SUBAY GÖREVE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
DERS KONU KAPSAMI
BÖLÜMÜN ADI : FOTOGRAMETRİ – KARTOGRAFYA
DERSİN ADI
: SAYISAL FOTOGRAMETRİ UYGULAMALARI
ÖĞRETİM
HAFTASI
DERS
SAATİ
1
1
2
3
1
2
2
3
1
3
2
3
1
4
2
3
1
5
2
3
1
6
2
3
Haftada Ders Saati : 3
Toplam Ders Saati : 72
KONU
1. FOTOGRAMETRİDE MATEMATİKSEL BAĞLANTILAR
a. Fotogrametride Kullanılan Dönüklük Matrisinin Tanımı ve Türleri
b. Model ve Arazi Koordinatları Arasındaki Matematiksel Bağıntılar
c. Fotogrametride Uzaysal Çift Nokta Geriden Kestirme Probleminin
Analitik Olarak Çözümlenmesi
d. Doğrusallık (Kolinarite-Doğrudaşlık -Eş Doğrusallık) Koşulu
e. Düzlemsellik (Koplanarite-Düzlemlilik, Eş Düzlemlilik) Koşulu
f. İç Yöneltme, Karşılıklı Yöneltme ve Mutlak Yöneltme Kavramları
Sayısal Örnek Problemler ve Çözümler
2. DİJİTAL (SAYISAL) FOTOGRAMETRİ
a. Giriş, Tanım ve Genel Bilgiler
Analog ve Analitik Fotogrametriden Dijital Fotogrametriye Geçişin
Önemli Nedenleri
b. Dijital Fotogrametrik Sistemlerin Temel Donanım Bileşenleri
c. Dijital Fotogrametrik Sistemlerin Temel Yazılım Bileşenleri
d. Sayısal Görüntü
e. Sayısal Görüntü Elde Etme Yöntemleri
3. HASSAS FOTOĞRAF TARAYICILARI
a. Hassas Fotoğraf Tarayıcıların Tanımı ve Kullanım Alanları
b. Teknik Özellikleri, Aranan ve Tercih Edilen Özellikleri
c. Hassas Fotoğraf Tarayıcının Donanım ve Yazılım Bileşenleri
d. Fotoğrafların Sayısallaştırılması Yöntemleri
e. Hassas Fotoğraf Tarayıcıda Siyah-Beyaz ve Renkli Filmlerin
Taranması İşlemleri ve Uygulanan İşlem Adımları
4. HASSAS FOTOĞRAF TARAYICI UYGULAMALARI
a. Zeiss/SCAI Hassas Fotoğraf Tarayıcısında S/B ve Renkli Dia Filmleri
Tarama Uygulamaları
b. Vexcel/Ultrascan 5500 Hassas Fotoğraf Tarayıcısında S/B ve Renkli
Dia Filmleri Tarama Uygulamaları
c. Vexcel/Ultrascan 5500 Hassas Fotoğraf Tarayıcısında Negatif S/B
Rulo Film Tarama Uygulamaları
5. DİJİTAL (SAYISAL) HAVA KAMERALARI
a. Tanımı ve Kullanım Alanları
b. Teknik Özellikleri, Aranan ve Tercih Edilen Özellikleri
c. Dijital Kamera Türleri
d. Harita Genel Komutanlığında Mevcut Dijital Hava Kamerasının
Tanıtılması
e. Kameraların Donanım ve Yazılım Bileşenleri
f. İşlemleri ve Uygulanan İşlem Adımları
6. DİJİTAL (SAYISAL) HAVA KAMERALARIYLA ELDE EDİLEN
GÖRÜNTÜLERİN İŞLENMESİ
a. Kullanılan Yazılım ve Donanımların Tanıtılması
b. Fotoğrafların Transfer Edilmes
c. Lv00-Lv02 İşlemleri
d. Lv02-Lv03 İşlemleri
1
7
2
3
1
8
9
2
3
1
2
3
1
10
2
3
1
11
b. GrafNav Yazılımı ile Kinematik GPS Çözümü
3
c. AeroOffice Yazılımı ile Son İşleme
12
2
3
1
2
3
1
14
d. Uçuş Personeli
e. Yardımcı Uçuş Aletleri
8. ÖRNEK UÇUŞ PLANI HAZIRLANMASI
a. Görevin Alınması ve Altlıkların Hazırlanması
b. WinMP Yazılımında Uçuş Planının Hazırlanması
c. Hazırlanan Uçuş Planlarının Çıktılarının Alınması
ARA SINAV – I
Sınav Sorularının Değerlendirilmesi
Sınav Sorularının Değerlendirilmesi
9. FOTOGRAMETRİK NİRENGİ
a. Fotogrametrik Nirengi Kavramı, Genel Tanımlar ve Açıklamalar
b. Kontrol Noktası (Nirengi) Tanımı, Kontrol Noktası Koordinatlarını
Belirleme Yöntemleri, Pas Noktası Tanımı ve Özellikleri
c. Fotogrametrik Yöntemle Harita Üretiminde Uygulanan Nokta
Sıklaştırma Yöntemleri ve Nokta Sıklaştırma Yöntemlerinin
Birbirleriyle Karşılaştırılması
d. Fotogrametrik Nirengi (Havai Nirengi) Yöntemi
e. Kinematik GPS Destekli Fotogrametrik Nirengi Yöntemi
f. Fotogrametrik Nirenginin Temel Safhaları ve İşlem Adımları
g. GPS/INS ve GPS/IMU
h. Fotogrametrik Nirengi Ölçme Yöntemleri
10. KİNEMATİK GPS VE GPS/IMU VERİLERİNİN ÇÖZÜMÜ
a. AeroOffice Yazılımı ile GPS Ölçülerinin Ön İşlemesi
2
1
13
7. FOTOGRAMETRİK GÖREV VE UÇUŞ PLANLAMASI
a. Görevin Alınması ve Planlanması
b. Uçuş Planın Hazırlanmasında İzlenecek İşlem Adımları
c. Kullanılan Uçaklar
2
3
11. FOTOGRAMETRİK NİRENGİDE UYGULANAN KOLON VE BLOK
DENGELEMESİ YÖNTEMLERİ
a. Fotogrametrik Nirengide Kullanılan Kolon ve Blok Dengeleme
Yöntemlerinin Genel Olarak Sınıflandırılması
b. Kolon Dengelemesinin Tanımı, Türleri ve Uygulanan İşlem Adımları
c.
d.
e.
f.
g.
Blok Dengelemenin Tanımı, Türleri ve Uygulanan İşlem Adımları
Kolonlarla Blok Dengeleme Yöntemi
Bağımsız Modellerle Blok Dengeleme (Küme Dengelemesi) Yöntemi
Işın Demetleriyle (Resimlerle) Blok Dengeleme Yöntemi
Fotogrametrik Nirengi Ölçümü ile Kolon ve Blok Dengelemelerinin
Hassasiyeti ve Doğruluk Derecelerinin İncelenmesi
12. FOTOGRAMETRİK NİRENGİ VE BLOK OLUŞTURMA UYGULAMASI
a. Proje Oluşturma
b. Kamera Bilgilerinin Tanımlanması
c. Resimlerin Projeye Dahil Edilmesi
d. Kolon Bilgilerinin Oluşturulması
e. Nirengi Nokta Değerlerinin Girilmesi
f. Nirengi Noktalarının Resimler Üzerinde Ölçümü
g. Otomatik Bağlama Noktası Ölçümü
h. Otomatik Bağlama Noktası Sonuçlarının Değerlendirilmesi
i. Elle Bağlama Noktası Sıklaştırma
j. Işın Demetleri ile Dengeleme
k. Dengeleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
1
15
2
3
1
16
2
3
1
17
2
3
1
18
2
3
1
19
2
3
1
20
2
3
1
21
2
3
13. FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME
a. Tanımlar
b. Kıymetlendirme Faaliyetleri: Detay Teşhisi, Ölçümü ve Problem
Çözme
c. Kıymetlendirme Elemanları
d. Stereo Görüş Yöntemleri
e. 3 Boyutlu Fotogrametrik Veri Toplama Esasları
f. Fotogrametrik Veri Düzenleme
g. Topografik Veri Bütünleme
14. FOTOGRAMETRİK KIYMETLENDİRME UYGULAMASI
a. Yazılım ve Donanımların Tanıtılması
b. Softplotter 4.1 Yazılımında Proje Oluşturma
c. Kamera Bilgilerinin Tanımlanması
d. İç Yöneltme
e. Dış Yöneltme Bilgilerinin Projeye Girilmesi
f. Stereo Model Oluşturma
g. Stereo Model Üzerinde 3B Görüş Alıştırmaları
h. Vektör Veri Dosyasının Açılması ve Semboloji ile Üretim
Makrolarının Yüklenmesi
i. Stereo Modelin Yüklenmesi
j. Kıymetlendirme
k. Kıymetlendirilen Verilerin Kontrolü
l. Kıymetlendirme Notu ile Pafta Sicilinin Hazırlanması
15. FOTOGRAMETRİK VERİ DÜZENLEME UYGULAMASI
a. Yazılım ve Donanımların Tanıtılması
b. Veri Dönüşümleri
c. Microstation Yazılımı Ortamında Verilerin Düzenlenmesi
d. Topolojik Düzenlemeler
e. Kartografik Düzenlemeler
f. ArcInfo Ortamında Gerçekleştirilen Düzenlemeler
g. Verilerin Çıktılarının Alınması ve Topoğrafa Verilecek Verilerin
Hazırlanması
16. TOPOGRAFİK VERİ BÜTÜNLEME FAALİYETLERİ
a. Verilerin Fotogrametriden Teslim Alınması
b. Kontrollerinin Yapılması
c. Bütünleme Yazılım ve Donanımlarının Tanıtılması
d. Bütünleme Esasları
e. Büro Çalışmaları
f. Veri Dönüşümleri
g. Topografik Veri Tabanı Çalışmaları
17. SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ (SYM, DEM,TIN)
a. Sayısal Yükseklik Modeli (SYM, DEM, TIN) Tanımı ve Genel Bilgiler
b. SYM Elde Etme Yöntemleri (LIDAR, IFSAR, Görüntü Eşleme)
c. Sayısal Yükseklik Modeli Elde Edilmesinde Kullanılan İnterpolasyon
Yöntemleri
18. SYM UYGULAMALARI
a. Stereo Modellerden Çeşitli Yazılımlar ile SYM Oluşturma
b. Oluşturulan SYM Verisinin Düzeltilmesi
c.
SYM’ lerinin HGK’daki Kullanım Alanları
1
22
2
3
1
23
2
24
3
1
2
3
19. ORTOFOTO
a. Ortofoto Tanımı ve Ortofoto Hakkında Genel Bilgiler
b. Diferansiyel Yataylamanın Temel Prensipleri
c. Ortofotonun Temel İlkeleri ve Yeniden Örnekleme Algoritmaları
d. Ortofoto Üretiminde Uygulanan İşlem Adımları
e. Sayısal Ortofoto Sunum Sistemi
20. ORTOFOTO UYGULAMALARI
a. ERDAS Imagine Yazılımında Ortofoto Projesinin Oluşturulması
b. Gerekli Bilgilerin Tanımlanması
c. Uygun SYM’nin Projeye Girilmesi
d. Ortofotoların Oluşturulması
e. Ortofoto Görüntülerden Mozaik Oluşturma
f. Sayısal Ortofoto Sunum Sistemi Uygulaması
ARA SINAV – I
Sınav Sorularının Değerlendirilmesi
Geri Besleme
Download

SUBAY GÖREVE HAZIRLAMA EĞİTİMİ DERS KONU KAPSAMI