IK
M
A
B
l
e
s
e
g
l
ö
B
ı
g
e
A
v
r
l
e
a
l
s
a
t
n
m
r
ı
e
U
t
K
ş
M
a
U
r
Y
A
Z
L
O
Ü
P
L
Y
M
E
E
S
R
i
19 M
.
6 17-18-
Z
i
5
1
0
2
I
GAYRİMENKUL ODAKLI BÜYÜMEDEN ÜRETİME DAYALI BÜYÜMEYE DOĞRU
ÖNEMLİ TARİHLER
12 Ocak 2015
Özet Gönderme
10 Şubat 2015
Özet Değerlendirme Sonuçları
29 Haziran 2015
Bildiri Tam Metni
1980 sonrasında gündeme gelen ve küreselleşme süreci ile
desteklenen büyüme modelleri sanayi üretimi yerine hizmet ve
gayrimenkul sektörlerini öne çıkarmıştır. Bu dönemde önemi
artan üretici hizmetleri ve özellikle finansal hizmetler kent
merkezlerinde yeni alan talepleri yaratırken ve kent çeperlerinde
de kentsel gelişmeler hız kazanırken, gayrimenkul piyasasında
hızlı bir büyüme yaşanmış ve inşaat sektörü ekonomik
büyümenin itici gücü haline gelmiştir. Küreselleşme sürecinde
göreli önemleri artan, hızlı bir büyüme sürecinin yaşandığı
kentler ve bölgeler tüm dünyadan gelen ve rant arayışındaki sıcak
paranın da yarattığı taleple büyümelerini sürdürmüşlerdir.
Ancak, önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinde beklenen
yavaşlama, artık bu tür büyümenin sınırlarına gelindiğini
göstermektedir. Özellikle dünyadaki sıcak parayı çekmekte
zorlanan ülke ve kentlerin gayrimenkul odaklı bir büyümeyi
sürdürmeleri olanaklı değildir. Kaldı ki dünyadaki önemli
merkezlerin bile bu konuda bir doyuma ulaştıkları görülmektedir.
Gayrimenkul piyasasında oluşan talebin sürmesi, üretim
sektörleri büyümeden ve bu sektörlerdeki katma değerde artış
olmadan mümkün görünmemektedir.
Türkiye 1980 sonrasında gayrimenkule dayalı büyümenin
gerçekleştiği ülkelerin en başında gelenlerden biridir.
Ekonominin itici gücü olan sanayi üretimi bu dönemde geri plana
itilirken, gayrimenkul yatırımları ve hizmetler sektöründeki
gelişmelerle hızlı sayılabilecek bir büyüme yakalanmıştır. Ancak,
son yıllardaki gelişmeler bu gelişme sürecinin sınırlarına
gelindiğinin de işaretlerini vermektedir.
KBAM 2015 Sempozyumunun ana temasını gayrimenkul odaklı
bir büyümeden üretim ekonomisine geçişi zorlayan koşullar,
bunun gerçekleşme süreci ile bu dönüşümün mekana olası
yansımaları oluşturmaktadır. Aynı zamanda yeni ekonomik
modelin tartışılması, bu yeni ekonominin nasıl ve hangi
sektörlere odaklanacağı, mekansal yapıya etkileri ve mekansal
planlamadan olası beklentiler de belirlenen temanın ana
unsurlarını oluşturmaktadır.
6. KBAM Sempozyumu aşağıdaki sorulara yanıt arayacaktır:
ŸGayrimenkul odaklı büyümeden üretim ekonomisine dönüşü gerektiren nedenler ve dinamikler nelerdir?
ŸGayrimenkul odaklı büyüme modelinin ekonomik, sosyal ve doğal (çevresel) yapıya etkileri nasıl oldu?
ŸGayrimenkul odaklı büyüme kentlerin yapısını ve özelliklerini nasıl etkiledi, etkiliyor? Kent merkezlerinde ve çeperlerinde nasıl bir
değişim, dönüşüm izlendi?
ŸGirişimci bir devletten sanayi üretimini destekleyen bir devlete dönüşüm nasıl gerçekleşecek?
ŸYeni ekonomik modelin özellikleri ne olacaktır, ne olmalıdır?
ŸÜretim odaklı bir büyümenin odaklandığı ana ilkeler ve sektörler neler olacaktır?
ŸBu dönüşümde devletin ve farklı kurumların işlevi nasıl olacaktır? Kurumsal yapıda gerekli dönüşümler nelerdir?
ŸBu çerçevede bölgesel, kentsel ve kırsal politikalarda nasıl bir değişim gerekecektir?
ŸÜretime dayalı ekonomiye geçiş sürecinin kentlerdeki ve özellikle kent merkezlerindeki ve çeperlerindeki etkileri neler olabilir?
3. KBAM DOKTORA ATÖLYESİ
KBAM 2015 düzenleme kurulunun, planlama eğitimi ve uygulamasını geleceğe taşıyacak
genç akademisyenler için kurguladığı Doktora Öğrencileri Atölyesi bu yıl 19 Eylül 2015
tarihinde yapılacaktır. Sempozyum sonrası tam gün sürecek olan, yoğunlaştırılmış bu
atölyenin amacı doktora araştırmalarının farklı aşamalarından geçmekte olan (yeni
başlayan, araştırma aşamasına gelmiş olan, tezini yazmaya başlamış veya bitirmekte olan)
genç akademisyenleri bir araya getirerek, etkileşimli yöntemlerle kendi tezlerine dair
görüş ve geribildirim almalarını sağlamaktır. Atölyede her katılımcı için 20 dakika sunum
ve 30 dakika tartışma/değerlendirme süresi ayrılmaktadır. Böylece araştırmacılar masaya
yatırmak istedikleri temel noktalar üzerinde diğer katılımcılar ve uzmanlar eşliğinde
derinlemesine çalışma imkanı bulacaktır.
Atölyeye katılmak isteyen genç akademisyenlerin 26 Ocak 2015 tarihine kadar internet
sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak [email protected] adresine
göndermeleri rica olunur. Doktora tez konusunun 500 kelimeyi aşmamasına dikkat
edilmelidir. Atölyeye katılım 8 kişi ile sınırlıdır. Başvurular atölye yöneticileri tarafından
değerlendirilecektir.
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ayda Eraydın
Doç. Dr. Adile Arslan Avar
Doç. Dr. Burak Beyhan
Doç. Dr. Semahat Özdemir
Y. Doç. Dr. Deniz Altay Kaya
Y. Doç. Dr. Ezgi Orhan
Y. Doç. Dr. Güldem Özatağan
Y. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu
Y. Doç. Dr. Suna Senem Özdemir
Öğr. Gör. Dr. Işın Can
Dr. Tunga Köroğlu
Araş. Gör. Dr. Feral Geçer Sargın
Araş. Gör. Çiğdem Özcan
Araş. Gör. Dalya Hazar
Araş. Gör. Emel Karakaya
Araş. Gör. Gülhun Duran
Araş. Gör. İrem İnce
Araş. Gör. Umut Erdem
Uzman Hüsnet Ceyhan
Ender Peker
Melih Gürçay
Selçuk Sertesen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mersin Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çankaya Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Çankaya Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Tepebaşı Belediyesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Reading Üniversitesi, İngiltere
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Türkiye Ekonomi Politikaları Arş. Vkf.
BİLİM KURULU
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Y. Doç. Dr.
Dr.
Ali Türel
Ayda Eraydın
Erkan Erdil
Erinç Yeldan
Ferhan Gezici Korten
Hülya Koç
İlhan Tekeli
Murat Güvenç
Özlem Öz
Renan Funda Barbaros
Sibel Kalaycıoğlu
Teoman Pamukçu
Zeynep Enlil
Adile Arslan Avar
Bilge Armatlı Köroğlu
Burak Beyhan
Ela Babalık Suttcliffe
Ezgi Kahraman
Helga Rinstberger-Tılıç
Hilal Erkuş Öztürk
Mert Çubukçu
Nuri Yavan
Osman Balaban
Semahat Özdemir
Şevkiye Şence Türk
Tahire Erman
Tanyel Özelçi Eceral
Tuna Taşan-Kok
Yeşim Üçdoğruk
Ali Cenap Yoloğlu
Başak Demireş Özkul
Doğan Dursun
Güldem Özatağan
Hasan Engin Duran
Mehmet Penpecioğlu
Mustafa Kemal Bayırbağ
Burcu Özdemir Sarı
Aksel Ersoy
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gazi Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Delft Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Birmingham Üniversitesi, İngiltere
KBAM Sempozyumu sürekli ve hakemli bir etkinliktir.
iYTE
Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü
www.kbam.metu.edu.tr
ODTÜ
Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü
Download

6. sempozyum-afis-son - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü