28/9/05
11:12
A¤aç Onlar›n Evi
A¤açlar birçok canl›n›n evi. Bu a¤açta hangi canl›lar› görüyorsun?
onlarinevi
Page 1
boya.
‹çini istedi¤in gibi
birlefltirip bu hayvan› bul.
bir hayvan gizli. Noktalar›
Asl› Zülal
Çizim: Bilgin Ersözlü
11:12
dallar›ndan birinde
28/9/05
A¤ac›n
onlarinevi
Page 2
Download

AA ¤¤aaçç OO nnllaarr››nn EEvvii