KEND‹N‹ZE VERD‹⁄‹N‹Z SÖZLER‹
TUTMAK
S‹BEL DEM‹REL
www.sibeldemirel.com
Merhaba Sevgili Quintessence Okurlar›,
Stresli bir ifl yapt›€›n›z›, zaman zaman motivasyonunuzu kaybetti€inizi, bazen hayat›n›z›n
daha farkl› olmas›n› arzu etti€inizi biliyorum.
Ben bu köflede dental sektördeki yöneticilik tecrübemi koçluk tecrübemle birlefltirerek hayat›n›z› daha güzellefltirecek yollara de€inece€im.
‹flte diflhekimi müflterilerimden en s›k duydu€um yak›nmalar:
• S›rt a€r›s› çekiyorum. Birfleyler yapmam gerekti€ini biliyorum. Ama bir türlü harekete
geçemedim.
• ‹flimi tekrar elden geçirmek, baz› yenilikler
yapmak istiyorum ama bir yandan günlük
ifllerle, bir yandan da müflteriyle, personelle
u€raflmaktan s›ra gelmiyor.
• Hep spora bafllamaya niyet ediyorum ama
bir türlü olmuyor.
• Sa€l›kl› beslenmek için diyetisyene gittim.
Diyet listem var ama çal›flma saatlerim listeye uymama engel oluyor.
• Asl›nda gelifltirebilece€im baflka yeteneklerim de var, ama zaman nerde... Benden geçti art›k.
• Akflam eve gitti€imde aileme kaliteli zaman ay›rmak, sosyal aktivitelere kat›lmak
istiyorum ama nerde... Yorgunluktan s›z›p
kal›yorum.
67
QUINTESSENCE 2010 | 1
Bu serzenifllerden biri ya da birkaç› size de
tan›d›k geliyor mu?
Yeni y›la girerken yukar›da bahsi geçen eski
al›flkanl›klardan kurtulmak, “yeni al›flkanl›klar” edinmek üzere kendinize bir tak›m sözler
verdiniz mi? Kendinize verdi€iniz “yeni y›l
sözleri ne” ha len sa d›k m› s›n›z yok sa on la r›
unut tu nuz mu?
Birçok kifli yeni y›la girerken kendine birçok
konuda söz verir. Ancak yeni y›la girdikten en
fazla bir ay sonra verilen sözler unutulur, eski
al›flkanl›klara geri dönülür. Peki, yeni bir al›flkanl›k edinmenin ve bu konuda motivasyonu
yüksek tutman›n s›rr› nedir?
Asl›nda at›lacak ilk ad›m çok basit. Herfleyi
de€ifltirmek ve ideal noktaya ulaflmak gibi mükemmelliyetçi hedefler koymak yerine, basamaklar› birer birer atlamak. Özellikle mükemmelliyetçili€in önemli bir yetkinlik oldu€u bir
mesle€i icra eden diflhekimlerinin bu tuza€a
s›kça düfltüklerini görüyorum. De€ifltirmek istedi€iniz, memnun olmad›€›n›z birçok al›flkanl›€›n›z olabilir. ‹lk sorunuz flu olmal›: Üzerinde
çal›flflm
mak ve olumlu yönde de €iflflttirmek istedi €im ‹LK ko nu han gi si?
Önceli€i konusunda karars›z olan müflterilerimle çal›fl›rken afla€›daki çizelgeyi kullan›r›m. Bu çizel ge, ha ya t›m›z daki tüm alan la r›
kap sad›€› için ön ce lik be lir le mede çok yar d›m c› olur.
Hayat alanlar›
Hayat›n›zdaki alanlar›n
fiU ANDAK‹ durumunu
0-10 aras›nda notlayarak
de€erlendirin.
Peki kaç olmas› sizi tatmin ederdi?
‹flim / kariyerim
Ailemle / yak›n çevremle iliflkilerim
Gelirim
Sa€l›€›m ve bak›m›m (kilo yönetimi, spor, estetik vs...)
Hobilerim ve sosyal hayat›m
Kiflisel / ruhsal geliflimim
Fiziksel çevrem
(oturdu€um / çal›flt›€›m semt, evim, arabam vs.)
Romantik iliflkilerim
“Peki kaç olmas› sizi tatmin ederdi?” sorusunda “Elbette 10, bu ne biçim soru” diyorsan›z, tekrar düflünün. Tat min edi ci = 10 denkle mi, or taö€ renim hayat›m›zdan kalan bir flflaart lanmad›r. Hayat›m›zdaki bir alan›n bizi mutlu
etmesi için 10 olmas› flart de€ildir. Baz› alanlar›n 8, hatta 7 olmas› da sizi tatmin edebilir. Bu
çizelgeyi doldurdu€unuzda adeta ha ya t›n›z›n
rönt genini çek mifl olacak s›n›z.
Peki hangi alanda öncelikle çal›flflm
maya baflflllayacaks›n›z? ‹nsanlar her zaman en düflük not
verdikleri alan› öncelikli olarak seçmeyebiliyorlar. Bazen kendilerine duyduklar› güveni pekifltirmek için biraz daha yüksek not verdikleri bir
alanda ilk olarak çaba göstermeyi seçiyorlar, Ya
da bazen ortalama not verdikleri bir alanda yapabilecekleri 1-2 puanl›k iyilefltirmenin onlar›
hayata dair daha fazla motive edece€ini düflünüyorlar. Bütün bunlar› dikkate alarak öncelikli geliflfliim alan›n›z› seçin. “Ama bu notlar sübjektif, neye göre, nas›l ölçece€im?” gibi sorular
akl›n›za üflüflüyorsa, bu sorular› yaratan sol
beyninize kulak asmay›n. Önceli€i daha iyi “sezebilmek” için sizlerle paylaflaca€›m yöntemler
var ama siz flimdilik sa€ beyninizin yani sezgilerinizin size söylediklerine kulak verin.
Teebrikler, kendinize verdi€iniz sözleri tutmak için en önemli ilk ad›m› atm›fl bulunuyorsunuz. Art›k önceli€inizin ne oldu€unu bildi€inize göre harekete geçme zaman› geldi. Bir sonraki yaz›mda harekete geçme konusuna de€inece€im. Bu arada, bir sonraki aflamaya haz›rlanmak için afla€›daki uygulamay› yapabilirsiniz.
UYGULAMA:
Art›k öncelikli geliflim alan›n›z› seçtiniz.
Kaç olursa sizi tatmin edece€ini de biliyorsunuz. Sizi tatmin edecek durumun resmini çizin. Örne€in önceli€iniz fiziksel çevreyse ve diyelim ki farkl› bir muayenehane düzenine geçmek sizi tatmin edecekse, o düzeni çizin. Ünitiniz ne marka, ne renk, nerede duruyor, sizin
çal›flma masan›z nerede duruyor, nas›l düzenlenmifl, klinik cihazlar nas›l yerlefltirilmifl, duvarlar ne renk, zemin nas›l, hali haz›rdaki mekan›n›zda m›s›n›z yoksa yeni bir mekanda m›,
hangi semttesiniz... ‹ster zihninizde çizin, ister
ka€›da çizin, yeter ki mümkün oldu€u kadar
detayl› ve renkli olarak canland›r›n.
…evet önceli€inizi belirlemeniz
için çark› bir kez daha çeviriyorum!!
“‹flin s›rr› gündeminizdekileri önceliklendirmek de€il,
önceli€inizi belirleyip gündeminize almakt›r. .
Stephen R. Covey
“Etkili ‹nsanlar›n 7 Al›flkanl›€›” kitab›n›n yazar›
68
QUINTESSENCE 2010 | 1
Download

türkiye büyük millet meclisi başkanlığına