ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Hamdi Temel
2.
Doğum Tarihi: 05.05.1966
3.
Unvanı: Prof.Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Kimya Öğretmenliği
Kimya
Kimya
Üniversite
Selçuk Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Yıl
1988
1993
1996
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.1.1. İLHAN, S (Yüksek Lisans Öğrencisi): 1,2-Bis(p-amino fenoksi)etanın Çeşitli Aldehitlerle Schiff
Bazlarının Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü 2001.
6.1.2.. ALP, H (Yüksek Lisans Öğrencisi): “2-Aminotiyofenol ile Dialdehitlerden Schiff Bazlarının
Sentezi ve Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Eldesi, Karakterizasyonu ve Ekstraksiyonunda
Uygulamaları, D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
6.1.3. PAŞA, S (Yüksek Lisans Öğrencisi): Tiyo Schiff bazları ve Komplekslerinin Sentezi,
karakterizasyonu, katalitik Etkilerinin İncelenmesi ve Diyot Uygulamaları” Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü 2010.
6.1.4. SIGA, F (Yüksek Lisans Öğrencisi): Yeni polierik Ligandlı metal Komplekslerinin Sentezi,
karakterizasyonu, Katalitik Etkisi ve Elektriksel özelliklerinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 2011.
6.1.5. GÖNEN, K (Yüksek Lisans Öğrencisi): Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ndeki Hidrokarbon (petrol
ve bİtüm) sızıntılarında uygulanan jeokimyasal analiz yöntemlerinin yorumlanması ve hidrokarbon
sızıntlarındaki metal analizleri, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
6.1.6. ATLAN, M (Yüksek Lisans Öğrencisi): Yeni Schiff bazları ve metal Kmopleksleri ile
Polikondensazyon Yöntemi ile Oligomerlerin Sentezi, karakterizasyonu, DNA ile Etkileşmleri, Optik ve
Elektriksel özelliklerin İncelenmesi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
6.1.7. KURT, B (Yüksek Lisans Öğrencisi): Yeni Ligand ve Komplekslerin Sentezi, karakterizasyonu,
Polimerizasyonu, DNA ile Etkileşmeleri ve Optik özellikleri, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
2012.
6.1.8. KAYA, H (Yüksek Lisans Öğrencisi): “ Petrol sahalarındaki karakteristik atık suların Ç1040
karbon çelik malzeme yüzeyine korozyon etkilerinin elektrokimyasal metotlarla araştırılması, incelenmesi
ve değerlendirilmesi” Tez Aşamasında
6.1.9. AYAN, O (Yüksek Lisans Öğrencisi): „Bazı Organometalik Bileşiklerin Sentezi, Katalitik ve
Biyolojik Uygulamaları‟ Tez aşamasında
6.2. Doktora Tezleri
6.2.1. İLHAN, S (Doktora Öğrencisi): Çeşitli Makrosiklik Schiff Bazlarının ve Template Etki ile
Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
1
6.2.2. KARA, H (Doktora Öğrencisi): T Diyarbakır ilindeki petrol sondaj çalışmalarınının çevredeki
sulara etkisi ve elektrokoagülasyon yöntemiyle arıtabilirliğinin araştırılması, Tez aşamasında
6.2.3. PAŞA, S (Doktora Öğrencisi): Tez Aşamasında “ Bor türevi Kimyasallarla Çeşitli Bileşiklerin
Sentezi ve Uygulamaları
6.2.4. YILMAZ M (Doktora Öğrencisi): Tez aşamasında
6.2.5.Seyitoğlu S (Doktora Öğrencisi): Tez aşamasında
6.2.6. ADLAN, M., (Doktora Öğrencisi): Ders aşamasında
6.2.7. GÜRLER N., (Doktora Öğrencisi): Ders aşamasında
6.2.8 KUSAİNOVA Marzhan., (Doktora Öğrencisi); tez aşamasında, II. Danışman, Kazakh British
Technical University
6.2.9. RAFİKOVA Hadichahan., (Doktora Öğrencisi); tez aşamasında, II. Danışman, Kazakh British
Technical University
6.2.10.TAUBAEVA Aliya., (Doktora Öğrencisi);
Technical University
7.
tez aşamasında, II. Danışman, Kazakh British
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.1.1. Ü. Çakır, M. Karakaplan, H. Temel, H. Hoşgören and Ç. Erk, Synthesis of New Lariat Cyclicdiamides
and Their Complexes, Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognation in Chemistry, 26, 21-26
(1996).
7.1.2. Y. Aydoğdu, F. Yakuphanoğlu,
A. Aydoğdu, H. Temel, M. Şekerci and H. Hoşgören, Electrical and
Optical Properties of Inorganic Complexes (C36H76N2O9ClNa) and (C14H12N2O4TeBr2), Solid State
Sciences, 3, 377-382 (2001).
7.1.3. H, Temel and M. Şekerci, Novel complexes of Manganese(II), Cobalt(II), Copper(II) and Zinc(II) with
Schiff Base derived from 1,2-Bis-(p-amino-phenoxy)ethane and salicylaldehyde, Synt. React. Inorg. Met-Org.
Chem. 31 (5), 849- 857 (2001).
7.1.4. G. Topal, H. Temel,
Ö. Yavuz,
M. Coşkun
and M. Şekerci,
Preparation of New o-
carboxyaniliotellurium(IV)bromides and Their Dyeing Properties, Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem, 31 (6)
1097- 1107 (2001).
7.1.5. H. Temel, Ü. Çakır, B. Otludil and H. İ. Uğraş,
Synthesis, Spectral and Biological Studies of Zn(II),
Mn(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes with Tetra Dentate Schiff Base Ligand. Complexation Studies and The
Determination of Stability Constant (Ke), Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem., 31 (8) 1323- 1337 (2001).
7.1.6. H. Temel, Ü. Çakır,
And H. İ. Uğraş,
Synthesis and Characterization of Zn(II), Cu(II) and Ni(II)
Complexes with Bidentate Schiff Base Ligands. Complexation Studies and The Determination of Stability
Constant (Ke), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 12 2022- 2026 (2001).
2
7.1.7. H. Temel, H. Hoşgören and M. Boybay, Synthesis and Characterization Na+, K+, Ca2+ , Ba2+,
Sr2+and Pb2+ Complexes With Some Lipophilic Diaza-18-crown-6 Derivatives, Spectroscopy Letters, 34 (5)
1-8 (2001).
7.1.8. H. Temel, S. İlhan, M. Şekerci, R. Ziyadanoğulları, The Synthesis and Spectral characterization of new
Cu(II), Ni(II), Co(III) and Zn(II) Complexes with Schiff base, Spectroscopic Letters., 35 (2) 219- 228, (2002).
7.1.9. G. Topal, H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, F. Karadeniz,
Complexation
of
New
Substituted
Dibenzo
Diaza
and H. Hoşgören,
Macrocyclic
Diester
Synthesis and
Compounds,
Synthetic
Communication, 32 (11), 1721- 1729 (2002).
7.1.10. H. Temel, S. İlhan, and M. Şekerci,
Synthesis and Characterization of New N,N‟-
Bis(cinnemaldeydene)-1,2-bis(p-aminophenoxy)ethane and Its Transition Metal Complexes, Synt. React.
Inorg. Met-Org. Chem.,32 (9) 1625-1634 (2002)
7.1.11. H. Temel, H. Hoşgören, New Cu(II), Mn(III), Ni(II) and Zn(II) complexes with chiral quadridentate
Schiff base, Transition metal Chemistry, 27 (6) 609-612 (2002).
7.1.12. H. Temel, The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Limestone and DTA
Studies, Arch. Für Nat.- Lands.-, 41 Nos. 3-4, 141-147 (2002).
7.1.13. H. Temel, Ü. Çakır,
H. İ. Uğraş, M. Sekerci, The Synthesis, characterization and conductance
studies of new Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Schiff base derived from 1,2-bis-(oaminophenoxy)ethane and salicylaldehyde, J. Coord. Chem., 56 (11) 943-951(2003).
7.1.14. Ü. Çakır,
H. Temel, H. H. İ. İlhan, S. Uğraş, H.İ, The Spectroscopic and Conductance Studies of
new Transition Metal Complexes with Schiff Base derived from 4-Methoxybenzaldehyde and 1,2-Bis(pAminophenoxy)Ethane, Spect. Letters., 36 (5/6) p. 429-440 (2003) .
7.1.15. Ü. Çakır,
H. İ. Uğraş, H. Temel, G. Topal, Complexation Studies of some newly Synthesized
Precursors for Substituted Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ethers. Journal of Applied Polymer Science, 91
(4) P.2497- 2501 (2003)
7.1.16. H. Temel, R. Ziyadanoğulları, M. Boybay M. Arslan, The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in
Aqueous Suspension of Dolomite and DTA Studies, Archives of Argonomy and Soil Science, 49, 435-443
(2003).
7.1.17. H. Temel, T. Taşkın, and M. Şekerci,
The Spectral and Antifungal Studies of Transition metal
complexes of N,N‟-Ethylenebis(salicylideneimine), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 49 (3) 347-351
(2004)
3
7.1.18. H. Temel, Ü. Çakır, and H. İ. Uğraş, Synthesis and Characterization of a novel Oxovanadium(IV)
Complex and Conductometric Studies with N,N‟-bis(salicylidene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane,
Synt.
React. Inorg. Met-Org. Chem., 34 (4) 819-831 (2004).
7.1.19. H. Temel, Ü. Çakır,
V. Tolan, B. Otludil, H. İ. Uğraş, Complexation and Mutagenicity Potential
Studies with N,N'-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane and
The
Novel Oxovanadium(IV) Complex, J. Coord. Chem., 57 (7) 571- 581 (2004).
7.1.20. H. Temel, Synthesis and Spectroscopic Studies on new Cu(II), Ni(II), VO(IV) and Zn(II) Complexes
with N,N'-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane,
J. Coord. Chem.,
57 (9) 723- 729, (2004).
7.1.21. E. Taş, M. Aslanoğlu, M. Ulusoy and H. Temel, Sythesis, spectral, characterization and
Electrochemical Studies of Copper and Cobalt complexes with Novel tetradentate Salicylaldimines,
J.
Coord. Chem., 57 (8) 677- 684 (2004).
7.1.22. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, M. Boybay, The Interaction of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of
Magnesite and DTA Studies, Archives of Argonomy and Soil Science, 50 (3) 361-368 (2004).
7.1.23. B. Otludil, O. B. Agüloğlu, R. Demir, V. Tolan, H. Temel, The Effects on Extracellular and Membrane
in Amylase Base, Its Mn(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes and Metal ions in Bacillus Substilis, Bio
Technology & Biotechnological Equipment, 19 (2) 105- 110 (2005).
7.1.24. Gündüz, B., Küçükkolbaşı, S., Maltaş, E., H. Temel, Yıldız, S. Spectrofluorimetric determination of
copper by using a new Schiff base, Ovidius University Annals of Chemistry, Volume 16, Number 1, page 1518 (2005).
7.1.25. O. Çakır, H. Temel, M. Kiyak, Chemical Etching of Cu-ETP copper, Journal of Materila s Procsesing
Technology,162-163, 275- 279 (2005).
7.1.26. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, I. Aydın, F. Aydın, Synthesis, Spectroscopic and Thermodynamic
Studies on New Transition Metal Complexes with N,N'-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis(m-aminophenoxy)ethane and Their Determination by Spectrophotometric Method, J Coord. Chem. 58 (14)
1177-1185 (2005).
7.1.27. B. Ziyadanoğulları, F. Aydın, E. Şahin, I. Aydın, H. Temel, Determination of stability constants and
thermodynamic parameters of some complexes of with the Schiff Base derived from 2-hydroxynaphthalin-1carbaldehydene-1-naphtylamin, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 50 (10) 1532- 1535 ( 2005).
7.1.28. H. Aydin, B. Ziyadanoğullari, H. Temel, The Characterization and Spectrophotometric Studies of new
Cu(II), Ni(II), Zn(II) Complexes with The Schiff Base Derived from 1,2-Bis-(o-aminophenoxy)ethane and
Salicylaldehyde, Russian Journal of Physical Chemistry (Zhurnal fizicheskoi khimii), 79 (1) 114-117 (2005).
4
7.1.29. H. Bulut, M. Karatepe, H. Temel, M. Şekerci, Studies on the Antiviral and Cytotoxic Activity of Schiff
Bases Derived from 1,2-bis-(o- and p-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, Asian Journal of
Chemistry 17 (4) 2793-2796 (2005)
7.1.30. H. Temel, U. Çakır, and H. İ. Uğraş,
N,N‟-Ethylenebis(salicylideneimine)- Cation Complexation
Behaviour in Dioxane/water mixtures by Conductometris Studies, Russian Journal of Inorganic Chemistry,
51 (2) 274- 276 (2005).
7.1.31. E. Taş, M. Aslanoğlu, A. Kılıç, Ö. Kaplan, H. Temel, Preparation, Characterisation and Redox
Properties of four New Tetradentate Salicylaldimines with their Cu(II) complexes, Journal of Chemical
Research, 05/ 3322, 242-245, (2006).
7.1.32. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu, A. Kılıç, E. Taş, Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical
Studies of Novel Transition Metal Complexes with Quadridentate Schiff base, Journal
of the Chinese
Chemical Society, 53, 1027- 1031, (2006).
7.1.33. E. Subaşı, H. Temel, O. S. Şentürk, F. Uğur, Photochemical Reactions of Metal Carbonlys
[(M(CO)6(M=Cr, Mo, W) with N,N‟-bis(salicylidene)-1,2-bis-(o-aminophenoxy)ethane, J Coord. Chem., 59
(16), 1807-1811, (2006).
7.1.34. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, H. Alp , I.Aydın, F. Aydın and S. İlhan , Synthesis and Spectral
Studies, Determination of Stability Constants and Thermodynamic Parameters of Some Aromatic Diamine
Transiton Metal Complexes, Russian Coord. Chem, 32 (4), 282-286 (2006).
7.1.35. N. Tokmak, M. Şekerci and H. Temel, New Co(II), Cu(II) and Ni(II) Complexes with 1,2-Bis(oaminophenoxy)ethane, Journal of the Chemical Society of Pakistan 28 (6) 557-560 (2006).
7.1.36. E. Subaşı, H. Temel, Photochemical Reactions of VIB and VIIB Group Metal Carbonly Complexes
with a Chiral Schiff base, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry,
37; 85- 89 (2007).
7.1.37. H. Temel, S. Soran and M. Şekerci, The Spectroscopic Studies of new Co(II), Cu(II) and Ni(II)
Complexes with 1,2-bis(m-aminophenoxy)ethane, R Inorg Chem. 52 (5) 709- 712 (2007).
7.1.38. B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi, H. Temel, R. Guzel, Extraction of Copper(II), Nickel(II) and Cobalt(II)
with
N,N'-Bis(salicylaldehydene)-1,4-bis-(m-aminophenoxy)butane, Annali di Chimica, 97, p. 287- 294
(2007).
7.1.39. S. Ilhan,
Macrocyclic
H. Temel, I. Yilmaz, A. Kilic, Synthesis, Characterization and Redox Properties of
Schiff
Base
by
Reaction
of
2,6-diaminopyridine
and
1,3-bis(2-carboxyaldehyde
phenoxy)propane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes, Transition Metal Chemistry, 32;
344- 349 (2007).
5
7.1.40. S. Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz and M. Şekerci,
Synthesis and Characterization of new Macrocyclic
Schiff Base Derived from 2,6-Diaminopyridine and 1,7-Bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane and its Cu(II),
Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes., Polyhedron, 26; 2795- 2802 (2007).
7.1.41. S. Ilhan, H. Temel, R. Ziyadanoğulları and M. Şekerci, Synthesis and spectral characterization of
macrocyclic Schiff base by reaction of 2,6-diaminopyridine and 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane
and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes., Transition Metal Chemistry, 32, 584-590 (2007).
7.1.42. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu and H. Alp, Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical Studies
of Novel Transition Metal Complexes with N,N'-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,3-bis-(oaminophenoxy) propane, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A) 46A, 1109- 1112 (2007).
7.1.43. S.Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz and M. Sekerci, Synthesis, structural characterization and electro
chemical studies of new macrocyclic Schiff base containing pyridine head and its metal complexes, Journal
of Organometallic Chemistry 692, 3855–3865 (2007).
7.1.44. S. İlhan, H. Temel, Synthesis, spectral studies of new macrocyclic Schiff base derived from 2,6diaminopyridine and 1,10-bis(2-formylphenyl)-1,4,7,10-tetraoxadecane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and
La(III) complexes, Transition metal chemistry 32, 1039- 1046 (2007)
7.1.45. S. İlhan, H. Temel, A. Kilic, E. Tas Synthesis and spectral characterization of macrocyclic Ni(II)
complexes derived from various diamines, Ni(II) perchlorate and 1,4-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane,
Transition Metal Chemistry, 32 , 1012-1017 (2007)
7.1.46. H. Temel, H. Alp, S. İlhan, B. Ziyadanoğulları, and İ. Yılmaz, Spectroscopic and electrochemical
studies of novel transition metal complexes with N,N‟-bis(2-aminothiphenol)-1,7-bis(2-formylphenyl)-1,4,7trioxaheptane and structure effects on extractability of ligand towards some divalent cations, Monatshefte
für chemica chemical monthly, 138, 1199- 1209 (2007)
7.1.47. S. Ilhan, H. Temel, A. Kılıç, Synthesis and characterization of new macrocyclic Cu(II) complexes from
various amines, copper(II) nitrate and 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane, Journal of Chine chem. 110 (25) (2007)
7.1.48. H. Temel, S. İlhan, Synthesis, Characterization and Spectroscopic Studies of Novel Transition Metal
Complexes
with
N,N'-bis(salicyaldehydene)-1,4-bis-(4-chloro-2-aminophenoxy)butane,
R
J
of
Coord. Chemistry, 33 (12) 918-91 (2007).
7.1.49. H. Temel, S. İhan, Synthesis And Spectral Studies of New Schiff Base Macrocyclic Zn(II) Complexes,
Macromoleculer, An Indian Journal, Trade Science Inc 3 (3) (2007).
6
7.1.50. I. Yilmaz, H. Temel, H. Alp, Synthesis, Electrochemistry and In situ Spectroelectrochemistry of a New
Co(III) Thio Schiff-base Complex with N,N‟-Bis(2-aminothiophenol)-1,4-bis(carboxylidene phenoxy)butane,
Polyhedron, 27, 125- 132 (2008).
7.1.51. B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi, H. Temel, R. Ziyadanoğulları, Preparation and Structure Effects on
Preconcentration and Extraction of N,N'-Bis(Salicylaldehydene)-1,4-Bis-(p-Aminophenoxy)butane towards
some Divalent Cations, J of Hazardous Materials. 150, 285-289 (2008).
7.1.52. H. Temel, H. Alp, S. Ilhan and B. Ziyadanogullari, Spectroscopic and Extraction Studies of new
Transition Metal Complexes with N,N‟-bis(2-aminothiphenol)-1,4-Bis(2-carboxaldehydenephenoxy)butane, J
Coordination Chem.,61 (7) (2008) 1146-1156.
7.1.53. H. Temel and S. İlhan, Prepared and characterization of macrocyclic Schiff base by reaction of 2,6diaminopyridine with various aldehydes and their Cu(II) complexes, Spectrochimica Acta Part A: Molecular
and Biomolecular Spectroscopy, 69, 896–903(2008).
7.1.54. S. İlhan and H. Temel, Synthesis and Characterization of macrocyclic Cd(II) complexes, Indian
Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A). 47 (3) 378- 382 (2008).
7.1.55. S. İlhan, H. Temel and A. Kilic,
Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Cu(II) Complexes by
Reaction of various Amines, Copper(II) Perchlorate and 1,4-Bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane, Journal
of Coordination Chemistry, 61 (2) 277- 284 (2008).
7.1.56. S. Ilhan and H. Temel, M. Sunkur and İ Tegin Synthesis, structural characterization of new
macrocyclic Schiff base derived from 1,6-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)pentane and 2,6-diaminopyridine
and its metal complexes, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A). 47 (4) 560- 564 (2008).
7.1.57. H. Temel, Ü. Demirbas and M. Şekerci, Synthesis And Spectral Studies Of New Co(II), Cu(II) And
Ni(II) Metal Complexes with Aromatic Diamine, Russian journal inorganic chemistry 53 (7) 1061-1064 (2008).
7.1.58. H. Temel, S. İlhan A. Kilic and E. Tas, Synthesis and spectral characterization of new macrocyclic
Ni(II) and Co(II) complexes derived from 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane and various diamines
presence Ni(II) and Co(II) nitrate, J of Coordination Chem., 61 (9) 1443- 1454 (2008).
7.1.59. S . Karahan, P. Köse, E. Subaşı, H. Temel, Photochemical reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and
W) with tetradentate Schiff-bases, Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 38 (5)
422-427 (2008).
7.1.60. S. Karahan, P. Köse, E. Subaşı, H. Alp and H. Temel, "Photochemical Reactions of [M(CO)5THF]
(M: Cr, Mo and W) with Thio Schiff-bases" , Trans. Met. Chem., 33(7), 849-854 (2008).
7
7.1.61. S. İlhan, H. Temel, Synthesis and spectral studies of macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes
by reaction of 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal(II) nitrate and salicyaldeyde derivatives, Journal of
Moleculer Structure, 891 , 157-166 (2008).
7.1.62. S. Ilhan and H. Temel, Synthesis, spectral characterization of new macrocyclic Schiff base by
reaction of 1,5-bis(2-formylphenyl)pentane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, J Coord.
Chem. 62 (3) 456-464 (2009).
7.1.63. I. Yilmaz,
S. Ilhan, H. Temel and A. Kılıc, Synthesis, Characterization and Electro-
Spectroelectrochemical Studies of Four New Macrocyclic Schiff-Base Cobalt Complexes having N2O2 Set of
Donor Atoms, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry,63, 163-169 (2009).
7.1.64. İlhan, S., H. Temel, Pasa, S., Synthesis and spectral studies of macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and
La(III) complexes derived from 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal nitrate and salicylaldehyde
derivatives, Chinese Chemical Letters 20, 339–343 (2009).
7.1.65. H. Temel, S. İlhan, Synthesis and spectroscopic studies of novel transition metal complexes with
schiff base synthesized from 1,4-bis-(o-aminophenoxy)butane and salicyldehyde, Russıan Journal of
Inorganic Chemistry,
7.1.66.
I.
Aydin,
54 (4)
S.
543-547 (2009).
Sozcan,
B.
Ziyadanoğullari,
H.
Temel,
Selective
extraction
of copper(II) from aqueous solution by using Schiff bases, Polish Journal of Chemistry , 83, 1591-1600
(2009).
7.1.67. K. Akkılıç, Y.S. Ocak, T. Kılıçoğlu, S. İlhan, H. Temel, Calculation of current–voltage characteristics
of a Cu(II) complex/n–Si/AuSb-Schottky diyote, Current Applied Physics 10 (1) 337- 341 (2010).
7.1.68. İlhan S., H. Temel., Synthesis of complexes of Pb(II), Cd(II), Zn(II), Ni(II), La(III) and Cu(II) with a
Schiff base macrocyclic ligand containing pyridine, JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 304–306 (2010).
7.1.69.S. Ilhan, H. Temel, S. Paşa, and İ. Teğin, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Pb(II), Zn(II),
Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of 1,2_Bis(2_formylphenyl)ethane with Metal Nitrate and
Various Daimine, Russian Journal of Inorganic Chemistry, Vol. 55, No. 9, pp. 1402–1409 (2010).
7.1.70. E. V. Oral, I. Dolak, H. Temel, B. Ziyadanogullari, Preconcentration and determination of copper and
cadmium ions with 1,6-bis(2-carboxy aldehyde phenoxy)butane functionalized Amberlite XAD-16 by flame
atomic absorption spectrometry, Journal of Hazardous Materials, 186 (1) 724-730 (2011).
7.1.71. H. Temel, Salih Paşa, Yusuf Selim Ocak, İsmail Yılmaz, Serpil Demir, İsmail Özdemir. Synthesis,
characterization, electrochemical-spectroelectrochemical properties and applications in palladium catalyzed
Suzuki cross-coupling reactions of N2S2O2 thio Schiff base ligand and its Cu(II), Co(III), Ni(II), Pd(II)
8
complexes and their usage in the fabrication of organic-inorganic hybrid devices Synthetic metals 161 27652775 (2012)
7.1.72. F. Siga, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal, Superb efficient and recycle polymeranchored systems for palladium catalyzed Suzuki cross-coupling reactions in water, Applied Catalysis A:
General, 449, 172-182 (2012).
7.1.73. E. Subaşı, S. Çelik, H. Temel, Synthesis and Characterization of Stable Hetereocyclic (Schiff Base)
Divalent Tin Species and Photogeneration of Their Transition Metal Carbonyl Complexes, Synthesis and
Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 43,:305–311, (2013).
7.1.74. S. Pasa, Y. S. Ocak, H. Temel, T. Kilicoglu, Synthesis, characterization and catalytic behavior in the
Suzuki reaction of Schiff base and its complexes and the optical properties of nickel complex used in the
fabrication of a photodiode, İnorganic Chimica Acta, 405, 493-504 (2013)
7.1.75. C. Özaydın, K.Akkılıç, S. İlhan, Ş. Rüzgar, Ö.Güllü, H.Temel, Characterization of an Au/n-Si
photovoltaic structure with an organic thin film, Materials Science in Semiconductor Processing, 16, 11251130 (2013).
7.1.76.Uğur Işık, Murat Aydemir, Nermin Meriç, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Hamdi Temel, Akın Baysal,
Tunable ferrocenyl-phosphinite ligands for theruthenium(II)-catalyzed asymmetric transfer hydrogenationof
ketones, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 379 (2013) 225– 233
7.1.77. Bünyamin Ak, Murat Aydemir, Yusuf Selim Ocak, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akin Baysal, Hamdi
Temel, Readily Available Ferrocenyl-phosphinite Ligands for Ru(II)-Catalyzed Enantioselective, Transfer
Hydrogenation of Ketones and Fabrication of Hybrid Heterojunctions, Inorganica Chimica Acta, baskıda
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.3.1. H. Temel, H. Hoşgören, Ü. Çakır, and M. Boybay, Synthesis and Characterization of Na+ and Ba2+
Complexes of diaza-18-crown-6 Derivatives, Molecular Recognation and Inclusion, Proceeding of the Ninth
International Symposium on Molecular Recognation and Inclusion, Lyon, Fransa, P. 527-530, 1996.
7.3.2. Ü. Çakır, H. Temel, and H. Hoşgören, Synthesis of N,N'Disubstituted Diazacoronands VI , WDiamino-Aliphatic Ethers Precursors, 35th IUPAC Congress, İstanbul, Turkey, P. 609, 1995.
7.3.3. Ü. Çakır, H. Temel, and H. Hoşgören, The Metal Complexes with New Type Macrocyclic PolyetherDiamide Ligands, International Seminar on Inclusion Compounds, İstanbul, Turkey, P.76, 1995.
7.3.4. H. Temel, Complexes of Cupper(II), Nickel(II), Cobalt(III) and Zinc(II) with Schiff Base Derived From
1,2-Bis-(o-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, MBCAC III 3rd Mediterranean Basin Conference on
Analytical Chemistry, Antalya, Turkey, P. 138, 2000.
9
7.3.5. H. Temel, U, Çakır, B. Otludil, H. İ. Uğraş, İ. Başaran, Complexation and Mutagenicity Potential
Studies wıth N,N'-Bıs(2-Hydroxynapthalin-1-Carbaldehydene)-1,2-Bis(p-aminophenoxy)ethane and the novel
oxovanadium(IV) Complex, 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, p- 034
(2004).
7.3.6. H. Temel, H., U, Çakır, H. İ. Uğraş, İ. Başaran, Synthesis And Characterization of a Novel
Oxovanadium(IV)
Complex
And
Conductometric
Studies
with
N,N'-bis
(Salicylidene)-1,2-Bıs-(p-
aminophenoxy)ethane, 2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, p. 079 (2004).
7.3.7. B. Gündüz, S. Küçükkolbaşı, E. Maltaş, H. Temel, S. Yıldız, Determination of Fluorescence Properties
of some Transition Metal Complexes by Quenching Method, 4th Aegean Analytical Chemistry Days,
Proceedings Book, Kuşadası, Aydın, Turkey, P. 428-430, (2004).
7.3.8. B. Gündüz, S. Küçükkolbaşı, E. Maltaş, H. Temel, S. Yıldız, Effect of Solvent on the Fluorence of
some Schiff Bases, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings Book, Kuşadası, Aydın, Turkey, P.
66-68, (2004).
7.3.9. O. Çakır, H. Temel, M. Kıyak, Chemical etching of Cu-ETP Copper, 8th International Conference on
Advances in Materials and Processing Technologies, 16th- 19th May Gliwice- Wisia, Poland, P. 94-97
(2005).
7.3.10. B. Gündüz, S. Kücükkolbasi, Maltas, E., H. Temel, Yıldız, S., Spectrofluorimetric Determination Of
Copper by usİng a new Schiff Base, 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanda,
Romania (2005).
7.3.11. E. Maltaş, B. Gündüz, B., H. Temel, S. Yıldız, Spectrofluorimetric determination of aluminum by
using a new Schiff base, pp. 133. XVIIth European Chemistry at Interfaces Conference, 27 June- 1 July
2005, Loughborough, UK.
7.3.12. S. Yıldız, M. Yaman, E. Maltas, H. Temel, Development
of spectrofluorometric method based
complexation for determination of copper, 41st IUPAC Congress, Torino (Italy) August 5-10, 2007.
7.3.13. K. Akkılıç, S. İlhan, T. T. Kılıçoğlu, H. Temel, Determination of the Characteristic Parameters of Metal
Complex/n_Si/AuSb Structures, Türk Fizik Derneği, 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos, Malatya,
2007, P. 372.
7.3.14. Pelin Köse, Senem Karahan, Elif Subaşı, Yavuz Ergün, H. Temel, "Photochemical reactions of
M(CO)6 (M=Cr,Mo,W) with salen type Schiff base ligands".Sixth International Conference of the Chemical
Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.
7.3.15. Senem Karahan, Pelin Köse, Elif Subaşı, Hüseyin Alp, H. Temel, "Photochemical Rearrangement of
Tetradentate Schiff Bases and Photogeneration of VIB Group Metal Carbonyl Complexes". Sixth
International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan,
Eylül 2008.
10
7.3.16. Senem Karahan, Pelin Köse, Elif Subaşı, H. Temel, "Photochemical Generations of Bimetallic
Carbonyl Complexes". Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern
Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.
7.3.17. Orhan Kavak, Kivilcim Onen, H. Temel, methods of Analysis Applied to Hydrocarbon Seepage in
Southeastern region of Anatolia (Turkey) and their İnterpretation, SGEM 2011, 11. International
Multidisciplinary Scientific GeoConference, 20-25 June 2011 Bulgaria, Volume 1, P.1237- 1244.
7.3.18. Fatma Siga, H. Temel, Yusuf Selim Ocak, Salih Paşa, Kemal Akkılıc, Elektrical properties of New
polimeric
metal Complexes, Nanomaterials: Appl,ication & properties, Nanomaterials: Application &
Properties, Paper282, 2011, Ukrain.
7.3.19. R.G. Guven, F. M. Bekler, H. Kaya, O. Acar, K. Guven, H. Temel. Isolation and Identification of
petroleum degrading bacteria, Current Opinion in Biotechnology 22S 2011, European Biotechnology
Congress Location: Istanbul, TURKEY Date: SEP 28-OCT 01, 2011
7.3.20. H. Temel, Y.S. Ocak, M. Atlan, A. Tombak, T. Kilicoglu, K. Akkilic, Electrical and photoelectrical
characteristics of a rectifying diode based on a novel Cu(II) complex, The Energy and Materials Research
Conference - EMR2012 Torremolinos (Spain), 20-22 June 2012, p. 120.
7.3.21. H. Temel, M. Atlan, Y.S. Ocak, Optical and electrical properties of novel Schiff base polymers with
naringenin, The Energy and Materials Research Conference - EMR2012 Torremolinos (Spain), 20-22 June
2012, p. 149.
7.3.22.
A.
Ekinci,
M.
Zafer
Köylü,
N,N‟ethylenebis(salicylideneimine)-1,8-diamino
Computational Studies, 2
nd
M.
octane
Böyükata,
Schiff
base
H.
Temel,
Derviative
Investigation
with
1H-NMR
of
and
International Conferance on Computation for Science and Technology, july, 09-
11, 2012 Niğde, Turkiye, PP-34.
7.3.23. H. Temel, S. İlhan, S. Çınarlı, M. Böyükata, Synthesis, Characterization and density Funcktional
theory Studies of Novel Cu(II) and Ni(II) complexes with Quadridentate Schiff base, 2
nd
International
Conferance on Computation for Science and Technology, july, 09-11, 2012 Niğde, Turkiye, PP-82.
7.3.24.Y. S. Ocak, H. Temel, M. Adlan, T. Kılıçoğlu, A. Tombak, Novel Polymeric Metal Complexes for
Electrical and Photoelectrocal Applications, 10th SESAME ( Synchron-light for Experimental Sciences and
Applications in the Middle East) User‟s Meeting November 7-9, 2012, Amman Jordan, P. 79.
7.3.25. H. Temel, M. Adlan, S. Paşa, K. Akkılıç, Determination of Optical and Electrical properties of a Novel
Polymeric Ligands and Its Cu(II) Complex, 10th SESAME ( Synchron-light for Experimental Sciences and
Applications in the Middle East) User‟s Meeting November 7-9, 2012, Amman Jordan, P. 53.
7.3.26. H. Kara, Z. Tunay, H. Temel, O. Kavak, Metal Cpntent Determination of Water Source Arround Oil
Production Areas İn Diyarbakır, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, 2013, İstanbul/ Turkey.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4.1. H. Temel, Polymer and monomer ligands of Schiff bases with various applications, Paperback: 64
pages, Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing (January 7, 2013) Language: English, ISBN-10:
3659315907, ISBN-13: 978-3659315909 .
11
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5.1. Kara, İ. H., H. Temel, M. Ertem, M. Boşnak, B. Dikici,
ve M. Kılınç, Malnutrosyonlu Çocuklarda
Serum Çinko Düzeyleri, Beslenme ve Diyet Dergisi, 27 (2), 5-9 (1998).
7.5.2. H. Temel, B. Oral, ve Y. Avanoğlu, Kimya Öğrencilerinin Deneye Yönelik Tutumları ile Analitik Kimya
Laboratuarındaki Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişki,
Çağdaş Eğitim, 264, 32-38 (2000).
7.5.3. B. Oral, H. Temel, E. Güler, Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamasına
İlişkin Algıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (8) (2004), www.e-sosder.org.
7.5.4. Z. Özgen, M. Yıldırım, H. Temel, Farklı Schiff Bazları ve Komplekslerinin Buğday ve pamukta
Çimlenme Üzerine Etkisi, “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve
Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Tam metin.
7.5.5. S. Paşa, Y.S. Ocak, H. Temel, T. Kılıçoğlu, Tiyoschiff Bazi N,N′-Bis(2-Hidroksi-1-Naftaldehit)-1,2Bis(2-Amino Feniltiyo) Etan Ve Co(II), Ni(II), Pd(II) Metal Komplekslerinin Metal/Yariiletken Kontaklarin
Elektriksel Karakterizasyonuna Etkisi, “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010, D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Tam metin.
7.5.6. H. Temel, plastik torbaların insan ve çevre sağlığına zararları, Doğanın yeniden keşfi, Merkez Efendi
geleneksel Tıp Festivali, 5-13 haziran 2010, 44-47.
7.5.7. H. Temel. Plastik Poşet Kirliliği ve Çevre Eğitimi, Diyarbakır‟da Tarım, Doğa ve Çevre Sempozyumu,
Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yayınları, Cilt I, 1-3 haziran 2010, Diyarbakır, s. 208220.
7.5.8. H. Temel. Dicle Üniversitesi Engelliler uygulama ve Araştırma merkezinin Kuruluş Hedef ve İlkeleri,
Modern kentleşmede Engelliler ve Güvenlik, Adalet yayınevi, Ankara 2011, s.17-22.
7.5.9 N. Akbolat, A. Yıldız, H. Temel, S. İlhan, K. Gül, Antifungal Studies of Some Metal Complexes with
Schiff Base Ligands,, Dicle University, Journal of the ınstitute of Science and Technology, 2012,p- 15- 22,
ISSN; 2146-4693.
7.5.10. N. Akbolat, A. Yıldız, H. Temel, S. Paşa, Ö. F. Yeşil, K. Gül, Antibacterial effects of some new metal
complexes with Schiff Base ligands on Gram-positive Bacteria (Staphylococcus aureus) and Gram-negative
Bacteria (Pseudomanas aerogines), Dicle University, Journal of the ınstitute of Science and Technology,
2012,p- 23-28 ISSN; 2146-4693.
7.5.11. N. Meriç, C. Kayan, M. Aydemir, Y. S. Ocak, A. Baysal, H. Temel, Application of Dinuclear
ruthenium(II) arene Complexes in transfer Hydrogenation of ketones, Dicle University, Journal of the Institute
of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),1-8 ISSN; 2146-4693.
7.5.12. H. Temel, H. Uçmak, S. Paşa, M. A. Yılmaz, S. Hoşoğlu, Biological Activities of some Transition
metal Complexes derived from, N,N‟-bis(salicylidene)-1,2-bis-(o- and P- aminophenoxy9ethane, Dicle
University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),16-19 ISSN; 2146-4693.
12
7.5.13. C. Kayan, N. Meriç, M. Aydemir, A. Baysal, H. Temel, Aniline Based Aminophosphine and Cationic
bis(phosphino)amine Ru(II) complexes, Investigation of Catalytic Activity in Transfer Hydrogenation of
Ketones, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),20-27
ISSN; 2146-4693.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1. H. Temel, R. Ziyadanoğulları, ve M. Boybay,
SO2'in Çeşitli Karbonatlar Tarafından Kimyasal
Absorpsiyonu, Kimya-93 IX Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, s. 62, Trabzon, 1993.
7.6.2. H. Hoşgören, ve H. Temel,
Bazı Yan Kollu Taç Eterlerin Alkali ve Toprak Alkali Metalleriyle
Komplekslerinin Hazırlanması, Kimya-94 X. Ulusal Kimya Kongresi, s. 137, Bursa, 1994.
7.6.3. İ. H. Kara, H. Temel, M. Ertem, M. Boşnak, B. Dikici, ve M. Kılınç, Diyarbakır Yöresinde Protein
Malnutrosyonu ve Çocuklarda Serum Çinko Eksikliği, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 655, Van, 1997.
7.6.4. H. Temel, B. Oral, ve Y. Avanoğlu, Kimya Öğrencilerinin Deneye yönelik Tutumları ile Analitik
Kimya Laboratuarındaki Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki
İlişki, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 682, Van, 1997.
7.6.5. G. Topal, H. Temel, F. Karadeniz ve H. Hoşgören, Sübstitüe Benzen Birimleri İçeren benzo(aza)
Crown Eter Çıkış Maddelerinin Hazırlanması, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, s. 1258, Van, 1998.
7.6.6. Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, H. Temel, ve G. Topal, Bazı yeni Fonksiyonel Gruplar içeren Oksijen ve Azot
Taşıyan Köprülü Makromoleküler Türevlerinin Sentezi ve Kompleksleşme Sabitlerinin Tayini, XIV. Ulusal
Kimya Kongresi, s. 566, Diyarbakır, 2000.
7.6.7. G. Topal, B. Oral, H. Yılmaz, H. Temel, ve M. Coşkun, Organik Kimya Öğretiminde Öğrencilerin
Aromatiklik Kavramını Kazanma Düzeylerinin Belirlemeye ilişkin Bir Değerlendirme, XIV. Ulusal Kimya
Kongresi, s. 184, Diyarbakır, 2000.
7.6.8. H. Temel ve S. İlhan. 1,2-Bis-(p-aminofenoksi)etanın 4-metoksi Benzaldehitle Schiff bazının Sentezi
ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 396, Diyarbakır, 2000.
7.6.9. H. Yılmaz, M. Coşkun, G. Topal, ve H. Temel, Kimya Öğretiminde Başarısızlığın Nedenleri, XIV.
Ulusal Kimya Kongresi, s. 173, Diyarbakır, 2000.
7.6.10. H. Yılmaz, M. Coşkun, G. Topal, ve H. Temel, Öğretmenin Kimya Dersine Karşı Tutumu, XIV.
Ulusal Kimya Kongresi, s. 520, Diyarbakır, 2000.
7.6.11. H. Temel, ve Ö. Satıcı, Bir Çevre Kirleticisi olan; Kükürt dioksidin kalsit Tarafından Farklı Süre ve ısı
gruplarında Absorpsiyon Değişiminin Friedman İki yönlü Varyans Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile
İncelenmesi, 5. Ulusal Biyoistatistik Sempozyumu, s. 339, Eskişehir, 2000.
7.6.12. F. Yakuphanoğlu, H. Temel, M. Şekerci ve Y. Aydoğdu, N-Toluil Bileşiğinin Elektriksel İletkenliğinin
Sıcaklığa Bağlılığı, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-P79. 2001.
7.6.13. H. Temel, H., S. İlhan, M. Şekerci, ve R. Ziyadanoğulları, Schiff Bazlı Yeni Cu(II), Ni(II), Co(III) ve
Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-S39, 2001.
7.6.14. H. Temel, S. İlhan, ve M. Şekerci, Yeni N,N‟- Bis(sinnemaldehiden)-1,2-Bis(p-aminofenoksi)etan ve
Geçiş Metal Kompleksleri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-P78, 2001.
7.6.15. H. Temel, ve Hoşgören, H. Kiral Schiff Bazının Cu(II), Mn(III), Ni(II) VE Zn(II) Komplekslerinin
sentezi, karekterizasyonu ve spektral Çalışmaları, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AK-P60, 2002.
7.6.16. H. Temel, ve Satıcı, Ö. Bir Çevre Kirleticisi olan; Kükürt Dioksidin Dolomit Tarafından Farklı Sere ve
ısı Gruplarında Absorpsiyon Değişiminin Friedman İki Yönlü Varyans Analizi ile İncelenmesi, XVI. Ulusal
Kimya Kongresi, Konya, AK-P88, 2002.
13
7.6.17. M. Şekerci, M. Boybay, Ü. Demirbaş ve H. Temel, 1,2-Bis(o-aminofenoksi)etan Ligandının Co(II),
Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin sentezi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AN-S1, 2002.
7.6.18. H. Temel, T. Taşkın, we M. Şekerci, Sentez edilen Schiff bazının Ti(IV), Co(II), Ni(II) ve Cu(II)
Komplekslerinin karekterizasyonu ve Antifungal Çalışmaları, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AN-49,
2002.
7.6.19. H. Temel, B. Oral ve E. Guler, Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları Hakkındaki
Görüşlerin Değerlendirilmesi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, KE-P1, 2002.
7.6.20. N. Akpolat, A. Yıldız, K. Gül, Ö. F. Yeşil, T. Özekinci, H. Temel, Schiff bazı ve bazı Ağır metal
Komplekslerinin Anti Bakteriyel özelliklerinin Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma, XVI. Ulusal Biyoloji
Kongresi, Malatya, P. 48. 2002.
7.6.21. Ü. Demirbaş, M. Şekerci, M. H. Temel, 1,2-bis(p-aminofenoksietan) Ligandı ve Komplekslerinin
sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P92. 2003
7.6.22. S. Soran, M. Şekerci, H. Temel, Aminofenoksi grubu ihtiva eden ligandın Co(II), Ni(II) ve Cu(II)
Komplekslerinin Sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P93. 2003.
7.6.23. N. Tokmak, M. Şekerci, H. Temel, Diamin ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) komplekslerinin sentezi,
XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P94. 2003.
7.6.24. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, H. İ. İlhan S. 4-Metoksibenzaldehit ve 1,2-bis(paminofenoksi)etan‟dan Elde Edilen Schiff Bazının Konduktometrik Çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi,
AN-P103. 2003.
7.6.25. H. Temel, Ü. Çakır, Ü. H. İ. Uğraş, N,N‟-etilenebis(salisilidenimin) Schiff bazının konduktometrik
çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P104. 2003.
7.6.26. H. Temel, Çakır, Ü. Uğraş, H. İ. Uçmak, H. Hoşoğlu, S., Schiff bazlı yeni VO(IV) kompleksi.
Kompleksleşme ve biyolojik aktivite çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P105. 2003.
7.6.27. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, M. Şekerci, M. N,N‟-bis(salisiliden)-1,2-bis(o-aminofenoksi)etan
Ligandının Konduktometrik Ölçümlerle Kompleksleşme Çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P106.
2003.
7.6.28. H. Temel, Öğretim elemanlarının davranışlarının değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, KEP7. 2003.
7.6.29. B. Gündüz, E. Matlaş, S. Küçükkolbaşı, H. Temel, S. Yıldız, Farklı çözücülerde Schiff bazlarının
Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, AK-243. Kars, 2004.
7.6.30. B. Gündüz, S. Z. Baş, S. Küçükkolbaşı, H. Temel, S. Yıldız, Bazı Schiff Bazlarının Alüminyum
Komplekslerinin Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, FK-670. Kars, 2004.
7.6.31. F. Aydın, E. Şahin, I. Aydın, B. Ziyadanoğulları, H. Temel, 2-Hidroksinaftalin-1-karbaldehiden-1naftilaminden Elde edilen Schiff Bazının bazı Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Spectroskopik Yöntemle
Kararlılıkları ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P- 80,
Malatya, 2004.
7.6.32. H. Aydın, B. Ziyadanoğulları, H. Temel, 1,2-Bis-(o-aminofenoksi)etan ile Salisilaldehitden Elde Edilen
Schiff Bazının Bazı Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Spectroskopik Yöntemle Kararlılık ve Termodinamik
Parametrelerin Belirlenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P- 132, Malatya, 2004.
7.6.33. E. Subaşı, H. Temel, O. Şentürk, F. Uğur, N,N′-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan ile
[M(Co)6 (M= Cr, Mo, W)] Arasındaki Fotokimyasal Tepkimeler XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
ANP35.
14
7.6.34. H. Temel, I. Aydın, F. Aydın, B. Ziyadanoğulları, 2-N,N'-bis(2-hidroksinaftalin-1-kKarbaldehiden)-1,2bis-(m-aminofenoksi)etan ile Yeni Metal Komplekslerinin Hazırlanması, Spektroskopik ve Termodinamik
Çalışmaları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, ANP72
7.6.35. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, H. Alp, I. Aydın, F. Aydın, S. İlhan, Bazı Aromatik Diamin Metal
Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Çalışmaları, Kararlılık Sabitleri ve Termodinamik Sabitlerinin Tayini,
XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, XIX. Ulusal Kimya Kongresi,2005, ANP 77.
7.6.36. S.
İlhan, H. Temel,
M. Aslanoğlu, 2,6-Diaminopridin ve 1,10-Bis(2-formilfenil)-1,4,7,10trioksadekan‟dan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve
Voltametrik Çalışmaları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, ANP 142
7.6.37. S. İlhan, H. Temel, M. Aslanoğlu, 2,6-Diaminopridin ve 1,7-bis(2-Formilfenil)-1,4,7-Trioksaheptandan
Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, XIX.
Ulusal Kimya Kongresi, 2005, ANP 143.
7.6.38. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, S.
İlhan, Dört Dişli Yeni Schiff Bazı N,N‟bis(salisilaldehiden) -1,4-bis(m-aminofenoksi)butanın Sentezi ve Bazı Metallerin Ekstraksiyonunda
Uygulanması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 109
7.6.39. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, İ. Teğin, Şelatlaştırıcı Olarak N-N‟-bis(2-hidroksinaftalin-1karbaldehiden)-1,3-bis(o-aminofenoksi)propan Sentezi ve bazı iki Değerli Katyonların Ekstraksiyonu, XIX.
Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 110
7.6.40. B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, R. Güzel, Bazı Metal Katyonlarının N-N‟-bis(2hidroksinaftalin–1-karbaldehiden)-1,3-bis(p-aminofenoksi)propan Sentezi ve Çözücü Ekstraksiyonu ,XIX.
Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 111.
7.6.41. B. Ziyadanoğulları, İ. Teğin, H. Temel, Sulu çözeltiden bazı metal katyonlarının 1,4-bis(paminofenoksi)butan ditosilat ile ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006, P. 141.
7.6.42. B. Ziyadanoğulları, R. Güzel, H. Temel, Sulu çözeltiden bazı metal katyonlarının 1,4-bis(oaminofenoksi)butan ditosilat ile ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006, P. 142.
7.6.43. S. Karahan, E. Subaşı, S. Derinkuyu, K. Ertekin, H. Temel, "[N,N′-bis(salisiliden)-1,2-bis-(oaminofenoksi)etan], (H2L) Ligandı ile [W(Co)4(H2L)] Kompleksinin Spektrofotometrik İncelenmesi ve (H2L)
Yapısı ile Emisyon Esaslı Nanomolar Düzeyde Çinko Tayini" XX. Ulusal Kimya Kongresi,
ErciyesÜniversitesi, Eylül, 2006.
7.6.44. E. Subaşı, H. Temel, Photogeneration of VIB Metal Carbonyl Complexes With A Chiral Bidentate
Schiff Base, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P28.
7.6.45. H. Alp, H. Temel, S. İlhan, B. Ziyadanoğulları, İ. Yılmaz, 2-Aminotiyofenol İle Dialdehitden Schiff
Bazının Sentezi Ve Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Eldesi, Karakterizasyonu Ve Ekstraksiyonunda
Uygulamaları, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P46.
7.6.46. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu, H. Alp, N,N'-Bis(2-Hidroksinaftalin-1-Karbaldehiden)-1,3-Bis-(oAminofenoksi)Propan İle Yeni Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro Kimyasal
Çalışmaları, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P47.
7.6.47. S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, 1,4-Bis(2-Karboksaldehitfenoksi)Bütanın Çeşitli Aminlerle Template Etki
ile Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova
Üniversitesi, 2007, P108.
7.6.48. S. İlhan, H. Temel, M. Şekerci, R. Ziyadanoğulları, 2,6-Diaminopridin Ve 1,4-Bis(2Karboksaldehitfenoksi)Bütandan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) Ve
La(III) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi,
2007, P109.
15
7.6.49. I. Aydın, B. Ziyadanoğulları, S. Sözcan, H. Temel, N,N‟-Etilenbis(Salisilaldenimin) Schiff Bazı ile sulu
çözeltiden CuII iyonlarının ekstraksiyonu ve diğer katyonlardan ayrılması, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,
25-27 Haziran, Elazığ, 2008, P-93.
7.6.50. Ziyadanoğulları, B.; Sözcan S.; Aydın, I.; H. Temel, N,N‟_bis(salisilaldehiden)-1,2-bis(maminofenoksi)etan sentezi ve metal ekstraksiyonundaki uygulamaları, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10
Ekim, 2008, AKP 23, Mağusa-K.K.T.C.
7.6.51. İlhan S., H. Temel, Synthesis and Characterization of Schiff Base Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II)
and La(III) Complexes by Template Reaction of (±)-trans-1,2-diaminocyclohexane with Metal nitrate and
Salicylaldehyde Derivatives, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 60, Mağusa-K.K.T.C.
7.6.52. İlhan S., H. Temel, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Schiff Base Complexes by
Template Reaction of Diamine with Metal(II) nitrate and 1,7-bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane, XXII.
Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 61 Mağusa-K.K.T.C.
7.6.53. İlhan S., H. Temel. Synthesis and spectral studies of macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes
by template reaction of 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal(II) nitrate and salicylaldeyde derivatives,
XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 114 Mağusa-K.K.T.C.
7.6.54. İ. Yılmaz, S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, Synthesis, Characterization and ElectroSpectroelectrochemical Studies of Four Macrocyclic Schiff-Base Co(II) Complexes having N2O2 Set of
Donor Atoms, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 115 Mağusa-K.K.T.C.
7.6.55. S. Paşa, H. Temel, Synthesıs And Characterızatıon Of Novel Thıo
Schıff Bases Wıth 2Amınothiıophenol And Dıfferent Aldehydes And Its Complexes Wıth Cu(II), Co(II), Ni(II), Cd(II),Zn(II) And
Pd(II), II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.
7.6.56. S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, E.şref Taş, Synthesis And Spectral Characterization of Macrocyclic Ni(II)
Complexes
Derived
From
Various
Diamines,
Ni(II)
Perchlorate
And
1,4-Bis(2Carboxyaldehydephenoxy)Butane, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.
7.6.57. S. İlhan, H. Temel, İ. Yılmaz, A. Kılıç, Synthesis, Characterızatıon And Redox Propertıes of
Macrocyclic Schiff Base By Reaction of 2,6-Diaminopyridine And 1,3-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy)
Propane And Its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) And La(III) Complexes, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 1619 Mayıs 2009, Elazığ.
7.6.58. S. Çetin, S. Karahan, E. Subaşı, H. Temel, Syntheses of Stable Heterocyclic (Schiff Base) Divalent
Tin Complexes, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.
7.6.59. E. V. Oral, B. Ziyadanoğulları, İ. Dolak, H. Temel. o-1,4 Dialdehit ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD16 Kopolimeri Kullanılarak Pb(II) ve Cd(II) İyonlarının Zenginleştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Alevli AAS
ile Tayinleri, Kromtografi, KTÜ, Trabzon, 26-29 Eylül 2009, S.43.
7.6.60. E. V. Oral, B. Ziyadanoğulları, İ. Dolak, H. Temel. o-1,4 Dialdehit ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD16 Kopolimeri Kullanılarak Ni(II) ve Cu(II) İyonlarının Zenginleştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Alevli AAS
ile Tayinleri, Kromotografi, KTÜ, Trabzon, 26-29 Eylül 2009, S.42.
7.6.61. H. Temel, S. Paşa, İ. Özdemir, S. Demir, 2-Aminofeniltiyo ile 2-Hidroksi-1-naftaldehitten yeni Schiff
Bazının Sentezi ve Geçiş metalleri ile Komplekslerinin Eldesi ve karakterizasyonu, Organometalik Kimya
kataliz Çalıştayı, 16-17Mayıs 2010, Malatya, S.57
7.6.62. P.Köse, E. Subaşı, H. Temel, Palladium(II) Complexes of Tetradentate-ONNO-Type Schiff Bases:
Designing Catalysts for Heck Reaction, Organometalik Kimya kataliz Çalıştayı, 16-17Mayıs 2010, Malatya,
S.53.
7.6.63. E. V. Oral, S. Erdoğan, H. Temel, B. Ziyadanoğulları , 1,6-Bis (2- Karboksi Aldehit Fenoksi) Bütan ile
Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Reçinesinden Yaralanılarak Zn(II) ve Cr(III) İyonlarının Önderiştirilmesi ve
16
Çözeltiden Ayrılmalarının İncelenmesi, 5. Uslusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, 21-25 Haziran 2010,
P.17.
7.6.64. M. Zeyrek, K. Ertekin, A. Süslü, E. Subaşı, H. Temel, Kalay (II) Katyonunun Elektro-eğirme Yöntemi
ile Hazırlanmış Fiberler ile Sub-nanomolar Düzeyde Tayini”, 24. Ulusal Kimya kongresi, 29 Haziran- 2
Temmuz 2010, AP077.
7.6.65. H. Temel, F. Sığa, S. Pasa ve M. Atlan, 2-Hidroksi-1-Naftaldehit Turevli Ligand Polimerinin Metal
Komplekslerinin Eldesi ve Yapı Aydınlatılması, III. Ulusal Anorganik Kimya kongresi, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, P147.
7.6.66. K. Onen, O. Kavak, H. Temel, Guneydoğu Anadolu Bolgesindeki Hidrokarbon (Petrol, Bıtüm)
Sızıntılarında Eser Element Tayini, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, P148.
7.6.67. P. Kose, E. Subası, H. Turkmen, H. Temel, Synthesis of New Tetradentate Schiff Base Pd(II)
Complexes And Their Catalytic Applications, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, P238.
7.6.68. F. Sığa, H. Temel, S. Pasa, M. A.Yılmaz, Schiff Bazı Bağlı Poli(stiren-Co-divinil benzen)amino metil
ile Geçis Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki Reaksiyonlarının incelenmesi III. Ulusal
Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 19-22 Mayıs 2011, P249.
7.6.69. M. Adlan, H. Temel, S. Paşa, Naringenin (4,5,7-trihidroksi Flavanon) ve 4- Amino benzoilhidrazinden
Elde Edilen Schiff bazı ile Geçiş metal Komplekslerinin Sentezi, karakterizasyonu ve çeşitli uygulamaları, 25.
Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya kongresi, 27.06- 02.07. 2011, 112- IP-097, Erzurum.
7.6.70. A. Ekinci, M.Z. Köylü, M. Böyükata, H. Temel, İnvestigation of N,N‟-Ethylenebis(saliscylideneimine)1,7-diaminoheptane Schiff base complexes with Ni(II), Zn(II), Co(II) ions by 1H-NMR relaxation time
measurements and elecktornic structure analysis, Third Bozok Science Workshop, Computational Studies
on Structure and Dynamics from Nuclei to Biological Molecules, Bozok University, Yozgat, 2012, P.19.
7.6.71. P. Köse, N. Öztürk, E. Subaşı, H. Temel, Yeni Rutenyum (II)-Makrosiklik Schiff Baz Komplekslerinin
Sentez ve Karakterizasyonu, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 226.
7.6.72. P. Köse, N. Öztürk, E. Subaşı, H. Temel, Synthesis and Characterization of New Ruthenium (II )Macrocyclic Schiff Base Complexes, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 227.
7.6.73. F. Sığa, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal , Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II)
komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 291.
7.6.74. F. Sığa, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal, Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II)
komplekslerinin Suzuki Kross-Kapling Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği, 26. Ulusal Kimya Kongresi,
Muğla 2012, P. 292.
7.6.75. H. Temel, Naylon Aşkı Öldürür, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, G.4, Sayfa 8,
Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs 2013
7.6.76. H. Temel, Naringenin Katkılı Ligandın, Polimerinin ve Cu(II), Zn(II) Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu; Biyolojik Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi,
Çağrılı bildiri, P326, Sayfa 374, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013
7.6.77. S. Paşa, M. Håkansson, S. Olsson, P. M. Björemark, H.Temel, 3,5-Lutidin‟den Na(I) Kristalllerinin
Sentezi Karakterizasyonu ile Dietilen Glikol Dimetil Eterin NaBH4 Kompleks Kristallerinin İnirgemede
Kullanımı, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P257, Sayfa 351, Gaziosman paşa
üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.
17
7.6.78. M. Atlan, H. Temel, Y. S. Ocak, S. Paşa, Poliazometin Ligandı ve Cu(II), Ni(II) Komplekslerinin
Sentezi Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P289, Sayfa
383, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.
7.6.79. H. Temel, M. Atlan, S. Paşa, N. Haşimi, Naringenin Katkılı igandın, Polimerinin ve Cu(II), Zn(II)
Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu; Biyolojik Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal
Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P326, Sayfa 420, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs,
2013.
7.6.80. Khadichakhan Rafikova, Salih Paşa, Nermin Meriç, Murat Aydemir, Hamdi Temel, Zazybin Alexei G.,
Catalytic Activity of Polymer Supported Ionic Liquid Pd (II) Complex in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling
Reactions, 1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 3. Anadolu Kataliz , Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya, P. 15.
7.6.81. Khadichakhan Rafikova, Salih Paşa, Nermin Meriç, Murat Aydemir, Hamdi Temel, Zazybin Alexei G.,
Synthesis of polymer anchored ligand and Pd(II) complex with Ionic Liquid Precursor, 1. Ulusal Kataliz Yaz
Okulu, 3. Anadolu Kataliz , Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya, P. 20.
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası Atıflar
(Web of Science„a göre) : 698
8.
Projeler
8.1. Hoşgören, H., M. Karakaplan, M. Toğrul ve H. Temel, “Yeni Yan Kollu Crown Eterlerin Sentezi ve
Mono ve Divalent Katyonların Sıvı-sıvı Ekstraksiyonda Kullanımları” TBAG-1058 Nolu Proje (Araştırmacı),
1994. 2.000 TL
8.2. H. Temel, M. Şekerci, S. İlhan ve T. Taşkın, “Yeni Schiff Bazlarının Sentezi, Cu(II), Co(II), Ni(II) ve Zn(II)
komplekslerinin Hazırlanması ve Antifungal Özelliklerinin Araştırılması”, TBAG-AY/217(100T080) Nolu Proje
(Proje Yönetici), 2001, 2.000 TL
8.3. Topal, G., H. Temel, F. Karadeniz ve S. İlhan, “Sübstitüe Benzen Birimleri İçeren Crown Eter
Prekürsörlerinin Hazırlanması” DÜAP-2000-EF-407 Nolu proje, (Araştırmacı) 2002., 2.000. TL
8.4. Ziyadanoğulları, B., H. Temel, H, Aydın “1,2-Bis(o-amino fenoksi)etan ve Salisil aldehitten Schiff Bazının
Sentezi ve Bazı Komplekslerin Spektroskopik Olarak Karekterisazyonun Belirlenmesi ” DÜAPK-02-EF-15
Nolu proje, (Araştırmacı) 2004. 6.000. TL
8.5. H. Temel, Ziyadanoğulları, B., İlhan S., “Yeni Macrosiklik Schiff Bazlarının Eldesi, Elde Edilen
Ligandların Komplekslerinin Sentezi ve Sentezlenen Ligand ve Komplekslerin Spektroskopik Yöntemlerle
karakterize Edilmesi ” DÜAPK-03-EF-24 Nolu proje, 2004-2006.( Proje Yöneticisi). 23.500. TL
8.6. H. Temel, S. İlhan, H. Alp, “Çeşitli Makrosiklik Schif Bazlarının ve komplekslerinin Sentezi ve
Karekterizasyonu”, TBAG-HD/208 (106T475) Nolu Proje (Proje Yönetici), 2006- 2007, 16.000 TL
8.7. H. Temel, İlhan S. Ve H. Alp., “Kükürt İçeren Schiff Bazlarının ve Komplekslerinin Sentezi ve
Karakterizasyonu” DÜAPK-06-EF-11 Nolu proje, 2006-2007. (Proje Yöneticisi). 10.000 TL
18
8.8. H.Temel, S.Paşa, “2-Aminotiyofenol ile çeşitli aldehitlerden yenischiff bazlarının sentezi ve geçiş
metalleri ile komplekslerinin eldesi ve karakterizasyonu” DÜBAP 08-EF-21 Nolu proje, 2009-2010 (Proje
Yöneticisi) 9.000 Tl.
8.9. H. Temel, “Dicle Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı”, DPT 2009K120580, 2009-2012,
11.000.000 Tl (Proje Yöneticisi) devam ediyor
8.10. S. Tural, H. Temel, B. Tural, S. Paşa, R. Çakmak “Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Araştırma
Laboratuvalarının Alt Yapısını Güçlendirme Projesi” DÜBAP 10-2EF-28, 2010- 2011 (Araştırmacı) 190.000
Tl. tamamlandı.
8.11. K. Akkılıç, Y.S. Ocak, H. Temel, T. Kılıçoğlu, Yeni Polimerik Metal Komplekslerinin sentezi,
Karakterizasyonu, Fotovoltaik Aygıtların Üretiminde Kullanılması ve bu Aygıtların karakteristik parametrelerin
İncelenmesi, TÜBİTAK, 11OT332 nolu proje, (araştırmacı) 2011-2012 137.250 Tl.
8.12. H. Temel, K. Gönen, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Hidrokarbon-(Petrol, Bitüm) sızıntılarında
uygulanan Jeokimyasal Analiz Yöntemlerinin Yorumlanması ve Hidrokarbon Sızıntılarındaki metal Analizleri,
DÜBAP 10-ZEF-125 nolu proje (Proje Yürütücüsü). 2010-2011, 10.000 Tl, tamamlandı.
8.13. H. Temel, M. Adlan, “Naringeninin 4-aminobenzoilhidarazin ve etilen daimin ile fenol esaslı Schiff
bazlarının sentezlenmesi, oksidatif polkondenzasyon reaksiyonu ile polimerleştirmesi ve bu polimerin geçiş
metalleri ile komplekslerinin eldesi, karakterizasyonu ve DNA ile etkileşimlerinin incelenmesi uygulamaları”,
DÜBAP 12-ZEF-23 nolu proje(proje yürütücüsü) 10.000 Tl, 2012 tamamlandı
8.14. S. Yücel, R. Efe, T. Kutluca, H. Çatlıoğlu, H. Efe, H. Temel, M. Doğru, F. Ergül, V. Butakın, A. Kılınç
“İsviçre ve Türkiye‟de Öğretmen Eğitiminde Okul deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması Etkinliklerinin
Karşılaştırılması” DÜBAP 12-ZEF-65 nolu proje 44.000 Tl (araştırmacı) 2011-2012.
8.15. H. Temel, Z. Tünay, O. Kavak, H. Kara, Diyarbakır İlindeki Petrol Sondaj Atık Sularının Çevre Sularına
Etkisi, Elektorkoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması, DÜBAP 12-ZEF-94 nolu proje,
10.000 Tl. 2012- 2013 proje yürütücüsü
8.16. M. Aydemir, H. Temel, A. Baysal, F. Durap, “Aromatik ketonların indirgenmesinde kullanılmak üzere
ferrosen içeren kiral fosfinit bileşiklerin ve Ru(II) komplekslerinin sentezi, DÜBAP 12FF-140 nolu proje,
60.000 Tl, 2012- 2013.
8.17. H. Temel, “Dicle Veteriner Teşhis ve Tahlil laboratuvarı projesi”, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Proje
Yürütücüsü, 2013, 500.000 Tl, devam ediyor.
8.18. H. Temel, “Diyarbakır ile sanayi profilinin oluşturulması”, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Proje
Yürütücüsü, 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet mali destek programı, TRC2/13/DFD/0019, 54.220 Tl, devam
ediyor.
9.
İdari Görevler
9.1.D.Ü. Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı (Vekâleten)
9.2.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı (vekâleten)
9.3.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
9.4.D.Ü. Bilim Ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (vekâleten)
9.5.D. Ü. Engelliler Uygulama ve Araş. Merkezi Müdürü (vekâleten)
9.6.DÜBAP Yürütücü Koordinatörü
2012- Devam ediyor
2008- (Eylül-Aralık)
2008- devam ediyor
2012- devam ediyor
2010-devam ediyor
2008- devam ediyor
19
9.7.Uzaktan Eğitim Tessiz İlaç Kimyası programı Koordinatörü
9.8.Dicle üniversitesi Lojmanları Yönetim Kurulu Başkanı
9.9.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü (vekâleten)
9.10.D.Ü. ÖSYM Diyarbakır İl Temsilciliği
2012- devam ediyor
2013- devam ediyor
2010 (Aralık)
2008 (Ekim- aralık)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
10.1. Türkiye Kimya Derneği (üye)
10.2. Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı)
10.3. Uluslararası Bilim ve Teknoloji Klubu (Danışman)
10.4. D.Ü. Senato Üyeliği
2008- devam ediyor
10.5.D.Ü. Yönetim Kurulu Üyeliği ( Senatoca seçilmiş üye)
2011 - devam ediyor
10.6.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitü Yönetim kurulu üyeliği
2008 - devam ediyor
10.7.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitü Kurulu Üyeliği
2008 - devam ediyor
10.8.D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
2008 - devam ediyor
10.9.D.Ü. de çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Durumlarını değerlendirme
Komisyonu üyesi
2008 - devam ediyor
10.10.DÜADEK Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Kurulu üyesi 2008 - devam ediyor
10.11.DÜADEK Araştırma- Geliştirme Alt Kurulu üyeliği
2008 - devam ediyor
10.12. Rektörlük Makamının 05.02.2010 tarih ve 68 sayılı oluru
ile iç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyeliği
2010 - devam ediyor
10.13. D.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
2010 - devam ediyor
10.14.D.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyesi
2013- Devam ediyor
10.15.D.Ü. Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
2013 – Devam ediyor
10.16.D.Ü. Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
2013 – Devam ediyor
10.17. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
2010 - 2013
10.18.D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Fakülte Kurulu Üyeliği
2002-2008
10.19.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte kurulu üyeliği
2008- (Eylül - Aralık)
10.20.D.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
2008- (Eylül - Aralık)
10.21.D.Ü. Yönetim Kurulu Üyeliği
2008- (Eylül - Aralık)
11. Ödüller
11.1. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 109 nolu posterimiz “Ziyadanoğulları, B., Temel, H.,
Ceviziçi, D., İlhan,S., - Dört Dişli Yeni Schiff Bazı N,N‟-Bis(Salisilaldehiden) -1,4-Bis(m-Aminofenoksi)Butan
Sentezi ve Bazı Metallerin Ekstraksiyonunda Uygulanması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005,
AKP 109.” TUBA üyesi Prof. Dr. Metin Balcı tarafından özel ödüle layık görülmüştür.
11.2. 2008 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı
Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 1. olarak seçilmiştir. Başarı
Belgesi ve Plaket takdim edilmiştir.
11.3. 2009 Yılı II. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı
Akademik puana göre, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Alanında 1. olarak seçilmiştir. Başarı Belgesi, Plaket
ve Bilgisayar takdim edilmiştir.
11.4. Söke Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2012 Yenilikçi Öğretmenler Türkiye Forumu Proje Yarışmasında
“Naylon Poşete Hayır” konulu projemiz topluma Hizmet kategorsinde Türkiye ikincisi olmuştur. Bu projede
konferansım ve projenin işleyişi ile katkım olmuştur. Haziran 2012
20
11.5. 2010 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı
Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 2. olarak seçilmiştir. Başarı
Belgesi ve Plaket takdim edilmiştir.
11.6. 2011 Yılı I. Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” (APDÖ) uygulamasında aldığı
Akademik puana göre, Dicle üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Alanında 1. olarak seçilmiştir. Başarı
Belgesi ve Plaket takdim edilmiştir.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Uygulama Sayısı
Yıl
Teorik
Güz
2012-2013
Bahar
Anorganik Kimya I
4
0
50
İleri koordinasyon Kimyası
3
0
3
Bilgisayar
1
2
40
Biyoinorganik Kimya I
3
0
20
Anorganik Kimya II
4
0
50
İnorganik Bileşiklerin Karakterizasyonu
3
0
5
Pratik İnorganik Kimya
3
0
3
Biyoinorganik Kimya II
5
0
20
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
21
Download

Prof.Dr.Hamdi TEMEL - Dicle Üniversitesi