5. DEMİR Ç
ÇELİK SEMPOZYUMU
TH
5 IRON&STEELSYMPOSIUM
22-23 Mayıs/May 2014
TMMOB METALURJİ
MÜHENDİSLERİ ODASI
UCTEA CHAMBER OF
METALLURGICAL ENGINEERS
MMO Kongre ve Sergi Sarayı
Tepekule Congress & Exhibition Center
TH \
D
5
V0
\È
D
0
! " #“ All Togeth er Again . . . ”
TH
5 0D\ÈV0D\ Tarih: 10 Mart 2014
Sayın Katılımcı
5.EFRS Demir Çelik Sempozyum ve Sergisine katılmak üzere yapmış olduğunuz başvuru ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Sergi
organizasyonu’na ait gerekli teknik bilgiler aşağıdaki açıklamalarda ve yazımız ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.
1. Sergi hakkında standınızla ilgili kuruluşunuzca bildirilmesi gereken A– SERGI-STAND başlığı altında bulunan ve önemli bilgiler
içeren form EK-1 de verilmiştir. Bu formu (Ek-1) en geç 31 Mart 2014 tarihine kadar göndermeniz sergi organizasyonunun aksamadan
yürütülebilmesi için son derece önemlidir. Özel stand kuracak kuruluşların EK-2 de verilen bilgilendirmeleri değerlendirerek
Sempozyum Koordinatörlüğü ile en kısa sürede iletişime geçmeleri standların kuruluşu aşamasında aksaklık olmaması için son derece
önem arz etmektedir.
2. Sergilenecek malzeme ve ekipmanın sergi alanına nakliyesi için kamyon veya daha büyük bir araç kullanılacak ise İzmir’de saat
07.00-09.00 ve 16.00-21.00 saatleri arasında şehir içine kamyon ve daha büyük araçların giriş-çıkışı özel izne tabi olduğunu hatırlatmak
isteriz.
3. Tarafımızdan kurulacak standlara ilişkin 4x3 modül boyutlardaki örnek stand çizimi EK-3 de mevcuttur. Bu ekte kuruluşunuza sergi
boyunca sağlanacak olanak ve hizmetleri belirten bilgiler de bulunmaktadır.
4. Yazımız tarihi itibariyle kuruluşunuzun da yerini gösterir EFRS 2014 Sergi Yerleşim Planı EK-4 de verilmiştir.
5. Serginin gerçekleştirileceği Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi sergi salonlarına, sergilenecek malzeme ve ekipmanları taşıyan nakliye
araçlarının ulaşabilmeleri için ilgili kroki EK-5 de verilmiştir. Sergiye katılan firmalara sergi sırasında Otopark hizmeti sağlanacaktır.
6. Özel stand çalışmaları için yer teslimi 17 Mayıs 2014 saat 09:00’da , standart standların katılımcı firmaya teslimi ise 20 Mayıs 2014
saat 09:00’da gerçekleştirilecektir. Yerleşme ve stand kurma çalışmalarına 21 Mayıs 2014 saat 17:00’e kadar devam edilebilecektir.
22 Mayıs 2014 günü sergi açılışı gerçekleşeceğinden stand kurma ve yerleşim çalışmalarına izin verilmeyecektir. Bu nedenle stand
kurma çalışmalarının bu süreden önce bitirilmesi gerekmektedir. Bu konuda göstereceğiniz özen ve anlayışa şimdiden teşekkür ederiz.
Serginin bitimi 23 Mayıs 2014 saat 18:00’dur. Standların bu tarih ve saatten itibaren en geç 24 Mayıs 2014 saat 17.00’e kadar boşaltılması
gerekmektedir. Sergilenecek ürünlerin taşıma işlemi sergiye katılan kuruluşlara aittir.
7. Standlarda kullanmak istediğiniz ekstra aksesuarlara ait Aksesuar Istek Formu EK-6 ile verilmektedir. Kiralamak istediğiniz aksesuarları
formda işaretleyerek ilgili EK-6 da belirtilen ilgili yüklenici firmaya ivedilikle göndermeniz, aksesuarların size zamanında ulaştırılması
açısından önemlidir. Ekstra aksesuarlar ücretli olup, ödeme bilgileri formda mevcuttur.
8. Sergiye katılarak 5.EFRS Demir Çelik Sempozyum ve Sergisi’ne destek sağlayan kuruluşlara 2 kişilik Sempozyum Delege kontenjanı
tanınmıştır. Kuruluşunuz adına Sempozyuma katılacak delegeleri EK-7 de verilen form ile bildiriniz.
9. Sergi alanı içerisinde kesim, kaynak vb. işlemler yapılamaz. Sergi alanına verilecek zararlar Metalurji Mühendisleri Odası tarafından
tutanak ile tespit edilip katılımcı firmadan tahsil edilecektir.
Saygılarımızla
Sempozyum Koordinatörlüğü
EKLERI
EK-1: Stand İstek, Sergi Bilgi
EK-2: Özel Stand Bilgilendirme Kılavuzu
EK-3: Örnek stand Çizimi, Sağlanacak Olanaklar
EK-4: Sergi Yerleşim Planları
EK-5: Tepekule Kongre Ve Sergi Merkezi Haritası
EK-6: Ekstra Aksesuar Ve Stand Malzemeleri (Bilgi İçindir)
EK-7: Sempozyum Delege Kontenjanı Bildirim Formu
EK-8: Sergi Alanı Genel ve Teknik Bilgiler
EK-9: Stand Tasarımcı Bilgi Formu
TH
5 0D\ÈV0D\ &'(()
$%
........................................................
TH
5 0D\ÈV0D\ $*
........................................................
+&&,&)&&
Bu bilgilendirmeler, EK-1 de A. SERG-STAND ana bal al ndaki Stand kurulmasını istiyor musunuz? sorusuna Hayır yan n veren
kurulular içindir. Bu kurulularn stand alan boş bırakılacak stand alnlk yazs ve klandrma gerçekle rilmeyecek r.
Özel stand imal
yapacak kurulularn stand imalatlarn yaparken dikkate almas gereken kurallar aada sralanm r.
A- STAND ALANI VE YÜKSEKLİK
99 cm
EK-4 de verilen stand yerleim planlarnda her kuruluun snrlar içerisinde kare modüller görülmektedir. Bu kare modüllerin her
biri 99 cm x 99 cm büyüklüündeki bir alan ifade eder. Özel stand kurulacak alann büyüklüünü bu kare modüllerin boyutlarn
göz önüne alarak hesaplaynz. Aksi takdirde bir baka kuruluun stand alanna girebilir ya da standnz istediiniz ölçülerde
kuramayabilirsiniz.
99 cm
EK-4 ile verilen stand planlarnda görmü olduunuz her bir kare (1 modül)
Salonlarda kurulabilecek en fazla stand yüksekliği aadaki tabloda verilmi r.
Salon No
A
(A)
Yükseklik (m)
4.00
Zemin Kat (Z)
4.00
zmir Salonu (
3.30
B- STAND PROJELERİ
Özel stand i
yapan kurulularn ölçüleri de içeren özel stand projelerini (pdf, tif veya jpg formatında) ve stand i
n
gerçekle recek kii ya da kuruluun ile im bilgilerini EK-9 da belirtilen formu doldurarak sergi organizasyonunda bir aksaklk olmamas
amacyla en geç 31 Mart 2014 tarihine kadar ’na elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
C- ELEKTRİK
Özellikle yüksek güçlü spot aydnlatma kullanlmas ve trifaze elektrik ile çalacak cihazlar bulunmas halinde trifaze elektrik ile ilgili ih yacn
Ek-1 ile verilen formda belir lmesi gerekmektedir.
Tüm özel stand sahibi rmalar, stand planlarnda elektrik panosunun yerinin gösterilmesi gerekmektedir. Elektrik panosu sistemin
güvenilirlii açsndan yeterli teknik donanma sahip olmaldr.
D- KURULUM VE YER LEŞME İÇİN SÜRE
Özel stand i
n gerçekle receiniz alan kuruluunuza 17 Mayıs 2014 günü saat 09:00’da teslim edilebilecektir. Stand imal ve
ürünlerin standa yerle rilme çalmalarna 21 Mayıs 2014 günü saat 17:00’e kadar devam edilebilecek r. 22 Mayıs 2014 günü sergi açılışı
gerçekleştirileceğinden stand kurma ve yerleşim çalışmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir . Nakliye, imalat ve yerleime ilikin
çalmalarnz belir len takvim içerisinde planlamanz, çalmalarn aksamamas için son derece önemlidir.
Firma, Stand kurulumlarnda her biöne bakan stand cephesinin % 30’dan fazlasn kapatamaz.
lmc salonlarda kiralad alann zeminini delemez, çivi çakamaz, zmbalayamaz, yap rc madde kullanamaz. Ka lmc, stand mon
için sergi alan salonlarnn tavanlarndan destek alamaz ya da tavanlara herhangi bir görsel malzeme asamaz.
TH
5 0D\ÈV0D\ $-
........................................................
+&
/&0&&,&&&&
Dikkat! Geri Gönderimi Süreli Formdur.
Ø : 5,2 cm
,8
93
cm
4 cm
4 cm
4,2
34
cm
10
26
cm
cm
26 cm
4 cm
99 cm
242 cm
250 cm
4 cm
99 cm
99 cm
4 cm
Standart Stand Dijital Bask ve Branda Ölçüleri
4x3 boyutlarnda örnek stand çizimidir.
STAND İLE BİRLİKTE :
1 adet masa, 2 adet sandalye, 1 adet çöp kutusu verilecek, stand alnlna tek p olarak rma ismi yazlarak, stand teslim
edilecek r. (Ekstra istekler için Aksesuar istek formuna Ek-6 baknz)
ELEKTRİK :
Stand elektrik tesisa kurulu ve klandrl olac
bir spot olacak ekilde aydnlatma)
r (monofaze elektrik tesisa na bal 1 adet üçlü grup priz, 3 modüle
Yukardaki anlan hizmetler Oda ile Kuruluunuz arasnda yaplan Sergi Sözlemesi kapsnda olup, ücretsizdir.
TRİFAZE ELEKTRİK:
Trifaze elektrik balan ücre 100,00 TL + KDV’dir.
ALINLIK YAZISI
Bu alan sadece standart stand katılımcıları tarafı ndan doldurulacak olup 31 Mart 2014 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Panoda yer alacak alnlk yazs en fazla 22 karakter ile snrldr. Standnz
nza teslim
tarihi!"!# s
"$&""dur
Aln panosunda belirledii karakter/renk/büyüklükte “Firma Ad” ve “Stand Numaras” yer alr. Bunun
dnda logo, yaz, resim, vb. materyal aslamaz ve bulundurulamaz.
TH
5 0D\ÈV0D\ $1
........................................................
21 m2
18 m2
GA-01
21
AVEKS
GB-02
SPCO
$
METAMAK
BM
ELEKTRONICA
9 m2
12 m2
$
ALSTOM
12 m2
18 m2
"'
!"#$
9 m2
%2
!$##
RULMAN
18
m2
UNIFRAX
CEFIB
RAMON
9 m2
9 m2
9 m2
ABACI
9 m2
12 m2
MAGNECO
PETROFER
9 m2
18 m2
12 m2
"&!
21 m2
9 m2
3x15
B
STAINER
R12
12 m2
21 m2
ÖZGÜN
18
m2
%2
CVS
$
SPCO
$
18 m2
%2
SGL CARBON
GB-03
2
m
WC
(
GB-01
12 m2
#
REFRAKTER
15x3
C
%2
GA-02
12 m2
!
ELECTRO-NITE
GA-19
18 m2
#
1
! A-2
G
18
m2
BES
GA-03
"
$
32 m2
TOTAL
GA-18
$
)*
$
18 m2
GA-13
12
m2
%2
32 m2
GA -1 1
12 m2
MARMACOR
GA-20
%2
!+*
$
METSER
$
%2
KOZA GLOBAL
$
12 m2
REPAMET
$
!&)!
$
12 m2
!'
GA-08
32 m2
TIMKEN
GA-1O
%2
NCO
GA-12
12 m2
*
GA-09
20 m2
(2&
)è50$$',
67$1'12
!"#$
&"'(
)*+-"
)
7);<=
7?*
BC!-
)"D
EC"FB#$
E)
G
<"-
CBH
I=*=-7J
D
Kozaglobal MNO
*
*&$P
+D
&F7
G7R
SC&+
='(
=$
=R$
=
#
#
#U
*(
*!&#
*O7
*-
*;N+*!
*VD
*U!&
*
N
N
N
W$X
%
/
%
>
@
@
/
>K
%
@
%
Q
@
>
%
Q
/
>
%
/
Q
/
TH
5 0D\ÈV0D\ $
........................................................
(/(/
/&&
TH
5 0D\ÈV0D\ &&&/&&
$3#%
........................................................
TH
5 0D\ÈV0D\ &&&/&&
$3#*
........................................................
TH
5 0D\ÈV0D\ &&&/&&
$3#-
........................................................
TH
5 0D\ÈV0D\ $3#1
........................................................
&&&/&&
KOD NO
CODE NO
A10
A11
A13
A14
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B27
C12
C13
C14
C15
C16
C18
C20
C21
C22
C23
C24
AÇIKLAMALAR
MATERALS
Vcd – Dvd / Günlük ücre*
Buzdolab / Refrigerator
Plazma TV 106 Ekran / Plasma TV 42" / Günlük ücre*
Sus8cs - Ke'le
Büro Masas / O9ce Desk
Büro Sandalyesi / O9ce Chair
Yuvarlak Masa / Circular Table
Kare Masa / Square Table
Sandalye / Chair
Metal Masa / Metal Table
Metal Sandalye / Metal Chair
Cam Masa / Glass Table
Ahap Masa / Wooden Table
Deri Sandalye/ Vinleks Chair
Koltuk / Armchair
Kilitli Dolap / Lockable Cabinet
Etejer / Small Locker
Sehpa / Co=e Table
Banko / Informa*on Desk
Bar Taburesi / Bar Stool
Elbise Asks/ Clothing Rack
Vitrin / Glass Display Case
Ra> Vitrin ( Tek Kapak ) Glass Display Case With Self ( One Door)
Ra> Vitrin ( Çi? Kapakl) Glass Display Case With Self ( Two Doors)
Alüminyum Broürlük ( A4)/ Aluminium Brochure Holder (A4)
Cam Raf / Glass Shelf
Tek Sabit Raf / Single Sta*c Shelf
Podyum / [email protected] (1m 2)
Sabit Askk / Hanging Clothing Rack
Ayc Panel / Wall Pa**on
Kilitli Kap / Lockable Door
Perde / Curtain
FİYAT
PRCE
75,00 TL
100,00 TL
145,00 TL
30,00 TL
65,00 TL
30,00 TL
25,00 TL
25,00 TL
20,00 TL
100,00 TL
45,00 TL
100,00 TL
65,00 TL
50,00 TL
85,00 TL
50,00 TL
25,00 TL
25,00 TL
55,00 TL
30,00 TL
25,00 TL
55,00 TL
95,00 TL
120,00 TL
55,00 TL
17,00 TL
11,00 TL
35,00 TL
15,00 TL
25,00 TL
55,00 TL
20,00 TL
C25
C26
C27
D10
D11
D13
D14
Cam / Glass
Jaluzi / Vene*an Blind
Uzay Ça8 / Ceiling Structure ( 1m2)
Spot / Spotlight (100 W)
Projektör / Projektor ( 500 W)
Grup Priz (3' lü) Triple plug
Trifaze Enerji Balan8s / Three- Phase Energy Connec*on
30,00 TL
50,00 TL
30,00 TL
20,00 TL
35,00 TL
20,00 TL
55,00 TL
E10
E11
F10
F11
F12
Vinil S*cker Kesim / Vinyl S*cker CuXng (1m 2) Tasarm Hariç
Dijital Bask (1m2) Tasarm Hariç
Boy Aynas / Mirror
[email protected] Se* / Kitchen
Eleman (1 Saat ) / Sta= ( one hour) ( Minumum 24 saat önce bildirilmeli
28,00 TL
39,00 TL
30,00 TL
90,00 TL
22,00 TL
F13
Kutu Küp / Cubiform
22,00 TL
G10
Hal / Carpet (1m2)
7,00 TL
TL Hesab: AKBANK Alsancak [ubesi[be Kodu 102
SEDEKO LTD.[T. hesab 71744 Nolu hesap
IBAN TR39 0004 6001 0288 8000 0717 44
Fiyatlara KDV dahil deildir.
Fiyatlar Fuar süresince geçerlidir.
ADET
PECE
TOPLAM
KDV%18
GENEL TOPLAM
FRMA ADI / COMPANY NAME:…………………………………………………………………….……………………………… ………………………………………..
HOL / HALL - STAND NO:……..…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………
YET\]^ CONTACT :….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VERGDARES/ NO:………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………
FATURA ADRES&`………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sedeko Dekorasyon ve Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
Adres: 1399 SOK. NO: 9 KAT:2 D:5 NAMIKBEY APT. ALSANCAK / Z{
Tel: +90 232 465 18 00 PBX Faks: +90 232 465 29 39
e-mail: [email protected]
TUTAR
TOTAL
TH
5 0D\ÈV0D\ $4
........................................................
(6&)
Dikkat! Geri Gönderimi Süreli Formdur.
Sergiye
larak 5.EFRS Demir Çelik Sempozyum ve Sergisi’ne destek salayan kurululara 2 kiilik ücretsiz Sempozyum Delege hakk
tannm r.
Sempozyum delegelerine sağlanacak olanaklar: €‚„†€‡†€
†
€
ˆ†Š‹‹*‰
Kuruluunuz adna Sempozyuma delege olarak
lacak 2 kişiye ilikindaki formda yeralan bilgileri doldurarak gönderiniz.
1. DELEGE
ADI SOYADI
:...............................................................................................................................
KURULUŞ
:...............................................................................................................................
YAZIŞMA ADRESİ
:...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................................................................................................... ................
TEL: ...........................................................
FAKS: .............................................................
e-posta:
2. DELEGE
ADI SOYADI
:...............................................................................................................................
KURULUŞ
:...............................................................................................................................
YAZIŞMA ADRESİ
:...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ........
......................................................................................................................... ..................................................
TEL: ...........................................................
FAKS: .............................................................
e-posta:
Yukarda isimleri yaz kiile† Sempozyum Delegasyon \tlarn 22 Mayıs 2014 sabah Sempozyum kayt masasnda yap rabilirler.
2 kiiden fazla Sempozyum Delege ka l istenmesi halinde ka lacak dier kiiler delege ka lm bedelini ödeyerek kaytlarn yap rabilirler.
Ücretli Sempozyum Delege ka l iin www.metalurji.org.tr/EFRS web adresinden bilgi alabilir ya da 0533 690 87 80 no’lu telefondan
*ˆ
‡ˆ‰
Lütfen bu formu doldurduktan sonra en geç 18 Nisan 2014 tarihine kadar Etkinlik Sekreteryasına faks , e -posta, kargo, ya da posta
yolu ile ulaştırınız.
TH
5 0D\ÈV0D\ $7
........................................................
(&&(/(
A- SALON MALZEME KAPISI BOYUTLARI
Sergi alanna iki yönden giri bulunmakta olup kap ölçüleri aada belir lmi r.
Zemin Kat (Z)
290 x 465 cm (EnxBoy)
zmir Salonu (
300 x 350 cm (EnxBoy)
B - ZEMİN YÜK KALDIRMA VE KULLANIMI
Sergi alan içerisinde Zemin Kat, A
2
vezmir Salonunda zemin yük kaldrma kapasitesi 500 kg/m ’dir.
lmc salonlarda kiralad alann zeminini delemez, çivi çakamaz, zmbalayamaz, yap rc madde kullanamaz.
C- SALON TAVAN KULLANIMI
lmc, stand mon
için fuar alan salonlarnn tavanlarndan destek alamaz ya da tavanlara herhangi bir görsel malzeme asamaz.
D - SERGİ ALANINDA GÜVENLİK
ndan alnr. Bununla birlikte alann büyüklüü ve
Sergi alanlarnda genel güvenlik önlemleri ziyaretçi trine yönelik detayl ve kapsaml bir güvenlik hizme sunulmaz ve bu konuda sorumluluk üstlenilmez.
E- SERGİ ALANINDA TEMİZLİK
Sergi süresince genel alanlarn temizlii ’na ai r. Ancak stand alanlarndaki temizlik hizme
lmc rmann sorumluluundandr.
F - YANGIN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER
Özel standlarn mon
srasnda montaj görevlileri yanmaz ve tutumaz malzemeler ile çalmaldr. Yangn riskine güvenliin salanmas
için standlar yangn söndürme dolaplarnn önünü kapatmayacak ekilde düzenlenmelidir.
lmc, standnda tehir edecei veya kullanaca malzemelerinin seçimini ve/veya uygulayaca tasar† ziyaretçilerin can güvenliini
tehdit etmeyecek ekilde projelendirmek zorundadr.
G- MOLOZLARIN ATIMI
Sergi bi minde, stand demon
ndan sonra stand malzeme ve
sorumluluundadr.
klarnn sergi alanndan uzakla rlmas
lmc Firma’nn
TH
5 0D\ÈV0D\ $8
........................................................
+&&&,)&(
Dikkat! Geri Gönderimi Süreli Formdur.
Özel standl ka lmclarn stand tasarn 3.sahslara veya rmala
rmas halindedaki ka lm formunu doldurarak 31 Mart 2014
tarihine kadar göndermesi gerekmektedir.
Sergi alanndaki stand montaj süresince teknik altyap hizmetlerinin salkl bir ekilde salanabilmesi ve sergi alan güvenlii ve ile imin
salkl bir ekilde ile lmesi amacyla Stand Tasarmcs bilgilerinindaki bölüme yazlarak ile lmesi gerekmektedir.
A- STAND TASARIMCI FİRMA BİLGİLERİ
*Firma Ad :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma Adresi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma Telefonu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma Faks:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Yetkili Ad-Soyad:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Meslei:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Cep Telefonu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*E-posta:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*Doldurulması zorunlu alanlardır.
Önemli Hatırlatma : Sergi bi mde stand demontajndan sonra stand malzeme ve
sorumluluundadr.
klarnn sergi alanndan tanmas ka lmc Firma
TH
5 0D\ÈV0D\ 9
ETKİNLİĞİN ADI
: 5.EFRS DEMİR ÇELİK SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
ETKİNLİĞİN TARİHİ
: 22 - 23 MAYIS 2014
ETKİNLİĞİN ADRESİ
: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi – Anadolu Cad. No:40 Bayraklı 35010 İZMİR
ZİYARET SAATLERİ
: 22 - 23 MAYIS 2014 10:00 – 18:00
KOORDİNATÖRLÜK
7002%0HWDOXUML0KHQGLVOHUL2GDVÈ
0HêUXWL\HW&G+DWD\6N1R.È]ÈOD\$1.$5$
7HOHIRQ)DNV
:::;< =>[email protected]<#)$BCD;< =>[email protected]<
KATILIMCI EL KİTABI HAKKINDA
lmc El Kitab, sergi öncesi, sras ve sonrasndaki sorumluluklar konusunda
lmc Firmalar bilgilendirme amac tamaktadr.
lmc El Kitabnn içerisinde yer alan ve aada sralan olan takvime uyularak gerekli bilgilerin etkinlik sekreteryasna ile lmesi
hizmetlerin eksiksiz olarak salanabilmesi için önem arz etmektedir.
ÖNEMLİ TARİHLER
Özel Stand Tasarm‚Bilgi Formu
31 Mart 2014
Stand stek – Sergi Bilgi Formu
31 Mart 2014
Özel Stand Projelerin Gönderimi
31 Mart 2014
Sempozyum Delege Bildirimi
18 Nisan 2014
Sergi Aç
"!#
!!&""
Sergi Kapan
‘"!#
!’&""
Standart Stand Ka
m‚larn Girileri
""!#
"$&""
Özel Stand\ lm‚larn Girileri
!"!#
"$&""
Sergi Alannn Boal lmas
‘"!#
!’&""Š#"!#
!‰""
TH \
D
0
5
V
È
\
D
0
! " #“ All Togeth er Again . . . ”
7002%0HWDOXUML0KHQGLVOHUL2GDVÉ
0HëUXWL\HW&G+DWD\6N1R.É]ÉOD\$1.$5$
7HOHIRQ)DNV
www.metalurji.org.tr/EFRS - [email protected]
www.facebook.com/EfrsDC
Coordinator of the Symposium
8&7($&KDPEHURI0HWDOOXUJLFDO(QJLQHHUV
0HëUXWL\HW&G+DWD\6N1R.É]ÉOD\$1.$5$
3KRQH)D[
www.metalurji.org.tr/EFRS - [email protected]
www.twitter.com/EfrsDC
www.linkedin.com/in/efrsdc
Download

Tanım : S20 Pisuvar Kod : 5461B003-0199 Ağırlık (kg) : 20,9