U NITE 1
TRAFIK KAZALARI VE ILKYARDIMIN ONEMI
Sşnavda 30 soru sorulmaktad şr.
U nite Ile Ilgili Aşçklama : Ilkyardşmşn amacş ve aö amalarş üok iyi o grenilmelidir. Ilkyardşmşn amacş
anlaö şlmadşgş su rece bu dersin anlaö şlmasş mu mku n degildir.
KAZA: Dikkatsizlik sonucu aniden oluö an, o nceden olacagş tahmin edilemeyen, tedbir alşndşgşnda üogunun
o nlenebilen, o lu m, yaralanma ve maddi hasarla sonuülanan olaylardşr. Orn: ev kazasş, trafik kazasş
FELAKET: Kasşt unsuru olmaksşzşn meydana gelen, insanlarş ve üevreyi olumsuz yo nde etkileyen dogal kaynaklş
olaylardşr.
Orn: sel, deprem, yangşn vs...
Felaketler bir anda kazalara go re daha ciddi o lu m ve maddi hasarlara neden olabilir.
Felaketlerin ortaya üşkmasş hiübir ö ekilde engellenemezken, kazalar gerekli tedbirler alşnarak engellenebilir.
TRAFIK KAZASI: Karayolu u zerinde hareket eden en az bir aracşn karşö tşgş, o lu m yaralanma veya hasarla
sonuülanan olaylardşr.
Trafik kazalarçnçn nedenleri, kurallara uymamak ve dikkatsizliktir. Bunda da;
% 95 insan fakto ru (% 15 yayalar % 80 su ru cu ler)
% 5 diger fakto rler (üevre ö artlarşnşn olumsuz oluö u, yollarşn uygunsuzlugu, araülarşn arşzalş olmasş...)
* Su ru cu ler go rdu kleri trafik kazasş durumunda olaya mu dahale etmek zorundadşrlar. Aksi takdirde su ru cu lere
hem para hem de puan cezasş uygulanşr.
* Ç ehir dşö şnda ö ehir iüine go re, o lu m ve yaralanma aüşsşndan, daha üok kaza meydana gelmektedir.
ILKYARDIMIN TANIMI VE ONEMI
Ani olarak hastalanan veya kazaya ugrayan kimseye tşbbi tedavisi yapşlşncaya kadar olay anşnda ve olay yerinde
kiö inin hayatşnş kurtarmak amacşyla ilaüsşz, dogru ve geüici olarak yapşlan ilk mu dahaleye ilk yardşm denir. Ç u asla
unutulmamalşdşr ki; yapacagş iö lem bir tedavi degildir. Tedaviyi saglşkla ilgili okullarda egitim alan kiö iler yapabilir.
Amaş: Hayat kurtarmak, kontrol altşna almak, ko tu ye gidiö i o nlemek veya saglşgşn o halde kalmasşnş saglamaktşr.
*Su ru cu ler kazalara ilk mu dahale edebilecek kiö iler olduklarş iüin ilkyardşm bilgisine sahip olmalşdşr.
Ilkyardçmçn Ilkeleri:
1- İ abuk karar vererek yaralşyş degerlendirmek
2- Yaralşya uygun pozisyon vermek, geüici o nlemi hemen almak
3- Kalabalşgş uzaklaö tşrmak
4- Yaralşya moral vermek, bilincini aüşk tutmak, sşcak tutmak, üamaö şrlarş keserek üşkarmak
5- Gu venli yere almak
Ilkyardçmçn Hedefleri:
1234567-
Solunumun saglanmasş
Kalbin üalşö tşrşlmasş
Kanamanşn durdurulmasş
Ç okun engellenmesi
Yaranşn dşö etkenlerden korunmasş
Uygun pozisyon verilmesi
Haberleö menin saglanmasş ve yaralşnşn taö şnmasş.
İ ok sayşda yaralşnşn oldugu bir trafik kazasşnda o nce soluk almayanlardan, kalbi üalşö mayanlardan, kanamasş
olanlardan baö lanarak ilkyardşm yapşlmalşdşr.
Ilkyardçmçn AÇamalarç:
1- Kaza yerinde ikinci bir kazayş o nlemek iüin emniyet tedbirleri almak.
2- Kazazedeyi uygun ö ekilde araütan üşkartşp emniyetli bir yere almak (mu mku nse u ü kiö iyle)
3- Ilkyardşmda bulunmak. Yani, (gerekli durumlarda) suni solunum yapmak, kalp masajş yapmak, kanamayş
durdurmak, ö oka karö ş o nlem almak (Bunlar, o ncelikle yapşlmasş gereken ilk yardşm uygulamalarşdşr).
4- Haberleö meyi saglamak (Hşzşr Acil Servis 112)
5- Kazazedeleri uygun pozisyonda o ncelik sşrasşna go re hazşrlamak
6- Sevk etmek Ü taö şmak Ü nakletmek (Sevk iö lemi, her zaman ilk yardşmşn sonuncu aö amasşdşr)
ILKYARDIM üANTASI
Trafik kazalarş ve ani yaralanmalarda mu dahaleye imkan tanşyacak araü ve gereülerin bulundugu üantaya
ilkyardşm üantasş denir.
Ilkyardşm üantasş su ru cu nu n en yakşn ulaö abilecegi yerde bulunmalşdşr.
Ilkyardşm üantasş, bisiklet, motosiklet, iö makineleri dşö şnda tu m araülarda bulundurulmalşdşr.
Ilk yardşm üantasşnda bulundurulmasş zorunlu olan malzemeler ö unlardşr: Pamuk, Steril sargş bezi, Flaster,
Makas, Elastik bandaj,
İ engelli igne (6 tane) ve Uügen sargş bezi. Bunlarşn yanşnda,air way, suni solunum maskesi,plastik eldiven,
telefon kartş, not defteri, kalem, ilk yardşm kitabş bulundurulmasş da iyi olur.
Ilk yardşm üantasşnda ö u malzemeler kesinlikle bulundurulmaz: Tentu rdiyot, oksijenli su, yara tozu/merhemi ve
diger ilaülar.İ u nku ; tentu rdiyot dogrudan aüşk yara u zerine su ru ldu gu nde mikroplarşn yanşnda canlş doku ve
hu creleri de o ldu rerek yaranşn iyileö mesini geciktirip yara u zerinde iz kalmasşna neden olmaktadşr. Ayrşca bu
malzemeler ilaü grubunda yer aldşklarşndan hekim kontrolu nde kullanşlmasş gerekmektedir.
Emniyet Genel Mu du rlu gu nce alşnan kararlar neticesinde tentu rdiyot üanta muhteviyatşndan üşkartşlmşö tşr.
U NITE 2
INSAN VU CUDU
U nite Ile Ilgili Aşçklama : Vu cut yapşsş ile ilgili genel bilgiler o grenilmeli, üu nku ilkyardşmşn uygulanmasşnş
kolaylaö tşrşr.Sistemlerin go revleri üok iyi bilinmelidir.
Insan vu cudunun en ku üu k canlş birimine hu cre denir. Hu crelerin beslenmesini hu cre zarş saglamaktadşr.
Aynş go revi yapan hu creler birleö erek dokularç (o rn: Kas), dokular birleö erek organlarç (Orn: Mide,
Bagçrsak), organlar da birleö erek sistemleri (Orn: Solunum, dolaÇçm) oluÇturur.
Hu cre --> Doku --> --> Organ --> Sistem --> Canlç / Organizma
TRAFIK KAZLARINDA EN üOK
YARA ALAN VU CUT BOLGELERI
BaÇ: Yu z, kafa, boyun
Go vde: Go gu s, kaburga, karşn
Alt taraf: Omurganşn bir bo lu mu ,
bacaklar, kalüa
U st taraf: Omuz, kollar, dirsek, el,
omurganşn bir bo lu mu
VU CUT BOĞLUKLARI
Kafatasç BoÇlugu: Beyin, beyincik,
soganilik
Go gu s BoÇlugu: Yemek borusu,
soluk borusu, akciger, kalp
Karçn BoÇlugu: Mide, pankreas,
bo brekler, karaciger, bagşrsaklar
Legen BoÇlugu: Ureme organlarş ve
idrar torbasş
Omurga BoÇlugu: Omurilik ve
sinirler bulunur
VU CUT SISTEMLERI
1- Sinir sistemi: Duyularşn alşnmasş, algşlanmasş ve tepki verilmesinden sorumlu sistemdir.
Sinir sistemi organlarç
Beyin: Vu cudu kontrol eden bilinü sistemidir.
Soganilik: Dolaö şm ve solunum sistemini kontrol eder.
Omurilik: Genellikle kas, deri ve iü organlarda go revini yu ru tu r.
2- Solunum sistemi: Kiö inin yaö amş iüin gerekli oksijeni saglayan sistemdir. Havadaki oksijeni alşp kanda
bulunan karbonmonoksitle yer degiö tirmesini saglar.
Solunum sistemi organlarç
Agşz, burun, yutak, gşrtlak, soluk borusu, akcigerler
3- Sindirim sistemi: Organizmanşn yaö amşnş su rdu rebilmesi iüin gerekli olan gşdalarşn alşnmasş, parüalanmasş,
o gu tu lmesi, sindirilmesi ve artşklarşn dşö arş atşlmasş iö lemlerinden sorumlu sistemdir.
Sindirim sistemi organlarç
Agşz, diö , dil, tu kru k bezleri, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kal şn bagşrsaklar ve anu sten oluö ur. Karaciger,
pankreas ve safra kesesinin sindirime yardşmcş rolleri vardşr.
4- DolaÇçm sistemi: Kalp, kan ve damarlardan ( atar, toplar ve kşlcal damarlar) oluö ur. Sistemin merkezi kalptir.
Kalp : 4 odacşktan meydana gelir, u sttekiler kulaküşk, alttakiler karşncşktşr. Kalbin bir tarafş temiz, diger tarafş
kirli kanş barşndşrşr.
Atardamar: Kalbin pompaladşgş temiz kanş vu cuda dagştşr.
Toplar damar: Kanş dokulardaki kşlcal damarlardan alarak kalbe getirir. Taö şdşklarş kan kirli kandşr.
Kçlcal Damarlar: Atardamarlarşn en ince dallarşdşr.
5- Hareket sistemi: Kemik, kas ve eklemler hareket sistemi ni oluö turan doku ve organlardşr.
U NITE 3
SOLUNUMUN SAG LANMASI
U nite Ile Ilgili Aşçklama :Solunum sayşlarş, suni solunum ve uygulama metotlarş üok o nemlidir. Solunumu
kolaylaö tşrşcş pozisyonlar mutlaka bilinmelidir. Sşnavda soru kapasitesinin yogun oldugu konulardan bir tanesidir.
Nefes alşp verme iö lemine solunum denir. Nefes alşrken aldşgşmşz oksijen ile akcigerler kanşn temizlenmesini
saglar. Bu nedenle, solunum durdugunda kandaki oksijen oranş du ö er.
Insanlar aülşga 60 gu n, susuzluga 6 gu n , oksijensizlige ise maksimum 6 dakika dayanabilir.
Yetiö kinlerde normal solunum dakikada 15-20, üocuklarda ise hşzlş bir geliö im do nemi iüinde olduklarşndan bu
sayş daha fazla olup ve ortalama olarak dakikada 30-40 defadşr.
Bir insanşnşn nefes aldşgş en basit olarak go gu s hareketlerinden anlaö şlşr.
Solunumun durmasş durumunda ilk etkilenecek organ ise beyindir.
Solunumun durdugu en basit olarak hastanşn go gu s hareketlerinden anlaö şlşr. Tam olarak emin olabilmek iüin bak
Ü dinle Ü hisset metodunu kullanşrşz. Yani, go gu s hareketlerine bakşlmasş, kulagşmşzla kiö inin agzşndan hava gelip
gelmediginin dinlenilmesi veya kazazedenin agşz ve burnuna yaklaö tşrşlan kagşt veya cam gibi nesnelerde
buharlaö ma olup olmadşgşnşn hissedilmesi.
Hastançn solunumunda problem varsa Çu pozisyonlar uygulanmalçdçr:
a) İ ene pozisyonu kontrol edilmeli, rahat bir solunum iüin üene go gu sten uzaklaö tşrşlarak baö geriye üekilir.
b) Yan yatşö pozisyonuna getirilmeli,
c) Dil kontrol edilmeli, geriye kaüarak soluk yolunu tşkamşö ise temiz bir bez veya mendil yardşmşyla üekilmeli,
Bogulmalarda Ilkyardçm
a) Bogaza Yabancç Cisim Kaşmasç :
Bogazşna yabancş cisim kaümasş durumunda konuö amayan, o ksu remeyen, iki eli ile bogazşnş tutan ve genel
durumu ko tu bir hasta tablosuyla karö şlaö şrşz.
Bu durumda yetiö kin kiö ilerin hemen sşrtşnşn orta kşsmşna yumrukla vurulur. İ ocuklarda ise baö aö agş gelecek
ö ekilde ayaklarşndan tutulup yine sşrtşnşn orta kşsmşna vurulur.
b) Suda Bogulma: Bogulan kiö i hemen sşrt u stu yatşrşlarak baö şnş yan üevirip bu arada bir diger kiö i
bacaklarşndan yukarş kaldşrarak suyun boö almasşnş saglar. Veya bogulanşn karnşndan iki elle tutularak bel yukarş
dogru kaldşrşlşr. Vu cut ters V ö eklinde olmalşdşr. Bu pozisyonda su dşö arş boö alacaktşr.
İ ocuklarda ise; Ayak bilekleri tutularak yukarşya kaldşrşlşr
Su bir miktar boö aldşktan sonra agşzdan takma diö veya baö ka yabancş cisim varsa üşkarşlşr ve agşzdan agşza suni
solunum yapşlşr.
Bak-dinle-hisset metodu ile solunumu saptanamayan (solunumu durmuö olan) kiö iye en geü 4-6 dakika iüinde
mu dahale edilmesi gerekmektedir.
Suni Solunum: Kendi kendine solunum yapamayan kiö iye dşö arşdan yapay olarak hava takviye edilmesidir.
U ş şeÇit suni solunum yo ntemi bulunmaktadçr. Bunlar: Agşzdan Agşza, Holger Nielsen (Sşrttan Bastşrma ve
Dirseklerden Kaldşrma) ve Silvester tipi suni solunum yo ntemleridir.
a)Agçzdan Agçza Suni Solunum:En etkili ve o ncelikli tercih edilmesi gereken suni solunum yo ntemidir. Hasta
sşrtu stu yatşrşlşr, üene go gu sten uzaklaö tşrşlşr, burun sşkşldşktan sonra derin nefes alarak agşzdan u flenir. Ardşndan
go gu s hareketleri kontrol edilir. İ ocuklarda agşz ve burundan birlikte az hava sşk aralşklarla uygulanşr.
b)Holger Nielsen (Sşrttan Bastşrma ve Dirseklerden Kaldşrma) tip suni solunum: o zellikle kusan ve agşz-burun
üevresi kanamalş hastalarda tercih edilir. Hasta yu zu stu yatşrşlşp kafa yana üevrilir. Ilk yardşmcş hastanşn baö
tarafşna geüip ellerini hastanşn ku rek kemikleri u zerine koyarak bastşrşr. Bu durumda nefes vermesi saglanmşö
olur. Nefes almasş iüin de dirseklerden kaldşrşlşr.
c)Silvester tipi suni solunum yo ntemi: Sşk kullanşlan ve etkinligi olan bir yo ntem degildir. Kusmasş ve agşzburun üevresi kanamasşnşn yanşnda kaburga kemikleri de kşrşlmşö olan hastalarda kullanşlabilir. Hasta sşrtşnşn
altşna yumuö ak bir malzeme konularak sşrt u stu yatşlşr. Ilk yardşmcş hastanşn baö tarafşna geütikten sonra
hastanşn ellerini aüşp kapayarak suni solunum gerüekletirmiö olur. Suni solunum iö lemine hasta kendi kendine
soluyuncaya kadar devam edilir. Ayrşca suni solunum yaparken hastanşn kendi kendine solunum yapşp yapmadşgş
aralşklş olarak kontrol edilir. Hasta soluyorsa kazazede sabit yan yatşö pozisyonuna getirilir.
U NITE 4
DOLAĞIM SISTEMI, KALP MASAJI VE KANAMALAR
U nite Ile Ilgili Aşçklama :Geüici kanama durdurma yo ntemleri , kalp in go revi ve kalp masajlarş
anlatşlmaktadşr. Turnike ile geüici kanama durdurma metodu ve turnikenin o zelliklerini unutmayşnşz, mutlaka
sşnavda o nu nu ze turnike ile ilgili bir soru üşkacaktşr.Ç ok ve bayşlma arasşndaki farklarş ayşrt ediniz.
Dolaö şm sistemi tu m vu cutta faaliyet go steren bir sistem olup kalp, kan, damarlardan oluö ur. Kalp, dolaö şm
sistemin merkezidir, temiz kanş atardamarlar vasştasşyla vu cuda pompaladşktan sonra, kirlenen kan
toplardamarlar yardşmşyla kalbe geri gelir ve temizlenmek u zere akcigerlere go nderilir.
Kalp yetiö kinlerde dakikada ortalama 60 Ü 80, üocuklarda ise 100 Ü 120 kez atar.
Kalbin üalşö şp üalşö madşgş nabşz hareketlerinden anlaö şlşr ve nabzşn en kolay hissedildigi yer boynun yanşndaki ö ah
damarşdşr.
Kalp durma belirtileri
Nabşz hissedilmez.
Go zbebekleri bu yu r,
Vu cut sşcaklşgş azalşr
Refleksler kaybolur
Deri ku l rengi olur ve morarşr.
Kalp masajç :Duran kalbe uygulanşr ve ilk 4-6 dk iüinde yapşlmalşdşr. İ alşö an kalbe, kalp masajş yapşlmaz, aksi
takdirde kalbin durmasşna neden olur.
Kalp masajş iüin hasta sşrt u stu sert bir zemin u stu ne yatşrşlşr.
Kalp masajş, go gu s kemiginin alt 1/3 lu k kşsmşna uygulanşr ve go gu s kemigi 5-7 cm. esnetilir.
Yetiö kinlere dakikada ortalama 60-80 defa,
İ ocuklara ise 100-120 defa yapşlşr.
Kalp masajşna kalp üalşö şncaya kadar devam edilir.
KiÇinin hem kalbi hem de solunumu durmuÇsa kalp masajş ve suni solunum birlikte uygulanşr.
Bu durumda;
Tek ilk yardşmcş varsa: 15 kalp masajş - 2 suni solunum
Iki ilkyardşmcş varsa : 5 kalp masajş - 1 suni solunum
KANAMALAR
Vu cuttaki kanşn kiö inin agşrlşgşna oranş ortalama 1/13 tu r. Yetiö kin bir insanda ortalama 4-6 litre kan vardşr. Kşsa
su re iüinde %20 ve u zeri kan kaybş hayati tehlike iö aretidir.
Olasş bir kanamadan ilk etkilenen organşmşz beyindir.
Kanamalarç ikiye ayçrmak mu mku ndu r:
1-Iş Kanama: Kanşn vu cut boö luklarşna akmasşdşr. Belirtileri: Baö do nmesi, halsizlik, go z kararmasş, üarpşntş,
bayşlma, soguk terleme ve ö ok halidir.
Iş kanamalç hasta: Sşrt u stu yatşrşlşr (baö yana üevrili), vu cut şsşsş korunur, uygun pozisyonda nakledilir.
2- DçÇ Kanama:
a) Atardamar kanamasç: Kesik kesik fşö kşrşr tarzda, aüşk kşrmşzş renktedir, kşsa zamanda üok kan kaybşna neden
oldugu iüin en tehlikeli kanamadşr.
b) Toplardamar kanamasç: Koyu kşrmşzş renkte ve normal akşö kan halde olan kanamalardşr.
c) Kçlcal damar kanamasç: Sşzşntş ö eklindeki kanamalardşr
Burun kanamalarçnda ilkyardçm:
Hasta oturtulur, baö ş hafif o ne egilir burun kanatlarş sşkşö tşrşlşr. Hastanşn ense ve yu zu soguk
su ile yşkanabilir. Ancak hasta kesinlikle sşrt u stu yatşrşlmamalşdşr. 20 dakikadan fazla su rede
kanama durdurulmamşö sa hasta en kşsa su rede hastaneye go tu ru lmelidir.
Kanamayç geşici olarak durdurma yo ntemleri:
a) Kanayan bo lgeye parmakla veya elle bastçrmak:
Kanama durumlarşnda ilk yapşlan iö lem olan kanama bo lgesine elle yapşlan basşncşn amacş
sadece
o bo lgedeki kan akşö şnş durdurarak kanamamayş durdurmaya üalşö maktşr
b) Basçnşlç sargç uygulamak:
Vu cutta bazş atardamarlarşn u zerine basşnü yapşlarak alt tarafa kan geümesi engellenir.
Basşnü üşplak deri u zerine yapşlşrsa daha etkili olur
Basçnş Uygulama Noktalarç
Yu z ve alşn bo lgesindeki kanamalarşnda; ö akak kemigi
Omuz bo lgesi kanamalarşnda;ko pru cu k kemigi arka iü kşsmş
Boyun ve kafa yan taraf kanamalarşnda; ö ah damarş u zerine
Kol kanamalarşnda; koltuk altş
Bacak kanamalarşnda; kasşk iü kşsmşna basşnü uygulanşr.
c) Soguk tatbik etmek
d) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarçda tutmak: Kanama bo lgesini
yukarş kaldşrmanşn amacş o bo lgeye giden kan miktarşnş
azaltmaktşr
e) Kanama bo lgesinin gerisinden basçnş uygulama
f) Turnike uygulamak:
Kanayan yer ile kalp arasşndaki tek kemik u zerinden sşkma ö eklinde uygulanan geüici
kanama durdurma yo ntemidir. Sadece kol (omuz ile dirsek arasş) ve bacakta (kalüa ile
diz arasş) uygulanşr.
En etkili kanama durdurma yo ntemidir. Ancak Organ ve doku kayşplarşnşn oldugu
kanamalarda kesinlikle turnike yo ntemi uygulanmaz.
Bu yo ntemde en fazla dikkat edilecek noktalarda bir tanesi turnike bandşnşn 5-7 cm
geniö liginde elastik malzeme olmasş gerektigidir. Ornegin, mendil, elastik bandaj,
kravat gibi. Hastanşn kangren olmamasş iüin turnike bandş 20 dakikada bir 5-10 saniye gevö etilir. Bu yo ntem en
fazla 2 saat uygulanşr.
BAYILMA
Degiö ik nedenlere baglş olarak beynin kansşz kalmasş nedeniyle oluö an ani bilinü kaybşna bayşlma denilir Bayşlan
insanda hareket sistemi faaliyetleri durmuö ken solunum ve dolaö şm sistemi faaliyetine devam eder.
Bayşlmanşn en o nemli nedenleri; stres, u zu ntu , ani sevinü ve gerginlik halleridir. Bunlarşn yanşnda, kan go rme,
havasşzlşk, ani agrş halleri de bayşlmaya neden olabilir.
Bayşlan kiö i o ncelikli olarak ö ok pozisyonuna getirilir. Bu arada;, pamuga damlatşlmşö kolonya veya alkol
koklatşlabilir, bogazşnş sşkan giysi varsa gevö etilir, psikolojik olarak destek saglanmaya üalşö şlşr ve üevredeki
kalabalşgşn azaltşlmasş saglanşr. Bayşlan kiö inin 5-6 saat su re ile dinlenmesi saglanmalşdşr. Su rekli olarak bayşlan
kiö iler mutlaka doktor kontrolu nden geümelidir.
ĞOK
İ eö itli nedenlere o zellikle de kan dolaö şmşndaki yetmezlik sonucu doku ve organlara kan gidememesine baglş
olarak hayati faaliyetlerin azalmasşdşr. Bu olumsuz durumdan en fazla beyin etkilenmektedir.
Ğokun Nedenleri: Aö şrş kanamalar, kalp problemleri, yanşklar, ö iddetli agrş ve korku, zehirlenmeler, ciddi
enfeksiyon hastalşklarş bazşlarşdşr.
Ğok Belirtileri:
Vu cut sşcaklşgşnda azalma
Soluk deri rengi
Soguk terleme
Nabzşn hşzlş atmasş ancak zor duyulmasş
Kan basşncşnda du ö me
Go zbebeklerinde bu yu me
Ğokta Ilkyardçm:
Kanama varsa, durdurulur
Beyne giden kan miktarşnş artşrmak iüin hasta, sşrt u stu yatşrşlşp ayaklarş 30-40 cm yukarş kaldşrşlarak ö ok
pozisyonuna getirilir,
Vu cut şsşsş korunur.
KOMA
kazazedenin üevreyle baglantşsşnşn tamamen kesildigi, uyaranlara cevap veremedigi derin bilinü kaybşdşr. bu
durumlarda hastanşn yaö am bulgularş kontrolde tutularak en kşsa su rede saglşk kuruluö una sevk edilmesi
gerekmektedir.
U NITE 5
YARALANMALAR VE YANIKLAR
U nite Ile Ilgili Aşçklama : Yara üeö itleri, yanşk üeö itleri ve ilkyardşm uygulamasş üok o nemlidir. Ilkyardşmda
verilecek pozisyonlar o grenilmeli ve unutulmamalşdşr. Pozisyonlara yo nelik sorular sşnavda karö şnşza mutlaka
üşkacaktşr.
Yara: İ eö itli nedenlerle deri ve deri altş doku bu tu nlu gu nu n bozulmasşdşr.
Yaralanmalar, batşcş ve delici yaralar, kesik yaralar ve ezik yaralar olarak sşnşflandşrşlabilirler.
Ezik yara: Sert ve ku nt cisimlerin üarpmasş sonucu oluö an yaralardşr. Trafik kazalarşnda en fazla karö şlaö şlan
yaralanma biüimidir.
Batçcç ve delici yara: Sivri uülu kesici cisimlerle meydana gelir. Kanama ve felü yo nu nden o nemlidir.
Kesik yara: Kesici cisimlerle meydana gelen agrşlş ve kanamalş yaralardşr. Yara kenarlarş du zgu n ve uzun
go ru nu mlu du r.
Yaralanmalarda genel ilk yardçm kurallarç olarak Çunlara dikkat edilmelidir.
Yaralanma bo lgesinde agrşyş azaltmak ve ö iö meyi o nlemek iüin buz tatbik edilir.
Kanayan yaralarda bo lge gazlş bez ile temizlenip, baö ka bir gazlş bez ile kapatşlşp flasterle tespit edilir. Ardşndan
sargş beziyle yara bo lgesi yukarşda olacak ö ekilde sarşlşr.
Kanayan yaralara pamuk, tu tu n, tentu rdiyot, salüa vs kesinlikle su ru lmez.
Kesik yaralanmalarda yara kenarlarş uü uca gelecek ö ekilde pozisyon verilir. Bu yu k kesik yaralarda bu nedenle
yaranşn yo nu son derece o nemlidir.
Yara u zerinde batan cisim bulunuyorsa üşkarşlmaz.
Kopan organlar en geü 6-8 saat iüinde hasta ile nakledilmelidir. Bu durumda kopan organ o nce temiz plastik bir
torbaya konulur. Ardşndan, bu torba iüinde buz olan baö ka bir torbanşn iüine konulur.
ONEMLIORGAN YARALANMALARI
a) BaÇ Yaralanmalarç: Kafatasş, yassş kemiklerin hareketsiz eklemlerle birbirine kaynaö masş sonucu oluö an ve
beyni koruyan kemiklerdir. Trafik kazalarşnşn %70 inde baö yaralanmalarş olacagşndan üok dikkatli olmak gerekir.
BaÇ yaralanmalarçnda akla ilk gelecek belirtiler ve yapçlmasç gereken ilk yardçm iÇlemleri Çunlardçr:
Kulaktan kanama oluyorsa bu durum beyinde bir hasar oldu gunu go stermektedir. Bu durumda hasta kanayan
kulak u stu ne yatşrşlşr, kanama engellenmez
Bulantş, fşö kşrşr tarzda kusma, go zbebeklerinin bu yu klu k farklşlşgş, bilinü kaybş ve uyuma istegi beyin
kanamalarşnşn en o nemli belirtileridir.
Kafatasş travmalarşnda kazazedenin kafatasşna batan cisim varsa üşkartşlmamalş, soluk yolunu aüşk ve vu cudu
sşcak tutarak en hşzlş ö ekilde sevk etmelidir.
b) Go gu s Yaralanmalarç: Aüşk veya kapalş tarzda olabilir. Aüşk go gu s yaralanmalarşnda iüeri giren hava
akcigerleri so ndu rebilecekleri iüin üok tehlikelidir. Bu nedenle aüşk olan yaranşn u zeri hemen elle veya sargş
beziyle kapatşlşr. Bo yle bir durumda o ksu ru kle birlikte
agşzdan aüşk kşrmşzş renkte ko pu klu kan (akciger kanamasş)gelir. Go gse batan cisimler kesinlikle üşkartşlmaz ve
oynanmaz;yaranşn kenarlarş sşkşca sarşlarak hasta oturur yada yarş oturur pozisyonda sevk edilir.
c) Karçn Yaralanmalarç: Aüşk karşn yaralanmalarşnda go zle go ru len bir yara veya dşö arş sarkmşö bir iü organ
mevcutken; kapalş karşn yaralanmalarşnda karşn bo lgesinde sertlik, kusma ve susuzluk hissi go ru lmektedir.
Aşçk karçn yaralanmalarçnda: Yara bo lgesi temizlenir ve organlar yara u st kşsmşna toplanarak temiz, şslak bez
ile
o rtu lu r. Yara vu cudun enine dogru ise bacaklar karşna dogru yaklaö tşrşlşr, boyuna dogru ise bacaklar uzatşlşr ve
gergin tutulur.
Kapalç karçn yaralanmalarçnda: Soguk tatbik edilir. Agşzdan herhangi bir yiyecek verilmez.
d) Omurga Yaralanmalarç: Trafik kazalarşnda felü riskinin en fazla oldugu yaralanmalardşr. Omurga kafatasş
dibinde baö lar. Go vde, bel, kuyruk sokumu olmak u zere 33 omurdan oluö ur. Omuriligi muhafaza eder. Omurga
kşrşklarşnda yaralanmasşnşn oldugu bo lgeden aö agş kşsşmda duyu kaybş (felü) oluö ur. Bu durumlarda hasta mutlaka
sşrt u stu sert bir zemine yatşrşlmalş ve sedye ile sevk edilmelidir.
ARAü YANGINLARINDA DIKKAT EDILECEK NOKTALAR
Yangşn so ndu ru cu A1, A2 ve F sşnşfş su ru cu belgesi ile kullanşlan araülar dşö şndaki tu m araülarda bulundurulmalş ve
su ru cu nu n en yakşn ulaö abilecegi bir yerde bulundurulmalşdşr. Araüta yangşn üşkmasş halinde; o ncelikle kontak
kapatşlarak üevredeki insanlar uzaklaö tşrşlşr, ardşndan kaput aüşlmadan yangşn so ndu ru cu ile motorun alt ve o n
kşsşmlarşna yangşn so ndu ru cu sşkşlşr ve son olarak da kaput aüşlarak aku devreden üşkarşlşr.
YANIK
Fiziksel, kimyasal radyasyon gibi etkenler sonucunda dokularda meydana gelen yaralanma ö eklidir. Vu cut
yu zeyinin %20 sinden fazlasşnşn yanmasş hayati tehlike oluö turmaktadşr. Bebeklerde bu oran %10 dur.
1. Derece Yançk: Derinin en u st tabakasş yanmşö tşr, deri bu tu nlu gu bozulmamşö tşr. Kşzarma, agrş, ö iö lik vardşr.
Ornegin gu neö yanşgş gibi.
2. Derecede Yançk: Derinin u st ve orta tabakasş yanmşö ; u st tabakanşn altşndaki damar ve sinir uülarş aüşkta
kalmşö tşr. Bu nedenler agrş vardşr. Yanşk sonucu iüi su dolu ö iö likler oluö ur.
3. Derece Yançk: Derinin u st, orta ve alt bu tu n tabakalarş yanmşö tşr. Yanşk olan saha tamamen ko mu rleö miö tir.
Sinir hu creleri yandşgşndan üogu kez agrş duyusu yoktur.Iz bşraktşgş gibi sakatlşklara da neden olabilir.
Yançklarda Ilkyardçm:
Bu tu n yanşklarda yanşk yere ve üevresine soguk su veya buz tatbik edilir.
Su kabarcşklarş patlatşlmaz
Ç oka karö ş o nlem alşnşr.
Diö macunu, salüa vb. ö eyler su ru lmez.
Kimyasal madde yanşklarşnda yanşk yeri bol su ile yşkanmalşdşr.
DOKU
ORGAN BAGIĞI
Doku ve Organ BagçÇç: Kronik bir hastanşn, fonksiyonlarşnşn kaybeden organlarşnşn yerini doldurmak amacşyla
baö kasşndan alşnan doku ve organlarşnşn bu hastalara nakline izin verilmesine denilir.
Bunun iüin 18yaö şndan bu yu k ve 65 yaö şndan ku üu k olmak gerekir.
Doku ve Organ Nakli: Fonksiyonlarşnş yerine getiremeyen organlarşn bu fonksiyonlarşnş tekrar yapabilmeleri
amacş ile bagşö ş yapşlmşö doku ya da organşn baö ka bir kiö iye nakledilmesidir.
Doku ve Organ Bagşö ş hukuken ve dinen uygundur.
Bo brek hastalşgş, ö eker hastalşgş, kanser, AIDS, sarşlşk, agşr iltihabi durumu olanlar bagşö yapamazlar.
BagçÇç Yapçlan Doku ve Organlar: Kan,bo brek, karaciger, kemik iligi, pankreas, go z korneasş, akciger, kalp.
U NITE 6
KIRIK, üIKIK VE BURKULMALAR
U nite Ile Ilgili Aşçklama :Kşrşk,üşkşk ve burkulmalarşn farkş, ilkyardşm uygulamasş ve taö şma pozisyonlarş
o grenilmelidir.
Kemik, kas ve eklemler hareket sisteminin doku organlarşdşr. Eklem, kemikleri birbirlerine baglayan yapşlar olup,
kaslar da hareket sisteminin aktif yapşsşdşr.
Kçrçk: Darbe sonucu kemik dokusu bu tu nlu gu nu n bozulmasşdşr. Kemigin herhangi bir yerinde olabilir.
üçkçk: Kemiklerin eklem yu zeylerinin birbirinden ayrşlmasşdşr. En o nemli belirti vu cut simetrisinin bozulmasşdşr.
Hareketli eklem bo lgelerinde meydana gelir.
Burkulma: Eklem baglarşnşn ve yu zeylerinin zedelenmesine denir. Baglarşn bir kşsmş gerilmiö veya yşrtşlmşö tşr.
Kemik eklemleri birbirinden ayrşlmamşö tşr, hareketli eklemlerde meydana gelir.
Kşrşk, üşkşk ve burkulmalarda o ncelikle bo lge tespit edilerek gereksiz hareketlerden kaüşnşlşr. İ u nku , oluö abilecek
felü ve diger anormallikler, kşrşk olan kemigin ucunun bir organş ve damarş zedelemesi meydana gelebilir.
Kşrşk veya üşkşgş yerine getirmek iüin ugraö şlmaz. Agrş, ö iö me ve morarmayş o nlemek veya azaltmak iüin, bo lge
yukarşda tutulur, elastik bandaja alşnabilir ve soguk tutulur (ilk 12 saat soguk, daha sonra sşcak). Kşrşk olan
bo lgenin tespiti iüin kullanşlan sert, du z maddelere atel denir. Kol ve bacak gibi uzun kemiklerin tespiti iüin
kullanşlşr. Ornegin, tahta, karton, mukavva gibi.
Ko pru cu k Kemigi kçrçklarç:
Bo lge sargş bezi ile (sekizli sargş yo ntemi) tespit edilir. Onemli olan kşrşk bo lgedeki omuz bo lgesinin
hareketsizligini saglamaktşr. Bu nedenle ko pru cu k kemigi tarafşndaki koltuk altş boö lugu bezle doldurulur, her iki
ko pru cu k kemigi u zerine katlanmşö sargş konur ve koltuk altşndan baglanşr, Kesinlikle atel kullanşlmaz, hasta
oturuö pozisyonda hastaneye nakledilir.
Kaburga Kçrçklarç:
Ozellikle solunum aüşsşndan son derece o nemli olup akciger yaralanmalarş aüşsşndan dikkatli olunmalşdşr. Bu
durumlarda hastanşn kaburga ve go gu s bo lgesi sargş bezi ile tespit edilmeli ve hasta oturur veya yarş oturur
pozisyonda sevk edilmelidir.
Kol Kçrçklarç:
Kol atellenerek 900 aüş verilir ve u ügen sargş bezi ile boyna asşlşr. Hasta oturuö pozisyonuna getirilmelidir. Hiübir
atel malzemesi bulunamazsa ceket veya go mlek alt kşsmş kaldşrşlarak kşrşk bo lgeyi kavrayşp u st kşsma üengelli
igne ile tutturulur. Hasta oturtularak sevk edilir.
Bacak Kçrçklarç:
Hasta o ncelikle sşrtu stu yatar pozisyona getirilmelidir. Aksi takdirde kşrşgşn tehlikesi daha fazla olmaktadşr. Bacak
kşrşklarşnda kşrşk bo lgeyi atele almak son derece o nemlidir. Eger kşrşk diz ve ayak bilegi arasşnda ise atelin boyu
topuktan kalüaya kadar, kşrşk diz ile kalüa arasşnda ise atelin boyu topuktan koltuk altşna kadar olmalşdşr. Hiübir
atel malzemesi bulunamazsa, iki bacak arasşna yumuö ak bir malzeme konulduktan sonra bacaklar birbirlerine
baglanşr. Hasta kesinlikle yu ru tu lmemeli ve sedye ile nakledilmelidir.
Omurga kçrçklarç:
Felü riskinin yu ksek oldugu kşrşklardşr. Hastanşn o nce soluk yolunun aüşk olup olmadşgşna bakşlşr gerekirse solunum
yolu aüşlşr. Kşrşk bo lgeden aö agşda hissizlik go ru lu r.Hasta, varsa sşrt u stu sert bir tahta veya sedyenin u stu ne
yatşrşlarak boyun, bel ve diz altş boö luklarş doldurulur ve baglanşr. Tahta yok ise 2 atel koltuk altşndan topuga
kadar konur ve baglarla baglanşr. Yaralşnşn sedyeye yatşrşlmasş sşrasşnda 3 kiö i gereklidir. Kesinlikle ayaga
kaldşrşlmaz, oturtulmaz, aksi taktirde felü olabilir.
Kalşa kçrçklarç: Omurga kşrşklarşnda yapşlan uygulamalarşn aynşsş yapşlşr.
OZET RESIMLER
U NITE 7
HABERLEĞME VE YARALILARIN TAĞINMAYA HAZIRLANMASI
U nite Ile Ilgili Aşçklama :Haberleö me ve yaralşlarşn taö şnmasşnda uygulanacak kura
HABERLEĞME: Kaza ve yaralanmalarda, Tu rkiye nin her yerinden o ncelikle
aranmasş gereken numara 112 dir.
Haberleö me, yaralşlarşn hayatta kalmasşnş saglayacak ilk mu dahale yapşldşktan
sonra yapşlşr. Oncelikle yaralşlarşn durumu ve sayşsş bildirilir. Haberleö mede kşsa, o z
ve anlaö şlşr mesajlar kullanşlmalşdşr.
TAĞIMADA VERILECEK POZISYONLAR
Yaralşya uygun pozisyonu vermek ilkyardşmşn temel hedeflerinden birisidir. Yanlşö
verilecek bir pozisyon yaralşnşn sakat kalmasşna ve hatta o lu mu ne neden olabilir.
Yaralşnşn durumuna bakşlarak pozisyon verilmelidir.
Verilecek Uygun Pozisyonlar:
Solunum zorlugu üekenle, kusanlar, zehirlenenler, beyin kanamasş olup kulagşndan kan gelenler; yan yatşö
pozisyonuna alşnşr.
Baö yaralanmasş, ko pru cu k,kol kşrşklarşnda ; oturtulur.
Go gu s yaralanmasş, kaburga kşrşklarşnda; sşrt u stu yatşrşlşr.
Bacak kemigi ve omurga kemigi kşrşklarşnda; sşrt u stu yatşrşlşr.
Ç ok ve bayşlmada; ö ok pozisyonuna alşnşr.
Karşn yaralanmalarşnda; sşrt u stu yatar enine ise, dizler bu ku lu r, boyuna ise ayaklar gergin tutulur.
YARALILARIN TAĞINMASINDA ONCELIK SIRASI
Yaralşlara daha iyi yardşmda bulunabilmek iüin ö u sşralamayş iyi kavramak gerekmektedir.
Birinci Derece Oncelikli Taö şnmasş Gereken Yaralşlar ciddi hayati tehlikesi bulunan, kşsa su re iüinde hastaneye
go tu ru lu rse yaö ayabilecek aksi takdirde kaybedilebilecek hastalardşr. Bu gruba; solunum zorlugu üeken, ö oka
girmiö veya girmekte olan, kanamasş olan, geniö yanşgş olan, aüşk karşn veya go gu s yaralanmasş olan hastalar
dahil edilebilir.
Ikinci Derece Oncelikli Taö şnmasş Gereken Yaralşlar gereken ilk yardşmş yapşlmşö veya bekleyebilecek olan
hastalardşr. Ornek olarak; turnike uygulanmşö , iü kanama ö u pheli hastalar verilebilir.
Uüu ncu ve Do rdu ncu Derece Oncelikli Taö şnmasş Gereken Yaralşlar grubuna basit yaralanmalar ile o lmu ö veya
o lmesi kesinleö enler girmektedir.
Yaralşlarşn taö şnmasş ilk yardşmşn son aö amasşdşr.Taö şmada her zaman sedye tercih edilmelidir. Sedyeyle taö şma
esnasşnda hasta yo nu nu go recek ö ekilde olmalş,merdivenden inerken ve üşkarken baö yukarşda; ambulansa
bindirilirken ise baö taraf o nde olmalşdşr.
Ancak kol yaralanmalarşnda ve kaburga yaralanmalarşnda hasta sedyesiz taö şnabilir. İ u nku ; oturtularak
go tu ru lu r.
Yaralş eger araü iüine sşkşö mşö sa üşkarşlmasşnda ve taö şnmasşnda en an 3 kiö i olmalş; o zellikle omurga ekseni (bel
ve boyun) korunmalşdşr.
U NITE 8
SAG LIG I BOZAN DIĞ ETMENLER
U nite Ile Ilgili Aşçklama : Bu u nite iüerisinde geüen konular ve ilkyardşm kurallarş üok iyi anlaö şlmalşdşr.
Zehirlenme üeö itlerini ve ilkyardşm kurallarşnş unutmayşnşz.
Vu cuda zararlş olan maddelerin üeö itli yollarla vu cuda alşnmasş sonucu oluö an tehlikeli durumdur. Sindirim,
solunum, deri ve damar yoluyla bu maddeler vu cuda alşnabilir
Solunum Yolu Zehirlenmeleri:
Bu gruba egzoz gazş, ko mu r zehirlenmeleri dahil edilebilir. Bu tu r zehirlenmeler genellikle kapalş mekan iüinde
zamanla meydana gelirler. Egzoz gazş iüerisindeki karbonmonoksit kanşn oksijen taö şma o zelligini du ö u rerek
zehirlenmeye yol aüar.
Bulantş, kusma, baö do nmesi, genel kşrgşnlşk, ö uur bulanşklşgş ve solunumda zorluk gibi ö ikayetler vardşr.
Ilkyardşm olarak derhal aüşk havaya üşkartşlşr, solunum durmuö sa suni solunum yapşlşr, ve sevk edilir
Sindirim Yolu Zehirlenmeleri:
Bozuk gşda, mantar, intihar, yanlşö lşkla ilaü alma vs. ö eklinde olur. Bulantş, kusma, karşn agrşsş, ishal ve ö ok en
o nemli belirtileridir.
Bu tu r zehirlenmelerde ilk 2 saat iüinde hastayş kusturmak en iyi yoldur. Kusturmada en etkili yo ntem ise
parmakla dilin arka kşsmşnş uyarmaktşr. Bunun yanşnda hastaya bol su veya su t iüirilir. Ardşndan bagşrsaklardaki
zehirli maddelerin temizlenmesi iüin hastaya zeytinyagş Ü mu shil verilip ishal olmasş saglanşr.
Hastanşn bilinci yerinde olmadşgş durumlarda, asit Ü baz zehirlenmelerinde (üamaö şr suyu iüme vs.) ve zehirli
maddenin alşnmasşnşn u zerinden 2 saatten daha fazla su re geümiö se hasta kusturulmaz, bol su iüirilir.
Yçlan Akrep Arç Bo cek Zehirlenmeleri:
Zehirli yşlan şsşrdşgşnda ay ö eklinde diö izi vardşr. Isşrşlan bo lgede agrş, ö iö lik, morarma, nabşz zayşflamasş, solunum
zorlugu, bulantş, kusma, ö ok ta go ru lebilir. Zehrin kana karşö masşnş o nlemek iüin şsşrşlan yerin o nu nden ve
gerisinden turnike uygulanşr. Isşrşlan bo lge steril bir aletle kesilir, kenarlarşndan sşkşlarak zehir boö altşlmaya
üalşö şlşr. Soguk tatbik edilir, kalp seviyesinden aö agşda tutulur, temiz bezle kapatşlarak sevk edilir.
Arş ve akrep sokmalarşnda bo lgeye amonyak su ru lebilir. Agrşnşn giderilmesi ve zehrin vu cutta yavaö yayşlmasş iüin
soguk tatbik edilebilir. Tu m zehirlenmeler son derece tehlikeli olup, hastalar kesinlikle hastaneye g o tu ru lmelidir.
Zehirlenmelerde hastaya yogurt verilmesinin tşbbi bir yararş veya zararş yoktur.
ZEHIR DANIĞMA MERKEZI0 800 314 79 00 (U CRETSIZ)
Gu neÇ (Sçcak) üarpmasç: Uzun su re gu neö e maruz kalmaya baglş olarak vu cutta sşcaklşk birikmesi(ateö
yu kselmesi) dir. Gu neö üarpmasş sonucu oluö an yu ksek ateö ten ilk olarak beyin etkilenir. Normal vu cut
sşcaklşgşmşz 36.5 - 37.2C0 arasşdşr. Bu durumlarda hasta o ncelikle go lge ve serin bir yere alşnşr, şlşk duö aldşrşlşr ve
iüecekler verilir.
Gu neÇ (Sçcak) Vurmasç: Uzun su re gu neö te kalan kiö ilerde beyindeki şsş ayarlama merkezi go revini yapamaz ve
vu cut şsşsş artar. Bunu dengelemek iüin aö şrş terleme olur. Terleme ile beraber sşvş elektrolit kaybşnşn aö şrş bir
ö ekilde geliö mesine gu neö (sşcak) vurmasş denilmektedir.
Bu durumda, o ncelikli olarak hastanşn kaybettigi su ve elektrolitleri yerine koymak iüin hastaya tuzlu ayran iüirilir.
Ayrşca gu neö üarpmasşndaki ilk yardşm o nlemleri yapşlşr. Her iki durumda da vu cut şsşsş yavaö üa du ö u ru lu r.
Donma ve Soguk Vurmasç: Soguk ve nemin etkisiyle insan vu cudunun doku ve organlara yeterince kan
gitmemesi sonucu oluö an ve hu cre o lu mu ne neden olan durumdur. Donma o ncesi go ru len ilk belirti uyku halidir.
Bunun yanşnda halsizlik, uyuö ukluk, ö uur bulanşklşgş, karşncalanma ve deride pu ru zlenme go ru lebilir.
Ilkyardşm olarak o ncelikle hastanşn uyumasş engellenir. Vu cut şsşsş yavaö yavaö yu kseltilir, yavaö masaj yapşlşr, ,
hastaya kesinlikle alkol iüirilmez, şlşk iüecekler iüirilebilir.
Elektrik üarpmalarç: Ç artel indirilir, ö artele ulaö şlamşyorsa kazazede tahta veya plastik bir ö eyle itilerek akşmdan
kurtarşlşr kiö inin kalbinin üalşö şp üalşö madşgş ö ah damarşndan kontrol edilir.
Kalbi durmuö sa hemen kalp masajşna baö lanşr.
U NITE 9
SU RU CU SAG LIGI
U nite Ile Ilgili Aşçklama : Su ru cu lerle ilgili saglşk yeterliligi ve araü kullanma yetkileri bilinmelidir
Su ru cu belgesi alçnabilmesi işin;
Go rme yeterliligi aüşsşndan %20 den fazla go rme kaybş, renk ko rlu gu , gece ko rlu gu olanlar ve tek go zu
olmayanlar su ru cu belgesi alamazlar. Go rme kaybş go zlu k veya lensle du zeltilebiliyorsa bu kiö iler de ehliyet
alabilirler ama araü kullanşrken bunlarş takmak zorundadşrlar
Iö itme yeterliligi aüşsşndan ise; iö itme saglşgş yerinde olmalşdşr. Bir kiö i 5 metreden konuö malarş anlayabiliyorsa
bu kiö i saglşklşdşr. Kiö inin iö itme kaybş iö itme cihazş ile du zeltilebiliyor ve kiö i ile 1 metreden anlaö şlabiliyorsa bu
kiö iler de su ru cu belgesi alabilirler ancak alabilecegi ehliyet cinsi B o zel veya F sşnşfşdşr.
Kiö inin akli dengesinin yerinde olmasş gerekmekte, ö eker, tansiyon, sara (epilepsi) gibi hastalşklar ile alkol ve
madde bagşmlşlşgşnşn olmamasş gerekmektedir.
Baö ve boyun hareketlerinde %50, Bel hareketlerinde %75 ten fazla kşsştlşlşgş olanlar da ehliyet alamazlar.
Iki bacagş veya tek bacagş olmayanlar H sşnşfş su ru cu belgesi alabilirler. Iki kolu veya tek kolu almayanlar ise
hiübir ö ekilde su ru cu belgesi alamazlar.
Alkol su ru cu lu kle bagdaö mayan bir durumdur. İ u nku alkol, su ru cu nu n refleks kabiliyetini zayşflatarak kaza
yapmasşna neden olmaktadşr. En dogru olan davranşö hiü alkol kullanmamaktşr.
Ruhi yapşsş bozuk olan su ru cu ler, kullandşklarş aracşn u stu nlu klerinin kendisine ait oldugunu zannederler ve kural
üignemeye elveriö lidirler.
Saglşklş ve gu venli yolculuk iüin emniyet kemeri kullanşmş alşö kanlşk haline getirilmeli ve emniyet kemeri takmadan
yolculuga baö lanmamalşdşr.
GOZ TESTLERI
Download

Ü NİTE 1 TRAFİK KAZALARI VE İLKYARDIMIN ÖNEMİ KAZA