6th International Congress
on New Trends in Education
24-26 April 2015 Antalya - Turkey
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees. Other
papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
001. OZCAN DEMIREL & NEW TRENDS IN EDUCATION -TURKISH AND
ENGLISH
Cihat Goktepe, Zeki Kaya, Irfan Erdogan, Ali Murat Sunbul, Feyzi Ulug, Ugur
Demiray -PANELLIST
002. 55TH YEAR OF SERVICE IN EDUCATION –TURKISH AND ENGLISH
Ozcan Demirel -KEYNOTE SPEAKER
003. RATIONAL LEARNING IN THE CONTEXT OF SCHOOL (NON) SUCCESS
Bisera Jevtic, Vesna LJ. Minic, Marija M. Jovanovic
004. VARYANS VE SERBESTLĠK DERECESĠNĠN BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ
ÖĞRETĠLMESĠ
Serkan Perkmen, Yeşim sürmelioğlu
005. OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN
YÖNETĠCĠLERĠN TEKNOLOJĠ KULLANIMI ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ
İsmail Sevinç
006. ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF USAGE OF OPEN EDUCATIONAL
RESOURCES IN SMALL COUNTRIES
Elena Krelja Kurelovic
007. INVESTIGATION ON CREATIVITY PHILOSOPHY AND ITS NECESSITY
IN EDUCATION SYSTEM
Seyed Ghafor Vahabi
008. MUHASEBE EĞĠTĠMĠNDE UYGULAMALI BĠLĠMLER YUKSEK
OKULLARININ YERĠ
Aysel Güney
009. DISTANCE EDUCATION IN CROATIA: PAST, PRESENT AND FUTURE
Mateja Bublić
010. 60-68 AYLIK ÇOCUKLARA ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠNĠN
KAZANDIRILMASINDA “ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ PROGRAMININ” ETKĠSĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
Alev Önder, Asude B. Dağal, Duygu Şallı
http://www.iconte.org
6th International Congress
on New Trends in Education
24-26 April 2015 Antalya - Turkey
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees. Other
papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
011. ORTAOKUL 6. SINIF MÜZĠK DERSĠ ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTABINA
YÖNELĠK BĠR DEĞERLENDĠRME
Damla Bulut
012. ZORUNLU ĠNGĠLĠZCE (5I) DERSLERĠNĠN UZAKTAN EĞĠTĠM YOLUYLA
VERĠLMESĠNĠN ARTI VE EKSĠLERĠ
İsmail Yaman
013. TRANSLATION AS A LEARNING STRATEGY OF TURKISH EFL
LEARNERS
Gizem Mutlu, Dilan Bayram, Buket Demirbüken
014. BAZI DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠLKÖĞRETĠM
ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI
Nurhayat Çelebi, Turan Tolga Vuranok, Tezer Asan
015. THE INTEREST OF YOUTH IN MACEDONIA TO STUDY THE "EUROPEAN
STUDIES"
Abdulla Azizi
016. CLASSROOM DISCUSSIONS IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
(TFL) CLASSES
Banu İn
nan-Ka
ar agül, Dilek Fiidan, Doğan Yü
üksel
017. OUTLOOKS OF CONSERVATORY PIANO MAJORS TOWARD THE USE OF
TURKISH COMPOSERS’ WORKS IN APPLIED PIANO LESSONS
Onur Nurcan, Deniz Beste Çevik Kılıç, Ebru Güner Canbey
018. MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ BĠLĠġ ÜSTÜ BECERĠLERĠ
KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN
ĠNCELENMESĠ
Ebru Temiz
019. DESIGNING PCM INSTRUCTION BY USING ASSURE MODEL
Bünyamin Bavli, Yavuz Erisen
http://www.iconte.org
6th International Congress
on New Trends in Education
24-26 April 2015 Antalya - Turkey
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees. Other
papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
020. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENĠ
KAVRAMINA ĠLĠġKĠN METAFOR ALGILARININ ĠNCELENMESĠ
Alparslan Görücü, Onur Köksal
021. CHALLENGES AND BARRIERS IN IMPLEMENTING LIFELONG
LEARNING IN DEVELOPING COUNTRIES
Ali Yazici, Alipaşa Ayas
022. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN BAġARI AMAÇLARININ
ĠNCELENMESĠ
Cansev Karakuş
023. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN YAġAM DOYUM DÜZEYĠNĠ
BELĠRLEYEN ETMENLER (KASTAMONU ÜNĠVERSĠTESĠ ARAÇ RAFET
VERGĠLĠ MYO’DA BĠR ARAġTIRMA)
Zekai Öztürk, Şerife Kıbrıs
024. INSPECTION OF COMPETENCIES OF NEW IT GRADUATES IN TERMS
OF EMPLOYER’S EXPECTATIONS REGARDING WORK MODE
PERFORMANCES
Çiğdem Turhan, İbrahim Akman
025. TÜRKĠYE’DE DEVLET OKULLARINDAKĠ ÖZEL EĞĠTĠMLE ĠLGĠLĠ
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
Mevlüt Gündüz, Abdullah Akın
026. YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ BAKIġ AÇISIYLA ELGĠNKAN VAKFI ÇALIġMALARI
Çiğdem Kılıç
027. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN UZAKTAN MESLEKĠ
ĠNGĠLĠZCE DERSĠNE YÖNELĠK GÖRÜġLERĠ
Nazife Şen Ersoy
028. FARKLILAġTIRILMIġ ÖĞRENME YÖNTEMĠNDE ĠSTASYON
TEKNĠĞĠ: DĠL VE ANLATIM DERSĠ ÖRNEĞĠ
Yeliz Çınar, Sertel Altun
http://www.iconte.org
6th International Congress
on New Trends in Education
24-26 April 2015 Antalya - Turkey
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees. Other
papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
029. BĠLMECELERLE YABANCI DĠL EĞĠTĠMĠ -POSTER
Senem Seda Şahenk Erkan
030. OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARINA SAHĠP OLMA
DÜZEYLERĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ
Celal Gülşen, Mehmet Demir
031. THE ROLE OF ASSIGNMENT OF NON-COUNSELING DUTIES IN
BURNOUT AMONG SCHOOL COUNSELORS
Omar Kianipour
032. ĠNGĠLĠZCE DERSĠNE YÖNELĠK TUTUM ÖLÇEĞĠ’NĠN TÜRKÇEYE
UYARLANMASI
Murat Tuncer, H. Güner Berkant, Yunus Doğan
033. CQI FUN ACTIVITIES TO MOTIVATE LOW PROFICIENCY STUDENTS
Norshima Zainal Shah, Christy Chiew Geiok Hong, Farah Farhana Awang, Hairul
Nisma Wahab, Faizal Md Ramli
034. ANNE-BABALARIN ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK
BĠLGĠLENDĠRME AMAÇLI HAZIRLANAN TELEVĠZYON PROGRAMLARI
HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ
Çiğdem Kılıç
035. ALTERNATĠF ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ARAÇLARI ÜZERĠNE BĠR
META ANALĠZ ÇALIġMASI
Murat Tuncer, Ender Özeren

036. ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ   =?

ĠġLEMĠNE KURDUKLARI PROBLEMLERĠN KAVRAMSAL VE SEMANTĠK
ANALĠZĠ
Tuğrul Kar, Gürsel Güler, Alper Çiltaş, Fatih Öçal, Ömer Demirci
037. ORTAÖĞRETĠM 11. SINIFLARDA MATEMATĠKSEL MODELLEME
ETKĠNLĠĞĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ: OBEZĠTE PROBLEMĠ
Alper Çiltaş, Levent Akgün, Ömer Demirci, Ayşe Doran
http://www.iconte.org
6th International Congress
on New Trends in Education
24-26 April 2015 Antalya - Turkey
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees. Other
papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
038. TEACHERS’ AND STUDENTS’ AWARENESS OF THEIR ROLES IN
DISTANCE EDUCATION
Canan Deveci
039. DIFFERENT STRATEGIES FREQUENTLY USED BY IRANIAN EFL
LEARNERS IN RESPONSE TO COMPLIMENTS
Ali Masoumzadeh, Ali Ghanadi, Abbas Zaree
40. SCHOOL ENVIRONMENT AND CREATIVITY DEVELOPMENT: A REVIEW
OF LITERATURE -POSTER
Sari Salem Alfuhaigi
041. TOURISM HIGH-SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OVER THE BOOK
IN LANGUAGE COURSES
Mehmet Birgün, Bariş Küçük, Quabiz Mohammad
042. TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN FĠZĠK
DERSĠNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELERĠ VE FĠZĠK DERSĠNDEN
BAġARISIZLIKLARINI OLUMSUZ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ÖĞRENCĠ
GÖRÜġLERĠNE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Mahmut Sarı
Countries- Ülkeler
1. Croatia
2. Czech Republic
3. Iran
4. Kosovska
5. Macedonia
6. Malaysia
7. Saudi Arabia
8. TRNC
9. Turkey
http://www.iconte.org
Download

Accepted Papers= Kabul Edilen Bildiriler