen konuşmacılar tarafından
değerlendirilmiştir.
Suriye krizine yön veren yerel ve bölgesel dinamiklerin ele alındığı ilk
oturumun başkanlığını
Marmara
Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
öğretim üyesi Prof. Dr.
Ayşegül Sever yapmıştır.
Oturumun ilk konuşmacısı olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Seda Altuğ Suriye iç savaşındaki mevcut
siyasi durumu hükümet ve muhalif gruplar perspektifinden ele alırken, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Fulya Atacan konuşmasında Suriye iç savaşının başta Mısır olmak üzere diğer Arap devrimleriyle benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymuştur.
SAM Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan ise 2000’ler
boyunca Türkiye-Suriye ilişkilerine yön veren siyasi,
ekonomik ve kültürel unsurların ışığında Ankara’nın
mevcut Suriye politikasının ana hatlarını aktarmıştır.
Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yüksel
Taşkın’ın başkanlık ettiği ikinci oturumda ise küresel aktörlerin Suriye krizine yönelik yaklaşımları
tartışılmıştır. Bu kapsamda Kadir Has Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat Güvenç ABD, Avrupa
Birliği ve NATO’nun Suriye politikasını Kosova ve
Libya gibi geçmiş örnek olaylar ışığında değerlendirirken özellikle Libya’ya yönelik Batı müdahale-
90
sinin Suriye iç savaşının seyri açısından önemli sonuçlar yarattığına dikkat çekmiştir. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fatih Özbay ise önemli
bir küresel aktör olan Rusya Federasyonu’nun Suriye
politikasına yön veren temel ekonomik ve stratejik
endişelere vurgu yapmış ve bu kapsamda özellikle
Ukrayna ve Kırım’da yaşanan güncel gelişmelere değinerek Rus dış politikasının geçirmekte olduğu dönüşümü değerlendirmiştir. Son olarak İstanbul Şehir
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Berdal Aral insani müdahale kavramının tarihsel gelişimi ışığında
Birleşmiş Milletler’in Suriye iç savaşındaki rolünü
hem uluslararası hukuk hem de insan hakları hukuku bakımından yorumlamıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Ece Öztan’ın
başkanlığında gerçekleşen üçüncü oturumda ise
Suriye iç savaşının
yol açtığı ve Türkiye
dâhil pek çok komşu
ülkeyi yakından ilgilendiren mülteci krizi ele alınmıştır. Bu
kapsamda
Marmara
Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Suna
Gülfer Ihlamur-Öner
Türkiye’nin
mülteci
rejiminin özellikleri üzerinde durarak Suriye krizinin yansımalarına değinmiştir. Uluslararası Göç
Örgütü (IOM) temsilcisi Selma Masic bu örgütün
Türkiye’de ve diğer komşu ülkelerde bulunan Suriyeli mültecilere yönelik faaliyetlerini detaylı olarak
aktaran bir sunum yapmıştır. Masic’in ardından söz
alan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)
kurucu üyelerinden Metin Çorabatır ise Suriye mülteci krizinde uluslararası örgütlerin ve yerel sivil toplum kuruluşlarının rolüne ilişkin görüş ve eleştirilerini paylaşmıştır. Konferansın son oturumu Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilisi Elif
Selen Ay’ın bu kurumun Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere yönelik aktiviteleri hakkında kapsamlı
bilgiler aktardığı konuşmasıyla sona ermiştir.
Emre ERŞEN
Mayıs-Haziran Cilt: 6 Sayı: 62
Analiz
Download

“üÇüncü Yılında SuriYe Krizi”