SAĞLIK BAKANLIĞINDAN:
SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU
I- YARIŞMA SINAVINA İLİŞKİN BİLGİLER:
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu/THSK, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu/TKHK, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu/TİTCK) Genel İdare Hizmetleri
Sınıfı 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam üç
yüz yetmiş beş (375) sağlık uzman yardımcısı alınacaktır.
II. BAŞVURU TARİHİ:
a) Başvurular 09 Aralık 2013 Pazartesi günü başlayıp 24 Aralık 2013 Salı günü saat 18.00’da
sona erecektir.
III- SINAV TARİHİ VE YERİ
a) Sınav Tarihi: 27 Ocak 2014 - 12 Şubat 2014 tarihleri arası
b) Sınav Yeri: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Hekimevi), Prof. Dr. Nusret
Fişek Cad. No: 41 Kurtuluş - Sıhhiye / Ankara
Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav
saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı
kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
Fotoğraflı kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
IV- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,
b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ya da yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
c) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan
türünde asgarî 70 puan almış olmak,
d) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01
Ocak 1979 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),
e) Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak (askerlik
hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak),
şartları aranır.
V- BAŞVURU ŞEKLİ
Sınav başvuruları elektronik ortamda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan Başvuru Formu ile elektronik
ortamda yapılacaktır.
VI- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
a) http://yonetim.sb.gov.tr adresinden ulaşılarak elektronik ortamda doldurulmuş Sağlık Uzman
Yardımcılığı Başvuru Formu (imzalı).
b) 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların 1 adedi başvuru formunda belirtilen yere yapıştırılacak)
c) Yükseköğrenim lisans diplomasının Noter veya Bakanlıkça onaylı örneği.
ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı (üzerinde ÖSYM sınav sonuç doğrulama kodu yer
alacak şekilde.)
Başvurusunu yapan adaylar başvuru evrakını en geç 27 Aralık 2013 Cuma günü mesai saati
bitimine kadar; “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Mithatpaşa Cad. No: 3 06434
Sıhhiye/ANKARA” adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden
teslim edeceklerdir. (Evrakını elden teslim etmek isteyenler bizzat kendileri veya noter vekâleti
verdikleri kişiler aracılığıyla teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kargo
şirketi veya APS ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Bakanlık Genel Evrak Birimine
vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru
sahibine aittir.
Başvuru formu imzasız olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
VII. KURUM TERCİHİ
Adaylar, Bakanlık veya bağlı kuruluşların merkez teşkilatı kadrolarından yalnızca birisi için
başvuruda bulunabilirler. (NOT: Sağlık uzman yardımcılarının istihdam edileceği Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarının merkez teşkilatları Ankara’dadır.)
VIII. SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ
Yarışma sınavına, ilanda belirtilen KPSS puanı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4
(dört) katı aday çağrılacaktır. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu; ilanda belirtilen şartlara haiz olup, sınava
katılmaya hak kazanan adayların listesi http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek
olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
IX. YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ
Yarışma sınavı tek aşamalı olup, sözlü sınav şeklinde olacaktır.
X. SÖZLÜ SINAVIN KONULARI
Sözlü sınavda adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 41 inci maddesinde sıralanan
aşağıdaki özellikler yönünden değerlendirilecektir:
a) Sınav konularına (mezun olunan bölüm/alan müfredatı ile Bakanlığın görev alanına giren
konular) ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Yarışma Sınav Kurulu başkan ve üyelerinin yüz (100) tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.
XI- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yarışma sınavına girenlerin nihaî başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır.
Bu şekilde belirlenen puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar sınavı kazanan asıl aday ile
alınacak uzman yardımcısı sayısının yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenir.
Yarışma sınavında yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak, asıl listelere giremeyen adaylar için
müktesep hak veya daha sonraki giriş sınavları için herhangi bir öncelik hakkı sağlamaz.
XII- SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sınav sonucu http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
XIII - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren beş (5) gün içinde sınav sonuçlarına yazılı
olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş (5) gün içinde Yarışma Sınav Kurulu tarafından
değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
XIV- ATAMA İŞLEMLERİ
Yarışma sınavında başarılı olan adayların uzman yardımcılığı kadrolarına atama işlemleri,
kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde yapacakları yazılı başvuru üzerine
Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez atama birimleri tarafından yapılacaktır.
Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya
atanma hakkından vazgeçenlerin atamaları iptal edilir.
XV- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sınav ve Eğitim İşleri Daire Başkanlığı / Sınav Hizmetleri Birimi – B Blok Kat 6
Sıhhiye/ANKARA
Tlf: (0 312) 585 17 43 - 44
585 17 26
Faks: (0 312) 585 16 16
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
EK: Kadro ilan tablosu (4 adet)
SAĞLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI
KADRO İLAN TABLOSU
Gruplar Mezun Olunan
Fakülte/Alan/Bölüm
1
2
3
4
6
Hukuk
Siyasal Bilgiler, İktisadi ve
İdari Bilimler, İktisat,
İşletme
Sağlık İdaresi, Sağlık
Yönetimi, Sağlık Kurumları
Yöneticiliği, Sağlık
Kurumları İşletmeciliği
İnşaat Mühendisliği
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kadro Sınava
KPSS Puan
Adedi Çağrılacak
Türü
Aday Sayısı
17
68
KPSSP 103
KPSSP33
53
212
KPSSP48
KPSSP64
KPSSP110
KPSSP117
Taban
Puan
Hizmet
Sınıfı
Derecesi
70
GİH
9
70
GİH
7
34
136
KPSSP 3
70
GİH
9
2
8
70
GİH
5
Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği
23
92
70
GİH
5
Elektrik - Elektronik
Mühendisliği
4
16
70
GİH
5
Çevre Mühendisliği
2
8
70
GİH
5
Makina Mühendisliği
3
12
70
GİH
5
Endüstri Mühendisliği
18
72
70
GİH
5
Harita Mühendisliği
1
4
70
GİH
5
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği
1
4
70
GİH
5
Biyomedikal Mühendisliği
1
4
70
GİH
5
Şehir ve Bölge Planlama
2
8
70
GİH
7
Mimarlık
6
24
70
GİH
5
Peyzaj Mimarlığı
1
4
70
GİH
5
İstatistik
18
72
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 6
KPSSP 7
KPSSP 8
KPSSP 25
70
GİH
9
13
Fen Fakültesi/ Fen Edebiyat
Fakültesi Matematik
Bölümü mezunları
İletişim Fakültesi mezunları
Hemşirelik, Hemşirelik ve
Sağlık Hizmetleri, Ebelik
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Fen Fakültesi/Fen Edebiyat
Fakültesi (Fizik-KimyaBiyoloji)
Eğitim Fakültesi Ölçme Ve
Değerlendirme
Sosyoloji
14
Bilgi ve Belge Yönetimi
3
12
KPSSP3
70
GİH
9
15
2
8
KPSSP3
70
GİH
9
16
Mütercim Tercümanlık
(İngilizce)
Bankacılık ve Finans
6
24
70
GİH
7
17
Ekonometri
6
24
KPSSP 53
KPSSP 54
KPSSP 57
KPSSP92
70
GİH
7
260
1040
7
8
9
10
11
12
TOPLAM
8
32
KPSSP 92
70
GİH
9
12
48
KPSSP 3
70
GİH
9
22
5
88
20
KPSSP3
KPSSP3
70
70
GİH
GİH
9
9
KPSSP3
70
GİH
9
4
16
2
8
KPSSP3
70
GİH
9
4
16
KPSSP 3
70
GİH
9
Gruplar
1
2
3
4
6
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU (THSK)
Mezun Olunan
Kadro Sınava
KPSS
Taban
Fakülte/Alan/Bölüm
Adedi Çağrılacak Puan
Puan
Aday
Türü
Sayısı
Hukuk
2
8
KPSSP
70
103
Siyasal Bilgiler, İktisadi
KPSSP33
ve İdari Bilimler, İktisat,
10
40
KPSSP48
70
İşletme
KPSSP64
KPSSP110
KPSSP117
Sağlık İdaresi, Sağlık
Yönetimi, Sağlık
10
40
KPSSP 3
70
Kurumları Yöneticiliği,
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
Endüstri Mühendisliği
4
16
KPSSP 6
70
KPSSP 7
KPSSP 8
Bilgisayar Mühendisliği,
2
8
KPSSP 6
70
Yazılım Mühendisliği
KPSSP 7
KPSSP 8
Çevre Mühendisliği
2
8
KPSSP 6
70
KPSSP 7
KPSSP 8
İstatistik
10
40
KPSSP 25
70
Toplam
40
160
Hizmet
Sınıfı
Derecesi
GİH
9
GİH
9
GİH
9
GİH
7
GİH
7
GİH
7
GİH
9
Gruplar
1
2
3
6
7
8
9
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (TKHK)
Mezun Olunan
Kadro Sınava
KPSS
Taban
Fakülte/Alan/Bölüm
Adedi Çağrılacak Puan
Puan
Aday
Türü
Sayısı
Hukuk
1
4
KPSSP
70
103
Siyasal Bilgiler, İktisadi
KPSSP33
ve İdari Bilimler, İktisat,
15
60
KPSSP48
70
İşletme
KPSSP64
KPSSP110
KPSSP117
Sağlık İdaresi, Sağlık
70
Yönetimi, Sağlık
10
40
KPSSP 3
Kurumları Yöneticiliği,
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
İstatistik
5
20
KPSSP 25
70
Fen Fakültesi/ Fen
70
Edebiyat Fakültesi
2
8
KPSSP 92
Matematik Bölümü
mezunları
İletişim Fakültesi
2
8
KPSSP 3
70
mezunları
Hemşirelik, Hemşirelik
ve Sağlık Hizmetleri,
5
20
KPSSP 3
70
Ebelik
Toplam
40
160
Hizmet
Sınıfı
Derecesi
GİH
7
GİH
7
GİH
7
GİH
7
7
GİH
GİH
7
GİH
7
Gruplar
1
2
4
5
6
7
8
9
17
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU (TİTCK)
Mezun Olunan
Kadro Sınava
KPSS
Taban
Fakülte/Alan/Bölüm
Adedi Çağrılacak Puan
Puan
Aday
Türü
Sayısı
Hukuk
2
8
KPSSP103
70
Siyasal Bilgiler, İktisadi
KPSSP33
ve İdari Bilimler, İktisat,
4
16
KPSSP48
70
İşletme
KPSSP64
KPSSP110
KPSSP117
Bilgisayar Mühendisliği,
2
8
KPSSP 6
70
Yazılım Mühendisliği
KPSSP 7
KPSSP 8
Biyomedikal
5
20
KPSSP 6
70
Mühendisliği
KPSSP 7
KPSSP 8
Genetik Mühendisliği
2
8
KPSSP 6
70
KPSSP 7
KPSSP 8
Metalürji ve Malzeme
5
20
KPSSP 6
70
Mühendisliği
KPSSP 7
KPSSP 8
Eczacılık
5
20
KPSSP 3
70
İstatistik
Fen Fakültesi/ Fen
Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
mezunları
İletişim Fakültesi
mezunları
Hemşirelik, Hemşirelik
ve Sağlık Hizmetleri,
Ebelik
Ekonometri
TOPLAM
Hizmet
Sınıfı
Derecesi
GİH
9
GİH
9
GİH
7
GİH
7
GİH
7
GİH
7
GİH
7
9
9
2
8
KPSSP 25
70
GİH
1
4
KPSSP 92
70
GİH
2
8
KPSSP 3
70
GİH
9
3
12
KPSSP 3
70
GİH
9
2
35
8
140
KPSSP92
70
GİH
9
Download

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN: - Sağlık Bakanlığı Personel Genel