T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-(154566)
22/ 10/2014
SAYI : 86555309/900/
KONU : İstanbul Uluslar arası Mutfak
Günleri Festivali
.............................................................. MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08/10/2014 tarih ve 4430887 sayılı
İstanbul Uluslar arası Mutfak Günleri Festivali konulu yazılan ekte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Mehmet A li,
Müdür;
İlçe Milli Eğjtfm Şube Müd.
Ek: (1 sayfa)
Dağıtım:Meslek Lisesi Müdürlüklerine
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 90757378/821.05/4430887
Konu: İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri
Festivali
08/10/2014
VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun 29/09/2014 tarihli ve 613 sayılı yazısı.
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri
Festivali kapsamında 63 farklı kategoride TÜYAP Fuar Merkezinde 29-31 Ocak 2014
tarihleri arasında mutfak sanatı ve aşçılık mesleğine katkı sağlamak ve toplumda farkındalık
oluşturmak amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yiyecek içecek hizmetleri alanı
öğrencileri arasında yarışma düzenlenmesi hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencilerine
yönelik olarak planlanan yarışmaya Millî Eğitim Temel Kanunda belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde duyurusu ve denetimi İl Millî Eğitim
Müdürlükleri tarafından yapılmak üzere, eğitim-öğretim aksatılmadan öğrencilerin
katılmaları hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Osman YILDIRIM
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK:
İlgi yazı (1 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Atatürk B lv. 06648 K ızılay/A N K A R A
Elektronik Ağ: http://m tegm.m eb.gov.tr
e-posta: m te_ogrenciisleri@ m eb.gov.tr
Bilgi:
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonuna
(Ek konulmadı)
Ayrıntılı bilgi için: A.K ARARTI Ş e f
Tel: ( 0 3 1 2 ) 4 1 3 13 04
Faks: ( 0 3 1 2 ) 4 2 5 19 67
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 80061924/821.05/4719071
Konu: İstanbul Uluslararası Mutfak
Günleri Festivali.
21/10/2014
.....................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 08/10/2014
tarih ve 4430887 sayılı yazı örneği ekte gönderilmiş olup, İlçeniz faaliyette bulunan Mesleki
ve Teknik Anadolu Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı bulunan okullara
duyurulması hususunu;
Rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK: 1-Yazı örneği (1 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ürgenpaşa Mah. A yşeF itn at Hanım Cad. N o: 14 Antakya/H ATA
Elektronik Ağ: wvvw.hatay@ m eb.gov.tr
e-posta: hatay@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı b ilgi için: Hanifi O K A Y V.H.K.İ.
Tel: (0 326) 22 7 68 6 8 / 1174
Faks: (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr a d re siııd e n 2 fö 2 -2 b 5 c -3 0 c l-a 7 b b -d b 3 7 kodu ile teyit edilebilir.
Tarih: 29.U9.2014
Sayı : 613
M İLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK F.ftİTİM G tN EL MttnÜRLİtâÜNL
93 Ülkenin üye olduğu D ünya A şçılar K irliği'nin (W A C S) liyesi olan
l-'cckrasyonumuzca 12 yıldır aralıksız, olarak TİJY A P Beylikdüzü Fuar M erkezi'nde yapılan
İstanbul Uluslararası M utfak Günleri Festivalinin (İstanbul InLenıaiional Festival) 13 uncusu
hu yıl 2<J-31 O cak 2015 tarihleri arasında İstanbul TÜ YAP Fuar M erkezinde
gerçek! eşti ri lecek Ur.
Festival kapsam ında yapılan yarışm alara yurt dışından 35 ülküden 250-300 şe f aşçı.
T ürkiye'den ise 2500 aşçı katılmaktadır, D ünyada birinci sırada olaıı ve h er yıl y ap tırım ız
y arışm an ızın Jiki Başkanlığını Dünya A c ıla r Birliği Balkanı VIr. G issur iıudm undsson
üstlenm ekledir.
93 ülkeden sadece 21 ülkenin varış ması m resm ileşûren Dîiııya Aşçılar Birliği,
(\VACS) 2011 yılında yarışm amızı resm ileştirm iş ve kıtalararası ilan etm iştir.
M utfak sanatı ve aşçılık m esleğine katkı sağlamayı ve toplum da iarkındahk
oluşturm ayı am açlayan Uluslararası İstanbul M utlak Günleri Festivali kapsam ında <ı3 farklı
kategoride yarışm a düzenlenecektir. Başvuruların fazla olm ası nedeniyle herhangi bir
karm aşaya sebebiyet verm em ek içinde m üracaatlar “■> Ocak tarihine kadar
yarışma
şartnam esinin de yer aldığı ^w jM ,m hıdn;umıkinmiı;riA:onı adresinde bulunan onlinc sistem
üzerinden Yarışm a Katılım Formıı doldurularak yapılacaktır.
Yapılacak
değerlendirm eler
neticesinde
yarışm aya
katılacak
olanlar
* vvw.işianbulnıuıf;ıkgoulcri.L:rtnı adresinden duyurulacaktır.
Bu yarışm ada birinciye Alim M adalya. İkinciye Güm üş M adalya, üçünciıyc ise Bronz
M adalya ödül vc ödül alm aya hak kazanan katılım cılara Yarışma Sertifikası vcrilcccklır.
A yrıca yarışm aya katılan tüm öğrencilere Kailim Sertifikası verilecektir.
Yarışm a kategorilerinden birisi olan ve sadece yiyecek içecek hizm etleri alanı
öğrencilerinin katılacağı yarışm aya, geçm iş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Gene]
M üdürlüğünüze bağlı yiyecek içecek hizm etleri alanı Öğrencilerinizin yarışm aya teşvik
edilm esini ve katılım larının s a ^ ın m ^ s ı am acıyla yarışm anın duyurulm ası hususunu
bilgilerinize
ve Teknik E âttim
Ganal Muduriüğu
TÜ RKEY K A
ıRASYO'NU BAŞKANI
01 Ekim 20fo
Numara*,
h şfe r m ;;
öi- i t i
N o
3
■' 9 r j s 1*1•.«>
.?-1 i -
:.ı ¡s
• £ i in iij i y l j i r u i i . c . i j 1r • VV i i v ^av
îUH'
Download

KONU : İstanbul Uluslar arası Mutfak