SİRKÜLER
SAYI
İstanbul,07.05.2014
: 2014 / 28
KONU : Vergi Levhası ve Mükellef Bilgileri Bildirim Formu
1-) Vergi Levhası Gib İnternet Sitesinden
Alınacaktır.
02 Haziran 2014 Tarihine Kadar
Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin
verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından
beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi
hesabına aktarılacaktır.
Vergi Levhası, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık Beyannamelerinin verilmesinden
itibaren 31-Mayısa kadar alınacaktır. Bu yıl 31 Mayıs tatile rastlaması nedeniyle Vergi
Levhaları 02 Haziran 2014 günü saat 24.00’e kadar alınabilir.
VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER:
VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur.
İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen
yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı
VUK 353/4.Maddeye göre 190.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için
açtıkları yazıhanelerinde,
e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu
veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren
mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.
İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer
levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan
mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz
edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet
kadar çıktısını alabilecektir.
YENİ İŞE BAŞLAYANLARIN DURUMU:
Gelir/Kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi
matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi
levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi
hesaplarına aktarılacaktır.
Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi
dairesinden yazdırmak suretiyle alacaklardır.
Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra,
mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca
yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali
müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla yazdıracaklardır.
Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına
imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen
vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi
levhasının tasdiki hükmündedir. Ayrıca, meslek mensupları vergi levhalarının tasdikine
dair Vergi Dairesine herhangi bir bildirimde bulunmayacaklar.
2-) Mükellef Bilgileri Bildim Formu ,Elektronik Ortamda 02 Haziran 2014 Tarihine
Kadar Verilecektir.
Bilindiği üzere 20/01/2012 tarihinde yayımlanan VUK 413 seri numaralı Genel tebliğine
göre ;
Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin Bakanlıkça güncel olarak takip
edilmesi, söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının
teyidi amacıyla verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Elektronik ortam dışında gönderilen
bildirimler verilmemiş sayılacaktır.
Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler tarafından,
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde bulunan bildirim ekranlarındaki alanları, yine
bu adreste belirtilen KILAVUZDAKİ AÇIKLAMALARI göz önünde bulundurarak eksiksiz
doldurulacaktır.
Bildirim verme yükümlülüğü getirilen mükellefler, bu bildirimlerini HER YIL 1 NİSAN-31
MAYIS tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir. 01 Nisan itibariyle faal olan
(tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait Mükellef Bilgileri Bildirimi 1 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir. Bildirimin elektronik ortamda verilmiş
sayılabilmesi için ONAYLAMA işleminin yapılması zorunludur. Onaylama işleminin en
geç bildirimin verilmesi gereken son gün olan 31 Mayıs tatile rastlaması nedeniyle 02
Haziran 2014 günü saat 24.00’e kadar tamamlanması gerekmektedir.
Mükellef Bilgileri Bildirimleri;
a) Kendi adına kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce gönderiliyorsa,
mükellefe ilişkin bilgiler, bildirimin hem diğer alanlarına hem de bildirimi düzenleyen
kısmına,
b) SM/SMMM tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler, bildirimi
düzenleyen kısmına,
c) 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan SM/SMMM veya YMM
(meslek mensupları) tarafından gönderiliyorsa, bildirimi gönderene ilişkin bilgiler, bildirim
düzenleyen kısmına, yazılacaktır.
Elektronik ortamda bildirimin onaylanmasından, hatalı verildiği anlaşılan bildirim için
düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda,
Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilmesi süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı
VUK Mük. 355.maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak
işlem yapılacaktır. ( belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde düzeltmenin
verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi
halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır, bu süreden
sonra verilmesi halinde ise kesilecek özel usulsüzlük cezası 2014 yılı için 1.200 TL’dir.)
Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte, ikinci defa verilen bildirim
geçerli kabul
edilecektir. Bu sebeple düzeltme yapılırken yeni bildirimi, daha önce bildirimde
bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.
Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler
bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.
Bildirimi elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı
bildirimde bulunan mükellefler hakkında VUK Mük. 355.Maddesi hükmü uyarınca özel
usulsüzlük cezası (2014 yılı için 1.200 TL) kesilecektir.
Saygılarımızla,
RANDIMAN DENETİM YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

Vergi Levhası ve Mükellef Bilgileri Bildirim Formu