Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
EK-1 PERİYODİK BAKIM PROSEDÜRÜ
Genel Şartlar
BTS Sistemleri Periyodik Bakımı
Anten Sistemleri Periyodik Bakımı
Transmisyon Sistemleri Periyodik Bakımı
4.1. RL Sistemleri Periyodik Bakımı
5. Rectifier ve DC Enerji Sistemleri Periyodik Bakımı
6. Akü Testleri Periyodik Bakımı
7. Kule Mekanik Periyodik Bakımı
8. Boru/Profil/Kanalet Sistemleri Periyodik Bakımı
9. Konteyner/Bölme Duvar ve Yalıtımı Periyodik Bakımı
10. Tel Çitler Periyodik Bakımı
11. Çevre Güvenliği ve Temizliğin Sağlanması Periyodik Bakımı
12. Sistem Topraklaması Periyodik Bakımı
13. Yakalama Çubuğu Periyodik Bakımı
14. Harici Alarmlar Periyodik Bakımı
15. Enerji Nakil Hatları Periyodik Bakımı
15.1. Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı Periyodik Bakımı
15.2. Ayırıcılar (Seksiyonerler) Periyodik Bakımı
15.3. Trafolar Periyodik Bakımı
15.4. Hat Direkleri ve İletkenleri Periyodik Bakımı
15.5. Hat İzalatörleri Periyodik Bakımı
15.6. Topraklamaların Ölçülmesi ve Periyodik Bakımı
15.7. Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı Periyodik Bakımı
15.8. Direklerin Periyodik Bakımı
15.9. Alpek Hatlar Periyodik Bakımı
15.10. Açık Hatlar Periyodik Bakımı
15.11. Yer Hatları Periyodik Bakımı
15.12. Bina İçi Kablolama Periyodik Bakımı
15.13. Alçak Gerilim Pano Periyodik Bakımı
16. İklimlendirme Sistemleri Periyodik Bakımı
17. Sabit Jeneratör Periyodik Bakımı
18. Yangın Tüpü Periyodik Bakımı
19. İlk Yardım Seti Periyodik Bakımı
20. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Periyodik Bakımı
20.1. Rüzgâr Türbini Periyodik Bakımı
20.2. Tracker (Güneş İzleyicisi) ve Güneş Paneli Periyodik Bakımı
1.
2.
3.
4.
1/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
EK-1 PERİYODİK BAKIM PROSEDÜRÜ
1. Genel şartlar
Tüm Sistemlerin önleyici bakımları Üretici firmaların belirlemiş olduğu montaj standartları ile
İşverenin belirlemiş olduğu standartlarda İşverenin hazırlamış olduğu Şartnameye göre Yüklenici
firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici, teslim alacağı bütün sahaların sistem, malzeme ve
ekipmanlarının çalışır ve işler durumda olmasını sağlamakla, düzenli olarak önleyici bakımlarını
yapmakla, yaptığı önleyici bakımların sonuçlarını her bir hakedişe dahil olan Saha, transmisyon
atlama ve sonlanma noktaları için İşverenin belirleyeceği Saha Bakım Formunda ve Bilgi Yönetim
Sistemi üzerinde kayıt altına almakla ve güncel tutmakla yükümlüdür. Hakedişe dahil Sahalar için
kurulmuş/kurulacak olan Ek-7’de route tablosunda yer alan ve/veya İşveren tarafından daha sonra
eklenecek transmisyon atlama ve sonlanma noktaları için bu prosedüre uygun periyodik bakım
işlemleri yapılmadıkça hakedişe dahil Sahalara yapılan bakımlar yapılmamış sayılacak ve Ek-6’da
yer alan ceza hesaplamalarına dahil edilecektir.
Üretici firmaların belirlemiş olduğu montaj standartları ile İşverenin belirlemiş olduğu standartlar ve
Şartnamenin dışında yapılan müdahaleler sonucunda oluşacak her türlü problemlerin (garanti dışına
çıkma dahil) sorumluluğu ve çözümü Yükleniciye aittir.
a) Jumper, RF, RL, Enerji, Data ve diğer kablolar, boşta kalmayacak şekilde Üretici firmaların
belirlemiş olduğu montaj standartları ile İşverenin belirlemiş olduğu standartlarda uygun
olarak sabitlenecektir.
b) İç ve dış ortamda bulunan ekipmanların etiketleri kontrol edilecek, dış ortamda kalan
ekipmanların üzerine dış ortam şartlarından etkilenmeyecek silinmez etiket ile iç ortamdaki
ekipmanlar için de normal etiket kullanılarak tüm Sahalarda standart şekilde etiketleme
yapılacaktır.
c) Yüklenici yapılacak çalışmalara başlamadan önce çalışmayla ilgili uyarı levhaları (dikkat
çalışma var, kaygan zemin, yüksekten malzeme düşebilir vb.) asacak ve emniyet bandı ile
çalışma alanı belirleyecektir.
d) Yüklenici bakımlar sırasında yasaların ve İşverenin belirlemiş olduğu uyarı ve bilgilendirme
levhaları kontrol edecek, deforme olanları değiştirecek, eksik olanları tamamlayacaktır.
e) Yüklenici, aylık olarak planladığı önleyici bakımların listesini 1 hafta öncesinden,
gerçekleşen bakım aktivitelerini de 2 (iki) iş günü içerisinde İşverenin Bilgi Yönetim
sistemine işleyecektir.
f) Tüm sistemlerin (GKTS, transmisyon, RF, kablolar, topraklamalar, kuleler, anten tilt ve
açıları, sahanın çevresi) İşverenin fotoğraflama kriterlerine uygun bir biçimde
fotoğraflanması, İşveren Bilgi Yönetim Sistemine işlenmesi, bilgilerin güncel tutulması
Yüklenicinin sorumluluğundadır.
g) Envanter sayımı ve Bilgi Yönetim Sisteminin güncellenmesi Yüklenici sorumluluğundadır.
Bu sorumluluk çerçevesinde Yüklenici, periyodik bakımlarda envanter kontrolünün
yapılması, sahadaki envanterle Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı envanter kaydı arasındaki
2/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
farkın çıkartılarak İşverenle paylaşılması, farka sebep olan ana sebeplerin araştırılması ve
İşverenle beraber çözüm üretilmesinden sorumludur.
2. BTS Sistemleri Periyodik Bakımı
Periyodik bakım kapsamında BTS sistemlerine ilişkin olarak aşağıdaki işlerin yapılması gereklidir:
a) Kapı filtrelerinin değişimi ve kabinet içi temizliği.
b) BTS mekanik bağlantılarının kontrolü ve kabinlerin duvara ya da raylı sisteme sabitlenmesi.
c) İç ortamdaki tüm kablo bağlantılarının düzenlenmesi gerekirse düzeltilmesi.
d) BTS üzerinden iletilen harici alarmlarda, harici alarm testlerinin yapılarak işlerliklerinin
sağlanması, eksik olanların her türlü eksikliğinin tamamlanması, olmayanların yeniden tesis
edilerek işlerliğinin sağlanması.
e) Tüm sistemlerde alarm olup olmadığının kontrolü ve kaldırılması (İşveren tarafından
belirlenecek Check-List in doldurulması).
f) Anten ve anten aparatlarının mekanik sağlamlık ve gevşeme kontrolü.
g) Anten bağlantılarının ve etiketlemelerinin kontrolü.
h) Kabinlerin üzerindeki tüm konnektör ve kabloların sıkılık kontrolü servise etki etmeyecek
şekilde yapılması.
3. Anten Sistemleri Periyodik Bakımı
Aktif veya pasif, tüm RF ekipmanların aşağıdaki listede belirtilen maddeler uyarıca kontrolü, gereken
durumlarda gereken yerlerde önleyici/düzenleyici müdahalelerin yapılması gereklidir:
a) Anten ve aparatlarının mekanik ve sağlamlık kontrolü/eksikliklerin giderilmesi,
b) Antenlerin önünde, sinyal yayılımını engelleyebilecek bir fiziksel engel; yeni bina inşaatı,
ağaç büyümesi ve benzeri, varsa mümkünse kaldırılması, aksi halde işverene bildirilmesi,
c) Tüm Konnektör ve bağlantılarının kontrolü, yalıtımı düzgün yapılmamış olanların ilgili
standartlara göre kesintiye yol açmayacak şekilde yapılması,
d) Belirli aralıklarla kullanılan kablo sabitleyicilerinin kontrolü, eksikliklerin giderilmesi, hasarlı
olanların yenilenmesi,
e) Buz koruganları kontrol edilerek, gerekli düzeltmelerin yapılması, korugan olmayan yerlerde
durumun İşveren bölge sorumlusuna bildirilmesi,
f) Anten sistemlerine ait kablo montajlarının İşveren standartlarına uygunluğunun kontrolü
g) Anten sistemlerine ait konnektör kontrollerinin yapılarak uygun olmayanların düzeltilmesi,
h) Kulede, anten kablo topraklamalarının kule üzerine yapıldığı kontrol edilerek, gerekiyorsa
yenilenmesi,
3/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
4. Transmisyon Sistemleri Periyodik Bakımı
4.1. RL Sistemleri Periyodik Bakımı
a) İç ve dış birim topraklamalarının kontrolü, eksikse tamamlanması,
b) İç ve dış birim bağlantı aparatlarının sağlamlığının kontrolü,
c) İç ve dış birim enerji, radyo kablolarının ve konnektörlerinin sağlamlığının ve izolasyonunun
kontrolü,
d) MW Antenlerin önünde, sinyal yayılımını engelleyebilecek bir fiziksel engel; yeni bina
inşaatı, ağaç büyümesi ve benzeri, varsa mümkünse kaldırılması, aksi halde işverene
bildirilmesi,
e) Her türlü fiziksel temizliğin yapılması,
f) Radon fiziksel sağlamlığının kontrolü,
g) Radyo ve enerji kablolarının etiketlenmesi,
h) AGC test port kapağının işlevselliğinin kontrolü,
i) İşverenin bildireceği RL AGC değerinin kontrolü ve 7dbm fark olması durumunda İşverinin
onayı ile düzeltilmesi.
j) Kulede, RL(MW) RF kablo topraklamalarının kule üzerine yapıldığı kontrol edilerek,
gerekiyorsa yenilenmesi,
k) İç birim enerji sigortalarının etiketlenmesi,
l) Kullanılan frekansın İşveren tarafından bildirilen FSC’ye uygunluğunun kontrolü,
m) Sistem üzerinde bulunan alarmların ortadan kaldırılması
n) RL yönetim sistemi üzerinden iletilen alarmlarda, harici alarm testlerinin yapılarak
işlerliklerinin sağlanması, eksik olanların her türlü eksikliğinin tamamlanması, gerekli
olanların tesis edilerek işlerliğinin sağlanması,
o) Yönetim sistemleri entegrasyonunun kontrolü,
p) Yönetim sistemlerindeki aktif alarmların kontrolü,
q) Transmisyon sistemleri iç birimlerine ilgili program ile bağlanıp magazin ve kartlar için
güncel software revizyon kontrolü yapılması, durumun İşverene raporlanması,
r) Dağınık, düzensiz DDF ve iç kabloların düzeltilmesi.
s) Anten çapı 60 cm’den büyük antenler için varsa yan kol aparatı montajının standartlara uygun
takıldığının kontrolünün yapılması,
t) RL dış birimlerine, arıza anında müdahale etmek için yeterli erişim koşullarının kontrolünün
yapılması. Sistem odasında kullanılmayan ekipman ve kabloların İşveren onayı ile sökülmesi
ve malzemelerin İşverene iadelerinin sağlanması,
u) Yüklenicinin sorumlu olduğu operasyon bölgesinde yer alan RL sistemlerinin yönetim
sistemlerine entegre edilmesinin sağlanması,
v) Yüklenicinin sorumlu olduğu operasyon bölgesinde yer alan RL sistemlerinin İşveren
tarafından belirlenen yazılım seviyelerinde çalıştırılmasının sağlanması,
4/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
5. Rectifier ve DC Enerji Sistemleri Periyodik Bakımı
a) Rectifier’ın bulunduğu rack montajının kontrolü,
b) Rectifier AC besleme kablolarının powerbox’da sigortalara bağlantısının kontrolü, uygun
olmayan değerdeki sigortaların değişimi,
c) 16mm2’lik topraklama kablosuyla yapılan rectifier topraklamasının kontrolü, eksik toprak
bağlantılarının düzeltilmesi,
d) Rectifier üzerindeki AC/DC doğrultucu ve varsa DC/DC dönüştürücü modüllerinin kontrolü,
arızalı modüllerin değişimi,
e) Rectifier yük bağlantılarının uygun yük sigorta grubuna (transmisyon, GKTS için uygun
LVD) bağlantılarının kontrolü, hatalı bağlantıların düzeltilmesi,
f) Diğer İşletmecilerin tesislerinden enerji sağlandığı montajlarda, sigortaya ya da baraya
yapılan bağlantının uygunluğunun kontrolü,
g) DC Rectifier sistemlerinde mevcut akü ısı sensörlerinin bağlantısının yapılması, gerekiyorsa
tesisi,
h) Sistemde kullanılan tüm akülere ait testlerin yapılması. Test sonuçlarının bir kopyasının saha
bakım dosyasına ve bir kopyasının da sahaya bırakılması. Arızalı ya da düşük kapasiteli
aküler için İşverenin belirleyeceği düzenleme ile uygun olarak akü taleplerinin yapılması,
i) Akü kablo kesitleri kontrol edilmeli, DC sisteminin gerektirdiği kesitte olmayan kabloların
akü üreticinin belirlediği standartlara uygun olacak şekilde değiştirilmesi için İşverene bilgi
verilmesi,
j) Akü ana bağlantısının DC sistem ana barasına birleştirildiği kablo etiketlemeleri eksik ise
tamamlanması,
k) Akü kutup başları bağlantılarının kontrolünün torkmetre ile yapılarak tork değeri için akü
etiketine bakılması,
l) Akü racklarının duvara/raya sabitlemelerinin yapılması,
m) Akülerde kullanılan deprem askısı ve ısı izolasyon malzemelerinin işlevselliğinin kontrolü,
gerekiyorsa tesisi,
n) Akü kutup başları kontrol edilmeli ve oksitlenmeye karşı uygun materyal kullanılmalıdır.
o) Rectifier içinde bulunan AG Parafudrların kontrolü, arızalı ise değiştirilmesi gereklidir.
6. Akü Testleri Periyodik Bakımı
a) Sahada kullanılan akü sistemleri testi akü setlerinin tamamı, sahalarda bulunan BTS ve
transmisyon cihazları üzerinden 4 saatlik test süresince aynı anda deşarj edilerek yapılacaktır.
Bu işlem için sahada elektrik AC dağıtım panosu üzerinden kesilip sistemin aküler üzerinden
çalışması sağlanarak yapılacaktır. Bu işleme başlamadan önce sistem voltaj ve akım değerleri
İşveren tarafından belirlenecek akü test formuna yazılacaktır.
b) Test, akü şarj akımının 1 A (DC) den az olduğu durumlarda yapılacaktır.
c) Test sonuçlarını kaydetmek amacıyla kullanılacak olan form, İşveren tarafından hazırlanacak
formlar içindeki akü sistemleri için ayrılmış akü ölçüm (test) sayfasıdır.
5/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
d) Her set için bu form kullanılacaktır.
e) Bu forma, set içindeki akü barkod numaraları yazılacaktır.
f) Akü setlerinin toplam voltajı; 48V sistemler için kritik seviye olan 43,2V değerlerine kadar
devam edilerek form üzerinde belirtilen sürelerde akü kol akım değerleri ve her bir akünün
voltajı ile toplam set voltajı forma kayıt edilerek yapılır.
g) Madde 6.f’de belirtilen son voltaj değerlerinde AC dağıtım panosundaki faz sigortaları
kaldırılmak sureti ile şebeke elektriği sisteme verilir. Sistemin voltaj değeri teste başlamadan
önceki seviyeye ulaştığında R-SMC merkezi aranarak sistemde bir alarm olup olmadığı
bilgisi alınır. Alarm olmaması durumunda test sonlandırılmış olur. Alarm olması durumunda
İşveren Bölge Sorumlusuna bilgi verilir ve İşveren Bölge Sorumlusundan gelecek olan
direktife göre hareket edilir.
h) Set Kapasitesi Azalması Hali ve Akü Bloklarında Meydana Gelen Kapasite Azalması Hali:
Yapılan test sırasında, set içindeki akü bloklarından bir ya da birkaç tanesinin geriliminin aynı
set içindeki diğer bloklara nazaran daha hızlı azaldığı tespit edilir ise, bu akü/aküler arızalı
olarak değerlendirilerek değişimi yapılacaktır (Arızalı blokların geriliminin normal olan
bloklara göre % 20 veya daha fazla azalmış olması durumunda). Form üzerinde testi yapılan
set içerisindeki tüm akülerin barkodları bulunmalıdır.
i) Akü Setinden Akım Çekilmemesi Hali (Deşarj Akımının Sıfır Olması): Yapılan test sırasında,
akü seti üzerinden hiç akım çekilmemesi durumunda, test süresi içeresinde setteki diğer akü
bloklarına göre gerilimi hızlı düşüş gösteren akü blok ya da blokları arızalı olarak
değerlendirilerek değişimi yapılacaktır.
j) Akü Setleri Arasında Kapasite Dengesizliğinin Bulunduğu Durumlarda:
Set içeresindeki akülerin voltajı test süresince normal gözlenmesine rağmen, diğer paralel set
ya da setler göz önüne alındığında, bu setten çekilen akımın, “ortalama” akım değerine göre
% 50 si ya da daha düşüğü olması halinde de bu akü seti arızalı olarak değerlendirilerek
değişim yapılacaktır.
k) Set İçindeki Akülerde Asit Sızıntısı Olması Hali: Kontroller sırasında tespit edilen set
içindeki akülerden bir ya da bir kaçında asit sızıntısı meydana gelmesi halinde sızıntı olan akü
ya da akülerin değişimi yapılacaktır.
l) Set İçindeki Akülerde Şişme Olması Hali: Kontroller sırasında tespit edilen set içindeki
akülerden bir ya da bir kaçında şişme, yarılma vb. olaylar meydana gelmesi halinde
deformasyona uğramış olan akü ya da akülerin değişimi yapılacaktır.
m) Arızalı Akülerin Raporlanması: Sahada tespit edilen arızalı akülerin toplam sayısı Bilgi
Yönetim Sisteminde ve ilgili formalarda belirtilen alanda raporlanacaktır.
7. Kule Mekanik Periyodik Bakımı
a) Kule ve platform civatalarının hepsinin sıkılık ve noktalamaları kontrol edilerek, mevcutta
noktalama yapılan kulelerde noktalaması olmayan ya da gevşeyen platformlar sıkıştırılıp
noktalanacaktır. Eksik malzemeler tamamlanacaktır.
6/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
b) Kule merdivenine ait bağlantı aparatları ile kule gövdesine bağlantısının kontrolü yapılarak ve
bağlantılardan gevşeyenler (koruganlar dahil) torkmetre kullanılarak işverenin vereceği
listeye göre uygun tork değerinde sıkıştırılacaktır.
c) Kule ile irtibatlı her türlü çıkma ya da yan kol veya bağlantı aparatı gibi (yakalama
çubuğu/paratoner borusu dahil) aparatın kuleye, mekanik olarak uygun şekilde bağlantısının
kontrolü yapılarak, aksi durumlar (gerekirse malzemenin değişimi ile) düzeltilecektir.
d) Kuleye bağlı olan her türlü anten, R/L sistemine güvenli erişim için yapılmış olan platformun
işlevinin kontrolü yapılarak, platformun güvenli olarak çalışabilmesi için gerekirse Kapsam
Dışı İş Bildirim Formu doldurulup İşverene iletilecektir.
e) Kule ayakları arasında yapılmış olan betonun görsel kontrolü yapılarak, yeniden yapılmasını
gerektirecek durumlar için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurulup fotoğrafları ile birlikte
İşverene iletilecektir.
f) Kule çıkış kapağı menteşe cıvatalarının kontrolü yapılarak, eksikleri tamamlanacaktır.
g) Kulenin dikliğinin kontrolü yapılacak, riskli veya problemli yerlerin acil olarak raporlanması
(yaşam hattı eksikliği, kule parçalarının eksikliği veya gevşeme, aşırı salınım, kule dikliğinde
bozulma vs.) bulunması durumunda Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurulup fotoğrafları
ile birlikte İşverene iletilecektir.
h) Envanter sayımı yapılarak farklılıklar raporlanacaktır. Kule esas bilgileri, yükü (anten, feeder,
buz koruganı, vb.) tel çit ve tel çit alanındaki tüm envanter bu kapsamda listelenmesi ve
teknik kroki hazırlanması, Konteynerin kule altında olduğu durumlarda konteyner kesik çizgi
ile belirtilecektir.
i) Envanter sayımı yapılırken kule tipi, kule yüksekliği bakım formlarında eksiksiz olarak yer
alması sağlanacaktır.
j) Kuledeki izinsiz anten(ler) ve diğer ekipmanlar tespit edilip listelenecek, Planda bulunmayan
envanter teknik krokide belirtilecektir. İzinsiz kurulan envanter ile ilgili detaylı bilgi ve sahibi
hakkında yorum raporda yer alması sağlanacaktır.
k) Topraklama ölçümünün yapılması; kule topraklama bağlantısı kule gövdesinden ayrılarak
ölçüm yapılacaktır. Kule topraklama bağlantısı ayrıldığında kule gövdesi toprak değeri de
ayrıca raporda belirtilecek, Topraklama değerindeki uygunsuzluk varsa giderilecektir. BTK
(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)nun belirlemiş olduğu standartlar dikkate alınacaktır.
(5 ohm). Paratoner ve yakalama çubuğu bağlantıları ve sağlamlığı kontrol edilmesi, ek yerleri
ve bakırın durumu da ayrıca belirtilecektir.
l) Kule galvaniz kontrolü yapılması; gözle kontrol yapılacak, uygunsuz (paslı, vb.) noktalar
tespit edilecek, kısmi pas oluşumları var ise bu noktaların ıslah çalışması yapılıp galvaniz
boya ile boyanacaktır. Galvanizde oluşan bozulmalar parçanın %50’sinden fazla ise Kapsam
Dışı İş kapsamında parça değişikliğinin yapılması gereklidir.
m) Kule gövde eğim kontrolünün yapılması amacıyla, her bir kule bacağının numarası
belirtilerek eğimi ölçülecektir. Bu amaçla kule bacakları Kuzey 0 0 (Sıfır derece) noktadan
sonraki ilk açıya denk gelen bacak bir numaralı bacak olacak ve saat yönüne doğru küçükten
7/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
büyüğe doğru numaralandırılacaktır. Numaralandırma şablonla düzgün olarak yerden 180 cm
yükseğe siyah yağlı boya ile kule bacağının her iki yönüne de yapılacaktır.
Kule platformu (varsa) ve platform çıkış kapağı işlevi kontrol edilecektir. Izgara, menteşe,
kule kolları, kule platformları ve cıvatalar kontrol edilip, gerekli sabitlemeler yapılacaktır.
Yüklenicinin iş tanımında yer alan eksikler tamamlanacak, kule platformu kule kolları, ızgara
malzemeleri eksiklikleri İşverene, diğer kule firmalarının kuleleri için de ilgili firmalara
raporlanacak ve İşveren tarafından tedarik edilen veya onaylanan malzemeler Yüklenici
tarafından monte edilecektir.
Kule süs betonunun kontrol edilmesi, yüzeysel çatlakların tamir edilmesi gereklidir.
Betondaki kırılmalar, toprak kayması nedeniyle oluşacak 1m³’den büyük çökmeler ayrıca
raporlanacaktır. Kule tesviye betonu olmayan yerler bildirilmesi gereklidir.
Monopole kulelerde merdiven koruganı, ray ya da gergi halatının kontrol edilmesi, olmayan
durumlarda İşverene ve diğer kule firmaların kuleleri için ilgili firmaya bildirilecektir.
Tel çit, tel çit anahtarı durumu kontrol edilerek, eksikleri tamamlanacaktır. Tel çit montajında
kullanılan eksik metal veya plastik klipsler tamamlanacak, işlevini yitirmiş eski tip tel çitler
İşverene raporlanacaktır.
Kule gövdesini oluşturan profillerdeki tüm bağlantı cıvatalarının tam ve sıkı olduğu kontrol
edilecek, sıkılaştırma yapılarak ve eksik malzemeleri tamamlanacaktır. Ayrıca cıvata
sıkılaştırma için noktalama sistemi kullanılan kulelerde noktalaması eksik cıvataların
noktalaması tamamlanacak, cıvatalar arasında palnat ya da yaylı rondela kullanılmamış ise
bunlar belirlenerek İşverene ve diğer kule firmaların kulesi ise ilgili Firmaya kule eksiği
olarak bildirilecektir.
Kulenin 1-2, 2-3, 3-4 ve 4-1 ayak aralarındaki envanter numarası görünecek şekilde (3 ayaklı
ise 1-2, 2-3 ve 3-1) minimum 800X600 pixel fotoğrafı çekilecektir. Bu fotoğrafların kule
üzerindeki ekipmanları, tel çiti, YG hattını ve kule betonunu içerecek şekilde olması
sağlanacaktır.
Kulede bulunan anten ya da transmisyon ekipmanlarının kuleye irtibatlandığı noktalarda
galvanize ya da kuleye verilen herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilecek, tespit edilen
hasarlar fotoğraflanarak İşverene ve diğer Kule Firmalarının kulesi ise ilgili firma ya rapor
edilecektir. (Ekipmanın hangi firmaya ait olduğu raporda belirtilmelidir.)
Toprak değeri 5 ohm’dan yüksek olan mevcut kulelerde, toprak değerinin düşürülebilmesi
için daha önceden bir çalışma yapılıp yapılmadığı bilgisi bakım formlarında yer alması
sağlanacaktır. Bununla beraber ekstra topraklama yapılması gerekiyor ise bu hazırlanacak bir
Kapsam Dışı İş ile İşverene bildirilecektir.
Kule parçalarından hasar görenler var ise bunların poz numaraları alınacak, eksik olan
cıvataların çapı, boyutu ve adedi de bakım formunda belirtilecektir.
Kule ayakları topraklama ringi ile 95 mm2 kesitindeki galvaniz topraklama iletkeni ile
irtibatlanıp irtibatlanmadığı kontrol edilecektir.
Kule merdiveninin kuleye bağlantısının uygunluğu kontrol edilecek, Merdiven emniyetinin
durumu kontrol edilip raporda belirtilmesi gereklidir.
8/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
z) Diğer operatörlerle ortak kullanılan kulelerde, İşverene ait sistemler (Anten, MW/TMA, RET
vs.) pozisyon ve tüm ayrıntılarıyla resimlenerek İşveren’e bildirilecektir.
8. Boru/Profil/Kanalet Sistemleri Periyodik Bakımı
a) Boru profili cepheye sabitlemek için kullanılan tüm aparatların sağlamlık kontrolleri ile
cepheye bağlantıları ve izolasyonlarının kontrolü yapılacak ve varsa eksiklikleri
tamamlanacaktır.
b) Kablo taşıyıcı rakların konteyner / duvar / çatı geçişi ve antenlerin yerleştirildiği yere (kule,
bina duvarı vb. ) sarsılmayacak şekilde tutturulduğunun kontrolü yapılarak, varsa eksiklikler
tamamlanacaktır.
c) Kablo taşıyıcı rakların bina geçiş yalıtımlarının kontrolü yapılarak, gerekiyor ise
yenilenecektir.
d) Kabloların raklara sistem odası içerisinde kablo bağı ile sistem odası dışında feeder clamp ile
veya çelik tie-up ile havada serbest kalmayacak şekilde bağlandığının kontrolünün yapılarak,
gerekiyorsa yenilemelerinin yapılması sağlanacaktır.
e) Var olan kanaletlerin işlevlerinin kontrolü yapılarak, eksilen parçaları (kapakları)
tamamlanacaktır. Kanaletlerin tamamen yenilenmesini gerektirecek durumlar için Kapsam
Dışı İş Bildirim Formu doldurularak, İşverene iletilecektir.
f) Mevcut kanaletlerin işlevlerinin kontrolü yapılarak, eksik parçalar tamamlanacak,
Kanaletlerin tamamen ve vinç kullanılarak yenilenmesini gerektirecek durumlar için İşveren’e
bilgi verilecektir. Kanaletlerde kullanılacak tie-up’lar çelik tie-up olması gerekmektedir.
g) Önleyici bakımı yapılan yerlerde tespit edilen akıntı/sızmalardan kaynaklanan ve 3. şahıslara
verilen zararlar İşveren onayı dahilinde Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurularak acil
olarak giderilecektir.
h) Bina/Konteyner/Bölme ye RF kablo/dalga kılavuzu geçişleri için kullanılan kablo raklarının,
birbirleri ile ek irtibatlarının, bina/konteyner/kule bağlantı noktalarının ve taşıyıcı ayaklarının
sağlamlığının kontrolü yapılacaktır.
i) Üzerinde tırmanma imkânı olmayan yüksekliklerde radyo link olan borular için tırmanma
basamağı yapılacaktır.
9. Konteyner/Bölme Duvar ve Yalıtımı Periyodik Bakımı
a) Bölmesi uygun olmayan ya da bölme olmayan yerler için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu
doldurularak İşverene iletilecektir.
b) Paslanma, çürüme, aşınma vb. hallerde uygun onarımın yapılarak, ihtiyaç olan hallerde
macun, boya işlemleri tamamlanacaktır.
c) Konteyner / Bölme; çatı izolasyonu kontrol edilerek, gerekiyor ise onarılacaktır.
d) Dış ortamla hava irtibatı sağlayan tüm açık noktaların kapatılarak (Pencere, kapı
pervazlarındaki açık noktalar vb.), izolasyonunun kontrolü yapılacaktır. Gerekiyorsa kapı
fitilleri değiştirilecek, yenilenecek.
9/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
e) Bölme /Çatı /Konteyner; ısı, toz ve su yalıtımının kontrolü yapılarak, gerekli işlemler
yapılacaktır.
f) Bölme /Çatı /Konteyner; kapı, pencerelerinin işlerliğinin kontrolü yapılarak, gerekli eksikler
tamamlanacaktır.
g) Saha ile ilgili bilgilerin saklanacağı dosya açıkta bırakılmayacak dosya muhafazasına
konulması sağlanacaktır.
h) Su basması muhtemel tehlikeli yerler tespit edilerek İşverene raporlanacak, İşverenin onayı
ile gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. (BTS gibi elektronik sistemlerin sehpa üzerine
alınması gibi)
i) Sistem odasında yeni kurulabilecek ekipmanlar için yerleşim planının ve kullanılabilir boş
alanın fotoğraflanarak İşverene bakım raporlarında sunulacaktır.
j) Konteyner veya bölmenin kapı kilitlerinden standart olmayanlar standart hale getirilecektir.
Şebekedeki standart anahtar değişimi İşverenin isteği doğrultusunda değiştirilecektir.
Konteyner veya bölmeye ulaşım için geçiş güzergâhında bulunan tüm kapı kilitleri (izinleri
alınanların) standart hale getirilerek değişimi yapılacaktır. Standart tip kilitlerin temini ve
çoğaltılması, İşverenden alınacak onay dahilinde Yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici,
söz konusu standart tip kilitleri ve bunlara ait anahtarları, İşverenin onayı olmaksızın hiç bir
şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.
k) TEDAŞ’ın isteği doğrultusunda sayaç okuma için gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.
(Sayaçların görünür fakat korumalı bir yere taşınması vb.)
l) Bölme veya konteyner içinin, önce vakumlu süpürge ile tozu alınacak, ardından ıslak paspas
ile temizliği yapılacaktır.
m) Bina içi veya dışındaki bölme veya konteyner çevresinde güvenlik ve sahaya ulaşım için
gerekli temizliğin yapılması gerekmektedir.
n) Tüm temizlik işlemleri, gerekli izolasyon çalışmaları sonrasında yapılacaktır.
o) Saha numaraları belirlenen standartlarda hazırlanarak konteyner veya seperasyon üzerine
asılacaktır.
p) Konteyner taban ve tavanlarının sağlamlığının kontrolü yapılarak, gerekli durumlarda
onarımların yapılması, komple değişim gerektirecek durumlarda Kapsam Dışı İş Bildirim
Formu doldurulup İşverene iletilecektir.
q) Konteyner taban izolasyonu bozuk olanlar için plastik izolasyon malzemesi serilecektir.
10. Tel Çitler Periyodik Bakımı
a) Gerekli olup da Tel çit bulunmayan yerler ve hasarlı olup yeniden yapılmayı gerektiren çitler
için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurularak İşverene iletilecektir. 3m’ye kadar
yapılacak yenileme ve tamiratlar Yükleniciye aittir.
b) Tel çit ve kafes telinin sağlamlığının kontrolü yapılarak, problem olan yerlere gerekli
onarımın yapılması sağlanacaktır eksik panel kölemenleri tamamlanacaktır.
c) Tel çit kapısının işlevinin kontrolü yapılarak, problemli yerler düzeltilecektir.
10/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
d) Kapıdaki asma kilitlerden standart olmayanlar standart hale getirilecek, arızalı kilitlerin
standart kilitlerle değiştirilecektir. Paslanan kilitlerde pas çözücü kullanılması gerekmektedir.
e) Tel çit üzerinde paslanan yerler, galvaniz boya ile boyanacaktır.
f) Tel çit ve çevresinin (gerekirse güvenli mesafeye kadar) yangın tehlikesine karşı temizliği
yapılacaktır.
g) Beton olmayan yerlerde tel çitle çevrilmiş sahanın tamamen betonlanması için Kapsam Dışı
İş Bildirim Formu doldurulup İşverene iletilecektir.
11. Çevre Güvenliği ve Temizliğin Sağlanması Periyodik Bakımı
a) Tel çitle sınırlı saha içi veya gerekirse güvenli mesafeye kadar dış çevrenin temizliği ve
tesviyesi yapılacaktır.
b) Bina içi veya dışındaki bölme/konteyner çevresinde güvenlik ve sahaya ulaşım için gerekli
temizlik yapılacaktır.
c) Enerji sistemlerine (kofra, sayaç vb.) dışarıdan 3. şahısların erişimini engellemek için gerekli
izole ve/veya kilitleme işleri yapılacaktır.
d) Her türlü tehlikeler için yürürlükte bulunan ilgili kanun, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde
geçerliliği bulunan uyarı levhaları ile güvenli çalışma şartlarını hatırlatıcı levhaların asılması,
güvenlik şeridi gerektiren işler süresince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
12. Sistem Topraklaması Periyodik Bakımı
a) Sistem topraklaması ölçülürken;
Topraklama barasından, ana topraklama kablosu sökülmeden önce, geçici topraklama kazığı
gömülür ana toprak barasına irtibatlandırılır ve daha sonra ana topraklama baradan ayrılır.
Kazıklı meğer ile ana topraklama kablosu irtibatlandırılıp topraklama direnci ölçülür.
b) Kazıklı megerin uygulanamayacağı yerlerde pens tipi toprak ölçü aleti ile ölçüm yapılabilir.
c) Ölçülen değer 5 ohm altında değil ise gerektiği kadar bakır çubuk, levha veya kimyasal
karışım vb. kullanılarak 5 ohm un altına indirilmeye çalışılacaktır.
d) Bir üst bendde yer alan tedbirlerin alınmasına rağmen topraklama direnç değerinin
düşürülemediği durumlarda (5 ohm üzerinde olması) yeniden yapılması ya da hiç olmayan
yerlerde yeni topraklama yapılması gereken durumlar için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu
doldurulup İşverene iletilecektir. (özel topraklama sistemleri kullanılması durumu içinde
Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenebilecektir). Tüm çalışmalar neticesinde değerin
tutmaması durumu İşverene bildirilecektir.
e) Toprak kablosunun duvara tutturulduğu klemenslerde herhangi bir problem var ise kroşeler
yenilenecektir.
f) Tüm cihazlardan gelen topraklama kablolarının bağlandığı baranın bağlantıları kontrol edilip
gevşeme var ise sıkıştırılacaktır.
g) Topraklama kablolarının ve elektrotlarının toprak yüzeyinde olmadığının kontrolü yapılacak,
aksi bir durum var ise yeterli mesafeye gömülecektir.
11/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
h) Sistem odasında her türlü cihazdan topraklama barasına kablo çekilmiş olduğunun kontrolü
yapılarak; gevşeme, bozulma gibi kontroller yapılacaktır.
i) Topraklama baraları, cıvatalar ve kablo başlarının paslanması durumunda işverenin onay
verdiği malzeme ile değiştirilecektir.
j) Dış topraklama barası bulunmayan sahalarda dış topraklama barası montajı yapılacaktır.
k) Tüm sahalarda iç topraklama barası ile dış topraklama barası 35 mm2 NYAF kablo ile
irtibatlandırılması gerekmektedir.
l) Mevcut olan iç topraklama ringi ile var olan sahalarda AGK Panosu topraklamasının
getirildiği iç topraklama barasının bağlantıları kontrol edilip gevşeme var ise sıkıştırılacaktır.
İç topraklama ring kablosu ucu yüzük kullanılarak iç baraya monte edilecektir.
m) Dış baraya irtibatlandırılacak olan sayaç panosu gövdesi, Konteyner ise Konteyner gövdesi,
Metal kablo taşıyıcı rackı topraklamaları kontrol edilmesi, olmayanlar ya da kesitleri düşük
olanlar Üretici firmaların belirlemiş olduğu montaj standartları ile İşverenin belirlemiş olduğu
standartlardaki kesitlere uygun hale getirilecektir.
n) Kule üzerindeki RL anten gövdesi 10 mm2 kesitindeki orijinal topraklama kablosu ile en kısa
yoldan kuleye irtibatının uygun bağlantı aparatı ile sağlandığı kontrol edilecek, olmayan
durumlarda montaj yapılması sağlanacaktır.
o) Topraklama kablolarının ve elektrotlarının toprak yüzeyinde ya da üstünde olmadığının
kontrolünün yapılması, aksi bir durum var ise yeterli mesafeye gömülmesi gereklidir.
p) Dış topraklama ringi yok ise, kule ile konteyner/seperasyon dış topraklama barası 35 mm2
NYAF kablo ile irtibatlandırılacaktır.
q) Kulede, Feeder Kablo topraklamalarının kule üzerine yapıldığı kontrol edilecek, gerekiyorsa
yenilenecektir.
r) Sistem dış alarmlarından biri olan topraklama kablolarının çalınmasını önlemek için çekilen
kabloların gerekiyorsa sökülmeyecek biçimde montajlarının tekrar yapılması sağlanacaktır.
13. Yakalama Çubuğu Periyodik Bakımı
a) Yakalama Çubuğu topraklaması test klemensi sökülerek ölçülüp değeri kaydedilecektir. (Test
Klemensi olmayan ya da elle ulaşım mesafesinde olmayan aşırı yüksek yerlerde, uygun
yükseklikte test klemensi konulacaktır). Ölçülen değer 5 ohm altında değil ise gerektiği kadar
bakır çubuk, levha veya kimyasal karışım vb. kullanılarak 5 ohm un altına indirilmeye
çalışılacak ve yeni değer kaydedilecektir.
b) Yakalama Çubuğu iletkeninin girdiği yerde iletkenin geçtiği boru ve duvara bağlantısı kontrol
edilecektir.
c) Yakalama Çubuğu çıkan iletkenin toprağa girdiği noktaya kadar olan duvara bağlantı
aparatları kontrol edilecek, gevşeyen var ise yeniden montajı yapılacaktır.
d) Yakalama Çubuğu iletkenine herhangi bir şeyin bağlı olmadığının kontrolü yapılacak, bağlı
ise ayrılması sağlanacaktır.
e) Konteyner ve antenler su kulesinde, terasta veya çatı üzerinde ise, yakalama çubuğu ve
topraklama iletkeni oluşturulan bir eş potansiyel barada birleştirilecektir.
12/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
f) Yakalama çubuğu topraklaması ring topraklaması ile irtibatı sağlanması. Ring topraklama
değeri 5 ohm olması gerekmektedir.
g) Radyoaktif paratoner sistemi olan yerlerin İşverene iletilmesi gerekmektedir.
h) Kulede yakalama çubuklarının iletkeninin çalınması halinde İşverenin belirleyeceği
standartlarda belirtilen şekilde yakalama çubuğu montajı yapılarak kule ile irtibatının
sağlanması gerekmektedir.
14. Harici Alarmlar Periyodik Bakımı
a) Alarm testleri R-SMC ile birlikte yapılacaktır.
b) Kule ikaz lambası armatürünün yanıp yanmadığının kontrolü yapılacak, problemli bir durum
mevcut ise bozulan malzeme İşverenin onay vereceği muadili malzeme ile değiştirilecektir.
c) Kule ikaz lambasının kuleye irtibatının kontrolü yapılacaktır.
d) Kule ikaz lambası iniş iletkeninin belirli aralıklarla kuleye (kablo bağları ile) irtibatının
kontrolü yapılarak, gerekli olanların yenilenmesi yapılacaktır.
e) Fotoselin ve flaşör rölesinin işlev gördüğünün kontrolü yapılarak, arızalı olanlar
değiştirilecektir.
f) Kule ikaz alarmının sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Çalışmıyor ise çalışması
sağlanacaktır.
g) Kapı Alarmı kontrol edilecektir. Çalışmıyor ise gerekirse kapı sensörü değiştirilerek çalışır
durumda olması sağlanacaktır.
h) Duman detektörünün çalışır durumda olması sağlanacaktır arızalı ise yenisi ile
değiştirilecektir.
i) Klima external alarmı çalışır durumda olması sağlanacaktır arızalı ise ısı alarmı üretilmeyi
engelleyen parçalar (ısı sensörü, röle, klima alarm kartı) yenisi ile değiştirilecektir.
j) Yüksek gerilim ve yıldırım koruma (parafodur) alarmı çalışır durumda olması sağlanacaktır.
k) Enerji alarmı çalışır durumda olması sağlanacaktır.
l) AC gerilim çalışma aralığı 200-240V’dan farklı olan sistemlerde harici enerji alarmını
algılamak için işverenin onayı ile ilave röle konulacaktır.
m) Rectifier alarmları kontrol edilerek mevcut alarmlar kaldırılmalıdır. Sabit jeneratör
alarmlarının her birinin çalışıp çalışmadığına dair kontrolü yapılarak, problem varsa gerekli
ekipman ile değiştirilecektir.
n) DC Enerji kesintisi alarmının test edilmesi, Problem varsa alarm sisteminin değiştirilmesi
Yüklenicinin sorumluluğundadır.
o) Yüksek Sıcaklık Alarmı test edilmeli, çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
p) Akü Dip Seviye Alarmı test edilmeli, çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
q) Akü Dolabı alarmları test edilmeli, çalışır durumda olması sağlanmalıdır.
r) Konteyner, Bölme, Seperasyon (Sistem Odası) içeresinde bulunan aydınlatma armatür ve
lambalarının işlevlerinin kontrolü, tüm priz ve anahtarların kontrolü yapılarak, çalışmayan
lamba, priz veya armatür var ise değiştirilecektir.
13/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
s) Sistem odası içeresinde bulunan dağıtım panosunun içinin kontrolü yapılarak; bütün kablo
bağlantıları kablo yüzüğü ile yapılacak eksik varsa tamamlanacak, yanmış, bozulmuş kablo
sigorta voltmetre var ise değiştirililecek, dağıtım ya da sayaçlı panoda yanma meydana
gelmişse tamamen yenisi ile değiştirilmesi gereken durumlar için İşverenin onay verdiği
malzemelerle Yüklenici tarafından gerekli değişimler yapılacaktır.
t) Panolardaki sigorta değerinin kontrolünün yapılması, uygun değilse değiştirilmesi
gerekmektedir.
u) Sistem odası içerisinde bulunan Regülatör/UPS’lerin sağlam, çalışır halde olması ve
gerekliliğinin kontrolü yapılacaktır.
v) Mevcut panoların yetersiz olması durumunda revizyon kapsamında değişebilmesi için
İşverenin onayına ve kontrolüne sunulması sağlanacaktır.
15. Enerji Nakil Hatları Periyodik Bakımı
UYARI: İnsan hayatı açısından ve kazaya neden olmamak için Enerji nakil hatlarındaki her türlü
çalışmanın yetki belgeli kişiler tarafından gerekli önlemler ve izinler alınarak yapılması Yüklenici
sorumluluğundadır.
Her periyodik bakım kontrollerinde İşverene ait sayaç endeks bilgileri, Yüklenici tarafından İşverene
bildirilecektir.
15.1. Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı Periyodik Bakımı:
a) Yüklenici, işbu Şartname kapsamında yer alan alçak gerilim ve yüksek gerilim enerji nakil
hatlarının yasal bakım ve onarım sorumluluğunu tüm kamu kurum ve kuruluşlara karşı karşı
üstleneceğini taahhüt eder.
b) Yüklenici iş ve işçi sağlığı-güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve esaslar dahilinde
İşveren işçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerine tam ve eksiksiz olarak uymakla ve gerekli
önlemleri almakla sorumludur. Bu konulardan doğacak sorumluluklar Yükleniciye aittir.
c) Yüklenici firma Yetkili Elektrik İdaresinin tüm prosedür ve yönetmeliklerine uygun olarak
çalışmalarını gerçekleştirecektir.
d) Değişmesi gereken elektrik sayaçları, İşverenin uzaktan okuduğu sayaç tipinde, bilgilere
uzaktan erişim sağlayabilen RS 485 protokolü ile okunan sayaçla değiştirilecektir.
15.2. Ayırıcılar (Seksiyonerler) Periyodik Bakımı:
a) Seksiyoner kontakların temiz olup olmadığı kontrol edilecek, temiz olmayanların temizliği
yapılacaktır.
b) Seksiyonerler açma-kapama yapılarak mekanizmasının çalışırlığı, kontakların yerlerine tam
olarak oturduğunun kontrolü yapılacak, aksi durumda mekanizmanın onarımı
gerçekleştirilecek, hareketli kısımların yağlanması yapılacaktır. Tamirin gerçekleşemediği
durumlar için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenerek İşverene iletilecektir.
14/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
c) Seksiyoner sigortaları kontrol edilecek eğer patlamış olan var ise projesinde gösterilen
değerde porselen sigorta ile değişimi yapılacaktır. Malzeme olmaması durumunda sigorta
yerine tel bağlanarak sisteme enerji kesinlikle verilmeyecektir.
d) Seksiyoner izolatörleri kontrol edilerek aşırı kirlenmiş, aşırı gerilime maruz kalarak bozulmuş
veya çatlamış olanlar tespit edilerek temizliği uygun kimyasallar ile yapılacak veya değişimi
gerekenler için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenerek İşverene iletilecektir.
e) Seksiyoner kolu yüksekliğinin uygunluğu kontrol edilerek, gerekli durumlarda kol yüksekliği
ayarlanacaktır.
f) Seksiyoner mekanizmasının 3. şahıslar tarafından kullanılamaması için sürekli kilitli kalması
sağlanacak, kilitin bozuk olması halinde yenisi ile değiştirilecek veya kilidin tamiri yapılarak
çalışır hale getirilecektir. Standart olmayan kilitler standart hale getirilecektir.
g) Ayırıcı kolunun üst seviyesi kapalı durumda iken min. 2.20 m yükseklikte olacak şekilde
düzeltilecektir.
15.3. Trafolar Periyodik Bakımı:
a) Trafo işletme topraklaması değerinin 2 ohm ya da altında olduğunun kontrolü yapılacaktır.
Topraklama şeridinin temizliği yapılacak gerekli ise alüminyum boya ile boyanacaktır. Aynı
zamanda seksiyonerden trafo yüksek gerilim uçlarına bakır boru ile enerji taşınmış olan
sahalarda bu bakır boruların bakır çubuk ile değişimi sağlanacaktır.
b) Trafo yüksek gerilim ve alçak gerilim izolatörleri kontrol edilerek kirlenmiş, aşırı gerilime
maruz kalarak bozulmuş veya çatlamış olanlar temizlenecek veya yenisi ile değişimi
yapılacaktır.
c) Bakım esnasında trafo yağ seviyesi kontrol edilecek, her hangi bir sızıntı olması durumunda
yağı eksik olan trafoların yağı tamamlanacaktır. Trafo servisinde yapılması gereken yağ
ilavesi İşveren onayı ile Yüklenici tarafından yaptırılacak ve trafo söküm, vinç, nakliye, servis
maliyetleri Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenerek İşverene iletilecektir.
d) Trafo bağlantı uçları kontrol edilerek, uçlar temizlenecek vazelinlenerek sıkılaştırılmaları
sağlanacaktır.
e) Trafo ark boynuzlarının açıklığı kontrol edilerek, gerilimlere göre uygun mesafelerde olmaları
sağlanacaktır.
f) Trafoların yağlarından numune alınarak Yüklenici tarafından dielektrik testi yaptırılacaktır.
g) Yüklenici, Dielektrik testi raporlarını İşveren tarafından belirlenecek periyodik bakım
formları ile İşverene bildirecektir. Test sonucu düşük çıkan trafo/trafoların yağlarının
değiştirilmesinin söz konusu olması durumunda, değişimi yüklenici tarafından yapılacaktır.
h) Trafo işletme ve parafodur topraklamalarının birbirlerine zıt yönlerde olup olmadığının
kontrolü yapılacaktır. Trafo alçak gerilim trafosundan çıkan 4x10 mm2 NYY Kablonun (50
Kva trafoda 4x16 mm2 NYY kablo) kablo başı kontrol edilerek eksik olanlar
tamamlanacaktır.
i) Trafo kademe komütatörü ayarı kontrol edilecektir.
15/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
j) Trafo direğinde ayırıcı yoksa ve yüksek gerilim buşingi ile mesnet izolatör arasındaki
mesafenin tehlike oluşturma olasılığı varsa, araya (6,5 U konsol üzerine) mesnet izolatör
montajı yapılacaktır
k) Ortak kullanılan trafolar tespit edilecek, İşverene ayrıntılı resimleriyle bildirilecektir. Bu tip
yerlerin bakımı diğer operatörlerin bilgisi dahilinde yapılacak, bakım esnasında diğer
operatörleri tehlikeye sokacak veya diğer operatörlerin sahalarının susmasına sebebiyet
verecek davranışların sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır.
l) Yüksek gerilim ve yıldırım korumalar (Parafudrlar) kontrol edilecektir.
m) Arızalı parafudrlar silikon tip yenileri ile değiştirilecektir.
n) Parafudrların temizliğinin kontrolü yapılacak kirli olanlar temizlenecektir.
o) Parafudr bağlantı klemenslerinin sıkılığı ve temizliği kontrol edilecektir.
p) Parafudr topraklama değeri 2 ohm değerinde olacaktır. Parafudr topraklaması 50 mm2 bakır
ile yapılmış olduğu kontrol edilecek, olmayanlar bu şekle getirilecektir. Ayrıca parafodur alt
bağlantısı Y biçiminde 50 mm2 bakır kablodan yapılmış olacaktır. Olmayanlar bu şekle
çevrilecektir.
q) Parafudur toprağı saha tarafından uzak olup olmadığının kontrolü yapılacaktır.
15.4. Hat Direkleri ve İletkenleri Periyodik Bakımı:
a) Periyodik bakım zamanlarında veya bakım ekibi kontrolleri sırasında tespiti yapılarak
bildirilen hat iletkeni/iletkenlerinden kopan veya zedelenenler onarılacaktır.
b) Hat iletkenlerinin direk izolatörlerine olan bağlantıları kontrol edilerek, yerinden çıkmış veya
bağlantısı gevşemiş olanlar sağlamlaştırılacaktır. Yenilenmesi gerekenlerin bağ telleri
yenilenecektir.
c) Bakım sırasında tespit edilen gevşemiş iletkenler gerdirilerek, sehimler yetkili elektrik
idaresinin belirlediği standartlara göre İşverenin onayı ile Yüklenici tarafından yeniden
ayarlanacaktır.
d) Tellerin yere, ağaçlara ve binalara olan mesafeleri kontrol edilerek, gerekli düzeltmeler
yapılacaktır. Bunun için ilgili tüm kamu kurum ve/veya kuruluşlardan vb. gerekli tüm izinler
yüklenici tarafından alınacaktır.
e) Direklere çıkış mania telleri ve ölüm tehlikesi levhaları kontrol edilerek, işlev görür halde
tutulmaları sağlanacaktır.
f) Boyalı direklerin durumuna göre İşveren onayı alınarak boyası yapılacaktır. Boya bir kat
antipas boya ve en az iki kat yağlı boya yapılması sureti ile olacaktır. Kontroller sırasında
tespit edilmiş olan AG panolarında boya işlemi ile kilit mekanizması bozuk olanların gerekli
tamiratı yapılacaktır.
g) Seksiyoner mekanizmasının üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaması için sürekli kilitli
tutulması sağlanacaktır. Kilitle ilgili bozukluk, yerinin veya kilidin tamiri yapılarak çalışır
hale getirilecektir. Kilitlerden standart halde olmayanlar standart hale getirilecektir.
h) Bakım sırasında İşverene ait enerji nakil hattı direklerinden yağmurluk betonu olmayan
direkler için, Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenerek İşverene iletilecektir.
16/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
i) Direklerdeki gevşek cıvataların sıkılaştırılması, eksik cıvataların tamamlanması sağlanacaktır.
j) İşverene ait olan enerji nakil hattı direklerinden yağmurluk betonlarındaki bozulmalar tamir
edilecektir.
k) Kullanılan yaprak izolatörler, tabancalara çarpmaları durumunda montajın düzeltilmesi
sağlanacaktır.
l) Direklerin topraklamaları kontrol edilerek 5 ohm değerinin altında olması, değilse tesisinin
yapılması sağlanacaktır.
m) Havai hatların yeraltına giriş ve çıkışlarında parafodr var ise, bunların sağlamlıklarının
kontrolü yapılacak, gerekiyorsa değiştirilecektir.
n) Tehlike arz eden ve revizyon gerektiren işler (direk eğilmesi, hasarı, toprak kayması vb.) acil
olarak İşverene raporlanacak ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.
15.5. Hat İzolatörleri Periyodik Bakımı:
a) Tüm direklerin izolatörleri kontrol edilerek, kirlenmiş, aşırı gerilime maruz kalarak bozulmuş
veya çatlamış olanların temizliği veya yenisi ile değişimi yapılacaktır.
15.6. Topraklamaların Ölçülmesi ve Periyodik Bakımı:
a) Trafo işletme topraklaması, seksiyoner direği topraklaması, taşıyıcı ve durdurucu direk
topraklama direnç değerleri periyodik bakımlarda ölçülecektir. Bu direnç değerlerinden
yüksek olan değerler ilave bakır çubuk, levha, kimyasal karışım vb kullanılarak
düşürülecektir.
b) Trafo işletme topraklaması ve parafodur topraklama değerlerinin; 2 ohm ve altı, taşıyıcı ve
durdurucu direk, seksiyoner direği ile koruma topraklaması (AG pano dahil) topraklama
değerlerinin 5 ohm ve altı değerlere sahip olması bu kontrollerde sağlanacaktır.
c) Seksiyoner gövdesi, seksiyoner kolu, trafo üst-alt kapağı, pano gövdesi, trafo direğinin
koruma topraklaması değerinin 5 ohm ve altında olduğunun kontrolü, uygun değilse tesisinin
yapılması sağlanacaktır.
15.7. Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı Periyodik Bakımı:
a) Yüklenici, işbu Şartname kapsamında yer alan alçak gerilim ve yüksek gerilim enerji nakil
hatlarının yasal bakım ve onarım sorumluluğunu tüm kamu kurum ve kuruluşlara karşı
üstleneceğini taahhüt eder.
b) Yüklenici iş ve işçi sağlığı-güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve esaslar dahilinde
İşveren işçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerine tam ve eksiksiz olarak uymakla ve gerekli
önlemleri almakla sorumludur. Bu konulardan doğacak sorumluluklar Yükleniciye aittir.
c) Yüklenici firma Yetkili Elektrik İdaresinin tüm prosedür ve yönetmeliklerine uygun olarak
çalışmalarını gerçekleştirecektir.
d) Sayaç değişimi yapılan Sahalarda yeniden mühürlemenin yapılması sağlanacaktır.
17/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
15.8. Direklerin Periyodik Bakımı:
a) Eğilmiş ya da bağlı bulunduğu toprak arazide eğer demir direk veya beton direk ise
betonunda, ağaç direk ise sıkıştırılmasında problem var ise yeniden betonlanması veya
sıkıştırılması yapılacaktır.
b) Demir, beton ve ağaç direklerde konsolların montajlarının kontrolü, gerekiyorsa yenilenmesi
veya yeniden montajı yapılacaktır.
c) Ağaç direklerin montajının yapıldığı yerlerde yangın çıkabilecek veya direğe zarar
verebilecek otların temizliği yapılacak, her ihtimale karşı problem çıkma durumuna karşı
demir çubuklarla güvenliğinin sağlanması yapılacaktır.
d) Boyalı direklerin durumuna göre İşverenden onay alınarak boyası yapılacak. Boya bir kat
antipas boya ve en az iki kat yağlı boya ile yapılacaktır. Aynı zamanda kontroller sırasında
tespit edilmiş olan AG panolarının da boya işlemi yapılacaktır.
e) Direklere çıkış mania telleri ve ölüm tehlikesi işaretleri kontrol edilerek olmayanlar takılıp
var olanlarının da işlev görür halde tutulmaları sağlanacaktır.
f) AG panolarının gerektiği durumlarda kısmi boya işlemi yapılacaktır. Boyama işi sırasıyla
temizleme, bir kat antipas, iki kat yağlı boya şeklinde yapılması sağlanmalıdır. (Panonun
değişmesi gerektiği durumlarda standart dışı iş formu düzenlenerek İşverene iletilmesi
gerekmektedir.)
g) Direklerde mevcut yağmurluk betonlarından bozulanları standartlara göre düzeltilecektir.
15.9. Alpek Hatlar Periyodik Bakımı:
a) Alpek kablonun gözle kontrolü yapılarak yanma, kopma durumu olan yerler standart
klemensle eklenecektir.
b) Alpek kabloda mevcut olan eklerin klemensleri mutlaka standart klemensle yenilenip iyice
sıkıldıktan sonra eriyen bantla veya ek kutusu ile kapatılacaktır.
c) Alpek kablonun TEDAŞ şebeke ile veya enerji alınan nokta ile bağlantı klemensleri mutlaka
kontrol edilecek, eğer klemens yoksa (bakır kablo ise Al-Cu klemensle) klemenslenip eriyen
bantla bantlanacaktır.
d) Alpek kablonun son direkte durdurulmasından sonra konteyner ya da sahanın bulunduğu yere
kadar çekilen NYY kablo için montajı yapılmış olan gergi telinde sehim meydana gelmiş ise
gerdirilecek veya duvar kroşelerinde gevşeme veya bozulmalar düzeltilecektir.
e) Alpek kablonun direklere bağlantısının (demir ya da ağaç) mutlaka makara izolatörle yapılmış
olmasının kontrolü yapılıp, zaviye direklerinde özellikle direğe değmeden geçecek şekilde
olduğunun ve bu makara izolatöre standart şekilde bağlandığının kontrolü yapılarak aksi
durumlar düzeltilecektir.
f) Alpek kablonun son direkte, konsola montajı yapılmış olan makara izolatöründe
durdurulduğu kontrol edilerek aksi durumlarda belirtildiği şekilde montajı yapılacaktır.
g) Çeşitli sebeplerden dolayı sehim vermiş olan yerlerde kablo sehimleri düzeltilecektir.
18/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
15.10. Açık Hatlar Periyodik Bakımı:
a) Bu hatlarda mevcut olan ekler gözden geçirilecek, durumu iyi olmayan ekler yenilenecektir.
b) Bu iletkenler için kullanılmış olan izolatörler gözle kontrol edilecek, zarar görmüş olanlar
yenileri ile değiştirilecektir.
c) Bu iletkenlerin TEDAŞ şebeke ile bağlantısının klemensle yapıldığı kontrol edilerek,
olmayanlara klemens montajı yapılacaktır.
d) Her iki tip enerji hatlarında da (açık hat, alpek hat) TEDAŞ şebekesi de dahil olmak üzere
toplam 10 adet direk sayısından fazla direk varsa hat sonunda nötr topraklanmış mı kontrol
edilecek, aksi durumlarda topraklama yapılacak ve değerin 2 ohm olması sağlanacaktır.
15.11. Yeraltı Hatları Periyodik Bakımı:
a) Yeraltı çekilmiş kablonun zamanla üzerindeki toprağın gerekli güvenlik sınırlarında
(standardında) olduğu kontrol edilecek, değil ise standart derinliğe alınması sağlanacaktır.
b) Yeraltı kablosunun hat başında ve hat sonunda yeryüzüne çıktığı kısımlarının galvaniz boru
ile çevre güvenliği de dahil olmak üzere güvenliğinin sağlanmış olduğunun kontrolü
yapılacak, güvenli değil ise güvenliği sağlanacaktır.
c) Yeraltı kablosunun hat başı ve hat sonunda ek olduğu diğer tipteki kablolarla bağlantısının
ilgili klemenslerle olduğunun kontrolü yapılacak, uygunsuzluk halinde bağlantı klemensleri
monte edilecektir.
d) Sayaç panosu ve içi kontrol edilerek, panonun, sayacın, sigortaların sağlam ve çalışır
durumda olmaları sağlanacak, sağlam olmayan malzemelerin değişimi yapılacak. Sayaç
değişimi yapılacak ise dijital sayaç (3x 10 A), sigorta kullanılacak ise işverenin onay verdiği
marka kullanılacak. Sayaç değişimi yapılması gereken yerlerde mutlaka yeniden mühürletme
yaptırılacaktır.
e) TEDAŞ şebekesinden konteyner ya da sahanın bulunduğu yere kadar yeraltından çekilen
kablonun çelik zırhlı olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. Zırhlı kablo mevcut değil ancak
kazı yapılmasına müsait bir yer ise, İşverene rapor edilecek uygun görülmesi halinde
Yüklenici tarafından değişimi yapılacaktır.
f) Yeraltı kablosunun zırhının her iki başına ulaşılabilen yerlerde iki uçtan topraklamasının
yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, olmayan fakat yapılabilecek durumda bulunan
kabloların topraklamaları Yüklenici tarafından yapılacaktır.
15.12. Bina İçi Kablolama Periyodik Bakımı:
a) TEDAŞ veya bina kofresinden sahanın bulunduğu yere kadar çekilen kabloların, bina
içeresinde bulunan kısımlarının koruyucu PVC boru içeresinde olması, kat araları geçişlerinin
de izolasyonlarının yapılması sağlanacaktır. PVC boru yerine kablo kanalı kullanılmış ise
kanalların düzgün ve eksiksiz olması sağlanacaktır.
19/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
b) Bina kofresinde bağlantının klemens yardımı ile yapıldığının ve işlerliğinin kontrolü
yapılacak, değil ise işlerliği sağlanacaktır.
c) Bina içi kablolarının asansör boşluğundan veya bina cephesinden gergi teli kullanılarak
çekildiği durumlarda gergi telinin gergisi ve güvenli bir yükseklikten başladığının kontrolü
yapılacak, değil ise standart hale getirilecektir.
d) Özellikle bitişik nizam yerleşimlerde çekilmiş kabloların güvenli yüzeye montajı istenen
standartlarda yapılacaktır.
e) Dış ortamlardaki kablo kanaletlerinde eksik kanalet veya eksik kanalet kapakları
tamamlanacak, metal kablo bağı ile sabitlenecektir.
f) Enerji kablosunun teras/balkon/çatı gibi zarar görebileceği güzergâhlarda olması durumunda
metal kanaletlerin içine alınması sağlanacaktır.
15.13. Alçak Gerilim Pano Periyodik Bakımı:
a) Panonun iç ve dış temizliği yapılarak paslanmış yerleri temizlenerek boyanacaktır.
b) Panonun kaide betonu kontrol edilerek çatlama var ise yeniden betonlanacak, eğer pano demir
ayaklı ise sağlamlığının kontrolü yapılarak, gerekiyor ise betonlaması yapılacaktır.
c) Pano giriş ve çıkış kabloları ile birlikte ampermetre, voltmetre, komütatörler, kondansatörler,
sigortalar kontrol edilecek, görülen her türlü yanma, kavrulma neticesinde bozulan
malzemelerin değişimleri yapılacaktır.
d) Enerji sayaçları (aktif, reaktif) kontrol edilerek arıza durumunda TEDAŞ’a müracaatı
yapılarak sayacın değiştirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda reaktif sayaç endeksinin aktif
sayaç endeksinin yarısı olduğunun kontrolü yapılarak, aksi durumlar için ilave kondansatör
montajı yapılacaktır.
e) Periyodik bakım esnasında sayaç değerlerinin okunması, İşverenin belirleyeceği form üzerine
belirtilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. Okunan sayaç değerlerinin İşverenin
belirleyeceği şekilde raporlanması aylık olarak yapılacaktır.
f) Seksiyoner gövdesi, seksiyoner kolu, trafo üst-alt kapağı, pano gövdesi, trafo direğinin
koruma topraklaması oluşturmak üzere birleştirildiğinin ve değerinin 5 ohm ve altında
olduğunun kontrolü, uygun değilse tesisinin yapılması sağlanacaktır.
g) AGKP varsa içindeki parafudrlar kontrol edilecek, arızalı olanlar değiştirilecektir.
16. İklimlendirme Sistemleri Periyodik Bakımı:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
İklimlendirme sistemleri 7x24 saat çalışır durumda tutulacaktır.
İklimlendirme sistemlerinin arıza vb. alarmları verip vermediği kontrol edilecektir.
Hava filtreleri kontrol edilecek ve gerekirse değiştirilecektir.
İç ünite bataryası kontrol edilecek ve temizlenecektir.
Kompresörün çektiği akım değeri ölçülecektir.
Fanlar, Fan motorları ve yatakları kontrol edilecektir.
Termostat ayarları gerekiyorsa tekrar yapılacaktır.
20/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
h) Dış ünite bataryası kontrol edilecek ve uygun kimyasal ve basınçlı su ile temizlenecek.
i) Ünitenin drenaj hattı kontrol edilecek. Uygun şekilde kanalet ile sabitlenecek, tıkalı ise
temizlenecektir.
j) İklimlendirme sisteminin dış ünitesi montaj bağlantılarının kontrolü yapılacak, gevşemiş
bağlantılarda dübeller ve vidalar yenileri ile değiştirilerek sağlamlaştırılacaktır.
k) İklimlendirme sisteminin dış ünitelerinin altına titreşimi önleyici lastik takoz monte
edilecektir.
l) Gerekli izolasyonlar yapılacaktır.
m) Gaz basınçları kontrol edilecek, gaz kaçağı var ise giderilerek, ilave gaz şarjı yapılacaktır.
n) İklimlendirme sisteminin iç ünitelerinde üfleme merkezi ve flap ayarları yapılacaktır.
o) İklimlendirme sistemlerinin iç ve dış ünitelerinin emme ve üfleme sıcaklık değerleri
ölçülecektir.
p) İklimlendirme sistemlerinin iç ve dış ünitelerinin soket, kablo ve klemens bağlantıları kontrol
edilecek, yenilenmesi gerekenler değiştirilecektir.
q) İklimlendirme sistemlerinin dış ünitelerinin uygun yerde olup olmadığı kontrol edilecek,
işverenin onayı ile gerekirse yeri değiştirilecektir.
r) İklimlendirme sistemlerinin iç ünitelerinin uygun yerde olup olmadığı kontrol edilecek,
işverenin onayı ile gerekirse yeri değiştirilecektir.
s) İklimlendirme sistemlerinin iç ve dış ünitelerinin konsol, kanal ve izolasyonları kontrol
edilecektir.
t) Yukarıda söz edilen ölçme ve kontroller şu cihazlarla yapılacaktır;
u) Elektronik termometre,
v) Alçak Yüksek basınç manometresi,
w) Elektronik F 22 gaz detektörü,
x) Elektronik pens ampermetre,
y) Yukarıda sözü edilen ölçme ve kontrollerde yapılan tespitlerin, giderilen arızaların bakım
esnasında sarf edilen yedek parçaların da yazıldığı İşverenin belirleyeceği form ile bakım
sonunda 3 kopya olarak düzenlenecek, taraflarca imzalandıktan sonra bir kopyası İşveren
bölge sorumlusuna verilecektir.
z) İklimlendirme sistemlerinin uzaktan kumandası kontrol edilecek gerekirse pilleri
değiştirilecektir.
aa) Freecooling mevcutsa sistemlerinin çalışırlığı kontrol edilecek ve düzgün çalışması
sağlanacaktır.
bb)Freecooling filtreleri her bakımda temizlenecek, gerektiği hallerde filtreler İşveren tarafından
karşılanacak Yüklenici tarafından değiştirilecektir.
cc) Freecooling devre dışı bırakılarak klimanın devreye girip girmediği kontrol edilecektir.
dd)İklimlendirme sistemlerinin ve Freecooling fanı aynı anda devrede olamayacak şekilde
freecooling ünitesi ve kontaktörün işlevini yerine getirdiği kontrol edilecektir.
ee) Freecooling parametre ayarları kontrol edilecektir.
21/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
ff) Pasif soğutmaya veri sağlayan iç ve dış sıcaklık sensörlerinin doğru çalışıp çalışmadığı
kontrol edilecektir.
gg) Freecooling hava filtresinin temiz olup olmadığı kontrol edilecek, hava giriş menfezinin
yeterli büyüklükte olup olmadığı tespit edilecektir.
hh)Sahada Frecooling mevcut değilse Klima istenen ısı değerlerinde çalıştığı kontrol edilecektir.
(Otomatik modda 25 C⁰de set edilmelidir.) Freecooling mevcutsa Klima istenilen set
değerinde olduğu kontrol edilecektir. (Freecooling Klima açma 30 C⁰, Klima kapama 25 C⁰
olmalı, Klima otomatik modda 22 C⁰ olmalıdır.
ii) Soğutucu akışkan basınç kontrolü, gerekiyorsa soğutucu akışkan şarjının yapılması
sağlanacaktır.
jj) Şarjlı ve izoleli boru donanımının atmosfere açık olan kısımlarının kontrolü, gerekiyorsa
izolasyonları yenilenecektir.
kk)İklimlendirme sistemlerinin tüm otomasyonunu sağlayan fonksiyonlarının kontrolü
yapılacaktır.
ll) İklimlendirme sistemlerinin su tahliye borusunun kontrolü ve gerekirse yenilenmesi
sağlanacaktır. (Ortama zarar vermemesi sağlanacak)
mm) İklimlendirme sistemlerinin montajı sonrasında, su ve ses izolasyon kontrolü yapılarak
sorunlar giderilecektir.
nn)İklimlendirme sistemlerinin dış ünitesine giden, akışkan borusu&enerji kablosu vb. kısımların
kanalet içinden geçtiğinin kontrolü, gerektiği durumlarda eksik ve uygunsuz kanaletlerin
tamamlanması sağlanacaktır.
oo) Serpantin yüzeyleri temizlenecektir (süpürme ve su ile temizleme).
pp)İklimlendirme sistemlerinin iç-dış ünite bataryaları kontrol edilecek ve basınçlı su ile
temizlenecektir.
qq)İklimlendirme sistemlerinin dış ünitesinin koruganı kontrol edilecek, olmayan yerler İşverene
bildirilecektir.
rr) Kapasitesinin yetersiz olduğu tespit edilen klimalar İşverenin onayı doğrultusunda
değiştirilecektir.
ss) Termostat ayarları ve kontrolü yapılacaktır.
17. Sabit Jeneratör Periyodik Bakımı:
Jeneratörler 7/24 saat çalışmaya hazır halde tutulacaktır.
Jeneratörlerle ilgili tüm yakıt ve arıza-işletme giderleri Yüklenici sorumluluğundadır.
Yağ, hava ve yakıt filtreleri kontrol edilecektir.
Jeneratör yağı kontrol edilecektir. Jeneratör yağı üretici standartlarına göre değiştirilecek veya
ilave edilmesi gereken durumlarda gerekli ilave yapılacaktır.
e) Yağ filtresi kontrol edilip gerekiyorsa değiştirilecektir.
f) Yağ basıncı kontrol edilecektir.
g) Antifriz kontrol edilecektir. Bomometre ile ölçülerek, gerekirse değiştirecektir.
a)
b)
c)
d)
22/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
h) V-kayışının gerginliği kontrol edilecektir. 1000 saat çalışma ömrünü tamamlayan kayış
değiştirilecektir. .
i) Radyatör temizliği kontrol edilecektir.
j) Jeneratör marş bataryasının bakımı ve kontrolü yapılacaktır. 2 yılda bir değiştirilecektir.
k) Hava, yağ ve yakıt borularının kontrolü yapılacak herhangi bir kaçak varsa sorun
giderilecektir.
l) Motor suyu ısıtıcısı ve hortumları kontrol edilecektir. Herhangi bir arıza varsa
değiştirilecektir.
m) Topraklama bağlantıları kontrol edilecektir. Sistem toprağı 5 ohmun altında olması
sağlanacaktır.
n) Elektriksel bağlantıları kontrol edilerek, sorunlar giderilecektir.
o) Yakıt seviyesi kontrol edilecek, eksikse tamamlanacaktır.
p) Jeneratör alarmları kontrol edilecek sorun varsa giderilecektir.
q) Jeneratör üzerinde yer alan harici alarmlar kontrol edilerek çalışması sağlanacaktır.
r) Mekanik bağlantıları ve izolasyonu kontrol edilecektir.
s) Var ise harici yakıt tankının mekanik kontrolü yapılacaktır.
t) Jeneratör odasının ses izolasyonu kontrol edilecektir.
u) Jeneratör transfer panosunun kontrolü yapılacak, bozulan komponent varsa muadili ile
değiştirilecektir.
v) Periyodik bakımları yüklenici yetkili servis sertifikası olan firmalar aracılığı ile yetkili servis
üzerinden yaptırılacaktır.
w) Jeneratör bakımları takip edilecek, süresi dolmadan yetkili servise refakat edilerek
yaptırılacaktır.
x) Hava filtresi temizlenecek gerekiyorsa değiştirilecektir.
y) Kompresör hava filtresinin temizlenmesi sağlanacaktır.
z) Jeneratör blok ısıtıcısı 7/24 saat çalışır durumda olması sağlanacaktır.
aa) Yakıt filtresi kontrol edilerek gerekmesi halinde değiştirilmesi sağlanacaktır.
bb) Soğutma sistemi kontrol edilecektir.
cc) Jeneratör havalandırması kontrol edilecektir.
dd) Tüm kablolamaların kontrolü yapılacak sorunlu olanlar değiştirilecektir.
ee) Akü kapasitesinin kontrolü yapılacaktır.
ff) Jeneratöre ait konteynerin ve harici yedek yakıt deposunun temizliği yapılarak, güvenliği
sağlanacaktır.
gg) İşverenin bilgisi dışında extra yakıt tankı kullanılmamalıdır. İhtiyaç olması halinde Extra
yakıt tankı talepleri projelendirilerek İşveren onayına sunulacaktır.
hh) Jeneratöre ait bilgilendirme ve arıza alarmlarının harici alarm sistemine bağlı ve çalışır
durumda olduğu kontrol edilecek, olmayan yerlerde bu alarmların tesis edilmesi
sağlanacaktır.
23/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
ii) Jeneratör yıllık 1 defa veya 200 saat jeneratör çalışması sonunda mutlaka genel bakımı
yapılmalıdır. Bunun yanında aylık olarak aşağıdaki rutin kontrollerin yapılması, herhangi bir
eksik halinde gerekli aksiyonların alınması Yüklenici sorumluluğundadır;

















Yağ filtrelerinin kontrolü
Yakıt filtrelerinin kontrolü
Hava filtrelerinin kontrolü
V-kayışının kontrolü
Yağ seviyesi kontrolü
Hava filtresi ve indikatör kontrolü ve temizliği.
Soğutma suyu seviyesinin ve antifriz oranının kontrolü
Manifold kaçak kontrolü
Turbo ses ve gezinti kontrolü
Uygun çalışma kontrolü
Gevşek bağlantı kontrolü
Akü bakımlarının yapılması
Marş ve şarj sisteminin kontrolü
Kontrol kart modülü Programının Kontrol Edilmesi
Supap kontrolü
Nefeslik Temizliği
Fan ve şarj alternatör kayışlarının kontrol edilmesi, Gergi ayarlarının yapılması
gereklidir.
18. Yangın Tüpü Periyodik Bakımı:
a) Yangın tüplerinin gaz basınçları ve mühürleri kontrol edilecektir.
b) Arızalı olanlar veya kullanım süresi tamamlanmış olanlar İşveren tarafından temin edilecek
tüplerle Yüklenici tarafından değiştirilecektir.
c) Yangın tüplerinin uygun yerde montajının kontrolü, gerekirse düzenlenmesi yapılacaktır.
19. İlk Yardım Seti Periyodik Bakımı:
a) İlgili Yönetmelik ve Esaslar çerçevesinde ilk yardım seti eksikleri tamamlanacak. Sahalarda
bulunmayan ilk yardım seti İşveren tarafından tedarik edilerek, sahalara yüklenici tarafından
konulacaktır.
24/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
20. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Periyodik Bakımı:
20.1. Rüzgâr Türbini Periyodik Bakımı:
a) Rüzgâr türbinlerinin bakımı sırasında bu konuda eğitim almış sertifikalı personelin bulunması
gerekmektedir. Rüzgâr türbinin kullanım ömrünün artması amacıyla bu bakımlar aşağıda
listelenen sırayla yıllık periyodik olarak yapılacaktır.
b) Rüzgâr türbini vinç ile askıya alınarak güvenli olarak indirilmesi sağlanacaktır.
c) Ana jeneratör rotorunun rulmanı ile yatay eksende dönüşü sağlayan kule rulmanı gres (lityum
EP2 çok amaçlı gres) yağı ile yağlanacaktır.
d) Jeneratörün enerjisini aşağıya taşınmasını sağlayan bileziğin üzerindeki kömür zımpara ile
hafifçe temizlenmeli ve gres ile hafifçe yağlaması sağlanacaktır.
e) Flanş, ana kule ve kule bağlantı cıvatalarının sıkılığı kontrol edilecektir.
f) Tüm güç ve sinyal kabloların bağlantıları kontrol edilecektir.
g) Rüzgâr türbini kanatlarını gevşeme ihtimali olan cıvata ya da parçaları tayin edebilmek
amacıyla döndürülecek, anormal ses ya da titreşim hissedilirse gerekli sıkma işlemleri
yapılacaktır.
h) Rüzgâr türbinin fren balataları 2mm den daha kalın olmalıdır. Eğer 2mm’den ince ise yenisi
ile değiştirilecektir.
i) Türbin tekrar dikilmeden fren sistemi test edilecektir.
j) Kullanım sırasında aşınma ve yıpranma sonucu zarar gören parçalar yenisi ile
değiştirilecektir.
k) Türbin kanatları dikkatlice incelenmelidir. Özellikle bağlantı tarafında hasar görmüş kanat
varsa hiç zaman kaybetmeden tamir edilecek ya da yenisi ile değiştirilecektir.
l) Kontrol sırasında solar regülâtörlerinin üzerinde görülen değerlerin yazılması. Regülâtörlerin
üzerinde alarm olup olmadığının kontrol edilmesi sağlanacaktır.
m) Panellerin yüzey temizliği, toz ve kalıcı atık olmaması sağlanacaktır.
n) Panel bağlantı kutularının kablo ve bağlantılarının kontrolü yapılacaktır. Bağlantı kutularının
içindeki diyotlar ölçülecek arızalı olanlar değiştirilecektir. Kablo spiralleri kontrol edilecek
bozuk ve aşınmış olanların değiştirilmesi sağlanacaktır.
BAKIM KONTROL LİSTESİ
X=
T=
G=
D=
A=
Kontrol
Temizle
Gres Kullan
İhtiyaç varsa değiştir
İhtiyaç varsa ayarlama yap
25/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
KULE GOVDESİ/KULE TABANI
1. Genel Durum
X
2. Türbin Temeli
X
3. Vida/Cıvata Sıkılığı
X A
4. Ayar Pulu
X A
5. Kaynak Yerleri/Federler
X
6. Menteşe Cıvataları
X
7. Yardımcı Direk Kurulumu
X
JENERATÖR KONTAK BİLEZİKLERİ
8. Bilezik Bağlantıları
X
9. Bilezik Yüzeyi
X T
10. Bilezik Fırçaları
X A D
11. Üst Kapak
X
12. Vida/Cıvata sıkılıkları
X A
KANATLAR/ YAYLAR
13. Kanat Durumu
X
14. Menteşeler
X
15. Kanat Sabitliği
X
16. Yayların Sabitliği
X
17. Yayların Genel Durumu
X
18. Vida/Cıvata Sıkılığı
X A
19. Takozlar
X
20. Pullar/Kelepçeler
X
FRENLEME SİSTEMİ
21. Fren Kurulum Parçaları
X
22. Fren Çalışma Kontrolü
X
23. Fren Diski Balataları
X D
24. Halat Bağlantıları/Elastik
X
25. Halat Halatı Durumu
X D
26. Frenlenme Kolu
X
ELEKTRİK SİSTEMİ
27. Kontrolör Çalışması
X
28. V&A metre Çalışması
X
29. Kablo Bağlantıları
X A
30. Faz Arası Gerilim Durumu
X
31. İnvertör Çalışması
X
DIŞ YÜZEY KAPLAMASI & DİĞER KONTROLLER
32. Jeneratör Kaplaması
X
33. Türbin (YAW-Kuyruk) Kaplaması
X
26/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü
34. Türbin Kaplaması
35. Kaplama (Kablo) Tutucuları
X
X
D
20.2. Tracker (Güneş İzleyicisi) ve Güneş Paneli Periyodik Bakımı:
a) PV modüller, birikmiş kirlere karşı kontrol edilecek, kirlenme var ise temizlenecektir.
b) Panel akım gerilim kontrolleri yapılacaktır.
c) Kontrol sırasında solar regülâtörlerinin üzerinde görülen değerler yazılacak, Regülâtörlerin
üzerinde alarm olup olmadığının kontrol edilecektir.
d) Panellerin yüzey temizliği, toz ve kalıcı atık olmaması sağlanacaktır.
e) Panel bağlantı kutularının kablo ve bağlantılarının kontrolü yapılacaktır. Bağlantı kutularının
içindeki diyotlar ölçülecek arızalı olanlar değiştirilecektir. Kablo spiralleri kontrol edilecek
bozuk ve aşınmış olanların değiştirilmesi sağlanacaktır.
f) Panel sigorta kutularının kontrolü, Sigortalardan arızalı olanların değişimi, kutuda meydana
gelen bozulma var ise kutunun değişimi yapılacaktır.
g) Panel bağlantı kabloları ve Güneş panelleri ile kontrol ünitesi arasındaki tüm elektriksel
bağlantıların kontrolleri yapılacak, bağlantı kopukluğu durumunda değiştirilmesi
sağlanacaktır.
h) Güneş panellerinin montajının yapıldığı konstrüksiyonun boya (galvaniz) kontrolü yapılacak,
boya ve galvanizlerde meydana gelmiş deformasyonlar ve oksitlenmeler zımparalanarak
boyanmak sureti ile giderilecektir.
i) Doğu-batı motor dişlisinin her iki yöndeki kule flanş bağlantı cıvatalarının sıkılığı kontrol
edilecektir.
j) Tüm güç, sinyal ve kontrol kablolarının bağlantıları kontrol edilecektir.
k) PV modüllerin alüminyum profil raylara bağlantı cıvata ve somunları kontrol edilecektir.
l) Yıldırım yakalama çubuklarının varlığı, çalışırlığı ve pozisyonları kontrol edilecektir.
UYARI:
Stratejik açıdan İşveren için önemli olan sahalar için İşverenin ihtiyaç duyduğu durumlarda; mevcut
saha sayısının %10’unu geçmemek kaydı ile İşveren kendi inisiyatifi ile 2. Periyodik Bakımı
isteyebilir. Yüklenici bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
27/ 27
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-2 Arıza Giderme Prosedürü
EK-2 ARIZA GİDERME PROSEDÜRÜ
1. ARIZA BİLDİRME VE KAPATMA YÖNTEMLERİ
2. ARIZA GİDERME
2.1. Elektronik Ekipman Alarm ve Arızaları
2.2. Transmisyon Arızaları
2.2.1. Genel Durumlar
2.2.2. İşveren Kaynaklı Arızalar
2.3. Enerji Ve Altyapı Alarmları İle Arızaları
2.4. Jeneratör Hizmeti
2.5. Sabit Jeneratör Arızaları
2.6. İklimlendirme Sistem Alarm Ve Arızaları
2.7. Harici Alarm ve Arızaları
2.8. Saha Problemleri
2.9. Yenilenebilir Enerji Sistem Arızaları
2.10. Abone Şikayetleri
3. TEKNİK DOKÜMANLAR
4. OPERASYONEL İŞLER
1 /8
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-2 Arıza Giderme Prosedürü
EK-2 ARIZA GİDERME PROSEDÜRÜ
Yüklenicinin, sorumluluğunu aldığı Sahalarda bulunan başta Altyapı, İklimlendirme,
Elektronik, Transmisyon Sistemleri olmak üzere tüm sistemlerin ve ekipmanların arızalarına,
Ek-6’da belirlenmiş süreler içerisinde, 7 gün x 24 saat esasına göre müdahale ederek,
gidermesi ve raporlaması hizmetlerini içermektedir.
Yüklenici, arıza giderme sürecinde, uçtan uca toplam kalite anlayışını gözeterek, ehil personel
çalıştırmakla sorumludur. Arıza prosedürünün verimsiz işlemesi ve İşverenin uyarılarına
rağmen Yüklenicinin düzeltici aksiyonlar almaması halinde İşveren Sözleşmeyi fesih etme
hakkına sahiptir.
GKTS şebekesinde oluşacak arıza ve alarm durumunda İşveren Yükleniciden Bilgi Yönetim
Sisteminde otomatik olarak anında ticket açılmasını sağlayacak Bilgi Yönetim Sistemi ile
Elektronik ekipmanlarının yönetim sistemleri arasındaki entegrasyonu sağlamasını
isteyebilecek olup, bu durumda gerekli entegrasyon Yüklenici tarafından Ek-15-B’de yer alan
Bilgi Yönetim Sistemi fiyatına dahil olarak bedelsiz yapılacaktır. İşverenin talep etmesine
rağmen bu entegrasyonun sağlanamaması durumunda GKTS ekipmanları yönetim sisteminde
arıza ya da alarm oluşması halinde Ek-6’da yer alan Performans hesaplamalarında Bilgi
Yönetim Sistemindeki ticketlerin açılma zamanı yerine GKTS ekipmanları yönetim
sistemlerindeki arıza ve alarm zamanları dikkate alınacaktır. Yüklenicinin söz konusu
entegrasyonları yapmaması halinde İşveren Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
1.
ARIZA BİLDİRME VE KAPATMA YÖNTEMLERİ
İşverenin herhangi bir GKTS sisteminde bir sebepten dolayı arıza ve/veya alarm geldiğinde;
a) Arıza/alarm, İşveren Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Yükleniciye İş Emri olarak
bildirilecektir.
b) Yüklenici arızanın/alarmın türüne göre, Ek-6’da belirtilen performans kriterlerine göre
müdahalesini yaparak, arıza/alarmı giderecektir.
c) Yüklenici arızayı/alarmı giderdikten sonra Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açılan
işemrini kapatacaktır.
d) Kapatılan işemirlerindeki bilgilerin doğru ve anlaşılır olması Yüklenici
sorumluluğundadır. Her arıza kaleminin ana sebepleri, İşverenin belirlediği
kategorilerden uygun olanı ile doldurulmalı, açıklanamayan ya da other (Diğer)
kategorisiyle kapatılan arızaların toplam arıza oranlarındaki payı hem adet hem de süre
olarak %5’in üstünde olmamalıdır.
İşveren alarm veya arıza olmaksızın servisi etkileyen problemlerde Yükleniciye direkt İş Emri
açarak Saha çalışmalarını yönlendirebilecektir. Abone şikâyetleri veya İşverene iletilen Saha
problemlerinde Yükleniciye İş Emri açılacaktır.
Tüm İş Emirlerinde, dikkate alınacak performans süresi İş Emrinin Yükleniciye açıldığı tarih
ve saati ile problemin tamamen giderilme tarih ve saati arasında kalan süre olarak
değerlendirilecektir.
2 /8
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
2.
EK-2 Arıza Giderme Prosedürü
ARIZA GİDERME
İşveren tarafından, Yükleniciye açılan İş Emirlerine öncelikle; Ek-1 Periyodik Bakım
Prosedürü ile Elektronik ve transmisyon sistemlerine ait üretici firmaların belirttiği kullanıcı
kitaplarındaki şartlar gözetilerek sistemlerin arızası giderilecektir.
Enerji kesintisi meydana geldiğinde, Yükleniciye İş Emri açılacaktır ve Yüklenici tarafından
EK-6’da Harici Alarm Performans kriterinde belirtilen “Problem Sınıfı 1” olarak
değerlendirilerek istenilen sürelerde enerji problemi giderilene kadar jeneratör servisini
kesintisiz sağlayacaktır. Enerji kesintisi durumunda bahsi geçen jeneratör servisinin verileceği
Sahaları İşveren belirleyecektir.
İşveren Bilgi Yönetim Sisteminde belirtilen öncelikli Sahalarda Servis sürekliliği azami önem
taşımaktadır. Bu Sahalarda oluşabilecek her türlü alarma veya İşverenin İş Emirlerine
Yüklenicinin acil müdahale etmesi gerekmektedir.
2.1
Elektronik Ekipman Alarm ve Arızaları
FLM (First Line Maintenance, Birinci Seviye Arıza-Bakım)
Sözleşme süresince, Yüklenici; Saha bakım servisleri, rutin bakımları, önleyici
bakımları ve arıza düzeltmek amaçlı kart/modül/kabinet değişimleri gibi Sahada
yapılması gereken fiziksel çalışmaları ve bunların software konfigürasyonlarını
yapacaktır. Bu servis 7/24 saat/gün/yıl olarak Yüklenici tarafından yerine
getirilecektir.
2.1.1
SLM (Second Line Maintenance, İkinci Seviye Arıza-Bakım)
İşverenin kendi sorumluluğunda olup, bakım destek ihtiyacı olduğunda Yüklenici
İşverene FLM seviyesinde (7/24 saat/gün/yıl) destek vermekle yükümlüdür.
Yüklenicinin bu desteği vermekte sorun yaşadığı durumlarda oluşacak arıza ve
kesintiler Yüklenicinin performans hesabında dikkate alınacaktır.
2.1.2
2.1.3
a)
b)
c)
Elektronik ve Transmisyon Sistem Alarm ve Arızaları
Yüklenici, Ek-18 ve Ek-2’de belirtilen şartlarda, tüm elektronik sistemlerdeki alarm ve
arızalarını gidermekle ve Ek-6’ya uygun olarak müdahale etmekle yükümlüdür.
Düzeltici bakımlar kapsamında, İşverenin sistemlerini etkileyen, Kiralık devre hat
arızalarının takibi ve sorumluluğu ve arıza kayıt numaralarının sağlanması
sorumluluğu Ek-2’de belirtilen şartlarda Yüklenici üzerinde olacaktır.
İşveren tarafından Yükleniciye İş Emri açılan tüm transmisyon devreleri ile ilgili
kesinti süreleri (İşveren kaynaklı transmisyon ve enerji kesintilerinde arıza kaydı
alınmış ise hariç tutulur), Yüklenicinin Ek-6’da yer alan “Hücre Bazlı Servis Sağlama
Performans Kriterine” dahil edilecektir.
3 /8
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
2.2
EK-2 Arıza Giderme Prosedürü
Transmisyon Arızaları
2.2.1 Genel Durumlar
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Yüklenici Ek-7 de verilen Sahalarda ve TT SDH/MPSL merkezine ulaşıncaya kadarki
route da bulunan tüm MW transmisyon sistemlerinden kaynaklanan arızaların
giderilmesinden sorumlu olacaktır.
İşveren santrallerini kullanan devrelerin takibi için personelinin giriş izinlerini
zamanında temin etmekle yükümlüdür.
Yüklenici, şebeke işletme sürecinde sorumluluğunda olan transmisyon işleri ile ilgili
İşverenin koordinasyon kurabileceği transmisyon konularında tecrübeli en az 1 (bir)
yetkin personel tayin etmek ve İşverene bildirmekle yükümlüdür.
Arızalar, ilgili transmisyon ekipmanlarının üretici firmalarının belirlemiş olduğu
bakım ve arıza giderme prosedürlerine uygun olarak giderilecektir.
Yüklenici transmisyon ekipmanlarının işletmeye yönelik tüm operasyonları
gerçekleştirmek için hertürlü donanım (E1,E3, STM-1, Ethernet Tester, Powermetre,
Fiber Optik kablo, U-Link, Patch kablo, loop kablo vb.) ihtiyaçlarını tedarik etmekle
yükümlüdür.
Yüklenici transmisyon için kurulmuş/kurulacak OMCR, LCT (Kablo ve SW) ile ilgili
Sahalardaki arıza bakım ve operasyonları yapmakla yükümlüdür.
Arızalar, İşveren tarafından Yüklenici İrtibat Birimine Bilgi Yönetim Sistemi
üzerinden İş emri açılarak bildirilecek ve bildirim anından itibaren arıza giderme
süreci başlamış sayılacaktır. Arıza bildirim ve arızaya müdahale, 7 (yedi) gün 24
(yirmi dört) saat esasına göre yapılacaktır. Yüklenici, İş Emrinin açılmasını
müteakip arızaya müdahale edecek ekiplerini yönlendirecek ve arızanın çözülmesiyle
açılan İş Emrini Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kapatacaktır.
İşveren tarafından Yükleniciye İş Emri açılan tüm transmisyon devreleri ve
sistemleriyle ilgili kesinti süreleri; Yüklenicinin “Hücre Bazlı Servis Sağlama
Performans Kriterine” dâhil edilecektir.
Şebeke servis kalite problemlerinin giderilmesi, Yüklenicinin sorumluluğundadır.
Servis kalite problemlerine müdahale ve çözüm süreleri, Performans kriterleri ve
Cezalar 7. Maddede (kalite İş Emirlerine müdahale performans kriteri) yer alan esaslar
üzerinden hesaplanacaktır.
Yüklenici, kendi Operasyon Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve Şartname
kapsamında sorumlu olduğu, Ek-7 de verilen Sahalarda ve TT SDH/MPSL merkezine
ulaşıncaya kadarki route da bulunan tüm MW transmisyon ekipmanlarının periyodik
bakımlarını, İşveren tarafından belirlenecek Saha Bakım Formuna uygun olarak
yapmakla yükümlüdür.
Yüklenici, kendi Operasyon Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İşverene ait
Transmisyon Sisteminin servis dışı kalması sonucu, kendi Operasyon Bölgesi sınırları
dışındaki İşverene ait Sahaların kesintiye maruz kalması durumunda, kendi üzerine İş
Emri açılmıyor olmasına rağmen, ilgili Transmisyon Sisteminin düzeltici bakım
faaliyetlerine tam destek vermekle yükümlüdür.
4 /8
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
k)
İşverene SLM desteği kapsamında Yüklenicinin transmisyon sistemlerinde yapacağı
işlerin bazıları aşağıda listelenmiştir:
I.
İşveren uzman personelinin talimatıyla “kart reset atılması” (kart üzerindeki
reset tuşundan ya da kartın sökülüp takılmasıyla)
II.
İşveren uzman personelinin talimatıyla kart değişikliğinin yapılması (Boştaki
kartlar ya da bırakılacaksa yedek kartlar kullanılarak)
III.
Verilecek eğitimle ve tanımlanacak yetkilerle, İşveren uzman personelinin
talimatıyla, Transmisyon ekipmanlarına lokal bağlantı yaparak onların ileteceği
komutları koşturmak ve çıktıları uzman arkadaşlara hatasız iletmek.
2.2.2
b)
c)
d)
e)
f)
2.3
b)
İşveren Kaynaklı Arızalar
Yüklenici İşveren kaynaklı arızaları takip etmek ve giderilmesini sağlamakla
yükümlüdür.
Yüklenici, tüm 2, 34, 155 Mb/s,STM4, ME ve Fiber optik sistemleriyle sağlanan
transmisyon devrelerine ilişkin olarak, İş Emrinin kendi üzerine yönlendirilmesinden
itibaren, kesintilerin takibi ve düzeltici bakımlarından sorumludur. Bu tip transmisyon
kesintileri, Yükleniciye Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden İş Emri açılarak bildirilir.
Yüklenici problemin İşverenden kaynaklandığını tespit ettikten sonra arızanın çözümü
için gerekli resmi başvuruları yapacak ve kayıt altına alacaktır. Bu kayıtlar aylık
olarak sonraki ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde taraflar arasında mutabakat formu ile
işleme konur.
Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden İş Emri açılan tüm transmisyon devreleri ve
sistemleriyle ilgili kesinti süreleri (İşveren enerji sistemlerinden kaynaklı kesintiler de
dâhil olmak üzere), Yüklenicinin “Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Kriterine”
dâhil edilecektir.
İşveren devrelerindeki arızalar, İşverenin elinde bulunan kontrol sistemlerinden elde
edilecek alarm ve arıza bilgilerine göre Yüklenicinin yönlendirilmesi ile çözülecektir.
Çalışmalardan sonra değişen durumların etiketlerinin güncellenmesinden de Yüklenici
sorumludur.
a)
a)
EK-2 Arıza Giderme Prosedürü
Enerji Ve Altyapı Alarmları İle Arızaları
Yüklenici AC/DC enerji sistemleri, Alarm sistemleri ve altyapı sistemlerinde oluşacak
alarm ve arızaları Sözleşme kapsamında ve bu ekte belirtilen şartlarda gidermekle
yükümlüdür. Yüklenici alarm ve arızalara Ek-6’ya uygun olarak müdahale edecektir.
Elektrik altyapısında oluşacak her türlü arızada, yedek ve sarf malzemesi ile hatboyu
50 metreye kadar olan her türlü AG/YG havai, yeraltı, bina için kablolar, topraklama
kablosu ve alarm kablosu malzeme temin bedelleri ile işçilik hizmeti, Saha başı
verilen birim fiyat içerisinde olup Yüklenici tarafından karşılanacaktır.50 metre üzeri
bedeller Ek-15-B kapsamında İşveren tarafından karşılanacaktır.
5 /8
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
2.4
EK-2 Arıza Giderme Prosedürü
Jeneratör Hizmeti
Jeneratör Hizmeti verilecek Sahaları İşveren belirleyecektir. İşveren tarafından
belirlenen Sahalarda Jeneratör hizmeti Saha başı olarak Ek-15-A da belirtilecek
Jeneratör aylık hizmet bedeli (Saha başı) üzerinden fiyatlandırılacaktır. Yüklenici,
İşveren tarafından belirlenen Sahaların her türlü enerji arızası ve/veya kesintilerinde
jeneratör hizmeti vermekle yükümlüdür. Jeneratör yakıt bedeli ve bakım gibi
masrafların tümü Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, Ek-6’ya uygun
olarak müdahale edecektir. Kullanılacak jeneratörün kapasitesi, Saha’nın toplam enerji
ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacaktır. Toplu enerji kesintilerinde de yeterli
jeneratör sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici bölgesel bazda elektrik kesintilerine
maruz kaldığında mevcut jeneratör sayısının yetmediği durumlarda ilave jeneratör
kiralayarak/satın alarak takviye yapacaktır. Yükleniciden kaynaklanmayan enerji
kesintilerinde, Yüklenici Ek-15-A da verilecek Jeneratör aylık hizmet bedeli dahilinde
Jeneratör hizmeti vermekle yükümlüdür.
Yeni Sabit Jeneratör alımlarında ve mevcutlar için; Yükleniciye Saha’nın devrinden
sonra, ilk depo yakıt giderlerini İşveren karşılayacaktır. Daha sonra Yüklenici
periyodik olarak depoya yakıt takviyesi yapacak ve maliyetini Yüklenici
karşılayacaktır. Herhangi bir nedenle Yüklenici işi bırakırsa, depoyu tam dolu olarak
İşverene teslim etmekle yükümlüdür. Yüklenici her ay depodaki yakıt miktarını ve
yaptığı yakıt yükleme belgelerini İşverene ibraz etmekle yükümlüdür. Sabit jeneratör
bakımları garanti kapsamında İşverenin sorumluluğundadır. Garanti dışındaki arıza ve
bakım bedelleri Yüklenici tarafından sabit jeneratörün Tedarikçisine ödenecektir ve
daha sonra İşverene fatura edilecektir. Garanti, arıza ve bakım takibi Yüklenicinin
sorumluluğundadır.
a)
b)
2.5
Sabit Jeneratör Arızaları
Yüklenici İşverene ait sabit jeneratörleri devamlı işler halde tutmakla sorumludur,
Sabit Jeneratör arızaları Yükleniciye arıza İş Emri olarak açılacak ve Harici Alarm
tanımlamalarına göre Ek-6’ya göre değerlendirilecektir.
2.6
İklimlendirme Sistem Alarm Ve Arızaları
Sahalardaki, İklimlendirme Sistemi arızaları, Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden
Yükleniciye, İş Emri olarak bildirilecektir. Yüklenici Ek-6’ya uygun olarak arızalara
müdahale edecektir. İklimlendirme sistem arızalarında SPM ve R&R hizmeti geçerli
değildir.
6 /8
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
2.7
EK-2 Arıza Giderme Prosedürü
Harici Alarm ve Arızalar
Sahalarda oluşan, harici alarmlar Yükleniciye, Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden İş
Emri olarak bildirilecektir. Yüklenici Ek-6’ya uygun olarak alarmlara müdahale
edecektir.
2.8
Saha Problemleri
Sahalardaki problemlere (İnşaat, İzolasyon, Mekanik, Temizlik telçit, kapı, çatı, sistem
odası, kule betonu, kule, pole, güvenlik sertifikası, konteyner, seperasyon, oda, duvar,
kamuflajlar, kanaletler, kablo yolları vb...) açılan İş Emirleri’ne, Yüklenici Ek-6’ya
uygun olarak müdahale edecektir.
2.9
Yenilenebilir Enerji Sistem Arızaları
Yüklenici, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sorumluluğunda bulunanlar
ile yürürlüğe girdiği tarihten sonra İşveren tarafından Sözleşme kapsamına dahil
edilecek Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin arızalarına ise yine Ek-2’de belirtilen
esaslarda müdahale edecektir. Ek-6’ya göre müdahaleler değerlendirilecektir. Saha
problemleri giderilmesinde SPM ve R&R hizmeti geçerli değildir.
2.10 Abone Şikayetleri
Abone kaynaklı İşveren tarafından iletilen şikâyetlerde, Yüklenici gerektiği takdirde
şikâyetin geldiği yere gidip, abone ile görüşerek gerekli testleri yapacak ve İşverene
raporlayacaktır. Abone şikâyetlerinde açılan İş Emirlerine, Ek-6’ya uygun olarak
müdahale edilecektir.
Tüm arızalar, Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Yükleniciye, İş Emri olarak
bildirilecektir. Alarm takip ve izlemesi ile Ek-2’de belirtilen teknik şartlarda müdahale
işinin yapılması 7 gün 24 saat seviyesinde olacaktır. Yüklenici Sözleşme kapsamında
belirtilen işlere ve arızalara Ek-6’ya uygun olarak müdahale edecektir. Bilgi Yönetim
Sistemi üzerinden her türlü düzeltici bakım sonucu ortaya çıkacak malzeme
değişikliğine ilişkin envanter kayıtlarının güncel tutularak İşverene bildirilmesi
Yüklenicinin sorumluluğundadır.
3.
TEKNİK DOKÜMANLAR
Şartname kapsamındaki tüm elektronik sistemler için Tedarikçi firmaların kullanım
talimatnameleri İşveren tarafından Yükleniciye sağlanacaktır. Uygulama sorumluğu
tamamen Yükleniciye aittir.
7 /8
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
4.
EK-2 Arıza Giderme Prosedürü
OPERASYONEL İŞLER
İşveren sistemlerin arıza yapmaması ve iyileştirilme amacıyla Yükleniciye aşağıdaki
belirtilen (bunlarla sınırlı olmamak üzere) operasyonel işlerin yapılmasını talep
edecektir. Yüklenici, İşveren tarafından açılan İş Emirlerini yerine getirerek ilgili İş
Emrini kapatacaktır.









Akü Montaj/Demontaj/Testleri
Regülatör montaj/demontaj
UPS montaj/demontaj
Akü kabineti montaj/demontaj
İklimlendirme montaj/demontaj
RRU Ekleme Çıkarma
Rectifier modül ekleme çıkarma
MW donanım güncelleme
Transmisyon Geçişleri
8 /8
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
EK-3 ENVANTER VE MALZEME YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
1. Envanter Yönetimi
1.1. Saha Envanter Sayımı
1.2. Depo Envanter Sayımı
1.3. Yedek Malzeme Envanter Sayımı
1.4. Malzeme Yönetimi
1.4.1. Altyapı Yedek Parça
1.4.2. Diğer Malzeme
1.4.3. Depo (Şartname Kapsamındaki Tüm İşler İçin)
1.4.4. Nakliye
1.4.5. Malzeme Ve Yedek Parça Sigortası
1.5. Elektronik Ekipman Yedek Malzeme Yönetimi
1.5.1. SPM (Spare Parts Management)
1.5.2. R&R (Repair&Return)
1/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
EK-3 ENVANTER VE MALZEME YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
1. Envanter Yönetimi
Yüklenici işbu Şartname kapsamında yürüteceği tüm işlerden kaynaklanan malzeme ve yedek
parça hareketlerini İşverenin Bilgi Yönetim Sistemi envanter veri tabanına kaydedecektir.
Yüklenici envanter yönetimi için gerekli el terminali (barkod okuma) cihazını kendisi tedarik
edecektir. Barkod okuma cihazının işletim sistemi Windows CE ya da Windows Mobile olmalı,
üzerinde GPRS modülü olmalı ve 2 boyutlu okuma yapabilmelidir. GPRS modülünde kullanılacak
SIM kartı Yüklenici tedarik edecek ve data hattı kullanım ücreti Yükleniciye ait olacaktır.
Yüklenici, tedarik edeceği el terminalini, İşveren el terminalinde kullanılacak yazılımı test edip,
cihazı onayladıktan sonra kullanabilecektir. Yüklenici tüm bu süreçte İşveren ile irtibat halinde
olacaktır.
Yüklenici Sahalarda yer alan tüm ekiplerde ve depolarda söz konusu el terminalini işler ve çalışır
vaziyetle tutmakla yükümlüdür. El terminallerindeki yazılımı ise Yüklenici sağlayacaktır.
Envanter sayımında ekipmanın orijinal seri numarasını içeren barkod kullanılacaktır. Barkodu
olmayan kule, telçit, harici alarmlar, pole, feeder, gibi malzemelerin barkodunu temin edecektir.
Sahalardaki barkodlar her bakım döneminde kontrol edilecektir ve gerektiğinde yenilenecektir.
1.1. Saha Envanter Sayımı
1.1.1. Yüklenici, sorumluluğunda bulunan sahalardaki malzemelerin tamamını yılda en az
bir kez saymak ve İşverene raporlamakla yükümlüdür. Altyapı ve elektronik periyodik
bakımlarında Yüklenicinin bakım ekipleri Saha envanterini sayacaktır. Saha envanter
doğruluğu Ek-6’ya göre değerlendirilecektir.
1.1.2. İşveren, sahalarda istediği zaman envanter kontrolü yapmakta/yaptırmakta serbesttir.
Şartname kapsamında yapılacak olan operasyonel faaliyetler sırasında Yüklenici
envanteri güncellemek ile yükümlüdür.
1.1.3. Yüklenici, İşverenin elektronik sistemlerin yönetiminde kullandığı ortamdan kontrol
edilemeyen ve Bilgi Yönetim Sisteminde kaydı olmayan malzemelerin seri numarasını
gösteren resimleri çekmekle yükümlüdür.
1.1.4. Saha sayımları el terminali ile yapılacak ve veri Bilgi Yönetim Sistemine
gönderilecektir.
1.2. Depo Envanter Sayımı
1.2.1. Yüklenici, kendisine ait depolardaki envanterin doğruluğunu sağlamak amacıyla aylık
olarak depoların sayımını yapmakla ve sayım sonuçlarını her ayın son iş günü İşverene
bildirmek ile yükümlüdür. Depo envanter doğruluğu Ek-6’ya göre değerlendirilecektir.
Yüklenici Bilgi Yönetim Sisteminde zimmetinde görünen tüm ekipmaların doğruluğunu
sağlamak zorundadır.
1.2.2. Depo Envanter değerlendirmesi 6 ayda bir yapılacaktır.
1.2.3. Depo sayımları sonucu sayım noksanı çıkan malzemelerden Yüklenici firma
sorumludur. İşveren bu ekipmanların bedelini Yükleniciye fatura edecektir.
1.2.4. Yılda bir defa Yüklenici ile İşveren arasından envanter sayımı yapılacaktır. İşveren
ihtiyaç görmesi halinde de 12 ay beklemeden envanter sayımı yapabilecektir. İşverene ait
2/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
malzemelerin/ekipmanların envanter dökümlerinde Yüklenicinin kusurundan kaynaklı
kayıplar olursa değerlendirme döneminde İşverenin uğradığı zarar Yükleniciye ayrıca
fatura edilecektir. İşveren, zararlarını Yüklenicinin bir sonraki hakedişinden düşebileceği
gibi teminat mektubunu da nakde çevirerek tazmin etme hakkına sahip olacaktır.
1.3. Yedek Malzeme Envanter Sayımı
Yüklenici kendisine elektronik ekipman arızalarına müdahale etmek için teslim edilen SPM
veya R&R elektronik ekipman yedeklerinin bilgilerini (Ekipman Seri Numaraları) Bilgi
Yönetim Sisteminde kendi üzerinde tanımlanmış lokasyonda güncel olarak tutmakla
yükümlüdür. İşverenin istediği zaman yapacağı yedek malzeme sayımlarında eksik yedek
malzeme çıkması halinde Yüklenici bu yedek malzemenin bedelini İşverene ödemekle
yükümlüdür.
1.4. Malzeme Yönetimi
Yüklenici, işbu Şartname kapsamındaki işlerin doğru, eksiksiz ve zamanında yerine
getirilmesinde ihtiyaç duyacağı yedek parça ve malzemeler için etkin bir depolama ve
sevkiyat sistemi kurmakla yükümlüdür. Sahalarda ve depolarda envanter kayıtlarının
doğruluğunun değerlendirmesi Ek-6’ya göre yapılacaktır.
1.4.1. Altyapı Yedek Parça
Yüklenici, Kapsam Dışı İşler olarak tanımlı olmayan ve elektronik sistem haricindeki tüm
arıza ve periyodik bakım işleri sırasında kullanacağı her türlü yedek parçayı orijinal olarak
tedarik etmekle yükümlü olup, söz konusu yedek parçaların maliyeti Yüklenici tarafından
karşılanacaktır.
Bakım kapsamındaki Yüklenici hatası veya periyodik bakımların yetersiz yapılmasından
dolayı oluşacak arızalar hariç, klima kompresörü, serbest soğutma sistemi(freecooling),
regülatör, YG trafosu, parafudrlar, kesici, ayırıcı sistemleri, Röle/Kontaktörler, Pano tipi
elektrik göstergeleri bedelleri Ek-15-B sabit fiyat listesine göre İşveren tarafından
karşılanacaktır.
Kapsam içi ve kapsam dışı yedek parçalar malzeme ve işçilik hatalarına karşı kullanıma
başlama tarihinden itibaren en az hangisi daha uzun ise 24 (yirmidört) ay ya da üretici
firmanın sağladığı süre kapsamında garanti altında olacaktır.
1.4.1.1. Yüklenici; Sahalardaki altyapı sistemlerinde, arızalı sistemin önce arızalı ünitesini
yedeği ile değiştirecek ve daha sonra arızalı ünitenin tamirini yaparak sahanın
kesintisiz çalışmasını sağlayacaktır.
1.4.1.2. Yüklenici hatası veya periyodik bakımların yetersiz yapılmasından dolayı oluşacak
trafo arızalarının giderilmesi ve masrafları Yükleniciye aittir. Bunun dışındaki
arızalar için Yüklenici, İşverenin belirttiği trafo firmalarına arızalı trafoları teslim
edecek ve tamir edilen trafoları ilgili firmadan alarak İşverenin gösterdiği sahaya
montajını yapacaktır. Bu durumda trafo tamir bedeli Ek-15-B’ye göre
değerlendirilecektir. Trafonun söküldüğü sahalardan İşverenin belirttiği trafo
3/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
firmasına kadar olan nakliye ile sonrasında tamir edilmiş olan trafoların, trafo
firmasından alınarak sahaya nakliyesi EK-15-B’ye göre değerlendirilecektir.
1.4.1.3. Altyapı işleri kapsamındaki yedek malzemeler için, aşağıda madde 1.5’de
tanımlanan elektronik ekipman yedek parça yönetiminde SPM ya da R&R hizmeti
kapsam ve koşulları geçerli değildir.
1.4.2.
Diğer Malzeme
1.4.2.1. Yüklenici, Kapsam Dışı İşler olarak tanımlı olmayan altyapı sistemlerine ait tüm
arıza ve periyodik bakım işleri sırasında kullanacağı her türlü malzemeyi (priz,
lamba, starter, balast, kondansatör, panolardaki voltmetre, ampermetre, pano
lambaları, kontaktör, v-otomat, ray-klemens, klemens, elektrik anahtarı, pako şalter,
duman detektör, kapı sensörü, röle, flaşör, elektrik alarm rölesi, klima rölesi, her tür
harici alarm sensör ve röleleri vb.) ve sarf malzemeleri (sigorta, tire-up, vida,
konnektör, soket, kablo pabucu, kablo vb.) de dâhil olmak üzere tedarik etmekle ve
stoğunda bulundurmakla yükümlüdür ve malzeme bedelleri saha başı verilen birim
fiyat içerisinde Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
1.4.2.2. Bu malzemeler, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kullanıma başlama tarihinden
itibaren, en az 24(yirmidört) ay garanti altında olacak, eğer üretici firmanın sağladığı
süre 24 (yirmidört) ayın üzerinde ise bu süre geçerli olacaktır.
1.4.2.3. İşverenden kaynaklanan malzeme teminindeki gecikmeler dışında, Yüklenicinin
yukarıda bahsedilen hususların ihlali sebebiyle arıza ve periyodik bakım işlerini
zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirememesi, hiç bir şekilde mücbir sebepler
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
1.4.2.4. Yüklenicinin sahalarda yapacağı arıza, bakım, revizyon, kapsam dışındaki her türlü
işlerde, Ek-15-B’de tip/model/marka/kapasite ve fiyatı belirtilen İşveren onaylı
malzemeler kullanacaktır. Daha iyi veya aynı kalitede daha ucuz bir malzeme
kullanılacak ise İşveren onayına sunularak, onaylı malzeme listesine girmesi
sağlanacaktır.
1.4.2.5. İşveren tarafından verilen yedek malzemenin kullanıldığı sahalar haftalık olarak
İşverene raporlanmalıdır.
1.4.2.6. İşveren tarafından Yükleniciye yedek parça, malzeme teslim edilmesi halinde,
teslim edilen yedek parça ve diğer malzeme, münhasıran işbu Şartname kapsamında
ve teslim amacına uygun olarak kullanılabilecek olup, İşveren tarafından temin edilen
yedek parça ve diğer malzemenin mülkiyeti İşverene ait olmaya devam edecektir. Bu
sebeple Yüklenici, söz konusu yedek parça ve malzemeler hiçbir suretle satamaz,
kiralayamaz, takas edemez, hurdaya ayıramaz ve İşverenin yazılı onayı olmaksızın
üçüncü kişilere kullandıramaz veya devredemez.
1.4.2.7. Yüklenici ve İşveren her yılın sonunda veya İşveren tarafından belirlenen
periyotlarda kayıtlarını esas alarak malzemeleri kontrol edeceklerdir. İşveren
tarafından verilen malzeme sayısının, depoda mevcut malzemeler ile sahalarda
kullanılan malzeme sayıları toplamının birbirine denk ve eşit olması gerekmektedir.
4/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
İşveren ile Yüklenici arasında ekipman mutabakatı yapılacaktır. Mutabakat sonrası
Yüklenici üzerinde anlaşılan belirli bir süre içerisinde eksik malzemeleri bulmakla
yükümlüdür. Belirlenen süre içerisinde eksik ekipmanların bulunamaması
durumunda; Eksik malzemelerin bedelleri hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın
Yüklenicinin hakedişlerinden düşebileceği gibi teminat mektuplarını da gerektiğinde
irad olarak kaydedilebilecektir.
1.4.2.8. İşveren her ay başında Yüklenici üzerinde bulunan envanter bilgisini Bilgi Yönetim
Sistemi veya e-posta/faks ile Yükleniciye bildirir. Yüklenici 7 gün içerisinde bilgilere
itiraz etmezse listedeki malzemeler yerinde ve zimmetinde sayılır.
1.4.2.9. Madde1.4.2 de tanımlı malzemeler için, aşağıda madde 1.5 de tanımlanan
elektronik yedek parça yönetimi SPM ya da R&R hizmeti kapsam ve koşulları geçerli
değildir.
1.4.3.
Depo (Şartname Kapsamındaki Tüm İşler İçin)
1.4.3.1. Yüklenici, operasyon bölgesinde bir tane Merkezi Depo oluşturacaktır. Yüklenici,
sorumlu olduğu operasyon bölgesinde İşverenin belirleyeceği illerde en az birer adet
alt depo bulunduracaktır. Yedek parça ve malzemeleri uygun şartlarda belirtilen
depolarda muhafaza edecektir. Yüklenici deposunda Bilgi Yönetim Sistemine erişimi
sağlayacak teknik alt yapıyı kuracaktır.
1.4.3.2. Yüklenici, depolarında bulunan tüm Malzemelerin barkodlama işlemlerinin ve
sayımlarının tam ve bilgilerin güncel olmasından sorumludur. İşverenin envanter
veritabanının da güncel olması sağlanacaktır.
1.4.3.3. Depolara, malzeme ve yedek parçaların özelliklerine göre uygun raf, taşıma ve
iklimlendirme sistemleri Yüklenici tarafından kurulacaktır. Yüklenici, İşveren
tarafından kendisine temin edilen malzeme ve yedek parçaların depolarda herhangi
bir nedenle uğrayabileceği zarar ve ziyanın tümünden İşverene karşı tam olarak
sorumludur ve zararı karşılamakla yükümlüdür. Depo standartları Ek-16’da
belirtilmiştir.
1.4.3.4. Yüklenici SPM ve R&R kapsamında kendisine gönderilen yedek malzemeleri arıza
durumunda müdahale etmek amaçlı kullanacağından mevcut deposu içerisinde diğer
malzemelerden ayrı bir şekilde tutmakla yükümlüdür.
1.4.4.
Nakliye
1.4.4.1. İşbu Şartname kapsamında İşveren ve Yüklenici arasındaki olası yedek parça ve
malzeme hareketleri, malzemeyi gönderen tarafın sevk irsaliyesi ile yapılacaktır.
Yüklenici, söz konusu yedek parça ve malzeme hareketleri sonucu oluşacak envanter
kayıtlarını da güncel olarak tutmak ve talep edilmesi halinde İşverene temin etmek
zorundadır.
1.4.4.2. Yükleniciye ait Merkez depodan nakliyeler: İşveren, ekipmanları sadece
Yüklenicinin merkez deposuna gönderecektir. İşverenin Yükleniciye göndereceği
ekipmanların nakliyesi İşveren tarafından organize edilecek, nakliye masrafları
Yükleniciye ait olacaktır.
5/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
1.4.4.3. Yüklenici Merkez depoları hariç, bölge içi nakliyeler için aşağıdaki üç metot
uygulanır;
a)
İşverene ait teslim alınan ekipman/malzeme; minibüs, kamyonet ve binek
araçla taşınabilir ebatlarda ise ayrıca nakliye ödenmez (Örnek; RF anten, MW
ekipmanı, BTS, DC güç kaynağı, Regülatör, RRU, RF Connector, Combiner
gibi). Ekipman/Malzeme ebatları İşveren tarafından belirlenecektir.
b)
İşverene ait teslim alınan ekipman/malzeme; minibüs, kamyonet ve binek
araçla taşınabilir ebatlarda değil ise teslim alındığı noktadan sahaya kadarki
mesafesi için EK-15–B’ye göre değerlendirilecektir. (Örnek; Konteyner, Kule,
Trafo, 100 mt üzeri IF feeder kablo vb.)
c)
Arıza ve bakım haricinde İşveren tarafından değiştirilmesi uygun görülen
regülatör, jeneratör, klima, trafo, sayaç panosu vb. gibi ekipmanlar için
nakliye ücreti Ek-15-B’ye göre değerlendirilecektir. Bu koşul sahaya arıza,
periyodik bakım dışında gidildiğinde geçerlidir. Arıza ve periyodik bakım için
gidildiğinde ayrıca nakliye ödenmez.
1.4.4.4. Yüklenici her türlü malzeme ve yedek parça hareketinde gerekli ambalajı yapmak
ve koruyucu önlemleri almak ile yükümlüdür.
1.4.4.5. Yüklenici sahalarda yapacağı iş için gerekli olan ekipmanı ve malzemeyi yanında
götürecek. Aksi durumda oluşacak maliyetler Yükleniciye ait olacaktır.
1.4.4.6. İşin yapılması sırasında gerekli olan her türlü malzemenin sahaya nakli, indirmebindirme ve nakliye bedelleri işbu Şartname kapsamında saha birim bedeline dahildir.
Yüklenici bu işler için ayrıca ödeme talep edemez.
1.4.4.7. SPM kapsamında Tedarikçiden gelen sağlam gönderi bedellerini ve Tedarikçiye
gönderilen arızalı gönderi bedellerini Tedarikçiler karşılamaktadır. Yüklenici her iki
yönde SPM yedekleri gönderimi için bedel ödemeyecektir.
1.4.4.8. R&R kapsamındaki tüm gönderileri Yüklenici karşılayacaktır.
1.4.5.
Malzeme Ve Yedek Parça Sigortası
1.4.5.1. Yüklenici, tüm depolarındaki ve araçlarındaki yedek parça ve malzemelerin, her
türlü hasara karşı sigortasını yaptırmakla yükümlüdür.
1.4.5.2. Ayrıca Yüklenici işbu Şartname kapsamındaki işleri yapmak için, kendi
deposundan herhangi bir Sahaya, herhangi bir deposundan bir diğer deposuna,
herhangi bir Sahadan herhangi bir deposuna, herhangi bir Sahadan bir diğer Sahaya
veya herhangi bir deposundan İşverenin deposuna yapacağı sevkiyatlarda, sevk
edilecek yedek parça veya malzemenin nakliye sigortasını yaptırmakla yükümlüdür.
1.4.5.3. Yüklenici İşverene ait her türlü malzemenin depolarda ya da nakliye sırasında,
araçlarında çalınması, kaybolması, hasara uğraması, durumlarında resmi
makamlardan alınacak tutanakları ve kendilerinin hazırlayacakları rapor, malzeme
listesi (seri numaraları ile beraber) ve fotoğraflarla 5 iş günü içerisinde İşverene
6/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
iletmekle yükümlüdür. İşveren bu durumda zayi olan malzeme tutarını Yüklenicinin
ilk hakedişinden keser.
1.4.5.4. Sigortanın yaptırılmamış olmasından kaynaklanan her türlü hasar Yüklenici
tarafından derhal tazmin edilir.
1.4.5.5. R&R kapsamında gönderilen yedeklerde yukarıdaki uygulamalar (Madde.1.4.5.12-3-4) yapılır.
1.4.5.6. SPM kapsamında gönderilen yedekler Yüklenici deposunda ve Yükleniciye ait
FLM araçlarında bulunacağından Yüklenici tarafından sigortalanacaktır.
1.5. Elektronik Ekipman Yedek Malzeme Yönetimi
İşveren, elektronik ekipman ile ilgili yedekleri bu ekipmanların arızalarında kullanmak üzere,
SPM ya da R&R kapsamında Yükleniciye sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, elektronik
ekipmanların arızalarına müdahalede kullanacağı yedekleri ve alacağı tamir hizmetini aşağıdaki
şekilde alacak ve aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirecektir.
1.5.1.
SPM(Spare Parts Management)
İşveren, Yükleniciye ait bölgedeki ekipman adetlerini, arıza adetlerini ve ekipman kritiklik
durumunu değerlendirerek arızalarda kulanılmak üzere belirlediği adetlerde yedek malzemeleri
temin eder.
Yedek malzemeler Yüklenicinin İşverene bildirdiği Yüklenici depo ve Yüklenici alt depolara
gönderilir. Yüklenici depo sorumlulularına ıslak imza karşılığı teslim edilir. Bu lokasyonlarda
Yüklenici tarafından Bilgi Yönetim Sistemi envanterinde zimmetlenir. Yüklenici SPM
kapsamında kendisine teslim edilen yedek elektronik ekipmanları uygun şartlarda depolamak ve
bu ekipmanların envanter hareketini yapmakla yükümlüdür.
Elektronik ekipmanlarda arıza meydana geldiğinde Yüklenici bu arızayı elektronik ortamda
Tedarikçiye Ek-6’ya uygun olarak arıza kaydı açarak bildirmekle yükümlüdür.
Tedarikçi, arızalı bildirimi yapıldıktan sonra aşağıdaki SLA şartlarına göre sağlam ekipmanı
Yükleniciye gönderecektir, bu işin takibi Yüklenici tarafından yapılacak olup İşveren tarafından
kontrol edilecektir.
Elektronik Ekipman Yedek Malzeme Tedarik Süreci; ilgili SLA kapsamında Tedarikçi, yeni
yedek malzemelerin Yüklenici depo ve alt depolarına transfer süreçlerinden sorumlu olacaktır.
Tedarikçi, arızalı modüllerin sağlamları ile değiştirilmesinde aynı versiyonu veya bir üst versiyonu
sağlam malzeme olarak verebilir.
Tedarikçi yardım masasına; arızalı ekipman karşılığı sağlam ekipman talebi için İş emrinin
açılmasına müteakip; Tedarikçi, tanımlanan mücbir sebepler dışında servis sürelerini aşmayacak
şekilde talep edilen malzemeyi Yüklenici depo ve alt depo teslimat adresine ulaştıracaktır, bu işin
takibi Yüklenici tarafından yapılacak olup İşveren tarafından kontrol edilecektir.
Yüklenici aşağıdaki şekillerde sağlam malzeme taleplerini Tedarikçiden isteyebilir:
a. Web ara yüzünden Yüklenici talepleri iletilebilecektir (7x24)
b. Telefon ile talepler yapılabilecektir (5 iş günü x 8 saat mesai saatleri)
7/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
c. Acil durumlarda, öngörülen kitlerdeki malzemelerin yetersiz kalması halinde 7x24
telefonla talep yapılabilecektir.
Yedek malzeme tedariğindeki servis süresinin başlama ve bitiş süreci aşağıdaki belirtildiği şekilde
takip edilecektir;
Başlangıç: Yedek malzeme talebinin Yüklenici tarafından Tedarikçi yardım masasına bildirilmesi.
Bitiş
: Yedek malzemenin belirtilen adrese ulaşması.
Bitiş zamanının ölçülmesi şu şekilde olacaktır.
1.
Saat 14.00’dan önce yapılan talepler en geç ertesi gün saat 18.00’e kadar;
2.
Saat 14.00’dan sonra yapılan talepler en geç iki gün sonra saat 18.00 kadar ilgili kişiye ya
da adrese ulaşması gerekmektedir.
Tedarikçi tarafından gönderilen sağlam-yedek malzeme sisteme eklendikten sonra arızalı malzeme
beş (5) iş günü içinde Tedarikçiye geri gönderilir. Arızalı malzeme gönderimi zamanında
yapılmayan ekipmana ait bir sonraki siparişte gecikme yaşanır ise geciken her gün için Yüklenici
250 (USD)/gün İşverene ödemekle yükümlüdür. Bu ödeme bir sonraki hakedişten düşülme
şeklinde yapılacaktır.
Yüklenici, merkez deposu ve alt depolarındaki SPM yedek malzemelerin; stoklanması,
depolanması, arızalı malzemeler ile değiştirilmesi, sigortalanması ve FLM araç kitleri ile lojistik
faaliyetlerinin organizasyonundan ve işletmesinden sorumludur.
Yüklenici her ay merkez deposundaki, alt depolarındaki ve FLM saha personellerinde bulunan
SPM yedek malzemelerini İşverene raporlamakla yükümlüdür.
Yüklenici, her ay Tedarikçiye gönderdiği arızalı ekipmanları seri numarası ile İşverene
raporlamakla yükümlüdür.
Yüklenici, her ay Tedarikçiden aldığı sağlam ekipmanları seri numarası ile İşverene raporlamakla
yükümlüdür.
Yüklenici, Tedarikçiye gönderdiği arızalı ekipmanları Bilgi Yönetim Sistemi envanter hareketini
el terminali kullanarak ilgili modülden yapmakla yükümlüdür.
Yüklenici, Tedarikçiden aldığı sağlam ekipmanları Bilgi Yönetim Sistemi envanter hareketini el
terminali kullanarak ilgili modülden yapmakla yükümlüdür.
Yüklenici, elektronik ekipman arızalı değişimi için yaptığı tüm fiziksel hareketleri Bilgi Yönetim
Sisteminde yapmakla yükümlüdür.
1.5.2.
R&R (Repair & Return)
İşveren, Yükleniciye ait bölgedeki ekipman adetlerini, arıza adetlerini ve ekipman kritiklik
durumunu değerlendirerek arızalarda kulanılmak üzere belirlediği adetlerde yedek malzemeleri
temin eder.
Yedek malzemeler Yüklenicinin İşverene bildirdiği depo ve alt depolara gönderilir. Depo
sorumlulularına ıslak imza karşılığı teslim edilir. Bu lokasyonlarda Bilgi Yönetim Sistemi
envanterinde zimmetlenir. Yüklenici kendisine R&R kapsamında kendisine teslim edilen yedek
8/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş
EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü
elektronik ekipmanları uygun şartlarda depolamak ve bu ekipmanların envanter hareketini
yapmakla yükümlüdür.
Elektronik ekipmanlarda arıza meydana geldiğinde Yüklenici bu arızayı gidermek için mevcut
yedek malzemesini kullanmakla, mevcut yedek malzemesi yok ise İşveren Merkez depodan MR
ile sağlam malzeme talep etmekle, sağlam ekipmanı teslim aldıktan sonra arızalı ekipmanı 5 (beş)
iş günü içerisinde İşveren Merkez depoya göndermekle yükümlüdür.
Yüklenici, merkez deposu, alt depolarındaki ve FLM araç kitlerindeki yedek malzemelerin;
stoklanması, depolanması, sigortalanması ve lojistik faaliyetlerinin organizasyonundan ve
işletmesinden sorumludur.
Yüklenici her ay merkez deposundaki, alt depolarındaki ve FLM saha personellerinde bulunan
SPM dışı yedek malzemelerini İşverene raporlamakla yükümlüdür.
9/9
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-4 İşveren İrtibat Birimi
EK- 4 İŞVEREN İRTİBAT BİRİMİ
Adres:
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Operasyon Başkanlığı
Network Direktörlüğü
Turgut Özal Bulvarı
06103-Aydınlıkevler ANKARA
İdari Telefon:
444 1 444
Teknik Telefon:
İlgili Bölge Müdürlüğü telefonları
Fax:
İlgili Bölge Müdürlüğü faksı
e-mail:
İlgili Bölge Müdürlüğü e-mail adresi
1/1
Türk Telekomünikasyon A. Ş.
EK-5 Yüklenici İrtibat Birimi
EK-5 YÜKLENİCİ İRTİBAT BİRİMİ
Adres:
İdari Telefon:
Teknik Telefon:
Fax:
e-mail:
1/1
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
EK-6 PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
YÜKLENİCİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1. HÜCRE BAZLI SERVİS SAĞLAMA (AVAILIBILITY) PERFORMANS KRİTERİ
1.1. Servis Sağlama Hedef Değerleri
1.2. Performans Hesabı İçin Uygulanacak Yöntem
1.2.1. Ceza Hesabı İçin Uygulanacak Yöntem
2. PERİYODİK BAKIM PERFORMANS KRİTERİ
3. SAHA ENVANTER DOĞRULUĞU PERFORMANS KRİTERİ
4. YÜKLENİCİ DEPOLARI DEĞERLENDİRME PERFORMANS KRİTERİ
5. İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ
6. HARİCİ ALARM İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ
7. PAR PERFORMANS KRİTERİ
8. KALİTE İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ
9. ELEKTRONİK SİSTEM ALARM İŞ EMİRLERİ PERFORMANS KRİTERİ
10. ELEKTRİK ÖDEME VE TAKİP PERFORMANS KRİTERİ
11. GART İŞLETİMİ PERFORMANS KRİTERİ
1/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
EK-6 PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ
YÜKLENİCİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1. HÜCRE BAZLI SERVİS SAĞLAMA (AVAILIBILITY) PERFORMANS KRİTERİ
Değerlendirme periyodu her ay sonunda olacak şekilde, Yüklenici, sorumlu olduğu sahalarda toplam
kesintisiz servis süresi üzerinden; aşağıda belirtilen availability hedef değerinin üzerinde servis
sağlamasını temin etmekle yükümlüdür.
Yüklenici belirtilen bölge hedefini yakalasa dahi, il bazlı availabilityde birbirini takip eden 3 ay boyunca
hedefinin altına inmeyecektir, aksi taktirde İşveren’in sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olacaktır.
Mücbir sebep nedeni ile servis dışı kalan Sahalar İşveren tarafından Yüklenicinin Hücre Bazlı Servis
Sağlama (availability) hesabından çıkartılacaktır. Mücbir sebebler ana Sözleşmede belirtilmiştir.
İşverenin sorumluğunda olan transmisyon ve santral (Core Network) Sistemlerinden kaynaklanan Saha
kesintileri ve Bilgi Yönetim Sistemi Planned Activities Reporting (PAR) modülü üzerinden onaylanan
planlı kesintiler Availability hesaplaması dışında tutulacaktır.
Sahalardaki sistem arızalarına bağlı olarak performansın hesaplanabilmesi ve kayıtların saklanması
amacıyla “Aylık Kesinti Raporu” her ay için, takip eden ayın 7.nci iş gününe kadar İşveren ve Yüklenici
tarafından karşılıklı olarak imzalanacaktır. Taraflar arasında aylık toplantılar düzenlenecek ve iki tarafça
onaylanan “Aylık Kesinti Raporu”na bağlı olarak Yüklenici aylık Hücre Bazlı Servis Sağlama
performansını ortaya koyan “Bölge Yüklenici Availability Raporu” her iki tarafça imzalanacaktır.
Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değerlendirmesi kapsamında, transmisyon devreleri ve IP/ATM
tabanlı transmisyon geçişlerine ilişkin İşveren tarafından Yükleniciye yönlendirilmiş tüm kesinti ve
arızalar göz önünde tutulacaktır.
Değerlendirme periyodu içerisinde aylık gerçekleşen Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değeri,
aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
Değerlendirme Periyodu içerisinde aylık Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değeri = 1 – [[(d1
/(a1* c1* 24 saat* 60 dakika)) + (d2 /(a2* c2* 24 saat* 60 dakika)) + (d3 /(a3* c3* 24 saat* 60 dakika))+...
+(dn/(an* cn* 24 saat* 60 dakika))] )] * 100
cn: Değerlendirilen aydaki gün sayısı
d: Dakika cinsinden aylık toplam kesinti süresi.
a: Aylık hakedişe esas toplam hücre sayısı
Yüklenici, değerlendirme periyodu içerisinde gerçekleşen aylık Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans
Değerine göre, değerlendirme periyodu süresinde aylık hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve
kapsam dışı işler hariç) aşağıdaki yöntem doğrultusunda hesaplanacak oranları üzerinden ceza
uygulamasına maruz kalabilecektir.
2/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
1.1. Servis Sağlama Hedef Değerleri
Tablo 1: Genel servis sağlama Hedef Değerleri aşağıdaki gibidir:
Hedef Değer
99,60%
Tablo 2: İl bazlı hedef değerler aşağıdaki gibidir:
Hedef Değeri
99,30%
1.2. Performans Hesabı İçin Uygulanacak Yöntem;
Her ay sonunda, genel servis sağlama Performans Değeri hesaplaması yapılır. Performans hesabının
yapılmasında izlenecek yöntem aşağıda detaylandırılmıştır. Genel servis sağlama Performans hedefi aylık
bazda düzenli olarak raporlanması gerekmektedir.
Genel availability hedefinin altında kalmamış olmasına rağmen, il bazlı hedefin altında kalan İller olması
halinde, hedefin altında kalan İl veya İller için ayrı ayrı İl bazlı Availability hesabı yapılarak aylık
performans karnesine eklenecektir. İl bazlı Availability hesabında, yalnızca o ildeki saha sayısı dikkate
alınır, ancak ceza hesabında yüklenicinin tüm sahalardaki hakedişi kullanılır.
1.2.1. Ceza Hesabı İçin Uygulanacak Yöntem;
Aylık Gerçekleşen Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değeri < Hücre Bazlı Servis Sağlama
Performans Hedef Değeri durumunda
Gceza = [ 2 * ( H –G)]*Aylık Hakediş
İceza = ( H –G)*Aylık Hakediş
H : Tablo 1’de belirtilen, Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Hedef Değeri.
G : Aylık Gerçekleşen Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değeri
Aylık Hakediş: Yüklenicinin sorumluluğunda olan tüm sahalar (tüm iller) için aylık hesaplanan hakediş.
Gceza: Yüklenicinin sorumluluğunda olan tüm sahalar için genel Availability değeri ile hesaplanan ceza
miktarı.
İceza: Her il için ayrı ayrı il bazlı Availability değeri ile hesaplanan ceza miktarı.
3/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Örnek Hesaplama:
Gerçekleşen Genel Availability: 99,55
Gerçekleşen İl Bazlı Availability (1. İl): 99,29
Gerçekleşen İl Bazlı Availability (2. İl): 99,28
Gceza=[2*(99,60-99,55)]*Aylık Hakediş= 0,10*Aylık Hakediş
İceza1= (99,30-99,29)*Aylık Hakediş = 0,01*Aylık Hakediş
İceza2= (99,30-99,28)*Aylık Hakediş = 0,02*Aylık Hakediş
Genel ve bu örnek 2 il için toplam ceza = 0,13*Aylık Hakediş
Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Hedef Değeri İşveren tarafından İşverenin belirleyeceği
sürelerde tekrar değerlendirilerek değiştirilebilecektir. Bu konuda karar yetkisi İşverenindir. İşveren
tarafından Hedef Değerde değişiklik yapılmaması uygun bulunursa Hedef Değer geçerli olmaya devam
edecektir.
Elektronik ve/veya altyapı bakımları için gerçekleşen aylık Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans
Değerinin bir birini takip eden iki ay üst üste Hedef Değerin %0,10 altında sonuç vermesi durumunda
İşveren, diğer performans kriteri değerlendirmelerinin sonucu ne olursa olsun Sözleşme’yi derhal ve
tazminatsız olarak feshetme ve yüklenici teminatını irad olarak kaydetme hakkına sahip olacaktır.
İşbu Şartname kapsamında uygulanacak tüm Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Kriterleri Ek-7’de
verilen Saha Listesinde yer alan Abonesi Olan Sahalar için uygulanacaktır. Ancak, işin başlangıcında
abonesi olmadığı halde uygulama sırasında Abone yapılan Sahalar için bu kriterler aboneliğin yapıldığı
ayı müteakip bir sonraki ay uygulanmaya başlanacaktır.
2. PERİYODİK BAKIM PERFORMANS KRİTERİ
Periyodik bakımlar, İşveren ve Yüklenici tarafından Saha Periyodik Bakım Planı ile belirlenir ve
Yüklenici tarafından aylık olarak uygulanır ve takip edilir.
Periyodik Bakım Performans Kriteri çerçevesinde, Yüklenicinin yerine getirilen periyodik bakım sayısı
açısından aylık periyodik bakım planına uyumu ve bakımı yapılmış Sahaların, İşveren tarafından yapılan
Saha kontrollerinde Ek-1 Periyodik Bakım Prosedürü ve İşveren tarafından belirlenecek Saha Bakım
Formu’nda yer alan şart ve kriterleri karşılama düzeyi göz önünde tutulacaktır. Periyodik Bakım
Performans Kriterinin karşılanabilmiş olması için, söz konusu her iki şartın da sağlanması gerekmektedir.
İşverenin yaptığı kontroller sonucu Sahalardan hiç birinde İş, İşçi ve Çevre Sağlığı ve Güvenliği
konusunda bir eksik tespit edilmemesi esastır; bu konuda tek bir eksik tespit edilmesi halinde dahi
Önleyici Bakım Performans Kriteri’nin sağlanmadığı değerlendirmesi yapılacaktır.
Değerlendirme periyodu içerisinde aylık gerçekleşen Periyodik Bakım Performans Değeri aşağıdaki
şekilde hesaplanacaktır:
4/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Periyodik Bakım Performans Değeri = ( a/b )* (c/d) ≥ %90
a: Değerlendirme periyodu içerisinde aylık bakımı yapılmış olan Saha sayısı
b: Değerlendirme periyodu içerisinde aylık bakımı planlanmış olan toplam Saha sayısı
c: Değerlendirme periyodu içerisinde aylık İşveren tarafından yapılan ilk periyodik bakım kontrollerinde
EK-1 Periyodik Bakım Prosedürü ve İşveren tarafından belirlenecek Saha Bakım Formu’na göre bakımı
uygun olarak kabul edilmiş Saha sayısı
d: Değerlendirme periyodu içerisinde aylık İşveren tarafından periyodik bakım kontrolü yapılmış Saha
sayısı
İşveren tarafından yapılan kontrollerde, Ek-1 Periyodik Bakım Prosedürü ve İşveren tarafından
belirlenecek Saha Bakım Formu’na göre bakımı uygun görülmeyen kritik hatalarda bu Saha için tüm
bakımın geçersiz olduğu kabul edilecektir.
Bakım Performans Kriteri doğrultusunda performans hesaplanırken, İşveren tarafından önleyici Bakım
kontrolü yapılan Saha sayısının, performans dönem içinde bakımı yapılan Saha sayısının en az % 10’u
olması gerekmektedir. Yapılan kontrol oranı %10’un altında kalır ise, kontrolü yapılan Saha sayısı %
10’a tamamlanacak şekilde, kabul ziyareti yapılmamış sahalar onay verilmiş olarak kabul edilecektir.
Yüklenici değerlendirme periyodu içerisinde gerçekleşen Periyodik Bakım Performans Değerine göre,
aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı
işler hariç) aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir.
Gerçekleşen Periyodik Bakım
Performans Değeri Aralığı:
% 89,99 – 80,00
% 79,99 – 70,00
% 69,99 – 60,00
< % 60,00
Ceza Yüzdesi:
% 2,00
% 3,00
% 4,00
% 5,00
Periyodik Bakım Performans Değerinin bir birini takip eden iki ay üst üste % 50 ve altında sonuç vermesi
durumunda İşveren, diğer performans kriteri değerlendirmelerinin sonucu ne olursa olsun Sözleşmeyi
derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve yüklenici teminatını irad olarak kaydetme hakkına sahip
olacaktır.
3. SAHA ENVANTER DOĞRULUĞU PERFORMANS KRİTERİ
Saha Envanter Doğruluğu Performans Kriteri kapsamında, Malzeme numarası verilerek barkod ile takip
edilen Sahalarda bulunan GKTS Malzemelerinin, İşveren tarafından yapılacak Saha kontrollerinde, Bilgi
Yönetim Sisteminden alınan Saha envanter raporu ile uyumu ve doğruluğu kontrol edilecektir.
Saha Envanter Doğruluğu Performans Kriteri çerçevesinde, Saha kontrolleri yapılacak, kontrol sırasında
Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan ekipmanlar ekipman tipi ve seri numarası bazında sahadaki fiili
durumla karşılaştırılacaktır. Ekipman tipi ve seri numarası Bilgi Yönetim Sistemi ile uyumlu olanlar
5/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
DOĞRU olarak kabul edilir. Sahada tespit edilmesine rağmen Bilgi Yönetim Sisteminde bulunmuyorsa
İLAVE ekipman olarak kabul edilir, bu tespit aynı zamanda envanter kontrol hatası olarak değerlendirilir.
Bilgi Yönetim Sisteminde bulunmasına rağmen sahada tespit edilememişse KAYIP ekipman olarak kabul
edilir, bu tespit aynı zamanda envanter kontrol hatası olarak değerlendirilir. Bilgi Yönetim Sisteminde
bulunan bir ekipmanın tipi sahada farklı olarak tespit edilirse HATALI olarak kabul edilir, bu tespit aynı
zamanda envanter kontrol hatası olarak değerlendirilir. Sahada tespit edilen DOĞRU ekipman toplamının
Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı ekipmana % 95 oranında uyumlu olması şartı aranacaktır.
Saha Envanter Doğruluğu Performans kriteri çerçevesinde Saha Periyodik Bakımı ve/veya Saha Revizyon
İşleri uygulanan Sahalarda süre sınırı olmaksızın yapılan envanter kontrolleri baz alınacaktır. Yüklenici
tarafından yapılmamış Saha Revizyon işleri uygulanan Sahalarda, montajı yapılmış ancak kabulü
yapılmamış ekipmanlar ve montajı yapılan bu ekipmanlar sebebiyle sahadan sökülen ekipmanlar, Saha
Envanter Kontrolüne dahil edilmez.
İşveren yapmış olduğu kontrollerin sonuçlarına göre, Saha Envanter Doğruluğu Performans Kriterini
karşılayan ve karşılamayan Sahaları Yükleniciye bildirecektir.
Değerlendirme periyodu içersinde ay sonunda, gerçekleşen Saha Envanter Doğruluğu Performans
Değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
Saha Envanter Doğruluğu Performans Değeri=1-((B+C+D)/(A+B+C+D)) ≥ %95
A (DOGRU)
B (ILAVE)
C (KAYIP)
D (HATALI)
sayısı
=Sahadaki doğru envanter sayısı
=Bilgi yönetim sisteminde gözükmeyen sahada fiziksel olarak bulunan ekipman sayısı
=Bilgi yönetim sisteminde gözüken sahada fiziksel olarak bulunmayan ekipman sayısı
=Bilgi yönetim sisteminde tanımlı ekipman tipi ile sahada farklı tipte tespit edilen ekipman
Yüklenici, değerlendirme periyodu içerisinde aylık gerçekleşen Saha Envanter Doğruluğu Performans
Değerine göre, aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için, değerlendirme periyodu
süresinde hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) aşağıda belirtilen
oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir.
Gerçekleşen Saha Envanter Doğruluğu
Performans Değeri Aralığı:
% 94,99 –93,00
% 92,99 –90,00
% 89,99 –87,00
< % 87,00
Ceza Yüzdesi:
% 0,15
% 0,20
% 0,25
% 0,50
Gerçekleşen aylık Saha Envanter Doğruluğu Performans Değerinin, bir birini takip eden iki ay üst üste %
87 ve altında sonuç vermesi durumunda ise İşveren, diğer performans kriteri değerlendirmelerinin
sonucu ne olursa olsun Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve yüklenici teminatını irad
olarak kaydetme hakkına sahip olacaktır.
6/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
4. YÜKLENİCİ DEPOLARI DEĞERLENDİRME PERFORMANS KRİTERİ
Yüklenici Depoları Denetleme ve Değerlendirmesi 2 kısım olarak gerçekleştirilir.
1. Kısım; Depo Genel Düzeni Çerçevesinde
Depo Genel Düzeni
İşveren Ekipmanları Harici Ekipman Bulunmaması
Raf Sistemi Uygulanmış Olması
Ekipmanlar Zemine Temas Etmiyor
Deponun Temizliği
Depoda Etiketleme Sisteminin Olması
Açıklama
Yüklenici deposunda sadece İşverene ait
ekipmanların bulunması gerekmektedir.
Yüklenici deposunda özellikle elektronik kartların
tasnif ve tanzimi için raf sisteminin olması ve her
ekipman tipinin bir arada tutulması gerekmektedir.
Yüklenici deposunda ekipmanların direk zeminle
temasının olmaması gerekmektedir. (Jeneratör,
Outdoor Kabinetler hariç.)
Yüklenici deposunun genel temizliğinin yapılmış
olması ve tozlu bir ortamın oluşmamasının
sağlanması gerekmektedir.
Yüklenici deposundaki tasnif yerlerinin belirleyici
şekilde işaretlenmesi ve ekipmanların yer
planlarının tutulması gerekmektedir.
Ağırlık
%5
%5
%5
%5
%5
2. Kısım; Envanter Düzeni Çerçevesinde
Depo Genel Düzeni
Depo Giriş Kayıtlarının Düzeni
Depo Çıkış Kayıtlarının Düzeni
Depo Kayıtlarının Fiziksel Durumla Uyumlu
Olması
Saha Ekiplerinin Envanter Takip Düzeni
Tüm Zimmet Kayıtlarının Bilgi Yönetim Sistemi ile
Uyumu
Ekipmanların
Uygunluğu
Ambalajlama
Standartlarına
Açıklama
Yüklenici deposuna giren tüm ekipmanların,
Yüklenici envanter takip sistemine giriş ve irsaliye
kayıtlarının birebir takibi gerekmektedir.
Yüklenici deposundan çıkan tüm ekipmanların,
Yüklenici envanter takip sisteminden çıkış ve
irsaliye kayıtlarının birebir takibi gerekmektedir.
Yüklenici envanter takip sistemi ile depodaki
fiziksel malzeme durumunun birebir takibi
gerekmektedir.
Yüklenici envanter takip sistemi ile saha
ekiplerindeki malzeme durumunun birebir takibi
gerekmektedir.
Yüklenici envanter takip sistemi ile Bilgi Yönetim
sistemindeki zimmetli malzeme kayıt durumunun
birebir takibi gerekmektedir.
Ekipmanların nakliye ve depolama sırasında hasar
görmesini engelleyecek şekilde ve İşveren
tarafından bildirilen standartlarda ambalajlanmış
olması gerekmektedir.
Ağırlık
%10
%10
%10
%10
%20
%15
Değerlendirme periyodu olan 6 (altı) ay sonunda, gerçekleşen Yüklenici Depoları Envanter Doğruluğu
Performans Değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
7/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Yüklenici Depoları Değerlendirme Performans Değeri≥ %90
İşverenin Yüklenici Depolarına kontrol için yapacağı her ziyaret sonucu için ayrı bir performans değeri
hesaplanacaktır. Yapılan her bir ziyaret Yüklenicinin tüm depolarını içerebileceği gibi bir kısmını da
içerebilir. Yukarıda belirtilen performans değeri, performans değerlendirme döneminde birden fazla
ziyaret yapılması durumunda, ayrı ziyaretler sonucu belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması olacaktır.
Yüklenici, değerlendirme periyodu içerisinde gerçekleşen Yüklenici Depoları Değerlendirme
Performans Değerine göre, aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için, değerlendirme
periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) aşağıda
belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir.
Gerçekleşen Yüklenici Depoları Değerlendirme Performansı
Performans Değeri Aralığı:
% 89,99 - 85,00
% 84,99 - 80,00
% 79,99 - 75,00
Ceza Yüzdesi:
% 0,05
% 0,15
% 0,25
Gerçekleşen Yüklenici Depoları Envanter Doğruluğu Performans Değerinin, % 74,99 ve altında sonuç
vermesi durumunda ise İşveren, diğer performans kriteri değerlendirmelerinin sonucu ne olursa
olsun Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve yüklenici teminatını irad olarak kaydetme
hakkına sahip olacaktır.
Depo sayımları sonucu sayım noksanı çıkan malzemelerden Yüklenici firma sorumludur. İşveren bu
ekipmanların bedelini Yükleniciye fatura edecektir.
5. İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ
Sahalarda ortaya çıkan problemlerin ve kapsam dışı/revizyon işlerinin, yüklenici tarafından yapılması
gereken işler için açılan iş emirlerinin değerlendirme kriteri olacaktır. İşveren tarafından önem
derecelerine göre 2 (iki) farklı seviyede sınıflandırılacaktır. Bilgi Yönetim Sisteminden açılan iş
emirlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen problem sınıflarına göre ayrı ortalama çözüm süreleri
belirlenmiştir.
O: Yüklenici tarafından işin tamamlanarak İş emrinin Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kapatıldığı zaman
W: İşveren tarafından İş emrinin açıldığı zaman
Toplam Çözüm Süresi = ∑ (O – W)
Problem sınıfları ve her bir sınıf için belirlenmiş ortalama çözüm süreleri :
Problem Sınıfı 1 ; Öncelikli sahalarda açılan tüm İş Emirlerinin tamamı
Problem Sınıfı 2 ; Diğer tüm sahalarda açılan tüm İş Emirlerinin tamamı
8/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Her bir problem sınıfı için ayrı ayrı hesaplanacak ortalama Çözüm Süresi; değerlendirme dönemi
içerisinde söz konusu sınıftaki problemlerin toplam çözüm süresinin, yine bu sınıftaki problemler için
açılmış ve “KAPALI” konumuna getirilmiş olan toplam iş emri sayısına oranıdır.
Problem Sınıfı
Ortalama Çözüm Süresi
Hedef süre*
1
Hedef süre*
2
*Hedef Süre(Duration): İşveren, her bir farklı iş tipi için yüklenicinin İşverene belirttiği süreyi, iş
durumlarına, iklim ve coğrafi şartlara göre tespit ederek kabul edilebilir değerler içerisinde kalmak kaydı
ile Bilgi Yönetim Sisteminde bu değeri belirler. Eğer açılan iş emri için Sözleşmede belirtilmiş bir zaman
kriteri var ise bu süre geçerlidir.
Değerlendirme dönemi içerisinde her ay sonunda ortalama çözüm süreleri baz alınarak yapılacak
değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, her bir problem sınıfı için aşağıda belirtilen farklı performans
değeri aralıkları için değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının aşağıda
belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir.
Problem Sınıfı
1
2
Çözüm Süresi (saat)
Toplam Çözüm Süresi > toplam hedef süresi
Toplam Çözüm Süresi > toplam hedef süresi
Ceza Yüzdesi
0,50%
0,40%
6. HARİCİ ALARM İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ
İşbu Sözleşme kapsamında yer alan Sahalarda ortaya çıkan Harici Alarm İş Emirleri, İşveren tarafından
önem derecelerine göre 3 (üç) farklı seviyede sınıflandırılacaktır. Harici Alarm İş Emirleri Müdahale
Performans Kriteri kapsamında, değerlendirme dönemi içerisinde İşveren tarafından açılan iş emirleri için
Yüklenicinin sağladığı ortalama çözüm süreleri değerlendirilecektir. Bilgi Yönetim Sisteminden açılan iş
emirlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen problem sınıflarına göre ayrı ortalama çözüm süreleri
belirlenmiştir.
Çözüm süresi; İşveren tarafından Yükleniciye ulaşan bir iş emrinin Yüklenici üzerinde kaldığı sürenin
toplamını ifade etmektedir.
İşverenin çözümü kabul etmemesi durumunda iş emri Yükleniciye tekrar geri gönderilecektir. Problem
çözülüp iş emri İşveren tarafından kapatılana kadar bu akış tekrarlanabilecektir.
Alarm tipleri ve bu alarmların problem sınıflandırılması İşveren tarafından Yükleniciye daha sonra
sağlanacaktır.
9/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Her bir problem sınıfı için ayrı ayrı hesaplanacak Ortalama Çözüm Süresi; değerlendirme dönemi
içerisinde söz konusu sınıftaki problemlerin toplam çözüm süresinin, yine bu sınıftaki problemler için
açılmış ve kapatılmış toplam iş emri sayısına oranıdır.
Problem Sınıfı
1
2
3
Ortalama Çözüm Süresi
24 saat
48 saat
72 saat
Değerlendirme dönemi içerisinde her ay sonunda ortalama çözüm süreleri baz alınarak yapılacak
değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, her bir problem sınıfı için aşağıda belirtilen farklı performans
değeri aralıkları için değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve
kapsam dışı işler hariç) aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir.
Problem Sınıfı
1
2
3
Ortalama Çözüm Süresi (saat)
t > 24
t > 48
t > 72
Ceza Yüzdesi:
0,50%
0,30%
0,20%
7. PAR PERFORMANS KRİTERİ
Yüklenici Ek-12 kapsamında yapmakta olduğu işlerin mevcut sahalarda yapılması gereken çalışmaları
olması durumunda, 48 saat öncesinden izin isteyecektir. Bu izinli çalışmalar planlı aktivite talebidir
(PAR). Yüklenici PAR onayı aldığı sahalarda PAR’da belirlenen kesinti sürelerini aşan kesintilere sebep
olması durumunda İşverene alttaki şekilde ceza ödeyecektir ve yapılan işe ait servis ücreti
ödenmeyecektir; Kesinti süreleri hesaplanırken PAR‘da belirlenen kesinti süresinin üzerine çıkan ilk 15
dakika hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Hesap dışı kalan ilk 15 dakikayı geçen süreler ise 1 saate
yuvarlanacaktır. PAR onayı alınmadan yapılan çalışmalarda olası kesintiler, planlanan kesinti süresi sıfır
olarak PAR Performans kriterlerine dahil edilir.
PAR ile belirlenen sürenin üzerinde oluşan kesinti süresi = (T) (Saat)
Kesintiden etkilenen aktif saha sayısı= (N)
Kesinti Cezası Tutarı = (P)(USD)
o
(P) = (T) x (N) x (% 10) x (Hakediş Saha başı)+ (Yapılan İşe Ait Servis Ücreti)
8. KALİTE İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ
İşbu Şartname kapsamında yer alan Sahalarda ortaya çıkan servis kalite problemleri İşveren tarafından
önem derecelerine göre 5 (beş) farklı seviyede sınıflandırılacaktır. Kalite İş Emirleri Müdahale
Performans Kriteri kapsamında, değerlendirme dönemi içerisinde İşveren tarafından açılan iş emirleri için
Yüklenicinin sağladığı ortalama çözüm süreleri değerlendirilecektir. Bilgi Yönetim Sisteminden açılan iş
10/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
emirlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen problem sınıflarına göre ayrı ortalama çözüm süreleri
belirlenmiştir.
Ortalama değerler aylık olarak hesaplanacak ve performans değerlendirmesinde baz alınacaktır.
Çözüm süresi; İşveren tarafından Yükleniciye ulaşan bir iş emrinin Yüklenici üzerinde kaldığı sürenin
toplamını ifade etmektedir.
İşverenin çözümü kabul etmemesi durumunda iş emri Yükleniciye tekrar geri gönderilecektir. Problem
çözülüp iş emri İşveren tarafından kapatılana kadar bu akış tekrarlanabilecektir.
Toplam çözüm süresi şu şekilde formülize edilmiştir.
C: İşveren tarafından çözümün kabul edilerek iş emrinin kapatıldığı zaman
W: İş emrinin açıldığı zaman
Toplam Çözüm Süresi = ∑ (C – W)
Problem sınıfları ve her bir sınıf için belirlenmiş ortalama çözüm süreleri :
Problem Sınıfı 1;
Aboneyi doğrudan etkileyen, trafik / servis kalitesinde % 50 ve daha fazla kaybı
olan hücreler için açılan Kalite İş Emirleri ve Öncelikli saha hücreleri için açılan iş emirlerinin tamamı
Problem Sınıfı 2;
Aboneyi doğrudan etkileyen, trafik / servis kalitesinde % 30 (dahil) - %50 arasında
kaybı olan hücreler için açılan Kalite İş Emirleri,
Problem Sınıfı 3;
Aboneyi doğrudan etkileyen, trafik / servis kalitesinde %10 (dahil) - %30 arasında
kaybı olan hücreler için açılan Kalite İş Emirleri,
Problem Sınıfı 4;
Aboneyi doğrudan etkilemeyen ya da trafik /servis kalitesinde %10’dan az kaybı
olan hücreler için veya saha tarafında yapılacak kontrol, test ve inceleme istekleri için açılan İş Emirleri
Problem Sınıfı 5;
Aboneyi etkilemeyen fakat olası trafik kaybı ve/veya servis kalitesinde bozulmalara
sebep olabilecek problemleri önleme amacına yönelik hücre ve transmisyon sistemi çalışmaları ve bu
transmisyon sistemlerinin verimli kullanılabilmesini sağlayabilmek amacıyla sahada yapılması gereken
çalışmalar için açılan İş Emirleri.
Her bir problem sınıfı için ayrı ayrı hesaplanacak Ortalama Çözüm Süresi; değerlendirme dönemi
içerisinde söz konusu sınıftaki problemlerin toplam çözüm süresinin, yine bu sınıftaki problemler için
açılmış ve kapatılmış toplam iş emri sayısına oranıdır.
Problem Sınıfı
1
2
3
4
5
Ortalama Çözüm Süresi
36 saat
48 saat
90 saat
120 saat
150 saat
11/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Değerlendirme dönemi içerisinde her ay sonunda ortalama çözüm süreleri baz alınarak yapılacak
değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, her bir problem sınıfı için aşağıda belirtilen farklı performans
değeri aralıkları için değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve
kapsam dışı işler hariç) aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir.
Problem Sınıfı
Ortalama Çözüm Süresi (saat)
Ceza Yüzdesi
1
2
3
4
5
36 < t < 48
48 < t < 90
90 < t < 120
120 < t < 150
150 < t < 180
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
Değerlendirme dönemi sonunda farklı problem sınıflarındaki performans sonuçlarına göre maruz
kalabileceği ceza tutarlarının aritmetik ortalaması Yükleniciye ceza olarak değerlendirme dönemini takip
eden bir sonraki hak edişinden mahsup edilecektir. Yüklenicinin maruz kalacağı cezalar formüle negatif
değer olarak dahil edilecektir.
Kalite İş Emirleri Performansına Göre uygulanacak toplam ceza tutarı= (a+b+c+d+e)
a: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 1
ceza tutarı.
b: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 2
ceza tutarı.
c: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 3
ceza tutarı.
d: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 4
ceza tutarı.
e: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 5
ceza tutarı.
performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği
performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği
performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği
performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği
performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği
9. ELEKTRONİK SİSTEM ALARM İŞ EMİRLERİ PERFORMANS KRİTERİ
İşbu Şartname kapsamında yer alan Sahalarda ortaya çıkan elektronik sistem alarmlarına yüklenicinin
müdahalesi için İşveren tarafından önem derecelerine göre 4 (dört) farklı seviyede sınıflandırılacaktır.
Elektronik Sistem İş Emirleri Müdahale Performans Kriteri kapsamında, değerlendirme dönemi içerisinde
İşveren tarafından açılan iş emirleri için Yüklenicinin sağladığı ortalama çözüm süreleri
değerlendirilecektir. Bilgi Yönetim Sisteminden açılan iş emirlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen
problem sınıflarına göre ayrı ortalama çözüm süreleri belirlenmiştir.
Çözüm süresi; İşveren tarafından Yükleniciye ulaşan bir iş emrinin Yüklenici üzerinde kaldığı sürenin
toplamını ifade etmektedir.
İşverenin çözümü kabul etmemesi durumunda iş emri Yükleniciye tekrar geri gönderilecektir. Problem
çözülüp iş emri İşveren tarafından kapatılana kadar bu akış tekrarlanabilecektir.
12/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Toplam çözüm süresi şu şekilde formülize edilmiştir.
C: İşveren tarafından çözümün kabul edilerek iş emrinin kapatıldığı zaman
W: İş emrinin açıldığı zaman
Toplam Çözüm Süresi = ∑ (C – W)
Problem sınıfları ve her bir sınıf için belirlenmiş tanımlamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;
Problem Sınıfını Seviyesi (Level)
Emergency
Level 1
Level 2
Level 3
Network’e etkisi
İşverenin işine negatif kritik etki
Servisi etkileyen kritik
Servisi etkilemesi muhtemel kritik
Servisi etkilemeyen önemli
Sistem Alarmları ve Problem Sınıfları:
Alarm tipleri ve bu alarmların problem sınıflandırılması İşveren tarafından Yükleniciye daha sonra
sağlanacaktır.
Hedeflenen Ortalama Çözüm Süreleri:
Problem Sınıfı
Emergency
Level1
Level2
Level3
Ortalama Çözüm Süresi
12 saat
24 saat
36 saat
72 saat
Değerlendirme dönemi içerisinde her Ay sonunda Ortalama Çözüm Süreleri baz alınarak yapılacak
değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, her bir problem sınıfı için aşağıda belirtilen farklı performans
değeri aralıkları için değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak toplam hakediş (revizyon ve kapsam
dışı işler hariç) meblağının aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir.
Problem Sınıfı
Ortalama Çözüm Süresi (saat)
Ceza Yüzdesi
Emergency
1
2
3
12 ≤ t
24 ≤ t
36 ≤ t
72 ≤ t
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
13/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Değerlendirme dönemi sonunda farklı problem sınıflarındaki performans sonuçlarına göre maruz
kalabileceği ceza tutarlarının aritmetik ortalaması Yükleniciye verilecek ceza olarak değerlendirme
dönemine ait hak edişinden mahsup edilecektir. Yüklenicinin maruz kalacağı cezalar formüle negatif
değer olarak dahil edilecektir.
İş Emirleri Performansına Göre uygulanacak toplam ceza tutarı= (E+L1+L2+L3) /4
E: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı Emergency
edebileceği ceza tutarı.
L1: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı Level 1
edebileceği ceza tutarı.
L2: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı Level 2
edebileceği ceza tutarı.
L3: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı Level 3
edebileceği ceza tutarı.
performansı için Yüklenicinin hak
performansı için Yüklenicinin hak
performansı için Yüklenicinin hak
performansı için Yüklenicinin hak
İşbu Şartname kapsamında uygulanacak tüm Elektronik Sistem İş Emirleri Müdahale Performans
Kriterleri Ek-7’de verilen Saha Listesinde yer alan Abonesi Olan Sahalar için uygulanacaktır. Abonesi
olmayan Sahalardaki tüm problemler bu kriterlerde Level 3 olarak değerlendirilecektir. Ancak, işin
başlangıcında abonesi olmadığı halde uygulama sırasında Abone yapılan Sahalar için bu kriterler
aboneliğin yapıldığı ayı müteakip bir sonraki ay yukarıda belirtilen sınıflandırmalara göre uygulanmaya
başlanacaktır.
10. ELEKTRİK ÖDEME VE TAKİP KRİTERİ
6 aylık değerlendirme sonunda her ay bitimindeki durum esas alınarak toplanamayan her bir fatura için,
toplam hakediş tutarından, aylık baz istasyonu hizmet bedelinin %5’i kadar tutar kesintisi yapılacaktır.
11. GART İŞLETİMİ PERFORMANS KRİTERİ
Aylık değerlendirme dönemi içerisinde İşveren tarafından açılacak GART montaj/demontaj, arıza islahı,
iş emirlerine aşağıda belirtilen süreler içerisinde Yüklenici tarafından müdahale edilecektir.
GART Montaj / Demontaj süresi
GART Arıza İslahı
< 5 takvim günü
< 84 saat
Değerlendirme dönemi içerisinde her ay sonunda GART İşletimi Performans Kriteri baz alınarak
yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, yukarıda belirtilen değerleri sağlayamaması halinde
aşağıda belirtilen hesaplama üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir.
Montaj/demontaj için:
14/15
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü
Ceza = (Gecikilen Gün Sayısı * GART Aylık Hizmet Bedeli (Abone Başı)) *0,25
Arıza İslahı için:
Ceza= (Gecikilen Saat Miktarı * GART Aylık Hizmet Bedeli (Abone Başı)) *0,02
Engelli aboneler için maksimum Gart Arıza Islah Süresi 48 saat olup, ceza uygulaması bu süre sonunda
başlatılacaktır.
12. BTK İŞLEMLERİ PERFORMANS KRİTERİ
Yüklenici, işbu Şartname kapsamındaki sahaların BTK ile ilgili tüm işlemlerinin takibi ile tüm
uygulamalarını %100 doğruluk ile yapmakla yükümlüdür. Bu işlemlerdeki hatalardan kaynaklı İşverenin
uğrayacağı tüm zararlar Yükleniciden tazmin edilecektir.
İşverenin, her hangi bir saha kontrolü sırasında BTK’dan izin alınan veya BTK’ya bildirilen bilgilerle
çelişen bir durum tespit etmesi halinde, Yüklenici aşağıda belirtilen hesaplama üzerinden ceza
uygulamasına maruz kalabilecektir.
Ceza= 12*Saha başı aylık servis hizmet bedeli
Sözleşme süresi 1 (bir) yıl üzerinde olursa İşveren “EK-6’da belirtilen değerlendirme kriterlerini
değiştirebilecektir ya da ilave değerlendirme kriterleri ekleyebilecektir.
15/15
Ek-7
Ek-7.1
Ek-7.2
Ek-7.3
Saha Listesi
Hakedişe Esas Sahalar
Transmisyon Atlama Noktaları
Route Tablosu
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
1
01ADN001
ADANA
37,622694
35,812027
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
2
01ADN002
ADANA
37,541100
35,789100
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
3
01ADN003
ADANA
37,556815
35,783135
ZTE
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
4
01ADN004
ADANA
37,513200
35,805600
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
5
01ADN005
ADANA
37,667972
35,755783
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
6
01ADN006
ADANA
37,570930
35,459730
ZTE
1
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
7
01ADN007
ADANA
37,536160
35,469870
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
8
01ADN008
ADANA
37,531806
35,520444
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
9
01ADN009
ADANA
37,602472
35,537778
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
10
01ADN010
ADANA
37,355306
34,918722
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
11
01ADN011
ADANA
37,599139
35,726361
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
12
01ADN013
ADANA
37,530460
35,762240
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
13
01ADN014
ADANA
36,898472
35,164805
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
14
02ADY001
ADIYAMAN
38,145167
39,147639
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
1
15
02ADY002
ADIYAMAN
38,077580
39,142000
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
16
02ADY003
ADIYAMAN
38,112050
39,086010
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
3
Yok
17
02ADY006
ADIYAMAN
37,782360
38,888240
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
18
02ADY007
ADIYAMAN
37,788520
38,935320
HUAWEI
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
19
02ADY009
ADIYAMAN
38,072860
38,234450
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
20
02ADY011
ADIYAMAN
38,086610
38,275110
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
21
02ADY012
ADIYAMAN
38,078810
38,422820
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
22
02ADY013
ADIYAMAN
38,055961
38,308478
HUAWEI
1
Kule
70 m.
Konteyner
MW
23
02ADY016
ADIYAMAN
37,854040
37,755450
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
9
Yok
24
02ADY017
ADIYAMAN
37,952100
38,721200
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
25
02ADY018
ADIYAMAN
38,144858
39,242838
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
26
02ADY020
ADIYAMAN
37,580710
37,480710
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
19
27
02ADY021
ADIYAMAN
37,602530
37,520870
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
28
02ADY022
ADIYAMAN
38,073540
39,210740
HUAWEI
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
10
Yok
29
02ADY028
ADIYAMAN
38,118140
37,883100
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
30
02ADY030
ADIYAMAN
37,624370
37,892560
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Kabinet
MW
31
02ADY046
ADIYAMAN
37,986047
38,509954
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
32
02ADY047
ADIYAMAN
37,859570
38,761750
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
33
02ADY055
ADIYAMAN
38,111000
39,221070
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
34
02ADY056
ADIYAMAN
38,309163
38,141591
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
35
02ADY058
ADIYAMAN
37,882806
38,772306
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
36
03AFY001
AFYON
39,133833
30,978194
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
37
03AFY002
AFYONKARAHİSAR
38,169056
30,144667
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
38
03AFY003
AFYONKARAHİSAR
39,179289
30,905040
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
Yok
39
04AGR001
AĞRI
39,805138
42,893277
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
7
40
04AGR002
AĞRI
39,427583
44,158277
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
3
41
04AGR004
AĞRI
39,439619
44,069900
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
42
04AGR005
AĞRI
39,457583
44,112639
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
2
Yok
43
04AGR007
AĞRI
39,477060
44,176019
ZTE
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
2
44
04AGR008
AĞRI
39,445250
44,192583
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
45
04AGR010
AĞRI
39,515240
44,284550
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
46
04AGR012
AĞRI
39,767944
42,430306
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
23
47
04AGR013
AĞRI
39,408936
43,130946
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
48
04AGR014
AĞRI
39,400002
43,150944
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
2
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
49
04AGR015
AĞRI
39,406569
43,207711
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
50
04AGR016
AĞRI
39,508800
42,920000
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
3
Yok
51
04AGR017
AĞRI
39,496119
42,601281
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
5
52
04AGR020
AĞRI
39,606649
42,528866
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
53
04AGR021
AĞRI
39,368583
42,662639
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
17
54
04AGR022
AĞRI
39,350917
42,598472
ZTE
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
55
04AGR023
AĞRI
39,873500
43,134300
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
56
04AGR024
AĞRI
39,946556
43,067500
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
57
04AGR025
AĞRI
39,905300
43,071028
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
58
04AGR026
AĞRI
39,850417
43,270139
ZTE
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
59
04AGR028
AĞRI
39,812900
43,194900
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
60
04AGR029
AĞRI
39,801417
43,281167
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
2
61
04AGR030
AĞRI
39,809972
43,247389
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
62
04AGR031
AĞRI
39,786150
43,238131
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
63
04AGR032
AĞRI
39,189570
42,956502
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
Yok
64
04AGR033
AĞRI
39,617728
42,532558
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
65
04AGR035
AĞRI
39,420150
43,635528
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
66
04AGR036
AĞRI
39,451639
43,775861
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
67
04AGR037
AĞRI
39,488694
43,268222
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
68
04AGR039
AĞRI
39,415194
42,644972
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
69
04AGR042
AĞRI
39,292583
43,761778
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
70
06ANK002
ANKARA
38,946800
33,564000
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
71
06ANK003
ANKARA
39,242500
33,209600
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
72
06ANK004
ANKARA
40,117694
31,275028
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
3
Yok
73
07ANT001
ANTALYA
36,945705
30,256650
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
74
07ANT002
ANTALYA
37,036919
30,025158
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
75
07ANT003
ANTALYA
37,249806
31,191889
ZTE
1
Kule
45 m.
Konteyner
MW
2
Yok
76
07ANT005
ANTALYA
36,977750
29,997280
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
77
09AYD001
AYDIN
37,749700
28,549200
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
78
09AYD002
AYDIN
37,790555
28,745555
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
79
09AYD003
AYDIN
37,758900
28,683600
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
80
09AYD006
AYDIN
37,767400
27,982800
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
81
09AYD007
AYDIN
37,539200
28,498100
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
82
09AYD008
AYDIN
38,078056
28,398722
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
83
09AYD010
AYDIN
37,884300
27,503000
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
84
09AYD011
AYDIN
37,712090
28,826260
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
85
10BLK001
BALIKESİR
39,512722
27,193889
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
86
12BNG001
BINGOL
38,725510
40,669610
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
6
Yok
87
12BNG002
BINGOL
38,903510
41,092510
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
88
12BNG004
BINGOL
38,619277
40,231037
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
89
12BNG006
BINGOL
38,588930
40,235610
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
90
12BNG007
BINGOL
38,527760
40,304390
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
91
12BNG008
BINGOL
38,495179
40,347393
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
1
92
12BNG009
BINGOL
38,668453
40,423734
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
93
12BNG014
BİNGÖL
38,709030
40,445950
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
9
Yok
94
12BNG015
BINGOL
38,881440
40,440850
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
95
12BNG016
BINGOL
39,137740
40,647130
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
3
96
12BNG018
BINGOL
39,166130
40,533030
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
9
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
97
12BNG019
BİNGÖL
39,284310
40,624240
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
98
12BNG022
BİNGÖL
39,250130
40,712700
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
99
12BNG050
BINGOL
39,424470
40,580970
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
3
Yok
100
12BNG051
BINGOL
39,434590
40,475790
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
101
12BNG052
BINGOL
39,470390
40,405730
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
102
12BNG053
BİNGÖL
39,478790
40,549240
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
103
12BNG054
BİNGÖL
39,168557
40,082689
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
104
12BNG055
BINGOL
39,173600
40,061010
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
5
Yok
105
12BNG056
BINGOL
38,861000
40,960280
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
106
12BNG057
BİNGÖL
38,838620
41,041970
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
107
12BNG058
BİNGÖL
38,763480
41,094210
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
108
12BNG059
BINGOL
38,791880
41,004990
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
109
12BNG060
BINGOL
39,030624
40,442407
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
5
110
12BNG064
BINGOL
39,185990
41,016400
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
28
111
12BNG065
BİNGÖL
39,216603
40,896395
HUAWEI
2
Kule
70 m.
Konteyner
MW
8
112
12BNG066
BINGOL
39,347210
41,082710
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
113
12BNG068
BINGOL
39,416880
40,947460
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
19
Yok
114
12BNG069
BINGOL
39,114800
41,190450
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
16
115
12BNG073
BİNGÖL
38,595778
40,396528
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
116
12BNG074
BİNGÖL
38,709680
40,283670
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
6
Yok
117
12BNG081
BİNGÖL
39,170070
40,548730
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
118
12BNG083
BINGOL
38,640300
40,408950
HUAWEI
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
5
119
12BNG084
BİNGÖL
39,018877
40,250957
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
120
12BNG085
BİNGÖL
38,684680
40,507190
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
18
Yok
121
12BNG086
BİNGÖL
38,639280
40,215530
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
122
12BNG087
BINGOL
38,805600
41,067330
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
4
123
12BNG088
BİNGÖL
39,377080
40,651220
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
124
12BNG089
BINGOL
38,780450
40,765000
HUAWEI
3
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
2
Yok
125
12BNG091
BINGOL
38,559840
40,263980
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
126
12BNG095
BİNGÖL
39,067360
40,421170
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Konteyner
Mevcut TT ya da Kablo
26
127
12BNG097
BİNGÖL
39,164170
41,146790
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
128
12BNG100
BİNGÖL
38,747550
40,927140
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
1
Yok
129
12BNG101
BİNGÖL
38,811210
40,948910
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
130
12BNG104
BİNGÖL
38,828640
40,823350
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
131
12BNG105
BİNGÖL
39,292480
40,193210
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
132
12BNG108
BINGOL
39,227088
40,285038
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
1
Yok
133
12BNG111
BİNGÖL
38,785710
40,635700
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
134
12BNG112
BİNGÖL
38,949730
40,525460
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
135
12BNG115
BİNGÖL
38,867350
40,791410
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
136
12BNG117
BİNGÖL
38,699190
40,554030
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
137
12BNG118
BİNGÖL
39,484870
40,330270
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
138
12BNG119
BİNGÖL
39,307930
40,140360
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
139
12BNG120
BİNGÖL
39,311820
40,184690
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
13
Yok
140
12BNG127
BİNGÖL
38,967763
40,936176
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
141
13BTL001
BİTLİS
38,303461
42,118828
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
142
13BTL004
BİTLİS
38,260070
42,206780
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
143
13BTL005
BİTLİS
38,248290
42,076800
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
144
13BTL006
BİTLİS
38,235243
42,042927
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
17
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
145
13BTL007
BİTLİS
38,194980
41,848210
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
6
146
13BTL009
BITLIS
38,459456
41,875051
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
147
13BTL010
BITLIS
38,406539
41,841385
HUAWEI
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
1
Yok
148
13BTL011
BİTLİS
38,376900
41,867080
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
149
13BTL012
BITLIS
38,573160
41,873170
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
150
13BTL013
BİTLİS
38,438424
41,645127
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
21
151
13BTL014
BITLIS
38,544600
41,626610
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
152
13BTL015
BİTLİS
38,317330
41,730310
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
21
Yok
153
13BTL016
BİTLİS
38,305894
41,665328
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
154
13BTL018
BITLIS
38,897060
42,329630
HUAWEI
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
155
13BTL019
BİTLİS
38,406456
42,542839
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
156
13BTL020
BİTLİS
38,418461
42,512583
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
157
13BTL022
BİTLİS
38,378766
42,521805
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
158
13BTL024
BİTLİS
38,261486
42,546017
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
159
13BTL026
BİTLİS
38,289631
42,556140
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
160
13BTL027
BİTLİS
38,318145
42,552833
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
161
13BTL029
BITLIS
38,130750
42,580170
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
162
13BTL031
BİTLİS
38,168700
42,616310
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
163
13BTL034
BİTLİS
38,322370
42,296003
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
164
13BTL035
BITLIS
38,561273
41,666868
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
3
165
13BTL036
BİTLİS
38,408250
41,744950
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
166
13BTL037
BİTLİS
38,213360
42,026250
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
2
Yok
167
13BTL038
BİTLİS
38,341250
42,608180
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
168
13BTL040
BİTLİS
38,146610
42,340030
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
25
Yok
169
13BTL053
BİTLİS
38,270607
42,452119
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
170
16BRS002
BURSA
40,603531
29,697728
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
3
171
17CNK001
ÇANAKKALE
40,099194
26,473638
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
172
17CNK003
ÇANAKKALE
40,227528
26,714194
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
4
Yok
173
20DNZ002
DENİZLİ
38,009300
28,833000
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
174
20DNZ003
DENİZLİ
38,122170
28,990200
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
175
21DYB001
DIYARBAKIR
37,585800
40,398900
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
176
21DYB003
DIYARBAKIR
37,780390
40,359630
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
3
177
21DYB006
DIYARBAKIR
37,761920
40,864640
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
178
21DYB012
DIYARBAKIR
37,820020
39,922550
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
2
Yok
179
21DYB014
DIYARBAKIR
37,885000
39,553055
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
180
21DYB015
DIYARBAKIR
38,014070
39,420250
HUAWEI
3
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
181
21DYB016
DIYARBAKIR
37,967810
39,533780
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
3
182
21DYB017
DIYARBAKIR
38,054180
39,386480
HUAWEI
3
Kule
70 m.
Konteyner
MW
1
183
21DYB019
DIYARBAKIR
38,095910
39,442900
HUAWEI
3
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
184
21DYB022
DIYARBAKIR
38,039610
39,593750
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
5
Yok
185
21DYB024
DIYARBAKIR
38,068580
39,646000
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
186
21DYB027
DIYARBAKIR
37,941670
39,979900
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
5
Yok
187
21DYB032
DIYARBAKIR
38,093300
40,104400
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
188
21DYB033
DİYARBAKIR
38,101870
40,301180
HUAWEI
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
189
21DYB036
DIYARBAKIR
38,155750
40,658830
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
190
21DYB037
DIYARBAKIR
38,095850
40,710960
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
191
21DYB038
DIYARBAKIR
38,091460
40,781470
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
192
21DYB039
DIYARBAKIR
38,184830
40,693272
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
193
21DYB040
DIYARBAKIR
38,195900
40,925110
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
194
21DYB042
DIYARBAKIR
38,262105
40,561570
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
195
21DYB044
DIYARBAKIR
37,941810
40,618950
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
196
21DYB046
DIYARBAKIR
38,092770
41,152710
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
197
21DYB048
DIYARBAKIR
38,174561
41,114311
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
4
Yok
198
21DYB051
DIYARBAKIR
38,298660
39,339690
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
199
21DYB052
DİYARBAKIR
38,278350
39,185682
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
200
21DYB053
DİYARBAKIR
38,268250
39,301220
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
201
21DYB056
DIYARBAKIR
38,363840
39,918560
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
202
21DYB057
DIYARBAKIR
38,033420
39,336150
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
203
21DYB059
DIYARBAKIR
38,098880
39,617600
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
204
21DYB061
DIYARBAKIR
38,082480
39,756790
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
205
21DYB062
DIYARBAKIR
38,264701
39,785738
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
206
21DYB063
DİYARBAKIR
38,117450
39,869490
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
207
21DYB065
DIYARBAKIR
37,883608
39,790354
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
208
21DYB067
DIYARBAKIR
37,906130
39,890950
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
209
21DYB068
DIYARBAKIR
38,318304
40,074579
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
210
21DYB073
DIYARBAKIR
38,099340
40,170667
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
211
21DYB074
DIYARBAKIR
38,395810
39,998530
HUAWEI
3
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
212
21DYB075
DIYARBAKIR
37,537510
39,975090
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
213
21DYB076
DIYARBAKIR
37,735470
40,144530
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
214
21DYB077
DIYARBAKIR
37,601036
40,364082
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
Yok
215
21DYB078
DIYARBAKIR
37,632390
40,588933
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
216
21DYB080
DIYARBAKIR
38,300320
40,237670
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
217
21DYB081
DIYARBAKIR
38,269519
40,138915
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
218
21DYB082
DIYARBAKIR
38,232990
39,977780
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
219
21DYB083
DIYARBAKIR
38,212010
39,898370
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
220
21DYB084
DIYARBAKIR
38,037150
40,523410
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
221
21DYB085
DIYARBAKIR
38,146320
39,938270
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
222
21DYB086
DIYARBAKIR
38,094920
40,499080
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
223
21DYB089
DIYARBAKIR
37,785070
40,521550
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
2
Yok
224
21DYB094
DIYARBAKIR
37,650740
40,879570
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
225
21DYB096
DIYARBAKIR
37,955446
40,951985
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
226
21DYB097
DIYARBAKIR
38,043630
41,112350
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
227
21DYB098
DIYARBAKIR
38,088870
41,054410
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
Yok
228
21DYB101
DIYARBAKIR
38,134400
40,889370
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
229
21DYB111
DİYARBAKIR
38,472140
40,797370
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
230
21DYB112
DIYARBAKIR
37,802930
39,977370
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
231
21DYB114
DIYARBAKIR
37,711120
40,057400
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
232
21DYB119
DIYARBAKIR
38,346770
40,988340
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
233
21DYB120
BATMAN
38,342620
41,158780
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
234
21DYB121
DIYARBAKIR
38,377780
41,135083
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
235
21DYB123
DIYARBAKIR
38,472539
41,096747
HUAWEI
3
Kule
70 m.
Konteyner
MW
Yok
236
21DYB124
DIYARBAKIR
37,785306
40,763833
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
237
21DYB127
DIYARBAKIR
38,010340
39,458480
HUAWEI
3
Kule
70 m.
Konteyner
MW
238
21DYB129
DIYARBAKIR
37,569290
40,199350
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
3
Yok
239
21DYB131
DIYARBAKIR
38,100010
40,581050
HUAWEI
3
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
240
21DYB132
DIYARBAKIR
38,321340
40,631780
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
9
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
241
21DYB133
DIYARBAKIR
37,785642
40,965248
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
242
21DYB135
DIYARBAKIR
37,902690
39,440120
HUAWEI
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
243
21DYB136
DIYARBAKIR
38,267861
39,749139
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
244
21DYB141
DIYARBAKIR
38,207990
40,901160
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
245
21DYB147
DİYARBAKIR
38,562870
40,965570
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
246
21DYB150
DIYARBAKIR
38,356783
40,559743
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
247
21DYB152
DIYARBAKIR
38,201659
41,085548
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
248
21DYB154
DIYARBAKIR
38,313130
41,048610
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
249
21DYB156
DIYARBAKIR
38,355040
41,060880
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
250
21DYB157
DIYARBAKIR
38,392030
40,979300
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
251
21DYB168
DİYARBAKIR
38,530210
40,792770
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
252
21DYB170
DIYARBAKIR
38,468030
40,457740
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
253
21DYB174
DIYARBAKIR
38,509420
41,071950
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
254
21DYB176
DIYARBAKIR
38,435310
39,961760
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
255
21DYB179
DIYARBAKIR
37,827331
39,663750
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
256
21DYB180
DIYARBAKIR
38,143520
40,022910
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
257
21DYB181
DIYARBAKIR
38,197780
40,161840
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
258
21DYB185
DIYARBAKIR
37,921570
41,009320
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
259
21DYB186
DIYARBAKIR
37,956860
40,827680
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
4
260
21DYB189
DIYARBAKIR
37,703570
40,903300
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
261
21DYB190
DIYARBAKIR
37,800950
40,888820
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
3
Yok
262
21DYB191
DIYARBAKIR
38,274620
40,242780
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
263
21DYB192
DİYARBAKIR
38,460400
41,230090
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
264
21DYB193
DIYARBAKIR
38,206330
41,199520
HUAWEI
3
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
265
21DYB194
DIYARBAKIR
37,925583
41,135194
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
266
21DYB196
DİYARBAKIR
38,523940
41,259010
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
3
Yok
267
21DYB197
DİYARBAKIR
38,544260
41,158570
HUAWEI
2
Kule
70 m.
Konteyner
MW
Yok
268
21DYB200
DIYARBAKIR
38,384730
40,164640
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
269
21DYB202
DIYARBAKIR
38,494630
40,393540
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
1
270
21DYB203
DIYARBAKIR
38,435930
40,355370
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
271
21DYB204
DIYARBAKIR
38,188480
39,512060
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
272
21DYB206
DIYARBAKIR
38,140471
39,553519
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
273
21DYB213
DIYARBAKIR
38,478333
41,172500
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
274
21DYB215
DİYARBAKIR
37,887678
39,725122
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
275
21DYB216
DIYARBAKIR
38,313150
40,176020
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
276
21DYB218
DIYARBAKIR
38,252110
40,173140
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
277
21DYB220
DIYARBAKIR
37,986910
39,711030
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
278
21DYB222
DIYARBAKIR
37,908140
39,574670
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
279
21DYB223
DIYARBAKIR
37,910630
39,530510
HUAWEI
3
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
280
21DYB225
DIYARBAKIR
38,024480
39,534560
HUAWEI
3
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
281
21DYB226
DIYARBAKIR
38,073611
39,443611
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
282
21DYB232
DIYARBAKIR
37,533160
40,257180
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
283
21DYB234
DIYARBAKIR
38,074389
40,042908
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
Yok
284
21DYB236
DIYARBAKIR
37,774640
40,107540
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
285
21DYB237
DIYARBAKIR
38,002639
40,148889
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
2
Yok
286
21DYB238
DIYARBAKIR
38,522270
41,069040
HUAWEI
3
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
287
21DYB239
DIYARBAKIR
38,212790
40,661870
HUAWEI
3
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
288
21DYB242
DIYARBAKIR
38,188700
40,857430
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
289
21DYB246
DIYARBAKIR
38,388660
41,037020
HUAWEI
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
290
21DYB247
DIYARBAKIR
38,469463
40,850877
HUAWEI
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
291
21DYB249
DIYARBAKIR
38,450862
41,143899
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
292
21DYB251
DIYARBAKIR
38,372810
41,229180
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
293
21DYB252
DIYARBAKIR
38,546200
40,782750
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
294
21DYB256
DIYARBAKIR
38,460780
41,298180
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
295
21DYB257
DİYARBAKIR
38,509721
41,168576
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
296
21DYB259
DIYARBAKIR
38,359070
40,414040
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
297
21DYB261
DİYARBAKIR
38,426480
41,209900
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
298
21DYB263
DIYARBAKIR
37,641250
40,423940
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
299
21DYB264
DIYARBAKIR
37,658100
40,320630
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
3
Yok
300
21DYB265
DIYARBAKIR
38,490620
41,152850
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
301
21DYB271
DİYARBAKIR
38,524833
40,553472
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
302
21DYB294
DİYARBAKIR
38,456170
40,710840
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
303
23ELZ001
ELAZIG
38,762200
39,416300
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
304
24ERC001
ERZİNCAN
39,803583
38,691500
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
305
24ERC004
ERZİNCAN
39,879400
40,156500
ZTE
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
2
Yok
306
24ERC006
ERZİNCAN
39,538528
38,312611
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
307
24ERC007
ERZİNCAN
39,766417
38,769222
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
1
308
24ERC008
ERZİNCAN
39,671600
39,410500
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
309
24ERC009
ERZİNCAN
39,688972
39,843416
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
2
Yok
310
24ERC010
ERZİNCAN
39,562861
40,156417
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
311
24ERC016
ERZİNCAN
39,945314
39,120801
ZTE
1
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
312
24ERC017
ERZİNCAN
39,570730
38,403210
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
313
24ERC018
ERZİNCAN
39,398232
38,785155
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
314
25ERZ006
ERZURUM
40,374786
42,142729
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
315
26ESK001
ESKİŞEHİR
39,910300
31,255200
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
316
27GZT001
GAZİANTEP
37,165490
37,830150
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
9
317
29GUM002
GÜMÜŞHANE
40,591956
38,831286
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
318
30HKR001
HAKKARI
37,373611
43,520889
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
3
Yok
319
30HKR003
HAKKARI
37,350397
43,475684
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
320
30HKR005
HAKKARI
37,580970
43,553970
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
321
30HKR006
HAKKARİ
37,614760
43,553473
HUAWEI
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
19
Yok
322
30HKR008
HAKKARI
37,603180
43,689450
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
323
30HKR012
HAKKARI
37,718090
43,901710
HUAWEI
3
Kule
70 m.
Konteyner
MW
4
324
30HKR017
HAKKARİ
37,635590
44,040600
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
325
30HKR018
HAKKARI
37,732495
44,061404
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
Yok
326
30HKR022
HAKKARI
37,697722
44,387722
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
327
30HKR032
HAKKARİ
37,316944
44,673070
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
6
Yok
328
30HKR033
HAKKARİ
37,342706
44,690879
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
329
32ISP007
ISPARTA
37,875210
30,849540
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
330
35IZM001
İZMİR
38,532400
26,909260
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
331
36KRS001
KARS
40,127000
43,137750
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
332
37KST002
KASTAMONU
41,267988
34,121569
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
6
Yok
333
37KST006
KASTAMONU
41,586200
32,947730
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
334
38KYS001
KAYSERİ
38,831500
35,985500
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
335
40KSH001
KIRŞEHİR
39,250222
34,029772
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
336
42KNY001
KONYA
37,955587
33,317524
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
11
Yok
1
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
337
42KNY002
KONYA
38,285028
32,266722
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
338
42KNY003
KONYA
37,784026
32,015594
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
339
42KNY004
KONYA
38,330194
32,210917
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
340
42KNY005
KONYA
37,827278
33,896917
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
341
43KTY001
KÜTAHYA
39,588680
30,018170
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
342
43KTY002
KÜTAHYA
39,417889
29,537333
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
343
43KTY003
KÜTAHYA
39,442361
29,100556
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
344
44MLT001
MALATYA
38,111635
38,070563
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
3
345
44MLT002
MALATYA
38,121988
38,119091
ZTE
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
2
346
44MLT004
MALATYA
38,170611
38,598000
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
347
45MNS001
MANİSA
38,465300
27,921300
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
12
Yok
348
45MNS002
MANİSA
38,271843
28,376565
ZTE
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
349
45MNS003
MANİSA
38,942716
28,459833
ZTE
1
Kule
50 m.
Konteyner
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
350
45MNS006
MANİSA
39,104954
27,615291
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
351
45MNS007
MANİSA
39,150250
27,647722
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
352
46KMS001
K.MARAŞ
37,441063
37,397839
ZTE
2
Kule
70 m.
Konteyner
MW
40
353
46KMS004
K.MARAŞ
37,382778
37,442278
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
354
46KMS006
K.MARAŞ
37,697000
37,195528
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
6
Yok
355
46KMS007
K.MARAŞ
38,534861
37,048806
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
10
356
46KMS008
K.MARAŞ
38,560500
36,950900
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
15
357
46KMS009
K.MARAŞ
38,552774
37,284039
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
17
358
46KMS011
K.MARAŞ
38,202333
37,678000
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
359
46KMS012
K.MARAŞ
38,135611
37,673333
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
360
46KMS013
KAHRAMANMARAŞ
38,163148
37,658225
ZTE
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
8
Yok
361
46KMS014
KAHRAMANMARAŞ
37,637083
36,695833
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
362
46KMS015
K.MARAŞ
37,641757
36,664084
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
363
46KMS016
K.MARAŞ
37,716278
36,691000
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
364
46KMS020
K.MARAŞ
37,971917
36,340806
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
17
Yok
365
46KMS021
K.MARAŞ
37,927937
36,312834
ZTE
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
366
46KMS022
K.MARAŞ
38,059041
36,403761
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
367
46KMS023
K.MARAŞ
37,441670
36,573690
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
368
46KMS024
K.MARAŞ
37,440160
36,578669
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
4
Yok
369
46KMS025
K.MARAŞ
37,498140
36,607890
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
370
46KMS026
K.MARAŞ
37,538590
36,309190
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
2
Yok
371
46KMS027
K.MARAŞ
37,537400
36,255600
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
372
46KMS028
K.MARAŞ
37,511400
36,261300
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
373
46KMS029
KAHRAMANMARAŞ
37,594650
36,269890
ZTE
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
374
46KMS030
K.MARAŞ
37,646920
36,278810
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
375
46KMS031
K.MARAŞ
37,444972
36,527694
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
376
46KMS032
K.MARAŞ
37,635780
36,417520
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
377
46KMS033
KAHRAMANMARAŞ
37,751078
36,338298
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
378
46KMS035
KAHRAMANMARAŞ
37,947778
36,694000
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
379
46KMS037
K.MARAŞ
38,409481
37,305725
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
380
46KMS040
K.MARAŞ
37,885680
36,301980
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
381
46KMS041
KAHRAMANMARAŞ
38,559520
37,028400
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
382
47MRD001
MARDIN
37,332635
41,452321
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
383
47MRD002
MARDIN
37,364444
41,535833
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
384
47MRD003
MARDIN
37,342897
41,518137
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
385
47MRD004
MARDIN
37,293194
41,525167
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
386
47MRD005
MARDIN
37,539809
41,536222
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
387
47MRD008
MARDİN
37,657639
41,726642
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
388
47MRD011
MARDIN
37,430760
41,642210
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
389
47MRD012
MARDIN
37,346833
41,220083
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
390
47MRD013
MARDİN
37,175390
41,596020
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
391
47MRD015
MARDIN
37,206710
41,437530
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
392
47MRD016
MARDIN
37,256530
41,180630
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
393
47MRD019
MARDIN
37,175320
41,105900
HUAWEI
3
Kule
70 m.
Konteyner
MW
Yok
394
47MRD021
MARDIN
37,114170
41,056650
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
395
47MRD023
MARDIN
37,271150
40,990620
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
396
47MRD027
MARDIN
37,429170
41,075170
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
397
47MRD029
MARDIN
37,391419
40,924061
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
398
47MRD033
MARDIN
37,461910
40,560650
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
399
47MRD034
MARDİN
37,502120
40,575810
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
400
47MRD037
MARDIN
37,006579
40,300765
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
401
47MRD038
MARDIN
37,305960
40,179970
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
402
47MRD039
MARDİN
37,489150
41,626760
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
403
47MRD040
MARDIN
37,469719
40,836319
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
15
Yok
404
47MRD042
MARDIN
37,500595
40,872815
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
405
47MRD043
MARDIN
37,159921
41,391891
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
406
47MRD044
MARDIN
37,457120
41,687709
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
407
47MRD045
MARDIN
37,200530
40,245120
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
408
47MRD131
MARDIN
37,137640
41,248812
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
409
47MRD132
MARDİN
37,256700
40,883495
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
410
47MRD135
MARDIN
37,217030
40,043290
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
411
47MRD137
MARDIN
37,092351
40,614543
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
412
47MRD141
MARDIN
37,384439
40,380640
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
413
47MRD142
MARDIN
37,404866
40,320903
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
414
47MRD143
MARDİN
37,217257
41,332200
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
415
47MRD144
MARDIN
37,435833
40,379722
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
416
47MRD145
MARDIN
37,321260
40,391540
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
417
47MRD146
MARDIN
37,293159
40,513299
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
418
47MRD148
MARDIN
37,540050
40,530250
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
419
47MRD152
MARDIN
37,564580
40,966710
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
420
47MRD157
MARDİN
37,356575
40,897649
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
421
47MRD160
MARDIN
37,239060
40,983595
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
422
47MRD163
MARDIN
37,431260
41,117100
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
423
47MRD164
MARDIN
37,501653
41,244597
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
424
47MRD170
MARDIN
37,401940
41,486330
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
425
47MRD172
MARDİN
37,443370
41,808000
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
426
47MRD174
MARDİN
37,607573
41,691712
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
427
47MRD176
MARDIN
37,248890
40,457780
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
428
47MRD178
MARDIN
37,184840
41,666100
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
429
47MRD179
MARDIN
37,384290
40,018840
HUAWEI
3
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
430
47MRD183
MARDIN
37,535640
40,826160
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
431
47MRD187
MARDIN
37,505187
40,291008
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
432
47MRD188
MARDIN
37,589390
40,440200
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
433
47MRD191
MARDİN
37,539218
40,611051
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
434
47MRD192
MARDIN
37,321220
40,916810
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
435
47MRD193
MARDIN
37,274501
40,803255
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
436
47MRD194
MARDIN
37,364140
41,090630
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
437
47MRD197
MARDIN
37,107490
41,416460
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
438
47MRD200
MARDIN
37,302511
41,266961
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
439
47MRD201
MARDIN
37,360116
41,390266
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
440
47MRD204
MARDİN
37,631390
41,759470
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
441
47MRD205
MARDİN
37,610259
41,651723
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
442
47MRD206
MARDİN
37,596360
41,820030
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
443
47MRD207
MARDİN
37,456470
41,757869
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
444
47MRD208
MARDIN
37,504170
41,717300
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
445
47MRD212
MARDIN
37,595620
40,041930
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
446
47MRD214
MARDIN
36,968979
40,216490
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
447
47MRD215
MARDIN
37,289746
40,482934
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
448
47MRD216
MARDİN
37,497644
40,664665
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
449
47MRD218
MARDIN
37,598911
40,992514
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
450
47MRD221
MARDIN
37,354510
40,509010
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
451
47MRD222
MARDIN
37,548952
40,485656
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
452
47MRD223
MARDIN
37,407450
40,624310
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
453
47MRD224
MARDIN
37,497920
40,834340
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
454
47MRD225
MARDIN
37,644550
40,688880
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
455
47MRD226
MARDIN
37,677720
40,731180
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
456
47MRD227
MARDIN
37,727860
40,668490
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
457
47MRD229
MARDIN
37,581730
41,061500
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
458
47MRD230
MARDİN
37,561140
40,725490
HUAWEI
1
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
459
47MRD231
MARDİN
37,424421
41,033439
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
460
47MRD232
MARDIN
37,540900
41,774230
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
461
47MRD233
MARDİN
37,587670
41,765760
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
462
47MRD234
MARDIN
37,525420
41,657313
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
463
47MRD240
MARDİN
37,537210
41,818210
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
464
47MRD241
MARDİN
37,605940
41,713630
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
28
Yok
465
48MGL001
MUĞLA
36,873722
28,872806
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
466
49MUS001
MUŞ
39,248605
41,420891
ZTE
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
467
49MUS003
MUŞ
38,716100
42,031600
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
12
Yok
468
49MUS004
MUŞ
38,718540
41,935121
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
469
49MUS005
MUŞ
38,781600
42,014100
ZTE
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
470
49MUS007
MUŞ
38,898528
41,790639
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
471
49MUS009
MUŞ
38,935711
41,658811
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
1
Yok
472
49MUS010
MUŞ
39,028750
41,514661
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
8
473
49MUS011
MUŞ
38,794400
42,056400
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
12
474
49MUS012
MUŞ
38,819100
42,074100
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
475
49MUS013
MUŞ
39,168560
42,088380
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
8
Yok
476
49MUS014
MUŞ
39,176130
42,037730
ZTE
3
Kule
30 m.
Konteyner
MW
477
49MUS015
MUŞ
39,218666
42,272000
ZTE
2
Kule
15 m.
Konteyner
MW
478
49MUS016
MUŞ
39,135915
42,304363
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
479
49MUS017
MUŞ
39,242819
42,096300
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
1
Yok
480
49MUS018
MUŞ
39,277830
42,216661
ZTE
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
4
1
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
481
49MUS019
MUŞ
39,221364
42,573303
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
482
49MUS020
MUŞ
39,378555
42,501166
ZTE
3
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
483
49MUS021
MUŞ
39,425360
42,415916
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
1
484
49MUS024
MUŞ
39,269769
42,133188
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
3
485
49MUS025
MUŞ
39,270614
42,285419
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
486
49MUS026
MUŞ
39,121080
42,005788
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
Yok
487
49MUS027
MUŞ
39,113200
41,950461
ZTE
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
488
49MUS029
MUŞ
39,153400
42,481500
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
22
Yok
489
49MUS030
MUŞ
39,168055
42,421888
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
490
49MUS031
MUŞ
39,210833
42,476222
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
491
49MUS032
MUŞ
39,247667
42,563722
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
492
49MUS033
MUŞ
39,211361
42,605555
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
493
49MUS034
MUŞ
39,202444
42,657527
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
1
Yok
494
49MUS035
MUŞ
39,353420
42,244638
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
495
49MUS036
MUŞ
38,689777
41,547277
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
496
49MUS037
MUŞ
39,355000
42,274277
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
497
49MUS038
MUŞ
39,416807
42,318579
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
498
49MUS039
MUŞ
39,434141
42,335000
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
499
49MUS040
MUŞ
39,440305
42,391194
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
500
49MUS041
MUŞ
39,177288
41,573269
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
4
Yok
501
49MUS042
MUŞ
39,143972
42,692694
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
502
49MUS044
MUŞ
39,288883
42,507019
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
503
49MUS045
MUŞ
39,440800
42,483700
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
504
49MUS048
MUŞ
39,340055
42,557638
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
505
49MUS049
MUŞ
38,985580
42,370220
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
506
49MUS050
MUŞ
39,009361
42,613305
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
507
49MUS051
MUŞ
39,055440
42,642694
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
1
508
49MUS053
MUŞ
39,230089
42,048510
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
509
49MUS054
MUŞ
38,905500
41,819600
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
Yok
510
49MUS055
MUŞ
38,902675
41,855908
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
511
49MUS056
MUŞ
39,341940
42,449300
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
512
49MUS058
MUŞ
39,325277
42,400833
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
513
49MUS059
MUŞ
38,985050
41,259480
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
514
49MUS060
MUŞ
38,953470
41,194380
ZTE
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
2
515
49MUS061
MUŞ
38,779170
41,170388
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
516
49MUS062
MUŞ
39,053150
41,452680
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
3
517
49MUS063
MUŞ
39,027390
41,460660
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
8
518
49MUS064
MUŞ
39,073333
41,605472
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
32
519
49MUS066
MUŞ
39,266250
42,380361
ZTE
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
520
49MUS067
MUŞ
39,369806
42,347500
ZTE
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
1
Yok
521
49MUS068
MUŞ
39,178200
42,618000
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
522
49MUS069
MUŞ
38,892345
41,793031
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
3
523
49MUS070
MUŞ
39,148600
41,852185
ZTE
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
524
49MUS071
MUŞ
39,374166
42,409138
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
2
Yok
525
49MUS075
MUŞ
38,647000
41,650442
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
526
49MUS076
MUŞ
39,376472
42,472111
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
527
49MUS079
MUŞ
39,069111
41,401003
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
528
49MUS082
MUŞ
39,407260
42,234560
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
Yok
13
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
529
52ORD001
ORDU
40,695639
36,973417
ZTE
1
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
530
52ORD002
ORDU
40,724730
37,047120
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
531
55SAM001
SAMSUN
40,952114
36,201594
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
7
532
55SAM002
SAMSUN
41,256700
35,439600
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
10
533
55SAM003
SAMSUN
41,097388
34,962361
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
534
55SAM004
SAMSUN
41,063611
36,374972
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
2
Yok
535
55SAM005
SAMSUN
41,230556
35,693611
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
536
55SAM006
SAMSUN
41,427000
35,671500
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
11
537
56SRT002
SIIRT
37,708336
41,737669
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
538
56SRT003
SIIRT
37,746110
41,782060
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
1
Yok
539
56SRT004
SIIRT
37,696750
41,926806
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
Yok
540
56SRT005
SIIRT
37,636920
42,061460
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
541
56SRT007
SİİRT
37,682280
42,118561
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
542
56SRT008
SIIRT
37,711959
42,091387
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
543
56SRT009
SIIRT
37,738865
42,058278
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
544
56SRT011
SIIRT
37,787860
41,867250
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
4
545
56SRT012
SIIRT
37,865990
41,818350
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
546
56SRT013
SIIRT
37,829880
41,854630
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
2
Yok
547
56SRT015
SİİRT
37,817661
41,981669
HUAWEI
2
Kule
70 m.
Konteyner
MW
Yok
548
56SRT016
SIIRT
37,801170
42,038720
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
549
56SRT019
SIIRT
37,865940
42,023590
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
550
56SRT020
SIIRT
37,698870
42,264970
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
551
56SRT022
SIIRT
37,789291
42,139372
HUAWEI
1
Kule
80 m.
Konteyner
MW
Yok
552
56SRT023
SIIRT
37,749730
42,234900
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
553
56SRT029
SİİRT
38,065640
42,271070
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
554
56SRT030
SİİRT
38,070170
42,350500
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
555
56SRT032
SİİRT
37,998430
42,432160
HUAWEI
3
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
556
56SRT036
SIIRT
37,888510
41,906350
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
557
56SRT037
SİİRT
37,854509
42,133432
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
558
56SRT038
SİİRT
37,886889
42,241439
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
559
56SRT039
SİVAS
37,955300
41,546000
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Kabinet
MW
Yok
560
58SVS003
SİVAS
39,117556
37,191417
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
561
58SVS004
SİVAS
39,173170
37,485125
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
562
58SVS005
SİVAS
39,486611
37,260528
ZTE
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
563
58SVS006
SİVAS
38,926711
37,184719
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
564
58SVS008
SİVAS
39,185139
36,455917
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
565
58SVS009
SİVAS
38,874130
37,417000
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
566
58SVS010
SİVAS
39,795572
36,602833
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
Yok
567
58SVS011
SİVAS
38,669553
37,307956
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
568
58SVS013
SİVAS
39,325270
37,731944
ZTE
1
Kule
15 m.
Konteyner
MW
1
Yok
569
58SVS014
SİVAS
39,014806
37,309573
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
570
58SVS016
SİVAS
39,449310
37,945963
ZTE
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
571
58SVS017
SİVAS
39,364186
38,120133
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
572
58SVS018
SİVAS
39,362440
37,655940
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
573
58SVS019
SİVAS
39,409750
37,953167
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
574
58SVS020
SİVAS
39,352611
38,012889
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
575
58SVS021
SİVAS
39,356722
37,939167
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
18
Yok
576
58SVS022
SİVAS
38,621444
37,345333
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
6
3
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
577
58SVS023
SİVAS
39,107083
37,814194
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
578
58SVS024
SİVAS
39,193750
37,581833
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
579
58SVS032
SİVAS
39,295610
37,753028
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
580
58SVS033
SİVAS
39,709647
37,624842
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
581
58SVS036
SİVAS
39,927227
37,876531
ZTE
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
582
58SVS038
SİVAS
39,539722
37,765555
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
583
58SVS040
SİVAS
39,976075
37,824041
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
584
58SVS041
SİVAS
39,951055
37,825666
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
585
58SVS044
SİVAS
39,754080
37,946190
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
586
58SVS045
SİVAS
39,546478
38,185745
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
587
58SVS046
SİVAS
39,599333
38,210472
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
588
58SVS050
SİVAS
39,798972
38,070361
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
589
58SVS051
SİVAS
39,755410
38,207880
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
590
58SVS052
SİVAS
39,807500
37,941475
ZTE
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
591
58SVS053
SİVAS
39,789361
37,887277
ZTE
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
592
58SVS054
SİVAS
39,587068
38,253464
ZTE
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
593
58SVS055
SİVAS
39,569944
38,298166
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
594
58SVS056
SİVAS
39,595472
38,312667
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
595
58SVS063
SİVAS
40,041777
37,849641
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
1
Yok
596
58SVS064
SİVAS
39,711960
38,081340
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
597
58SVS070
SİVAS
40,165150
37,581190
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
598
61TRB001
TRABZON
40,717472
40,416556
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
599
61TRB002
TRABZON
40,726138
40,457232
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
600
61TRB003
TRABZON
40,552665
40,287743
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
601
62TNC003
TUNCELİ
39,414500
39,341580
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
602
62TNC007
TUNCELİ
39,168240
39,509870
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
603
62TNC015
TUNCELİ
39,441110
39,804870
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
604
62TNC023
TUNCELİ
39,440380
39,823760
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
605
63SRF002
SANLIURFA
37,491470
38,864690
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
606
63SRF003
SANLIURFA
37,108450
39,744070
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
607
63SRF005
SANLIURFA
37,007980
38,669690
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
608
63SRF006
SANLIURFA
36,981610
38,733910
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
609
63SRF007
SANLIURFA
37,039180
38,733860
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
610
63SRF180
SANLIURFA
37,757689
39,099367
HUAWEI
1
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
611
63SRF181
SANLIURFA
37,503670
38,943580
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
612
63SRF183
SANLIURFA
37,062698
39,262478
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
3
Yok
613
63SRF185
SANLIURFA
36,810630
39,519660
HUAWEI
3
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
614
63SRF186
SANLIURFA
37,933940
39,138390
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
615
63SRF187
SANLIURFA
37,679000
38,850910
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
616
63SRF188
SANLIURFA
37,344160
38,970030
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
617
63SRF190
SANLIURFA
37,191466
38,740330
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
618
63SRF191
SANLIURFA
37,478700
39,587372
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
619
63SRF192
SANLIURFA
37,215570
39,513430
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
620
63SRF193
SANLIURFA
37,157210
39,659320
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
621
63SRF194
SANLIURFA
37,008010
39,539780
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
622
63SRF196
SANLIURFA
37,687570
39,251510
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
Yok
623
63SRF197
SANLIURFA
36,977010
39,277230
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
624
63SRF198
SANLIURFA
36,886411
39,331061
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
625
63SRF199
SANLIURFA
36,892560
39,411430
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
626
63SRF200
ŞANLIURFA
37,875721
39,462748
HUAWEI
1
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
627
65VAN001
VAN
38,365700
44,419520
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
4
628
65VAN002
VAN
37,902027
42,857583
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
5
629
65VAN003
VAN
37,933660
43,638861
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
630
65VAN005
VAN
38,780444
44,224833
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
5
Yok
631
65VAN006
VAN
38,916175
44,193167
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
11
632
65VAN007
VAN
38,230778
43,782361
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
633
65VAN008
VAN
38,156070
43,845350
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
12
Yok
634
65VAN013
VAN
38,182172
43,702229
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
635
65VAN014
VAN
37,875333
43,531194
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
636
65VAN015
VAN
37,879480
43,578130
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
637
65VAN016
VAN
38,160680
43,646520
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
638
65VAN017
VAN
38,081750
44,251111
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
639
65VAN018
VAN
38,243658
44,301347
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
640
65VAN019
VAN
38,151550
43,541240
HUAWEI
1
Kule
50 m.
Konteyner
MW
3
Yok
641
65VAN020
VAN
38,196990
43,586810
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
642
65VAN023
VAN
38,262074
43,964173
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
643
65VAN025
VAN
39,055740
43,497990
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
644
65VAN026
VAN
38,345556
44,030306
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
645
65VAN028
VAN
37,877857
43,456245
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
646
65VAN029
VAN
39,235360
43,384820
HUAWEI
3
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
647
65VAN030
VAN
38,323830
43,975800
HUAWEI
3
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
648
65VAN031
VAN
37,896670
43,356415
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
649
65VAN032
VAN
37,933374
43,402744
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
650
65VAN034
VAN
38,070353
43,496856
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
651
65VAN035
VAN
38,146750
43,727250
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
652
65VAN041
VAN
37,962200
44,107500
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
653
65VAN043
VAN
38,211550
43,726830
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
7
Yok
654
65VAN052
VAN
38,360370
43,886080
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
655
65VAN056
VAN
39,047190
43,532890
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
3
Yok
656
65VAN057
VAN
39,007600
43,229570
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
657
65VAN059
VAN
37,920270
43,930500
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
658
65VAN061
VAN
37,962730
43,967950
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
659
65VAN068
VAN
37,905618
42,943540
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
660
65VAN070
VAN
39,190500
43,877790
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
661
65VAN071
VAN
38,970886
44,110193
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
3
662
65VAN073
VAN
39,069920
44,042720
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
4
663
65VAN074
VAN
39,076760
44,084560
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
5
664
65VAN075
VAN
39,058055
44,118333
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
13
665
65VAN077
VAN
38,000859
44,244817
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
4
666
65VAN081
VAN
38,952478
44,068398
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
667
65VAN082
VAN
39,134920
44,080220
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
668
65VAN085
VAN
37,982507
43,933628
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
Yok
669
65VAN087
VAN
39,151420
44,108940
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
8
670
65VAN089
VAN
39,229871
43,754756
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
671
65VAN090
VAN
38,368880
44,329720
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
3
Yok
672
65VAN092
VAN
38,113030
44,341350
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
673
65VAN093
VAN
38,323500
44,424583
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
674
65VAN095
VAN
38,786650
43,493450
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
10
Yok
675
65VAN096
VAN
37,854529
44,013248
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
676
65VAN097
VAN
37,846556
43,939056
HUAWEI
3
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
677
65VAN103
VAN
37,886305
44,028472
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
3
Yok
678
65VAN104
VAN
38,193694
44,390528
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
679
65VAN105
VAN
38,441566
44,019272
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
680
65VAN107
VAN
38,966830
44,186300
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
681
65VAN111
VAN
38,922730
43,967280
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
Yok
682
65VAN119
VAN
38,048250
42,852972
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
683
65VAN122
VAN
37,797283
43,221758
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
684
65VAN123
VAN
37,838740
43,217790
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
685
65VAN124
VAN
37,851470
43,194200
HUAWEI
3
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
686
65VAN125
VAN
38,219500
44,202944
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
687
65VAN126
VAN
38,825569
43,576302
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
688
65VAN128
VAN
38,115231
42,668660
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
Mevcut TT ya da Kablo
689
65VAN130
VAN
38,021320
43,644680
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
3
Yok
690
65VAN131
VAN
39,181056
43,783778
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
691
65VAN132
VAN
38,364544
43,638705
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
692
65VAN133
VAN
38,734470
44,021000
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
2
693
65VAN134
VAN
38,084080
44,036026
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
1
694
65VAN135
VAN
38,155083
44,031972
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
695
65VAN139
VAN
38,331680
44,248510
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
9
Yok
696
65VAN143
VAN
38,073920
44,298997
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
697
65VAN146
VAN
37,992630
43,031670
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
698
65VAN147
VAN
37,994926
43,004204
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
699
65VAN149
VAN
38,443040
44,292210
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
700
65VAN150
VAN
38,403552
44,297941
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
2
Yok
701
65VAN151
VAN
38,392380
44,206940
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
702
65VAN152
VAN
38,406559
44,052477
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
703
65VAN155
VAN
39,071300
43,516640
HUAWEI
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
704
65VAN157
VAN
39,030970
43,741980
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
705
65VAN159
VAN
38,237936
43,254825
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
706
65VAN170
VAN
37,890340
42,959340
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
Mevcut TT ya da Kablo
2
707
66YZG001
YOZGAT
39,772100
35,958700
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
708
66YZG002
YOZGAT
39,924500
34,591100
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
1
Yok
709
66YZG003
YOZGAT
40,196900
35,259700
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
710
72BTM001
BATMAN
37,703868
41,063540
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
711
72BTM002
BATMAN
37,662180
41,299980
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
712
72BTM003
BATMAN
37,631260
41,260710
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
713
72BTM005
BATMAN
37,738330
41,132000
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
714
72BTM006
BATMAN
37,674560
41,499890
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
715
72BTM012
BATMAN
37,767840
41,573650
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
716
72BTM016
BATMAN
38,103772
41,224144
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
1
Yok
717
72BTM017
BATMAN
38,266270
41,469800
HUAWEI
2
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
718
72BTM018
BATMAN
38,215019
41,269561
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
719
72BTM019
BATMAN
38,172710
41,533020
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
720
72BTM021
BATMAN
38,238180
41,624840
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
1
Yok
No
GKTS SAHA KODU
İL
Enlem
Boylam
GKTS Ekipman
Sektör Sayısı
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha tipi
Transmisyon tipi
Abone Sayısı
721
72BTM022
BATMAN
38,260890
41,567710
HUAWEI
1
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
722
72BTM024
BATMAN
38,261802
41,607060
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
723
72BTM026
BATMAN
38,273350
41,393780
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
724
72BTM027
BATMAN
38,310216
41,303728
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
725
72BTM029
BATMAN
38,216290
41,367870
HUAWEI
2
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
726
72BTM031
BATMAN
38,343620
41,258130
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
727
72BTM032
BATMAN
38,366810
41,299060
HUAWEI
2
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
728
72BTM033
BATMAN
38,389900
41,496340
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
729
72BTM036
BATMAN
38,441510
41,395280
HUAWEI
3
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
730
72BTM039
BATMAN
38,420480
41,580140
HUAWEI
3
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
731
72BTM041
BATMAN
38,422230
41,409970
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
732
72BTM042
BATMAN
38,420250
41,517910
HUAWEI
2
Kule
40 m.
Konteyner
MW
Yok
733
72BTM043
BATMAN
38,392290
41,281740
HUAWEI
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
734
72BTM044
BATMAN
38,111500
41,506500
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
735
72BTM046
BATMAN
37,788810
41,672540
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
736
72BTM047
BATMAN
37,944471
41,227310
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
737
72BTM048
BATMAN
37,845820
41,643240
HUAWEI
2
Kule
50 m.
Konteyner
MW
Yok
738
72BTM049
BATMAN
38,280960
41,572060
HUAWEI
2
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
739
72BTM050
BATMAN
38,254630
41,191600
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
740
72BTM052
BATMAN
38,319070
41,268040
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
741
72BTM055
BATMAN
38,461900
41,422990
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
742
72BTM056
BATMAN
38,445087
41,372744
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
743
72BTM058
BATMAN
38,374640
41,387890
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
744
72BTM061
BATMAN
38,444240
41,507320
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
745
72BTM062
BATMAN
38,427867
41,556710
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
746
72BTM063
BATMAN
38,448520
41,545980
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
747
72BTM066
BATMAN
38,401210
41,412670
HUAWEI
1
Kule
60 m.
Konteyner
MW
Yok
748
72BTM067
BATMAN
38,235130
41,569360
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
749
73SNK005
SIRNAK
37,430670
41,611300
HUAWEI
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
750
73SNK006
ŞIRNAK
37,404435
42,014370
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
751
73SNK021
SIRNAK
37,566470
42,285050
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
752
73SNK034
SIRNAK
37,412207
41,714144
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
753
73SNK035
ŞIRNAK
37,362070
42,110530
HUAWEI
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
754
73SNK036
ŞIRNAK
37,483410
42,487980
HUAWEI
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
755
76IGR001
IĞDIR
40,075567
43,524030
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
756
76IGR002
IĞDIR
39,855556
43,589583
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
757
76IGR003
IĞDIR
40,067040
43,429760
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
Yok
758
76IGR004
IĞDIR
39,915278
43,655410
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
759
76IGR005
IĞDIR
40,085830
43,565830
ZTE
1
Pole
9 m.
Kabinet
MW
3
Yok
760
76IGR006
IĞDIR
39,738389
44,136833
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
761
76IGR007
IĞDIR
39,836555
43,465166
ZTE
2
Kule
20 m.
Konteyner
MW
2
Yok
762
76IGR009
IĞDIR
39,822710
43,766700
ZTE
1
Kule
30 m.
Konteyner
MW
Yok
763
80OSM001
OSMANİYE
37,453056
35,907528
ZTE
1
Mevcut Kule
-
Kabinet
MW
Yok
764
80OSM002
OSMANİYE
37,630760
36,062500
ZTE
1
Kule
20 m.
Konteyner
MW
Yok
No
Saha Numarası
İL
Tedarikci
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha Tipi
1
02ADYA002
ADIYAMAN
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
2
02ADYA003
ADIYAMAN
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
3
04AGRA001
AĞRI
ZTE
Pole
9 m.
Kabinet
4
04AGRA002
AĞRI
ZTE
Mevcut Kule
-
Kabinet
5
04AGRA003
AĞRI
ZTE
Mevcut Kule
-
Kabinet
6
04AGRA004
AĞRI
ZTE
Kule
Konteyner
7
12BNGA001
BINGOL
HUAWEI
Pole
20 m.
9 m.
8
12BNGA002
BINGOL
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
Kabinet
9
12BNGA005
BINGOL
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
10
12BNGS001
BINGOL
HUAWEI
Kule
30 m.
Konteyner
11
13BTLA001
BITLIS
HUAWEI
Kule
50 m.
Konteyner
12
13BTLA002
BITLIS
HUAWEI
Kule
30 m.
Konteyner
13
13BTLA003
BITLIS
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
14
13BTLA004
BITLIS
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
15
13BTLA005
BITLIS
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
16
13BTLA006
BITLIS
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Kabinet
17
13BTLA007
BITLIS
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Kabinet
18
13BTLA009
BITLIS
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Kabinet
19
13BTLA011
BITLIS
HUAWEI
Mevcut Kule
Kabinet
20
13BTLA012
BITLIS
HUAWEI
Pole
9 m.
Konteyner
21
17CNKA001
ÇANAKKALE
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
22
21DYBA005
DIYARBAKIR
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
23
21DYBA006
DIYARBAKIR
HUAWEI
Kule
45 m.
Konteyner
24
21DYBA007
DIYARBAKIR
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
25
21DYBA008
DIYARBAKIR
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
26
21DYBA009
DIYARBAKIR
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
27
21DYBA012
DIYARBAKIR
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
28
21DYBA013
DIYARBAKIR
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Konteyner
29
21DYBA014
DIYARBAKIR
HUAWEI
Mevcut Kule
Kabinet
30
21DYBS001
DIYARBAKIR
HUAWEI
Kule
30 m.
Konteyner
31
23ELZA003
ELAZIG
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
No
Saha Numarası
İL
Tedarikci
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha Tipi
32
24ERCA001
ERZİNCAN
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
33
24ERCA002
ERZİNCAN
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
34
25ERZA001
ERZURUM
ZTE
Kule
26ESKS001
ESKİŞEHİR
ZTE
Kule
20 m.
20 m.
Konteyner
35
36
29GUMA001
GÜMÜŞHANE
ZTE
Kule
30 m.
Konteyner
37
37KSTS001
KASTAMONU
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
38
38KYSS001
KAYSERİ
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
Konteyner
39
42KNYS001
KONYA
ZTE
Kule
35 m.
Konteyner
40
46KMSA002
K.MARAŞ
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
41
46KMSA003
K.MARAŞ
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
42
46KMSS001
K.MARAŞ
ZTE
Kule
15 m.
Konteyner
43
47MRDA002
MARDIN
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
44
47MRDA003
MARDIN
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Kabinet
45
47MRDA004
MARDIN
HUAWEI
Pole
9 m.
Konteyner
46
47MRDA007
MARDIN
HUAWEI
Kule
50 m.
Konteyner
47
47MRDA008
MARDIN
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Konteyner
48
47MRDA009
MARDIN
HUAWEI
Mevcut Kule
Konteyner
49
49MUSA001
MUŞ
ZTE
Kule
20 m.
50
49MUSA002
MUŞ
ZTE
Mevcut Kule
-
Konteyner
51
49MUSA003
MUŞ
ZTE
Mevcut Kule
-
Konteyner
52
49MUSA004
MUŞ
ZTE
Kule
Konteyner
53
56SRTA001
SIIRT
HUAWEI
Pole
40 m.
9 m.
54
58SVSA004
SİVAS
ZTE
Kule
70 m.
Konteyner
55
58SVSA005
SİVAS
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
56
58SVSA006
SİVAS
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
57
58SVSA007
SİVAS
ZTE
Mevcut Kule
Kabinet
58
58SVSS001
SİVAS
ZTE
Kule
40 m.
Konteyner
59
58SVSS002
SİVAS
ZTE
Kule
50 m.
Konteyner
60
58SVSS003
SİVAS
ZTE
Kule
60 m.
Konteyner
61
61TRBA001
TRABZON
ZTE
Kule
62TNCA001
TUNCELİ
HUAWEI
Pole
30 m.
9 m.
Konteyner
62
63
62TNCA003
TUNCELİ
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Kabinet
Konteyner
Kabinet
Kabinet
No
Saha Numarası
İL
Tedarikci
Kule Durumu
Kule Yüksekliği
Saha Tipi
64
62TNCA004
TUNCELİ
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Kabinet
65
62TNCA005
TUNCELİ
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
66
62TNCA006
TUNCELİ
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
67
62TNCA007
TUNCELİ
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
68
65VANA004
VAN
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
69
65VANA005
VAN
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
70
65VANA007
VAN
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
71
65VANA010
VAN
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
72
65VANA011
VAN
HUAWEI
Mevcut Kule
Kabinet
73
65VANS002
VAN
HUAWEI
Kule
50 m.
Konteyner
74
72BTMA002
BATMAN
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
75
72BTMA003
BATMAN
HUAWEI
Mevcut Kule
-
Kabinet
76
72BTMA004
BATMAN
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
77
72BTMA005
BATMAN
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
78
72BTMA006
BATMAN
HUAWEI
Kule
40 m.
Konteyner
79
72BTMA007
BATMAN
HUAWEI
Pole
9 m.
Konteyner
80
73SNKA001
SIRNAK
HUAWEI
Pole
9 m.
Kabinet
81
73SNKA002
SIRNAK
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
82
73SNKA003
SIRNAK
HUAWEI
Kule
20 m.
Konteyner
83
73SNKA004
SIRNAK
HUAWEI
Kule
30 m.
Konteyner
84
73SNKA006
SIRNAK
HUAWEI
Mevcut Kule
Kabinet
85
76IGRA001
IĞDIR
ZTE
Kule
20 m.
Konteyner
86
76IGRA002
IĞDIR
ZTE
Mevcut Kule
-
Kabinet
İL
No
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
ROUTE 3
KIZILLAR BTS
BAĞTEPE BTS
KOZAN TT
01ADN003
KIZILLAR BTS
BAĞTEPE BTS
KOZAN TT
1
ADANA
01ADN001
AKDAM BTS
2
ADANA
01ADN002
3
ADANA
4
ADANA
01ADN004
BAĞTEPE TT
5
ADANA
01ADN005
01ADN001
6
ADANA
01ADN006
KÖKEZ TT
7
ADANA
01ADN007
KÖKEZ TT
8
ADANA
01ADN008
01ADN009
ENERJİSA KAVŞAKBENDİ OUTDOOR
ADANA
01ADN009
ENERJİSA KAVŞAKBENDİ OUTDOOR
10
ADANA
01ADN010
KARINCADAG_RL
11
ADANA
01ADN011
01ADN001
AKDAM BTS
01ADN002
KIZILLAR BTS
ADANA
01ADN013
13
ADANA
01ADN014
ADANA TT
ALPU TT
BAĞTEPE BTS
14
ADIYAMAN
02ADY002
DALLARCA TT
15
ADIYAMAN
02ADY003
GÖLYURT RL
16
ADIYAMAN
02ADY006
ECELER TT
17
ADIYAMAN
02ADY007
ECELER TT
18
ADIYAMAN
02ADY009
02ADYA002
ÇELİKHAN TT
19
ADIYAMAN
02ADY011
02ADY013
02ADYA002
ÇELİKHAN TT
02ADY013
02ADYA002
ÇELİKHAN TT
ÇELİKHAN TT
20
ADIYAMAN
02ADY012
21
ADIYAMAN
02ADY013
02ADYA002
22
ADIYAMAN
02ADY016
HARMANLI TT
23
ADIYAMAN
02ADY017
KAHTA TT
24
ADIYAMAN
02ADY018
02ADYA003
GERGER TT
AY0223 OVER1K
25
ADIYAMAN
02ADY020
AY0179(AVEA)
26
ADIYAMAN
02ADY021
AY0179(AVEA)
AY0223 OVER1K
27
ADIYAMAN
02ADY022
02ADY002
DALLARCA TT
28
ADIYAMAN
02ADY028
BAŞPINAR TT
29
ADIYAMAN
02ADY030
OYRATLI RL
30
ADIYAMAN
02ADY046
02ADY017
31
ADIYAMAN
02ADY047
NARİNCE TT
32
ADIYAMAN
02ADY055
DİKYOL TT
33
ADIYAMAN
02ADY056
02ADY013
34
ADIYAMAN
02ADY058
NARİNCE TT
35
AFYON
03AFY001
26ESKS001
36
AFYON
03AFY002
ULUKÖY TT
37
AFYON
03AFY003
AVEA ES0048
ROUTE 5
AKDAM BTS
9
12
ROUTE 4
KOZAN TT
KAHTA TT
02ADYA002
ÇELİKHAN TT
ÇİFTELER TT
ÇİFTELER TT
38
AĞRI
04AGR001
ELEŞKİRT TT
39
AĞRI
04AGR002
04AGR008
04AGR007
GÜRBULAK TT
40
AĞRI
04AGR004
04AGR002
04AGR008
04AGR007
GÜRBULAK TT
41
AĞRI
04AGR005
04AGR004
04AGR002
04AGR008
04AGR007
42
AĞRI
04AGR007
GÜRBULAK TT
43
AĞRI
04AGR008
04AGR007
GÜRBULAK TT
44
AĞRI
04AGR010
04AGR007
GÜRBULAK TT
45
AĞRI
04AGR012
HAYRANGÖLÜ HOPPOİNT
AVEA323
ELEŞKİRT TT
GÜRBULAK TT
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
ROUTE 3
ROUTE 4
46
AĞRI
04AGR013
KAÇMAZ RL
47
AĞRI
04AGR014
04AGR013
48
AĞRI
04AGR015
KAÇMAZ RL
49
AĞRI
04AGR016
AĞRI TT
50
AĞRI
04AGR017
ZOZAN RL
ATATÜRKÇEŞMESİ
AĞRI TT
51
AĞRI
04AGR020
ZOZAN RL
ATATÜRKÇEŞMESİ
AĞRI TT
52
AĞRI
04AGR021
ZOZAN RL
ATATÜRKÇEŞMESİ
AĞRI TT
53
AĞRI
04AGR022
ZOZAN RL
ATATÜRKÇEŞMESİ
AĞRI TT
54
AĞRI
04AGR023
AG0320_AVEA
AĞRI TT
55
AĞRI
04AGR024
04AGR023
AG0320_AVEA
AĞRI TT
56
AĞRI
04AGR025
04AGR024
04AGR023
AG0320_AVEA
AĞRI TT
ATATÜRKÇEŞMESİ
AĞRI TT
AĞRI TT
57
AĞRI
04AGR026
AĞRI TT
58
AĞRI
04AGR028
AVEA473
KAÇMAZ RL
AĞRI TT
59
AĞRI
04AGR029
AĞRI TT
60
AĞRI
04AGR030
04AGR029
AĞRI TT
61
AĞRI
04AGR031
04AGR029
AĞRI TT
62
AĞRI
04AGR032
DEĞİRMENDÜZÜ TT
63
AĞRI
04AGR033
04AGR020
ZOZAN RL
64
AĞRI
04AGR035
AVEA303
DİYADİN TT
65
AĞRI
04AGR036
AVEA 0319
DİYADİN TT
66
AĞRI
04AGR037
GLOBAL TOWER
04AGR023
AG0320_AVEA
67
AĞRI
04AGR039
ZOZAN RL
ATATÜRKÇEŞMESİ
AĞRI TT
68
AĞRI
04AGR042
65VAN089
65VAN087
65VAN067
69
ANKARA
06ANK003
SOFULAR TT
ANTALYA RL
70
ANKARA
06ANK004
ÖMERŞEYHLER TT
71
ANTALYA
07ANT001
AVEA AT0429
KÖRPINAR RL
72
ANTALYA
07ANT002
AVEA AT0430
KIZILCADAĞ TT
KARADAĞ RL
73
ANTALYA
07ANT003
74
ANTALYA
07ANT005
AVEA AT0430
KIZILCADAĞ TT
75
AYDIN
09AYD001
KARACASU TT
76
AYDIN
09AYD002
KARACASU TT
77
AYDIN
09AYD003
KARACASU TT
78
AYDIN
09AYD006
ÇİNE RL
79
AYDIN
09AYD008
UMURLU RL
80
AYDIN
09AYD011
KARACASU TT
81
BALIKESİR
10BLK001
EĞMİR RL
82
BİNGÖL
12BNG001
YAMAÇ TT
GENÇ TT
BİNGÖL TT
83
BİNGÖL
12BNG002
BİNGÖL RL
84
BİNGÖL
12BNG004
12BNG007
AVEA SERVI BN0774 ATLAMA
SERVİ TT
85
BİNGÖL
12BNG006
12BNG007
AVEA SERVI BN0774 ATLAMA
SERVİ TT
86
BİNGÖL
12BNG007
AVEA SERVI BN0774 ATLAMA
SERVİ TT
87
BİNGÖL
12BNG008
21DYB202
TOPÇULAR TT
88
BİNGÖL
12BNG009
YAMAÇ TT
GENÇ TT
89
BİNGÖL
12BNG014
YAMAÇ TT
90
BİNGÖL
12BNG015
12BNG112
BİNGÖL TT
ÇALDIRAN TT
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
ROUTE 1
ROUTE 2
ROUTE 3
12BNG018
KIGI AVEA
12BNG108
DALLICA TT
12BNG019
12BNG018
KIGI AVEA
12BNG108
DALLICA TT
12BNG022
12BNG018
KIGI AVEA
12BNG108
DALLICA TT
BİNGÖL
12BNG050
12BNG051
YEDİSU TT
BİNGÖL
12BNG051
YEDİSU TT
96
BİNGÖL
12BNG052
YEDİSU TT
97
BİNGÖL
12BNG053
12BNG051
YEDİSU TT
98
BİNGÖL
12BNG054
12BNG055
BN0762 YAYLADERE AVEA ATLAMA
99
BİNGÖL
12BNG055
BN0762 YAYLADERE AVEA ATLAMA
YAYLADERE TT
100
BİNGÖL
12BNG056
12BNG057
BİNGÖL RL
101
BİNGÖL
12BNG057
BİNGÖL RL
BİNGÖL TT
102
BİNGÖL
12BNG058
12BNG102
BİNGÖL RL
BİNGÖL TT
103
BİNGÖL
12BNG059
12BNG057
BİNGÖL RL
BİNGÖL TT
91
BİNGÖL
92
BİNGÖL
93
BİNGÖL
94
95
GKTS SAHA KODU
104
BİNGÖL
12BNG060
SUDÜĞÜNÜ TT
105
BİNGÖL
12BNG064
12BNG066
TOKLULAR TT
106
BİNGÖL
12BNG065
12BNG098
TOKLULAR TT
107
BİNGÖL
12BNG066
TOKLULAR TT
108
BİNGÖL
12BNG068
BN0777 AVEA CATAK
109
BİNGÖL
12BNG069
BN0789 BAĞILISA OVER1K
110
BİNGÖL
12BNG073
12BNG083
111
BİNGÖL
12BNG074
GENÇ TT
112
BİNGÖL
113
ROUTE 4
YAYLADERE TT
BİNGÖL TT
ÇATAK TT
12BNG009
YAMAÇ TT
GENÇ TT
12BNG081
12BNG018
KIGI AVEA
12BNG108
DALLICA TT
BİNGÖL
12BNG083
12BNG009
YAMAÇ TT
GENÇ TT
114
BİNGÖL
12BNG084
BALIKLIÇAY TT
115
BİNGÖL
12BNG085
YAMAÇ TT
GENÇ TT
116
BİNGÖL
12BNG086
12BNG007
AVEA SERVI BN0774 ATLAMA
SERVİ TT
117
BİNGÖL
12BNG087
12BNG102
BİNGÖL RL
BİNGÖL TT
118
BİNGÖL
12BNG088
12BNG051
YEDİSU TT
119
BİNGÖL
12BNG089
BİNGÖL TT
120
BİNGÖL
12BNG091
12BNG007
121
BİNGÖL
12BNG097
BN0789 BAĞILISA OVER1K
122
BİNGÖL
12BNG100
AVEA SERVI BN0774 ATLAMA
SERVİ TT
DOĞANEVLER KTS
12BNG089
BİNGÖL TT
BİNGÖL TT
123
BİNGÖL
12BNG101
BİNGÖL RL
124
BİNGÖL
12BNG104
YAMAÇ TT
GENÇ TT
125
BİNGÖL
12BNG105
12BNGA002 SABIRTAŞI ATLAMA
12BNG108
126
BİNGÖL
12BNG108
DALLICA TT
127
BİNGÖL
12BNG111
YAMAÇ TT
DALLICA TT
GENÇ TT
128
BİNGÖL
12BNG112
BİNGÖL TT
129
BİNGÖL
12BNG115
12BNGA005
130
BİNGÖL
12BNG117
YAMAÇ TT
GENÇ TT
131
BİNGÖL
12BNG118
12BNG052
YEDİSU TT
132
BİNGÖL
12BNG119
12BNGA002 SABIRTAŞI ATLAMA
12BNG108
DALLICA TT
133
BİNGÖL
12BNG120
12BNG105
12BNGA002 SABIRTAŞI ATLAMA
12BNG108
134
BİNGÖL
12BNG127
BN0770
BİNGÖL RL
135
BİTLİS
13BTL001
13BTL002
13BTLA011
YAMAÇ TT
BİTLİS TT
DALLICA TT
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
ROUTE 1
ROUTE 2
ROUTE 3
13BTL004
13BTL002
13BTLA011
BİTLİS TT
13BTL005
13BTL003
13BTL002
13BTLA011
BİTLİS TT
13BTL006
13BTL005
13BTL003
13BTL002
13BTLA011
BİTLİS
13BTL007
NARLIDERE TT
BİTLİS
13BTL009
BS408 AVEA
MUTKİ TT
BİTLİS
13BTL010
13BTL009
BS408 AVEA
MUTKİ TT
142
BİTLİS
13BTL011
13BTL009
BS408 AVEA
MUTKİ TT
143
BİTLİS
13BTL012
MS3860 AVEA
HASKÖY TT
144
BİTLİS
13BTL013
13BTL011
13BTL009
145
BİTLİS
13BTL014
BS0765 OVER1K
146
BİTLİS
13BTL015
GEYİKPINARI BS0760 OVER1K
147
BİTLİS
13BTL016
YAZICIK TT
148
BİTLİS
13BTL018
BS0730 - AVEA
OVAKIŞLA TT
149
BİTLİS
13BTL019
BS0702
ADİLCEVAZ TT
150
BİTLİS
13BTL020
13BTL019
BS0702
151
BİTLİS
13BTL022
13BTL021
13BTL019
BS0702
ADİLCEVAZ TT
152
BİTLİS
13BTL024
REPEATER_1
13BTL026
REPEATER_3
HİZAN AVEA
HİZAN TT
153
BİTLİS
13BTL026
REPEATER_3
HİZAN AVEA
HİZAN TT
154
BİTLİS
13BTL027
REPEATER_2
13BTL026
REPEATER_3
HİZAN AVEA
HİZAN TT
KEPİRLİ OVER1K
136
BİTLİS
137
BİTLİS
138
BİTLİS
139
140
141
GKTS SAHA KODU
BS408 AVEA
ROUTE 4
ROUTE 5
BİTLİS TT
MUTKİ TT
ADİLCEVAZ TT
155
BİTLİS
13BTL029
156
BİTLİS
13BTL031
13BTL029
157
BİTLİS
13BTL034
YOLAN TT
158
BİTLİS
13BTL035
13BTL014
BS0765 OVER1K
159
BİTLİS
13BTL036
13BTL013
13BTL011
13BTL009
BS408 AVEA
MUTKİ TT
160
BİTLİS
13BTL037
13BTL005
13BTL003
13BTL002
13BTLA011
BİTLİS TT
161
BİTLİS
13BTL038
13BTLA005
KAYNARCA TT
162
BİTLİS
13BTL053
HİZAN AVEA
HİZAN TT
İZNİK
163
BURSA
16BRS002
164
ÇANAKKALE
17CNK003
ATLAMA KULE
165
DENİZLİ
20DNZ002
SARAYKÖY TT
166
DENİZLİ
20DNZ003
CİNDERE TT
167
DİYARBAKIR
21DYB001
21DYB077
KEPİRLİ OVER1K
GELİBOLU TT
ÇINAR AVEA
168
DİYARBAKIR
21DYB003
ÇINAR TT
169
DİYARBAKIR
21DYB006
HARMANLI TT
170
DİYARBAKIR
21DYB012
YOLBOYU TT
171
DİYARBAKIR
21DYB014
21DYB223
172
DİYARBAKIR
21DYB015
21DYB223
GÜRÜZ TT
TALATEPE RL
21DYB223
173
DİYARBAKIR
21DYB016
BAŞARI TT
174
DİYARBAKIR
21DYB017
21DYB015
175
DİYARBAKIR
21DYB022
BAŞARI TT
176
DİYARBAKIR
21DYB024
BAŞARI TT
177
DİYARBAKIR
21DYB027
YOLBOYU TT
178
DİYARBAKIR
21DYB032
BOZER TT
179
DİYARBAKIR
21DYB033
21DYB073
180
DİYARBAKIR
21DYB036
BAĞDERE TT
ÇINAR TT
GÜRÜZ TT
TALATEPE RL
TALATEPE RL
GÜRÜZ TT
ROUTE 6
ROUTE 7
No
İL
181
DİYARBAKIR
182
DİYARBAKIR
183
DİYARBAKIR
21DYB039
21DYB131
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
21DYB037
21DYB038
SULUBAĞ TT
21DYB038
SULUBAĞ TT
184
DİYARBAKIR
21DYB040
SİLVAN TT
185
DİYARBAKIR
21DYB042
DI6351 AVEA KOCAKÖY
21DYB084
ROUTE 3
KAĞITLI TT
KOCAKÖY TT
186
DİYARBAKIR
21DYB044
KARAGÖZ TT
187
DİYARBAKIR
21DYB046
KALDIRIMBAŞI TT
188
DİYARBAKIR
21DYB048
GÜRPINAR TT
189
DİYARBAKIR
21DYB051
POLAT TT
HAVRİ
190
DİYARBAKIR
21DYB052
21DYBA012
DOĞANYOL TT
191
DİYARBAKIR
21DYB053
21DYB051
POLAT TT
HAVRİ
ÇUKURDERE TT
GÜRÜZ TT
192
DİYARBAKIR
21DYB056
193
DİYARBAKIR
21DYB057
21DYB015
21DYB223
TALATEPE RL
ELAZIĞ RL
194
DİYARBAKIR
21DYB059
BAŞARI TT
195
DİYARBAKIR
21DYB061
SELMAN TT
196
DİYARBAKIR
21DYB062
ERGANİ TT
197
DİYARBAKIR
21DYB063
21DYB085
EKİNCİLER TT
198
DİYARBAKIR
21DYB065
21DYB013
21DYB220
BAŞARI TT
199
DİYARBAKIR
21DYB067
YOLBOYU TT
200
DİYARBAKIR
21DYB068
DİCLE TT
201
DİYARBAKIR
21DYB073
TALATEPE RL
202
DİYARBAKIR
21DYB074
YOKUŞLU TT
203
DİYARBAKIR
21DYB075
MR5656_OVER_1K
204
DİYARBAKIR
21DYB076
21DYB114
DI6454 AVEA KULE
OVABAĞ TT
ÇINAR TT
205
DİYARBAKIR
21DYB077
ÇINAR AVEA
206
DİYARBAKIR
21DYB078
ÖNCÜLÜ TT
207
DİYARBAKIR
21DYB080
21DYBA007
208
DİYARBAKIR
21DYB081
DERE TT
209
DİYARBAKIR
21DYB082
BAHŞILAR ATLAMA
210
DİYARBAKIR
21DYB083
BEREKETLİ TT
211
DİYARBAKIR
21DYB084
KAĞITLI TT
212
DİYARBAKIR
21DYB085
EKİNCİLER TT
213
DİYARBAKIR
21DYB086
21DYB131
214
DİYARBAKIR
21DYB089
DI6453 YAPRAKBAŞI OVER1K
215
DİYARBAKIR
21DYB094
216
DİYARBAKIR
217
218
ROUTE 4
KOCAKÖY TT
DERE TT
21DYB084
KAĞITLI TT
21DYB189
21DYB133
AHMETLİ TT
21DYB096
21DYB185
21DYB133
AHMETLİ TT
DİYARBAKIR
21DYB097
KALDIRIMBAŞI TT
DİYARBAKIR
21DYB098
21DYB097
KALDIRIMBAŞI TT
219
DİYARBAKIR
21DYB111
21DYB247
GÜLLÜK TT
220
DİYARBAKIR
21DYB112
ALATOSUN TT
DİYARBAKIR TT
221
DİYARBAKIR
21DYB114
DI6454 AVEA KULE
OVABAĞ TT
222
DİYARBAKIR
21DYB119
LİCE TT
223
DİYARBAKIR
21DYB120
HAMZALI OVER1K
224
DİYARBAKIR
21DYB123
KULP TT
225
DİYARBAKIR
21DYB124
TEPE TT
ELAZIĞ RL
TALATEPE RL
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
No
İL
226
DİYARBAKIR
21DYB127
PETEKKAYA OVER1K
227
DİYARBAKIR
21DYB129
228
DİYARBAKIR
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
ROUTE 3
21DYB114
DI6454 AVEA KULE
OVABAĞ TT
21DYB131
21DYB084
KAĞITLI TT
KOCAKÖY TT
229
DİYARBAKIR
21DYB132
230
DİYARBAKIR
21DYB133
AHMETLİ TT
231
DİYARBAKIR
21DYB135
DI65071 AVEA
232
DİYARBAKIR
21DYB136
ERGANİ TT
233
DİYARBAKIR
21DYB141
BAĞDERE TT
234
DİYARBAKIR
21DYB147
İSLAMKÖY TT
235
DİYARBAKIR
21DYB150
LİCE TT
236
DİYARBAKIR
21DYB154
21DYB119
237
DİYARBAKIR
21DYB156
KULP TT
238
DİYARBAKIR
21DYB157
KULP TT
239
DİYARBAKIR
21DYB168
21DYB247
240
DİYARBAKIR
21DYB170
YUKARI TURALI TT
241
DİYARBAKIR
21DYB174
KULP TT
242
DİYARBAKIR
21DYB176
21DYB074
243
DİYARBAKIR
21DYB179
KARABAHÇE TT
244
DİYARBAKIR
21DYB180
KALAKAN TT
245
DİYARBAKIR
21DYB181
DERE TT
246
DİYARBAKIR
21DYB185
21DYB133
21DYB186
21DYB189
21DYB133
AHMETLİ TT
249
DİYARBAKIR
21DYB190
21DYB006
HARMANLI TT
250
DİYARBAKIR
21DYB191
21DYBA007
KOCAKÖY TT
251
DİYARBAKIR
21DYB192
HAMZALI OVER1K
252
DİYARBAKIR
21DYB193
KALETEPE TT
253
DİYARBAKIR
21DYB194
BATMAN RL
254
DİYARBAKIR
21DYB196
21DYBA005
21DYB257
21DYB265
255
DİYARBAKIR
21DYB197
21DYB265
21DYB249
KULP TT
256
DİYARBAKIR
21DYB200
21DYBA007
KOCAKÖY TT
257
DİYARBAKIR
21DYB202
TOPÇULAR TT
258
DİYARBAKIR
21DYB203
HANİ TT
259
DİYARBAKIR
21DYB204
KESENTAŞ TT
260
DİYARBAKIR
21DYB206
21DYB059
BAŞARI TT
TALATEPE RL
261
DİYARBAKIR
21DYB213
21DYB265
21DYB249
KULP TT
262
DİYARBAKIR
21DYB215
21DYB065
21DYB013
21DYB220
263
DİYARBAKIR
21DYB216
21DYB081
DERE TT
264
DİYARBAKIR
21DYB218
21DYB081
DERE TT
265
DİYARBAKIR
21DYB220
BAŞARI TT
TALATEPE RL
266
DİYARBAKIR
21DYB222
21DYB014
21DYB223
GÜRÜZ TT
267
DİYARBAKIR
21DYB223
GÜRÜZ TT
268
DİYARBAKIR
21DYB225
21DYB016
BAŞARI TT
TALATEPE RL
AVEA DI6455 KARASUNGUR
KARASUNGUR TT
21DYB226
21DYB232
47MRD212
TALATEPE RL
AHMETLİ TT
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
BAŞARI TT
YOKUŞLU TT
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
KULP TT
GÜLLÜK TT
248
270
21DYB249
LİCE TT
KAMIŞLI TT
GÜRÜZ TT
ROUTE 5
GÜLLÜK TT
247
269
ROUTE 4
BEŞİRİ RL
ROUTE 6
ROUTE 7
No
İL
271
DİYARBAKIR
21DYB234
BOZER TT
272
DİYARBAKIR
21DYB236
YOLBOYU TT
273
DİYARBAKIR
21DYB237
DÖKMETAŞ TT
274
DİYARBAKIR
21DYB238
KULP TT
275
DİYARBAKIR
21DYB239
21DYB037
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
ROUTE 3
21DYB038
SULUBAĞ TT
276
DİYARBAKIR
21DYB242
BAĞDERE TT
277
DİYARBAKIR
21DYB246
KULP TT
278
DİYARBAKIR
21DYB247
GÜLLÜK TT
279
DİYARBAKIR
21DYB249
KULP TT
280
DİYARBAKIR
21DYB251
72BTM043 YUCEBAĞ OVER1K
281
DİYARBAKIR
21DYB252
21DYB168
21DYB247
72BTM043 YUCEBAĞ OVER1K
YÜCEBAĞ TT
21DYB249
282
DİYARBAKIR
21DYB256
283
DİYARBAKIR
21DYB257
21DYB265
YÜCEBAĞ TT
284
DİYARBAKIR
21DYB259
KOCAKÖY TT
285
DİYARBAKIR
21DYB261
21DYBA014
286
DİYARBAKIR
21DYB263
DI6453 YAPRAKBAŞI OVER1K
287
DİYARBAKIR
21DYB264
21DYB077
ÇINAR AVEA
288
DİYARBAKIR
21DYB265
21DYB249
KULP TT
289
DİYARBAKIR
21DYB271
21DYB202
TOPÇULAR TT
290
DİYARBAKIR
21DYB294
KAYACIK RL
291
ELAZIĞ
23ELZ001
PERTEK TT
292
ERZİNCAN
24ERC004
EC1174 AVEA
MERCAN TT
293
ERZİNCAN
24ERC006
AVEA EC1239
AVEA EC1169
294
ERZİNCAN
24ERC007
AVEA EC1190
REFAHİYE TT
295
ERZİNCAN
24ERC008
ERZİNCAN TT
296
ERZİNCAN
24ERC009
24ERCA001_SARIKAYA HOP
297
ERZİNCAN
24ERC010
MERCAN TT
KARADAĞ RL
ROUTE 4
72BTM031
GÜLLÜK TT
KULP TT
72BTM043 YUCEBAĞ OVER1K YÜCEBAĞ TT
ÇINAR TT
İLİÇ TT
ERZİNCAN TT
298
ERZİNCAN
24ERC016
299
ERZİNCAN
24ERC018
KAYMAKLI HOP POİNT
BÖRÜLCEK TT
AVEA 1599
300
ERZURUM
25ERZ006
25ERZA001 GULLUDAG HOP POINT
301
ESKİŞEHİR
26ESK001
BEYLİOVA TT
302
GAZİANTEP
27GZT001
ARAT RL
303
GÜMÜŞHANE
29GUM002
29GUMA001_GULLUCE HOP
304
HAKKARİ
30HKR003
AKKAYA TT
305
HAKKARİ
30HKR006
GEÇİTLİ TT
306
HAKKARİ
30HKR008
HA1758 AVEA
HAKKARİ TT
307
HAKKARİ
30HKR012
30HKR018
BAĞIŞLI RL
NARMAN TT
GÜNBATUR TT
308
HAKKARİ
30HKR017
KAMIŞLI RL
309
HAKKARİ
30HKR018
BAĞIŞLI RL
310
HAKKARİ
30HKR032
AVEA 1829
311
HAKKARİ
30HKR033
HA1789-1K KAYALAR
312
İZMİR
35IZM001
YAMANLAR RL
313
KARS
36KRS001
KAĞIZMAN TT
314
KASTAMONU
37KST002
ÇİFTKIRAN RL
TAŞKÖPRÜ RL
315
KASTAMONU
37KST006
BALLIDAĞ RL
DADAY TT
AVEA 1753
ŞEMDİNLİ TT
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
316
KAYSERİ
38KYS001
ELBAŞI TT
317
KIRŞEHİR
40KSH001
AVEA KH3164
318
KONYA
42KNY001
AKÖREN KIŞLA TT
319
KONYA
42KNY002
42KNY004
320
KONYA
42KNY003
KIZILVİRAN RL
321
KONYA
42KNY004
KADINHANI TT
322
KONYA
42KNY005
DEMİRCİ TT
323
KÜTAHYA
43KTY001
KARLIKTEPE RL
324
KÜTAHYA
43KTY002
TAVŞANLI TT
325
KÜTAHYA
43KTY003
KUŞOYNAĞI RL
326
MALATYA
44MLT001
44MLT002
327
MALATYA
44MLT002
İKİNCİLER RL
328
MALATYA
44MLT004
MENGİL KTS
329
MANİSA
45MNS001
AHMETLİ TT
330
MANİSA
45MNS002
MN0073 (AVEA)
331
MANİSA
45MNS006
BERGAMA TT
332
MANİSA
45MNS007
KÜÇÜKYAKA TT
333
KAHRAMANMARAŞ
46KMS001
ERİKLİ RL
334
KAHRAMANMARAŞ
46KMS004
46KMS001
ROUTE 2
BELKAYA TT
İKİNCİLER RL
ÜÇYAKA TT
ALAŞEHİR TT
ERİKLİ RL
KAHRAMANMARAŞ
46KMS006
336
KAHRAMANMARAŞ
46KMS007
TÜLLÜCETEPE RL
337
KAHRAMANMARAŞ
46KMS008
46KMS007
TÜLLÜCETEPE RL
338
KAHRAMANMARAŞ
46KMS009
AVEA KM1371
KÖRÜCEK TT
339
KAHRAMANMARAŞ
46KMS011
HASANALİ HOPPOİNT
KARAHASANUŞAĞI TT
KARAHASANUŞAĞI TT
KARAHASANUŞAĞI TT
KAHRAMANMARAŞ
46KMS012
341
KAHRAMANMARAŞ
46KMS013
HASANALİ HOPPOİNT
342
KAHRAMANMARAŞ
46KMS014
KALE TT
AHIRDAĞI RL
ROUTE 5
KADINHANI TT
BAŞDERVİŞLİ TT
HASANALİ HOPPOİNT
ROUTE 4
KIRŞEHİR TT
335
340
ROUTE 3
343
KAHRAMANMARAŞ
46KMS015
344
KAHRAMANMARAŞ
46KMS016
KALE TT
345
KAHRAMANMARAŞ
46KMS020
46KMSA002
GÜNEYOLUK RL
GÖKSUN TT
346
KAHRAMANMARAŞ
46KMS021
46KMS020
46KMSA002
GÜNEYOLUK RL
GÖKSUN TT
347
KAHRAMANMARAŞ
46KMS022
GÜNEYOLUK RL
GÖKSUN TT
348
KAHRAMANMARAŞ
46KMS023
HACILAR RL
349
KAHRAMANMARAŞ
46KMS026
ANDIRIN RL
350
KAHRAMANMARAŞ
46KMS027
KARATEPE RL
351
KAHRAMANMARAŞ
46KMS028
46KMS027
352
KAHRAMANMARAŞ
46KMS029
AVEA OS5276
353
KAHRAMANMARAŞ
46KMS030
OS5276_AVEA
354
KAHRAMANMARAŞ
46KMS031
ÇUHADAROĞLU RL
355
KAHRAMANMARAŞ
46KMS032
46KMS023
46KMSA002
GÜNEYOLUK RL
KARATEPE RL
MAKSUTOĞLU TT
HACILAR RL
356
KAHRAMANMARAŞ
46KMS033
AKİFİYE TT
357
KAHRAMANMARAŞ
46KMS035
AHIRDAĞI RL
358
KAHRAMANMARAŞ
46KMS037
KÜÇÜKYAPALAK TT
359
KAHRAMANMARAŞ
46KMS040
46KMS021
46KMS020
360
KAHRAMANMARAŞ
46KMS041
46KMS007
TÜLLÜCETEPE RL
GÖKSUN TT
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
361
MARDİN
47MRD001
MİRAV RL
362
MARDİN
47MRD002
MİRAV RL
363
MARDİN
47MRD003
47MRD002
KOREÇ RL
364
MARDİN
47MRD005
365
MARDİN
47MRD008
47MRD204
366
MARDİN
47MRD011
KOREÇ RL
367
MARDİN
47MRD013
İPEKYOLU ÖZAY PETROL
368
MARDİN
47MRD015
MİRAV RL
369
MARDİN
47MRD016
47MRD131
370
MARDİN
47MRD019
NUSAYBİN TT
371
MARDİN
47MRD021
NUSAYBİN TT
372
MARDİN
47MRD023
MR5634 OVER1K
373
MARDİN
47MRD027
374
MARDİN
375
MARDİN
376
MARDİN
ROUTE 2
ROUTE 3
ROUTE 4
47MRD233
47MRDA007
MİRAV RL
47MRD241
MİRAV RL
47MRD021
NUSAYBİN TT
MR3834 AVEA
47MRD164
MİDYAT TT
47MRD029
MR3815 AVEA
ÖMERLİ TT
47MRD033
MAZIDAĞ RL
47MRD034
47MRD216
47MRD033
377
MARDİN
47MRD037
ÇIPLAK TT
378
MARDİN
47MRD038
KOÇYİĞİT TT
DERİK TT
379
MARDİN
47MRD039
47MRD234
DARGEÇİT TT
380
MARDİN
47MRD040
PINARDERE TT
381
MARDİN
47MRD042
47MRD040
PINARDERE TT
382
MARDİN
47MRD043
GİRMELİ TT
383
MARDİN
47MRD044
KOREÇ RL
384
MARDİN
47MRD045
KOÇYİĞİT TT
DERİK TT
385
MARDİN
47MRD131
47MRD021
NUSAYBİN TT
386
MARDİN
47MRD132
MRDA004
CUMATEPE RL
387
MARDİN
47MRD135
HAYIRLI TT
388
MARDİN
47MRD137
ŞENYURT TT
389
MARDİN
47MRD141
MAZIDAĞ RL
390
MARDİN
47MRD142
MAZIDAĞ RL
391
MARDİN
47MRD143
47MRD016
392
MARDİN
47MRD144
MAZIDAĞ RL
393
MARDİN
47MRD145
SÜREKLİ TT
394
MARDİN
47MRD146
KIZILTEPE TT
395
MARDİN
47MRD148
AKSU TT
396
MARDİN
47MRD152
397
MARDİN
398
399
MAZIDAĞ RL
47MRD131
47MRD021
21DYB189
21DYB133
AHMETLİ TT
47MRD157
47MRD029
MR3815 AVEA
ÖMERLİ TT
MARDİN
47MRD160
MR5634 OVER1K
MARDİN
47MRD163
MR3834 AVEA
47MRD164
MİDYAT TT
400
MARDİN
47MRD164
MİDYAT TT
401
MARDİN
47MRD170
47MRD201
402
MARDİN
47MRD172
MİRAV RL
403
MARDİN
47MRD174
KOREÇ RL
404
MARDİN
47MRD176
47MRD186
HACIHASAN TT
405
MARDİN
47MRD178
İPEKYOLU ÖZAY PETROL
MİRAV RL
MİRAV RL
NUSAYBİN TT
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
ROUTE 3
ROUTE 4
21DYB189
21DYB133
AHMETLİ TT
406
MARDİN
47MRD179
MR5656_OVER_1K
407
MARDİN
47MRD183
47MRD152
408
MARDİN
47MRD188
47MRD222
AKSU TT
409
MARDİN
47MRD191
47MRD216
47MRD033
410
MARDİN
47MRD192
KAYNARKAYA TT
411
MARDİN
47MRD193
CUMATEPE RL
412
MARDİN
47MRD194
MR3815 AVEA
413
MARDİN
47MRD197
NUSAYBİN TT
414
MARDİN
47MRD200
TOPTEPE RL
415
MARDİN
47MRD201
MİRAV RL
416
MARDİN
47MRD204
47MRD241
417
MARDİN
47MRD205
KOREÇ RL
418
MARDİN
47MRD206
47MRDA007
419
MARDİN
47MRD207
47MRD044
420
MARDİN
47MRD208
DARGEÇİT TT
421
MARDİN
47MRD212
AVEA DI6455 KARASUNGUR
MAZIDAĞ RL
ÖMERLİ TT
47MRD233
47MRDA007
KOREÇ RL
KARASUNGUR TT
422
MARDİN
47MRD214
ÇIPLAK TT
423
MARDİN
47MRD215
MR3824 AVEA
HACIHASAN TT
424
MARDİN
47MRD216
47MRD033
MAZIDAĞ RL
425
MARDİN
47MRD218
47MRD152
21DYB189
426
MARDİN
47MRD221
EVCİLER OVER1K (MR5626)
427
MARDİN
47MRD222
AKSU TT
428
MARDİN
47MRD223
MR3844
SULTANKÖY TT
429
MARDİN
47MRD224
47MRD040
PINARDERE TT
21DYB133
AHMETLİ TT
AHMETLİ TT
430
MARDİN
47MRD226
ŞENOCAK OVER1K
431
MARDİN
47MRD227
ŞENOCAK OVER1K
432
MARDİN
47MRD229
47MRD152
21DYB189
21DYB133
433
MARDİN
47MRD230
47MRD216
47MRD033
MAZIDAĞ RL
434
MARDİN
47MRD231
47MRD027
MR3834 AVEA
47MRD164
435
MARDİN
47MRD232
DARGEÇİT TT
436
MARDİN
47MRD233
47MRDA007
437
MARDİN
47MRD234
DARGEÇİT TT
438
MARDİN
47MRD240
ILISU TT
439
MARDİN
47MRD241
47MRD233
440
MUĞLA
48MGL001
DEMİRLİ RL
441
MUŞ
49MUS001
LEYLEK TT
442
MUŞ
49MUS003
HASKÖY TT
443
MUŞ
49MUS004
MUŞ TT
444
MUŞ
49MUS005
KARAKALE AVEA
445
MUŞ
49MUS007
AVEA MUŞSÜNGÜ
MUŞ TT
446
MUŞ
49MUS009
MS3865 AVEA
AVEA MUŞSÜNGÜ
447
MUŞ
49MUS010
VARTO RL
MUŞ TT
448
MUŞ
49MUS011
KARAKALE AVEA
KARAKALE TT
449
MUŞ
49MUS012
49MUS005
KARAKALE AVEA
450
MUŞ
49MUS013
BULANIK TT
47MRDA007
KARAKALE TT
MUŞ TT
KARAKALE TT
MİDYAT TT
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
ROUTE 1
ROUTE 2
49MUS014
49MUS013
BULANIK TT
49MUS015
49MUS025
BULANIK TT
MUŞ
49MUS016
BULANIK TT
MUŞ
49MUS017
BULANIK TT
MUŞ
49MUS018
49MUS013
BULANIK TT
MALAZGİRT TT
451
MUŞ
452
MUŞ
453
454
455
GKTS SAHA KODU
456
MUŞ
49MUS019
MALAZGİRT AVEA
457
MUŞ
49MUS020
MALAZGİRT TT
458
MUŞ
49MUS021
49MUS020
459
MUŞ
49MUS024
BULANIK TT
460
MUŞ
49MUS025
BULANIK TT
461
MUŞ
49MUS026
BULANIK TT
462
MUŞ
49MUS027
ESENLER AVEA
463
MUŞ
49MUS029
MALAZGİRT TT
464
MUŞ
49MUS030
OĞUZHAN TT
MALAZGİRT TT
465
MUŞ
49MUS031
MALAZGİRT AVEA
MALAZGİRT TT
466
MUŞ
49MUS032
MALAZGİRT AVEA
MALAZGİRT TT
467
MUŞ
49MUS033
49MUS042
MALAZGİRT AVEA
468
MUŞ
49MUS034
OĞUZHAN TT
MALAZGİRT TT
469
MUŞ
49MUS035
49MUS013
BULANIK TT
MUŞ TT
ROUTE 3
MALAZGİRT TT
ALPARSLAN TT
MALAZGİRT TT
470
MUŞ
49MUS036
MUŞ RL
471
MUŞ
49MUS037
49MUS035
49MUS013
BULANIK TT
472
MUŞ
49MUS038
49MUS035
49MUS013
BULANIK TT
473
MUŞ
49MUS039
49MUS035
49MUS013
BULANIK TT
474
MUŞ
49MUS040
49MUS020
MALAZGİRT TT
475
MUŞ
49MUS041
KAYADELEN HOPPOINT
VARTO RL
476
MUŞ
49MUS042
MALAZGİRT AVEA
MALAZGİRT TT
477
MUŞ
49MUS044
MALAZGİRT TT
478
MUŞ
49MUS045
49MUS020
MALAZGİRT TT
479
MUŞ
49MUS048
49MUS020
MALAZGİRT TT
480
MUŞ
49MUS049
49MUS024
BULANIK TT
481
MUŞ
49MUS050
OĞUZHAN TT
MALAZGİRT TT
482
MUŞ
49MUS051
OĞUZHAN TT
MALAZGİRT TT
483
MUŞ
49MUS053
49MUS013
BULANIK TT
484
MUŞ
49MUS054
49MUS007
AVEA MUŞSÜNGÜ
485
MUŞ
49MUS055
49MUS007
AVEA MUŞSÜNGÜ
MUŞ TT
486
MUŞ
49MUS056
49MUS040
49MUS020
MALAZGİRT TT
487
MUŞ
49MUS058
49MUS040
49MUS020
MALAZGİRT TT
488
MUŞ
49MUS059
49MUS060
AVEA MUŞSÜNGÜ
MUŞ TT
489
MUŞ
49MUS060
AVEA MUŞSÜNGÜ
MUŞ TT
490
MUŞ
49MUS061
MS3865 AVEA
AVEA MUŞSÜNGÜ
491
MUŞ
49MUS062
VARTO RL
MUŞ TT
492
MUŞ
49MUS063
VARTO RL
MUŞ TT
493
MUŞ
49MUS064
49MUS079
VARTO RL
MALAZGİRT TT
49MUS020
494
MUŞ
49MUS066
OĞUZHAN TT
495
MUŞ
49MUS067
49MUS040
MUŞ TT
MUŞ TT
MUŞ TT
MUŞ TT
MALAZGİRT TT
ROUTE 4
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
ROUTE 1
ROUTE 2
49MUS068
MALAZGİRT AVEA
MALAZGİRT TT
49MUS069
49MUS007
AVEA MUŞSÜNGÜ
MUŞ TT
49MUS070
49MUS027
ESENLER AVEA
ALPARSLAN TT
MUŞ
49MUS071
49MUS056
49MUS040
49MUS020
500
MUŞ
49MUS075
KORKUT TT
501
MUŞ
49MUS076
49MUS040
49MUS020
MALAZGİRT TT
502
MUŞ
49MUS079
VARTO RL
MUŞ TT
503
MUŞ
49MUS082
49MUS035
49MUS013
AKKUŞ TT
496
MUŞ
497
MUŞ
498
MUŞ
499
GKTS SAHA KODU
504
ORDU
52ORD001
4076-AVEA
505
ORDU
52ORD002
52ORD001
4076-AVEA
506
SAMSUN
55SAM001
YEŞİLTEPE
ŞEYHLİ
TAHTAKÖPRÜ BTS
507
SAMSUN
55SAM003
508
SAMSUN
55SAM004
ÖZERTEPE
ROUTE 3
ROUTE 4
ROUTE 5
ROUTE 6
SİİRT RL
SİİRT TT
MALAZGİRT TT
BULANIK TT
AKKUŞ TT
509
SAMSUN
55SAM006
KOŞUPINAR TT
510
SİİRT
56SRT002
56SRT036
GÖKÇEBAĞ TT
SİİRT RL
SİİRT TT
511
SİİRT
56SRT003
56SRT013
56SRT011
56SRT036
GÖKÇEBAĞ TT
512
SİİRT
56SRT005
56SRT004 OVER1K
513
SİİRT
56SRT007
SI2593_OVER_1K
514
SİİRT
56SRT008
56SRT022
SİİRT RL
SİİRT TT
515
SİİRT
56SRT009
56SRT022
SİİRT RL
SİİRT TT
516
SİİRT
56SRT011
56SRT036
GÖKÇEBAĞ TT
SİİRT RL
SİİRT TT
517
SİİRT
56SRT012
56SRT011
56SRT036
GÖKÇEBAĞ TT
SİİRT RL
SİİRT TT
518
SİİRT
56SRT013
56SRT011
56SRT036
GÖKÇEBAĞ TT
SİİRT RL
SİİRT TT
519
SİİRT
56SRT015
56SRT022
SİİRT RL
SİİRT TT
520
SİİRT
56SRT016
56SRT022
SİİRT RL
SİİRT TT
521
SİİRT
56SRT019
SAĞIRSU TT
ÇATILI TRT
SİİRT RL
SİİRT TT
522
SİİRT
56SRT020
56SRT023
56SRT022
SİİRT RL
SİİRT TT
SİİRT RL
SİİRT TT
SİİRT RL
523
SİİRT
56SRT022
524
SİİRT
56SRT023
56SRT022
SİİRT TT
525
SİİRT
56SRT029
YAĞCILAR SI2629 OVER1K
526
SİİRT
56SRT030
YAĞCILAR SI2629 OVER1K
527
SİİRT
56SRT032
SI2563_OVER_1K
T-T090132
SİİRT RL
SİİRT TT
ÇATILI TRT
SİİRT RL
SİİRT TT
58SVS011
MA2406 AVEA
528
SİİRT
56SRT036
GÖKÇEBAĞ TT
529
SİİRT
56SRT037
SAĞIRSU TT
530
SİİRT
56SRT038
PİRİNÇLİK TT
531
SİİRT
56SRT039
SI2591-1K
532
SİVAS
58SVS003
HÖYÜKLÜ RL
KANGAL TT
KANGAL TT
533
SİVAS
58SVS004
HÖYÜKLÜ RL
534
SİVAS
58SVS005
TURKCELL T-718397
TUTMAÇ TT
535
SİVAS
58SVS006
HÖYÜKLÜ RL
KANGAL TT
536
SİVAS
58SVS008
ŞARKIŞLA TT
537
SİVAS
58SVS009
AVEA MA2485
538
SİVAS
58SVS010
MERAKÜM RL
539
SİVAS
58SVS011
MA2406 AVEA
SUÇATI TT
540
SİVAS
58SVS013
58SVS032
HÖBEK RL
AVEA SV4434
HÖBEK TT
SUÇATI TT
ROUTE 7
İL
No
ROUTE 1
ROUTE 2
58SVS014
HÖYÜKLÜ RL
KANGAL TT
58SVS016
HÖBEK RL
HÖBEK TT
SİVAS
58SVS017
DİVRİĞİ TT
SİVAS
58SVS018
58SVS032
HÖBEK RL
HÖBEK TT
SİVAS
58SVS019
58SVS016
HÖBEK RL
HÖBEK TT
HÖBEK TT
HÖBEK TT
541
SİVAS
542
SİVAS
543
544
545
GKTS SAHA KODU
546
SİVAS
58SVS020
HÖBEK RL
547
SİVAS
58SVS021
HÖBEK RL
548
SİVAS
58SVS022
MA2406 AVEA
SUÇATI TT
KANGAL TT
549
SİVAS
58SVS023
HÖYÜKLÜ RL
550
SİVAS
58SVS024
HÖYÜKLÜ RL
KANGAL TT
551
SİVAS
58SVS032
HÖBEK RL
HÖBEK TT
552
SİVAS
58SVS033
58SVSA005 OSMANKOCA HOP
ZARA RL
553
SİVAS
58SVS036
58SVS052
ZARA RL
HÖBEK TT
ZARA RL
554
SİVAS
58SVS038
HÖBEK RL
555
SİVAS
58SVS040
ŞAFAKLI HOP-POINT
556
SİVAS
58SVS041
ŞAFAKLI HOP-POINT
ZARA RL
İMRANLI TT
HÖBEK TT
557
SİVAS
58SVS044
KAYINBOĞAZI RL
558
SİVAS
58SVS045
HÖBEK RL
559
SİVAS
58SVS046
58SVS045
HÖBEK RL
İMRANLI TT
ROUTE 3
HAFİK TT
HÖBEK TT
560
SİVAS
58SVS050
KAYINBOĞAZI RL
561
SİVAS
58SVS051
58SVS064
KAYINBOĞAZI RL
562
SİVAS
58SVS052
ZARA RL
HAFİK TT
563
SİVAS
58SVS053
58SVS052
ZARA RL
HAFİK TT
564
SİVAS
58SVS054
58SVS045
HÖBEK RL
HÖBEK TT
565
SİVAS
58SVS055
58SVS045
HÖBEK RL
HÖBEK TT
566
SİVAS
58SVS056
AVEA EC1239
AVEA EC1169
İLİÇ TT
567
SİVAS
58SVS063
ZARA RL
HAFİK TT
KAYINBOĞAZI RL
İMRANLI TT
568
SİVAS
58SVS064
569
SİVAS
58SVS070
ÇATPINAR TT
OF RL
570
TRABZON
61TRB001
61TRBA001 SARMAŞIK HOPPOINT
571
TRABZON
61TRB002
61TRB001
61TRBA001 SARMAŞIK HOPPOINT
572
TRABZON
61TRB003
SOĞANLI RL
OF RL
573
TUNCELİ
62TNC003
62TNCA008
574
TUNCELİ
62TNC007
SİNDAMTEPE RL
TUNCELİ TT
575
TUNCELİ
62TNC015
62TNC023
KABADAL Pİ
576
TUNCELİ
62TNC023
KABADAL Pİ
577
ŞANLIURFA
63SRF002
HİLVAN TT
578
ŞANLIURFA
63SRF003
YEŞİLALIÇ
VİRANŞEHİR TT
579
ŞANLIURFA
63SRF005
63SRF006
SU6538 AVEA
580
ŞANLIURFA
63SRF006
SU6538 AVEA
ORGANİZE SANAYİ PTT
581
ŞANLIURFA
63SRF007
63SRF006
SU6538 AVEA
582
ŞANLIURFA
63SRF180
ŞEFTALİ TT
SİVEREK TT
583
ŞANLIURFA
63SRF181
63SRF002
HİLVAN TT
584
ŞANLIURFA
63SRF183
63SRF198
YENİCE TT
585
ŞANLIURFA
63SRF185
YENİCE TT
DAMLASU TT
İMRANLI TT
OF RL
ORGANİZE SANAYİ PTT
ORGANİZE SANAYİ PTT
DAMLASU TT
ROUTE 4
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
586
ŞANLIURFA
63SRF186
KAPIKAYA TT
587
ŞANLIURFA
63SRF187
ULUYAZI TT
588
ŞANLIURFA
63SRF188
KORÇİK RL
ROUTE 2
ŞANLIURFA
63SRF190
YENİŞEHİR TT
590
ŞANLIURFA
63SRF191
AVEA KARAKECI ATLAMA
KARAKEÇİ TT
591
ŞANLIURFA
63SRF192
63SRF193
KIRLIK TT
592
ŞANLIURFA
63SRF193
KIRLIK TT
593
ŞANLIURFA
63SRF194
AVEA SU5690 BÜYÜKBARDAKÇI
ŞANLIURFA
63SRF196
SİVEREK TT
595
ŞANLIURFA
63SRF197
T71963 BUYUK TURBE TURKCELL ATL
DAMLASU TT
596
ŞANLIURFA
63SRF198
YENİCE TT
DAMLASU TT
597
ŞANLIURFA
63SRF199
63SRF198
YENİCE TT
598
ŞANLIURFA
63SRF200
21DYB223
GÜRÜZ TT
VAN
65VAN001
600
VAN
65VAN002
NARLI OVER1K
601
VAN
65VAN003
65VAN014
VAN
65VAN005
NACAR RL
603
VAN
65VAN006
65VAN005
NACAR RL
604
VAN
65VAN007
GÜZELDERE RL
GÜZELSU TT
GÜZELDERE RL
GÜZELSU TT
65VAN043
VAN
65VAN008
606
VAN
65VAN013
65VAN023
607
VAN
65VAN014
YALINCA TT
608
VAN
65VAN015
65VAN014
YALINCA TT
609
VAN
65VAN016
GÜZELDERE RL
GÜZELSU TT
BAŞKALE TT
610
VAN
65VAN017
KÜRTEPE RL
611
VAN
65VAN018
BAŞKALE TT
612
VAN
65VAN019
65VAN020
VİRANŞEHİR TT
DAMLASU TT
YALINCA TT
602
605
TURNA
BÜYÜKBARDAKÇI TT
594
VAN093(OVER1K)
ROUTE 4
KORÇİK RL
589
599
ROUTE 3
GÜZELDERE RL
KIRGEÇİT TT
613
VAN
65VAN020
KIRGEÇİT TT
614
VAN
65VAN023
65VAN043
GÜZELDERE RL
AVEA_VA4775_OVER1K
GÜZELSU TT
615
VAN
65VAN025
65VAN056
616
VAN
65VAN026
65VAN030
GÜZELDERE RL
GÜZELSU TT
617
VAN
65VAN028
65VAN031
65VAN014
YALINCA TT
ERCİŞ TT
618
VAN
65VAN029
65VAN057
619
VAN
65VAN030
GÜZELDERE RL
GÜZELSU TT
620
VAN
65VAN031
65VAN014
YALINCA TT
65VAN028
65VAN031
621
VAN
65VAN032
622
VAN
65VAN034
65VAN014
YALINCA TT
GÜZELSU TT
623
VAN
65VAN035
GÜZELDERE RL
624
VAN
65VAN041
BAŞKALE TT
625
VAN
65VAN043
GÜZELDERE RL
GÜZELSU TT
GÜZELSU TT
626
VAN
65VAN052
GÜZELDERE RL
627
VAN
65VAN056
AVEA_VA4775_OVER1K
628
VAN
65VAN057
ERCİŞ TT
629
VAN
65VAN059
65VAN041
630
VAN
65VAN061
BAŞKALE TT
GÜZELSU TT
BAŞKALE TT
65VAN014
YALINCA TT
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
631
VAN
632
VAN
633
VAN
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
65VAN068
65VAN002
NARLI OVER1K
65VAN070
65VAN082 OVER1K
65VAN071
YK.GÜLDEREN BTS
ÇALDIRAN TT
ÇALDIRAN TT
634
VAN
65VAN073
65VAN067
635
VAN
65VAN074
ÇALDIRAN TT
636
VAN
65VAN075
ÇALDIRAN TT
637
VAN
65VAN077
KÜRTEPE RL
638
VAN
65VAN081
ERCİŞ TT
KÜRTEPE RL
ÇALDIRAN TT
VAN
65VAN085
65VAN077
640
VAN
65VAN087
65VAN067
641
VAN
65VAN089
65VAN087
65VAN067
65VAN093 OVER1K
GELENLER TT
BAŞKALE TT
VAN
65VAN090
643
VAN
65VAN092
KÜRTEPE RL
644
VAN
65VAN093
GELENLER TT
645
VAN
65VAN095
65VAN057
ERCİŞ TT
646
VAN
65VAN096
65VAN097
BAŞKALE TT
647
VAN
65VAN097
BAŞKALE TT
648
VAN
65VAN103
BAŞKALE TT
649
VAN
65VAN104
KÜRTEPE RL
VA4883 OVER1K
650
VAN
65VAN105
651
VAN
65VAN107
65VAN075
ROUTE 4
BAŞKALE TT
639
642
ROUTE 3
BAŞKALE TT
ÇALDIRAN TT
BAŞKALE TT
ÇALDIRAN TT
652
VAN
65VAN111
NACAR RL
653
VAN
65VAN119
CEVİZLİBELEN OVER1K
654
VAN
65VAN122
65VAN124
65VANA007
OVER1K
65VAN124
65VANA007
OVER1K
65VAN067
ÇALDIRAN TT
655
VAN
65VAN123
65VAN122
656
VAN
65VAN124
65VANA007
OVER1K
657
VAN
65VAN125
65VAN018_BİLGEÇ_OVER1K
BAŞKALE TT
658
VAN
65VAN126
ERCİŞ TT
659
VAN
65VAN130
65VAN014
YALINCA TT
65VAN087
BOZYİĞİT SDH
660
VAN
65VAN131
65VAN089
661
VAN
65VAN132
VA4806
662
VAN
65VAN133
NACAR RL
BAŞKALE TT
663
VAN
65VAN134
KÜRTEPE RL
664
VAN
65VAN135
KÜRTEPE RL
BAŞKALE TT
665
VAN
65VAN139
65VAN018_BİLGEÇ_OVER1K
BAŞKALE TT
BAŞKALE TT
666
VAN
65VAN143
KÜRTEPE RL
667
VAN
65VAN146
65VANA005 KARADANA ATLAMA
ÇATAK TT
65VAN146
668
VAN
65VAN147
65VANA010 ÇILGA ATLAMA
669
VAN
65VAN149
65VAN150
65VAN151
670
VAN
65VAN150
65VAN151
NACAR RL
671
VAN
65VAN151
NACAR RL
672
VAN
65VAN152
VA4883 OVER1K
673
VAN
65VAN155
65VAN025
65VAN056
OVAPINAR TT
674
VAN
65VAN157
65VANA011
675
VAN
65VAN159
DÖNEMEÇ TT
65VANA005 KARADANA ATLAMA ÇATAK TT
NACAR RL
AVEA_VA4775_OVER1K
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
İL
No
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
676
YOZGAT
66YZG001
AKDAĞMADENİ RL
677
YOZGAT
66YZG002
ALEMDAR TT
678
YOZGAT
66YZG003
AYDINCIK TT
679
BATMAN
72BTM001
21DYB133
AHMETLİ TT
680
BATMAN
72BTM002
BTMA005
GERCÜŞ TT
681
BATMAN
72BTM003
BT0862-1K
682
BATMAN
72BTM005
21DYB133
AHMETLİ TT
683
BATMAN
72BTM006
72BTM048
72BTM012
BEŞİRİ RL
684
BATMAN
72BTM012
BEŞPINAR TT
685
BATMAN
72BTM016
SAMANYOLU TT
686
BATMAN
72BTM017
GLOBAL TOWER T87602
T-T090246 (ÜNSALDI OVER1K)
BEŞİRİ RL
ROUTE 3
ROUTE 4
ROUTE 5
BEŞPINAR TT
BEŞİRİ RL
SİİRT RL
SİİRT TT
ROUTE 6
687
BATMAN
72BTM018
YANIKKAYA TT
688
BATMAN
72BTM019
BT0826 AVEA
72BTM021
BAYKAN RL
SİİRT RL
SİİRT TT
BT0826 AVEA
72BTM021
BAYKAN RL
SİİRT RL
SİİRT TT
BT0826 AVEA
72BTM021
BAYKAN RL
SİİRT RL
72BTM066
72BTM033
72BTMA004
KARŞIYAKA TT
72BTMA004
KARŞIYAKA TT
SİİRT RL
SİİRT TT
SİİRT RL
689
BATMAN
72BTM021
BAYKAN RL
690
BATMAN
72BTM022
72BTM067
691
BATMAN
72BTM024
72BTM022
72BTM067
SASON TT
692
BATMAN
72BTM026
72BTM032
693
BATMAN
72BTM027
72BTMA004
KARŞIYAKA TT
694
BATMAN
72BTM029
72BTM018
YANIKKAYA TT
72BTM043 YUCEBAĞ OVER1K
YÜCEBAĞ TT
695
BATMAN
72BTM031
696
BATMAN
72BTM032
SASON TT
KARŞIYAKA TT
697
BATMAN
72BTM033
72BTMA004
698
BATMAN
72BTM036
72BTM055
72BTM041
699
BATMAN
72BTM039
72BTMA006
BT0868 OVER1K
72BTM033
BT0868 OVER1K
BATMAN
72BTM041
72BTM066
701
BATMAN
72BTM042
72BTMA006
702
BATMAN
72BTM043
YÜCEBAĞ TT
703
BATMAN
72BTM044
72BTM019
BT0826 AVEA
72BTM021
BAYKAN RL
704
BATMAN
72BTM046
72BTM048
72BTM012
BEŞPINAR TT
BEŞİRİ RL
72BTM012
BEŞPINAR TT
BEŞİRİ RL
705
BATMAN
72BTM047
72BTM048
706
BATMAN
72BTM048
72BTM012
BEŞPINAR TT
BEŞİRİ RL
707
BATMAN
72BTM049
72BTM022
72BTM067
BT0826 AVEA
72BTM021
BAYKAN RL
72BTM033
72BTMA004
KARŞIYAKA TT
SİİRT RL
SİİRT TT
BATMAN
72BTM050
GÜRPINAR TT
709
BATMAN
72BTM052
72BTM032
SASON TT
710
BATMAN
72BTM055
72BTM041
72BTM066
711
BATMAN
72BTM056
BT0865 OVER1K
712
BATMAN
72BTM058
72BTMA002
SASON TT
BT0868 OVER1K
713
BATMAN
72BTM061
72BTMA006
714
BATMAN
72BTM062
72BTM039
72BTMA006
BT0868 OVER1K
715
BATMAN
72BTM063
72BTM039
72BTMA006
BT0868 OVER1K
72BTMA004
KARŞIYAKA TT
BAYKAN RL
716
BATMAN
72BTM066
72BTM033
717
BATMAN
72BTM067
BT0826 AVEA
72BTM021
718
ŞIRNAK
73SNK005
47MRD011
KOREÇ RL
719
ŞIRNAK
73SNK006
ZURAN RL
720
ŞIRNAK
73SNK021
ŞIRNAK TT
SİİRT TT
BEŞİRİ RL
700
708
ROUTE 7
SİİRT TT
İL
No
GKTS SAHA KODU
ROUTE 1
ROUTE 2
73SNK034
UÇARLI RL
MİRAV RL
73SNK035
73SNK006
ZURAN RL
721
ŞIRNAK
722
ŞIRNAK
723
ŞIRNAK
73SNK036
ŞIRNAK TT
724
IĞDIR
76IGR001
GLOBAL TOWER 88404
DONANDI TT
725
IĞDIR
76IGR002
GÜLLÜCE RL
TUZLUCA
726
IĞDIR
76IGR003
DONANDI TT
727
IĞDIR
76IGR004
76IGR002
GÜLLÜCE RL
728
IĞDIR
76IGR005
GLOBAL TOWER 88404
DONANDI TT
729
IĞDIR
76IGR006
DOĞUBEYAZIT TT
730
IĞDIR
76IGR007
UNBULAK HOPPOINT
731
IĞDIR
76IGR009
IĞDIR TT
732
OSMANİYE
80OSM001
BUCAK TT
733
OSMANİYE
80OSM002
AVEA_AD5178
ROUTE 3
TUZLUCA
UĞURÇAY TT
80OSM001
BUCAK TT
ROUTE 4
ROUTE 5
ROUTE 6
ROUTE 7
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü
EK-8 ELEKTRİK ÖDEMELERİ VE FATURA TAKİBİ PROSEDÜRÜ
1.
Elektrik Aboneliği Bulunan Sahalara Ait Elektrik Ödemelerinin Otomatik Ödeme
Talimatıyla Banka Aracılığı İle Yapılması
2.
Elektrik Aboneliği Bulunan, Otomatik Ödemeye Alınamamış Sahalara Ait Elektrik
Ödemelerinin Elden Yapılması
3.
Elektrik Aboneliği Bulunmayan, İşverene Ait Sayaçlı Sahaların Elektrik Ödemelerinin
Yapılması
1
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü
EK-8 ELEKTRİK ÖDEMELERİ VE FATURA TAKİBİ
1.
Elektrik Aboneliği Bulunan Sahalara Ait Elektrik Ödemelerinin Otomatik Ödeme
Talimatıyla Banka Aracılığı İle Yapılması:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Aboneliği bulunan Sahalara ait elektrik ödemelerinin otomatik olarak yapılması, söz
konusu Saha ve binaların elektrik fatura bedellerinin, Saha ve binaların bağlı bulundukları
ilgili elektrik kuruluşlarına, anlaşmalı bankalar kanalı ile ödenmesidir. Bu ödemelerin
yapılması İşverenin yetki ve sorumluluğundadır.
Yüklenici, otomatik elektrik ödeme talimatı olan bu Sahalara ait faturaların zamanında
ödendiğini İşveren Bölge ve İl Müdürlükleri ile birlikte kontrol ve takibini yaparak
ödenmeyen, eksik veya fazla ödenen faturaları İşverene bildirecektir.
Otomatik ödeme talimatı bulunan fakat banka tarafından çeşitli nedenlerle (İşletme kodu
değişimi, Abone No değişimi, ilgili elektrik kurumu ile banka anlaşmasının süre bitimi vb.)
ödenmeyen faturalar İşverene bildirilecek ve Yüklenici tarafından Elektrik Elden Ödeme
Formu ile ödeme yapılacaktır. Yüklenici sorumluluğundaki tüm bu Sahaların abonelik
bilgileri Yüklenici tarafından İşverene bildirilecek ve İşveren tarafından otomatik ödeme
talimatı kapsamına alınması sağlanacaktır.
Tüm Sahalara ait elektrik faturalarının toplanması, sayaç okuma bilgilerinin bir önceki
fatura ve/veya tüketim ekstrelerdeki bilgilerle karşılaştırarak kontrolü, bu kontrol sonucu
tespit edilen uygunsuzlukların yerinde araştırılması amacıyla Saha ve binalardaki sayaçlar
üzerindeki bilgilerle karşılaştırılıp doğruluğunun teyit edilmesi, işletme kodu, abone
numarası, adres ve diğer abonelik bilgileri ile ilgili gereken düzeltmelerin yapılması (ilgili
elektrik kuruluşuna resmi müracaat, takip, sonuç ve Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi)
Yüklenici sorumluluğundadır.
Otomatik ödeme talimatı bulunan Sahalara ait faturalar Yüklenici tarafından toplanarak,
son ödeme tarihine göre sıralanıp her ay düzenli olarak İşverene gönderilecektir.
Tüm Sahalara ait elektrik faturalarının toplanması, sayaç okuma bilgilerinin bir önceki
fatura ve/veya tüketim ekstrelerdeki bilgilerle karşılaştırarak kontrolü, kontrol sonucu tespit
edilen uygunsuzlukların yerinde araştırılması için Saha ve binalardaki sayaçlar üzerindeki
bilgilerle karşılaştırılıp doğruluğunun teyit edilmesi, işletme kodu, abone numarası, adres
ve diğer abonelik bilgilerinin kontrol edilip gereken düzeltmelerin yapılması Yüklenici
sorumluluğunda olacaktır.
Her bir Sahanın geçmiş dönemlere ait borç sorgulamaları yapılarak, var ise borçların ve
tahakkuk ettirilen cezaların ödeme işlemleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 2 (iki) ay
içerisinde Yüklenici tarafından tamamen yapılacaktır. 2 (İki) aydan sonra ortaya çıkan
geçmişe yönelik tüm borçlardan Yüklenici sorumludur. Her bir Saha için Sözleşme
tarihinden itibaren yapılan ödemeler karşılaştırma amaçlı raporlanacak ve %10 dan fazla
oluşan değişimlerin gerekçeleri raporda İşverene sunulacaktır.
2
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.
Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü
Sözleşmenin imza tarihinden itibaren onbeş (15) (onbeş) gün içerisinde, elektirik
bedellerinin ödenmesi, Sözleşmede belirlenen koşullar altında Yüklenicinin tam
sorumluluğuna geçecektir. İlk 15 (onbeş) günlük süreden sonra oluşan her türlü ceza
Yüklenici tarafından ödenecektir.
Yüksek olan fatura tutarları Yüklenici tarafından araştırılarak analizi yapılacak son ödeme
gününden önce İşverene elektronik ortamda bilgi verilecektir.
Yüksek olan elektrik faturasının araştırılması kapsamında Yüklenici, Saha veya binadaki
sayacı kontrol edecek, kaçak elektrik kullanımını önleyecek, sayaç bilgileri ile fatura
bilgilerini karşılaştıracak ve gerektiği durumlarda İşverenin bilgisi dahilinde kompanzasyon
işlerini yapmakla yükümlü olacaktır. Bu işlemlerin ardından Yüklenici ilgili elektrik
kuruluşları ile görüşerek, faturaların yeniden düzenlenmesini ve gereken indirimlerin
yapılmasını sağlayacak ve yeni faturayı ödeyecektir.
Yüklenici, geçmiş dönemlerde 9 kVA’nın üzerinde güç değerinden yapılmış olan abonelik
sözleşmelerini, ilgili elektrik kuruluşlarında proje tadilatı yaptırırarak 5 kVA olarak
yenileyecektir. Yüklenici geçmiş dönemlerde sözleşme gücü 9 kVA’nın üzerinde güç
değerinden yapılmış olan abonelik sözleşmelerinde ilgili elektrik kuruluşları tarafından
gönderilen faturalarda belirtilen reaktif ceza bedellerinin ortadan kaldırılması için, İşverenin
talebi ile İşverenin bildirdiği Sahalarda ilgili elektrik kuruluşlarında proje tadilatı
yaptırılarak 5 kVA olarak yenileyecek. İşbu Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 2 (iki) ay
içerisinde, daha sonrasında İşverenin belirleyeceği sürelerde Yüklenici bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür. 2 (iki) aydan sonra ortaya çıkan reaktif ceza bedellerine yönelik
tüm borçlardan Yüklenici sorumludur.
Tüm Sahaların sözleşme güç değerleri Yüklenici tarafından tespit edilecek, Elektrik
Sözleşme Güç Değeri Formuna işlenerek İşverene teslim edilecektir. İşverenin belirleyeceği
zaman içinde, bildirilen Sahalar için güç değişimi yapılmadığı durumlarda ortaya çıkacak
her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir.
İşveren herhangi bir anda, otomatik elektrik ödeme kapsamında bulunan herhangi bir
Sahanın bu kapsamdan çıkartılarak, elektrik faturası ödemelerinin Yüklenici tarafından
elden yapılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır.
Yapılan tüm ödemelerde İşverenden kaynaklanan gecikme cezaları hariç, yanlış işletme
kodu veya abone numarası ile yapılacak tüm yanlış ödemeler, Yüklenicinin kendi
hatalarından kaynaklanan tüm gecikme cezaları ve İşverenin bu nedenle uğrayabileceği
zararların tazmini Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
Mevcut Sahalar ve yeni yapılan Sahalarda abonelik işlemlerinden ve aboneliğe ait bilgilerin
Bilgi Yönetim Sistemine girilmesinden Yüklenici sorumludur.
Elektrik Aboneliği Bulunan, Otomatik Ödemeye Alınamamış Sahalara Ait Elektrik
Ödemelerinin Elden Yapılması:
2.1. Sahalara ait elektrik faturaları Yüklenici tarafından vadesi içerisinde ilgili elektrik
kuruluşlarına elden ödenecektir.
3
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü
2.2. Yüklenici, orjinal ödendi kaşeli elektrik fatura ve ödeme makbuzlarını tarih sırasına göre
Elektrik Elden Ödeme Formuna ekleyecek ve her ay eksiksiz olarak İşverene teslim
edecektir. Tüm bilgiler Bilgi Yönetim Sistemine Yüklenici tarafından girilecektir.
2.3. Tüm Sahalara ait elektrik faturalarının toplanması, sayaç okuma bilgilerinin bir önceki
fatura ve/veya tüketim ekstrelerindeki bilgilerle karşılaştırarak kontrolü, bu kontrol sonucu
tespit edilen uygunsuzlukların yerinde araştırılması, Saha ve binalardaki sayaçlar üzerindeki
bilgilerle karşılaştırılıp doğruluğunun teyit edilmesi, işletme kodu, abone numarası, adres ve
diğer abonelik bilgileri ile ilgili gereken düzeltmelerin yapılması (ilgili elektrik kuruluşuna
resmi müracaat, takip, sonuç ve Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi) Yüklenici
sorumluluğundadır.
2.4. Her bir Sahanın ve santral binasının geçmiş dönemlere ait borç sorgulamaları yapılacak, var
ise borçların ve tahakkuk ettirilen cezaların ödeme işlemleri sözleşmenin imza tarihinden
itibaren 2 (iki) ay içerisinde Yüklenici tarafından yapılacaktır. 2 (iki) aydan sonra ortaya
çıkan geçmişe yönelik tüm borçlardan ve cezalardan Yüklenici sorumludur.
2.5. Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde elektrik bedellerinin
ödenmesi, işbu Şartnamede belirlenen koşullar altında Yüklenicinin sorumluluğunda
olacaktır. İlk 15 (onbeş) günlük süreden sonra oluşan her türlü ceza Yüklenici tarafından
ödenecektir.
2.6. Yüksek olan fatura tutarları Yüklenici tarafından araştırılacak ve analizi yapılarak son
ödeme gününden önce İşverene elektronik ortamda bildirilecektir.
2.7. Yüklenici, yüksek olan elektrik faturasının araştırılması kapsamında Saha veya binadaki
sayacı kontrol edecek, kaçak elektrik kullanımını önleyecek, sayaç bilgileri ile fatura
bilgilerini karşılaştırılacak ve gerekli durumlarda kompanzasyon işlerini yapmakla yükümlü
olacaktır. Bu işlemlerin ardından Yüklenici ilgili elektrik kuruluşları ile görüşerek,
faturaların yeniden düzenlenmesini ve gereken indirimlerin yapılmasını sağlayacak ve
ardından faturayı ödeyecektir.
2.8. Yüklenici geçmiş dönemlerde 9 kVA’nın üzerinde güç değerinden yapılmış olan abonelik
sözleşmelerini, ilgili elektrik kuruluşlarında proje tadilatını yaptırarak 5 kVA olarak
yenileyecektir.
2.9. Yüklenici, elektrik aboneliği bulunan ve elektrik faturaları elden ödenen Sahaların, otomatik
banka ödemesi kapsamına alınabilmesi için abonelik bilgilerinin doğruluğunu kontrol
ederek Otomatik Ödeme Takip Formu ile birlikte İşverene gönderecektir.
2.10. Bankanın otomatik elektrik ödeme tarihini İşverene bildirmesinin ardından, İşveren
otomatik ödemenin başlayacağı tarihi Yükleniciye iletecektir. Bu tarihe kadar tüm elektrik
ödemeleri Yüklenici tarafından elden yapılacaktır. Otomatik ödemeler İşverenin
sorumuluğundadır. Yüklenici, otomatik elektrik ödeme talimatı olan bu Sahalara ait
faturaların zamanında ödendiğini kontrol ve takip edecek, ödenmeyen, eksik veya fazla
ödenen faturaları İşverene bildirecektir.
2.11. Yeni açılan Sahaların kabul tarihleri İşveren tarafından Yükleniciye iletilecek, Yüklenici bu
tarihlerde Sahanın abone numarasını ve işletme kodlarını alacak ve kontrol edecektir. Abone
numarası tespiti yapılamayan Sahaların abone ya da İşverene ait sayaçları Yüklenici
4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü
tarafından yerinde kontrol edilerek ve abone sayacı olan Sahanın abone numarasının tespiti
ilgili elektrik kuruluşundan yapılacaktır. Tespiti ve temini Yüklenici tarafından yapılan tüm
bu bilgiler (abone no, işletme kodu, İşverene ait sayaç, İşverene ait sayaç numarası, ilgili
elektrik kuruluşu için karne ve sıra no, İşverenin isteyebileceği benzeri bilgiler,...) aylık
düzenli bir rapor hazırlanarak Yüklenici tarafından İşverene gönderilecektir. Sökülen veya
başka bir yere taşınan Sahaların abonelikleri İşveren tarafından Bilgi Yönetim Sistemi
üzerinde Sahanın statü değişim bildirim yapıldıktan en geç 1 (bir) hafta içerisinde
tamamlanacaktır. Bu süre aşımında doğacak ödeme farkları Yükleniciye aittir.
2.12. Yapılan tüm ödemelerde İşverenden kaynaklanan gecikme cezaları hariç, yanlış işletme
kodu veya abone numarası ile yapılacak tüm yanlış ödemeler, Yüklenicinin kendi
hatalarından kaynaklanan tüm gecikme cezaları Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
3.
Elektrik Aboneliği Bulunmayan, İşverene Ait Sayaçlı Sahaların Elektrik Ödemelerinin
Yapılması:
3.1. İlgili elektrik kuruluşundan aboneliği olmayan Sahaların elektrik ödemeleri, aboneliği
bulunan yer sahibine Yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.2. Aboneliği olmayan Sahalarda kullanılan enerji bedeli, Yüklenici tarafından, aboneliği
bulunan yer sahibinin elektrik hattına bağlanan İşverene ait sayaçlar okunarak hesaplanacak
ve gecikmesiz ödenecektir.
3.3. Yüklenici elektrik aboneliği bulunmayan Saha ekipmanlarını, abonelik işlemi yapılabilmesi
için gerekli yasal prosedürleri hazırlayarak İşverene bildirmekle yükümlü olacaktır.
3.4. Sahanın aboneliğe geçişi ve otomatik ödemeye alınması için gerekli evrakların ve
dokümantasyonun hazırlanması Yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.5. Yüklenici elektrik aboneliği bulunmayan Sahalara ait ödemeleri yaptıktan sonra İşverene ait
Sayaç Ödeme Formu hazırlayacaktır.
3.6. İşverene ait Sayaç Tutanağı, yer sahibi veya yer sahibinin yetkilendirdiği (imza sirküleri ve
yetki belgesi olmak şartı ile) bir şahıs ve ödemeyi yapan Yüklenici yetkilisi tarafından
imzalanıp, sayaç bilgileri, ödeme dönemine ilişkin ilk ve son sayaç endeks ve tarihleri
yazılarak, Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Bu bilgilerin Bilgi Yönetim Sistemine
girilmesi Yüklenici sorumluluğundadır.
3.7. İşverene ait sayaç birim fiyatları İşverene ait Sayaç Tutanağında açıklandığı şekilde
Yüklenici tarafından hesaplanacak ve ödemeler bu tutar üzerinden Yüklenici tarafından mal,
yer sahibi veya yetkilendirdiği bir kişiye (yetki belgesi olmak şartıyla) yapılacaktır.
Ödemelerin zamanında ve tam olarak yapılmaması ya da mal, yer sahibinin iddiaları nedeni
ile doğabilecek her türlü zarar münhasıran Yüklenicinin sorumluluğundadır.
3.8. Mal sahibine gelen elektrik faturası ve faturanın ödendiğini gösterir belge, İşverene hizmet
bedeli olarak kesilen faturanın aslı ve İşverene ait Sayaç Tutanağı, Yüklenicinin
hazırlayacağı İşverene ait Sayaç Ödeme Formuna eklenecektir.
3.9. Her bir Sahaya ait İşverene ait Sayaç Tutanağı, İşverene ait Sayaç Ödeme Formu ile birlikte
Yüklenici tarafından eksiksiz olarak İşverene iletilecektir.
5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü
3.10. İşverene ait Sayaç Tutanağının bir nüshası Yüklenici tarafından yer sahibine verilecektir.
3.11. Yüksek olan fatura tutarları Yüklenici tarafından araştırılacak ve analizi yapılarak son
ödeme gününden önce İşverene elektronik ortamda bilgi verilecektir.
İşveren talep ettiği durumlarda Yüklenici Sahalarda bulunan endeks bilgilerini aynı gün içerisinde
İşverene bildirecektir.
Yüklenici; işbu Şartname kapsamında yapılan elektrik ödeme ve takibini ayrıca İşveren tarafından
verilen diğer işlerin ifasında, sorumluluklarını ve taahhütlerini bütünüyle yerine getirmek için her
türlü önlemi almak ve aldırtmakla yükümlüdür.
Sahaların güçlerinin düşürülmesi, sayaç, kompanzasyon rölelerinin değiştirilmesi vb. tüm ek
işlemler Yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır.
6
Ek-9 İş bu Şartname kapsamında kullanılacak tüm formlar Sözleşmenin imzalanmasını
müteakip Yüklenici tarafından hazırlanarak İşverenin onayına sunulacaktır.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-10 Operasyon Bölgeleri
EK-10 OPERASYON BÖLGELERİ
1/1
Türk Telekomünikasyon A. Ş.
EK-11 GART İşletme Prosedürü
EK-11 GART İŞLETME PROSEDÜRÜ
1. İşverenin talep etmesi halinde Yüklenici Gelişmiş Abone Radyo Terminallerinin (GART)
montaj/demontaj arıza/bakım/işletme işlerinden sorumlu olacaktır.
2. Yüklenici tarafından alınacak GART işletme hizmetine ilişkin sahalar Ek-7 Saha Listesi
içerisinden İşveren tarafından belirlenecek olup, İşveren bu listede istediği zaman güncelleme
yapma hakkına sahip olacaktır.
3. İşveren tarafından abonelik süreçlerinde, AAA, IMS ve GART tanımlamalarının yapılmasını
müteakip, İşveren, Yükleniciye GART kurulum iş emirlerini açacaktır.
4. İşveren tarafından iş emirlerinin açılmasını müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde GART
kurulumların tamamlanması, abonelerin aktif hale getirilmesi ve Bilgi Yönetim Sisteminden
iş emirlerinin kapatılması Yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
5. GART kurulumlarının, müşteri lokasyonunda müşterinin talep edeceği ve GKTS sinyalinin en
iyi alınacağı noktaya yapılması Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
6. GART kurulumu tamamlandıktan sonra İşverenin belirleyeceği testler yapılmadan müşteri
lokasyonundan çıkılmayacak ve iş emri kapatılmayacaktır.
7. GKTS kurulumlarında kapsamalarda sorun yaşanması halinde durum derhal İşverene
bildirilecek ve İşverenin talimatı doğrultusunda gerekli optimizasyon çalışması Yüklenici
tarafından yapılacaktır.
8. Bina İçi GART sistemi ile müşteriye taahhüt edilen data hızlarına ulaşılamaması durumunda,
Bina Dışı GART İşveren tarafından temin edilecek ve kurulumu Yüklenici tarafından
yapılacaktır.
9. Bina içi ve bina dışı GART’lar İşveren tarafından temin edilecek olup, müşteri lokasyonuna
kurulum, montaj, demontaj, bina içi bina dışı GART değişim işleri, abone başına ödenecek
GART Abonelik Hizmet Bedeline dahildir.
10. Bina Dışı GART kurulumu yapılan bir abone lokasyonunda, aboneliğin iptal edilmesi halinde,
söz konusu terminalin demontajı İşveren tarafından açılacak İş emri kapsamında Yüklenici
tarafından yapılacaktır.
11. Yüklenici kurulum sırasında İşveren NMS ekipleri ile irtibat halinde olarak olması muhtemel
yanlış tanımlamaları anında çözüme kavuşturacaktır.
12. Yüklenici kurulumlar sırasında İşveren müşterisine saygı kuralları çerçevesinde gerekli özen
ve hassasiyeti gösterecektir.
13. Yüklenici abone lokasyonundan ayrılırken İşverenin isteyeceği belgeleri aboneye
imzalatmakla yükümlü olacaktır.
14. GART arızalarının ıslahı için açılacak iş emirleri, İşveren tarafından beklenmeksizin açılacak
olup, Yüklenici 7x24 (gün x saat) esasına göre 84 saat içerisinde müdahale ederek ıslahını
sağlayacaktır.
15. GART arızalarında terminalin değişmesi gerektiği durumlarda, yeni terminal İşveren
tarafından sağlanacak olup, kurulumu Yüklenici tarafından yapılacaktır.
16. Yüklenici, arizanın ıslahı ile ilgili İşverenin talep edeceği evrakları aboneye imzalatmaktan
sorumlu olacaktır.
Türk Telekomünikasyon A. Ş.
EK-11 GART İşletme Prosedürü
17. İşveren GART işletimi istediği sahaları Yükleniciye bildirecek ve Ek-15-A da belirtilen
GART aylık hizmet bedeli (Abone başı) üzerinden ücretlendirilecektir, Yüklenici bu ücretten
başka herhangi bir ücreti talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. Abone başı ücret, abonelik
başlangıcını müteakip bir sonraki ayın hakedişinde bir aylık olarak başlayacak olup, abonelik
iptali halinde iptalin yapıldığı ay tam ücret hakedişe yansıtılacaktır.
18. GART arızalarında zamanında müdahale edilmemesi ya da kurulumların zamanında
yapılmaması halinde oluşacak hertürlü zarar Yükleniciden tazmin edilecek olup, cezai durum
Ek-6 kapsamında değerlendirilecektir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-12 Revizyon İşleri Prosedürü
EK–12 REVİZYON İŞLERİ PROSEDÜRÜ
1. GİRİŞ
2. KAPSAM
3. SAHA REVİZYON İŞ AKIŞI
4. SAHA REVİZYON İŞLERİ KABULÜ
5. SAHA REVİZYON İŞLERİ PERFORMANS KRİTERLERİ
1/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-12 Revizyon İşleri Prosedürü
EK–12 REVİZYON İŞLERİ PROSEDÜRÜ
1. GİRİŞ
Revizyon İşleri Prosedürü; Yüklenicinin, İşverenin Sahalarında yapacağı revizyon hizmetlerinin
tanımını ve İşveren ile Yüklenicinin bu süreç içerisindeki yükümlülüklerini içermektedir.
2. KAPSAM
Saha revizyon işleri, GKTS şebekesinde bulunan Sahalarda, İşverenin açacağı İş Emirleri
doğrultusunda, Yüklenici tarafından yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. Yüklenici, revizyon ile
ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumuna teslim edilecek Güvenlik Sertifikası başvuru dosyasının ve Teknik Saha Survey
Dosyasının (TSS) hazırlanarak İşverene teslim edilmesinden, revizyon işlerinin üretici firmaların
belirlemiş olduğu montaj standartları ile İşverenin belirleyeceği standartlara uygun olarak
yapılmasından, işin tamamlanmasını müteakip Sahaya ilişkin talep edilecek EMR ölçümlerinin
yapılmasından, yapılan değişikliklerin İşverenin belirleyeceği formatta raporlanmasından ve
İşveren Bilgi Yönetim Sisteminin (BYS) güncellenmesinden sorumlu olacaktır.
Yüklenicinin revizyon işleri prosedürü kapsamında sorumlulukları aşağıda belirtilmiş olup,
revizyon işleri kapsamından doğacak ve burada yazılı olmayan sorumluluklar da dahil olmak
üzere Yükleniciye aittir.
Yüklenici, revizyon işleri kapsamında yapılan tüm çalışmaları üretici firmaların belirlemiş
olduğu montaj standartları ile İşverenin belirleyeceği standartlara uygun olarak yapmakla
yükümlüdür.
Revizyon İşleri kapsamına aşağıdaki işler dahil olacaktır;
 Kabinet ilavesi/sökümü/değişimi
 Sektör ilavesi/sökümü/değişimi
 Konfigürasyon değişiklikleri
 RF anten ilavesi/sökümü/değişimi
 RF anten tip/açı/tilt değişiklikleri
 MW hop montajı/demontajı, çanak montajı
 HDSL montaj/demontaj/değişimi
 Transmisyon kabinet ilavesi/sökümü/değişimi
 Saha demontajı
 Saha montajı
 UPS/PBC montajı/ilave/demontajı/değişimi
 Micro BTS montajı/demontajı/değişimi
 İlave pole montajı/demontajı /değişimi
 Konteyner montajı/demontajı/değişimi
 Seperasyon montajı/demontajı/değişimi
Revizyon işleri kapsamında yapılan tüm malzeme hareketleri, Ek-3’e uygun olarak yapılacaktır.
2/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-12 Revizyon İşleri Prosedürü
İlgili revizyon işlerine ilişkin ücretler Ek-15-B’ye göre değerlendirilecek olup, çıkabilecek
kapsam dışı işlerde Yüklenici revizyon işini yapmadan önce İşverenden ücretleri konusunda
onay almak zorundadır.
İşveren tarafından açılan İş Emirleri Yüklenici tarafından Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden takip
edilecek olup, Yüklenici kendisi için gerekli olan sunucu ve erişim altyapısını sağlamakla
yükümlüdür.
3. SAHA REVİZYON İŞ AKIŞI:
İşverenin tarafından açılacak İş Emrini müteakip, Saha revizyon işlerinin yerine getirilmesine
ilişkin iş akışı aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır;
3.1. İşveren, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan gelen talepler doğrultusunda,
kendisinin ve/veya Yüklenicinin yaptığı tespitler, acil durumlar dahil olmak üzere
yazılı/sözlü bildirimlere ilişkin gerekli gördüğü Saha revizyon işleri için Yükleniciye İş
Emri açacaktır.
3.2. İşveren tarafından açılan İş Emriyle, Güvenlik Sertifikası başvuru dosyası/dosyaları ve
teknik Saha survey dosyaları İş Emrinin alındığı tarih itibariyle takip eden 7 (yedi) gün
içerisinde Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İşverene teslim edilecektir.
3.3. İşveren tarafından Bilgi Yönetim Sistemi ile açılması gereken İş Emirlerinin Yükleniciye
herhangi bir nedenle iletil(e)memesi veya aciliyet durumlarında talepler, sorun
giderilinceye kadar Yükleniciye e-mail/faks yolu ile gönderilebilecektir. Sorunun
çözülmesi halinde talepler Bilgi Yönetim Sistemine ayrıca işlenecektir.
3.4. Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel şahıslara ait yerlerde kurulu bulunan Sahalarda
yapılacak işler için çalışma izni Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Gerekli izinlerin
alınamaması, yoğun kış şartları, Sözleşmede belirtilen mücbir sebepler ve buna benzer
nedenlerle ulaşılamayan Sahalarda, İşverenin onayı ile İş Emri yanıt süresi
uzatılabilecektir.
3.5. İşveren, teslim edilen teknik Saha survey dosyası ve güvenlik sertifikası başvuru dosyasını
inceleyerek, tespit ettiği eksik ve hataları Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici, bildirimin
yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde, söz konusu hata ve eksiklikleri giderip
incelemek için İşverene teslim edecektir.
3.6. Yükleniciden kaynaklanan eksikler nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından kabul edilmeyen bir dosya, İşveren tarafından da kabul görmemiş olacaktır.
3.7. İşveren, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kabul görmeyen Teknik Saha
Survey Dosyası ve Güvenlik Sertifikası başvuru dosyalarını, tespit edilen eksiklik ve
hataları ile Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici, bildirimin yapılmasından itibaren 3 (üç)
gün içerisinde, söz konusu hata ve eksiklikleri giderecektir.
3.8. Yüklenici, İş Emrini yerine getirmesi için gerekli malzemeleri, donanımı ve sistem
bileşenlerini belirleyecek ve temin şeklini İş Emri üzerinde belirtecektir.
3.9. Saha revizyon işlerinin tamamlanması için İşveren tarafından İş Emirlerinde süre
belirtilecektir. İşveren aynı Saha revizyon işi için farklı İş Emirleri açabilecektir.
3.10. Malzeme ve sistem bileşeni gerektiren İş Emirleri için depodan sevkiyat yapıldıktan sonra
revizyon işi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili statüye geçecektir. Yükleniciye gelen İş
Emri, Yüklenicinin tüm malzeme ve sistem bileşenlerini teslim almasından sonra İş Emri
3/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
EK-12 Revizyon İşleri Prosedürü
ilerletilerek Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili statüsüne alınmasıyla işe fiilen
başlanmış olacaktır.
Yapılacak revizyonun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onayını gerektirmesi
halinde öncelikle bu onayın alınması gerekmektedir. Bu durumda, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu onayının alınması ile İş Emri, Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili
statüsüne alınacaktır.
Yüklenici malzemeyi ve/veya sistem bileşenlerini kargodan teslim aldığını gösteren kargo
teslim belgesini İşverene iletecektir. Bu teslim tarihinin Bilgi Yönetim Sisteminde ilgili
yere girişi yapılacaktır. Bu tarih montajın fiilen başladığı ilgili statüdeki tarihi olacaktır.
Yüklenici; İş Emri statüsünü Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili statüye almazsa,
depodan malzeme çıkışını takiben 1 (bir) gün sonra İş Emri otomatik olarak ilgili statüsüne
alınacaktır.
Yüklenicinin İş Emrini tamamlamasıyla, İş Emri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili
statüsüne alınacaktır. Böylece İş Emri bu aşamada tamamlanmış sayılacaktır.
Yüklenici yaptığı revizyon çalışması ile ilgili İş Emrini Bilgi Yönetim Sisteminden seçerek
revizyon öncesi ve sonrası fotoğrafları, Saha ile ilgili güncel bilgileri yükler. İşveren
bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve bilgiler hatasız ise onaylayarak Bilgi Yönetim
Sisteminde ilgili Sahanın bilgilerini günceller. Bilgilerin hatalı olması durumunda ise
Yükleniciden düzeltilmesi istenir.
İşveren tarafından tamamlanan işin kontrolü yapılarak İş Emri Bilgi Yönetim Sistemi
üzerinden ilgili statüsüne alınır, eğer varsa eksiklikler belirlenirse İş Emri tekrar ilgili statü
olarak yükleniciye döner, İşveren tarafından yapılan kontrol sonucu iş tamamlanmışsa
Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili statüsüne getirilir. İşveren İş Emrini Bilgi Yönetim
Sistemi üzerinden ilgili statüsüne getirdiğinde, Yüklenicinin hak edişini almasına izin
vermiş olacaktır.
İşverenin eksiklik veya hata bildirimi yapmaması durumunda, İş Emrinin tamamlanma anı
olarak, Yüklenici tarafından İş Emrinin Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili statüsüne
getirildiği an alınacaktır. İş Emrinin eksiklik ve hata dolayısıyla İşveren tarafından
Yükleniciye geri gönderilmesi durumunda ise, İş Emri tamamlanma anı olarak, İş Emrinin
eksiklik ve hatalarının giderilmesinin ardından Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilgili
statüsüne getirilmesi baz alınacaktır.
İşveren, İş Emrinin Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde ilgili statüsüne getirilmesi sonrasında
talep edebileceği düzenlemelerin yapılmasının ardından, standartlara göre gerekli
kontrolleri yaparak, İş Emrini kapatacak veya tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için
Yükleniciye geri gönderecektir.
Yüklenici, İşveren tarafından bildirilen hata ve eksiklikleri 5 (beş) gün içerisinde
gidermekle yükümlüdür.
Yüklenici, diğer operatör Sahalarına yapılacak çalışmaları, diğer operatör tarafından
yayınlanan ve bu işleri düzenleyen usul ve esaslara uygun şekilde yerine getirmekle
yükümlüdür. Yüklenici, çalışmaya ilişkin başvuru ücretini Sahasında çalışma yapılan
operatöre ödeyecek, sonrasında ise bedel takip eden Ay’ın ilk haftasında İşverene fatura
edilecektir.
Yüklenici yaptığı tüm işler için barkodlama işlemlerini tamamlamış ve Bilgi Yönetim
Sisteminde gerekli güncellemeleri yapmış olarak Sahadan ayrılacaktır.
4/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-12 Revizyon İşleri Prosedürü
4. SAHA REVİZYON İŞLERİ KABULU
Saha revizyon işlerinin kabulu aşağıda tanımlandığı şekilde yapılacaktır.
Bilgi Yönetim Sisteminde İşveren tarafından kapatılmış İş Emirlerinde yer alan tüm Saha
revizyon işleri, kabul edilmiş sayılacaktır..
4.3. İşverenin kapattığı Saha revizyon işlerinde, İş Emrinin kapatılmasını müteakip 2 (iki) Yıl
içerisinde tespit edeceği hata ve eksiklikler, Yüklenici tarafından kendisine
bildirilmesinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde ücretsiz giderilecektir. Barkodlama ile ilgili
eksiklikler için ise bu süre 2 (iki) iş günüdür.
4.4. Bir İş Emrinin kapatılması için Yüklenicinin;
4.4.1. İş Emrinde yer alan tüm işlerin, İşverenin şartnameleri doğrultusunda tamamlaması,
4.4.2. İş Emrine konu olan Sahadaki tüm sistem/teçhizatlar için barkodlamanın yapması, eğer
değiştirmişse eski malzeme veya Sistem bileşenini varsa barkod bilgisi ile Bilgi
Yönetim Sistemine işlemesi,
4.4.3. Yerine getirilen Saha revizyon işlerine ilişkin Saha sahibine imzalattığı Montaj/Söküm
Sonrası Hasarsızlık Tutanağı ile talep edilirse Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunun güncel yönetmelik, usul ve esasları doğrultusunda hazırladığı EMR Ölçüm
tutanağı ile iş gerçekleştirme raporunu (Teknik Saha Survey Dosyası içeren Saha
Revizyon İşleri için) İşverene iletmesi,
4.4.4. Sahada tamamlanmış çalışmanın fotoğraf ve bilgilerinin Bilgi Yönetim Sistemine
yüklenmesi ve İşveren tarafından kabul edilip bilgilerin Bilgi Yönetim Sistemine
aktarılması,
4.4.5. Revizyon işi bitiminde Saha revizyon işlerinin yerine getirildiği Sahadaki elektrik
endeksini okuyarak, okuma tarihi ile birlikte bir önceki maddede sayılan belgelerin
kopyasını Bilgi Yönetim Sistemine girmesi,
4.4.6. Swapdan dönen malzemeleri ve/veya sistem bileşenlerini depoya iade etmesi ve iade
irsaliyesini İşverene teslim etmesi gerekmektedir.
4.5. İşveren, bahsi geçen kalemlerden herhangi birinin Yüklenici tarafından yerine
getirilmemesi durumunda, yapılan işi KABUL ETMEME hakkına sahiptir.
4.6. Yüklenicinin İşverenin Saha denetimi yapmadan eğer varsa Sahadaki sorun, eksik ve
hataları gidermesi asli sorumluluğudur; ancak, İşverenin sonradan yapacağı/yaptıracağı
Saha denetimlerinde tespit edeceği ve yükleniciye bildirdiği sorunları karşılıksız
gidermekle yükümlüdür. Ayrıca tespit edilen her eksiklik için Yükleniciye cezai işlem
uygulanacaktır.
4.7. İşveren gerekli gördüğü takdirde bu şartnamede tanımlanmış olan prosedürleri değiştirme
hakkına sahiptir. Bu durumda Yükleniciye bilgilendirme yapılacaktır.
4.1.
4.2.
5. SAHA REVİZYON İŞLERİ PERFORMANS KRİTERİ:
Saha Revizyon işlerine ait İş Emirlerinin değerlendirmesi EK-6’ya göre belirlenecektir.
5/5
EK-13 Saha Yönetimi ve Kiralama Prosedürü
EK-13.1 Güvenlik Sertifikası Yüklenici Hizmet Prosedürü
EK-13.2 Aplikasyon Prosedürü
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
EK-13 SAHA YÖNETİMİ VE KİRALAMA PROSEDÜRÜ
1. TANIMLAR
2. KONU
3. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
4. KİRA KONTRAT YÖNTEMİ VE ÖDEMELERİ
5. GÜVENLİK SERTİFİKASI
6. KİRALAMA KABULÜ VE HAKEDİŞ ÖDEMESİ
7. BTK İZİNLERİ
8. EKLER
1
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
EK-13 SAHA YÖNETİMİ ve KİRALAMA PROSEDÜRÜ
1. TANIMLAR
Kiralayan
: İşbu Şartname kapsamında GKTS şebekesini oluşturan tüm elektrik/elektronik
sistem/teçhizat/altyapı dahil vb. Sahaların kurulabilmesi, amacıyla kurulmuş ve/veya kurulacağı
yeri kiraya veren kamu kurum ve kuruluşları, mal sahibi veya kiralamaya yetkili özel, gerçek ve
tüzel kişilerdir.
Kiralanan Yer : Yüklenici tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile özel, gerçek ve tüzel olmak
üzere 3. kişilerle imzalanacak olan Kira Sözleşmeleri ile İşveren adına kiralanan montaj yapılmış
ve/veya montaj yapılacak alanlardır.
Kira Sözleşmesi: İşveren tarafından standart hale getirilmiş, kamu kurum ve kuruluşları, mal
sahipleri ve kiralamaya yetkili özel, gerçek veya tüzel kişiler ile imzalanacak olan montaj
yapılmış ve/veya yapılacak yerin kiralanmasına ilişkin sözleşmedir. (Tip Kira Sözleşmeleri
İşveren tarafından belirlenecektir.)
Şartname
: Bu ekin ait olduğu Ana metni ifade eder.
Sözleşme
: Kiralama Sözleşmesi
İş
:Yüklenici tarafından işbu Şartnamenin konusu (Madde:2) çerçevesinde
yapılacak olan faaliyetlerin tümü.
SAR
: Saha Kiralama Raporu
SARF
: Kiralanacak Aday Formu
TSS
: Teknik Saha İncelemesi
SAQ
: Kiralama ve İzinler
2. KONU
İşveren adına, kendisine teslim edilen/edilecek sahalardaki mevcut Kiralayanlarla yapılacak
yenileme Kira Sözleşmelerini, tahliye edilecek, yeri değiştirilecek sahalarda kurulmuş ve/veya
kurulacak mahallerin, ve benzeri ekipmanların altyapı işleri ile ilgili alanların kiralanması
amacıyla “Kiralayanlarla” Kira Sözleşmelerinin hazırlanması, süresi biten ve/veya hukuki
nedenlerden dolayı yenilenmesi gereken Kira Sözleşmeleri, varsa Kira Sözleşmelerinin
eksikliklerinin giderilmesi, eksikleri giderilemeyen Kira Sözleşmeleri bulunması durumunda
İşveren onayı alınarak Kira Sözleşmelerinin yenilenmesi, Kira Sözleşmelerinin ayrılmaz bir
parçası olan alt evrakların temini, İşveren adına ve İşveren tarafından belirlenecek suret sayısı
kadar Kira Sözleşmelerinin imzalanması ve Saha montajı amacıyla gerekli her türlü yasal
izinlerin (SİT, BTK, Orman, Milli Emlak, Belediye, Karayolları vb.) alınması için gerekli
araştırmaları yaparak izinlerin alınması ile ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesi, izin alınması
ile ilgili olarak dokümanların zamanında İşverene iletilmesi Yüklenici sorumluluğundadır.
Yüklenici, İşveren tarafından talep edildiğinde, Kira Sözleşmelerinin ve suretlerinin derhal
teslim etmek, kiralanmış alanlara giriş çıkış izinlerini almak, İşverenin talebi olması durumunda
Kiralanan/Kiralanacak Yerlere yapılacak her türlü montajlara nezaret ederek montajın
2
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
problemsiz yapılmasını sağlamak, gereken yerlerde Kolluk Kuvvetlerinin alınması ile sorumlu
olduğu sahaların sorunsuz çalışmasını temin etmek ile yükümlüdür.
Yüklenici, Sahalarda ileride çıkabilecek hukuki, mal sahibi vb. kaynaklı problemlerin
takibinden, çözümünden ve Sahanın çalışır durumda tutulmasından, Şartnamede belirtilen
ekipmanlar ile ilgili resmi yazı, tebligatların 3 (üç) gün içerisinde İşverene ulaştırılmasından
sorumlu olacaktır.
3. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
Yüklenici yukarıda tanımlanmış olan İşleri, kanunlar ve yasal mevzuatlara uygun şekilde
yapmak zorundadır.
Yüklenici, işbu Şartname konusu ile münhasır olarak yetkilendirilmemiştir. İşveren, söz konusu
İşleri başka firmalara yaptırma hakkına sahiptir. Yüklenici, işbu Şartname konusu İşin kendisine
yaptırılmaması sebebiyle herhangi bir nam adı altında tazminat talebinde bulunmayacak,
herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Yüklenici, işbu Şartname konusu faaliyetleri İşveren adına
ve hesabına icra edecek ve bu İş’lerde İşverene aracılık hizmeti verecektir.
Yüklenici, işbu Şartnamede tanımlanmış olan ve İşverenin onayladığı İşler dışında İşveren adına
ve hesabına veya kendi adına hesabına hiçbir işlem yapamayacak, İşvereni her ne nam altında
olursa olsun borç altına sokamayacak, İşverene herhangi bir mükellefiyet yükleyemeyecek,
İşverene ait her türlü hak üzerinde herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edemeyecek veya İşveren
tarafından yetki verilmedikçe, işbu Şartname konusu faaliyetlerle ilgili olarak hiç bir suretle
vaatlerde bulunmayacak veya garanti vermeyecek veya bu konuda ihmali bir davranışta dahi
bulunamayacaktır. Yüklenici, yetkisi olmaksızın veya yetkisini aşarak yaptığı Kira
Sözleşmelerinden ve işlemlerinden dolayı bizzat sorumlu olup, bu nedenle İşverenin uğradığı
veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmek zorundadır.
Ayrıca İşveren tarafından özellikle İşveren tüzel kişiliğini temsil eden Yönetim Kurulu Başkan
ve üyeleri tarafından noter vekaletnamesi verilmediği sürece ve noter vekaletnamesindeki
yetkiler haricinde işbu Şartname konusu dışında Yüklenici, İşverennın temsilcisi değildir veya
temsilcisi olduğu da hiç bir suretle varsayılmamaktadır. Bu sebeple işbu Şartnamede belirlenen
konu dışındaki tüm yazışma vb. ticari işlerinde, Yüklenici kendi adına ve hesabına hareket
edecek ve böyle hareket ettiğini her türlü hukuki işlemde özellikle vurgulayacaktır.
3.1.
a) Yüklenici, profesyonel kiralama faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla her türlü teknik
ekipman (dijital fotoğraf makinesi, GPS, daimi cep telefonu numarası, ulaşım aracı ve
benzeri), çalışma ortamı, yetkinlik ve personele sahip olmakla yükümlüdür.
b) Yüklenici personelini güvenilir ve işinin ehli kişiler arasından seçmekle sorumludur.
Yüklenici personellerinin iş yerinde herhangi bir kaza ya da suça karışması durumunda
İşveren derhal ve yazılı olarak haberdar edilecek ve alınması gereken her nevi adli ve idari
önlemin alınmasından Yüklenici sorumludur. Yüklenici, kendi personelinin maruz kaldığı ya
da karıştığı söz konusu durumların ortaya çıkması halinde İşverenin hiç bir sorumluluğu
olmadığını kabul ve taahhüt eder.
3
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
c) İş Yükleniciye İşveren tarafından Bilgi Yönetim Sistemi ve/veya resmi yazı/mail/faks
yoluyla iletilir. İşe başlama tarihi Bilgi Yönetim Sistemi açılma tarihi ve/veya resmi yazı
/mail/faks ile bildirim tarihidir. Yüklenici, İşverenin süre uzatması ve resmi kurumlar
dışındaki sahalarda işe başlama tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde İş’e ait Kira
Sözleşmelerinin, alt evrakları, SARF’ta belirtilen tüm adaylara ait İşveren tarafından
belirlenecek SAQ Raporu (SAR), Kira Sözleşmelerinin ait özet kapak formu ile İşverene
teslim edecektir. Yüklenici atanan sahalar ile ilgili güncel durumu İşverene haftalık
raporlayacaktır.
d) Yüklenici tarafından Kira Sözleşmeleri yapılan yerlerin aşağıdaki kriterlere mutlaka uygun
olması gerekmektedir.
i.
ii.
iii.
Kiralanabilir, belirlenen süreç içerisinde, İşveren tarafından belirlenen kiralama
limitlerine ve kriterlerine uygun olması,
İzinler Alınabilir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulu, Belediye, Yerel Yönetimler, İl Özel İdare, Milli Emlak ve Hazine,
Orman, PTT, GSM Operatörleri, TRT vb. gibi devlet, özel ve tüzel kişiliklerin
yönetmeliklerine ve sorumluluk alanlarına giren özel ve idari izinlerin belirlenen
süreçler içerisinde alınabilir olması.
Montaj yapılabilir, İşverenin belirlemiş olduğu kriterlerine ve maliyetlerine uygun ve
belirlenen sürede montajının yapılabilecek olması.
Eğer Yüklenici tarafından Kira Sözleşmesi yapılan yerlerin, yukarıda belirtilen 3 (üç)
kriterden bir tanesine uygun olamazsa veya İşverenin ilgili departmanlarınca kabul
edilmezse Kira Sözleşmeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
e) İşveren tarafından Yükleniciye verilen SARF’larda bildirilen yerlerin kiralanamaması
ve/veya uygun izinlerin alınamaması durumunda, Yüklenici yazılı kanıtlarıyla beraber
İşverene SAR ile bildirecektir.
f) Yüklenici SARF’larda belirtilen her yer için SAR hazırlamakla yükümlüdür. SAR içeriğinde
olması gerekenler:
I. İşveren tarafından değerlendirmesi için verilen yerlerin Saha İsmi, ID numarası ve Proje
İsmi (İşveren tarafından belirlenecektir).
II. Aday alanın alternatif bilgisi
III. Aday alanın kiralanması için öngörülen kira bedeli
IV. Aday alanın GPS koordinatı (WGS84), aday alanın yüksekliği
V. Aday alana ait kontak isim ve telefon numaraları, açık adresleri
VI. Aday alanın Mal sahibi ve kontak kişilerin bilgileri
VII. Aday alanın Giriş ve erişim bilgileri
VIII.
Aday alanın Yol ve ekipmanların nakliyesine uygun olabilecek bilgileri
IX. Aday alanın İzinlere uygunluğu ve yasal ve/veya özel izinlerin alınmasına ilişkin bilgiler
X. Aday alanın Elektirik ve güç kaynağına ulaşım bilgileri
XI. Aday alanın Montaj ön hazırlık bilgileri
XII. Aday alanın Bina ve çevresindeki sokak ve caddelere ilişkin kroki ve bilgiler
XIII.
Aday alana kurulacak GSM sistemlerinin çalışmasına mani oluşturabilecek çevrede
bulunan engelleri gösterir kroki
4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
Aday alanın BTS lokasyonu ve düşünülen yerin fotoğrafı
Aday alanın Çatı erişim yeri ve fotoğrafı
Aday alanın Çatı konumunu gösterir fotoğraf
Aday alanın ön cepheden çekilmiş fotoğrafı
Aday alanın 360 derece panoromik fotoğraf (0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240,
270, 300, 330, 360 pusula dereceleri ile 0 derece Kuzey yönü alınarak yapılacak)
İşverenin belirleyeceği SAR saha tahliye ve yer değiştirmelerinde Yüklenici tarafından
doldurulacaktır.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
3.2.
a) İşveren tarafından uygun bulunan Kira Sözleşmeleri ve SAR’lar, TSS çalışmasına hazır hale
getirilecektir. TSS çalışmasının yapılabilmesi için gereken her türlü izin Yüklenici tarafından
alınacaktır. TSS sırasında belirlenen montaj şekli ve alanı Yüklenici tarafından ilgili sahaya
ait Kiralayana bildirilecektir ve Kiralayan ile kiracı arasında anlaşmazlık var ise bunu
giderecektir.
b) Yüklenicinin İşverene ulaştırdığı Kira Sözleşmeleri İşveren tarafından kontrol edilerek
İşverenin standart Kira Sözleşme örneğine uymadığı takdirde gerekli değişiklikler yapılarak
onaylanacaktır.
c) Kira Sözleşmesi yapılan kontrol ve onaydan sonra İşveren tarafından imzalanacaktır. Aksi
halde, Yüklenici bu sahaya ait Kira Sözleşmelerinin feshi ve muaccel hale gelmiş kira
bedellerini ödemek ve İşverenin menfi ve müspet zararları karşılamakla yükümlüdür. Daha
önce İşverene bildirilmek koşuluyla, Kiralayan tarafından gelecek talep doğrultusunda
montaj bitiminde ıslak imzalı Kira Sözleşmesi örneğini, damga vergisi ve stopaj ödendiğine
dair evrak Kiralayana verilebilecektir.
d) İş emrinin düzenlenmesinden itibaren Kiralayan tarafından imzalanmış Kira Sözleşmeleri ve
ekleri Yüklenici tarafından İşverene, düzenlenecek tutanak ile teslim edilecektir. Aynı
şekilde onaylanmış ve Taraflarca imzalanmış Kira Sözleşmeleri de tutanak karşılığı talep
halinde Kiralayana ulaştırılmak üzere Yükleniciye teslim edilecektir.
e) Herhangi bir sebep ile kullanılmaktan vazgeçilen veya demontajı yapılan Sahalara ait Kira
Sözleşmeleri ile ilgili olmak üzere İşverenin bildirimi üzerine 15 (on beş) gün içerisinde
Kiralayanın haklarından vazgeçtiğine dair, İşverenin hak ve alacaklarını da gözetmek
suretiyle Kiralayanlar tarafından yazılı ve imzalı beyan Yüklenici tarafından alınacaktır.
Demontaj veya vazgeçilen sahanın son malikinin ve hissedarlarının tamamının imzasının
olmadığı ibraname kabul edilmeyecektir. Düzenlenen ibraname aslı İşverene teslim
edilecektir.
3.3.
a) Yüklenici, Şartnamede belirtilen ekipmanların montajı esnasında ve/veya Şartnamede
belirtilen ekipmanların bakımı, revizyonu ve ilave işler yapılması amacıyla sahaya girilmesi
durumunda Kiralanan Yerlere erişimi sağlayıcı tedbirleri ve görüşmeleri yapmak
yükümlülüğündedir.
b) Yüklenici, Sahalardan herhangi birinde kiralama hatası (Yüklenici tarafından teslim edilen
saha evraklarında, evrakın gerçek sahibine imzalatılmaması ve saha evrakları üzerinde
5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
gerçeğin gizlenmesi için yapılan ve evrakın niteliğini değiştirebilecek tahribatların tespit
edilmesi, yeterli inceleme ve kontrol yapılmaması, gerekli izinlerin alınmaması vb.
durumlar) sebebi ile ortaya çıkmış problemlerden ötürü sahanın demontaj edilmesi
durumunda yukarıda tanımlanmış olan usuller çerçevesinde alternatif yeni sahaları
kiralamakla, kaybedilen her bir saha için söküm, montaj, nakliye ve yeni saha kiralama
bedeli ile önceki Kiralayana ödenen ve kullanılmamış aylara ilişkin kira bedelini
karşılamakla yükümlüdür.
c) Yüklenici kiralama aplikasyon işlemlerini İşverenin aplikasyon prosedürüne (Ek-13.2) uygun
olarak EK 15-B’deki birim fiyatlar üzerinden yapacaktır. Yapılan aplikasyon raporlarında
istenen bilgilerin tam ve eksiksiz olması ve bilgilerin resmi kayıtlara uygun olarak doğru
iletilmesinde sorumluluk Yüklenicide olacaktır. Yüklenici aplikasyon işinin alt yükleniciler
tarafından doğru olarak yapıldığını kontrol ve denetlemekle yükümlüdür. Yapılan
aplikasyonla ilgili ileride oluşacak problemlerde, Sahanın taşınması, yeniden montajı dahil
tüm işlemler, yapılacak tüm masraflar (kira bedeli ve her türlü masraf) Yüklenici tarafından
karşılanacak, sorun düzeltilemez ise İşveren tarafından ödenmek zorunda kalınan her türlü
tazminat, kira, masraf ve bedel Yüklenici tarafından ödenecektir. Acil durumlarda İşveren
gerekli işlemleri ve ödemeleri kendisi yaparak hakedişlerden keserek Yükleniciye rücu etme
hakkını saklı tutar.
d) Yüklenici İşveren tarafından belirlenmiş kira limitleri dahilinde saha yer değişikliği için Kira
Sözleşmeleri çalışması yapmak zorundadır. Belirlenen kira limitleri ve ödeme koşullarının
dışında Kira Sözleşmelerinin yapılabilmesi için İşverenin onayını almak zorundadır.
e) Kira Sözleşmelerinin yürürlüğe girmesinden sonra Kiralayanlardan veya Kiralanan Yerlerde
hak sahibi 3. kişilerden kiralama hatası (yüklenici tarafından teslim edilen saha evraklarında,
evrakın gerçek sahibine imzalatılmaması ve saha evrakları üzerinde gerçeğin gizlenmesi için
yapılan ve evrakın niteliğini değiştirebilecek tahribatların tespit edilmesi yeterli inceleme ve
kontrol yapılmaması, gerekli izinlerin alınmaması vb. durumlar) sebebiyle gelecek ek kira
bedel talepleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Söz konusu bedeller İşveren tarafından
ödenmek zorunda kalınırsa İşverenin Yükleniciye rücu etme hakkı mevcuttur.
f) Kiralama faaliyetinin tamamlanmış kabul edilebilmesi için, Sahanın kurulacağı alan,
transmisyon (MW/MW karşı ucu) teçhizatlarının kurulacağı alan ve enerji nakil hatlarının
(direkler dahil) kurulacağı alanlarının kiralanması gerekmektedir. Bunlardan herhangi birinin
gerçekleşmemesi halinde kiralama faaliyeti tamamlanmamış kabul edilecektir.
g) Sahaların kurulacağı alana montaj yapılabilmesi için ulaşım araçlarının giriş çıkış izinlerinin
alınmasının sağlanması Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.
h) Yüklenici, kendinden kaynaklanmayan mal sahibi şikayetlerini, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarından (bakanlıklar, savcılıklar, mahkemeler, il encümen kararları v.b.) gerekse
mahalli idarelerden (belediye, belediye encümen kararları v.b.) bu Sahalar ile ilgili olarak
Mal Sahibine gelen tüm tebligat, ihbar, ihtarname ve kararları tebellüğ tarihinden itibaren 3
(üç) gün içerisinde İşverene bildirmekle, tebligatların İşveren iletişim adresine ulaştırılmasını
3 (üç) gün içerisinde sağlamakla mükelleftir (e-posta/faks ile de İşveren bilgilendirilecektir).
Bu bildirimin, süresi içerisinde yapılmaması durumunda, tebellüğ edilen evraktan doğan
6
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
sorumluluklar ve zararlar Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, Sözleşmenin yürürlüğe giriş
tarihinden itibaren bu Şartnamede ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmemesi sebebi ile Sahaların mahkeme kararı veya mahkeme kararına gerek kalmaksızın
tahliye edilmesinden, yer değiştirilmek zorunda kalınmasından, Sahanın işletilememesinden,
zarar görmesinden veya diğer herhangi bir şekilde kaybedilmesinden, kaybedilen her bir
Saha için söküm, montaj ve nakliye masrafları, yeniden kiralama yapılması ile önceki
Kiralayana ödenen ve kullanılmamış aylara ilişkin kira bedelini de karşılamakla yükümlüdür.
İşverenin talebi veya yüklenici kaynaklı olmayan hukuki ve/veya resmi sebeplerle
kaybedilen saha bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
i) Yüklenici, Kiralanan Yerlerde montaj öncesi tespit edilebilen hasarlı bölgeler hakkında
Kiralayanla beraber tutanak hazırlamak ve bu hasarların İşverenden tahsil edilmesini
engelleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. İşveren ve/veya İşverenin çalışacağı taşeronları
tarafından yapılacak montaj sonrasında Kiralanan Yere zarar verilmediği yönünde
Kiralayandan İşveren tarafından belirlenecek formatta Montaj Sonrası Hasarsızlık tutanağı
temin edilecektir. Montaj esnasında oluşan hasarlar İşverene bildirilecektir. Kiralayanlarca
imzalanan hasarsızlık tutanakları bulunmayan sahalar için hakediş faturası
düzenlenmeyecektir.
j) Yüklenici Sözleşme süresince kaynaklanan hukuki, cezai, mali sorumluluğun kendisinde
olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kiralanan Yer’in mülkiyet hakkını gösterir belgenin temin
edilememesi ve/veya gerekli yasal izinlerin alınamaması nedeniyle oluşabilecek cezai
sorumluluktan, Kira Sözleşmeleri süresince Yüklenici sorumludur. Kira Sözleşmesi
süresince yüklenici tarafından teslim edilen saha evraklarında, evrakın gerçek sahibine
imzalatılmaması ve saha evrakları üzerinde gerçeğin gizlenmesi için yapılan ve evrakın
niteliğini değiştirebilecek tahribatların tespit edilmesi durumunda çıkabilecek her türlü
problem nedeniyle İşveren kamu kurum ve kuruluşlar ile özel, gerçek ve tüzel kişiliklere
ödeme yapmak zorunda kalırsa Yüklenici başkaca bir ihtar ve karar alınmasına gerek
kalmaksızın bu ödemeyi İşverene yapacağını kabul ve taahhüt eder. Ödemenin yapılamaması
durumunda İşveren bu miktarı Yüklenicinin İşveren nezdinde doğmuş, doğacak
alacaklarından, mahsup etme hakkına haizdir. Bu halde Yüklenicinin itiraz hakkı yoktur.
Yüklenici, Kira Sözleşmeleri dosyası içeriğinde yer alması gereken bilgi ve belgelerdeki
hatalar veya eksiklikler nedeni ile Kiralama, tahsis ve taahhüt işlemleri ile İlgili Kuruma
yapılacak müracaatlarla beraber 2. maddede belirtilen diğer gerekli yasal izinlerin ait olduğu
kurum ve kurullara yapılacak müracaatların ve alınacak izinlerin zamanında veya usulüne
uygun yapılmaması nedeni ile İşverenin uğrayabileceği her türlü zarardan mali olarak
sorumlu olacaktır. Bu bağlamda Yüklenici, İşverenin uğrayacağı her türlü zararı tazmin
etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşveren, yasal izinlerin alınmaması sebebi ile İşverenin
uğrayacağı zararları Yüklenicinin hakedişinden kesmek hakkına sahiptir. Yasal izinlerin
alınmaması sebebi ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı tüm hukuki ve cezai sorumluluk
Yükleniciye ait olacaktır.
k) Yüklenici, yenileme ve saha yer değiştirme sözleşmelerinde İşverenin onayı olmadan, Kira
Sözleşmelerinin süresini 5 (beş) yıldan daha az süre ile yapamaz, kira bedellerini
7
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
belirleyemez ve standart Kira Sözleşmelerinin maddelerinde değişiklikler ve ilaveler
yapamaz. Gerektiğinde belirtilen bu durumlar için İşverenin onayını almakla yükümlüdür.
3. 4.
Yüklenici Kiralanan Yerlerdeki elektrik ihtiyacını abonelik yolu ile karşılanamaması halinde
enerjinin temini amacıyla Kiralayandan her türlü onay, muvafakat, izin almakla yükümlüdür.
4. KİRA KONTRAT YÖNTEMİ VE ÖDEMELERİ
a) Yüklenici, sorumluluk bölgelerinde olan Sahalara ait kira kontratı yenileme ve Saha
tahliye, taşınması, yer değiştirmesi durumunda yapılan kontrat bilgilerini İşverenin
kullandığı Bilgi Yönetim Sistemine girişini yapacaktır.
b) Yüklenici, sözleşmelerin onayının alınabilmesi için Bilgi Yönetim Sistemine kira, ENH,
Aplikasyon, yol, BTS ve RL sözleşmesi (alt evrakları dahil) bilgilerinin ve PDF
formatında Kira Sözleşmesi (alt evrakları dahil) girişini yapacaktır. Kira Sözleşmesi ve
alt evrak asılları Yüklenici tarafından İş Emrinin düzenlenmesinden itibaren, İşverenin
süre uzatması ve resmi kurumlar dışındaki sahalarda 15 (on beş) gün içerisinde İşverene
Kira Sözleşmesinin aslı da ulaştırılacaktır.
c) Yenilenen, tahliye edilen, yer değiştirilen Sahalara ait yeni sözleşmelerin birer
nüshalarının Kiralayana tesliminden sorumlu olacaktır. Her bir ödeme öncesi güncel
mülkiyet durumu değişiklikleri Yüklenici tarafından İşverene bildirecektir. Her bir
ödemeye ait mal sahipleri isimleri, mal sahibi adına Sahadaki yetkili isim, irtibat no,
bedel ödenen kişi, şirket, yönetime ait güncel hesap bilgiler, lehtarlara ait TC kimlik,
vergi dairesi numarası, IBAN No ve müşterek hesaplarda hisse oranı bilgileri eksiksiz
temin edecektir. Aksi halde yanlış ödemelerden Yüklenici sorumlu olacaktır
d) Sahada yapılacak yeni montaj, revizyon işleri, bakım, arıza müdahale vb. operasyonel ve
montaj işleri ile ilgili mal sahipleri veya Kiralayanlardan kaynaklanan sorunları Yüklenici
çözmekle yükümlüdür.
e) Yüklenici, Saha yönetimi başlığı altında yer alan tüm faaliyetler için İşverenin talep
edeceği şekilde ve zamanlarda raporlamalarını İşverene göndermekle yükümlüdür.
5. GÜVENLİK SERTİFİKASI
Sahanın tahliyesi, taşınması, yer değiştirmesi durumunda yeni Saha kurulumlarında ve mevcut
Sahalarda ilave montaj ve revizyon işlerinde “BTK Güvenlik Sertifikası Yüklenici Hizmet
Şartnamesine” (Ek-13.1) göre Güvenlik Sertifikalarının temini için BTK Sertifika Dosya
hazırlama, gerekli diğer resmi dokümanların ve belgelerin hazırlanması, montajı biten Sahalara
ait EMR Ölçümü, İşverenin talep etmesi halinde Yüklenici tarafından EK-15-B’deki birim
fiyatlara göre BTK’dan yetki almış firmalara yaptırılacaktır. Yüklenici, BTK’da bulunan Saha
güvenlik sertifikaları ile Sahanın mevcut durumunun daima birbiriyle uyumlu olmasının
sağlanmasıyla BTK sertifikasının yenilenip bedelsiz düzeltilmesinden ve EMR ölçümünün
BTK’nın belirlediği süre içinde tamamlanıp zamanında BTK’ya iletilmesinden sorumludur. Süre
aşımı söz konusu olduğu durumlarda BTK’nın uyguladığı cezalar Yükleniciye rücu edilir.
8
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13 Saha Yönetimi Ve Kiralama Prosedürü
a) Yüklenici Güvenlik Sertifikalarının istasyonlarda asılı olmalarını sağlayacak ve takip
edecektir.
b) Yüklenici İşverenin talebi olması halinde BTK elemanlarının, mahkeme heyetinin
Sahalara refakatini sağlayacaktır.
c) Yüklenici BTK işlerini yürütmek üzere ve gerekirse BTK’da İşverene ait işleri yönetmek
takip etmek için personel tahsis edecektir.
d) Yüklenici BTK Yönetmeliklerine ve diğer hukuki izinlere uymamaktan kaynaklanan
problemlerin İşverene yük getirmeyecek şekilde bedelsiz olarak giderilmesinden ve işin
düzeltilmesinden ve cezalardan sorumlu olacaktır.
6. KİRALAMA KABULÜ VE HAKEDİŞ ÖDEMESİ
a) İşveren tarafından Yeni Saha Kiralama ve Saha Kiralama (Yenileme) işlemleri için Ek-15B’deki birim fiyatlar üzerinden Şartname hükümleri kapsamında Yükleniciye ödeme
yapılacaktır. Şartname kapsamındaki mevcut Sahalarda ve/veya yenileme yapılan Sahalarda
ek sistemler koymak için Kiralayanlar ile yenileme veya ek sözleşme yapıldığında Ek-15B’de belirtilen bedeller Yükleniciye ödenecektir. Yüklenici öncelikle Kiralayana ilave kira
veya başka bedel ödeme yapılması borcu doğurmayacak şekilde kiralanan alanda bulunan
sistemlerde değişiklik veya ilave yapılmasına olanak verecek şekilde kiraya verenden izin
almakla yükümlüdür. Yüklenici tarafından mal sahibi ile yenileme veya ek Kira Sözleşmesi
ancak İşverenin uygun gördüğü ve onay verdiği durumlarda yapılacaktır.
b) İşbu Şartname içeriğinde belirlenmiş şartlar dahilinde Kira Sözleşmesi ve alt evrakları
İşveren tarafından onaylanmış, gerekli tüm veriler İşverenin Bilgi Yönetim Sistemine
işlenmiş, devreye alınmış ve Kabulü yapılmış Sahalar İşveren tarafından kontrol edildikten
sonra İş kabul edilecektir.
Kabul, İşveren tarafından Yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici Kira Sözleşmesi ve istenen
tüm evrakları kabul öncesinde kesinlikle İşverene teslim etmekle yükümlüdür, eksik evrak
olması durumunda Saha Kabulü yapılmış sayılmayacaktır.
c) Kabulü yapılan işlerden doğan hakedişler Yüklenici tarafından İşverene faturalanacak ve
Şartname şartlarına göre ödenecektir.
7. BTK İZİNLERİ
Sahalarda kurulan ve kurulacak olan tüm sistemler için BTK’dan alınması gereken kurulum,
değişiklik vb. izinler ile BTK’ya yapılması gereken tüm bildirimler Yüklenici
sorumluluğundadır. Bu izin ve bildirimlerde oluşan hatalardan dolayı İşverenin uğrayacağı tüm
zararlar Yükleniciye rücu edilecektir. İşverenin her hangi bir saha kontrolü sırasında BTK’dan
izin alınan veya BTK’ya bildirilen bilgilerle çelişen bir durum tespit etmesi halinde işbu
Şartnamenin Ek-6’da yer alan hükümlerine göre yaptırım uygulama hakkına sahiptir.
8. EKLER
Ek-13.1. Güvenlik Sertifikası Yüklenici Hizmet Prosedürü
Ek-13.2. Aplikasyon Prosedürü
9
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.1 Güvenlik Sertifikası Hizmet Şartnamesi
EK-13.1 BTK İŞLEMLERİ İLE GÜVENLİK SERTİFİKASI YÜKLENİCİ HİZMET
PROSEDÜRÜ
1. KONU
2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
3. CEZAİ ŞARTLAR
1
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.1 Güvenlik Sertifikası Hizmet Şartnamesi
EK-13.1 BTK İŞLEMLERİ İLE GÜVENLİK SERTİFİKASI YÜKLENİCİ HİZMET
PROSEDÜRÜ
1. KONU
Yüklenici tarafından, 21/04/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin
Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve
Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) tarafından çıkarılan tüm tebliğ, usul, esas ve
genelge şartlarına uygun olarak Güvenlik Sertifikası başvurusu dosyası hazırlayarak BTK’ya
başvuru yapılmasına, Güvenlik Sertifikası alınmasına ve devreye alınan Sahalar ile revizyon
işlemi tamamlanan Sahalara ait Elektro Manyetik Alan Şiddeti (EMF) Ölçümlerinin
yaptırılarak BTK’ya ve İşverene verilmesine, tüm bu işler ile ilgili kayıtların BTK’ya ait Bilgi
Sistemi Ortamına girilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinden ibarettir.
2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI
Yüklenici, İşveren tarafından Bilgi Yönetim Sistemi ile verilecek İş Emri gereği, Güvenlik
Sertifikasının alınabilmesi için, İş Emri veriliş tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde BTK
tarafından konu hakkında yayımlanan/yayımlanacak Yönetmelikler ile bu Yönetmeliklerin
uygulanmasına yönelik tüm Genelge ve Usul, Esas şartlarına tamamen uygun olarak gerekli
başvuru dosyasını hazırlayacak ve BTK ile İşverene verecektir.
Yüklenici, teslim etmiş olduğu dosya ile ilgili olarak, BTK nezdinde gerekli tüm işlemleri
takip ederek sonuçlandıracak, Güvenlik Sertifikasının teminini sağlayacaktır.
Yüklenici tarafından, 21/04/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin
Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve
Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik BTK tarafından
çıkarılan tüm tebliğ, usul, esas ve genelge şartlarına uygun olarak Güvenlik Sertifikası
başvurusu dosyası hazırlayarak BTK’ya başvuru yapılmasına, Güvenlik Sertifikası alınmasına
ve devreye alınan Sahalar ile revizyon işlemi tamamlanan Sahalara ait Elektro Manyetik Alan
Şiddeti (EMF) Ölçümlerini yaptıracak ve ölçüm sonuçlarını içerir belgeyi en geç 3 (üç) gün
içerisinde BTK ve İşverene teslim edecektir.
Yukarıda sayılan işlemler haricinde Yüklenici, BTK tarafından yayımlanmış ve yayınlanacak
tebliğ, genelge, yönetmelik vb. çerçevesinde talep edilecek, tanımlanmamış olan işlemleri de
yerine getirmekle yükümlüdür.
2
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.1 Güvenlik Sertifikası Hizmet Şartnamesi
BTK tarafından herhangi bir sebepten dolayı dosya içeriğinin değiştirilmesi talep edilirse ilgili
değişiklik Yüklenici tarafından hazırlanacak yeni dosya ile giderilecektir.
Gerekli olması durumunda İşveren tarafından yapılan talep sonrasında Sistem Değişiklik
Bildirimleri ve bunlara ait yeni ölçüm bildirimlerine ait dosya Yüklenici tarafından
hazırlanarak 3 (üç) gün içerisinde BTK ve/veya İşverene teslim edilecektir. BTK tarafından
herhangi bir sebepten dolayı dosya içeriğinin değiştirilmesi talep edilirse ilgili değişiklik
Yüklenici tarafından hazırlanacak yeni dosya ile giderilecektir.
Yüklenici, Baz istasyonlarının bulunduğu sahalarda, Güvenlik Sertifikası alınmasına engel
teşkil edebilecek bütün problemlerden İşvereni zamanında haberdar edecektir.
Yüklenici, sistem revizyonu ve sahaların yer değiştirilmesi halinde Güvenlik Sertifikasını
temin ettikten sonra tahliye, yer değiştirime, revizyon işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Yüklenici; İşbu Şartnamede tanımlanmış olan işleri yapabilmek ve ölçümleri yaptıracağı
firmanın BTK nezdinde gerekli yetkiye sahip olduğunu, ölçümlerde kullanacağı cihazların,
BTK tarafından belirlenen teknik özelliklere sahip ve kalibrasyonunun usulüne uygun olarak
yapılmış olduğunu, BTK tarafından belirlenen niteliklere sahip ölçüm personeli ile ölçümleri
yaptıracağını, garanti, kabul ve beyan etmektedir.
Yetki belgesi Yüklenici tarafından İşverene ibraz edilecektir.
Yüklenici, Güvenlik Sertifikası başvuru dosyasının BTK ve İşverene veriliş tarihini, Güvenlik
Sertikasının çıkış tarihini, EMF ölçümlerinin BTK ve İşverene veriliş tarihlerini İşverene ait
Bilgi Yönetim Sitemine girmekle ve kayıt etmekle yükümlüdür.
Yüklenici, Güvenlik Sertifikası basvuru dosyasını, EMF ölçüm bilgilerini BTK’ya ait sisteme
kayıt etmekle yükümlüdür.
Yüklenici, Güvenlik Sertifikalarının asılları ile birlikte, başvuru dosyaları ve EMF ölçüm
sonuçlarının birer nüshasını ve soft kopyalarını İşverene verecektir.
Yüklenici, yükümlülükleri dahilindeki tüm işler için İşverenin talep edeceği raporlamaları
İşverenin talep edeceği formatta ve zamanlarda İşverene vermekle yükümlüdür.
3.CEZAİ ŞARTLAR
Yüklenici, yapılacak ölçümlerde, hesaplamalarda ve çizimlerdeki veya dosya içeriğinde yer
alması gereken başkaca bilgi ve belgelerdeki hatalar veya eksiklikler nedeni ile BTK’ya
müracaatın zamanında veya usulüne uygun yapılmaması nedeni ile İşverene kesilebilecek her
türlü cezalardan ve zarardan mali olarak sorumlu olacaktır. Bu bağlamda Yüklenici, İşverenin
uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
3
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.1 Güvenlik Sertifikası Hizmet Şartnamesi
Yüklenicinin ölçüm yaptıracağı firmanın gerekli yetkiye sahip olmaması, yetki belgesinin
sonradan iptal edilmesi, kullanmış olduğu ölçüm cihazlarının gerekli niteliklere sahip
olmaması veya çalışanlarının BTK tarafından aranan niteliklere sahip olmaması durumunda
İşverenin uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdür.
İşin yasal süresi içerisinde ve gerektiği şekilde yapılmaması, başvuru dosyası Güvenlik
Sertifikası ve EMF bilgileri ile montajların birbirinden farklı olması nedeniyle BTK
tarafından İşveren aleyhine verilecek cezalar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ayrıca
Yüklenicinin bu nedenlerden dolayı kaybedeceği sahalara ait demontaj, yeni yere montaj
masraflarıda Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
İşveren Sözleşme süresi boyunca konusuna giren işleri, dilediği şekil ve yöntemlerle her
zaman kontrole yetkilidir. Yüklenici İşverenin kontrollük ve büro çalışmaları ile ilgili
denetlemelerde kullanılacak yer, eşya ve benzeri hizmetleri işçilik ve malzemeleri bedelsiz
yerine getirecektir.
İşveren yukarıda tanımlanan işleri bir başka Yükleniciye yaptırmak hakkına sahiptir. Bu
halde, İşveren tarafından yapılacak yazılı bildirimi müteakip Yüklenici derhal işten el çekecek
ve dosyayı ve ilgili tüm belge ve bilgiyi İşverene aynen teslim edecektir.
4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.2 Aplikasyon Prosedürü
EK-13.2 APLİKASYON PROSEDÜRÜ
1. TALEP EDİLEN EVRAKLAR
1.1. Kapak Sayfası
1.2. Kadastral Pafta
1.3.İstasyonun Kurulum Alanı
1.4. ENH Direkleri ve Enerji Güzergâhı
1.5. Yol Durumu
1.6. Durum Krokisi (Vaziyet Planı)
1.7. Parsel Ölçü Krokisi
1.8. Uydu Haritası
1.9. İmar Durumu
1.10. Fotoğraflar
2. KAPAK BİLGİLERİ VE APLİKASYON ÇİZİM DETAYLARI
2.1.Genel Bilgiler
2.2.Tapu Bilgileri
2.3.Aplikasyon Detayları
3. APLİKASYONLARIN TESLİMİ VE KABULÜ
1/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.2 Aplikasyon Prosedürü
EK-13.2 APLİKASYON PROSEDÜRÜ
Söz konusu ölçümler Teodolit (Total Station) ile yapılacaktır. Bu cihaz dışında herhangi bir ölçüm
yöntemi ile (GPS vb.) hazırlanan aplikasyonlarda oluşabilecek kayma ve hatalardan öncelikle,
Kiralamayı yapan ve Aplikasyonu yaptıran Yüklenici sorumlu olacaktır. Ayrıca, Aplikasyonu
yapan/yaptıran firma da müteselsil sorumlu olacaktır.
1.
TALEP EDİLEN EVRAKLAR
1.1. Kapak Sayfası
İşveren tarafından belirlenecek kapak sayfası eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.
1.2. Kadastral Pafta
Kadastrodan Kadastral pafta (1/5000’lik veya 1/2000’lik) örneği alınarak üzerinde aşağıda
istenen çizimler yapılacaktır.
1.3. İstasyonun Kurulum Alanı
a. Yeni Sahalarda; Saha kurulum alanı, kule yüksekliğine göre değişmektedir. Normal
şartlarda, 100 m2 alan için aplikasyon yapılması gerekmektedir. Sahada yaşanan farklı
durumlarda ilgili İşveren ile görüşülerek istenilen alanın ölçüleri değiştirilebilir. Bu
nedenle aplikasyona gidilmeden önce gerekli bilgiler alınmalıdır. Hazine kiralamaları için
yapılan aplikasyonlarda, m2 birim fiyatı üzerinden değerlendirme yapıldığı için kule
yüksekliğine göre en az işgal edilecek alan için aplikasyon yapılmalıdır. Orman
kiralamalarında Orman başvuru dosyalarında Saha için talep alanı 200 m2 olmalıdır.
Arazide kurulu bulunan diğer Operatörlere ait Saha varsa gösterilmelidir. İstasyonun
kurulum alanı ile kiralanan parsel sınırlarına olan mesafesi ayrıca belirtilmelidir.
Kiralaması yapılan parsel ile talep edilen parsel arasında fark veya mesafe olması
durumunda her iki parselin de gösterimi yapılmalıdır.
b. Mevcut Sahalarda; Telçit köşe noktaları ile birlikte, telçit içerisinde bulunan ekipmanlar,
Kule ve Konteyner (varsa Jeneratör) köşe noktaları, Trafo ve Enerji direkleri de ayrıca
gösterilmelidir. Arazide kurulu bulunan diğer Operatörlere ait Saha varsa gösterilmelidir.
İstasyonun kurulum alanı ile kiralanan parsel sınırlarına olan mesafesi ayrıca
belirtilmelidir. İstasyonun kurulu bulunduğu parselin farklı bir parselde olması durumunda
Sahanın bulunduğu parsel bilgileri verilecektir.
1.4. ENH Direkleri ve Enerji Güzergâhı
a) Yeni Sahalarda; İstasyona enerji alınabilecek, en uygun güzergâhlar tespit edilerek, enerji
alınacak biçimde her 40-50 m.’ye bir direk gelecek şekilde, enerji güzergahı ve güzergah
üzerinde bulunan parsellerin belirtilmesi gerekmektedir. Söz konusu çalışma, ENH
2/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.2 Aplikasyon Prosedürü
kiralamasının en az parsel üzerinden ve en sorunsuz şekilde gitmesini sağlamaktır. Bu
nedenle varsa alternatif enerji alınacak noktalarda gösterilmelidir. İhtiyaç halinde tesis
grubundan destek alınarak sahaya gidilmesi gerekebilir.
b) Mevcut sahalarda; Sahadan başlayarak enerji alınan noktaya kadar bulunan tüm mevcut
enerji direklerinin hangi parselde olduğu da aplikasyona belirtilecektir.
1.5. Yol Durumu
Yeni ve Mevcut Sahalarda; Arazide kadastro yolu varsa kadastro yolu olarak
belirtilecektir. Arazide yol olmaması durumunda ise, Sahaa ulaşım için açılması gereken
(Mevcut sahalarda, varsa açılmış yol) yolun güzergâhının hangi parsellerden geçeceğinin
tespiti yapılmalıdır.
1.6. Durum Krokisi (Vaziyet Planı)
a) Yeni Sahalarda; Kadastral paftada görünmeyen fakat arazide bulunan sabit noktalar
(Yapıların tamamı, Bina, Ağaç, direk, Diğer Operatörlere ait Kule, vb.) baz alınarak
kurulacak alana olan uzaklıklarının 1/1000’lik harita üzerinden detaylı çizimi yapılır.
Sabit noktalar ile Sahanın 4 (dört) köşe noktası arasındaki mesafeler bu vaziyet
planında belirtilir. Arazideki işaretlemeler kaybolması durumunda sözkonusu vaziyet
planına göre montaj noktaları tespit edilir. İstasyonun kurulum alanı ile kiralanan
parsel sınırlarına olan mesafesi ayrıca belirtilmelidir.
b) Mevcut Sahalarda; Telçit köşe noktaları içinde kalan, Kule ve Konteyner (varsa
Jenratör vb.) tüm teçhizatımızın köşe noktaları ayrıca gösterilmelidir. 2 (iki) ayrı parsel
üzerinde olan mevcut sahalar varsa parsellerin Sahanın neresinden geçtiği detaylı
olarak gösterilmelidir.
1.7. Parsel Ölçü Krokisi
Parsele ait alınan koordinatların ölçü krokisi üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Saha
yerinin köşe koordinatları, ENH ve yola ait sahadan alınan tüm koordinatlar cağrafi
koordinat sisteminde gösterilecektir.
1.8. Uydu Haritası
Aplikasyon yapılan lokasyonun uydu haritası üzerinde gösterimi yapılacaktır.
1.9. İmar Durumu
Yerin Belediye sınırları içerisinde olması durumunda; Mevcut İmar planı üzerinde
gösterilmesi gerekmektedir. İmar planı hazırlanmamış yerlerde varsa uygulama görmemiş
imar planları alınarak imar planı üzerinde Sahanın belirtilmesi gerekmektedir.
3/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.2 Aplikasyon Prosedürü
1.10. Fotoğraflar
Kule kurulacak alanın 50-60 m. mesafeden, (varsa sabit noktalarıda içine alacak şekilde)
2 (iki) yönden çekilmiş fotoğrafı ile birlikte yeni kurulacak sahalar için işaretleme yapılan
alanın fotoğrafı eklenecektir.
2. KAPAK BİLGİLERİ VE APLİKASYON ÇİZİM DETAYLARI
2.1. Genel Bilgiler
Kapak sayfasında yer alan Saha ID, Saha adı İşveren tarafından iletilen bilgilerdir.
2.2.Tapu Bilgileri
a. Mülkiyet; İl, İlçe, Pafta, Ada, Parsel vb. bilgiler ilgili tapu müdürlüğünden kontrol
edilerek tapu ile ilgili bilgiler bu sütuna girilecektir. Tapunun hisseli olması durumunda
hissedar isimleri, hisse oranları, tapunun müşterek mi iştirak mi olduğu çıkarılarak
açıklama kısmında belirtilecektir. Zilyetlik varsa Zilyetin kaç yıldır devam ettiği,
Muhtar tarafından öğrenilmelidir. Hazineye ait arazilerin Tahsis durumu varsa kime ve
ne kadar tahsis edildiği öğrenilmelidir.
b. Arazinin Vasfı; Tarla, Orman, (2-B), Mera, Otlak, Tescil harici taşlık alan, mutlaka
belirtilmelidir.
c. Orman Kadastrosu kapsamında olan sahaların Orman Kadastrosundan incelenmesi ve
gerekli açıklamaların yapılması gerekmektedir.
d. Tapu sicil kaydının, son durumu kontrol edilerek tapu son durumunun kontrol edildiği
tarih, Tescil kontrol tarihi kısmına yazılacaktır.
e. Tapuda SİT ile ilgili bir şerh durumunda SİT kısmına DOĞAL SİT veya
ARKEOLOJİK SİT olarak belirtilmeli, SİT DERECESİ kısmına da SİT’in derecesi
mutlaka belirtilecektir.
f. Tapuda SİT şerhi olmayan yerlerde SİT olması muhtemel alanlar mutlaka
Aplikasyoncunun görüşü ile bildirilmelidir. En ufak bir SİT ihtimali bile olan arazilerde
(Doğal Sit olabilir veya Arkeolojik Sit olabilir) montaja başlanmaması için acil
bilgilendirme yapılmalıdır.
g. Tapuda şerh, ipotek, haciz vs. olması durumunda diğer şerhler kısmına belirtilecektir.
h. Bu durumların dışında aplikasyon yapan firmanın görüşü ve sahayla ilgili önemli ve acil
bir açıklama varsa önemli not kısmına belirtilmelidir.
i. Kaşe ve ıslak imza atılarak, aplikasyonun sahada çizildiği tarih atılmalıdır.
2.3. Aplikasyon Detayları
a. Komşu parsellerin mülkiyetleri kontrol edilerek aplikasyon üzerinde gösterilecek ve
parsel sahiplerinin isimleri belirtilecektir.
b. Arazi yüzeyi kayalık, otlak, fidanlık, yumuşak toprak, tarım arazisi (Ne ekildiği) vb.
Bilgiler montaj açısından yardımcı olacaktır.
4/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-13.2 Aplikasyon Prosedürü
c. Ulaşım durumu, araziye ulaşım için gerekli yol açılması veya yol kiralaması yapılması
gerektiği hakkında bilgi verecektir. Mevcut yol varsa gösterilecek yoksa uygun
güzergâh tespit edilecektir. Ayrıca kış şartları gözönünde bulundurularak kar, çamur,
buz nedeni ile Saha ulaşım zor olacaksa belirtilmelidir.
d. Enerji güzergâhı ile ilgili çizimler yapılacak ayrıca belirtilmek istenen bilgiler varsa bu
sütünda belirtilecektir.
e. Yeni Sahada işaretlemeler kazık ve kırmızı sprey boya ile mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca
işaretleme yapılan alanın fotoğrafı çekilerek eklenmelidir.
f. Bunların dışında kalan tüm görüş ve öneriler, varsa arazinin hukuki durumu açıklamalar
kısmına yazılmalıdır.
g. Arazide yapılan tüm ölçümlerin koordinatları koordinat özet çizelgesine işlenmelidir.
Arazide diğer operatörlere ait saha varsa bunlara ait koordinatlarda belirtilmelidir.
3. APLİKASYONLARIN TESLİMİ VE KABULU
Yukarıda açıklanan standarlarda hazırlanan aplikasyonlar, çizim yapan alt yüklenici firma
tarafından, ıslak imzalı ve kaşeli nüshası öncelikle mail yoluyla soft olarak iletilecek,
ardından orjinal 2 (iki) nüsha Kiralamayı yapan firmaya teslim edilecektir. Islak imzalı ve
kaşeli orjinal nüshalar ile softları Kiralamayı yapan Yüklenici tarafından İşverene teslim
edilecektir.
Teslim edilen Aplikasyonlarda standartlara uygun olmayan veya eksik hazırlanmış
aplikasyonlar standartlara uygun hale getirilinceye kadar onaylanmayacaktır. Standartlara
uygun olarak hazırlanan ve standartlara uygun hale getirilen aplikasyonlar onaylanarak
faturalandırma sürecine başlanacaktır.
Teslim edilen aplikasyonlardaki bilgiler, aplikasyonu yapan firma tarafından ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarından teyit edilerek Yüklenici tarafından taahhüt edilmiştir. Hazırlanan
aplikasyonlarda hatalı bilgilerden dolayı İşverenin Saha kaybı veya hukuki sorumluluk altına
girmesi durumunda sözkonusu hataların aplikasyonu hazırlayan/hazırlatan Yüklenici
tarafından telafisi için yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.
5/5
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-14 Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi Prosedürü
EK-14 RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
1. RİSK YÖNETİMİ
2. ACİL DURUM EYLEM PLANI
1/4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-14 Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi Prosedürü
EK-14 RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ
1. RİSK YÖNETİMİ
a) Yüklenici, sahalarda oluşabilecek çevre tepkisi, kiralama problemi, su basması, toprak
kayması, sabotaj tehlikesi, güvenlik tehlikesi, AG-YG elektrik tehlikesi, uygunsuz kule ve
direk, yangın ve patlayıcı madde tehlikesi gibi tüm riskler icin İşverene uyarı yapacaktır.
İşveren uyarı yapılan konunun işbu Şartname kapsamında olup olmadığına karar verecektir.
İşverenin vereceği karardan bağımsız olarak ilgili iyileştirme ve risk önleme çalışması her
durumda Yüklenici tarafından yapılacaktır. İşverenin çalışmayı standart dışı işler kapsamına
dahil olarak tanımlaması halinde Yükleniciye gerekli İş Emrini verecektir.
b) Öncesinde risk uyarısı yapılmamış durumlarda oluşan problemlerle ilgili, Yüklenici
tarafından İşverene detaylı rapor (risk oluşma zamanı, sebepleri, sonucları, yasal durum vs.)
verecektir.
c) Öncesinde risk uyarısı yapılmamış durumlar için aynı riskin aynı sahada ikinci kez yaşanması
halinde oluşan problemin giderilmesi Yüklenici yükümlülüğündedir.
d) Yüklenici, kiralanmış sahaların sahipleri ile herhangi bir ihtilaf ve/veya tartışmaya
girmeyecektir. Kiralanmış sahaların sahipleri, İşveren ile muhtelif şartlarda anlaşma yapmış
kişiler oldukları için Yüklenici ve Taşeron personeli çalışmalar esnasında azami saygıyı ve
anlayışı göstermek durumundadırlar. Aksi durumlarda çıkabilecek husumetlerde İşverene
derhal ve gecikmeksizin haber verilecektir. Bağlayıcı karar İşverene aittir
e) Yüklenici, sorumluluğu kapsamındaki çalışmaların ifasında, Yüklenicinin kusuru olmaksızın,
resmi kurum ve kuruluşların izin vermemesi veya ağır hava koşulları nedeniyle çalışmaların
gerçekleştirilememesi durumunda sorunu, en kısa sürede İşverenin, işbu Şartnamede belirtilen
irtibat noktasına/ilgilisine bildirecek ve buradan alınan talimat doğrultusunda hareket
edecektir. Giriş problemi olan sahalara erişim ve ulaşım için Yüklenici tarafından çözümler
üretilerek İşverenin onayına sunulacaktır.
f) Yüklenici, Sahalarda ekipman, malzeme ve sistem çalınması veya ortaya çıkan yangın, sel
basması, fırtına, yıldırım düşmesi, sabotaj ve buna benzer olaylara bağlı zararlarda öncelikle
24 saat içinde İşverene haber verecek, Sahaya emniyet güçlerini çağıracak, Emniyet
Güçleri/Meteoroloji/İtfaiye tutanaklarını alacak, hasara ilişkin digital fotoğrafları çekecek,
tüm evrakları en geç bir (1) hafta içerisinde İşverene iletecek ve sigorta eksperine Saha
incelemelerinde eşlik edecektir. Sahanın hizmet kesintisi en kısa sürede Yüklenici tarafından
giderilecektir.
g) Yüklenici, iş, işçi, çevre sağlığı ve güvenliği ile ilgili İşverenin iş, işçi ve çevre sağlığı ve
güvenliği prosedürlerine tam ve eksiksiz olarak uymakla ve gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür. Bu konulardan doğacak sorumluluklar Yükleniciye aittir.
h) Yüklenici kendisi veya Yüklenici tarafından kullanılan taşeronlarının hatalı çalışmaları
nedeni ile çevreye ve üçüncü şahıslara verilen her türlü zararın (yangın, yıkım, hırsızlık,
elektrik arızaları vb...) tazminatı Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
i) Yüklenici kendisi veya Yüklenici tarafından kullanılan Taşeronlarının hatalı çalışmaları
nedeni ile oluşan iş kazaları sonucu meydana gelecek ölüm, sakatlanma ve yaralanmadan
doğacak tazminat ve yükümlülüklerden sorumludur.
2/4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-14 Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi Prosedürü
Yüklenici, hayati risk oluşturmayan ama çalışma sırasında risk oluşturabilecek durumlarla
ilgili raporlamayı İşverene yapacak ve alınan onay sonrası gerekli iyileştirmeleri yapacaktır.
İşveren uyarı yapılan konunun işbu Şartname kapsamında olup olmadığına karar verecektir.
İşverenin çalışmayı standart dışı işler kapsamına dahil olarak tanımlaması halinde
Yükleniciye gerekli İş Emrini verecektir.
k) Yüklenici hayati risk, yaralanmalara ve hastalanmalara sebep olabilecek AG-YG elektrik
tehlikesi, kaygan çatı, yabani hayvan ve haşere, bulaşıcı hastalık, yüksekten malzeme düşmesi
(Sahadaki başka bir bina ya da kule dahil), terör ve sabotaj tehlikesi, güvenlik riski, çevre
tepkisi, yetersiz aydınlatma, kimyasal madde tehlikesi, toz gibi risk oluşturabilecek çevresel
risklerle ilgili gerekli önlemleri alacak, orada çalışabilecek personellerini ve alt çalışan
personellerini ve İşvereni açıklayıcı rapor ile uyaracaktır.
l) Yüklenici 3. şahısların ölüm ya da yaralanmasına neden olacak yüksek riskleri acil olarak
ortadan kaldıracaktır. Bulunan riskler ve yapılan iyileştirmeler İşverene bildirilecektir.
j)
2. ACİL DURUM EYLEM PLANI
a) “Acil Durum” İlan Edildiğinde İşveren ve Yüklenicinin sorumluluk ve davranış biçimlerini ve
hazırlık aşamasında yapılması gerekenleri özetlemektedir.
b) “Acil Durum” İşveren tarafından gerekli gördüğü durumlarda ilan edilir ve Yükleniciye
bildirir. Bu durumda Yüklenici tarafından Acil Durum Koordinasyon Merkezi oluşturularak
tüm operasyonel faaliyetler ve kriz yönetimi bu merkez tarafından yürütülür.
c) Acil Durum ilanı ile İşverenin gerek görmesi halinde Yükleniciye ait personel, araçların ve
ekipmanların Ülkenin herhangi bir bölgesine sevki ve görev yapma yetkisi İşverene
devredilecektir. Acil Durum ilanı ile Yüklenici, Acil Durum Koordinasyon Merkezince
Ülkenin herhangi bir bölgesinde görev almak üzere yönlendirebilir, bu kapsamda Yüklenici,
personel ve ekipmaları ile her an görev yerine ulaşmak üzere hazır olmakla yükümlüdür.
d) Yüklenici kendi sorumluluk sahasında acil durumlara karşı alacagı önlemleri her 6 ayda bir
revize etmek üzere İşverenin onayına sunar. Acil durum önlem planı içerisinde, oluşabilecek
problemler ve alınacak önlemler açık olarak belirtilmeli, ilave geçici çözüm senaryoları
bulunmalıdır.
İşveren Acil eylem stratejilerini paylaşmak üzere 6 aylık düzenli toplantılar yapacak ve
periyodik tatbikatlar düzenleyecektir. İşveren her bölgenin acil durumda devreye gireceği
yedek bölgeyi tanımlar, bu bölge üzerindeki normal ve acil drumdaki aksiyonları belirler.
e) Acil Durum ilanı, İşveren sahalarında bölgesel ya da tam, servis kaybına sebebiyet veren
yagın, sel, deprem, gibi doğal afetler ve geniş çaplı (%50 den fazla), uzun süreli enerji
kesintisi durumlarını ve insan kaynaklı etkileri kapsamaktadır.
f) Acil Durum, İşveren tarafından fax/e-posta iletişim araçları vasıtasıyla ilan edilir.
g) Yüklenici, olağanüstü durumlar için personel, ekipman ve malzeme organizasyonu yapar ve
İşverene bildirir; İşverenin talep edeceği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
h) Genel olarak yaşanmış olağanüstü hallerde Yüklenici kendi durum tespitini yaparak İşverene
bildirir.
i) İşverenin talebi doğrultusunda Yüklenici olağanüstü hal durumu yaşayan, sorumluluk Bölgesi
dışındaki Bölgeye destek vermekle yükümlüdür.
3/4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-14 Risk ve İş Sürekliliği Yönetimi Prosedürü
j) Yüklenici olağanüstü durumlarda gerektiğinde İşveren tarafından sağlanan yoğunluğu azaltıcı
ya da kapsama kaybını telafi edici mobil saha sistemlerini montaj ücreti İşveren tarafından
karşılanmak üzere kurmakla yükümlüdür.
k) Olağanüstü hallerde Yüklenici sorumlu olduğu Bölgesi dışında destek verdiği Bölge/lerde,
İşvreninin onay verdiği harcamalar İşveren tarafından karşılanacaktır.
4/4
Ek-15
Fiyat Listesi
Ek-15 A Kapsam İçi Birim Fiyatlar
Ek-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
EK-15 A Kapsam İçi Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
Hizmet
Açıklama
Saha başı aylık servis hizmet bedeli
Ek-18 de kapsam içi belirtilen tüm işler için aylık olarak
saha başı ödenecek bedeldir. Sadece Hakedişe esas
sahalar için ödenecek olup, Ek-7 route tablosunda bağlı
transmisyon atlama ve sonlanma noktaları için Şartname
gerekleri bu kaleme dahil olarak yapılacaktır.
GART aylık hizmet bedeli (Abone başı)
Şartname Ek-11 kapsamında Abone Başı Ödenecek GART
montaj / demontaj / arıza müdahale /değişim işlerini
içerir. Hizmet alınacak aboneler için aylık ödeneek
bedeldir.
Jeneratör aylık hizmet bedeli (Saha başı)
İşverenin belirleyeceği sahalarda Ek-2 2.4 maddesinde
belirtilen işlerin yapılmasını içermektedir. Hizmet alınacak
sahalar için aylık ödenecek bedeldir.
Bilgi Yönetim Sistemi Fiyat Teklifi
Şartname kapsamında bahsedilen Bilgi Yönetim Sistemi.
Şartname ve eklerinde zikredilen tüm gereksinimleri
karşılaması gerekmektedir.
Fiyat
EK-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
İş Kalemi
Sınıflandırma
Açıklama 1
AC Sayaç Montaj (Sayaç dahil)
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Analog Dijital Sayaç Değişimi
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Anten Polü montajı/değişimi 2m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 3m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 4m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 5m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 6m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 7m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 8m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 9m Pole
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Beton / Saha Betonu
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Çalışma Platform Montajı
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Çatı Tamiri
ALTYAPI
İşçilik
Dış Aydınlatma
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
İç Aydınlatma
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
İzolasyon
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Kablo Merdiveni Buz Koruganı Montajı
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Kablo Rakı - 3m.
Kanalet 60x110, 50x100, 60x100
Kanalet 70x130, 60x150
Kanalet 70x170, 65x160, 60x200
Kayar Platform Montajı
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Klima Demontaj
ALTYAPI
İşçilik
Klima Dış Birim Değişimi
Klima İç Birim Değişimi
Klima İçbirim Fan Motoru Değişimi
Klima Kompresör Değişimi
Klima Koruganı
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Klima Montaj (klima dahil 12000 BTU)
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Klima Rolesi
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Açıklama 2
Data kabloları eklenmiş uzaktan okunabilir sayaçların montajı ve
mühürletilmesi işi
Analog sayaçların data kabloları eklenmiş uzaktan okunabilir sayaçlarla
değiştirilmesi ve mühürletilmesi işi
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Kalıp ve demirli beton dökülmesi-Telçit içinde kalan alanın tümünün
betonlanması kapsar, metreküp olarak fiyatlandırılır.
Birim
set
adet
set
set
set
set
set
set
set
set
m3
adet
Çatı İzolasyon (3mm'lik membran ile 3 kat izolasyon yapılması, buhar
tutucu örtü serilmesi, 2 mm'lik polistren köpük malzeme ile kaplanması
(teraslarda) kiremitlerin döşenmesi, mahyaların betonlanması (kiremit
çatılarda))
Kiremit aktarma (Kremitlerin kaldırılarak varsa kırık kiremitlerin
değiştirilmesi, kiremit altı örtüsünün döşenmesi ve mahyaların
betonlanması)
Şartnameye uygun dış aydınlatma ünitelerinin temini ve montajı, priz ve
anahtarlar dahil
Şartnameye uygun iç aydınlatma ünitelerinin temini ve montajı, priz ve
anahtarlar dahil
Çatı,teras, konteynır altı vb. izolasyon çalışmaları
Dış ortamda buz düşme tehlikesi bulunan, yatay rack üzerinde montajlı
F/O’ların düşebilecek buzlardan zarar görmesinin engellenmesi
amacıyla, üzerinin 1mm kalınlığında paslanmaz galvaniz saç levha ile
kaplanması, levhaların racklara sabitlenmesi işlerini kapsar, malzeme
dahildir.
Yatay/dikey kablo rakları ve aksesuarlarının temini ve montajı
malzeme + boyama + işçilik, TSE Sertifikalı
malzeme + boyama + işçilik, TSE Sertifikalı
malzeme + boyama + işçilik, TSE Sertifikalı
Sistem ve enerji hattı demontajı, geçiş noktalarının izolasyonu işi,
malzemenin depoya iadesi.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Klima nakliye ve montajının yapılması ve devreye alınması, geçiş
noktalarının izolasyonu, tüm sarf ve montaj malzemeleri dahil.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
m2
set
set
m2
saha
set
metre
metre
metre
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
EK-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
İş Kalemi
Sınıflandırma
Açıklama 1
Kule Demontajı (15-45m)
ALTYAPI
İşçilik
Kule Demontajı (50-100m)
ALTYAPI
İşçilik
Mevcut Toprak Yol Düzeltilmesi >100m.
ALTYAPI
İşçilik
Açıklama 2
Nakliye dahil 15-45m kafes kule için demontaj işi. Tüm kule parçalarının
sökülmesi, sökülen kule tabanının izolasyonu ve malzemelerin depoya
nakli dahil.
Nakliye dahil 50-100m kafes kule için demontaj işi. Tüm kule
parçalarının sökülmesi, sökülen kule tabanının izolasyonu ve
malzemelerin depoya nakli dahil.
Mevcut Toprak Yolun Düzeltilmesi
Mevcut Toprak Yol Düzeltilmesi; 0-100m.
ALTYAPI
İşçilik
Mevcut Toprak Yolun Düzeltilmesi
Nakliye (km başına)
ALTYAPI
İşçilik
RS 485 Modem Montajı
ALTYAPI
İşçilik
Stabilize Yol Yapımı
ALTYAPI
İşçilik
Suntalam ve antistatik PVC yer döşemesi
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Şehir İçi Nakliye
ALTYAPI
İşçilik
Telçit Demontajı
Telçit Direği
Telçit Kapısı
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Telçit montajı/revizyonu
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Topraklama
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Topraklama Revizyonu (max. 5 ohm)
ALTYAPI
İşçilik
Uçak İkaz Değişimi
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Uçak İkaz Demontajı
ALTYAPI
İşçilik
Uçak İkaz Montajı
Vinç Kiralama
Yakalama Ucu İniş İletken Montajı
Yakalama Ucu Montajı
Yakalama Ucu Sökümü
Yangın Söndürücü (6Kg)
10mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
10mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
16mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
16mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
1X50 XLPE Yer altı OG Kablosu Montajı
1X50 XLPE Yer altı OG Kablosu Demontajı
1x95/16mm² XLPE 36kV Yeraltı OG Kablosu Demontaj
1x95/16mm² XLPE 36kV Yeraltı OG Kablosu Montaj
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Birim
adet
adet
metre
0-100
metre
mınıbus, kamyonet, bınek aracla tasınamaz buyukluktekı ekıpmanların
30 km nın uzerındekı mesafeler ıcın sehır ıcı naklıye ucretıne ılave olarak
km
bu kalemde faturalanabılır.
Mevcut Sayaclara Uzaktan Okuma İşi için modem montajı.(modem
set
hariç)
Standart Toprak Yol Acılması ve Uzerıne 10 cm kalınlıgında cakıl
metre
serılmesı ve sıkıştırılması
m2
mınıbus, kamyonet, bınek aracla tasınamaz buyukluktekı ekıpmanların
adet
30 km lık sehır ıcınde tasınması ısı bu kapsama gırer.
Tüm parçaların sökülmesi, sökülen malzemelerin depoya nakli dahil.
metre
adet
adet
(3m 'ye kadar olan tamiratlar (3m dahil) yükleniciye aittir. direkler
metre
dahildir.
Sistem odaları topraklama sisteminin kurulması, topraklama
saha
çubuğu/levhası, iç-dış bara montajı, sistemlerin topraklanması
Topraklama amacıyla kullanılan eşpotansiyel sağlamak ve sistem
topraklaması sağlamak üzere kullanılan bakır çubuğun temini, birbirleri
saha
ile bağlanmaları ve montajı, Revizyon işleri kapsamında topraklama
amacıyla 35mm2 NYAF sarı yeşil kablo temini ve montajı
Uçak ikaz biriminin temini ve değiştirilmesi işini kapsar. Kablo değişim
adet
işini kapsamaz.
Uçak ikaz birimi ve kablosunun demontajı işini kapsar.malzemenin
adet
depoya iadesi.
Uçak ikaz birimi ve kablosunun temini ve montajı işini kapsar.
adet
İşverenin onayı ile ihtiyaç duyulacak işlerde kullanılacaktır.
saat
Komple sistem iniş iletkeninin teminini ve montajı işini kapsar.
metre
Komple paratoner sistemi temini ve montajı işini kapsar.
saha
Mevcut paratoner sisteminin sökülmesi işini kapsar.
saha
Yeni Yangın Söndürücü
adet
metre
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
metre
metre
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
metre
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
metre
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
metre
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
metre
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
metre
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
EK-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
İş Kalemi
25mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Demontaj
25mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Montaj
25mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
25mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
Sınıflandırma
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
Açıklama 1
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
2x2 PCM Kablo montajı ve DC panosuna enerji bağlantısı
ENERJİ
İşçilik
35mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Demontaj
35mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Montaj
35mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
35mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
4x10 mm2 NYY kablosu Demontaj
4x10 mm2 NYY kablosu Montaj
50mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Demontaj
50mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Montaj
50mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
50mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
6m Galvanizli Enerji direği (Konteyner Kenarı için) Demontaj
6m Galvanizli Enerji direği (Konteyner Kenarı için) Montaj
AC Dağıtım Panosu Demontajı
AC Dağıtım Panosu Montajı
ac sayaç demontaji
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
AC Sayaç ve Sayaç Panosu (bina dışı) Demontaj
ENERJİ
İşçilik
AC Sayaç ve Sayaç Panosu (bina dışı) Montaj Kablolama Dahil
AG dağıtım panosu
AG Enerj Direk Montajı
AG Enerji Direk Demontajı
AG Enerji Kablosu (alpek) >1000m arası
AG Enerji Kablosu (alpek) 0-250m arası
AG Enerji Kablosu (alpek) 251-500m arası
AG Enerji Kablosu (alpek) 501-1000m arası
AG Enerji Kablosu Demontaj
AG Travers
Akü Grubu Demontajı
Akü Grubu Montajı
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
DC Sistem değişimi
ENERJİ
İşçilik
DC Sistem Demontajı
ENERJİ
İşçilik
DC Sistem Montajı
ENERJİ
İşçilik
Açıklama 2
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Birim
metre
metre
metre
metre
Free cooling kutusu ve DC güç kaynağı arasında alarm bağlantısı için 2x2
PCM kablo bağlantısı ( 2x2 PCM kablo malzemesi dahil , her iki cihaza
bağlanması ve gerekiyorsa kanalet vs. aksesuar malzemeleri dahil
metre
komple montaj)
Free cooling kutusunun enerjilendirilmesi için DC panosuna bağlanması (
uygun kablo çekimi , hertürlü montaj dahil.) (sigorta hariç)
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji polünün sökümü, paketlenmesi ve depoya teslimini kapsar
Mevcut Sayac ve Sayac panosunun sökümü, paketlenmesı ve depoya
teslimini kapsar
Trafo direğindeki AG dağıtım panosu
Tüm AG Direk tipleri
Mevcut AG Direğinin sökümü, nakliyesi ve depoya teslimini kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun Demontajını kapsar
malzeme + işçilik
Her türlü akü demontaj, sevkiyat, teslimat işleri
Akü grubu ilavesidir.
DC kabinet demontajını ve yeni sistemin montajı işi (Akü Grupları, AC/DC
Enerji Bağlantısı, topraklama, alarm sistemi bağlantıları ve devreye
alınması işi,)
DC kabinet demontajı, Akü Grupları, AC/DC Enerji Bağlantısı,
topraklama, alarm sistemi demontaj işleri, ahşap sandık içinde nakliyesi
dahil.
DC kabinet montajı, Akü Grupları, AC/DC Enerji Bağlantısı, topraklama,
alarm sistemi bağlantıları ve devreye alınması işi,
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
adet
adet
adet
adet
Saha
adet
adet
set
adet
adet
metre
metre
metre
metre
metre
adet
Grup
Grup
adet
Saha
Saha
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
EK-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
İş Kalemi
İzalatör ve Demiri
Sınıflandırma
ENERJİ
Açıklama 1
Malzeme + İşçilik
Jeneratör Desteği (yakıt dahil)
ENERJİ
İşçilik
Sabit Jeneratör Montajı (10kVA)
Sabit Jeneratör Montajı (15kVA)
Sabit Jeneratör Montajı (20kVA)
Sabit Jeneratör Montajı (25kVA)
OG Direk Montajı (Tüm aksesuarları dahil)
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
OG Enerji Direk Demontajı
ENERJİ
İşçilik
OG Enerji Kablosu -Swallow Demontaj
OG Enerji Kablosu -Swallow Montaj
OG Seksiyoner Kolu
OG Sigorta Malzeme ve Montajı
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Otomatik Kompanzasyon Panosu
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Pansy iletken Demontajı
Pansy iletken Montajı
PMU Module Değişimi
Rectifier Module Değişimi
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
İşçilik
Rectifier Module İlave veya söküm
ENERJİ
Regulatör Demontajı
Regulatör Montajı
Rose iletken Demontajı
Rose iletken Montajı
Trafo 25 KVA
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
Trafo Değişimi
ENERJİ
Trafo Demontajı
ENERJİ
Trafo Postası
ENERJİ
Tranşe Kazısı (AG ve OG için) 1m. (Kum, Tuğla, dolgu malzemesi) (S)
Φ8 Bakır Topraklama Kablosu - Aksesuarlar dahil Demontaj
Φ8 Bakır Topraklama Kablosu - Aksesuarlar dahil Montaj
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
Anten Açı/Yön Değişikliği
GKTS
Anten Değişimi
GKTS
Anten Montajı
GKTS
Açıklama 2
Jeneratör hizmeti alınmayan sahalarda, atlama ve sonlanma
noktalarında oluşabilecek ihtiyaçlar bu kalemden fiyatlandırılacak olup
yakıt fiyata dahildir.
Sabit jeneratör malzeme ve işçilik bedeli
Sabit jeneratör malzeme ve işçilik bedeli
Sabit jeneratör malzeme ve işçilik bedeli
Sabit jeneratör malzeme ve işçilik bedeli
Trafo direği hariç tüm OG direk tipleri
OG Direğin sökümü, paketlenmesi ve Depoya teslimini kapsar (Tüm OG
direk tipleri için)
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
OG Seksiyoner Kolu Değişimini kapsar
Og sigortasının değişimini kapsar
Elektrik Dağıtım Şirketinin talep etmesi durumunda yapılması gereken
pano ve işçilik bedeli
Sökülen Kablonun paketlenmesi ve depoya kapsanmasını saglar.
Birim
adet
saat
adet
adet
adet
adet
adet
adet
metre
metre
adet
adet
adet
PMU(güç görüntüleme ünitesi) Modulunun Değişimini kapsar
Mevcut Rectifier Modulunun Değişimini kapsar
metre
metre
adet
adet
İşçilik
Mevcut DC Kabinet üzerine rectifier modul ilave ya da söküm işini kapsar
adet
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Mevcut regülatör sisteminin sökülmesi işini kapsar.
Regülatörü ve montajını kapsar
Sökülen Kablonun paketlenmesi ve depoya kapsanmasını saglar.
adet
adet
metre
metre
adet
Trafo Malzemesini ve montajını kapsar (Trafo Postası Hariç)
Arıza veya değişiklik amacıyla nakliyesi, vinç kullanımı, servis maliyetleri
İşçilik
ve devreye alınması dahil Trafo Montaj ve Sökümü işi.
Mevcut Trafonun Sökümünü, Paketlenmesini ve Depoya Teslimini
İşçilik
Kapsar
Trafo Hariç, Direk ve tüm aksesuarları malzeme ve montajını kapsar (Ag
Malzeme + İşçilik
dağıtım panosu dahil)
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Antenin montajlı bulunduğu yerde, veya kule üzerinde aynı yükseklikte
yer değişikliği yapılarak, yatay yön değişikliği yapılması, işini kapsar.
İşçilik
Hem yön hemde tilt değişecekse de bu kalem kullanılacaktır.
Gerekiyorsa montaj aparatları ilavesi, dahildir.
Aynı istasyonda antenin tipinin değiştirilmesi, yönünün ve tiltinin
ayarlanması veya yeni koşullara göre değiştirilmesi, gerekiyorsa anten
İşçilik
üzerindeki yakalama çubuğu ve bağlantı iletkenlerinin yerinin
değiştirilmesi,
Indoor/Outdoor RF Anten montajı, tilt ve azimut verilmesi, Jumper
İşçilik
montajı-Kuleye Montaj, Duvar Montajı, Kurulu pole üzerine montaj, F/O
ve jumper etiketlemeleri işlerini kapsar
saha
adet
adet
metre
metre
metre
sektör
sektör
sektör
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
EK-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
İş Kalemi
Sınıflandırma
Açıklama 1
Açıklama 2
Birim
Anten sökümü, anten üzerindeki yakalama çubuğu ve bağlantı
iletkenlerinin sökümü, söküm sonrası deliklerin kapatılması ve eski
haline getirilmesi, Pole-Montaj aparatlarının zarar verilmeden sökümü,
Anten ve montaj aparatlarının paketlenmesi, nakliyesi işini kapsar
sektör
Anten Sökümü
GKTS
İşçilik
Anten Tilt Değişikliği
GKTS
İşçilik
Anten yükseklik değişimi
GKTS
İşçilik
BBU Demontaj
GKTS
İşçilik
BBU MONTAJI
GKTS
İşçilik
BBU YER DEĞİŞİMİ
GKTS
İşçilik
BTS Devreye Alma
GKTS
İşçilik
FO Değişimi
GKTS
İşçilik
FO Demontaj
GKTS
İşçilik
FO Montajı
GKTS
Malzeme + İşçilik
GPS Anten Kablosu Montaj
GPS Anten Kablosu Demontaj
GKTS
GKTS
Malzeme + İşçilik
İşçilik
GPS Anteni Montaj/Demontaj
GKTS
İşçilik
Kart Montajı / Demontajı
GKTS
İşçilik
RRU Değişimi
GKTS
İşçilik
RRU Demontaj
RRU Enerji / topraklama Kablosu Demontaj
RRU Enerji / Topraklama Kablosu Montaj
RRU Montaj
GKTS
GKTS
GKTS
GKTS
İşçilik
İşçilik
malzeme + işçilik
İşçilik
Outdoor Kabinet Montajı
GKTS&MW
İşçilik
Outdoor Kabinet Sökümü
GKTS&MW
İşçilik
Konteyner (Arka Panel)
Konteyner (Ön Panel - Kapı Kısmı)
KONTEYNER
KONTEYNER
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Antenin montajlı bulunduğu yerde dikey yön değişikliği yapılması,
gerekiyorsa montaj aparatları ilavesi,
Kule üzerinde anten yüksekliğinin değiştirilmesi. Gerekiyorsa montaj
aparatları ilavesi,
BBU, Enerji kabloları, Data kabloları, F/O Kabloların sökümü, igili tüm
kabloların demonte edilmesi ve kabinetin ahşap sandık içinde depoya
sevkiyatı işlerini kapsar.
BBU nakliye, montaj, test ve servise verilmesi
Bir sahadan sökülüp başka sahaya monte edilmesi.Tüm enerji ve data
(fiber) bağlantılarının ve ilgili testlerin yapılması, devreye alınması
Sahanın devreye alınabilmesi için tüm tanımlamaların sahada yapılması
/yaptırılması /takibi işidir.
Mevcut FO kablonun yenisi ile değiştirilmesi, smkülen kablonun depoya
sevki
F/O zarar verilmeden sökülmesi, kablo uçlarının izole edilmesi,
metrajının plaka üzerine yazılarak paketlenmesi, ve nakliyesi,
Kanaletlerin sökümü, söküm sonrası ilgili tüm izlerin kapatılması işlerini
kapsar.
Sektör başına F/O kablo çekilmesi, konnektör takılması, Topraklama,
Indoor Montaj, Jumper Montajları, Eklerin izolasyonu, Geçiş
noktalarındaki İzolasyon, TDR Test ve VSWR ölçümü işlerini kapsar.
GPS Anten Kablosunun montajını kapsar
GPS Anten Kablosunun demontajını kapsar
Şartnameye uygun olarak sistemin sevk ve montajını / sistemin
demontajı ve depoya teslimini ve sahanın eski konumuna getirilmesi
işini kapsar.
BBU / MW kartlarının montajını / Demontajını kapsar
Şartnameye uygun olarak sistemin sevk ve montajını / sistemin
demontajı ve depoya teslimini ve sahanın eski konumuna getirilmesi
işini kapsar.
RRU'nun sökülmesi, paketlenmesi ve depoya teslimini kapsar
RRU Enerji Kablosunun demontajını kapsar
RRU Enerji Kablosunun montajını kapsar (2x10)
Yeni RRU Montajını Kapsar
Montaj yapılacak zeminin hazırlanması, kabinet topraklamasının
yapılması, kablo bağlantılarının izalasyonu işlerini kapsar.
Outdoor Kabineti sökümü, Data kabloları, RL iç ve dış birimlerinin
sökümü, RL F/O’larının sökümü, Pole’lerin sökümü, enerji güvence
bedeli iadesinin alınması da dahil olmak üzere elektrik aboneliği iptali,
abone borcunun kapatılması, sayacın sökümü, sayacın elektrik dağıtım
şirketine iade edilmesi vb işleri kapsar.
sektör
Saha
adet
saha
adet
Saha
metre
metre
metre
metre
metre
adet
adet
adet
adet
metre
metre
adet
saha
saha
adet
adet
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
EK-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
İş Kalemi
Konteyner (Taban)
Konteyner (Tavan)
Konteyner (Yan Panel)
Konteyner Kapı Değişimi
Sınıflandırma
KONTEYNER
KONTEYNER
KONTEYNER
KONTEYNER
Açıklama 1
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Açıklama 2
Konteyner metal platform/beton zeminin hazırlanması, Konteynerin
nakliye ve montajının yapılarak sabitlenmesi, AG Enerji kablosunun
çekilmesi, Indoor AG Enerji kablolaması, aydınlatma ve prizlerin aktif
hale getirilmesi, Rack montajını kapsar. Konteyner için vinç kullanılması
halinde vinç bedeli kapsama dahildir. Mevcut oda içindeki tüm
malzeme ve ekipmanların yeni odaya kurulması ile ilgili ana iş
kalemlerini kapsar.
Mevcut Konteynırın sökümünü, mevcut oda içindeki tüm malzeme ve
ekipmanların sökülmesi ile ilgili ana iş kalemlerini kapsar. Sökülen
malzemenin iadesi bu iş kapsamındadır.
Şartnameye uygun yüksek voltaj koruması temini ve montajı
Mevcut kablonun yenisi ile değişimi
Mevcut sahadaki IF kablonun sökülerek depoya sevkedilmesi
Kablo ve tüm sarf malzeme temini dahil metre fiyatı
Survey raporuna göre rerouting ve upgrade çalışmaları, ML görüşünün
ayarlanması, TT tahsisli frekanslara ayarlanması, ID tanımlamalarının
gerçekleştirilmesi, 1 saat PA25 ile BER testinin yapılması.
Birim
adet
adet
adet
adet
Konteyner Montajı
KONTEYNER
İşçilik
Konteyner Sökümü
KONTEYNER
İşçilik
Parafudr
IF Kablo Değişimi
IF Kablo Demontajı
IF Kablo Montajı
KONTEYNER
MW
MW
MW
Malzeme + İşçilik
İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
ML adjustment, setup, testing
MW
İşçilik
ML Anten Değişimi
MW
İşçilik
ML Indoor montajı
MW
İşçilik
ML Isıtıcı Demontajı
MW
İşçilik
ML Isıtıcı Montajı
MW
Malzeme + İşçilik
ML ODU Değişimi
MW
İşçilik
ML Outdoor montajı ( 0.3-0.9 m 1+0 )
MW
İşçilik
ML Outdoor montajı ( 0.3-0.9 m 1+1 )
MW
İşçilik
ML Outdoor montajı ( 1.2 m / 1.8 m 1+0 )
MW
İşçilik
ML RF Kablolarının çekilmesi, topraklama, sabitleme kollarının takılması,
1/2 hop
montaj için gerekli profillerin sağlanması, görüş testinin yapılması
ML Outdoor montajı ( 1.2 m/1.8 m 1+1 )
MW
İşçilik
ML RF Kablolarının çekilmesi, topraklama, sabitleme kollarının takılması,
1/2 hop
montaj için gerekli profillerin sağlanması, görüş testinin yapılması
ML Sökümü
MW
İşçilik
ML yer Değiştirme
MW
İşçilik
adet
adet
set
metre
metre
metre
hop
1/2 hop
AMM Montajı, IDU Montajı, Enerji bağlantılarının yapılması,
Etiketlemelerin yapılası Topraklama, BBU/DDF Trafik kablo
1/2 hop
bağlantılarının yapılması, LOS ve devreyealma testinin yapılması, VLAN
tanımlamalarının yapılarak test edilmesi
RL ısıtıcı dış birimi demontajı, kablo bağlatıları dahil
adet
RL ısıtıcı dış birimi montajı, kablo bağlatılarının yapılması ve sistemin
devreye alınması, iç birim ile dış birim arasına 4x6mm2 NYAF kablo
adet
çekilmesi, sabitlenmesi, kablo bağlatılarının yapılması
mevcut ML tesisatına dokunulmadan, site’larda karşılıklı radyo
değişiminin yapılması, gerekli frekans ve parametre tanımlamalarının
adet
yapılıp site’ların tekrar servise verilmesi işlerini kapsar.
ML RF Kablolarının çekilmesi, topraklama, montaj için gerekli profillerin
1/2 hop
sağlanması, görüş testinin yapılması
ML RF Kablolarının çekilmesi, topraklama, montaj için gerekli profillerin
1/2 hop
sağlanması, görüş testinin yapılması
Radyo-Link Anteni, Radyo Birimi, Pole-Montaj aparatlarının zarar
verilmeden sökümü, ML iç biriminin sökülmesi; gerekiyorsa IDU'ların
sökümü, Transmisyon Rak'ının sökümü
1/2 hop
Aynı Sahada 1/2 Hop ML Dış birimi ve/veya İç birimin yer değiştirilmesi 1/2 hop
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
EK-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
İş Kalemi
Sınıflandırma
Açıklama 1
MW HOP Demontaj / Montaj
MW
İşçilik
MW Hop Demontajı
MW
İşçilik
MW Hop Montajı
MW
İşçilik
Saha Demontajı
SAHA SÖKÜM
İşçilik
Köy Poligon Belirlenmesi
SURVEY
İşçilik
LOS Surveyi
SURVEY
İşçilik
Saha Surveyi
SURVEY
İşçilik
Sektor ılavesı yapılacak Sahalar İçin SSV, Dokuman Revizyonu, Planlama
SURVEY
İşçilik
SSV Testi
SURVEY
İşçilik
14U Transmission Rack Montajı
TRANSMISYON
Malzeme + İşçilik
42U Transmission Rack Montajı
TRANSMISYON
Malzeme + İşçilik
DDF Çatı Montajı
TRANSMISYON
Malzeme + İşçilik
DDF Modülü
TRANSMISYON
Malzeme + İşçilik
Transmisyon Magazin Montajı (19 veya 42 inç Rack)
TRANSMISYON
İşçilik
Sınır Aplikasyonu
Kiralama Yenilemesi
KİRALAMA
KİRALAMA
İşçilik
İşçilik
Kiralama Ek Sözleşme
KİRALAMA
İşçilik
Gerçek / Tüzel Kişiler Kiralama
Orman Kiralama
Hazine Kiralama
Mera Kiralama
Sit - ÖÇKB İzni
KİRALAMA
KİRALAMA
KİRALAMA
KİRALAMA
KİRALAMA
İşçilik
İşçilik
İşçilik
İşçilik
İşçilik
DİĞERLERİ
Açıklama 2
Sahada kurulu 1 hop MW sisteminin komple (IDU ODU anten dahil)
sökülerek başka bir lokasyonda kurulması işidir, gerekecek montaj
aparatları dahildir.
Mevcut MW link sokümü (IDU+ODU anten ve diğer tüm uzak yakın
ekipmanları kapsar) Depoya nakliyesi dahildir.
Birim
hop
hop
hop
Tüm F/O Kablo, Rack Aparatları, MW Ekipmanları, Pole, Yakalama Ucu
Tesisatı, Topraklama Tesisatı, konteyner gibi sisteme ait tüm
ekipmanların sökümleri ve Enerji abonelik iptali, malzemelerin
paketlenerek nakliyesi ile söküm sonrası ortaya çıkan izolasyon işlerini
kapsar.
Mevcut sahalarla kapsanabilecek Yerleşim yerlerine survey yapılarak
sınırlarının harita üzerinde belirlenmesi
Bu iş tipi; ilgili site’ın talep edilen diğer istasyonlarla karşılıklı RL görüş
bakılması, LOS survey’in yapılması ve gerekli dokümantasyon
çalışmalarını kapsamaktadır.
Daha önce herhangi bir tesis bulunmayan yerde yeni bir tesis yapılması
için yapılan survey çalışmasıdır. (3 SARF + 1 TSSR)
Sektor ılavesı yapılacak Sahalar İçin SSV, Dokuman Revizyonu, Planlama
Kapsanan yerleşim yerinde uygun formatta drive test yapılması ve
dokümantasyonu
14U transmisyon kabinet montajını kapsar, Aktarma, DDF, kablo montajı
ve 2Mb düzenleme işlerini kapsamaz
42U transmisyon kabinet montajını kapsar, Aktarma, DDF, kablo montajı
ve 2Mb düzenleme işlerini kapsamaz
240cm boyunda DDF çatısı temini ve montajını kapsar, DDF, Aktarma ve
2Mb düzenleme işlerini kapsamaz
Malzeme ve ML IDU 2Mb kablo çakımı
Shelf/Rack Montajı, RL lerin Shelf içine montajı, RL RF çekilmesi ; IDU
montajı Enerji bağlantılarının yapılması, mevcut RL'lerin DDF'e
kablolamalarının yapılması, etiketleme işlemleri, topraklama işlemleri ve
testlerinin yapılarak devreye alınması
Mülkiyetin şüpheli olduğu alanlarda sınır aplikasyon birim fiyatı
Süresi dolan kira kontratının yenilenmesi
İhtiyaç halinde (Yeni sistem eklenmesi, Başka Operatörün sahaya dahil
olması vs.) mevcut kira sözleşmesi gerektiriyor ise mal sahibi ile ek
sözleşme yapılması
saha
Köy
hop
saha
saha
Köy
saha
saha
saha
adet
saha
Saha
Saha
Saha
Saha
Saha
Saha
Saha
Saha
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
EK-15 B Kapsam Dışı Birim Fiyatlar
Not: Fiyatlar Teklif veren Yüklenici tarafından doldurulacaktır.
İş Kalemi
Sınıflandırma
Açıklama 1
Açıklama 2
Birim
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
Sınıflandırma
Açıklama 1
Açıklama 2
Birim
Teçhizat Bedeli
Montaj Bedeli
Toplam Bedel
Not: Bu kısıma Teklif veren Firma Şartname kapsamında kullanılabilecek ve
Şartnamede yüklenici taradından karşılanacağı zikredilmeyen
iş/malzeme/hizmetleri ekleyebilir. Bu kısma Yüklenici tarafından eklenmeyen, Ek15-B de fiyatı bulunmayan her iş/malzeme/hizmet ücretsiz Yüklenici Firma
tarafından yapılacaktır.
İş Kalemi
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-16 Depo Standartları Prosedürü
EK-16 DEPO STANDARTLARI PROSEDÜRÜ
1. DEPOLARDA BULUNMASI GEREKEN STANDARTLARI
2. ELEKTRONİK MALZEMELERİN DEPOLANMASI
3. AKÜLERİN DEPOLANMASI
1/2
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-16 Depo Standartları Prosedürü
EK-16 DEPO STANDARTLARI PROSEDÜRÜ
1.
DEPOLARDA BULUNMASI GEREKEN STANDARTLAR
Yüklenici, standartları aşağıda belirtildiği gibi depolar bulundurmak zorundadır. Bu depolarda
altyapı operasyon yedek malzemeler ve operasyonel faaliyetlerde kullanılan malzemeler
saklanacaktır.
a) Depoların sürekli olarak, çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışlarının
denetlenmesi, alana yetkili personelden başkasının izinsiz girmemesi ve yetkili personeller
tarafından 24 saat erişilebilir olması gerekmektedir.
b) Depolar, su sızıntılarına karşı izolasyonu yapılmış, elektronik ekipmanlara zarar verecek
rutubetten arındırılmış, cam ve pencere gibi dışa açılabilen kısımlarının koruganı yapılmış, iç
ışıklandırma ve havalandırmasının yeterli hale getirilmiş olması gerekmektedir.
c) Merkez Deponun kapalı alanının malzemeleri barındıracak genişlikte olması gerekmektedir.
d) Deponun yer döşemesinden tavana yüksekliği yeterli olmalıdır.
e) Deponun yer seviyesinin altında olmaması gerekmektedir.
f) Deponun bir binanın en üst katında olmaması gerekmektedir.
g) Depolarda malzeme indirme ve yüklemede araç kullanılabileceğinden, depo konumları araç
giriş çıkışına uygun olması gerekmektedir.
h) Depolarda ekipmanlar direkt güneş ışığından korunması gerekmektedir.
i) Deponun kapalı alanının yeterli seviyede raflı olması gerekmektedir.
j) Depolarda, İşverenin Şartnamesi kapsamı haricinde herhangi bir malzeme bulundurulmaması
gerekmektedir.
k) Yangın Söndürme tüpü ve yangın alarm sistemleri çalışır vaziyette olması gerekmektedir.
2.
ELEKTRONİK MALZEMELERİN DEPOLANMASI
a) Elektronik malzemelerin taşınması paketlenmesi anti statik ambalaj malzemeleri ile
yapılmalıdır.
b) Elektronik malzemelerin bulunduğu raf sistemi topraklamasının yapılmış olması
gerekmektedir.
c) Elekronik malzemelerin güneş ışığından korunmaları gerekmektedir.
3.
AKÜLERİN DEPOLANMASI
a) Depo alanı içerisinde bozuk ve sağlam akülerin ayrı ayrı kapalı bölümlerde saklanması
gerekmektedir.
b) Depoların, akülerin bulunduğu alanlarda gaz çıkışı ve kimyasal sızıntıya karşı
yoğunlaşmaları engelleyecek yeterli hava boşluğu, hava akımı veya yeterli havalandırma
sistemine sahip olmaları gerekmektedir.
c) Akülerin üst üste konulmaması ve akü kutup başlarının kısa devrelere karşı izole edilmeleri
gerekmektedir.
d) Akülerin güneş ışığından korunmaları gerekmektedir.
2/2
EK-17.1 Özet
Modeller Toplamı
Bilgi Yönetim Sistemi Fiyat Teklifi
Değerlendirmeye Esas Toplam Bedel
Notlar:
1-) Bu listede yer alan sarf malzemeler BÇO hizmeti kapsamı dışında yapılan işlerde geçerli olacak olup, BÇO hizmeti kapsamı içerisinde tüm sarf malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2-) Saha başı 10 abone olacağı varsayılacaktır.
3-) Malzeme + işçilik olarak fiyat verilen kalemlerde malzeme İşveren tarafından karşılanması durumunda sadece Montaj bedelleri ödenerek yükleniciye montaj yapıtırılabilecektir.
4-) Yüklenici, Teknik Şartname ve eklerinde. yüklenicinin sorumlu olduğu belirtilen işler için bu tablolarda birim fiyatı olsa dahi talepte bulunamayacak, bu listelerdeki fiyatlar yapılacak işin kapsam dışı kısmı için kullanılacaktır
5-) Teknik Şartname ve ekleri kapsamında yüklenici sorumluluğunda bulunan işlerde yedek malzeme işveren tarafından sağlanacak ya da birim fiyat listesindeki teçhizat bedeli üzerinden yüklenici tarafından tedarik edilecektir.
Bu kapsamda işçilik bedeli ödenmeyecektir.
6-) Bu tablolardaki fiyatlar excel formulleri ile hesaplanacak olup soft kopya olarak da teklifte yer alacaktır.
EK-17.2 Modeller Özeti
MODELDE HESAPLANACAK SAHA SAYISI
Model1
Model2
Model3
Model4
Model5
Model6
Model7
Model8
Model9
Model10
Model11
Model12
350
175
90
70
55
45
35
30
20
15
10
5
Modeller Toplamı
900
Toplam Teçhizat Bedeli
Not: Bu tablo Ek-17.3 Modeller de Yüklenici firmanın teklif edeceği fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır.
Toplam Montaj Bedeli
Toplam Bedel
EK-17.3 Modeller
MODELDE
HESAPLANACAK SAHA
SAYISI
İş Kalemi
Saha başı aylık servis hizmet bedeli
Sınıflandırma
KAPSAM İÇİ
Montaj/Servis
Bedeli
Model1
Model2
Model3
Model4
Model5
Model6
Model7
Model8
Model9
Model10 Model11 Model12
Toplam Saha Sayısı
350
175
90
70
55
45
35
30
20
15
10
5
900
Açıklama 1
Açıklama 2
Birim
Hizmet
Ek-18 de kapsam içi belirtilen tüm işler için aylık olarak saha başı ödenecek bedeldir.
Sadece Hakedişe esas sahalar için ödenecek olup, Ek-7 route tablosunda bağlı
transmisyon atlama ve sonlanma noktaları için Şartname gerekleri bu kaleme dahil
olarak yapılacaktır.
Saha
12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
900
Saha
120
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
900
Saha
12
x
adet
1
x
x
x
GART aylık hizmet bedeli (Abone başı)
KAPSAM İÇİ
Hizmet
Şartname Ek-11 kapsamında Abone Başı Ödenecek GART montaj / demontaj / arıza
müdahale /değişim işlerini içerir. Hizmet alınacak aboneler için aylık ödeneek
bedeldir.
Jeneratör aylık hizmet bedeli (Saha başı)
KAPSAM İÇİ
Hizmet
İşverenin belirleyeceği sahalarda Ek-2 2.4 maddesinde belirtilen işlerin
yapılmasını içermektedir. Hizmet alınacak sahalar için aylık ödenecek bedeldir.
Otomatik Kompanzasyon Panosu
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Akü Grubu Montajı
OG Sigorta Malzeme ve Montajı
ENERJİ
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Anten Montajı
GKTS
İşçilik
Anten Açı/Yön Değişikliği
GKTS
İşçilik
MW HOP Demontaj / Montaj
MW
İşçilik
OG Seksiyoner Kolu
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Stabilize Yol Yapımı
ALTYAPI
İşçilik
Şehir İçi Nakliye
ALTYAPI
İşçilik
Teçhizat Bedeli
Toplam Bedel
Adet(Saha başı)
175
Elektrik Dağıtım Şirketinin talep etmesi durumunda yapılması gereken pano ve
işçilik bedeli
Akü grubu ilavesidir.
Og sigortasının değişimini kapsar
Indoor/Outdoor RF Anten montajı, tilt ve azimut verilmesi, Jumper montajıKuleye Montaj, Duvar Montajı, Kurulu pole üzerine montaj, F/O ve jumper
etiketlemeleri işlerini kapsar
Antenin montajlı bulunduğu yerde, veya kule üzerinde aynı yükseklikte yer
değişikliği yapılarak, yatay yön değişikliği yapılması, işini kapsar. Hem yön
hemde tilt değişecekse de bu kalem kullanılacaktır. Gerekiyorsa montaj
aparatları ilavesi, dahildir.
Grup
adet
1
1
sektör
1
x
90
sektör
1
x
90
Sahada kurulu 1 hop MW sisteminin komple (IDU ODU anten dahil) sökülerek
başka bir lokasyonda kurulması işidir, gerekecek montaj aparatları dahildir.
hop
1
x
45
adet
1
x
45
metre
200
x
45
mınıbus, kamyonet, bınek aracla tasınamaz buyukluktekı ekıpmanların 30 km
lık sehır ıcınde tasınması ısı bu kapsama gırer.
adet
1
x
45
mınıbus, kamyonet, bınek aracla tasınamaz buyukluktekı ekıpmanların 30 km
nın uzerındekı mesafeler ıcın sehır ıcı naklıye ucretıne ılave olarak bu kalemde
faturalanabılır.
km
200
x
45
0-100 metre
1
x
saha
1
x
adet
1
x
20
adet
1
x
20
set
1
hop
1
hop
1
x
10
hop
1
x
10
OG Seksiyoner Kolu Değişimini kapsar
Standart Toprak Yol Acılması ve Uzerıne 10 cm kalınlıgında cakıl serılmesı ve
sıkıştırılması
x
245
175
175
Nakliye (km başına)
ALTYAPI
İşçilik
Mevcut Toprak Yol Düzeltilmesi; 0-100m.
ALTYAPI
İşçilik
Topraklama Revizyonu (max. 5 ohm)
ALTYAPI
İşçilik
Konteyner Sökümü
KONTEYNER
İşçilik
Konteyner Montajı
KONTEYNER
İşçilik
Anten Polü montajı/değişimi 3m Pole
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
ML adjustment, setup, testing
MW
İşçilik
MW Hop Demontajı
MW
İşçilik
MW Hop Montajı
MW
İşçilik
Trafo Değişimi
ENERJİ
İşçilik
Arıza veya değişiklik amacıyla nakliyesi, vinç kullanımı, servis maliyetleri ve
devreye alınması dahil Trafo Montaj ve Sökümü işi.
saha
1
Trafo Postası
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Trafo Hariç, Direk ve tüm aksesuarları malzeme ve montajını kapsar (Ag
dağıtım panosu dahil)
adet
1
İzalatör ve Demiri
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
adet
1
Klima Montaj (klima dahil 12000 BTU)
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
adet
1
x
45
Klima Demontaj
ALTYAPI
İşçilik
adet
1
x
45
Anten Tilt Değişikliği
GKTS
İşçilik
sektör
1
x
45
Anten Sökümü
GKTS
İşçilik
sektör
1
x
45
Anten yükseklik değişimi
GKTS
İşçilik
Saha
1
Köy Poligon Belirlenmesi
SURVEY
İşçilik
Saha
1
SSV Testi
SURVEY
İşçilik
Saha
1
Topraklama
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
saha
1
FO Montajı
GKTS
Malzeme + İşçilik
metre
30
Anten Polü montajı/değişimi 2m Pole
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
set
1
Mevcut Toprak Yolun Düzeltilmesi
Topraklama amacıyla kullanılan eşpotansiyel sağlamak ve sistem topraklaması
sağlamak üzere kullanılan bakır çubuğun temini, birbirleri ile bağlanmaları ve
montajı, Revizyon işleri kapsamında topraklama amacıyla 35mm2 NYAF sarı
yeşil kablo temini ve montajı
Mevcut Konteynırın sökümünü, mevcut oda içindeki tüm malzeme ve
ekipmanların sökülmesi ile ilgili ana iş kalemlerini kapsar. Sökülen malzemenin
iadesi bu iş kapsamındadır.
Konteyner metal platform/beton zeminin hazırlanması, Konteynerin nakliye ve
montajının yapılarak sabitlenmesi, AG Enerji kablosunun çekilmesi, Indoor AG
Enerji kablolaması, aydınlatma ve prizlerin aktif hale getirilmesi, Rack
montajını kapsar. Konteyner için vinç kullanılması halinde vinç bedeli kapsama
dahildir. Mevcut oda içindeki tüm malzeme ve ekipmanların yeni odaya
Montaj ve izolasyon işleri,
Survey raporuna göre rerouting ve upgrade çalışmaları, ML görüşünün
ayarlanması, TT tahsisli frekanslara ayarlanması, ID tanımlamalarının
gerçekleştirilmesi, 1 saat PA25 ile BER testinin yapılması.
Mevcut MW link sokümü (IDU+ODU anten ve diğer tüm uzak yakın
ekipmanları kapsar) Depoya nakliyesi dahildir.
Klima nakliye ve montajının yapılması ve devreye alınması, geçiş noktalarının
izolasyonu, tüm sarf ve montaj malzemeleri dahil.
Sistem ve enerji hattı demontajı, geçiş noktalarının izolasyonu işi, malzemenin
depoya iadesi.
Antenin montajlı bulunduğu yerde dikey yön değişikliği yapılması, gerekiyorsa
montaj aparatları ilavesi,
Anten sökümü, anten üzerindeki yakalama çubuğu ve bağlantı iletkenlerinin
sökümü, söküm sonrası deliklerin kapatılması ve eski haline getirilmesi, PoleMontaj aparatlarının zarar verilmeden sökümü, Anten ve montaj aparatlarının
paketlenmesi, nakliyesi işini kapsar
Kule üzerinde anten yüksekliğinin değiştirilmesi. Gerekiyorsa montaj aparatları
ilavesi,
Mevcut sahalarla kapsanabilecek Yerleşim yerlerine survey yapılarak
sınırlarının harita üzerinde belirlenmesi
Kapsanan yerleşim yerinde uygun formatta drive test yapılması ve
dokümantasyonu
Sistem odaları topraklama sisteminin kurulması, topraklama çubuğu/levhası,
iç-dış bara montajı, sistemlerin topraklanması
Sektör başına F/O kablo çekilmesi, konnektör takılması, Topraklama, Indoor
Montaj, Jumper Montajları, Eklerin izolasyonu, Geçiş noktalarındaki İzolasyon,
TDR Test ve VSWR ölçümü işlerini kapsar.
Montaj ve izolasyon işleri,
x
75
45
x
30
x
45
x
15
x
10
x
30
x
20
x
45
x
70
x
15
x
35
x
5
Toplam Bedel
EK-17.3 Modeller
MODELDE
HESAPLANACAK SAHA
SAYISI
Montaj/Servis
Bedeli
Model1
Model2
Model3
Model4
Model5
Model6
Model7
Model8
Model9
350
175
90
70
55
45
35
30
20
Model10 Model11 Model12
15
10
Toplam Saha Sayısı
5
900
x
20
5
İş Kalemi
Sınıflandırma
Açıklama 1
Açıklama 2
Birim
Parafudr
Uçak İkaz Montajı
KONTEYNER
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
set
adet
1
1
Uçak İkaz Demontajı
ALTYAPI
İşçilik
adet
1
x
5
Uçak İkaz Değişimi
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
adet
1
x
5
Sabit Jeneratör Montajı (15kVA)
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Şartnameye uygun yüksek voltaj koruması temini ve montajı
Uçak ikaz birimi ve kablosunun temini ve montajı işini kapsar.
Uçak ikaz birimi ve kablosunun demontajı işini kapsar.malzemenin depoya
iadesi.
Uçak ikaz biriminin temini ve değiştirilmesi işini kapsar. Kablo değişim işini
kapsamaz.
Sabit jeneratör malzeme ve işçilik bedeli
adet
1
x
5
Jeneratör Desteği (yakıt dahil)
ENERJİ
İşçilik
saat
24
Klima Kompresör Değişimi
Klima İçbirim Fan Motoru Değişimi
Klima Koruganı
Klima Rolesi
Klima Dış Birim Değişimi
Klima İç Birim Değişimi
Mevcut Toprak Yol Düzeltilmesi >100m.
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
adet
adet
adet
adet
adet
adet
metre
1
1
1
1
1
1
150
ML ODU Değişimi
MW
İşçilik
adet
1
ML Outdoor montajı ( 0.3-0.9 m 1+0 )
MW
İşçilik
1/2 hop
1
Yakalama Ucu İniş İletken Montajı
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
metre
30
GPS Anteni Montaj/Demontaj
GKTS
İşçilik
adet
1
Outdoor Kabinet Sökümü
GKTS&MW
İşçilik
saha
1
Outdoor Kabinet Montajı
GKTS&MW
İşçilik
saha
1
Saha Surveyi
SURVEY
İşçilik
saha
1
Telçit montajı/revizyonu
Telçit Kapısı
Telçit Direği
Φ8 Bakır Topraklama Kablosu - Aksesuarlar dahil Montaj
Vinç Kiralama
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ENERJİ
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
İşverenin onayı ile ihtiyaç duyulacak işlerde kullanılacaktır.
metre
adet
adet
metre
saat
5
1
1
20
24
FO Değişimi
GKTS
İşçilik
Mevcut FO kablonun yenisi ile değiştirilmesi, smkülen kablonun depoya sevki
metre
30
metre
30
x
5
metre
metre
metre
set
metre
metre
metre
m2
30
30
30
1
100
100
100
2
x
x
x
x
5
5
5
5
20
20
20
5
m3
3
set
1
x
5
adet
1
x
5
set
1
x
10
set
1
x
10
1/2 hop
1
1/2 hop
1
x
10
1/2 hop
1
x
10
saha
1
x
20
adet
1
x
20
Saha
1
adet
1
Grup
adet
adet
2
1
1
x
x
x
5
5
5
adet
1
x
5
adet
1
set
metre
metre
saha
metre
adet
adet
1
20
20
1
20
1
1
FO Demontaj
GKTS
İşçilik
IF Kablo Montajı
IF Kablo Değişimi
IF Kablo Demontajı
AG dağıtım panosu
OG Enerji Kablosu -Swallow Montaj
OG Enerji Kablosu -Swallow Demontaj
AG Enerji Kablosu (alpek) 0-250m arası
İzolasyon
MW
MW
MW
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Beton / Saha Betonu
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
AC Sayaç Montaj (Sayaç dahil)
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Analog Dijital Sayaç Değişimi
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Dış Aydınlatma
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
İç Aydınlatma
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
ML Anten Değişimi
MW
İşçilik
ML Sökümü
MW
İşçilik
ML yer Değiştirme
MW
İşçilik
DDF Çatı Montajı
TRANSMISYON
Malzeme + İşçilik
DDF Modülü
TRANSMISYON
Malzeme + İşçilik
DC Sistem Montajı
ENERJİ
İşçilik
DC Sistem değişimi
ENERJİ
İşçilik
Akü Grubu Demontajı
AG Enerj Direk Montajı
AG Enerji Direk Demontajı
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
AC Sayaç ve Sayaç Panosu (bina dışı) Demontaj
ENERJİ
İşçilik
RRU Değişimi
GKTS
İşçilik
RS 485 Modem Montajı
RRU Enerji / Topraklama Kablosu Montaj
RRU Enerji / topraklama Kablosu Demontaj
Sektor ılavesı yapılacak Sahalar İçin SSV, Dokuman Revizyonu, Planlama
Telçit Demontajı
Konteyner (Ön Panel - Kapı Kısmı)
Konteyner (Yan Panel)
ALTYAPI
GKTS
GKTS
SURVEY
ALTYAPI
KONTEYNER
KONTEYNER
İşçilik
malzeme + işçilik
İşçilik
İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Jeneratör hizmeti alınmayan sahalarda, atlama ve sonlanma noktalarında
oluşabilecek ihtiyaçlar bu kalemden fiyatlandırılacak olup yakıt fiyata dahildir.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Şartname kapsamına girmeyen durumlarda kullanılacaktır.
Mevcut Toprak Yolun Düzeltilmesi
mevcut ML tesisatına dokunulmadan, site’larda karşılıklı radyo değişiminin
yapılması, gerekli frekans ve parametre tanımlamalarının yapılıp site’ların
tekrar servise verilmesi işlerini kapsar.
ML RF Kablolarının çekilmesi, topraklama, montaj için gerekli profillerin
sağlanması, görüş testinin yapılması
Komple sistem iniş iletkeninin teminini ve montajı işini kapsar.
Şartnameye uygun olarak sistemin sevk ve montajını / sistemin demontajı ve
depoya teslimini ve sahanın eski konumuna getirilmesi işini kapsar.
Outdoor Kabineti sökümü, Data kabloları, RL iç ve dış birimlerinin sökümü, RL
F/O’larının sökümü, Pole’lerin sökümü, enerji güvence bedeli iadesinin
alınması da dahil olmak üzere elektrik aboneliği iptali, abone borcunun
kapatılması, sayacın sökümü, sayacın elektrik dağıtım şirketine iade edilmesi
vb işleri kapsar.
Montaj yapılacak zeminin hazırlanması, kabinet topraklamasının yapılması,
kablo bağlantılarının izalasyonu işlerini kapsar.
Daha önce herhangi bir tesis bulunmayan yerde yeni bir tesis yapılması için
yapılan survey çalışmasıdır. (3 SARF + 1 TSSR)
(3m 'ye kadar olan tamiratlar (3m dahil) yükleniciye aittir. direkler dahildir.
F/O zarar verilmeden sökülmesi, kablo uçlarının izole edilmesi, metrajının
plaka üzerine yazılarak paketlenmesi, ve nakliyesi, Kanaletlerin sökümü,
söküm sonrası ilgili tüm izlerin kapatılması işlerini kapsar.
Kablo ve tüm sarf malzeme temini dahil metre fiyatı
Mevcut kablonun yenisi ile değişimi
Mevcut sahadaki IF kablonun sökülerek depoya sevkedilmesi
Trafo direğindeki AG dağıtım panosu
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Çatı,teras, konteynır altı vb. izolasyon çalışmaları
Kalıp ve demirli beton dökülmesi-Telçit içinde kalan alanın tümünün
betonlanması kapsar, metreküp olarak fiyatlandırılır.
Data kabloları eklenmiş uzaktan okunabilir sayaçların montajı ve
mühürletilmesi işi
Analog sayaçların data kabloları eklenmiş uzaktan okunabilir sayaçlarla
değiştirilmesi ve mühürletilmesi işi
Şartnameye uygun dış aydınlatma ünitelerinin temini ve montajı, priz ve
anahtarlar dahil
Şartnameye uygun iç aydınlatma ünitelerinin temini ve montajı, priz ve
anahtarlar dahil
Radyo-Link Anteni, Radyo Birimi, Pole-Montaj aparatlarının zarar verilmeden
sökümü, ML iç biriminin sökülmesi; gerekiyorsa IDU'ların sökümü,
Transmisyon Rak'ının sökümü
Aynı Sahada 1/2 Hop ML Dış birimi ve/veya İç birimin yer değiştirilmesi
240cm boyunda DDF çatısı temini ve montajını kapsar, DDF, Aktarma ve 2Mb
düzenleme işlerini kapsamaz
Malzeme ve ML IDU 2Mb kablo çakımı
DC kabinet montajı, Akü Grupları, AC/DC Enerji Bağlantısı, topraklama, alarm
sistemi bağlantıları ve devreye alınması işi,
DC kabinet demontajını ve yeni sistemin montajı işi (Akü Grupları, AC/DC
Enerji Bağlantısı, topraklama, alarm sistemi bağlantıları ve devreye alınması
işi,)
Her türlü akü demontaj, sevkiyat, teslimat işleri
Tüm AG Direk tipleri
Mevcut AG Direğinin sökümü, nakliyesi ve depoya teslimini kapsar
Mevcut Sayac ve Sayac panosunun sökümü, paketlenmesı ve depoya teslimini
kapsar
Şartnameye uygun olarak sistemin sevk ve montajını / sistemin demontajı ve
depoya teslimini ve sahanın eski konumuna getirilmesi işini kapsar.
Mevcut Sayaclara Uzaktan Okuma İşi için modem montajı.(modem hariç)
RRU Enerji Kablosunun montajını kapsar (2x10)
RRU Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Sektor ılavesı yapılacak Sahalar İçin SSV, Dokuman Revizyonu, Planlama
Tüm parçaların sökülmesi, sökülen malzemelerin depoya nakli dahil.
Teçhizat Bedeli
Toplam Bedel
Adet(Saha başı)
x
x
55
x
x
x
x
x
x
x
30
30
30
30
30
30
30
x
x
5
10
x
35
x
20
x
15
x
20
x
30
x
x
x
20
20
20
45
10
x
x
x
20
x
x
x
x
x
20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
5
10
10
30
20
10
20
10
10
10
Toplam Bedel
EK-17.3 Modeller
MODELDE
HESAPLANACAK SAHA
SAYISI
İş Kalemi
Sınıflandırma
Açıklama 1
Konteyner (Arka Panel)
Konteyner (Tavan)
Konteyner (Taban)
GPS Anten Kablosu Montaj
AG Enerji Kablosu (alpek) 251-500m arası
Tranşe Kazısı (AG ve OG için) 1m. (Kum, Tuğla, dolgu malzemesi) (S)
KONTEYNER
KONTEYNER
KONTEYNER
GKTS
ENERJİ
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Açıklama 2
GPS Anten Kablosunun montajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Tüm F/O Kablo, Rack Aparatları, MW Ekipmanları, Pole, Yakalama Ucu
Tesisatı, Topraklama Tesisatı, konteyner gibi sisteme ait tüm ekipmanların
sökümleri ve Enerji abonelik iptali, malzemelerin paketlenerek nakliyesi ile
söküm sonrası ortaya çıkan izolasyon işlerini kapsar.
Birim
Teçhizat Bedeli
Montaj/Servis
Bedeli
Toplam Bedel
Model1
Model2
Model3
Model4
Model5
Model6
Model7
Model8
Model9
350
175
90
70
55
45
35
30
20
Model10 Model11 Model12
15
10
Toplam Saha Sayısı
5
900
x
x
10
10
10
10
5
5
Adet(Saha başı)
adet
adet
adet
metre
metre
metre
1
1
1
10
300
25
x
x
x
x
saha
1
m2
metre
metre
metre
4
4
4
4
x
x
x
x
10
10
10
10
metre
3
x
10
adet
1
x
10
sektör
1
Saha
1
set
set
set
set
set
set
1
1
1
1
1
1
adet
1
x
15
adet
1
x
15
adet
adet
1
1
x
x
15
15
1/2 hop
1
x
5
1/2 hop
1
x
5
x
5
Saha Demontajı
SAHA SÖKÜM
İşçilik
Suntalam ve antistatik PVC yer döşemesi
Kanalet 60x110, 50x100, 60x100
Kanalet 70x130, 60x150
Kanalet 70x170, 65x160, 60x200
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Kablo Merdiveni Buz Koruganı Montajı
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Konteyner Kapı Değişimi
KONTEYNER
Malzeme + İşçilik
Anten Değişimi
GKTS
İşçilik
BTS Devreye Alma
GKTS
İşçilik
Anten Polü montajı/değişimi 4m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 5m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 6m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 7m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 8m Pole
Anten Polü montajı/değişimi 9m Pole
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
Kule Demontajı (15-45m)
ALTYAPI
İşçilik
Kule Demontajı (50-100m)
ALTYAPI
İşçilik
Kayar Platform Montajı
Çalışma Platform Montajı
ALTYAPI
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
ML Outdoor montajı ( 0.3-0.9 m 1+1 )
MW
İşçilik
ML Outdoor montajı ( 1.2 m / 1.8 m 1+0 )
MW
İşçilik
ML Outdoor montajı ( 1.2 m/1.8 m 1+1 )
MW
İşçilik
ML RF Kablolarının çekilmesi, topraklama, sabitleme kollarının takılması,
montaj için gerekli profillerin sağlanması, görüş testinin yapılması
1/2 hop
1
ML Indoor montajı
MW
İşçilik
AMM Montajı, IDU Montajı, Enerji bağlantılarının yapılması, Etiketlemelerin
yapılası Topraklama, BBU/DDF Trafik kablo bağlantılarının yapılması, LOS ve
devreyealma testinin yapılması, VLAN tanımlamalarının yapılarak test edilmesi
1/2 hop
1
x
10
14U Transmission Rack Montajı
TRANSMISYON
Malzeme + İşçilik
saha
1
x
10
42U Transmission Rack Montajı
TRANSMISYON
Malzeme + İşçilik
saha
1
x
10
LOS Surveyi
SURVEY
İşçilik
hop
1
x
10
Transmisyon Magazin Montajı (19 veya 42 inç Rack)
TRANSMISYON
İşçilik
saha
1
x
10
Yakalama Ucu Montajı
Yakalama Ucu Sökümü
ALTYAPI
ALTYAPI
Malzeme + İşçilik
İşçilik
saha
saha
1
1
x
x
5
5
DC Sistem Demontajı
ENERJİ
İşçilik
Saha
1
x
5
Rectifier Module Değişimi
OG Direk Montajı (Tüm aksesuarları dahil)
Rectifier Module İlave veya söküm
PMU Module Değişimi
AC Dağıtım Panosu Montajı
AC Dağıtım Panosu Demontajı
Regulatör Montajı
Regulatör Demontajı
Trafo Demontajı
Trafo 25 KVA
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
adet
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OG Enerji Direk Demontajı
ENERJİ
İşçilik
adet
1
x
5
1x95/16mm² XLPE 36kV Yeraltı OG Kablosu Montaj
1x95/16mm² XLPE 36kV Yeraltı OG Kablosu Demontaj
1X50 XLPE Yer altı OG Kablosu Montajı
1X50 XLPE Yer altı OG Kablosu Demontajı
AG Enerji Kablosu (alpek) 501-1000m arası
AG Enerji Kablosu (alpek) >1000m arası
AG Enerji Kablosu Demontaj
4x10 mm2 NYY kablosu Montaj
4x10 mm2 NYY kablosu Demontaj
25mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Montaj
25mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Demontaj
35mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Montaj
35mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Demontaj
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
30
30
30
30
750
1200
300
25
25
10
10
10
10
x
x
x
x
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
malzeme + boyama + işçilik, TSE Sertifikalı
malzeme + boyama + işçilik, TSE Sertifikalı
malzeme + boyama + işçilik, TSE Sertifikalı
Dış ortamda buz düşme tehlikesi bulunan, yatay rack üzerinde montajlı
F/O’ların düşebilecek buzlardan zarar görmesinin engellenmesi amacıyla,
üzerinin 1mm kalınlığında paslanmaz galvaniz saç levha ile kaplanması,
levhaların racklara sabitlenmesi işlerini kapsar, malzeme dahildir.
Aynı istasyonda antenin tipinin değiştirilmesi, yönünün ve tiltinin ayarlanması
veya yeni koşullara göre değiştirilmesi, gerekiyorsa anten üzerindeki yakalama
çubuğu ve bağlantı iletkenlerinin yerinin değiştirilmesi,
Sahanın devreye alınabilmesi için tüm tanımlamaların sahada yapılması
/yaptırılması /takibi işidir.
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Montaj ve izolasyon işleri,
Nakliye dahil 15-45m kafes kule için demontaj işi. Tüm kule parçalarının
sökülmesi, sökülen kule tabanının izolasyonu ve malzemelerin depoya nakli
dahil.
Nakliye dahil 50-100m kafes kule için demontaj işi. Tüm kule parçalarının
sökülmesi, sökülen kule tabanının izolasyonu ve malzemelerin depoya nakli
dahil.
ML RF Kablolarının çekilmesi, topraklama, montaj için gerekli profillerin
sağlanması, görüş testinin yapılması
ML RF Kablolarının çekilmesi, topraklama, sabitleme kollarının takılması,
montaj için gerekli profillerin sağlanması, görüş testinin yapılması
14U transmisyon kabinet montajını kapsar, Aktarma, DDF, kablo montajı ve
2Mb düzenleme işlerini kapsamaz
42U transmisyon kabinet montajını kapsar, Aktarma, DDF, kablo montajı ve
2Mb düzenleme işlerini kapsamaz
Bu iş tipi; ilgili site’ın talep edilen diğer istasyonlarla karşılıklı RL görüş
bakılması, LOS survey’in yapılması ve gerekli dokümantasyon çalışmalarını
kapsamaktadır.
Shelf/Rack Montajı, RL lerin Shelf içine montajı, RL RF çekilmesi ; IDU montajı
Enerji bağlantılarının yapılması, mevcut RL'lerin DDF'e kablolamalarının
yapılması, etiketleme işlemleri, topraklama işlemleri ve testlerinin yapılarak
devreye alınması
Komple paratoner sistemi temini ve montajı işini kapsar.
Mevcut paratoner sisteminin sökülmesi işini kapsar.
DC kabinet demontajı, Akü Grupları, AC/DC Enerji Bağlantısı, topraklama,
alarm sistemi demontaj işleri, ahşap sandık içinde nakliyesi dahil.
Mevcut Rectifier Modulunun Değişimini kapsar
Trafo direği hariç tüm OG direk tipleri
Mevcut DC Kabinet üzerine rectifier modul ilave ya da söküm işini kapsar
PMU(güç görüntüleme ünitesi) Modulunun Değişimini kapsar
Regülatörü ve montajını kapsar
Mevcut regülatör sisteminin sökülmesi işini kapsar.
Mevcut Trafonun Sökümünü, Paketlenmesini ve Depoya Teslimini Kapsar
Trafo Malzemesini ve montajını kapsar (Trafo Postası Hariç)
OG Direğin sökümü, paketlenmesi ve Depoya teslimini kapsar (Tüm OG direk
tipleri için)
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun Demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
x
15
x
x
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Toplam Bedel
EK-17.3 Modeller
MODELDE
HESAPLANACAK SAHA
SAYISI
Montaj/Servis
Bedeli
İş Kalemi
Sınıflandırma
Açıklama 1
Açıklama 2
Birim
50mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Montaj
50mm² NYAF MAVI/SIYAH Enerji Kablosu Demontaj
10mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
10mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
16mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
16mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
25mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
25mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
35mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
35mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
50mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Montaj
50mm² NYAF Sarı-Yeşil Topraklama Kablosu Demontaj
Φ8 Bakır Topraklama Kablosu - Aksesuarlar dahil Demontaj
6m Galvanizli Enerji direği (Konteyner Kenarı için) Montaj
6m Galvanizli Enerji direği (Konteyner Kenarı için) Demontaj
AC Sayaç ve Sayaç Panosu (bina dışı) Montaj Kablolama Dahil
AG Travers
RRU Montaj
RRU Demontaj
GPS Anten Kablosu Demontaj
BBU MONTAJI
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
GKTS
GKTS
GKTS
GKTS
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
İşçilik
İşçilik
İşçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun demontajını kapsar
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
metre
adet
adet
adet
adet
adet
adet
metre
saha
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
10
1
BBU YER DEĞİŞİMİ
GKTS
İşçilik
adet
BBU Demontaj
GKTS
İşçilik
Kart Montajı / Demontajı
Kablo Rakı - 3m.
Yangın Söndürücü (6Kg)
ac sayaç demontaji
GKTS
ALTYAPI
ALTYAPI
ENERJİ
İşçilik
Malzeme + İşçilik
Malzeme
İşçilik
2x2 PCM Kablo montajı ve DC panosuna enerji bağlantısı
ENERJİ
İşçilik
Pansy iletken Montajı
Pansy iletken Demontajı
Rose iletken Montajı
Rose iletken Demontajı
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
ENERJİ
Malzeme + İşçilik
İşçilik
Malzeme + İşçilik
İşçilik
ML Isıtıcı Montajı
MW
Malzeme + İşçilik
ML Isıtıcı Demontajı
MW
İşçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji Kablosunun montajını kapsar,malzeme + işçilik
Enerji polünün sökümü, paketlenmesi ve depoya teslimini kapsar
malzeme + işçilik
Yeni RRU Montajını Kapsar
RRU'nun sökülmesi, paketlenmesi ve depoya teslimini kapsar
GPS Anten Kablosunun demontajını kapsar
BBU nakliye, montaj, test ve servise verilmesi
Bir sahadan sökülüp başka sahaya monte edilmesi.Tüm enerji ve data (fiber)
bağlantılarının ve ilgili testlerin yapılması, devreye alınması
BBU, Enerji kabloları, Data kabloları, F/O Kabloların sökümü, igili tüm
kabloların demonte edilmesi ve kabinetin ahşap sandık içinde depoya sevkiyatı
işlerini kapsar.
BBU / MW kartlarının montajını / Demontajını kapsar
Yatay/dikey kablo rakları ve aksesuarlarının temini ve montajı
Yeni Yangın Söndürücü
Free cooling kutusu ve DC güç kaynağı arasında alarm bağlantısı için 2x2 PCM
kablo bağlantısı ( 2x2 PCM kablo malzemesi dahil , her iki cihaza bağlanması
ve gerekiyorsa kanalet vs. aksesuar malzemeleri dahil komple montaj)
Free cooling kutusunun enerjilendirilmesi için DC panosuna bağlanması (
uygun kablo çekimi , hertürlü montaj dahil.) (sigorta hariç)
Sökülen Kablonun paketlenmesi ve depoya kapsanmasını saglar.
Sökülen Kablonun paketlenmesi ve depoya kapsanmasını saglar.
RL ısıtıcı dış birimi montajı, kablo bağlatılarının yapılması ve sistemin devreye
alınması, iç birim ile dış birim arasına 4x6mm2 NYAF kablo çekilmesi,
sabitlenmesi, kablo bağlatılarının yapılması
RL ısıtıcı dış birimi demontajı, kablo bağlatıları dahil
Teçhizat Bedeli
Toplam Bedel
Model1
Model2
Model3
Model4
Model5
Model6
Model7
Model8
Model9
350
175
90
70
55
45
35
30
20
Model10 Model11 Model12
15
10
5
Toplam Saha Sayısı
900
Adet(Saha başı)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
20
10
5
10
1
x
10
adet
1
x
10
adet
set
adet
Saha
1
1
1
1
x
x
x
x
10
10
10
5
metre
15
x
5
metre
metre
metre
metre
50
50
50
50
x
x
x
x
5
5
5
5
adet
1
x
5
adet
1
x
5
m2
4
x
5
x
x
x
x
x
x
x
x
Çatı Tamiri
ALTYAPI
İşçilik
Çatı İzolasyon (3mm'lik membran ile 3 kat izolasyon yapılması, buhar tutucu
örtü serilmesi, 2 mm'lik polistren köpük malzeme ile kaplanması (teraslarda)
kiremitlerin döşenmesi, mahyaların betonlanması (kiremit çatılarda))
Kiremit aktarma (Kremitlerin kaldırılarak varsa kırık kiremitlerin değiştirilmesi,
kiremit altı örtüsünün döşenmesi ve mahyaların betonlanması)
Sınır Aplikasyonu
Kiralama Yenilemesi
KİRALAMA
KİRALAMA
İşçilik
İşçilik
Mülkiyetin şüpheli olduğu alanlarda sınır aplikasyon birim fiyatı
Süresi dolan kira kontratının yenilenmesi
Saha
Saha
1
1
x
x
20
20
Kiralama Ek Sözleşme
KİRALAMA
İşçilik
İhtiyaç halinde (Yeni sistem eklenmesi, Başka Operatörün sahaya dahil olması
vs.) mevcut kira sözleşmesi gerektiriyor ise mal sahibi ile ek sözleşme yapılması
Saha
1
x
20
Gerçek / Tüzel Kişiler Kiralama
Orman Kiralama
Hazine Kiralama
Mera Kiralama
Sit - ÖÇKB İzni
KİRALAMA
KİRALAMA
KİRALAMA
KİRALAMA
KİRALAMA
İşçilik
İşçilik
İşçilik
İşçilik
İşçilik
Saha
Saha
Saha
Saha
Saha
1
1
1
1
1
x
x
x
x
x
20
20
20
20
20
TOPLAM
TOPLAM
Toplam Bedel
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-18 Sorumluluklar Tablosu
SORUMLULUKLAR TABLOSU
KAPSAM
DIŞI
No 1. KAPSAM
İÇİ
1 Baz İstasyonları Ve MW Sistemleri
x
2 Transmisyon Toplama Merkezi
x
3 Saha, Transmisyon Atlama Ve Sonlanma Noktaları
x
4 AC Enerji Sistemleri
x
5 Regülatörler
x
6 UPS Sistemleri
x
7 Topraklama Sistemleri
x
8 Akü
x
9 Yüksek Gerilim Koruma Parafodurları Bakımı
x
10 Trafolar
x
11 Enerji Panoları
x
12 Enerji Nakil Hatları
x
13 Sabit Jeneratörler
x
14 Transfer Panoları
x
15 Tüm Baglantı Kabloları
x
16 Elektrik Sayaçları
x
17 İklimlendirme Ve Havalandırma Sistemleri
x
18 Telçit
x
19 Kule
x
20 Direkler
x
21 Sistem Odaları
x
22 Yangın Sistemleri
x
23 Harici Alarm Sistemleri
x
24 Çevre Temizliği
x
25 Kesintisiz Enerji İçin Jeneratör Hizmeti
x
26 Elektronik Sistem Bakımları-Arızaları
x
27 Transmisyon Techizatı Arızaları
x
28 Konfigürasyonlar
x
29 Altyapı-Elektronik Arıza Giderme
x
30 Altyapı Sistemlerine Ait Yedek Parça Temini
x
31 Elektronik Sistemler Yedek Malzeme Temini
x
32 Sarf Malzeme Temini
x
33 Peryodik Bakım Minimum Yılda 1 (Bir) Defa
x
34 2-Enerji ve Altyapı Alarmları ve Arızaları :
İşveren
Yüklenici
35 AC DC Enerji Sistemleri Alarm Ve Arızalarının Giderilmesi
x
36 Altyapı Sistemlerinde Oluşan Alarmlar Ve Arızaların Giderilmesi
x
37 Seyyar Jeneratörlerin Temini
x
38 Jeneratör Bağlama
x
39 Seyyar Jeneratörlerin Yakıt Ve Bakım Masrafları
x
40 Olumsuz Hava Koşullarında Sahalara Erişim İçin Bölge Onayıyla İş Makinaları vb. Yardımıyla Yol Açılması
x
41 Sabit Jeneratör Yakıt Kontrolü
Sabit Jeneratör Yakıt Masrafları (montajda Yükleniciye yakıtı dolu teslim edilir, Sözleşme sonunda dolu
42
olarak Yükleniciden teslim alınır)
43 Sabit Jeneratör Arıza Ve Bakım Masrafları (montaj Yüklenici tarafından yapılmamış ise)
x
x
x
44 Sabit Jeneratör Yağ Değişimi
x
45 AG/YG Arızalarında Yedek Malzeme Temini
x
46 AG/YG arızalarında sarf malzeme temini
x
47 Sabit jeneratör Tesisi
x
48 Sabit jeneratör yakıt deposunun dolu tutulması
x
49 Sabit jeneratör Bakımı
Arıza için Yeni YG Trafo temini ve/veya Tamiri(Arıza hatta gelen yüksek gerilim ve yıldırım nedeni ile olmuş
50
ise)
Arıza için Yeni YG Trafo temini ve/veya Tamiri(Arıza bakım hatasından,yüklenici ihmalinden kaynakalanıyor
51
ise)
52 Regülatör Temini
x
x
x
x
53 YG Tarafo Yag Testi
x
54 YG Trafosunun değişimi ve vinç bedelleri
x
55 YG trafo nakliyesi
x
Page 1 of 4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-18 Sorumluluklar Tablosu
SORUMLULUKLAR TABLOSU
KAPSAM
56 Ayırıcı (Seksiyoner) ile ilgili olarak tamir edilmesi mümkün olmayan kısımların yenilenmesi
x
57 AG/YG Parafudr/sigorta Temini
x
58 AG/YG Parafudr/sigorta montajı
x
59 Trafo yüksek ve alçak gerilim izolatörlerinin aşırı gerilime maruz kalarak bozulmuş olanlarının yenilenmesi
60 Direk yıkılması sonucu enerji hattının yeniden tesisi (Montaj Yüklenici tarafından yapılmamış ise)
x
x
61 AG ve/veya YG de kablo/iletken/yeraltı kablo değişimi (50 metreye kadar)
x
62 AG ve/veya YG de kablo/iletken/yeraltı kablo değişimi (50 metreden fazlası)
x
63 YG ve AG de hat yer değiştirme işleri. AG/YG dönüşümleri,
Tüm AG ve YG direkleri için, olmayan yağmurluk betonu ve olmayan boya işlerinin yapılması (Montaj
64
Yüklenici tarafından yapılmamış ise)
65 AG panoları ve traverslerin boyanması
x
66 Dağıtım panosu ya da sayaçlı panoda, yıldırım düşmesi sonucu oluşan yanma nedeniyle panonun temini
Dağıtım panosu ya da sayaçlı panoda, yıldırım düşmesi sonucu oluşan yanma nedeniyle panonun
67
değiştirilmesi
68 Yeni topraklama tesisi
x
x
x
x
x
69 Topraklama iyileştirilmesi için özel yöntem kullanarak topraklamanın uygun duruma getirilmesi
70 Mevcutta yoksa yeni yakalama çubuğu tesis edilmesi.
x
x
71 Periyodik bakım
x
72 Rectifier arızası
x
73 3-İklimlendirme Sistemleri Alarm ve Arızaları:
İşveren
Yüklenici
74 Klima Arızasına müdahale
x
75 Kompresör montajı (Kompresör bedeli hariç)
x
76 Klima kart değişimi malzeme ve işçilik dahil
x
77 Yeni Klima Temini ve Değişimi (malzeme ve işçilik dahil)
x
78 Klima yedek parça temini
x
79 Klima sarf malzeme temini
x
80 Klima dış koruganı bulunmayan sahalara korugan temini (Montaj BÇO tarafından yapılmamış ise)
x
81 Klima dış koruganı bulunmayan sahalara korugan montaj işçiliği
x
82 İklimlendirme bakım formu hazırlanması
x
83 Peryodik bakım yapılması
x
84 Nakliye hizmetleri
x
85 İşçilikler
x
86 Freecooling Bakımı
x
87 Frecooling Arızası
x
88 Frecooling Yedek Parça Temini
x
89 4-Harici Alarm ve Arızalar:
İşveren
Yüklenici
90 Alarmın bildirimi
x
91 Kapı açık switch i (malzeme ve işçilik)
x
92 Isı Sensörü (malzeme ve işçilik)
x
93 Duman Dedektörü (malzeme ve işçilik)
x
94 Uçak ikaz (malzeme ve işçilik)
x
95 Hertürlü sarf malzeme ve yedek parça, kablosu temini
x
96 Harici alarm sistmeleri için kullanılan her türlü sensor/röle temini
x
İşveren
97 5-Saha Problemleri :
98 İş emri açılması
Yüklenici
x
99 İş emirlerinin teknik şartnamemize göre yapılması
x
100 Envanter kayıtlarının tutulması İşverene aylık olarak raporlanması
x
101 7 gün 24 saat Alarm izlenmesi
Kuleye bağlı olan her türlü anten, mini-link sistemine güvenli erişim için platform yapılması (Montaj Yüklenici
102
tarafından yapılmamış ise)
103 Kuleye bağlı olan her türlü anten, mini-link sistemine güvenli erişim için platform yapılması işçiliği
x
x
104 Kule konteyner arasındaki feeder rakları üzerine korugan yapılması
x
x
105 Kule konteyner arasındaki feeder rakları üzerine korugan yapılması işçiliği
x
106 Saha problemlerinde vinç kullanılması gerekiyorsa onay alma sorumluluğu
x
107 Onay verilen işler için vinç bedeli ödenmesi
x
108 Çatı onarımı/çatı izolasyon işleri.(Konteyner, seperasyon, bina)
x
109 Yeni kanalet yapılması (bina gövde rengine uyumlu bir renkle ) malzeme temini
x
110 Yeni kanalet yapılması işçiligi
x
111 Bölme/Çatı/Konteyner taban, tavan, yan duvar ve/veya kapısının, tamamen yeniden yapılması
Page 2 of 4
x
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-18 Sorumluluklar Tablosu
SORUMLULUKLAR TABLOSU
112 Tel çiti bulunmayan sahalarda tel çit yapılması.
KAPSAM
x
113 Mevcut tel çitin tamiri
x
114 Tel çitle çevrilmiş alan içerisinde beton olmayan kısımların betonlanması (1m3 den fazla).
x
115 Mevcut betonun tamir edilmesi
x
116 Beton tamirlerinde 1 m3 ten fazla beton kullanılması
x
117 Kule merdivenine yapılacak ilaveler için malzeme
x
118 Kule merdivenine yapılacak ilaveler için işçilik
x
119 6-Elektrik tüketim bedellerinin ödenmesi ve takip işleri:
İşveren
Yüklenici
120 Elektrik Dağıtım Şirketlerine bağlı abonelere ait elektrik faturalarının toplanması
x
121 Elektrik Dağıtım Şirketlerine bağlı abonelere ait elektrik faturalarının işveren adına bedellerinin ödenmesi
x
122 Serbest Tüketici kapsamına alınacak abonenin sayaç uygunluğu ve kontrolu
Serbest Tüketici kapsamına alınacak abonenin geçmiş döneme ait borç sorgulama yapılması ve ödeme
123
takibi
124 Kabulu yapılmamış yeni sahaların kaçak elektrik kullanımının önlenmesi
x
x
x
125 Kabulu yapılmış Operasyona geçen sahaların kaçak elektrik kullanımının önlenmesi
Sahaların ilgili EDAŞ'lardan aboneliklerinin iptali, resmi işlemler ve sökülen sayaçların İşveren depoya
126
teslimi
127 Serbest Tüketici kapsamındaki güvence bedeli iadelerinin alınma işlemleri ve İşveren hesabına aktarılması
Sahaların ilgili EDAŞ'lardan aboneliklerinin iptali sonucunda güvence bedellerinin iadelerinin alınması ve
128
İşveren hesabına aktarılması
Arızalı sayaç değişimi, ilgili EDAŞ'larda resmi işlemlerin takibi, resmi tutanağın alınması, arızalı sayacın
129
İşveren depoya teslimi
Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından talep doğrultusunda yeni kurulan Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin
Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca, sorumluluk sahalarında
130
bulunan şirketimiz adına kayıtlı sayaçların uzaktan okumaya elverişli sayaçlar ile değiştirilmesi gerektiği,
sayaç değişim, sökme-takma ve tüm resmi işlemlerin takibi. (Montaj Yüklenici tarafından yapılmamış ise)
Elektrik Dağıtım Şirketleri tarafından okumaya elverişli olmayan sayaçların (kapalı alanda bulunan,vb.)
131 ulaşabilir konuma getirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması ve takibi (Montaj Yüklenici tarafından yapılmamış
ise)
132 İşverene ait sayaç endeks bilgilerinin her Periyodik Bakımda kontrolü, İşverene bildirimi.
x
x
x
x
x
x
x
x
133 Yüksek fatura bedellerinin araştırılması
x
134 Gerektiği durumlarda İşverenin bilgisi dahilinde kompanzasyon işlerinin yapılması
x
135 Yüklenici tarafından kompanzasyon işi yapıldıysa Elektrik Kurumundan gelecek her türlü ceza
136 Resmi Elektrik Dağıtım Kuruluşlarında proje tadilatı yaptırılarak Sözleme Güç Değişimi
x
x
137 Otomatik ödemeye alınamamış sahalar ve santral binalarının elektrik Ödemelerinin elden yapılması
x
138 Saha elektrik ödeme bilgilerinin Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi
x
139 İşverenden kaynaklanan sebepler dışında oluşan tüm cezalar
x
140 Elektrik aboneliği bulunmayan sahalara ve santral binalarına ait Sayaç Tutanağı düzenlemek
Elektrik aboneliği bulunmayan sahaların abonelik işlemi yapılabilmesi için gerekli yasal prosedürleri
141
hazırlamak
142 Sayaçlı Saha ve Santral Binalarına Ait Elektrik fatura veya tüketim tutanağı temini
x
143 7-Saha periyodik bakımları:
x
x
İşveren
Yüklenici
144 Herbir saha için minimum yılda 1 (bir) defa peryodik bakım yapılması
x
145 Şebekedeki kule bakımları
x
146 AG/YG enerji nakil hatları peryodik bakımı
x
147 Trafo yağ testleri ve bakımları
x
148 İklimlendirme Sistemleri peryodik bakımları
x
149 Altyapı sistemleri peryodik bakımları
x
150 Akü değişimleri, bakımları ve testleri,
x
151 Sabit jeneratör peryodik bakımları
x
152 Sabit Jeneratör Periyodik Bakım masrafları (Montaj Yüklenici tarafından yapılmamış ise)
x
153 Yangın sistemleri peryodik bakımları.
x
154 Alt yapı Yedek parça temini ve değişimi
x
155 Bakım Malzemesi Temini
x
156 Sarf Malzeme Temini
x
157 Peryodik bakım işçilikleri
x
158 Nakliye hizmetleri
x
159 Haftalık bakım raporlarının hazırlanması ve İşveren'e verilmesi
160 8-AG/YG Periyodik bakımları:
x
İşveren
Yüklenici
161 Yedek parça temini ve değişimi
x
162 Bakım Malzemesi Temini
x
Page 3 of 4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Ek-18 Sorumluluklar Tablosu
SORUMLULUKLAR TABLOSU
KAPSAM
163 Nakliye hizmetleri
x
164 İşçilikler
x
165 9-Akü test ve değişimleri:
İşveren
166 Peryodik bakım yapılan saha için akü talep ve test formu hazırlanması
167 Yeni Akü temini
Yüklenici
x
x
168 Akü nakliyeleri
x
169 Akü değişim işçiliği
x
170 10-Yangın sistemleri:
İşveren
171 Yangın tüpü testleri
Yüklenici
x
172 Yeni yangın tüpü temini
x
173 Yangın tüplerinin sahalardan bedelsiz toplatılması ve dagıtılması
x
174 Yangın tüpü dolumu
x
175 11-Kapsam dışı işler:
İşveren
176 Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açılan işemirleri
Yüklenici
x
177 12-Yedek parça:
İşveren
178 Elektronik sistem haricinde kullanılan tüm yedek parça ve sarf malzeme temini ve işçilikleri
Elektronik ve Transmisyon sistemlerine ait yedek parçaların temini ve arızalı parçaların tamiri (Yüklenici
179
tarafından tedarik edilen bir malzeme değilse)
180 13-Malzeme:
Yüklenici
x
x
İşveren
Yüklenici
181 Arıza giderme ve peryodik bakım esnasında kullanılan hertürlü elektrik malzemesi
x
182 Sigortalar
x
183 Konnektörler
x
184 Yedek malzemelerin sigortalanması
x
185 14-Depolar:
İşveren
Yüklenici
İşveren
Yüklenici
İşveren
Yüklenici
186 Yedek parça ve sarf malzeme ile İşveren malının depolanması hizmeti
187 15- Saha Teslim
x
188 Saha kabullerine katılma ve eksiksiz teslim alma sorumluluğu
189 16- Elektronik Sistemler
x
190 BTS
x
191 Repeater
x
192 MW
x
193 HDSL
x
194 MW Management Sistem Sorumluluğu
x
195 Envanter Sayımı
x
196 BTS Elektronik kart değişimi
x
197 BTS Modül/Kart ekleme çıkarama
x
198 Yenilenebilir enerji sistemleri arıza bakımı
x
199 17- Elektronik Sistemlerin bakımı
İşveren
Yüklenici
200 BTS sistemlerinin temizliği, filtrelerinin değişimi
x
201 BTS sistemlerinin üzerinde bulunan alarmlarının temizlenmesi
x
202 MW bakımı,konnektör değişimi,AGC ayarlarının yapılması
x
203 Transmisyon alarmlarının düzeltilmesi
x
204 Bütün kabloların düzenlenmesi,koruma içine alınması
Arıza kapsamında Elektronik ve Transmisyon sistemlerine yapılacak her türlü modül/kart ekleme/çıkarma
205 işleri, RRU ilave/sökümü, anten değişimi,BTS konfigürasyon değişikleri, transmisyon yolu çalışmalarında rerouting ve kaskad ayrımları gibi işler
Kapasite artışı amaçlı; Elektronik ve Transmisyon sistemlerine yapılacak her türlü modül/kart
206 ekleme/çıkarma işleri, RRU ilave/sökümü, BTS konfigürasyon değişikleri, transmisyon yolu çalışmalarında
re-routing ve kaskad ayrımları gibi işler
207 18- Kabul sorumluluğu
x
x
x
İşveren
208 Yeni Saha Kabul
x
209 Transmisyon Kabul
x
210 BS (Babysitting ) Kabul
Yüklenici
x
Page 4 of 4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-19 Gizlilik Anlaşması
GİZLİLİK ANLAŞMASI
İşbu gizlilik anlaşması (”Anlaşma”);
(1) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (“Türk Telekom”)
Turgut Özal Bulvarı 06103-Aydınlıkevler/ANKARA- TÜRKİYE
-ile(2) ..................................................................................................(“”)
............................................................................................ arasında akdedilmiştir.
Türk Telekom ve ......... bundan sonra tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak
anılabilecektir.
ŞÖYLE Kİ:
(A)
Taraflar, aralarında bir iş münasebeti tesis etme konusundaki menfaatlerinin
belirlenmesi amacıyla değerlendirme yapmak için gizli nitelikte bilgileri teati etmiş ve
buna devam etmek istemektedirler.
(B)
Taraflar bu bilgilerle ilgili hak ve yükümlülüklerini tanımlamak istemektedir.
Ve şu şekilde anlaşmaya varılmıştır:
1.
TANIMLAR
İşbu Anlaşmada aşağıdaki ifadeler aşağıda yazılı olan anlamlara gelir:
(a) "Amaç" taraflar arasında GKTS Bakım Çözüm İhalesini (“Proje”) kapsayan iş
planlarının hazırlanması ve bir iş münasebeti tesis edilmesiyle ilgili veya bağlantılı
olarak yapılan her türlü görüşme ve müzakere ile Proje kapsamında yapılacak tüm
çalışmalar anlamına gelir.
(b) "Gizli Bilgiler" taraflardan biri veya onun namına üçüncü bir tarafça, Amaç ile ilgili
olarak diğer tarafa, işbu Anlaşmada imza tarihinden önce ya da sonra, (yazılı, sözlü,
kâğıt, disket veya diğer ortamda ya da başka bir araçla) ifşa edilen iş planı, ifşa eden
tarafça hazırlanmış veya onun namına diğer her hangi bir kuruluş tarafından hazırlanmış
raporlar veya veriler, finansal modeller, finansal simülasyonlar ve örnekler ve diğer her
türlü bilgi anlamına gelir ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ifşa eden tarafın
faaliyetleri, süreçleri, planları, amaçları, ürün bilgileri, know-how, tasarım hakları, ticari
sırları, yazılımları, bilgisayar programları, kaynak kodu, spesifikasyonları, pazar
fırsatları, müşterileri, proje isimleri, faaliyet ve iş konuları ile ilgili her türlü bilgi ve
verileri içerir ancak şu bilgi veya verileri içermez:
(i)
(ii)
bilgileri alan tarafça işbu Anlaşmanın ihlali söz konusu olmadan kamuya
mal olan ya da olmuş bilgi veya veriler, ya da
bilgileri alan tarafın (A) ifşa eden taraftan alınmadan önce, kullanımında
ya da dosyalarında ya da bilgisayarlarında veya diğer kayıt ortamlarında
kaydedilmek suretiyle elinde bulunduğunu veya kendisi tarafından
1 /4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-19 Gizlilik Anlaşması
bilindiğini ve daha önce bilgileri alan tarafça bir gizlilik yükümlülüğü
altında alınmamış olduğunu; ya da (B) bilgileri alan tarafça ya da onun
namına herhangi bir zamanda, ifşa eden tarafça ifşa edilen bilgilerden
bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu gösterdiği bilgi veya veriler; ya da
(iii)
2.
bilgileri alan tarafın herhangi bir ihlalde bulunmadan ifşa eden taraf
karşısında gizlilik ya da kullanmama yükümlülüğü bulunmayan başka
bir kaynaktan aldığı ya da temin ettiği bilgi veya veriler.
GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI
Gizli Bilgilerin teati ve ifşası karşılığında, taraflardan her biri diğer tarafın Gizli
Bilgileri ile ilgili olarak şunları taahhüt eder:
(a)
Gizli Bilgileri gizli tutmak ve sadece Amaç için kullanıp başka herhangi bir
amaçla kullanmamak;
(b)
Amaç için makul ölçüde gerekli olan her türlü kopyalama, çoğaltma ya da
yazıya aktarımın dışında ve ifşa eden tarafın mülkiyetinde kalması şartıyla, Gizli
Bilgilerin hiç bir bölümünü kopyalamamak ya da çoğaltmamak;
(c)
Gizli Bilgileri, Amaç için bu bilgileri bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri ve
danışmanları dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmemek,
Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunların gizli tutulmasından Anlaşma
uyarınca Tarafların sorumlu olduğunu bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri ve
danışmanlarına bildirmek ve onların da gizlilik taahhüdü altında çalışmalarını
sağlamak;
(d)
Diğer tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgileri ve fikri mülkiyet niteliği
taşıyan bilgilerine uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamak.
(e)
Herhangi bir yasa veya hükümet mercii yahut yetkili merciinin, bilgileri alan
tarafın Gizli Bilgilerden herhangi birini ifşa etmesini talep etmesi durumunda,
bilgileri alan taraf derhal ifşa eden tarafa bu talebi veya emri bildirerek, ifşa
eden tarafın, bu talep ve şartın tümüne veya bir kısmına karşı korunma yolu
aramasını mümkün kılmak. İfşa eden tarafın bir korunma yolu bulamaması
durumunda, bilgileri alan taraf, Gizli Bilgilerin yalnızca yasal olarak ifşa
edilmesi zorunlu kısmını ifşa edecektir.
(f)
Gizli Bilgileri alan tarafın bu Anlaşmada belirtilen durumlar haricinde Gizli
Bilgilerin açıklandığını veya kullanıldığını öğrenmesi üzerine derhal ifşa eden
tarafa bu hususla ilgili olarak bildirimde bulunacak ve sözü edilen açıklama
veya kullanım sonucu ifşa eden tarafın maruz kaldığı veya kalabileceği zararı
ve ziyanı telafi etmek için ifşa eden taraf tarafından talep edilecek önlemleri
alacaktır.
(g)
Bilgileri alan tarafın, bu Anlaşmayı ihlal ederek Gizli Bilgileri kullanmasından
veya ifşa etmesinden dolayı, Amaçla bağlantılı olarak veya Amaçtan dolayı
ortaya çıkan her türlü masraf, gider, zarar, tazminat, dava ve kovuşturmaya
2 /4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-19 Gizlilik Anlaşması
karşı ifşa eden tarafı zarardan azade tutmayı ve ifşa eden tarafın zararlarını
tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.
(h)
3.
Taraflar arasında teati edilen belgeler herhangi bir şekilde üçüncü bir tarafça,
ifşa eden tarafın yazılı onayı olmadan, herhangi bir uygulama için kullanılamaz.
GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ
Taraflardan her biri:
(a)
Amaç yerine getirildikten ya da diğer tarafça bu yönde bir istekte bulunulduktan
sonra bir ay içinde, diğer tarafın Gizli Bilgilerini içeren belge ve materyalleri ve
bunların tüm maddi parçalarını (ve kopyalarını) diğer tarafa iade edecek ve işbu
bendin hükümlerini yerine getirmiş olduğunu diğer tarafa yazılı olarak teyit
edecektir;
ve
(b)
4.
Amaç yerine getirilmiş ve belgeler ve materyaller yukarıda belirtilen şekilde
iade edilmiş olsa dahi, 2. Maddede yazılı olan taahhütlerle bağlı olmaya devam
edecektir.
ORTAKLIK OLUŞTURMAMA
Taraflardan her biri Gizli Bilgiler üzerindeki tüm haklarını saklı tutar ve işbu
Anlaşmada açıkça zikredilenler haricinde diğer tarafa hiç bir hak ya da yükümlülük
verilmez ve verildiği anlamı çıkartılamaz. İşbu Anlaşmada yer alan hiç bir hüküm ya
da işbu Anlaşmanın uygulanması taraflardan herhangi biri için önerilen iş
münasebetine girme yönünde bir yükümlülük tesis etmez ya da taraflardan herhangi
birinin işlerini işbu Anlaşma hükümlerini ihlal etmeyen bir şekilde sürdürme hakkını
engellemez ya da kısıtlamaz.
5.
GİZLİLİK
Taraflardan her biri işbu Anlaşma varlığını ve mahiyetini gizli tutmayı ve işbu
Anlaşmayı ya da diğer tarafın (veya diğer tarafın içinde yer aldığı Şirket Grubundaki bir
diğer şirketin) ismini işbu Anlaşma ile ilgili herhangi bir tanıtım, reklam ya da diğer
açıklamada kullanmamayı kabul eder.
6.
BİLDİRİMLER
İşbu Anlaşma muvacehesinde her türlü bildirim yazılı olarak yapılacak ve bildirimde
bulunulan tarafa, işbu Anlaşmayı imzalayan yetkili kişi dikkatine yazılarak faks veya
iadeli taahhütlü postayla gönderilecektir. Tebliğ tarihi bildirimin gönderildiği günün
ertesi gün olarak kabul edilecektir.
3 /4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
7.
EK-19 Gizlilik Anlaşması
SÜRE VE FESİH
İşbu Anlaşma, tarafların yazılı mutabakatı ile feshedilmedikçe, imzalandığı tarihte
yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürülükte kalır. Tarafların yazılı mutabakatı ile sona
erdirilmesi halinde dahi, Tarafların, sona erme tarihinden önce ifşa ettikleri Gizli
Bilgilerin kullanımına ve korunmasına ilişkin işbu Anlaşmada yer alan yükümlülükleri
devam edecektir.
8.
TEMLİK OLMAMASI
İşbu Anlaşma taraflara özel nitelikte olup, diğer tarafın önceden yazlı oluru alınmadan
Taraflardan birince kısmen veya tamamen temlik ya da başka şekilde devredilemez.
9.
ANLAŞMANIN BÜTÜNÜ, UYGULANACAK KANUN VE YARGI YETKİSİ
İşbu Anlaşma taraflar arasında Gizli Bilgiler ile ilgili Sözleşme, Şartname ve
mutabakatın bütününü teşkil eder ve bu konuyla ilgili daha önceki her türlü anlaşma,
mutabakat ve taahhüdü hükümsüz kılar. İşbu Anlaşma sadece tarafların yazılı
anlaşmasıyla değiştirilebilir. İşbu Anlaşmanın tefsiri, uygulanması ve sonuçları her
bakımdan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabiidir ve taraflar işbu Anlaşma ile
İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri’nin münhasır yargı yetkisini kabul eder.
BU HUSUSLARI TEYİDEN, işbu Anlaşma Taraflar namına yetkili temsilcilerince, iki
nüsha olarak, ......../....../2013 tarihinde, imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
.......................................................
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
İsim:
Ünvan:
İsim:
Ünvan:
İmza:
İmza:
Tarih:
Tarih:
4 /4
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-20 Etik Kurallar Taahhütnamesi
ETİK KURALLAR TAAHHÜTNAMESİ
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve ...................................................................
adresinde faaliyet göstermekte olan ........................................ (“Yüklenici”) olarak, işbu Etik
Kurallar Taahhütnamesini (“Taahhütname”) aşağıda belirtilen tarihte imzalayarak.
1.
Kanun, yönetmelik ve tüm diğer yasal düzenlemelerle, genel ahlaka, işbu Taahhütnamede
belirtilen Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TÜRK TELEKOM) Etik Kurallarına ve TÜRK
TELEKOM tarafından bildirilecek her türlü kural ve talimata uygun davranacağımı,
çalışanlarım, yardımcılarım ve kullandığım alt taşeronların da bunlara uygun davranmasını
sağlayacağımı ve bunun için gerekli her türlü tedbiri alacağımı;
2.
TÜRK TELEKOM’un ilkesinin iş ortakları ve tedarikçileri aracılığı ile iş ilişkilerinin
geliştirilmesi ve TÜRK TELEKOM Etik Kurallarının bu kişilere de uygulanmasını
sağlamak olduğunu bildiğimi;
3.
TÜRK TELEKOM ile birlikte çalıştığım süre boyunca TÜRK TELEKOM’un gelişme
ilkesine bağlı kalacağımı;
4.
TÜRK TELEKOM’un ilke ve etik kurallarının uygulanmasında, TÜRK TELEKOM ile
işbirliği yapacağımı ve gerekli her türlü desteği vereceğimi ve TÜRK TELEKOM’un ilke
ve etik kurallarına ilişkin uyumluluğun değerlendirilmesi kendi takdirine göre belirleyeceği
bir şekil ve zamanda saha ziyaretleri ve denetim yapma hakkı olduğunu;
5.
TÜRK TELEKOM’un ilke ve etik kurallarda zaman zaman değişiklik yapabileceğini ve
söz konusu değişiklikleri takip edip bunlara uyma yükümlülüğünün tarafıma ait olduğunu;
6.
TÜRK TELEKOM tarafından gerek işbu Taahütname’de gerekse zaman zaman
değiştirilip, genişletilebilecek Etik Kurallara uymayan faaliyetlerimin tespiti halinde
ivedilikle TÜRK TELEKOM tarafından talep edilen gerekli işlem ve düzeltmeleri
yapacağımı;
7.
TÜRK TELEKOM İlke ve Etik Kurallarının ihlali halinde düzeltici tedbir için
kararlaştırılmış bir takvimle birlikte durumu derhal TÜRK TELEKOM’a durumu
bildireceğimi;
8.
Yasal asgari istihdam yaşının altındaki hiç kimseyi istihdam etmeyeceğimi, 18 yaşın
altındaki hiç kimseyi tehlikeli bir işte veya çocuğun kişisel gelişimi ile bağdaşmayan bir
işte istihdam etmeyeceğimi ve işbu kurallara çalıştığım ifa yardımcıları, taşeron ve sair
üçüncü kişilerin de uymasını sağlayacağımı;
1/3
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
EK-20 Etik Kurallar Taahhütnamesi
9.
Zorla, borç karşılığında veya mecburi olarak hiç kimseyi çalıştırmayacağımı,
10.
Çalışanlar için uluslararası standartlara ve yürürlükteki hukuki düzenlemelere uygun olarak
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağımı;
11.
İşyerinde hiçbir şekilde ırkçılık ve cinsellik temelli ayrımcılık dahil her türlü negatif
ayrımcılığı yasaklayacağımı ve çalışanların, yöneticilerin ve danışmanlar dahil işyerinde
bulunan herkesin bu yasağa uymasını sağlayacağımı;
12.
Tüm çalışanlara saygı ve haysiyet çerçevesinde davranılacağını ve işyerinde fiziksel, sözlü,
psikolojik taciz veya herhangi bir başka türde rahatsızlık verme, tehdit veya diğer göz
korkutma eylemlerinin yasaklayacağımı ve tüm çalışanların, yöneticilerin ve danışmanların
bu yasağa uymasını sağlayacağımı;
13.
Tüm çalışanların çalışma sürelerinin yürürlükteki hukuki düzenlemelere uygun olduğunu;
14.
Çalışanları, alt taşeronlar ve ifa yardımcılarım tarafından yapılan iş ve hizmetlerin TÜRK
TELEKOM ile yaptığım ve/veya yapacağım sözleşmelere uygun olarak yapılmasını
sağlayacağımı ve bu hususta gerekli denetim ve gözetim görevlerini yerine getireceğimi;
15.
Tarafımdan ya da kullandığım alt taşeron ve/veya ifa yardımcıları tarafından görülmekte
olan iş ve hizmetler kapsamında TÜRK TELEKOM ve diğer üçüncü kişilerin çalışanlarına
yönelik uygunsuz para, hediye ve menfaat teklifinde bulunmayacağımı ve tüm çalışanlar,
yöneticiler, danışmanlar, temsilciler, alt taşeronlar ve diğer ifa yardımcılarım dahil
herkesin herhangi bir yolsuzluk yapmamasını sağlayacağımı;
16.
TÜRK TELEKOM’a verilen hizmet kapsamında kullandığım organizasyon (çalışan,
taşeron, bunların çalışanlarının da dâhil olduğu ekip) ile başka firma ve operatörlere hizmet
vermeyeceğimi;
17.
TÜRK TELEKOM tarafından tarafıma sağlanan ekipman, teçhizat, yazılım ve diğer
imkanların sadece TÜRK TELEKOM’a verilen hizmet kapsamında kullanılacağını ve
bunların diğer firma veya operatörlere hizmet verirken kullanmayacağımı;
18.
Planlama, TSS, Kabul çalışmaları sırasında hak ediş hesaplamaları yapılırken gerçeği
yansıtmayan faturalama kalemleri ve miktarları yaratmak suretiyle ya da başka bir şekilde
yolsuz bir çıkar sağlamayacağımı;
19.
Çalışanlarım, yöneticilerim, temsilcilerim, danışmanlarım, alt taşeronlar ve diğer ifa
yardımcıları tarafından herhangi bir şüpheli ve/veya TÜRK TELEKOM ilke ve etik
kuralarına ve yürürlükteki hukuki düzenlemelere aykırı bir faaliyetin yürütüldüğünü tespit
etmem halinde bu durumu derhal TÜRK TELEKOM’a ve ilgili resmi, idari ve yasal
mercilere bildireceğimi,
2/3
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
20.
EK-20 Etik Kurallar Taahhütnamesi
TÜRK TELEKOM’un, çalışanlarım, yöneticilerim, danışmanlarım, temsilcilerim, alt
taşeronlar ve diğer ifa yardımcıları ile TÜRK TELEKOM çalışanları arasında uygunsuz
ve/veya yolsuz ticari bir ilişkinin tespit edilmesi durumunda, mevcut iş ilişkisine derhal ve
tazminatsız olarak son verme hakkının saklı olduğunu ve yasal takip başlatacağını
bildiğimi,
21.
Etik olmayan, yolsuz veya uygunsuz her hangi bir faaliyetin varlığının şüphesi olması
halinde bu durumu derhal TÜRK TELEKOM’a rapor etmek ile yükümlü olduğumu
bildiğimi;
22.
TÜRK TELEKOM ilke ve etik kurallarını daha önce ihlal ettiği tespit edilmiş olan kişileri
istihdam etmeyeceğimi ve bu kişileri istihdam eden kişilerle herhangi bir iş ilişkisine
girmeyeceğimi,
23.
Yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama gibi suç faaliyetlerinde bulunmayacağımı, yasal
yükümlülükleri yerine getirmeme, sağlığın ve güvenliğin tehlikeye atılması, ciddi çevreye
saldırı faaliyeti, TÜRK TELEKOM’a ait bilgilerin, iş ilkelerinin, politikalarının ve
süreçlerin kötüye kullanımı ve bunların gizlenmesi için girişimde bulunmak, müşteri
bilgilerinin farklı amaçlarla kullanmayacağımı ve ifşa etmeyeceğimi;
24.
TÜRK TELEKOM ilke ve etik kurallarının ihlali durumunda TÜRK TELEKOM’un
mevcut iş ilişkisini derhal ve tazminatsız olarak son verme hakkının saklı olduğunu ve
böyle bir ihlalden kaynaklanan TÜRK TELEKOM’un tüm zararlarını derhal, nakden ve
defaten ve bir yargı hükmüne gerek olmaksızın gidereceğimi;
Kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İsim:
İmza:
Unvan ve Kaşe
3/3
Download

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GKTS PROJESİ BAKIM ÇÖZÜM